Program-konferencji-20160831

advertisement
Konferencja Naukowa „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w
rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym”
Program Konferencji
Dzień 1 – wtorek, 13 września
Rejestracja (budynek 18, I piętro)
9.00-11.00
11.00-11.30
Uroczyste otwarcie Konferencji (Aula WIP, budynek 18)
Sesja plenarna
Przewodniczący: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW
11.30-13.30
1. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
(4x30 min)
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Przedstawiciel
Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
2. Audyt energetyczny szansą poprawy efektywności produkcji zakładu przemysłu
spożywczego. Janusz Wojdalski, Józef Grochowicz, Bogdan Dróżdż
3. Miejsce i rola nowych technologii w obniżaniu energochłonności produkcji i utrwalania
żywności. Józef Grochowicz, Janusz Wojdalski , Adam Ekielski
4. Bezpieczeństwo energetyczne kraju w świetle dostępności surowców energetycznych
oraz uwarunkowań międzynarodowych. Damian Komar, Ministerstwo Energii
13.30-14.30
Przerwa obiadowa
Obrady w sekcjach tematycznych (równoległe) – Budynek 21
14.30-16.00
Sekcja A1 – sala 213
(5x15min +
Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Wojdalski
15min dyskusja) 1. Dobór kryteriów oceny efektywności energetycznej w audycie prowadzonym w
przemyśle spożywczym. Dariusz Piotrowski, Mariola Sawczuk, Agata Kurdej, Piotr
Grzegory, Maciej Wawrzyniak
2. Doradztwo w zakresie wykorzystania lokalnych źródeł energii na obszarach
niezurbanizowanych. Przykład Doliny Zielawy. Justyna Chodkowska-Miszczuk
3. Proces produkcji energii elektrycznej w aspekcie uwarunkowań systemu
elektroenergetycznego. Konrad Zaręba
4. Wykorzystanie ciepła Ziemi w hybrydowych systemach ogrzewania. Ewa Piotrowska
5. Zużycie energii w rolnictwie na tle innych działów gospodarki w Polsce na Białorusi i
Ukrainie. Jacek Skudlarski, Oksana Makarchuk, Vladimir Sinielnikov
dyskusja
14.30-16.00
Sekcja B1 – sala 219
(5x15min +
Przewodniczący: prof. dr hab. Aleksander Lisowski
15min dyskusja) 1. Możliwości wykorzystania na cele energetyczne biomasy odpadowej z produkcji i
przetwórstwa owoców. Adam Maciak, Marta Kuśmierczyk
2. Wpływ cech fizycznych surowców roślinnych na jakość i energochłonność
wytworzonych brykietów. Ignacy Niedziółka, Beata Zaklika, Magdalena KachelJakubowska, Artur Kraszkiewicz
3. Analiza możliwości przetworzenia i wykorzystania odpadów oraz pozostałości z
produkcji rolniczej oraz przemysłowej. Magdalena Kachel-Jakubowska, Artur
Kraszkiewicz, Ignacy Niedziółka
4. Wybrane cechy biomasy rodów paulowni puszystej (Paulownia Tomentosa Steud.)
uprawianej na cele energetyczne w dwóch pierwszych latach wegetacji. Beata Jacek,
Wojciech Litwińczuk
5. Energetyczne wykorzystanie odpadów z przemysłu meblarskiego. Magdalena
Dąbrowska-Salwin, Daria Raczkowska, Adam Świętochowski
dyskusja
16.00-16.30
Przerwa
1
Obrady w sekcjach tematycznych (równoległe) – budynek 21
16.30-18.00
Sekcja A2 – sala 213
(5x15min +
Przewodniczący: dr hab. inż. Adam Ekielski
15min dyskusja) 1. Absorpcja technologii środowiskowych w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego kontekst startegiczny. Oksana Seroka-Stolka
2. Analiza stanu przestrzegania przepisów dotyczących stosowania produktów
niebezpiecznych przez gospodarstwa rolne w aspekcie ochrony środowiska. Andrzej
Osuch
3. BIOWĘGIEL - potencjalny arsenał dla kontroli zmian klimatu i walki z niską emisją.
Zbigniew Bis
4. Nowe podejście w ocenie ergonomii rękawic chroniących przed przecięciem i
przekłuciem nożami ręcznymi stosowanymi w przetwórstwie mięsnym. Emilia
Irzmańska
5. Bezpieczeństwo i ergonomia pracy w rękawicach ochronnych w chłodniach w aspekcie
badań ankietowych. Paulina Wójcik, Emilia Irzmańska, Paulina Chęsy
dyskusja
16.30-18.00
Sekcja B2 – sala 219
(5x15min +
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Górnicki
15min dyskusja) 1. Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne - estymacja produkcji energii elektrycznej
w sektorze energetyki zawodowej i możliwości rozwoju branży. Marta Bloch-Michalik
2. Spiekalność popiołów z biomasy roślinnej w aspekcie wskaźników jej oceny. Artur
Kraszkiewicz, Magdalena Kachel-Jakubowska, Ignacy Niedziółka
3. Badania termowizyjne krzemowych modułów fotowoltaicznych. Mariusz Sarniak
4. Efektywność energetyczna powietrznych pomp ciepła dla CWU. Mariusz Szreder
5. Właściwości dynamiczne kolektora słonecznego a efektywność instalacji grzewczej.
Joanna Aleksiejuk, Andrzej Chochowski
dyskusja
Uroczysta kolacja (Aula Kryształowa SGGW, bud. 9)
19.00-23.00
2
Dzień 2 – środa, 14 września
8.00-9.00
Śniadanie dla osób korzystających z noclegów (budynek 21, piętro)
Obrady w sekcjach tematycznych (równoległe) – budynek 21
9.00-10.30
Sekcja A3 – sala 213
(5x15min +
Przewodniczący: dr hab. inż. Jarosław Chlebowski
15min dyskusja) 1. Koncepcja rozdrabniacza karp korzeniowych do rewitalizacji upraw roślin
energetycznych. Paweł Tylek, Józef Walczyk, Tadeusz Juliszewski, Dariusz Kwaśniewski,
Jan Szczepaniak, Florian Adamczyk, Paweł Frąckowiak
2. Moc na kołach napędowych ciągnika. Bronisław Kolator, Andrzej Olszewski
3. Wielokryterialna ocena zaprojektowanego systemu komunikacji zbiorowej. Tatiana
Lasocka, Elżbieta Olech, Maciej Kuboń
4. Efektywne zarządzanie gospodarstwem przy użyciu platformy AgroIT. Łukasz Łowiński,
Julia Gościańska-Łowińska
5. Efektywność kruszenia gleby w uprawie międzyrzędowej z uwzględnieniem aspektów
środowiskowych. Tomasz Nowakowski, Aleksander Lisowski, Jerzy Buliński, Stanisław
Gach, Jacek Klonowski, Adam Strużyk, Michał Sypuła, Kostyra Krzysztof, Jan
Kamiński, Adam Świętochowski, Magdalena Dąbrowska-Salwin, Daniel Lauryn,
Jarosław Margielski
dyskusja
9.00-10.30
Sekcja B3 – sala 219
(5x15min +
Przewodniczący: dr hab. inż. Witold Zychowicz
15min dyskusja) 1. Możliwości zastosowania alg i odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Curkowski
Andrzej, Przemysław Mroczkowski
2. Efektywne odpylacze cyklonowe w przemyśle mleczarskim. Janusz Turowski
3. Recykling pozostałości po kawie naturalnej na paliwo formowane. Aleksander Lisowski,
Dariusz Olendzki, Adam Świętochowski, Magdalena Dąbrowska-Salwin
4. Okrzemki Bacillariophyta - wskaźniki jakości wody. Sylwia Cichoń
5. Biodegradowalne skrobiowe spienione materiały opakowaniowe. Maciej Combrzyński,
Leszek Mościcki, Agnieszka Wójtowicz, Tomasz Oniszczuk, Marcin Mitrus
dyskusja
10.30-10.45
Przerwa
3
Sesja posterowa
10.45-11.30
Prezentacja posterów – budynek 18, sale 212, 213, 222, korytarz
11.30-12.00
Dyskusja w sesji posterowej – Aula WIP, budynek 18
Przewodniczący: dr hab. inż. Jędrzej Trajer
Obrady w sekcjach tematycznych (równoległe) – budynek 21
12.15-13.45
Sekcja A4 – sala 213
(5x15min +
Przewodniczący: dr hab. inż. Ewa Piotrowska
15min dyskusja) 1. Symulacja emisyjności silnika diesla dla testu "NEDC" z wykorzystaniem środowiska
MATLAB. Remigiusz Mruk, Karol Tucki, Katarzyna Botwińska, Mateusz Zalewski
2. Badania emisyjności spalin silnika diesla 1.3 Multijet dla wybranych biopaliw.
Remigiusz Mruk, Karol Tucki, Katarzyna Botwińska, Mateusz Zalewski
3. Wpływ dodatku bioetanolu na właściwości elastycznych powłok skrobiowych. Adam
Ekielski, Tomasz Żelaziński, Valentin Vladut, Ewa Tulska
4. Wytwarzanie gazu generatorowego w procesie zgazowania paliw stałych. Grzegorz
Gałko, Danuta Król
5. Wpływ pasz uzyskanych jako produkt uboczny przy wytwarzaniu biopaliw na poziom
składników funkcjonalnych w podrobach jagnięcych. Marcin Świątek, Roman
Niżnikowski, Bronisław Borys, Żaneta Szymańska
dyskusja
12.15-13.45
Sekcja B4 – sala 219
(5x15min +
Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Tylek
15min dyskusja) 1. Metody badań procesu cięcia roślin. Henryk Rode
2. Ocena poziomu hałasu w wybranych wyłuszczarniach nasion. Monika Aniszewska,
Arkadiusz Gendek, Jan Skarżyński
3. Energochłonność energetyczna procesu mycia w zakładach przemysłu spożywczego.
Maciej Wawrzyniak, Dariusz Piotrowski
4. Bezpieczeństwo pracy w polimerowych rękawicach ochronnych stosowanych w
narażeniu na ciekłe substancje chemiczne występujące w rolnictwie i leśnictwie. Paulina
Chęsy
5. Wpływ ozonowania na właściwości prozdrowotne owoców truskawki. Anna Onopiuk,
Małgorzata Moczkowska, Arkadiusz Szpicer, Andrzej Półtorak
Dyskusja
13.45-14.15
Podsumowanie i zakończenie Konferencji – Aula WIP, budynek 18
14.15
Obiad (budynek 21)
4
Sesja posterowa (środa, 14 września, godz. 10.45-12.00, budynek 18, I piętro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Wpływ gnojowicy na plon wybranych traw z rodzaju Miscanthus sp. Anna Bałuch-Małecka, Marzenna
Olszewska
Analiza sygnałów rejestrowanych za pomocą systemu pomiarowego umożliwiającego detekcję
potencjału bioelektrycznego ksylemu na przykładzie świerka pospolitego Picea Abies. Robert
Bernacik, S. Lis, P. Malec, J. Knaga
Analiza wydajności biogazowej potencjalnych roślin energetycznych pochodzących z upraw
celowych. Krzysztof Pilarski, Agnieszka Pilarska, Kamil Witaszek
Azot mineralny w glebach użytków rolnych Lubelszczyzny. Rafał Kornas
Badanie kinetyki suszenia brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w konwekcji naturalnej.
Weronika Bazylak, Szymon Głowacki, Andrzej Bryś, Rafał Kędziora
Badanie procesu konwekcyjnego suszenia biomasy z traw. Andrzej Bryś, Joanna Bryś, Szymon
Głowacki, Weronika Bazylak, Paweł Zajkowski
Biologiczna degradacja masy lignocelulozowej z przemysłu spożywczego jako sposób na jej
efektywne wykorzystanie. Marek Kruczek, Dorota Gumul, Barbara Drygaś, Halina Gambuś, Katarzyna
Szary-Sworst
Choroby wybranych drzew szybkorosnących na plantacji energetycznej. Karol Bulski, Marek M.
Ostafin, Krzysztof Mudryk, Marek Wróbel, Krzysztof Dziedzic, Marcin Jewiarz
Efektywność produkcyjno-ekonomiczna wykorzystania biomasy z przemysłu rolno-spożywczego do
produkcji biogazu. Jakub Sikora, Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał
Gospodarka energią w przemyśle spożywczym. Celina Habryka, Mateusz Kęsy, Barbara Drygaś
Gospodarstwo rolne jako element modelu polityki prosumenckiej. Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora,
Jakub Sikora, Marcin Niemiec
Implementacja projektu wirtualnej elektrowni na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Częstochowskiej. Tomasz Popławski, Piotr Szeląg
Komponenty paliwowe pochodzenia rolniczego. Barbara Drygaś, Mateusz Kęsy, Paweł Drygaś, Marek
Kruczek
Koncepcja gminy samowystarczalnej energetycznie - studium przypadku. Tomasz Olkowski, Seweryn
Lipiński, Damian Piekielniak
Kosztochłonność produkcji ekologicznej. Maciej Kuboń, Elżbieta Olech, Tatiana Lasocka-Rojek
Mechanizmy wsparcia rozwoju OZE w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Anna SzelągSikora, Jakub Sikora, Michał Cupiał, Joanna Rorat
Możliwości obniżenia energochłonności procesów technologicznych w przemyśle paszowym.
Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak
Nakłady energetyczne procesu odwadniania pofermentu na pracie ślimakowej. Jarosław Frączek,
Krzysztof Mudryk, Marek Wróbel, Marcin Jewiarz, Krzysztof Dziedzic
Nakłady energetyczne w gospodarstwach zrównoważonych środowiskowo. Sławomir Kocira, Anna
Kocira, Danuta Leszczyńska
Obornik w kontekście weterynaryjnym oraz energetycznym. Blanka Bukowska
Ocena wzrostu diploidów i tetraploidów paulowni puszystej (Paulownia tomentosa Steud.) w 3 i 4
roku po posadzeniu. Wojciech Litwińczuk, Beata Jacek, Aleksandra Siekierzyńska
Ochrona środowiska w praktyce rolniczej - analiza efektów programów rolno-środowiskowych na
przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Robert Cabaj
Ochrona zasobów wodnych w gospodarstwie rolnym. Diana Jaworowska
Potencjał produkcji biogazu z wybranych substratów przemysłu rolno-spożywczego. Elżbieta Olech,
Jakub Sikora, Maciej Kuboń
Poziom nakładów kapitałowych i energetycznych a kierunek i wielkość gospodarstw ekologicznych.
Urszula Malaga-Toboła, Krzysztof Kapela, Maciej Kuboń
Rolnictwo ekologiczne w północno-wschodniej Polsce. Katarzyna Oszczapińska
5
27. Rozwój sektora energetyki odnawialnej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Joanna Rorat, Anna
Szeląg-Sikora, Jakub Sikora
28. Surface properties of TPS film modified by photo-oxidation. Anita Kwaśniewska
29. Surowce roślinne stosowane jako biomasa w ujęciu krajowym i zagranicznym. Natalia Machałek
30. Techniczno-ekonomiczna analiza potencjału małej elektrowni wodnej oparta o metodykę
Carapellucciego. Seweryn Lipiński, Tomasz Olkowski, Bartłomiej Ostrowski
31. The effect of solvent polarity on Unit energy-consumption during ultrasound-assisted extraction of
polyphenols from apple pomace. Zbigniew Kobus, Kamil Wilczyński, Meltem Keskin
32. Wielokryterialna optymalizacja parametrów procesów suszenia i rehydratacji jabłek. Radosław
Winiczenko, Krzysztof Górnicki, Agnieszka Kaleta, Monika Janaszek-Mańkowska, Jędrzej Trajer
33. Wpływ elektrowni wiatrowych na populację zapylaczy (apoidea)
. Mateusz Kęsy, Paweł Drygaś,
Celina Habryka, Barbara Drygaś
34. Wpływ gnojowicy na plon wybranych traw z rodzaju Miscanthus sp. Anna Bałuch-Małecka, Marzenna
Olszewska
35. Wpływ nanostruktur metali na zahamowanie wzrostu mikroorganizmów w trakcie przechowywania
zrębków. Marek M. Ostafin, Karol Bulski, Krzysztof Mudryk, Marek Wróbel, Krzysztof Dziedzic, Marcin
Jewiarz
36. Wpływ ozonowania na zawartość witaminy C w owocach truskawki odmiany honeoye. Małgorzata
Moczkowska, Anna Onopiuk, Arkadiusz Szpicer, Andrzej Półtorak
37. Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na efektywność energetyczną suszenia tkanki
roślinnej. Artur Wiktor, Magdalena Dadan, Małgorzata Nowacka, Aleksandra Fijałkowska, Katarzyna
Rybak, Dorota Witrowa-Rajchert
38. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie realizacji projektu "Słoneczne
Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości". Krzysztof Kapela, Andrzej
Borusiewicz
39. Wykorzystanie przetworzonych osadów ściekowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w
Białymstoku jako nawóz organiczny. Szymon Skarżyński
40. Wykorzystanie słomy jako źródła energii a bilans substancji organicznej w gospodarstwach
rodzinnych. Anna Kocira, Sławomir Kocira, Danuta Leszczyńska
41. Zagospodarowanie wytłoków z jabłek na cele energetyczne. Małgorzata Jaros, Weronika Bazylak,
Szymon Głowacki
42. Zagrożenia występujące podczas produkcji paliwa z biomasy. Krzysztof Kawa
43. Zastosowanie wytłoków winogronowych w produkcji wyrobów ciastkarskich o właściwościach
prozdrowotnych. Arkadiusz Szpicer, Anna Onopiuk, Małgorzata Moczkowska, Andrzej Półtorak
44. Zmienność wybranych cech fizycznych różnych odmian orzecha włoskiego. Danuta Owoc, Paulina
Karpińska
6
7
Download