Filozofia

advertisement
Godz. 900-1030
1. Prof. dr hab. Anna Klimowicz (Uniwersytet
Państwowy w Brześciu) – Tworzenie filozoficznych
systemów wartości w procesie nauczania filozofii w
szkole wyższej
2. Prof. dr hab. Wasilil Stiepanowicz (Uniwersytet
Państwowy w Brześciu) – Wychowanie w myśli
filozoficznej Sorena Kierkegaarda i Fiodora
Dostojewskiego
3. Prof. dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak (SGGW) Wychowanie do bezpiecznego bycia w świecie
4. Prof. dr hab. Jan Dębowski (Wyższa Szkoła
Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku) Jakie kształcenie i wychowanie daje poczucie
bezpieczeństwa?
DYSKUSJA
Godz. 1100-1230
1. Prof. dr hab. Ryszard Rosa (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Bezpieczeństwo i wychowanie dla bezpieczeństwa
jako wyzwanie filozoficzne, społeczne i edukacyjne
XXI wieku
2. Dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek (Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Czy
współczesnych Polaków trzeba wychowywać do
tolerancji wobec „innych”?
3. Prof. dr hab. Robert T. Ptaszek (Katolicki
Uniwersytet Lubelski)- Ideologia gender jako
zagrożenie bezpieczeństwa i problem wychowawczy
4. Dr Imelda Chłodna (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Prawo do rozwoju osobowego a uwarunkowania
cywilizacyjne
DYSKUSJA
Godz. 1500-1800
1. Prof. dr hab. Bogumiła Truchlińska (Uniwersytet Marii
Curie Skłodowskiej) - Koncepcja „nowego człowieka” w
kontekście rozważań o kryzysie kultury w dwudziestoleciu
międzywojennym
2. Ks. dr Józef Kożuchowski (WSD Elbląg) – Wpływ
nauczania etyki na życie bezpieczne w ujęciu Roberta
Spaemanna
3. Dr Wojciech Daszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Kultura wobec zjawiska globalizacji
4. Ks. mgr Konrad Zaborowski (Katolicki Uniwersytet
Lubelski) - Wychowanie ku mądrości podstawą
bezpieczeństwa człowieka. Kilka uwag o Nicholasa
Maxwella koncepcji zmiany paradygmatu uprawiania
nauki
5. Mgr Agata Nowakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski) –
Wychowawcza funkcja wiary w istoty nadprzyrodzone w
życiu muzułmanów
DYSKUSJA
SEKCJA:
FILOZOFIA
PRZEWODNICZĄ
prof. dr hab. Jan Dębowski
prof. dr hab. Robert T. Ptaszek
Drohiczyn 2014
Download