Kierownik kursu: dr hab. n. farm. Elżbieta Wyska, prof. UJ

advertisement
Temat kursu: Podstawy farmakokinetyki i czynniki wpływające na
procesy farmakokinetyczne
Termin: 24-25. 09.2016 r.
Kierownik kursu: dr hab. n. farm. Elżbieta Wyska, prof. UJ
Czas trwania kursu: 18 h
Miejsce: Wydział Farmaceutyczny UJCM - s. 106 lub 1/4
*Zajęcia dla naboru 2016
24.09.2016 r. (sobota)
Rodzaj
zajęć
Wykładowca
Wykłady
s. 106
dr hab. Elżbieta
Wyska
Wykłady
s.106
dr hab. Elżbieta
Wyska
Temat
L.
godz.
Czas
trwania
Procesy LADME – uwalnianie,
wchłanianie, dystrybucja,
metabolizm i wydalanie leku
2
9.00-10.30
Farmakokinetyka podania
jednorazowego. Wlew dożylny,
pojęcie stanu stacjonarnego.
Farmakokinetyka podania
wielokrotnego. Dawka inicjująca
3
10.45-13.00
Przerwa obiadowa
dr hab. Elżbieta
Wyska
Warsztaty dr Małgorzata
s. 106
Szafarz
13.00-13.45
Farmakokinetyka niezależna od
modelu. Farmakokinetyka
nieliniowa
2
13.45-15.15
Wyznaczanie parametrów
farmakokinetycznych – podanie
dożylne i pozanaczyniowe.
Przewidywanie stężeń leku w
stanie stacjonarnym. Obliczanie
parametrów farmakokinetycznych
przy zastosowaniu analizy
bezmodelowej
3
15.30-17.45
25.09.2016 r. (niedziela)
Warsztaty Mgr Artur
s. 1/4
Świerczek
Obliczenia farmakokinetyczne
z wykorzystaniem regresji
nieliniowej
2
9.00-10.30
Wykłady
s.1/4
Dr Agnieszka
Cios
Czynniki fizjologiczne i
środowiskowe wpływające na
farmakokinetykę leków
1
10.45-11.30
Wykłady
s. 106
dr Agnieszka
Cios
Czynniki patofizjologiczne
wpływające na wielkość
parametrów farmakokinetycznych
2
11.30-13.00
Przerwa obiadowa
13.00-13.30
dr Agnieszka
Cios
Interakcje w fazie
farmakokinetycznej
1
13.30-14.15
dr hab. Elżbieta
Wyska
Wpływ genotypu na
farmakokinetykę leków
2
14.15-15.45
Download