Joanna Czajkowska,

advertisement
Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej
Podtematy:
1) Usuwanie barier handlowych między UE i Ukrainą
2) Unormowanie współpracy militarnej między członkami UE, a Rosją.
3)Uelastycznienie reżimu wizowego państw UE z Rosją.
1
Usuwanie barier handlowych
między UE i Ukrainą.
Autorzy:
Joanna Czajkowska,
Sara Nowacka
III rok WMSNP
Wstęp:
Iwona Szatkowska
III rok WMSNP
2
Iwona Szatkowska
III rok WMSNP
Wstęp
„Pomarańczowa rewolucja” wywołała nowe dyskusje na temat przyszłej orientacji
geopolitycznej Ukrainy. Społeczeństwo poparło wtedy ideę bliższej współpracy z Unią
Europejską. Jednak obecnie nie jest jasne kiedy ta idea będzie wprowadzana w życie.
Szczególnie, że w państwie jest niepewna sytuacja polityczna, a nastroje społeczne znacznie
zmieniły się od protestów na Majdanie.
Chociaż główne etapy zostały oficjalnie ogłoszone - wśród nich wejście Ukrainy do
Światowej Organizacji Handlu (w której jest od maja 2008) i wzajemne obniżanie barier
handlowych w odniesieniu do dóbr przemysłowych - trudno ustalić z dużym
prawdopodobieństwem jaka będzie data (i czy rzeczywiście kiedyś nastąpi) akcesji Ukrainy.1
Mimo nie do końca pewnej sytuacji politycznej Unia Europejska podejmuje szereg
działań na rzecz usuwania barier handlowych z Ukrainą.
Unia Europejska zaproponowała w 2003 r. nowe zasady współpracy ze swoimi
sąsiadami, włączając Ukrainę. Otrzymały one nazwę Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. ma za
zadanie wspierać stabilizację, bezpieczeństwo i rozwój w krajach sąsiedzkich, bez oferowania
perspektywy członkowstwa. EU przygotowuje specjalne plany działania z każdym krajempartnerem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Plany działania określają priorytety działań, jakie
powinny być zrealizowane w okresie od trzech do pięciu lat2.
Wprowadzanie w życie gospodarczych artykułów planu działania między UE a
Ukrainą do obecnej chwili pokazuje, iż w niektórych dziedzinach, głównie związanych z
otwieraniem swojej gospodarki, Ukraina może się pochwalić znaczącymi osiągnięciami.
Przede wszystkim należy wspomnieć w tym kontekście liberalizację handlu towarami i
przepływów kapitałowych. W innych dziedzinach, związanych głównie z trudnymi reformami
strukturalnymi, trudno mówić o dużym sukcesie. W niektórych krańcowych przypadkach
nastąpiło nawet pogorszenie polityki gospodarczej. Sytuacja wymaga od władz Ukrainy
koncentracji na reformach rynku wewnętrznego.
Oprócz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa stosunki handlowe między UE a Ukrainą
występuje szereg postanowień i programów szerzej opisanych w niniejszym podtemacie.
CASE – Centrum Społeczno-Ekonomicznych, Perspektywy stosunków gospodarczych między UE a Ukrainą
29 maja 2007 www.case.com.pl/servFile.php?plik_id=15087248
2
EPS - Strategia - Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 12 maja 2004,
(http://www.ukie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/5C0953F21D96F374C1256F9C004C357C/$file/EPS-strategiakomunikatkomisji.pdf)
1
3
Joanna Czajkowska,
Sara Nowacka
III rok WMSNP
Usuwanie barier handlowych między UE i Ukrainą.
Początek polityki Wspólnoty Europejskiej wobec Ukrainy datuje się na grudzień
1991. Wówczas 2 grudnia 1991 r. WE wydały deklarację na temat demokratycznego
charakteru ogólnonarodowego referendum niepodległościowego na Ukrainie. Na początku lat
90. XX w. WE swoją politykę wobec Ukrainy opierały na handlu w ramach Parnership and
Co-operation Agrement- PCA oraz wsparciu finansowym i technicznym w ramach programu
Technical Assistance Commonwealth Independent States (TACIS)3. Celem tych programów
była pomoc w rozwoju gospodarki rynkowej, stabilizacji ekonomicznej, rozwoju połączeń
transportowych, przemian demokratycznych.
Kolejnym etapem współpracy był Plan działań dla Ukrainy z grudnia 1996 r..
Dotyczył on kwestii wzmocnienia dialogu, pogłębiania stosunków traktatowych, czy
popierania nowych rozwiązań gospodarczych. Przełomowe znaczenie przyniósł szczyt Rady
Europejskiej w Helsinkach, z 1999 r. Sformułowanie Wspólnej Strategii UE wobec Ukrainy
przyniosło wsparcie m.in. dla reform demokratycznych i gospodarczych.
Od rozszerzenia UE z 2004 r. Ukraina stała się bezpośrednim sąsiadem Unii
Europejskiej. W związku z tym zależy jej na jak najbliższej współpracy handlowej z jej
państwami członkowskim. Według najnowszych badań z 2007 r. Ukraina wraz z Rosją są
najatrakcyjniejszymi celami dla inwestycji w handel detaliczny, spośród ośmiu krajów
Europy Środkowo-Wschodniej objętych rankingiem PMR Indeks Atrakcyjności Handlowej
Państw4. Oba państwa stanowią zatem duży potencjał dla europejskich eksporterów. Obecnie
z UE pochodzi około 50% ukraińskiego importu (jeżeli ominąć ropę), zaś na jej rynki Ukraina
kieruje 30 % eksportu5. W ostatnich latach odnotowuje się wzrost pozycji Ukrainy jako
T. Kapuśniak, Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy, Stosunki Międzynarodowe – International Relations,
nr. 3-4 (t.36) 2007, s. 164
4
Market analysis in Central and Eastern Europe - PMR Publications
(http://www.pmrpublications.com/press_room/pl_Rankingi-PMR_-Rosja-najatrakcyjniejszym-krajem-dladetalist_w-w-Europie-_rodkowo_Wschodniej.-Odessa-na-Ukrainie-najatrakcyjniejszym-miastem.shtml), 18
grudzień 2008
5
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Integracja gospodarcza UE z
Ukrainą: czego oczekiwać w przyszłości? (www.case.com.pl/plik--15078332.pdf), 18 grudzień 2008
3
4
partnera w wymianie handlowej. Przyczynia się do tego wysoki wzrost gospodarczy ( od
2000 r. faza dynamicznego wzrostu, wacha się w granicach 5%-6% wzrostu PKB
średniorocznie), a także przechodząca przez ten kraj bardzo ważna trasa energetyczna.
Kolejnym ważnym aspektem współpracy było przystąpienie Ukrainy 16 maja 2008 r. do
Światowej Organizacji Handlu.
Powyższe wydarzenia, a także stabilny rynek, przyczyniły się do znoszenia barier
ograniczających przepływy kapitałowe i ruch ludności.
Stosunki między UE a Ukrainą reguluje wiele postanowień i programów współpracy.
Jednym z nich jest powstała w 2003 r. Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS), oficjalna
polityka UE wobec krajów z nią sąsiadujących. Polega ona na dwustronnej współpracy w
ramach uzgodnionego "Planu działania". Kwestie te dotyczą wielu dziedzin, w tym spraw
ekonomicznych oraz handlowych. Unia Europejska oferuje finansową oraz techniczną pomoc
dla osiągnięcia wytyczonych celów.
Kolejnym jest Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) z 2004 r.. Jest to
inicjatywa Komisji Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy
Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i
zrównoważonego rozwoju regionalnego. Kluczowym obszarem jest wspieranie współpracy
transgranicznej oraz promowanie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, społecznego i
środowiskowego w regionach przygranicznych.
Najnowszą propozycją we wzmacnianiu wymiaru wschodniej polityki jest polsko-szwedzki
program Partnerstwa Wschodniego polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa. Współpraca będzie obejmować 27 krajów UE i 6 partnerów wschodnich objętych
EPS, w tym Ukrainę. W ramach usuwania barier handlowych przewiduje się ustanowienie
pogłębionej
Strefy
Wolnego
Handlu,
zbudowanej
na
bazie
serii
indywidualnie
negocjowanych, pogłębionych i wszechstronnych umów o wolnym handlu pomiędzy UE i
krajami partnerskimi.
Powyższe przedsięwzięcia wzmocniło zwycięstwo pomarańczowej rewolucji. Dzięki
pomocy finansowej UE w demokratycznym przemianach Ukraina stała się stabilniejszym
krajem pod względem politycznym.
Po zakończeniu pomarańczowej rewolucji Rada UE przyjęła bardziej wyważone stanowisko
w sprawie zmian stosunków z Ukrainą. Przede wszystkim większość państw członkowskich
UE była przeciwko renegocjacji Planu Działań UE–Ukraina, który został sfinalizowany
jeszcze przed wyborami na Ukrainie, przez prezydenta Kuczmę. Warto jednak zauważyć, że
wszystkie kraje członkowskie opowiadały się za bliższą współpracą z Ukrainą, mimo że były
5
jak najdalsze od konsensusu w kwestii dotyczącej ewentualnego zaoferowania jej
perspektywy członkostwa. W sumie więcej niż dziesięć państw członkowskich Unii było
mocno zainteresowanych budowaniem nowych stosunków z Ukrainą.
Przełomowym wydarzeniem okazał się szczyt UE–Ukraina z 2005 roku. Zgodnie z
oświadczeniem wydanym przez UE na szczycie w Kijowie, Komisja Europejska i państwa
członkowskie Unii przyjęły informację dotyczącą spełniania przez gospodarkę ukraińską
kryteriów rynkowych przedstawionych w Podstawowej Regulacji Antydumpingowej UE i –
w związku z tym – nadały Ukrainie status gospodarki rynkowej6.
Przemiany, które nastąpiły ożywiły klimat dla inwestorów. W latach 2000-2007
ukraińsko-unijna wymiana handlowa wzrosła trzykrotnie. Eksport osiągnął w zeszłym roku
wartość 22,4 mld euro, zaś import 12,4 mld euro7.
Pod względem wielkości wymiany, Ukraina jest 16 partnerem handlowym UE.
Wśród państw UE, głównym partnerem handlowym Ukrainy są Niemcy, na które przypada
26 proc. całego Ukraińskiego importu z Unii Europejskiej. Po nich plasuje się Polska (eksport
wartości 4,1 mld euro, czyli 18 proc.). Nadwyżka w handlu Polski z Ukrainą wynosi 2,8 mld
euro. UE eksportuje na Ukrainę przede wszystkim samochody, lekarstwa i telefony
komórkowe. Import dotyczy głównie towarów z żelaza i stali, rudy żelaza, ropy naftowej i
oleju słonecznikowego.
Umowa o produktach metalurgicznych na lata 2005–2006, podpisana w czerwcu 2005
roku, jest przykładem bardziej elastycznego podejścia UE do produktów ukraińskich.
Podnoszone są kwoty eksportowe do UE na ukraińskie produkty stalowe.
Z perspektywy całej Unii Ukraina ma znaczenie przede wszystkim jako kraj tranzytowy dla
surowców energetycznych oraz źródło migracji siły roboczej. Stosunki gospodarcze z Ukrainą
są ważniejsze dla bezpośrednich sąsiadów, takich jak Polska, Słowacja czy Węgry
jak
również – ze względu na relatywną bliskość i wzajemne stosunki gospodarcze – dla Niemiec.
Relatywnie mniej rozwojem bilateralnych stosunków z Ukrainą zainteresowane są takie kraje
jak Francja, której interesy ulokowane są raczej w Afryce Północnej. Natomiast podejście
Komisji Europejskiej w zakresie EPS jest jednolite.
A. Szeptycki, Polityka zagraniczna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji”, Stosunki międzynarodowe –
International Relations, nr 3-4 (t. 36) 2007, s. 117
6
7
Money.pl – portal finansowy nr 1, Kijów ma 10 mld euro deficytu w handlu z UE,
(http://news.money.pl/artykul/kijow;ma;10;mld;euro;deficytu;w;handlu;z;ue,11,0,366603.html), 18 grudzień
2008
6
Ponad 70 procent inwestycji zagranicznych na Ukrainie pochodziło w 2006 r. z krajów
UE. Przedsiębiorcy chętnie przenoszą produkcję do tego państwa, z powodu tańszej siły
roboczej. Wobec tego, ukraińskie władze są zdeterminowane, aby znieść istniejące bariery,
uzyskać większy dostęp do rynków unijnych, w konsekwencji, poprawić sytuację
gospodarczą kraju.
Zawarcie umowy stowarzyszeniowej powoduje zwiększanie działań, które przyśpieszyłyby
rozwój stosunków.
Istnieje wiele rożnych inicjatyw, które dążą do pogłębiania relacji między Unią a
Ukrainą. Instytut Współpracy Euro-Atlantyckiej (Institute of Euro-Atlantic Cooperation) to
niezależna ekspercka organizacja badawcza, która działa na rzecz integracji Ukrainy ze
strukturami UE i NATO poprzez opracowywanie ekspertyz, tworzenie rekomendacji i
prognoz m.in. w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz polityki zewnętrznej.
Założycielem Instytutu jest b. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy - Borys Tarasiuk. Misją
Instytutu jest dążenie do integracji Ukrainy z NATO oraz UE, które są postrzegane jako
gwarancja demokratycznego rozwoju tego kraju.
Najnowszym przedsięwzięciem było Forum Strefy Wolnego Handlu8, organizowane przez
Jałtańską Europejska Strategię (YES), z partnerstwem Banku Światowego oraz Europejskiego
Stowarzyszenia Biznesowego, odbywające się w kwietniu tego roku. W opinii uczestników
Forum FTA poszerzenie strefy wolnego handlu to najlepszy wybór dla dalszych relacji
ekonomicznych między Ukraina a Unią Europejską. Stanowi to także pozytywne zwiększenie
wpływu konkurencyjności inwestycyjnej. Jeśli ukraiński biznes nie będzie w stanie
wykorzystać zalet jakie niesie pogłębienie strefy wolnego handlu, osłabi to pozycję Ukrainy
jako partnera w relacjach gospodarczych.
Mimo to, zaangażowanie krajów europejskich w pogłębianie współpracy z Ukrainą
pozostawia wiele do życzenia. Ze strony naszego wschodniego sąsiada, obserwujemy
natomiast powolne, lecz narastające otwieranie się ukraińskiej gospodarki na bezpośrednie
inwestycje. Jednym z nowszych przykładów takiej inwestycji jest zakup huty w Częstochowie
przez ukraińską Grupę Przemysłową Donbasu. Nie doszedłby on do skutku, gdyby nie
przemiany demokratyczne wywołane pomarańczową rewolucją.
Aleksander Kwaśniewski, Forum FTA w Kijowie,
(http://www.kwasniewskialeksander.pl/news.php?mode=view&id=52), 18 grudzień 2008
8
7
Ukraina stanowi duży obszar zbytu dla produktów z UE. Dlatego państwom
członkowskim zależy na stabilnej współpracy. Wspierając reformy, przyczyniają się do
rozwoju eksportu, usuwania barier na przejściach granicznych. Obecnie kraje takie jak:
Czechy, Słowacja, Łotwa, Estonia zniosły opłaty wizowe dla obywateli ukraińskich.
Ułatwienie wjazdu będzie przekładało się na rozwój inwestycji zagranicznych.
Dzięki wygranej obozu pomarańczowego, który jest ukierunkowany prozachodnio, możemy
zaobserwować wielki postęp w międzynarodowej współpracy na różnych szczeblach.
Głównym celem rządu ukraińskiego jest zbliżanie ich państwa do przyszłej roli członkostwa
w UE. Jednym z najważniejszych elementów, na których opierałoby się przystąpienie
Ukrainy do UE jest poprawa stosunków gospodarczych. W tym celu następuje harmonizacja,
dostosowywanie prawa do polepszania warunków wymiany międzynarodowej.
8
Unormowanie współpracy militarnej między
członkami UE, a Rosją.
Autorzy:
Katarzyna Baranek,
Katarzyna Macierzyńska
III rok WMSNP
Wstęp:
Iwona Szatkowska
III rok WMSNP
9
Iwona Szatkowska
III rok WMSNP
Wstęp
Okres od słynnego przemówienia w Fulton aż do roku 1991 – kiedy to został
rozwiązany Układ Warszawski - określa się w stosunkach międzynarodowych mianem zimnej
wojny. Wtedy to Europę, a właściwie cały glob, dzieliła żelazna kurtyna. Świat zachodni i
wschodni uczestniczył w wyścigu zbrojeń czego wyrazem było m.in. uczestnictwo w wojnach
na dalekim wschodzie czy tworzenie międzynarodowych organizacji militarnych. 9
Rozpad ZSRR przyczynił się do normalizacji stosunków wschód-zachód ( a więc i
także Rosja-Unia Europejska). Od tej pory, koegzystencja państw europejskich uległa
zmianie. Nastąpiło zbliżenie między różnymi częściami kontynentu, które wcześniej nie było
możliwe, ze względu na wspomniany globalny konflikt. Wystąpiła współpraca na tle
gospodarczym, handlowym i kulturalnym. Z różnym nasileniem zaczęła powstawać także na
płaszczyźnie militarnej – o czym traktuje niniejszy podtemat.
Obecnie Federacja Rosyjska zdecydowała się na udział w unijnej misji EUFOR
chroniącej w Czadzie uchodźców z Darfuru. Umowę w tej sprawie w listopadzie podpisali
koordynator unijnej dyplomacji Javier Solana i ambasador Władimir Czyżow. Zgodnie z
umową cztery rosyjskie helikoptery oraz 120 rosyjskich żołnierzy wesprą działania ok. 3500
żołnierzy państw UE.
Rosja zgłosiła uczestnictwo w unijnej misji w Czadzie jeszcze przed wybuchem
konfliktu gruzińsko-rosyjskiego w sierpniu.10
W tym sporze UE stanęła po stronie Gruzji, stanowczo opowiadając się za
zachowaniem integralności terytorialnej tego kraju. Na specjalnym szczycie UE 1 września
szefowie państw i rządów zdecydowali o zawieszeniu rozmów z Rosją w sprawie nowego
partnerstwa. Jednak już w grudniu podjęto decyzję o podjęciu negocjacji o nowy układ.11
Mimo tragicznych wydarzeń z sierpnia bieżącego roku, misja w Czadzie wydaje się
znaczyć progres we współpracy militarnej między członkami Unii Europejskiej a Federacją
Rosyjską. Poprawa relacji występuje nie tylko na tle wojskowym.
9
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.6, Warszawa 1997
Interia.pl, Umowa UE-Rosja ws. misji wojskowej, http://fakty.interia.pl/swiat/news/umowa-ue-rosja-ws-misjiwojskowej,1206452, 5.11.2008r
11
Gazeta Wyborcza, UE wznowiła negocjacje z Rosją ws. Partnerstwa, 2.12.2008,
http://wyborcza.pl/1,86738,6016924,UE_wznowila_negocjacje_z_Rosja_ws__partnerstwa.html
10
10
Katarzyna Baranek,
Katarzyna Macierzyńska
III rok WMSNP
Unormowanie współpracy militarnej między członkami UE, a Rosją.
Po II Wojnie Światowej bezpieczeństwo Europy zachodniej związane było z
Sojuszem Północnoatlantyckim, który powstał na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego.
Został podpisany 4 kwietnia 1947 roku w Waszyngtonie. Sojusz stworzył możliwość
podejmowania decyzji politycznych i wojskowych dotyczących bezpieczeństwa na całym
świecie. „Unia Zachodnioeuropejska (UZE), która powstała na mocy Traktatu Brukselskiego
17 marca 1948 r. (zmienionego w 1954 r.), nie uzyskała podobnego znaczenia ze względu na
jej instytucjonalne i operacyjne podporządkowanie strukturom Sojuszu. „Zimna wojna"
skupiała państwa zachodnioeuropejskie wokół ich amerykańskiego sojusznika i nie zachęcała
do podejmowania działań na własną rękę12”.
Traktat o Unii Europejskiej nie wyposażył Wspólnej Polityki Zagranicznej i
Bezpieczeństwa w instrumenty, które pomogłyby w podejmowaniu decyzji operacyjnych i
organu wykonawczego
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły ogromne zmiany w stosunkach
międzynarodowych i zaowocowały między innymi nowym postrzeganiem bezpieczeństwa
europejskiego. Rozpad Związku Radzieckiego i związanego z nim bloku państw,
wyeliminował w praktyce groźbę zmasowanego ataku na wszystkich frontach europejskich
NATO. Konflikt zbrojny w skali globalnej stał się z końcem „zimnej wojny" mało
prawdopodobny. Większego znaczenia nabrały natomiast konflikty lokalne.
Obecnie kwestią bezpieczeństwa i obronności Europy zajmują się: Wspólna Polityka
Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
(EPBiO). Teraźniejsze i przyszłe znaczenie, ich perspektywy (w tym perspektywy strategii
obronnej) zależne jest od siły trzech motywów:
– dążności Unii Europejskiej do uzyskania tożsamości jako ważnego aktora sceny
międzynarodowej,
– dążności do poszerzenia płaszczyzny integracji o obszary bezpieczeństwa i obronności,
– potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa (w tym przeciwstawienia się zagrożeniom).
12
http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/116
11
Bezpieczeństwo i obronność Unii mają ogromne znaczenie, dla jej przyszłego rozwoju,
ponieważ zdolność do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej i obronnej ściśle
współgra z przeobrażaniem Wspólnoty z organizacji w formę państwa ponadnarodowego.
W traktacie określono cele WPZiB, którymi są:
- ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezależności i nienaruszalności
Unii Europejskiej zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych;
- umacnianie bezpieczeństwa Unii Europejskiej we wszystkich formach;
- utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego;
- wspieranie współpracy międzynarodowej;
- rozwijanie i konsolidacja demokracji i rządów prawa oraz poszanowania praw człowieka i
podstawowych wolności.
W Traktatach z Masstricht i Amsterdamu, pominięto kwestię wyposażenia Unii w
zasoby wojskowe. Głównie Wielka Brytania oraz państwa neutralne, nie chciały
zaakceptować francusko-niemieckich projektów rozwoju unijnych sił zbrojnych. Przełom w
negocjacjach stanowiła propozycja, ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, na nieformalnym
szczycie UE w Pörtschach w październiku 1998 r. Wynikiem rozmów było podpisanie
4 grudnia 1998 r. w Saint-Malo „Deklaracja w sprawie obrony europejskiej". Prezydent
Francji Jacques Chirac i premier Wielkiej Brytanii Tony Blair oświadczyli między innymi, że
Unia Europejska powinna rozwijać „samodzielne zdolności wojskowe". Konsekwencją było
utworzenie w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony (Common European Security and Defence Policy). Konkretne
postanowienia zapadły na trzech sesjach posiedzeń Rady Europejskiej Kolonii (3-4 czerwca
1999 r.), Helsinkach (10-11 grudnia 1999 r.) i Nicei (7 - 9 grudnia 2000 r.). Ustalono, że
zostaną powołane struktury politycznej kontroli i strategicznego kierownictwa operacji
antykryzysowych oraz utworzone zostaną sił szybkiego reagowania Unii Europejskiej.
Ostatecznie w Traktacie z Nicei zapisano, że WPBiO tymczasowo ograniczania swe
funkcjonowanie do działań antykryzysowych, z perspektywą dalszego rozwoju współpracy
obronnej. W 2001 roku przewidywano zaangażowanie wojskowe państw europejskich, które
zostało zdefiniowane w programie Europejskiego Celu Zasadniczego (European Headline
Goal). Mówi się w nim o możliwości powołania do operacji antykryzysowej sił liczących do
60 000 żołnierzy, w ciągu 60 dni od zatwierdzenia decyzji politycznej w tej sprawie. W
przyjętej w listopadzie 2000 r. Deklaracji zdolności wojskowych UE zawarto zgłoszone przez
poszczególne państwa udziały w Katalogu sił UE. 22 stycznia 2001 r. Rada Unii Europejskiej
podjęła decyzję o przekształceniu tymczasowych struktur odpowiedzialnych za koordynację
12
działań i misji antykryzysowych w ciała stałe. Są to: Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa,
Komitet Wojskowy i Sztab Wojskowy Unii Europejskiej. Bardzo istotną kwestią w rozwoju
polityki obronnej, poza tworzeniem odpowiednich struktur była współpraca z Sojuszem
Północnoatlantyckim. Państwa członkowskie podejmowały starania na rzecz możliwości
wykorzystywania sił i środków NATO, dla operacji prowadzonych pod auspicjami UE. Na
szczycie z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania NATO (23-24 kwietnia 1999 roku)
zaakceptowano możliwość prowadzenia samodzielnych misji przez UE oraz potwierdzono
potrzebę wzmocnienia europejskich zdolności operacyjnych. Zgodzono się zapewnić
państwom UE stały dostęp do zasobów NATO, aby mogły one prowadzić takie akcje.
Postanowienia te zostały potwierdzone Wspólną Deklaracją UE i NATO popisaną 16 grudnia
2002 roku.
Powołanie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, stworzenie odpowiednich
struktur antykryzysowych oraz ścisła współpraca z NATO stanowią ogromny krok w rozwoju
Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony. Rzeczą równie ważną jest zapobieganie
powstawaniu takich sytuacji, dlatego tak duży nacisk kładzie się na kwestię normalizacji
stosunków militarnych z Federacją Rosyjską.
WPZIB oraz WPBIO są tworami dość młodymi, wcześniej polityka obronna czy
militarna Rosji z państwami członkowskimi UE opierała się w przeważającej mierze na
stosunkach Rosja – NATO. Relacji tych nie da się jednoznacznie zdefiniować. Stosunki
Rosja-NATO i rosyjska polityka wobec Sojuszu ulegały zmianie. Głównymi czynnikami
warunkującymi te relacje w przeszłości był kontekst międzynarodowy (szczególnie relacje
Rosja-USA, Rosja-UE), oraz w dużo mniejszym stopniu czynniki wewnątrzpolityczne.
Na początku lat 90. relacje Rosja –NATO opierały się na zacieśnieniu
konstruktywnych stosunków. Ochłodzenie pojawiło się w 1993 roku i spowodowane było
kwestią rozszerzenia Sojuszu, które w Moskwie postrzegano jako przede wszystkim
wzmocnienie centralnej roli NATO w architekturze bezpieczeństwa europejskiego. Rosja
postrzegała to jako zagrożenie dla jej interesów. Na arenie międzynarodowej odbierano to
natomiast jako strach przed utratą hegemonii na obszarze postradzieckim. Proces normalizacji
i instytucjonalizacji stosunków rozpoczął się w drugiej połowie 1996 roku. Efektem tego było
podpisanie w maju 1997 roku Aktu Stanowiącego. Wyrastające problemy z jego interpretacją
nie sprzyjały pogłębianiu współpracy. W marcu 1999 po interwencji w Jugosławii zostały
całkowicie zamrożone. Do rozmów powrócono dopiero w połowie 2000 roku. Wyraźny
postęp nastąpił w roku 2001 po zamachu na Woard Trade Center. Po tym wydarzeniu świat i
Europa znalazły się w nowej sytuacji międzynarodowej- w sytuacji walki z terroryzmem.
13
Obecnie stosunki NATO-Rosja określa założona w 2002 roku Rada Rosja-NATO.
Powstała ona na podstawie inicjatywy prezydenta USA Georga W. Busha. Rada stanowi
forum współpracy między Moskwą, a państwami Sojuszu. Ustaliła ona również programy
współpracy, omawianie inicjatywy i rozwiązywania ewentualne problemy w dwustronnych
relacjach. W sierpniu b.r. nastąpiło zawieszenie stosunków NATO-Rosja oraz UE- Rosja w
związku z wkroczeniem wojsk rosyjskich na teren Gruzji i zajęciu przez nią terytorium Osetii
Południowej i Abchazji. Rada zapowiedziała normalizację stosunków, jeśli tylko Rosja
zacznie przestrzegać sześciopunktowego porozumienia pokojowego( m.in. wycofa swoje
wojsko na pozycję z przed rozpoczęcia konfliktu tj. 6.08.08 roku).
BIBLIOGRAFIA
1. Bezpieczeństwo europejskie - wspólna koncepcja 27 państw UZE, Biuro Prasy i Informacji
Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1996
2. L. Lewandowski, Przez korpus do armii? Europejski filar NATO, „Polska Zbrojna”, nr
245/1995
3. A. Faupin, Strategiczne zjednoczenie kontynentu, „Wojsko i Wychowanie”, nr 4/1998
4. J. Karczmarek, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, „Myśl Wojskowa”, nr
4/2005
5. http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/116
6. http://fakty.interia.pl/swiat/news/umowa-ue-rosja-ws-misji-wojskowej,1206452
7. http://www.wprost.pl/ar/145831/Moze-dojsc-do-wznowienia-dialogu-NATO-Rosja/
14
Uelastycznienie reżimu wizowego
państw UE z Rosją.
Autorzy:
Małgorzata Gogłoza
Małgorzata Targaszewska
III rok WMSNP
Wstęp:
Iwona Szatkowska
III rok WMSNP
15
Iwona Szatkowska
III rok WMSNP
Wstęp
Polityka wizowa stanowi jeden z najważniejszych instrumentów kształtujących relacje
pomiędzy Unią Europejską, a krajami z nią sąsiadującymi. Wchodzi w skład polityki
imigracyjnej, która jest częścią polityk wspólnotowych realizowanych w ramach tzw. III
filaru Unii Europejskiej. Chociaż reżim wizowy postrzegany jest jako element polityki wobec
danego państwa, to należy pamiętać, że w rzeczywistości dotyczy on obywateli tego kraju, w
związku z czym polityka wizowa powinna być z założenia kształtowana z myślą o
społeczeństwie, a nie o państwie.
Możliwość odwiedzenia państw Unii Europejskiej może być najlepszym sposobem
budowania proreformatorskiej i proeuropejskiej postawy wśród dzisiejszych sąsiadów Unii
Europejskiej. Można zaryzykować tezę, że dobre stosunki Unii z bezpośrednimi sąsiadami nie
są możliwe przy istnieniu rygorystycznego obowiązku wizowego. Dlatego też jedną z
zasadniczych kwestii w relacjach z sąsiadami powinno być uelastycznienie reżimu wizowego
lub całkowite zniesienie wiz dla obywateli państw sąsiadujących z Unią Europejską. Jednym
z takich krajów jest Rosja.
„Dialog wizowy” między Unią Europejską a Rosją trwa już kilka lat. Zarówno
Bruksela i Rosja poczyniły ogromne postępy w negocjacjach. Do najważniejszych
porozumień można zaliczyć umowę z Soczi z 2006 roku, która potwierdza zamiar
ustanowienia bezwizowego systemu podróżowania między Federacją Rosyjską, a UE oraz
stosowany w praktyce, już od roku łatwiejszy proces załatwiania wiz dla pewnej kategorii
obywateli, których można zaliczyć do tzw. „wyższej strefy”. W ostatnim czasie nie było
również żadnych problemów natury zasadniczej. Przypadki deportacji osób, które popełniły
wykroczenia wobec reżimu wizowego, miały charakter sporadyczny, co potwierdza to, że
UE i Rosja są gotowe do jeżeli nie negocjacji, to na pewno dialogu politycznego.
Najważniejsze jest to, że UE i Rosja dojrzały do wypracowania konsensusu, gdyż jeszcze
dwa lub trzy lata temu Bruksela praktycznie w żaden sposób nie reagowała na inicjatywę
zniesienia wiz.
Przewodniczący komitetu Dumy Państwowej Rosji do spraw międzynarodowych
Konstantin Kosaczow podkreślił niedawno, że za dwa lub trzy lata Rosja i Unia Europejska
będą mogły w pełnym zakresie zrezygnować ze stosowania wiz. W Unii Europejskiej taka
perspektywa także jest uważana za realną.
13
Głos Rosji, Za dwa lub trzy lata Rosja i Unia Europejska mogą w pełnym zakresie zrezygnować ze stosowania
wiz, (http://www.ruvr.ru/main.php?lng=pol&q=1810&cid=53&p=14.07.2008)
13
16
Małgorzata Ggłoza
III rok DMSNP
Małgorzata Targaszewska
III rok WMSNP
Uelastycznienie reżimu wizowego państw UE z Rosją.
W latach ’90 przestały istnieć mury dzielące Europę przez kilkadziesiąt lat po II
wojnie światowej. Jednym z murów była pilnie strzeżona granica między ZSRR, a krajami
satelickimi. W wyniku tego powstał obszar zliberalizowanego przepływu osób. Mieszkańcy
państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej uzyskały możliwość podróżowania do Unii bez
wizy. Mieszkańcy Rosji mogli swobodnie podróżować po Europie Środkowej i Wschodniej.
Zjawisko to miało ogromny wpływ na przełamywanie wzajemnych uprzedzeń, stereotypów i
niechęci. Wejście do Unii Europejskich krajów Europy Środkowej, takich jak Węgry, Polska,
czy Czechy doprowadziło do zniknięcia obszaru zliberalizowanego ruchu wizowego. Państwa
Unii Europejskiej zobowiązały się do przyjęcia zobowiązań strefy Schengen, co zaostrzyło
restrykcje wydawania wiz.
Kraje Unii Europejskiej czynią jednak wiele kroków w celu uelastycznienia reżimu wizowego
z ważnym partnerem za którego uważają Rosję.
Najważniejszą inicjatywą jest sporządzona dnia 25 maja 2006 r. w Soczi umowa między
Wspólnotą Europejską, a Fedreacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom
UE i Federacji Rosyjskiej. Umowa uwzględnia wspólne oświadczenie uzgodnione 31 maja
2003 r. na szczycie w Sankt Petersburgu, a także wspólne oświadczenie przyjęte 27 kwietnia
2004 r. w sprawie rozszerzenia UE i stosunków UE-Rosja, potwierdzające zamiar UE i
Federacji Rosyjskiej ułatwienia procedur wydawania wiz obywatelom UE i Federacji
Rosyjskiej na zasadzie wzjamności. Umowa potwierdza zamiar ustanowienia bezwizowego
systemu podróżowania między Federacją Rosyjską, a UE, a także uznaje, że ułatwienia te nie
powinny prowadzić do nielegalnej migracji oraz przykłada szczególną wagę do
bezpieczeństwa i readmisji. Postanowienia umowy nie mają zastosowania do Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także królestwa Danii. Umowa została podpisana w
celu ułatwienia bezpośrednich kontaktów między ludźmi (będących ważnym warunkiem
stałego rozwoju związków gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, a także naukowych)
poprzez wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom UE
i Federacji Rosyjskiej planującym pobyt dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni (o ile nie są oni
zwolnieni z obowiązku wizowego).
17
Zgodnie z umową opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 35 €. Natomiast za
rozpatrzenie wniosku o wizę w przypadkach, gdy wniosek i towarzyszące mu dokumenty
zostały złożone w okresie trzech dni przed planowaną datą wyjazdu, strony pobierają opłatę w
wysokości70€
Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji
Rosyjskiej podejmują decyzję w sprawie wniosku o wydanie wizy w ciągu 10 dni
kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku i dokumentów wymaganych do wydania wizy.
W indywidualnych przypadkach okres na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego
może zostać przedłużony do 30 dni kalendarzowych. Z kolei w nagłych przypadkach może
zostać skrócony do trzech lub mniej dni roboczych. Strony umowy z Soczi powołały
Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową. W jego skład wchodzą przedstawiciele Wspólnoty
Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej (jego zadaniem jest monitorowanie wdrażania umowy
oraz proponowanie zmian lub uzupełnień do niniejszej umowy). Umowa z Soczi ma
pierwszeństwo wobec postanowień umów lub ustaleń dwustronnych lub wielostronnych
zawartych między państwami członkowskimi, a Federacją Rosyjską w zakresie zagadnień
objętych umową. Umowa jest ratyfikowana lub zatwierdzana przez strony zgodnie z ich
wewnętrznymi procedurami i może zostać zmieniona w drodze pisemnego porozumienia
Stron. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w drodze pisemnego zawiadomienia
drugiej strony (wówczas przestaje ona obowiązywać po 90 dniach od dnia otrzymania takiego
zawiadomienia).
Widać postęp w praktyce, bowiem od ponad roku stosowany jest uproszczony tryb
załatwiania wiz dla niektórych kategorii obywateli. Są to biznesmeni, działacze nauki, twórcy
kultury, dziennikarze, młodzież szkolna i akademicka, sportowcy.
Polska również działa na rzecz jak najszybszej liberalizacji polityki wizowej wobec sąsiadów
UE, choć wejście do strefy Schengen spowodowało oczywiście pewne restrykcje. Otwarcie
granic dla jednych oznacza jednocześnie zwiększenie kontroli w stosunku do innych, w tym
wypadku naszych wschodnich sąsiadów. Dla wielu mieszkańców państw Europy Wschodniej
zaostrzono procedury wydawania wiz. Od podróżujących wymagana jest większa liczba
dokumentów, osoby sprawdzane są w Systemie Informacyjnym Schengen, zdecydowanie
częściej prowadzone są bezpośrednie rozmowy z aplikującymi. Procedura przyznawania wizy
zgodnie ze Wspólnymi Instrukcjami Konsularnymi ma przede wszystkim weryfikować, czy
aplikujący stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państw Schengen, ale również
18
ma przeciwdziałać zagrożeniu migracyjnemu. Wszystko to skutkuje, poza większą ilością
odmów, także wydłużeniem czasu wydawania wiz. Komisja Europejska w grudniu 2007 r.
stwierdziła, że nie wszystkie możliwości istniejące w ramach obowiązującego systemu
prawnego są wykorzystywane przez państwa członkowskie w celu usprawnienia procesu
wydawania wiz oraz wezwała do lepszej organizacji pracy konsulatów. Stwierdziła, także, że
lepsze wykorzystanie przez kraje członkowskie istniejących w ramach Schengen możliwości
(np. wydawanie wiz wielokrotnych, wymaganie od osób godnych zaufania mniejszej ilości
dokumentów) przyczyniłoby się z pewnością do rozwiązania wielu znaczących trudności.
Zachęciła także do wydawania większej liczby wiz ważnych w okresie pięciu lat podróżnym z
tak zwaną pozytywną historią wizową.
Tak więc pierwszym zadaniem w celu uelastycznienia reżimu wizowego również z Rosją jest
stosowanie wszystkich możliwych rozwiązań dopuszczalnych w ramach Schengen.
Dobrym krokiem Polski jest inicjatywa ze Szwecją pod nazwą Wschodnie Partnerstwo, które
obejmuje Ukrainę, Mołdawie, Gruzje, Azerbejdżan i Armenie oraz - na poziomie
technicznym i eksperckim - Białoruś. Inicjatywa ta ma na celu realizacje konkretnych i
ambitnych planów m.in. właśnie dążenie do ruchu bezwizowego z objętymi inicjatywą
sąsiadami. Wschodnie Partnerstwo ma opierać się na istniejącej Europejskiej Polityce
Sąsiedztwa (EPS), a więc nie dotyczy Rosji, która sama nie chciała brać udziału w
Europejskiej Polityce Sąsiedztwa. Rosja, na zasadzie dobrowolności, będzie jednak mogła
uczestniczyć w niektórych projektach.
Unia Europejska podpisała umowy o ułatwieniach wizowych z Rosją, Ukrainą i Mołdawią, co
stało się kolejnym utrudnieniem dla niektórych mieszkańców Europy Wschodniej. Polska
musiała bowiem znacząco podnieść ceny wiz dla obywateli Rosji spoza obwodu
kaliningradzkiego (z 12 dolarów na 35 euro) i wprowadzić płatne wizy (35 euro) dla
Ukraińców, Mołdawian i mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, którzy wcześniej
otrzymali polskie wizy bezpłatnie.
Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało warianty rozwiązania sprawy
wizowej dla Obwodu Kaliningradzkiego. Po wejściu w życie w czerwcu 2007 roku
Porozumienia o Wzajemnym Uproszczeniu Porządku Wydawania Wiz Obywatelom Rosji i
Unii Europejskiej, bezpłatne długoterminowe i wielokrotne wizy Polski i Litwy dla
mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego zostały wycofane. Sytuacja kaliningradczyków
ponownie znacznie się pogorszyła w związku z powstaniem dodatkowych barier w ruchu
19
granicznym. Dlatego też Rosja proponuje zastosować praktykę wydawania wiz z
ograniczonym zasięgiem terytorialnym.
Ostatnie głosy zarówno z Unii Europejskiej jak i z Rosji dowodzą, że za kilka lat będzie
można całkowicie zrezygnować z wiz. Jeszcze dwa lub trzy lata temu Bruksela praktycznie w
żaden sposób nie reagowała na inicjatywę zniesienia wiz, obecnie ten temat znajduje się na
porządku dziennym w ramach dialogu – jeśli nie negocjacji na razie, to na pewno dyskusji
politycznych. Oznacza to, że proces negocjacyjny może być zapoczątkowany już w dającej
się przewidzieć przyszłości Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew podczas obrad szczytu
Rosja–Unia Europejska w końcu czerwca w Chanty-Mansyjsku zaproponował sprecyzowanie
ewentualnych terminów oraz konkretnych kroków.
Rosja i Unia Europejska zgodne są, aby wprowadzenie reżimu bezwizowego nie
spowodowało wzrostu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu, nielegalnego handlu
ludźmi i narkotykami. Uważają, że najważniejsze jest zwiększenie niezawodności
dokumentów niezbędnych do przejazdu oraz wprowadzenia do obiegu paszportów
zawierających dane biometryczne. Konieczna jest również aktywizacja wymiany informacji
między organami ochrony porządku publicznego, zarówno na temat poszukiwanych
przestępców, jak też nielegalnych migrantów.
Zarówno dla Moskwy, jak też Brukseli kwestię wprowadzenia reżimu bezwizowego jest w tej
chwili jej wspólnym celem, gdyż przybliży to jeszcze większe zbliżanie się stron.
Bibliografia:
1) Umowa między Wspólnotą Europejską, a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu
wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej.
2) Fundacja im. Stefana Batorego, Co można zmienić w sprawie wiz? Polityka wizowa po
wejściu Polski do Schengen(http://www.batory.org.pl/doc/co_mozna_zmienic.pdf) czerwiec
2008 r.
3) Fundacja im. Stefana Batorego, Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska –
Rosja(http://www.batory.org.pl/doc/rachunek_sil_ue_rosja.pdf) 2008 r.
20
Download