2- SIWZ 52 15 patologia

advertisement
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
Sekcja Zamówień Publicznych
strona www: bip2.onkol.kielce.pl
http://www.sconkol.pl/
Email:[email protected]
Tel.: (0-41) 36-74-280/474
Fax.: (0-41) 36-74-071/481
Kielce dn. 07.04.2015r.
AZP 241 /52/2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SYSTEM DO DIAGNOSTYKI IMMUNOHISTOCHEMICZNEJ
ROZWIJAJĄCY LINIĘ TECHNOLOGICZNĄ TJ. ZAKUP
PRZECIWCIAŁ PIERWOTNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ
APARATU DLA ZAKŁADU PATOLOGII NOWOTWORÓW
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W
KIELCACH
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych
Zatwierdzam:
Z-ca Dyr. Ds. Finansowo- Administracyjnych mgr Teresa CZERNECKA
Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 40 kolejno
ponumerowanych stron.
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część.
1
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3,
tel.41 36-74-280, fax 41 36-74-071 zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o
zamówienie publiczne, nr sprawy AZP 241/52/2015 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907- tekst jedn. z późniejszymi zmianami
poniżej )207 tys. euro.
Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 77124- 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015
I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: system do diagnostyki immunohistochemicznej rozwijający
linię technologiczną tj. zakup przeciwciał pierwotnych wraz z dzierżawą aparatu dla Zakładu
Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Tabeli nr 1 i Tabela 2
stanowiących załącznik do SIWZ.
CPV: 33.69.63.00-8
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: - 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
Miejsce realizacji: Zakład Patologii Nowotworów ŚCO.
Termin realizacji jednostkowych zamówień –
dostawy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia na to przeciwciało, przez
cały okres trwania umowy w ilości ogólnej liczby pojedynczych odczynów przewidywanych
dla każdego z przeciwciał od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 .
Dostawa i uruchomienie sprzęt do automatycznej linii technologicznej – max 6 tygodni
od daty złożenia zamówienia.
Czas reakcja serwisu na zgłoszoną awarię – do 3 dni roboczych od momentu jej
zgłoszenia .
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w przedmiocie dzierżawy w czasie do 3 dni
roboczych a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych.
Termin ważności przeciwciał -co najmniej 6 m-cy od dnia realizacji dostawy.
III. WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
a ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać min. jedną
zrealizowaną dostawę tożsamą do przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
500.000,00 zł
Dowodami, o których mowa wyżej są:
2
 poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
III pkt 1. Pkt 1.1.b).
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w szczególności wymaga przedłożenia
dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innych podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA-NIE
SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
określone w podpunktach 1 a - d winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy
wspólnie. Warunek określony w podpunkcie 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców
oddzielnie.
IV. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam. pub.:
3
1.1 Oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz.907- tekst jednolity z późniejszymi
zmianami) Załącznik nr 2 do SIWZ,
1.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać min. jedną
zrealizowaną dostawę tożsamą do przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
500.000,00 zł
Dowodami, o których mowa wyżej są:
 poświadczenie z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
III pkt 1. Pkt 1.1.b).
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu art. 24 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013r. poz.907- tekst jednolity z późniejszymi
zmianami )-Załącznik nr 3 do SIWZ,
2.2 Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50 ,poz.331`z późn.
zmianami.(Jeżeli dotyczy ).
2.4 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
2.5 Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4
Inne niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do załączenia w ofercie:
3.1 dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania
w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia
20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679). / CE/
-w przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy
załączyć oświadczenie,
3.2 aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie pisemnej lub
elektronicznej ( CD-R) dla każdej substancji użytkowanej w SYSTEMIE IHC
/ dot. Tabeli 1/.
W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy
załączyć oświadczenie.
3.3 ulotki metodyczne w języku polskim zawierające informacje o warunkach odkrywania
antygenu, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i
nowotworowych oraz typie reakcji.
3.4. oryginalna instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w formie wydruku lub płyty CD/
3.5 certyfikaty zezwalające na stosowanie w diagnostyce ( dla wszystkich odczynników) .
oraz certyfikat FDA /do diagnostyki immunohistochemicznej HER2/.
3.6 wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy- opis
przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ /dot. Tabela nr 1 i Tabela 2/.
3.7 dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo,
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy,
3.8 wypełniony Druk Oferta i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich żąda zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 231).
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1
pkt1 lit.b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej;
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający
5
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednich dla miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji, dotyczących przedłożonego dokumentu.
Informacja dotycząca oferty składanej wspólnie przez kilka podmiotów występujących
wspólnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa zostanie wybrana, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
Dokumenty, o których mowa, mogą zostać złożone w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W razie podpisania oferty przez inne osoby niż uprawnione, należy dołączyć właściwie
podpisane pełnomocnictwo; treść pełnomocnictwa powinna określać zakres umocowania
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy .
Oferta musi zawierać wyszczególnienie dokumentów w postaci wykazu, natomiast same
dokumenty powinny być ponumerowane, spięte, podpisane oraz ułożone zgodnie z przyjętą
numeracją. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów /lub złożone dokumenty będą zawierały
błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3/ spowoduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24ust. 2 pkt4 ustawy Prawo zam. pub.
Zaświadczenia i informacje, których żąda Zamawiający, muszą być wystawione nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (dotyczy ZUS, US lub KRUS)lub też
określony okres ich ważności obejmować musi termin otwarcia ofert.
Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w obrębie
Tabeli nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot
zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia
mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku
towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i
zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak: wskazania proponowanych
odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi
podstawę do odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt7 ustawy.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiający może powierzyć części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez
podwykonawcę.
6
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zam. pub. , tym samym nie
wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.
Wszelka korespondencja od momentu pobrania SIWZ dokonywana będzie wyłącznie z
osobą uprawnioną, wymienioną w KRS lub pełnomocnikiem posiadającym
pełnomocnictwo załączone do korespondencji. Niespełnienie w/w zapisu skutkuje brakiem
odpowiedzi.
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca
przekazują faksem. Dopuszczalna forma pisemna.
2.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany
przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią
pisma.
Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w
terminie –jeżeli ich treść dotarła przed upływem terminu określonego w SIWZ i Prawie zam.
pub. godz. urzędowania od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.00 – do 15.00, w piątki od
7.00 – do 13.00.
Wszelkie pisma związane z postępowaniem w tym min.: zapytania, ewentualne informacje o
wniesieniu odwołania powinny być kierowane wyłącznie na adres:
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
UL ARTWIŃSKIEGO 3C p.202
Budynek Administracyjny
25-734 Kielce
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Fax. 041 36 74 071
Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej
komórki organizacyjnej, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy
wnoszącego.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
V. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, jeżeli:
 jest, niezgodna z ustawą,
 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem omyłki polegającej na niezgodności
oferty ze SIWZ , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne,
 zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7
 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej
istotnych zmian w treści oferty,
 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, sam
lub jako reprezentant firmy.
2. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich
jego ofert.
3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim ręcznie długopisem, na maszynie do
pisania lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określonego w Rejestrze
Handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy
Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej załączników w innym
języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
6. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być
zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
8. W ostatniej części oferty Wykonawca zamieści informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
umieszczając je w kopercie celem zabezpieczenia przed innymi uczestnikami
postępowania.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Po stronie Wykonawcy istnieje konieczność wykazania prawidłowości zastrzeżenia
tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia będzie powodował automatyczną jawność
zastrzeżonej informacji.
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z
późniejszymi zmianami)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie
spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona przez siebie ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
8
11.1. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną one dołączone do oferty.
11.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
11.3. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty
wycofane nie będą odczytane.
11.4Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
VII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.
Pracownikiem uprawnionym do udzielania informacji Wykonawcom merytorycznie jest:
dr n. med.Janusz Kopczyński tel. 41/36-74-220
Uprawnionym do udzielania informacji Wykonawcom proceduralnie jest:
Izabela Armata tel. 41/3674474 , fax. 41/3674071
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1. lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust . 1.
Treść zapytań -wraz z wyjaśnieniami- Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, zamieszcza ją także na stronie
internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest
udostępniona na tej stronie.
2.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia treści SIWZ.
IX. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PRZETARGU.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
9
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego – Budynek Administracyjny
(pokój nr 212), lub przesłać pocztą na adres:
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
UL. ARTWIŃSKIEGO 3 C p.212/ Budynek Administracyjny/
25 -734 KIELCE
do dnia 15.04.2015r. do godziny 10.00
Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach.
Koperty mają być adresowana według poniższego wzoru:
AZP 241-52/2015 System do diagnostyki immunohistochemicznej rozwijający linię
technologiczną tj. zakup przeciwciał pierwotnych wraz z dzierżawą aparatu dla
Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
/ Nie otwierać przed dn. 15.04.2015 r. godz. 10.30/
poza powyższym oznakowaniem musi znajdować się dokładna nazwa i adres
Wykonawcy.
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie
zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi dnia 15.04.2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiającego przy ulicy Artwińskiego3C/ Budynek Administracyjny w sali
Konferencyjnej ( pok. 204).
Zamawiający po otwarciu ofert w obecności Wykonawców przekaże uczestnikom
postępowania przetargowego informacje, określone w art. 86 ust. 4 ustawy dotyczące:
- nazwy Wykonawcy, adres,
- ceny oferty,
- terminu realizacji zamówienia,
- termin płatności.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający na ich pisemny
wniosek prześle informacje przekazane na otwarciu.
Protokół jest jawny wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
udostępnione.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.
2.
Cena
Termin płatności
95%
5%
10
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą dokonywane w PLN.
Oferta cenowa winna być sporządzona na lub w oparciu o załączone formularze.
Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym.
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty, jeżeli występują.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferowana cena - to cena brutto oferty, będzie traktowana jako ostateczna do zapłaty przez
Zamawiającego.
Jeżeli zaistnieje rozbieżność pomiędzy zaoferowaną ceną wyrażoną pisemnie, a ceną
wyrażoną cyframi, Zamawiający uzna za prawidłową cenę, wynikającą z działań
matematycznych.
W razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
niezrealizowanej części umowy brutto,
W razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków
lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto,
licząc za każdy dzień opóźnienia.
Za dzierżawę oferowanego systemu IHC , płatności w równych ratach miesięcznych.
Zamawiający oczekuje, że faktury wystawiane będą po każdorazowej dostawie zestawu
wystarczającego na wykonanie nie więcej niż 600 odczynów immunohistochemicznych.
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, rozliczane comiesięcznym raportem zużytych
przeciwciał do diagnostyki.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca związany jest ceną przedłożonej oferty przez okres obowiązywania umowy.
Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych
potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu umowy w ilościach
i w zakresie określonym w Pakiecie.
W razie zaistnienia sytuacji, w wyniku której przedmiot zamówienia nie może być
zrealizowany, Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę,
określając jednocześnie ilość i asortyment, który zamierza zakupić.
11
W razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
zamówienia rocznego brutto,
W razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków
lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto,
licząc za każdy dzień opóźnienia.
Wykonawca dostarczy towar do Zamawiającego po złożeniu zamówienia na swój koszt,
ryzyko utraty i uszkodzenia.
Zafakturowany asortyment powinien zostać oznaczony nr. Umowy.
W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu
podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za
przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu wyżej określonego.
Kryterium wyboru jest najniższa cena -za jeden odczyn immunohistochemiczny z dodatnią
kontrolą zewnętrzną na szkiełku diagnostycznym i miesięczny koszty dzierżawy oferowanego
sprzętu do linii technologicznej systemu IHC .
Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według
następujących zasad:
Kryterium ceny - waga 95 %
a) cena zostanie obliczona wg. formuły:
najniższa wartość podana w ofertach
wartości podane w ofercie
X WAGA 95 %
b)Kryterium termin płatności zostanie obliczona wg. formuły:
badany termin płatności podany w ofercie
X WAGA 5 %
najdłuższy termin płatności podany w ofertach
Oferta z najdłuższym terminem płatności( max. 60 dni ) otrzyma 5 pkt, pozostałe oferty będą
punktowane wg powyższej formuły arytmetycznej.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca
tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca
tysięcznego jest 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących:
a) oświadczeń i dokumentów,
12
b) treści złożonych ofert.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw
albo którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie
przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów ,
w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert , Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenia dowodów , dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na
Wykonawcy.
Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
XIII. Istotne postanowienia umowy
określa projekt umowy, będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych warunków
Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie:
a)zmiany numeru katalogowego produktu,
b)zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c)wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu
powodującego wycofanie dotychczasowego,
d) zmiany warunków płatności lub sposobu finansowania umowy,
e) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz
wartość podatku VAT, co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian
w obowiązujących przepisach prawa,
f) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
g) opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest
konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
13
h) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
i) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie
mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) –
w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
j) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności,
k) wstrzymaniem/przerwaniem wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego
l) udzielenia przez Wykonawcę rabatu na zasadach uzgodnionych przez strony w Aneksie do umowy.
m) niewykorzystania wartości umowy przez okres 12 m-cy od daty zawarcia umowy, Zamawiający
przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej
jednak niż do wykorzystania wartości umowy.
XIV. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i
nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, i zamieści informacje zawarte
w pkt. 2a na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „ Tablicy ogłoszeń”.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5-dniowego terminu, jeżeli:
• w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę,
• nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.ustawy
Prawo zam. pub.
14
6. W przypadku przedłużenia się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia.
XV. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
1.nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2.cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zastrzeżeniem że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XVI. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113,
poz.759) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa
zamówień publicznych- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2013r. poz.907- tekst jedn. z późniejszymi zmianami ) i Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
15
ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
Tel.041- 36-74-280
fax 041-36-74-071
WYKONAWCA
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej **:
………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
Tel…………………………………………..
REGON ……………………………………
NIP
…………………………………….
FAX, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję ………………………….
W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej umowę w imieniu firmy podpiszą:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
OFERTA
W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207
tys. euro : System do diagnostyki immunohistochemicznej rozwijający linię technologiczną
tj. zakup przeciwciał pierwotnych wraz z dzierżawą aparatu dla Zakładu Patologii
Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
( Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: ……………- 2015; data zamieszczenia: ………………………..
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją
istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą ustaloną zgodnie z formularzem cenowym:
Cena za 22000 odczynów /Tabela nr 1/
Netto................................ zł. słownie...................................................
+ VAT.................................................
Brutto ............................... zł. , słownie ................................................
Cena za wykonanie pojedynczego odczynu /Tabela nr 1/
Netto................................ zł. słownie...................................................
+ VAT.................................................
Brutto ............................... zł. , słownie ................................................
Dzierżawa za 1 miesiąc:
Netto................................ zł. słownie...................................................
+ VAT.................................................
Brutto ............................... zł. , słownie ................................................
Dzierżawa za 12 miesięcy:
Netto................................ zł. słownie...................................................
+ VAT.................................................
Brutto ............................... zł. , słownie ................................................
Łączna wartość brutto ……………………..zł / Tabela nr 1 + dzierżawa za 12 m-cy/
Termin płatności / min. 30 dni – max. 60 dni/ - przelew do ................. dni od daty
wystawienia faktury.
16
Oświadczam ,że wykonawca ,którego reprezentuję należy / nie należy *
do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem do oferty ,,Lista podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej”.
*niepotrzebne skreślić
1.Oświadczamy, że: Termin płatności - przelew do …. dni od daty wystawienia faktury.
2.Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3.Oświadczamy ze wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym..
4. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
Miejsce realizacji: Zakład Patologii Nowotworów ŚCO.
Termin realizacji jednostkowych zamówień – dostawy w ciągu 5 dni roboczych od daty
otrzymania zamówienia na to przeciwciało, przez cały okres trwania umowy w ilości ogólnej
liczby pojedynczych odczynów przewidywanych dla każdego z przeciwciał od poniedziałku
do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 .
Czas reakcja serwisu na zgłoszoną awarię w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej
zgłoszenia .
Dostawa i uruchomienie sprzęt do automatycznej linii technologicznej – max 6 tygodni od
daty złożenia zamówienia.
Termin ważności przeciwciał -co najmniej 6 m-cy od daty złożenia zamówienia.
5. Oświadczamy, że jeżeli wyrób medyczny będzie w innym języku niż j. polski, to
zobowiązujemy się dostarczyć użytkownikowi instrukcje używania i etykiety tego wyrobu w
j. polskim do każdej dostawy.
6. Oświadczamy, że akceptujemy i spełniamy w całości wszystkie warunki udziału w
postępowaniu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.
8.Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9.Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 ) dni, licząc od terminu składania ofert.
10Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, zawarte na stronach od nr …… do nr
……….. w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą
być udostępniane do wglądu innym Wykonawcom, zostały złożone w odrębnej / niejawnej
części oferty/ zgodnie z zapisem SIWZ w Rozdz. III.
11.Osobą odpowiedzialną za realizację wykonania zamówienia jest Pani / Pan
..........................................................................
Adres …………………………………….
Telefonu ......................................... fax ………………….
12.Oferta zawiera ......... stron kolejno ponumerowanych.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są
17
( podać nr stron):
Dokumenty i oświadczenia zgodnie z SIWZ:
1. __________________________________ strona __________
2. __________________________________ strona __________
3. __________________________________ strona __________
4. __________________________________ strona __________
5. __________________________________ strona __________
6. __________________________________ strona __________
7. __________________________________ strona __________
8. __________________________________ strona __________
9. __________________________________ strona __________
……………
Miejscowość, data .................................
__________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
Informacja dla wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę
podpisującą ofertę..
 w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy
18
Załącznik Nr 1 do SIWZ
/ pieczęć adresowa firmy wykonawcy /
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 44 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz.
U. z 2013r. poz.907- tekst jedn. z późniejszymi zmianami
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................
Ja / imię nazwisko /
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................
Zamieszkały / a /..........................................................................................................................
Reprezentując firmę / nazwa firmy / ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze .................................................................
.......................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki udziału
określone w art. 22 ust.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
Miejsce i data
...............................................
Podpis/y/
.............................................
/ Wykonawcy/
19
Załącznik Nr 2 do SIWZ
pieczęć adresowa firmy wykonawcy /
OŚWIADCZENIE
O spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego art. 24 ust1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2013r. poz.907- tekst jedn. z
późniejszymi zmianami/
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................
Ja / imię nazwisko /
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.......................................................................................................
Zamieszkały / a /..........................................................................................................................
Reprezentując firmę / nazwa firmy / ...........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................
jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze
.................................................................
............................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 i 2 /Dz. U. z 2013r. poz.907- tekst jedn. z późniejszymi zmianami/.
.
Miejsce i data
...............................................
Podpis/y/
.............................................
/ Wykonawcy/
.......................................................................
pieczęć adresowa firmy wykonawcy /
20
Załącznik nr 3 do SIWZ
Na System Diagnostyki Immunohistochemicznej dla Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii który dalej nazywany jest SYSTEM IHC składa się:
I. Lista przeciwciał pierwotnych SYSTEMU IHC.
II. Wymagania ogólne SYSTEMU IHC.
I. Lista przeciwciał pierwotnych przedstawiona jest w Tabeli nr 1 i obejmuje nazwę przeciwciała,
pożądany klon, rodzaj przeciwciała oraz przewidywaną liczbę odczynów z użyciem danego
przeciwciała w ciągu
12 miesięcy.
Tabela nr 1 Lista przeciwciał pierwotnych rozcieńczonych lub stężonych
L.p.
1
1.
Przeciwciało pierwotne
Klon1
Klon2
Klon3
4
5
6
Monoclonal
Przewidywana
ilość odczynów
diagnostycznych
na rok
7
ok. 50
Monoclonal
ok. 50
Monoclonal
ok. 50
Monoclonal /
Polyclonal
3.
2
3
A-CYTOMEGALOVIRUS CCH2+DDG9
A-EPSTEINBARRVIRUS
CS.1-4
LMP
ALKProtein CD246
ALK1
4.
Alpha-1-Antichymotripsin
Polyclonal
ok. 50
5.
Alpha-1-Fetoprotein
Polyclonal
ok. 50
6.
AMACR
13H4
Monoclonal
ok. 50
7.
AmyloidA
mc1
Monoclonal
ok. 50
8.
F5D
Monoclonal
ok. 50
DAK-PAX5
Monoclonal
ok. 50
10.
Anti-Myogenin
B-Cell Specific Activator
Protein = PAX
BCL2oncoprotein
124
Monoclonal
ok. 1000
11.
BCL6protein
PG-B6p
Monoclonal
ok. 1000
12.
β-Catenin
β-Catenin-1
Monoclonal
ok. 100
13.
CA125
M11
Monoclonal
ok. 50
14.
CALCITONIN
Polyclonal
ok. 100
15.
Caldesmon
h-CD
Monoclonal
ok. 200
16.
Calretinin
Carcinoembryonic
Antigen
Carcinoembryonic
Antigen
CD1a
DAK-Calret1
Monoclonal
ok. 200
Polyclonal
ok. 400
II-7
Monoclonal
ok. 250
010
Monoclonal
ok. 50
2.
9.
17.
18.
19.
21
Tabela nr 1 Lista przeciwciał pierwotnych rozcieńczonych lub stężonych
L.p.
Przeciwciało pierwotne
Klon1
Klon2
Klon3
2
3
4
5
1
20.
CD2
21.
CD3*
22.
CD4
23.
AB75
Monoclonal /
Polyclonal
6
Monoclonal
Przewidywana
ilość odczynów
diagnostycznych
na rok
7
ok. 50
Polyclonal
ok. 785
4B12
Monoclonal
ok. 60
CD5
4C7
Monoclonal
ok. 400
24.
CD7
CBC.37
Monoclonal
ok. 60
25.
CD8
C8/144B
Monoclonal
ok. 60
26.
CD10
56C6
Monoclonal
ok. 500
27.
CD15
Carb-3
Monoclonal
ok.500
28.
CD19
LE-CD19
Monoclonal
ok. 70
29.
CD20
L26
Monoclonal
ok. 1000
30.
CD21
1F8
Monoclonal
ok. 25
31.
CD23
DAK-CD23
Monoclonal
ok. 400
32.
CD30
Ber-H2
Monoclonal
ok. 400
33.
CD31 Endothelial Cell
JC70A
Monoclonal
ok. 200
34.
CD34 ClassII
QBEnd10
Monoclonal
ok. 400
35.
CD43
DF-T1
Monoclonal
ok.300
36.
CD45(LCA)
2B11+PD7/26
Monoclonal
ok. 400
37.
CD56
123C3
Monoclonal
ok. 100
38.
CD57
TB01
Monoclonal
ok. 50
39.
CD68
KP1
Monoclonal
ok.100
40.
CD79α
JCB117
Monoclonal
ok.100
41.
CD117
c-kit
Polyclonal
ok. 100
42.
CD138
Monoclonal
ok. 200
43.
CDX-2
Monoclonal
ok. 250
44.
ChorionicGonadotropin
Polyclonal
ok. 50
45.
ChromograninA
LK2H10
Monoclonal
ok. 200
46.
Colagen IV
CIV22
Monoclonal
ok. 20
47.
CyclinD1
Monoclonal
ok. 200
48.
Cytoker HMW
34ßE12
Monoclonal
ok. 200
49.
Cytokeratin Pan
AE1/AE3
Monoclonal
ok.300
50.
Cytokeratin7
OV-TL12/30
Monoclonal
ok. 700
51.
Cytokeratin17
E3
Monoclonal
ok. 100
52.
Cytokeratin18
DC10
Monoclonal
ok. 100
53.
Cytokeratin19
RCK108
Monoclonal
ok. 100
54.
Cytokeratin20
Monoclonal
ok. 700
55.
Cytokeratin MNF 116
Monoclonal
ok. 700
PG-M1
MI15
DAK-CDX2
EP12
Ks20.8
MNF116
22
Tabela nr 1 Lista przeciwciał pierwotnych rozcieńczonych lub stężonych
L.p.
1
56.
Przeciwciało pierwotne
Klon1
Klon2
Klon3
2
3
4
5
Monoclonal /
Polyclonal
Przewidywana
ilość odczynów
diagnostycznych
na rok
7
ok. 200
Desmin
D33
6
Monoclonal
57.
E-Cadherin
NCH-38
Monoclonal
ok.500
58.
Ber-EP4
Monoclonal
ok. 200
E29
Monoclonal
ok. 200
60.
Epithelial Antigen
Epithelial Membrane
Antigen
Estrogen Receptor α
Monoclonal
ok. 1000
61.
Ewings Sarcoma Marker
12E7
Monoclonal
ok. 50
62.
23A3
Monoclonal
ok. 100
Polyclonal
ok. 100
OCH1E5
Monoclonal
ok. 50
65.
GCDFP-15
Glial Fibrillary Acidic
Protein
Hepatocyte Specific
antygen
HLADR
TAL1B5
Monoclonal
ok. 20
66.
HER2
67.
IgA
Polyclonal
ok. 50
68.
IgD
Polyclonal
ok. 50
69.
IgG
Polyclonal
ok. 50
70.
IgM
Polyclonal
ok. 50
71.
Inhibin alpha
Monoclonal
ok. 50
72.
Kappa Light Chains
Polyclonal
ok. 100
73.
Ki-67Antigen
Monoclonal
ok. 1000
74.
Lambda Light Chains
Polyclonal
ok. 100
75.
Mammaglobin
304-1A5
Monoclonal
ok. 200
76.
Melan-A
A103
Monoclonal
ok. 300
77.
Melanosome
HMB-45
Monoclonal
ok. 200
78.
MUM1Protein
MUM1p
Monoclonal
ok. 50
79.
Myeloperoxidase
Polyclonal
ok. 200
80.
Myosin ST1
SMMS-1
Monoclonal
ok. 50
81.
N-cadherine
6G11
Monoclonal
ok. 50
82.
NeurofilamentProtein
Monoclonal
ok. 100
83.
NSE
Monoclonal
ok. 100
84.
p53
2F11
BBS/NC/VIH14
DO-7
Monoclonal
ok. 100
85.
PLACENTAL AP
8A9
Monoclonal
ok. 50
86.
Podoplanina
D2-40
Monoclonal
ok. 150
87.
Progesteron Recept
PgR636
Monoclonal
ok. 650
88.
PSA
Renal Cell Carcinoma
Marker
Polyclonal
ok. 100
Monoclonal
ok. 100
59.
63.
64.
89.
1D5
EP1
ok. 700
R1
MIB-1
SPM314
318-6-11
23
Tabela nr 1 Lista przeciwciał pierwotnych rozcieńczonych lub stężonych
L.p.
1
90.
Przeciwciało pierwotne
Klon1
Klon2
Klon3
3
4
5
2
S100 protein
Monoclonal /
Polyclonal
6
Polyclonal
Przewidywana
ilość odczynów
diagnostycznych
na rok
7
ok. 300
91.
Smooth Muscle Actin
1A4
Monoclonal
ok. 200
92.
SYNAPTOPHYSIN
DAK-SYNAP
Monoclonal
ok. 100
93.
TdT
EP266
Monoclonal
ok. 200
94.
Thyreoglobulin
Polyclonal
ok. 200
95.
TTF-1
8G7G3/1
Monoclonal
ok. 300
96.
Villin
1D2C3
Monoclonal
ok.100
97.
VIMENTIN
V9
Monoclonal
ok. 300
98.
Von Willbrand Factor
Polyclonal
ok. 50
99.
WT1Protein
6F-H2
Monoclonal
ok. 200
2F3.2
Monoclonal
ok. 100
100. ZAP-70
Vim3B4
Przybliżona (szacunkowa liczba) pojedynczych odczynów z użyciem przeciwciał wymienionych
w Tabeli nr 1, które zamawiający planuje wykorzystać w ciągu 12 miesięcy nie przekroczy 22 000.
Zamawiający wymaga:
1. Zapewnienia dostawy do Zakładu Patologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii każdego z przeciwciał
z wyżej wymienionych w Tabeli nr 1 w ciągu 5 dni roboczych, od daty otrzymania zamówienia na to
przeciwciało, przez cały okres trwania umowy w ilości ogólnej liczby pojedynczych odczynów
przewidywanych dla każdego z przeciwciał.
2.
Terminu ważności odczynników przekazanych do Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii ma wynosić co najmniej 6 miesięcy od dnia realizacji dostawy.
3. Aby oferent przedstawił w ofercie w postaci załączników certyfikaty zezwalające na stosowanie
oferowanych przeciwciał w diagnostyce oraz ulotek w języku polskim zawierającą informacje o
warunkach odkrywania antygenu, a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i
nowotworowych oraz typach reakcji (ekspresja w jądrze i/lub cytoplazmie i/lub błonowo, ewentualnie
pozakomórkowo). Oczekiwane są referencje dotyczące zalecanego użytkowania diagnostycznego
oferowanych przeciwciał oraz informacje o możliwych artefaktach powstających w procedurze
barwienia.
4. Dla każdej substancji użytkowanej w SYSTEMIE IHC karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.
5. Aby przeciwciała wymienione w Tabeli nr 1.A dostarczane były w
gotowych rozcieńczeniach
optymalnych do użycia w oferowanym automacie barwiącym.
6. Aby przeciwciała w gotowych rozcieńczeniach były kompatybilne z systemem detekcji i pochodziły od
tego samego producenta co producent przeciwciał pierwotnych.
24
7. Możliwości stosowania wszystkich oferowanych odczynników w metodzie manualnej bez dodatkowej
optymalizacji protokołów.
8. Do diagnostyki immunohistochemicznej HER2 zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu
farmakodiagnostycznego, służącego do typowania pacjentów do leczenia Herceptyną, posiadającego
certyfikat FDA, składającego się ze wszystkich odczynników potrzebnych do wykonania 50 oznaczeń,
zawierającego kontrole dodatnie i ujemne.
9. Do oferty przeciwciał spośród wymienionych w Tabeli 1 zagwarantowania systemu diagnostycznego
zgodnego z wymogami przedstawionymi w Tabeli nr 2.
10. Każde przeciwciało wymienione w Tabeli nr 1 może być użyte w automatycznym lub półautomatycznym
systemie barwienia.
II. Wymagania ogólne SYSTEMU IHC.
Odczynniki i materiały eksploatacyjne do wykonania testów/oznaczeń immunohistochemicznych są
rozumiane jako przeciwciało pierwotne (tabela nr 1), system detekcyjny wolny od biotyny, bloker
endogennej peroksydazy, bufory do odparafinowania, odkrywania antygenów i uwadniania, bufor do
przepłukiwania, rozcieńczalnik do przeciwciał pierwotnych, hematoksylina, dodatkowe immunoglobuliny
wzmacniające sygnał odczynu immunohistochemicznego, puste opakowania (butelki/dyspensery) do
przeciwciał stężonych lub przeciwciał innych producentów o różnych objętościach
Miejsce i data
...............................................
Podpis/y/
.............................................
/ Wykonawcy/
.......................................................................
pieczęć adresowa firmy wykonawcy /
25
Załącznik nr 4 do SIWZ
Tabela nr 2 Wymagania ogólne oferowanego SYSTEMU IHC.
L.p.
1
2
3
4
5
6
Parametry wymagane
Warunek
konieczny
Parametry oferowane, opis, komentarz
Parametry graniczne systemu do diagnostyki IHC:
Ilość odczynników oraz materiałów
eksploatacyjnych do diagnostyki IHC i barwień
histochemicznych powinna być skalkulowana tak
aby umożliwiała wykonanie 22.000
testów/oznaczeń IHC, przy założeniu
TAK
zastosowania 200ul na jeden test /oznaczenie w
przypadku aparatów o zmiennej objętości a w
przypadku aparatów o stałej objętości według
zaleceń producenta.
Przeciwciała pierwotne w gotowych
rozcieńczeniach i stężone przeznaczone do
diagnostyki ludzkiego materiału tkankowego,
utrwalonego w formalinie i zatopionego w
parafinie oraz rozmazów cytologicznych
pobranych metodą aspiracji cienkoigłowej–
posiadające certyfikat IVD
Przeciwciała pierwotne w gotowych
rozcieńczeniach muszą być kompatybilne z
oferowanym systemem wizualizacyjnym oraz
pochodzić od jednego producenta.
W przypadku zaoferowania przeciwciała
pierwotnego w formie skoncentrowanej
Wykonawca zapewnia wystarczającą ilość
rozcieńczalnika do przeciwciał oraz puste
butelki/inne opakowania różnej objętości
kompatybilne z oferowanym systemem do
diagnostyki IHC.
Odczynniki oraz aparaty barwiące wchodzące w
skład systemu barwiącego do diagnostyki IHC
są przeznaczone do diagnostyki in vitro oraz
posiadają certyfikat CE.
Oferowany system do barwień IHC w zestawie
posiada: kompleksowe aparaty do barwień ze
sprzętem i oprogramowaniem informatycznym,
laserową drukarkę do raportów z tonerami
zapewniającym ciągłość pracy do końca trwania
umowy, drukarkę kodów kreskowych na
naklejkach wraz z zestawami naklejek oraz
tuszami do wykonania 22 050 preparatów,
zasilacz.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
26
7
Termin ważności odczynników do diagnostyki
IHC min 12 miesięcy.
TAK
8
Wykonawca musi zapewnić ciągłość pracy
systemu do diagnostyki IHC podczas zaniku
zasilania na czas co najmniej 20 minut.
TAK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18.
19.
18
System do diagnostyki IHC ma możliwość pracy
zarówno w systemie otwartym na odczynnikach
innych producentów (przeciwciała pierwotne i
TAK
systemy wizualizacyjne) jak i w systemie
zamkniętym na systemy wizualizacyjne
System do diagnostyki IHC posiada możliwość
TAK
tworzenia własnych protokołów barwienia.
Aparaty do barwień IHC posiadają możliwość
wykonania testów/oznaczeń podwójnych na
TAK
jednym preparacie.
Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do
diagnostyki IHC ma możliwość ciągłego
dokładania szkiełek do barwień, bez
TAK
konieczności oczekiwania na zakończenie cyklu
barwienia.
Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do
diagnostyki IHC ma możliwość ciągłego
dokładania odczynników do barwień, bez
TAK
konieczności oczekiwania na zakończenie cyklu
barwienia.
Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do
diagnostyki IHC ma możliwość wykonania
TAK
diagnostyki HER2 metodą FISH w czasie nie
dłuższym, niż 4 h
Wszystkie aparaty do barwień IHC zapewniają
segregację odpadów płynnych na bezpieczne i
niebezpieczne zawierające DAB, umożliwiając
TAK
tym samym utylizację DAB-u, który w każdym
rozcieńczeniu stanowi zagrożenie dla
środowiska.
Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do
diagnostyki IHC ma możliwość termostatowania
odczynników na pokładzie aparatu bez
TAK
konieczności codziennego przekładania
odczynników do lodówki
Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do
diagnostyki IHC ma możliwość zastosowania
TAK
sygnalizacji świetlnej w przypadku awarii
systemu
Przynajmniej jeden z aparatów w systemie do
diagnostyki IHC ma możliwość zastosowania co
najmniej 60 odczynników w jednym cyklu, w tym
conajmniej 50 przeciwciał pierwotnych
System do IHC powinien mieć przepustowość
conajmniej 100 preparatów w jednym cyklu pracy
oraz conajmniej 150 szkiełek w ciągu 7,35h dnia
pracy
Wymagany test/badanie immunocytochemiczne
TAK
27
19
20
21
22
Cytomegalovirus z CE-IVD w gotowym
rozcieńczeniu kompatybilne z systemem
detekcyjnym
Wykonawca zapewnia możliwość zastosowania
wszystkich odczynników i protokołów w metodzie
manualnej bez dodatkowej optymalizacji
protokołów w celu wykonania dwóch i więcej
różnych testów/badań ICC na jednym rozmazie
System do diagnostyki IHC posiada możliwość
tworzenia raportów dziennych, miesięcznych,
statystyk, przeglądania zleceń, raportowania
powtórek.
Wykonawca zapewnia bezpłatną, niezależną,
zewnętrzną kontrolę jakości wykonywanych
testów/oznaczeń IHC w NordiQC lubUK Neqas
oraz zapewnia związany z tym proces
logistyczny.
Termin dostawy odczynników do diagnostyki
histochemicznej max 3 dni robocze.
TAK
TAK
TAK
TAK
Zamawiający wymaga:
Zestaw immunohistochemiczny do oznaczania
statusu receptora HER2 był kompletnym
zestawem diagnostycznym, zaaprobowanym
przez FDA do wykonania automatycznego oraz
manualnego odczynu IHC w celu typowania
23
TAK
pacjentów do leczenia lekiem Herceptin i
posiadał wszystkie niezbędne odczynniki do
wykonania badania (tj. przeciwciało pierwotne,
system detekcyjny, bufory, kontrole ujemną i
kontrole dodatnie)
Proponowany system do diagnostyki IHC
powinien posiadać udokumentowaną
przynajmniej jedną dostawę w innym
24
TAK
laboratorium patomorfologicznym o takiej samej
lub większej ilości badań/testów IHC na terenie
Polski.
System (IHC) powinien mieć możliwość
programowania badań, podglądu oraz
25
TAK
drukowania naklejek z barkodami poprzez jeden
program komputerowy w języku polskim.
System (IHC) musi mieć możliwość drukowania
protokołów barwienia poszczególnych testów
/badań IHC (zawierające rodzaj odkrywania,
26
TAK
długość inkubacji z pierwotnym przeciwciałem,
zastosowany system barwiący, czasy inkubacji z
programu komputerowego
System (IHC) musi być fabrycznie nowy (rok
produkcji nie wcześniej niż 2014r) lub taki,
27
TAK
którego pierwszym użytkownikiem jest Zakład
Patologii Nowotworów SCO
Wykonawca zapewnia szkolenie personelu z
28
zakresu obsługi i użytkowania systemów w
TAK
miejscu instalacji.
28
29
30
31
32
33
Wykonawca zapewnia bezpłatny, pełny,
certyfikowany serwis gwarancyjny systemów w
czasie trwania umowy, obejmujący bieżące
naprawy, przeglądy, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego.
Wykonawca musi zapewnić możliwość
zgłaszania awarii systemów przez 24 godziny na
dobę przez 365 dni w roku.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii
w przedmiocie dzierżawy w czasie do 3 dni
roboczych a w przypadku sprowadzenia części z
zagranicy do 7 dni roboczych.
Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowanie
systemu zastępczego w czasie nie dłuższym niż
7 dni roboczych od momentu stwierdzenia faktu o
potrzebie wymiany sprzętu na zastępczy przez
Zamawiającego
Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i
zwaliduje całość
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wykonawca musi zapewnić instrukcję obsługi
TAK
przedmiotu dzierżawy w języku polskim.
Wykonawca wraz z zamawianymi odczynnikami
musi dostarczyć ich karty charakterystyki w
35
TAK
formie pisemnej oraz elektronicznej w języku
polskim.
Jeżeli wielkość opakowania nie pozwala zaoferować dokładnej ilości oznaczeń – należy zaokrąglić ilość
opakowań tak, aby pokrywała ilość wymaganych oznaczeń.
34
Miejsce i data
...............................................
Podpis/y/
.............................................
/ Wykonawcy/
.......................................................................
pieczęć adresowa firmy wykonawcy /
29
Załącznik nr 5 do SIWZ
Tabela nr 3
dotycząca pozostałych odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do
przeprowadzenia 22 000 oznaczeń IHC oraz 700 oznaczeń HER2 (wzór)
Lp.
Opis
Produk
tu
Nr
katalogo
wy
Ilość
potrzebnycho
znaczeń
Ilość
testów
z
jedneg
o
opako
wania
Ilość
opakowań
Wartość
jednostko
wa netto
Wartość
VAT%
Wartość
jednostkowa
brutto
1
(…)
Pojedynczy odczyn diagnostyczny rozumiany jest jako pełna procedura wykonania jednego odczynu
diagnostycznego na jednym szkiełku podstawowym na którym znajduje się dodatkowo dodatnia kontrola
zewnętrzna (przygotowana metodą TMA).
Kryterium wyboru jest najniższa cena za jeden odczyn immunohistochemiczny z dodatnią kontrolą
zewnętrzną na szkiełku diagnostycznym i miesięczny koszty dzierżawy oferowanego sprzętu do linii
technologicznej systemu IHC .
Zamawiający oczekuje, że faktury wystawiane będą po każdorazowej dostawie zestawu
wystarczającego na wykonanie nie więcej niż 600 odczynów immunohistochemicznych.
data...................................
………….........................................
30
Załącznik Nr 6 do SIWZ
…………………………..
Pieczęć Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Nazwa realizacji, opis dostaw Wartość dostaw
Okres
L.p. zakres zamówienia, rodzaj,
wykonanych przez
realizacji
wielkość
Wykonawcę /zł/
Nazwa
Kupującego,
adres, telefon
1
2
3
Uwaga: należy załączyć dowody na wykonane należycie wskazane dostawy
………………………….
podpis Wykonawcy
31
Projekt
UMOWA Nr ...../52/15
Zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy:
Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734), REGON: 001263233, NIP: 959-12-94-907, zwanym w treści
umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. mgr Teresę Czernecką – Z-cę Dyrektora ds. Finansowo – Administracyjnych,
2. Zofię Górecką – Główną Księgową.
a
……………………………………………………………………………………………………………………..,
REGON:
…………………..,
NIP: …………………….
zwanym
w
treści
umowy
„Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1.
……………………………………………………………………………………………
2.
. ……………………………………………………………………………………………...
Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami ), na
podstawie wygranego przetargu nieograniczonego z dnia……………… roku na warunkach określonych
w postępowaniu.
Strony zawarły umowę następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy są dostawy dla Zamawiającego – …......... w asortymencie, ilościach i cenach
określonych w Tabeli nr …. stanowiącym integralną część umowy.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …. do ………. r.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowi
integralną część niniejszej umowy.
§2
Dostawy
1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu, o którym mowa w § 1 począwszy od dnia
…………r.:
a) w ilościach każdorazowo ustalonych przez Zamawiającego,
b) na koszt i ryzyko Wykonawcy,
c) w asortymencie i cenach określonych w Tabeli nr …. stanowiących integralną część umowy,
d) Termin realizacji jednostkowych zamówień –
dostawy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia na to przeciwciało, przez cały okres trwania
umowy w ilości ogólnej liczby pojedynczych odczynów przewidywanych dla każdego z przeciwciał od
poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 .
Termin ważności odczynników przekazanych do Zakładu Patologii Nowotworów nie mniejszy niż 6 m-cy
licząc od dnia realizacji dostawy.
32
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozładowania każdej partii towaru przez własnych pracowników ZPN, a gdy
Wykonawca korzysta z usług firm przewozowych, przez pracownika tej firmy z samochodu do magazynu
Zamawiającego.
3. Zamówienia na poszczególne ilości towaru przesyłane będą faksem na nr telefonu ….....................
4. Jeżeli termin dostawy upływa w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, dostawa
nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
5. Ilości zużycia podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do:
a) wykorzystania niektórych pozycji asortymentowych w ilościach mniejszych od określonych w Pakiecie
nr…,
b) do zwiększenia ilości niektórych pozycji (określonych w Tabeli nr …), jednocześnie nie przekraczając
całkowitej wartości umowy bez konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy.
c) zmniejszenia wartości zamówienia (określonego w Tabeli nr …..).
6. W przypadku kiedy Wykonawca nie wywiązał się z dostawy zamówionej partii towaru, a zaistnieje
konieczność pilnego zakupu, Zamawiający zakupi brakujący towar u innego dostawcy, obciążając Wykonawcę
różnicą w cenie między ceną umowną a ceną zakupu u innego dostawcy.
7. Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do
pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
8. Odbioru jakościowego i ilościowego każdej dostawy dokonywać będzie pracownik Zakładu Patologii
Nowotworów.
9. Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy, przechodzi na niego ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia towaru.
10.Jeżeli uszkodzenie towaru nastąpi w czasie trwania transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi
Wykonawca.
11.Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Zamawiającego jest kierownik Zakładu Patologii
Nowotworów.
§3
Wymagania jakościowe
1. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanych produktów będących przedmiotem umowy.
2. Termin przydatności do użycia powinien być dłuższy jak jeden rok, chyba, że termin przydatności do użycia
określony jest przez producenta na mniej niż 2 lata wtedy minimum 3/5 terminu przydatności do użycia
określonego przez producenta.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot Umowy będzie zgodny z wymogami stawianymi przez
Zamawiającego zawartymi w SIWZ i załącznikach.
4.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy powstałe na skutek niewłaściwego
postępowania Zamawiającego, tzn. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta.
5. Wykonawca zapewnia, że dostarczy wszystkie wyroby fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie
jakościowym. Gwarantuje także, że wyroby te są dopuszczone do stosowania w zakładach
opieki zdrowotnej, posiadają wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty i terminy ważności.
6. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości.
33
7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania,
zobowiązany jest przedstawić na przedmiot zamówienia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez
właściwego Ministra do spraw zdrowia, Radę lub Komisję Europejską, jeśli są wymagane.
§4
Płatności i ceny
1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci cenę za wykonanie pojedynczego odczynu : brutto- ……zł
(słownie : ………………………………………………………………………………/…).
2.Ceny jednostkowe przedmiotu umowy obejmują jego wartość, wszystkie określone prawem podatki (w tym
podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu do siedziby
Zamawiającego.
3.Strony postanawiają, że rozliczenie odbywać się będzie fakturami częściowymi.
4.Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i po stwierdzeniu przez
Zamawiającego prawidłowego i terminowego wykonania dostawy.
5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie ….. dni od daty wystawienia
faktury Zamawiającemu, przy czym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu
osoby upoważnionej. Termin zapłaty winien być wpisany na fakturze VAT. Na fakturze należy podać nr i datę
diagnostycznego, przekazane i przyjęte do Zakładu Patologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ,
rozliczane comiesięcznym raportem zużytych przeciwciał do diagnostyki . Zamawiający oczekuje, że faktury
wystawiane będą po każdorazowej dostawie zestawu wystarczającego na wykonanie nie więcej niż 600
odczynów immunohistochemicznych.
6.Ceny za wykonanie pojedynczego odczynu przez okres obowiązywania umowy będą niezmienne.
7.Ceny określone w ofercie mogą ulec zmianom tylko w przypadku:
a) urzędowych zmian cen,
b) obniżenia ceny przez producenta,
c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
8. Warunkiem podwyższenia cen przez Wykonawcę jest przedłożenie wniosku o zmianę cen na poszczególne
pozycje asortymentowe.
9. Wniosek powinien zawierać:
a) wskazanie przepisu prawnego upoważniającego do zmiany ceny ,
b) uwierzytelnioną kserokopię faktury potwierdzającą zrealizowanie zakupu przez Wykonawcę po dacie
wprowadzenia podwyższonej ceny z zaznaczeniem pozycji,
c) załącznik uwidaczniający cenę poprzednią i obecną objętego podwyżką asortymentu z wyliczeniem
procentowego wzrostu i ogólną wartość o jaką wzrośnie oferta.
10. Kserokopia faktury może być wyrywkowa i zawierać tylko zaznaczone pozycje objęte podwyżką.
11. Potwierdzenie kserokopii faktury winno być stwierdzone przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy, wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inną
osobę mającą umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
34
§5
Reklamacje
1.W razie stwierdzenia wady przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do
bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie do 5 dni od otrzymania reklamacji
(złożonej telefonicznie i potwierdzonej za pomocą faxu lub drogą pocztową).
2.Zamawiający przy odbiorze partii towaru sprawdza zgodność pod względem ilościowym z fakturą.
Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne z niedostarczeniem danej partii
towaru.
3.Koszty załatwienia reklamacji ilościowych i jakościowych ponosi Wykonawca.
4.Zawiadomienie o reklamacji, niezwłocznie po ich ujawnieniu, zostanie przesłane na numer faksu Wykonawcy
oraz potwierdzone telefonicznie na numery kontaktowe nr ………...
5.Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację i nie zastosowanie się do jej wymogów w terminie podanym
w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie
zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego
będą obciążać Wykonawcę w wysokości różnicy między kosztami wykonania zastępczego (w tym koszty
transportu, rozładunku i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy), a kosztami zakupu
na podstawie zawartej umowy.
§6
Kary Umowne
1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
w formie kar umownych w następujących wysokościach:
a) w razie nie przystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia rocznego
brutto,
b) w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub
niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia.
2.Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kwoty kar
umownych na zasadach ogólnych.
§7
Rozwiązanie Umowy
1.Oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami .) Zamawiającemu
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia z
Wykonawcą, który:
a) rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalność gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem,
35
b) narusza w sposób rażący istotne postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności, gdy dostarcza towar
niezgodny z umową lub specyfikacją,
c) nie posiada ważnych, aktualnych dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe opisane w § 3.
2.Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowych bez ponoszenia kar
umownych w następujących przypadkach:
a) dostarczania przez Wykonawcę towaru niezgodnego pod względem jakości i ilości ze złożonym zamówieniem
częściowym, jeżeli Wykonawca nie wymieni dostarczonego towaru na wolny od wad,
b) jeżeli Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar złej jakości, ilości lub nieterminowo,
c) zmiany cen.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach zawiadamiając o tym
Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1. Bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności
prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela w szczególności zawrzeć umowy poręczenia w stosunku do
zobowiązań Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia
osobom trzecim.
3. Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 – tekst
jednolity z późniejszymi zmianami ), są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
Zawinione
naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:
a)Właściwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 –
tekst jednolity z późniejszymi zmianami ), wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
b)Właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z
późniejszymi zmianami),
5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji:
a)zmiany numeru katalogowego produktu,
b)zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c)wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu
powodującego wycofanie dotychczasowego,
36
d) zmiany warunków płatności lub sposobu finansowania umowy,
e) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku
wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz
wartość podatku VAT, co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian
w obowiązujących przepisach prawa,
f) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
g) opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest
konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
h) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
i) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie
mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) –
w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
j) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności,
k) wstrzymaniem/przerwaniem wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego
l) udzielenia przez Wykonawcę rabatu na zasadach uzgodnionych przez strony w Aneksie do umowy.
m) niewykorzystania wartości umowy przez okres 12 m-cy od daty zawarcia umowy, Zamawiający
przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej
jednak niż do wykorzystania wartości umowy.
7.Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
8.Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
9.Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
...........................................
podpis Zamawiającego
…………… ……
podpis Wykonawcy
37
Umowa dzierżawy nr….../40/15
Zawarta w dniu ................... w ......................
pomiędzy :
Świętokrzyskim Centrum Onkologii mającym siedzibę w Kielcach, przy ul. Artwińskiego 3 ,
zarejestrowanym w KRS pod numerem 0000004015 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Kielcach – X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 959 – 129 – 49 –
07, zwanym w osnowie „Dzierżawcą”
reprezentowanym przez:
Z-cę Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych mgr Terasa Czernecka
Głównego Księgowego – Zofia Górecka
z jednej strony,
a
............................................................................................
z siedzibą
w ...............................................................
zwanym w osnowie Wydzierżawiającym
reprezentowaną przez :
.....................................................................
.....................................................................
o następującej treści:
§1
1.Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków
....................................................................................................
2. Termin dostawy i uruchomienia – max 6 tygodni od daty złożenia zamówienia.
§2
Przez cały czas trwania umowy przedmiot dzierżawy pozostaje własnością
Wydzierżawiającego.
§3
1. Dzierżawca będzie używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie
z zasadami prawidłowej gospodarki ponosząc koszty związane z bieżącą eksploatacją
przedmiotu dzierżawy .
2. Wydzierżawiający zapewni bezpłatne usługi serwisowe i części zamienne w czasie trwania
umowy.
3. Wydzierżawiający udostępni bezpłatnie protokoły komunikacyjne umożliwiające
połączenie dostarczonych aparatów z siecią komputerową w Zakładzie Patologii
Nowotworów.
4. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię – do 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia
w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych.
Wykonawca musi zapewnić możliwość zgłoszenia awarii systemów przez 24 godz. na dobę
przez 365 dni w roku.
38
Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowanie systemu zastępczego w czasie nie dłuższym
niż 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia faktu o potrzebie wymiany sprzętu na
zastępczy przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny systemów w
czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy, przeglądy, aktualizowanie
oprogramowania komputerowego.
Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość
§4
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w
stanie niepogorszonym - poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej
eksploatacji.
§5
1. Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu
czynsz dzierżawny w wysokości ................. netto(słownie ............... złotych ) miesięcznie.
2. Do ceny doliczany będzie podatek Vat w wysokości ……%.
3. Okres gwarancji oferowanej ceny dzierżawy obejmuje okres trwania umowy.
4. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
§6
Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu
dzierżawy innej osobie do używania, ani też poddzierżawiać.
§7
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony – ......................... od dnia podpisania
umowy tj. na okres od dnia .............. do dnia ................. . Każdej ze stron służy prawo
rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku zakończenia realizacji umowy na dostawę przeciwciał , automatycznie ulega
wygaśnięciu umowa na dzierżawę aparatu . Tym samym w przypadku przedłużenia
umowy na dostawę przeciwciał jednocześnie ulega przedłużeniu umowa dzierżawy aparatu.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§9
Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca.
§ 10
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy dla pozwanego .
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, a dotyczących jej
przedmiotu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
39
.............................................
Dzierżawca
......................................
Wydzierżawiający
40
Download