Przedmiot: Psychologia zaburzeń rozwojowych Kierunek i Rok

advertisement
Przedmiot:
Kierunek i Rok Studiów:
Liczba godzin:
Forma zajęć:
Prowadząca:
Psychologia zaburzeń rozwojowych
I Rok II st. Pedagogiki Wczesnoszkolnej i
Przedszkolna st stacjonarne
15h
ćwiczenia
mgr Ewa Sosnowska-Bielicz
[email protected]
Cele zajęć: Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki zaburzeń rozwojowych.
W ramach ćwiczeń zostaną zaprezentowane praktyczne implikacje teoretycznych modeli
zaburzeń z uwzględnieniem ich zastosowania w pracy edukacyjno-wychowawczej i
terapeutycznej nauczyciela. Prezentowane zagadnienia maja przygotować studentów do
pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Warunki uzyskania zaliczenia:
 obecność na zajęciach i aktywny udział w zajęciach
 pozytywna ocena z zaliczeń końcowego (2/3 oceny)
 realizacja referatów/prezentacji na temat wskazany przez prowadzącego (1/3 oceny)
Program zajęć:
1.. Zaburzenia i trudności rozwojowe w wieku przedszkolnym
-zaburzenia procesów orientacyjno-poznawczych, mowy, procesów wykonawczych,
literatura:
Marszałek L., Moraczewska B., (2009). Trudności rozwojowe wieku przedszkolnego.
Koszalin. rozdz. 1.
Oszwa U. (2005). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej.
Vademecum rodziców i nauczycieli. Kraków: OW Impuls. rozdz. 9
2. Dziecko z ADHD w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
literatura:
Kendall P.C. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot: GWP. rozdział 5
Pfiffner L.J. (1996). Wszystko o ADHD. Zysk i S-ka, Kraków
Hallowell E.M, Ratey J. (2004). W świecie ADHD. Media Rodzina, Poznań
Strichart S.S.; Magrum C.T. (2009) Dziecko z ADHD w klasie. GWP. Gdańsk.
Pawlak P. (2009) Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej. Impuls Kraków.
Bragdon A.D., Gamon D. (2003). Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP. Gdańsk.
3. Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
literatura:
Reid G.,Wearmouth J. (2008) Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP
Oszwa U. (2005). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej.
Vademecum rodziców i nauczycieli. Kraków: OW Impuls. rozdz. 1
Oszwa U., Dysleksji na ratunek. Remedium.2001 : nr 12, s. 8-9
Oszwa U., Metody pracy z dysleksją. Remedium.2001 : nr 11, s. 10-12
Oszwa U.,Dyskalkulia.Remedium.2002 : nr 2, s. 8-9
Bragdon A.D., Gamon D. (2003). Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP. Gdańsk
4. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
literatura:
Kendall P.C. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot: GWP. rozdział 9
5. Autyzm, Zespół Aspergera, Zespól Retta
literatura:
Kendall P.C. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot:GWP. rozdz.10
Pisula E. (2012), Autyzm, Sopot: GWP
Ciećwierz T. (2013) Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, w: Remedium nr
11/2013
Bragdon A.D., Gamon D. (2003). Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP. Gdańsk
6. Zaburzenia lekowe:
zespół uogólnionego lęku GAD; zaburzenia obsesyjnokompulsywne OCD; lękowe zaburzenia separacyjne SAD; fobia szkolna; nieśmiałość; tiki
nerwowe
literatura:
Kendall P.C. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot:GWP. rozdz. 6,11
Oszwa U. (2005). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej.
Vademecum rodziców i nauczycieli. Kraków: OW Impuls. rozdz. 4
7. Wybrane metody stosowane w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi:
literatura:
Marszałek L., Moraczewska B., (2009). Trudności rozwojowe wieku przedszkolnego.
Koszalin. rozdział 4.
8. Zaliczenie.
Przedmiot:
Kierunek i Rok Studiów:
Liczba godzin:
Forma zajęć:
Prowadząca:
Psychologia zaburzeń rozwojowych
I Rok II st. Pedagogiki Wczesnoszkolnej i
Przedszkolna st niestacjonarne
15h
ćwiczenia
mgr Ewa Sosnowska-Bielicz
[email protected]
Cele zajęć: Celem zajęć jest przybliżenie studentom problematyki zaburzeń rozwojowych.
W ramach ćwiczeń zostaną zaprezentowane praktyczne implikacje teoretycznych modeli
zaburzeń z uwzględnieniem ich zastosowania w pracy edukacyjno-wychowawczej i
terapeutycznej nauczyciela. Prezentowane zagadnienia maja przygotować studentów do
pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Warunki uzyskania zaliczenia:

obecność na zajęciach i aktywny udział w zajęciach

pozytywna ocena z zaliczenia końcowego (2/3 oceny)

realizacja referatów/prezentacji na temat wskazany przez prowadzącego (1/3 oceny)
Program zajęć:
Zajęcia 1.
1.. Zaburzenia i trudności rozwojowe w wieku przedszkolnym
-zaburzenia procesów orientacyjno-poznawczych, mowy, procesów wykonawczych,
literatura:
Marszałek L., Moraczewska B., (2009). Trudności rozwojowe wieku przedszkolnego.
Koszalin. rozdz. 1.
Oszwa U. (2005). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej.
Vademecum rodziców i nauczycieli. Kraków: OW Impuls. rozdz. 9
2. Dziecko z ADHD w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej
literatura:
Kendall P.C. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot: GWP. rozdział 5
Pfiffner L.J. (1996). Wszystko o ADHD. Zysk i S-ka, Kraków
Hallowell E.M, Ratey J. (2004). W świecie ADHD. Media Rodzina, Poznań
Strichart S.S.; Magrum C.T. (2009) Dziecko z ADHD w klasie. GWP. Gdańsk.
Pawlak P. (2009) Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej. Impuls Kraków.
Bragdon A.D., Gamon D. (2003). Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP. Gdańsk.
Zajęcia 2
3. Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
literatura:
Reid G.,Wearmouth J. (2008) Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP
Oszwa U. (2005). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej.
Vademecum rodziców i nauczycieli. Kraków: OW Impuls. rozdz. 1
Oszwa U., Dysleksji na ratunek. Remedium.2001 : nr 12, s. 8-9
Oszwa U., Metody pracy z dysleksją. Remedium.2001 : nr 11, s. 10-12
Oszwa U.,Dyskalkulia.Remedium.2002 : nr 2, s. 8-9
Bragdon A.D., Gamon D. (2003). Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP. Gdańsk
4. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim
literatura:
Kendall P.C. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot: GWP. rozdział 9
5. Autyzm, Zespół Aspergera, Zespól Retta
literatura:
Kendall P.C. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot:GWP. rozdz.10
Pisula E. (2012), Autyzm, Sopot: GWP
Bragdon A.D., Gamon D. (2003). Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP. Gdańsk
Ciećwierz T. (2013) Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, w: Remedium nr
11/2013
Zajęcia 3.
6. Zaburzenia lekowe:
zespół uogólnionego lęku GAD; zaburzenia obsesyjnokompulsywne OCD; lękowe zaburzenia separacyjne SAD; fobia szkolna; nieśmiałość; tiki
nerwowe
literatura:
Kendall P.C. (2012) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot:GWP. rozdz. 6,11
Oszwa U. (2005). Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej.
Vademecum rodziców i nauczycieli. Kraków: OW Impuls. rozdz. 4
7. Wybrane metody stosowane w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi:
literatura:
Marszałek L., Moraczewska B., (2009). Trudności rozwojowe wieku przedszkolnego.
Koszalin. rozdział 4.
8. Zaliczenie.
Download