Ramowy wzór umowy pożyczki - Agencja Rozwoju Przemysłu

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 4
RAMOWY WZÓR UMOWY POŻYCZKI
UMOWA POŻYCZKI NR OPP/ … /20…
zwana dalej „Umową”
zawarta w dniu ....... ............................. r. w ................................ pomiędzy:
Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-400 Warszawa),
ul. Nowy Świat 6/12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, o opłaconym kapitale zakładowym w
wysokości
......................
zł
(słownie:
............................
złotych),
NIP: 526-030-02-04,
reprezentowaną przez:
................................................
-
..........................................
................................................
-
..........................................
zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,
a
....................................... z siedzibą w ........................ (kod pocztowy: .... - ...... ............................),
ul. ......................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………, …… Wydział ............................... , pod
numerem KRS .............................., o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości .....................
zł (słownie: ..................... złotych), NIP: ................................................. , reprezentowaną przez:
................................................
-
..........................................
................................................
-
..........................................
zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.
Odpisy z KRS każdej ze Stron, stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do
niniejszej Umowy.
Mając na uwadze fakt, że Pożyczkodawca
może udzielić Pożyczkobiorcy wsparcia
niebędącego pomocą publiczną w formie pożyczki, Strony zgodnie postanowiają, że:
Przedmiot Umowy Pożyczki.
§1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej (zwanej dalej Pożyczką), w kwocie
................................
zł
(słownie:
...................................................................
złotych),
a
Pożyczkobiorca Pożyczkę przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z odsetkami na
warunkach określonych w Umowie.
Cel Pożyczki.
§2
Pożyczkobiorca
zobowiązuje
się
przeznaczyć
kwotę
Pożyczki
na
…………….
................................................... ......................................, a w szczególności na:
1)
..............................................., w kwocie zł (słownie: .......................................... złotych),
2)
..............................................., w kwocie zł (słownie: .......................................... złotych),
3)
(…)
Warunki Uruchomienia Pożyczki.
§3
1.
Wypłata przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki (zwane dalej
Uruchomieniem Pożyczki) nastąpi jednorazowo/w transzach, przelewem na wydzielony
rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o nr ……………………………………. prowadzony przez
Bank …………………….S.A. w ……………….., który będzie utworzony wyłącznie do obsługi
płatności dokonywanych ze środków uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy.
2.
Uruchomienie Pożyczki nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
a)
dostarczeniu Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę dokumentów potwierdzających
ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 7 niniejszej Umowy;
b)
……………………………………
Strona 2 z 13
3.
Dniem Uruchomienia Pożyczki jest dzień obciążenia kwotą/I transzą Pożyczki rachunku
bankowego Pożyczkodawcy.
4.
Kolejne transze Pożyczki będą uruchamiane do dnia ……………, każdorazowo na pisemne
zlecenie Pożyczkobiorcy, w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zlecenia przez
Pożyczkodawcę, z uwzględnieniem postanowień ust. 5.
5.
W przedkładanym Pożyczkodawcy zleceniu uruchomienia transzy Pożyczki, o którym mowa w
ust. 4 powyżej, Pożyczkobiorca wskazuje kwotę transzy, jaka ma być wypłacona oraz
przedkłada pisemne sprawozdanie z wykorzystania poprzedniej transzy Pożyczki, które musi
zostać zaakceptowane przez Pożyczkodawcę przed uruchomieniem kolejnej transzy
Pożyczki.
6.
Dzień Uruchomienia Pożyczki nastąpi nie później niż po upływie 14 dni od dnia spełnienia
przez Pożyczkobiorcę wszystkich warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej.
Warunki Pożyczki.
§4
1.
Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy prowizję za udzielenie Pożyczki. Prowizja jest
jednorazowa w wysokości …. wartości Pożyczki, płatna przy Uruchamianiu Pożyczki poprzez
potrącenie jej wartości z kwoty Pożyczki/I transzy Pożyczki.
2.
Oprocentowanie Pożyczki w skali roku jest zmienne i równe stopie procentowej WIBOR 1 M
powiększonej o marżę odsetkową w wysokości …... %.
3. Pożyczkodawca nalicza odsetki umowne, zgodnie z oprocentowaniem o którym mowa
w ust.2, w okresach miesięcznych od bieżącego salda zadłużenia Pożyczkobiorcy,
począwszy od dnia Uruchomienia Pożyczki, na ostatni dzień miesiąca bądź na ostatni dzień
wykorzystania Pożyczki. Przy naliczaniu odsetek umownych przyjmuje się zasadę 360 dni w
każdym roku i 30 dni w każdym miesiącu.
4.
Do naliczania odsetek, określonych w ust. 2 powyżej, przyjmuje się wysokość stopy WIBOR 1
M na jeden dzień poprzedzający dzień całkowitej lub częściowej wypłaty Pożyczki, a dla
kolejnych okresów odsetkowych według notowania na jeden dzień poprzedzający rozpoczęcie
danego okresu obrachunkowego. W przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań
odpowiedniej stawki WIBOR 1M – obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia poprzedzającego, w
którym było ostatnie notowanie.
Strona 3 z 13
5.
Za pierwszy dzień wykorzystania Pożyczki uważa się dzień Uruchomienia Pożyczki, ostatnim
dniem wykorzystania Pożyczki jest dzień poprzedzający dzień uznania rachunku bankowego
Pożyczkodawcy ostatnią ratą kapitałową Pożyczki.
Warunki spłaty Pożyczki
§5
1.
Spłata kapitału Pożyczki, nastąpi w niżej wymienionych terminach i ratach:
1) ..........................................................................................................................................,
2) ..........................................................................................................................................,
3) (....).
2.
Odsetki umowne Pożyczki, naliczane zgodnie z niniejszą Umową, płatne są każdego miesiąca
kalendarzowego, począwszy od miesiąca następnego po dniu Uruchomienia Pożyczki, z
wyjątkiem ostatniej płatności, której termin spłaty ustala się na dzień wymagalności ostatniej
raty kapitałowej.
3.
Jeżeli termin spłaty raty kapitałowej, odsetek lub innych należności Pożyczkodawcy przypada
na dzień wolny od pracy, to wpływ środków w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest
traktowany jak spłata w terminie.
4.
Spłata:
1) kapitału Pożyczki będzie dokonywana na rachunek bankowy Oddziału Pożyczkodawcy w
Warszawie
prowadzony
w
Banku
………………
S.A.
Oddział
w Warszawie
o nr …………………….. lub inny rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkodawcę
w odrębnym piśmie,
2) odsetek
i
innych
przekazywana
na
zobowiązań
rachunek
Pożyczkobiorcy
bankowy
Oddziału
wynikających
z Umowy,
Pożyczkodawcy
w
będzie
Warszawie,
prowadzony w Banku ………………. S.A. Oddział w Warszawie o nr ……………… lub inny
wskazany przez Pożyczkodawcę w odrębnym piśmie.
5.
Za datę spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy przyjmuje się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
6.
Pożyczkobiorca może spłacić całość lub część Pożyczki przed terminem określonym w ust.
1, na który została udzielona Pożyczka, wraz z jednoczesnym uiszczeniem dodatkowej kwoty
Strona 4 z 13
w wysokości … % od spłaconej przed terminem części kapitału Pożyczki i dodatkowo za
wcześniejszym uzgodnieniem pisemnym z Pożyczkodawcą.
7.
Powyższe uregulowanie stosuje się w przypadku spłaty kapitału Pożyczki z minimum 30dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu spłaty
ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
8.
Opóźnienie
Pożyczkobiorcy
w
spłacie
kapitału
Pożyczki
powoduje
podwyższenie
oprocentowania do wysokości stopy odsetek ustawowych, liczonych od niespłaconej
w terminie raty kapitałowej Pożyczki, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia
następnego po dniu wymagalności raty kapitału Pożyczki.
9.
Opóźnienie
Pożyczkobiorcy
w
spłacie
wymagalnych
odsetek
umownych,
powoduje
podwyższenie oprocentowania o dwa punkty procentowe, liczonego od bieżącego salda
kapitału, za każdy dzień opóźnienia w spłacie wymagalnych odsetek umownych, do dnia, w
którym zostaną one uregulowane.
10. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie kapitału Pożyczki, odsetek i innych
zobowiązań wynikających z Umowy, Pożyczkodawca decyduje o sposobie zaliczenia
otrzymanych środków pieniężnych na spłatę zaległych zobowiązań Pożyczkobiorcy.
11. W przypadku zobowiązań, których termin płatności nie wynika wprost z Umowy, będą one
płatne w terminie 14 dni od daty wysłania wezwania do zapłaty.
Obowiązki Pożyczkobiorcy.
§6
1.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się do:
1) terminowego zwrotu kwoty Pożyczki, wraz z należnymi odsetkami na zasadach
określonych w Umowie,
2) wykorzystania Pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem, określonym w § 2 Umowy,
3) przekazywania
Pożyczkodawcy
w
całym
okresie
pożyczkowym
pisemnego
sprawozdania z wykorzystania Pożyczki, przy czym formę każdego z tych sprawozdań
oraz zakres danych nim objętych będzie każdorazowo określany przez Pożyczkodawcę.
Każde sprawozdanie wraz z załącznikami powinno być przekazane Pożyczkodawcy w
formie papierowej jak i elektronicznej (tzw. aktywne formularze) w terminie do 30 dni po
zakończeniu każdego kolejnego kwartału w roku obrotowym bądź w innym terminie
określonym przez Pożyczkodawcę. Ponadto sprawozdania powinny również zawierać
Strona 5 z 13
oświadczenie Pożyczkobiorcy o identyczności danych zawartych w obydwu tych
formach. W szczególności sprawozdania te powinny zawierać:
a) kwartalne sprawozdania finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat,
informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych,
b) prognozy finansowe na kolejny kwartał (okres kontrolny) z uwzględnieniem opisu i
wyjaśnienia zdarzeń w nich wskazanych, zgodnie z określonymi w ustawie o
rachunkowości zasadami sporządzania informacji dodatkowej.
4) umożliwiania Pożyczkodawcy dokonywania kontroli wydatkowania Pożyczki, w terminie
nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania, w siedzibie zakładu
głównego Pożyczkobiorcy lub w innym uzgodnionym miejscu, zbadania wszelkich
dokumentów i informacji związanych z otrzymaną i wydatkowaną Pożyczką przez
Pożyczkobiorcę, a w szczególności:
a) historii rachunku bankowego, na który została przekazana kwota Pożyczki,
b) oryginalnej dokumentacji księgowej zawierającej informacje o wydatkowaniu na
określone cele kwoty Pożyczki,
5) umożliwiania
Pożyczkodawcy
podczas
kontroli
wglądu
do
dokumentów
oraz
wykonywania kopii dokumentów, o których mowa w pkt. 4, albo do przesłania na żądanie
Pożyczkodawcy ich uwierzytelnionych kopii,
6) udostępniania
na
każde
żądanie
Pożyczkodawcy
wszelkich
dokumentów
umożliwiających sprawdzenie sytuacji ekonomiczno - finansowej Pożyczkobiorcy,
7) umożliwiania Pożyczkodawcy przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczeń spłaty
Pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania, a w
szczególności do:
a)
umożliwiania Pożyczkodawcy sprawdzania stanu fizycznego zabezpieczeń,
b)
umożliwiania Pożyczkodawcy sprawdzania odpowiednich oznaczeń, oznakowań i
wpisów
we
właściwych
dokumentach
ewidencyjnych,
faktu
ustanowienia
zabezpieczeń na rzecz Pożyczkodawcy,
c)
przesyłania Pożyczkodawcy pisemnych potwierdzeń ustanowienia określonych
zabezpieczeń na rzecz Pożyczkodawcy,
8) nie podejmowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy, czynności
zmierzających do sprzedaży, wydzierżawienia, wynajęcia lub w inny sposób trwałego
Strona 6 z 13
rozporządzania, w szczególności obciążenia, majątku Pożyczkobiorcy, którego wartość
księgowa przekracza 25% aktywów Pożyczkobiorcy, wykazanych w sprawozdaniu
finansowym za poprzedni rok obrotowy, przy czym przedmiotowe transakcje podlegają
sumowaniu, jeżeli każda z nich z osobna nie przekracza tej wartości,
9) informowania Pożyczkodawcy na piśmie, natychmiast po powzięciu zamiaru i nie później
niż do 30 dni przed planowanym dniem dokonania podziału, połączenia z innym
przedsiębiorcą, przekształcenia oraz o wszelkich innych okolicznościach, które mogą
mieć wpływ na wypłacalność Pożyczkobiorcy,
10) inne obowiązki wynikające z Uchwał stosownych organów.
2.
Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty wynikające z zawarcia i wykonywania Umowy.
Zabezpieczenie spłaty Pożyczki.
§7
1.
Pożyczkobiorca oświadcza, że jego stan majątkowy umożliwia spłatę Pożyczki, należnych
odsetek umownych oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że
1) jest
właścicielem
(użytkownikiem
wieczystym)
nieruchomości
gruntowej
(wraz
z zabudowaniami …..) położonej w ....... przy ulicy ........., oznaczonej jako działka numer
......, o powierzchni ....... m2, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ........ , księgą
wieczystą KW Nr ......... ; w dziale III i IV tej księgi wieczystej wpisów nie ma, (co wynika z
odpisu z księgi wieczystej według stanu z dnia …….stanowiącego Załącznik nr … do
Umowy (lub w dziale III wpisana jest ……………… , w dziale IV wpisana jest hipoteka
………… na kwotę ……… zł (słownie: ……złotych), na rzecz ……………………………, co
wynika z odpisu z księgi wieczystej według stanu z dnia ………………… r., stanowiącego
Załącznik nr … do Umowy).
2) (…..)
3. Nadto Pożyczkobiorca oświadcza, że:
1)
wartość
nieruchomości,
o
których
mowa
w
ust.
2,
wynosi………………
zł
(słownie: ………………), według aktualnej, nie starszej niż 6 miesiące, wyceny (Załącznik
nr …) wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez niezależnego
rzeczoznawcę
majątkowego
…
………………………,
nr
uprawnień
………….,
przedstawionej Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę,
Strona 7 z 13
2) w każdym czasie Pożyczkodawca może żądać wyceny wartości posiadanych przez
Pożyczkobiorcę
nieruchomości
na
koszt
Pożyczkobiorcy.
W
przypadku
nie
przedstawienia przez Pożyczkobiorcę wyceny, o której mowa w zdaniu poprzednim
w terminie 14 dni od wezwania do przedstawienia takiej wyceny przez Pożyczkodawcę,
ten ostatni wykona własną wycenę na koszt Pożyczkobiorcy.
3) w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, najpóźniej w dniu
Uruchomienia Pożyczki, dokona w drodze odrębnej umowy cesji praw z polisy
ubezpieczeniowej
nr
……………..
wystawionej
przez
………………
na
rzecz
Pożyczkodawcy oraz powiadomi o dokonanej cesji praw wskazany zakład ubezpieczeń
i przedłoży
Pożyczkodawcy
pisemne
potwierdzenie
dokonanego
zawiadomienia.
Pożyczkobiorca zobowiązuje się kontynuować ubezpieczenie nieruchomości objętych
hipoteką na rzecz Pożyczkodawcy, do jego pełnej wartości, terminowo opłacać składki
ubezpieczeniowe, dokonywać kolejnych cesji na rzecz Pożyczkodawcy i utrzymywać
sumę ubezpieczenia na poziomie zabezpieczającym należności Pożyczkobiorcy przez
cały czas trwania Umowy. Ponadto Pożyczkobiorca zobowiązuje się niezwłocznie tj. nie
później niż w ciągu 7 dni licząc od daty zdarzenia, powiadomić Pożyczkodawcę
o powstaniu szkody na przedmiocie ubezpieczenia.
4. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie został złożony żaden nowy wniosek o wpis hipoteki,
dokonany po dacie odpisu z KW wskazanym w § 7, ust. 2, a opisane wyżej nieruchomości
wolne są od wszelkich praw i obciążeń osób trzecich nie ujawnionych w księgach wieczystych
oraz nie zachodzą żadne okoliczności skutkujące powstaniem na opisanych wyżej prawach do
nieruchomości hipoteki przymusowej, stosownie do dyspozycji art. 34 i następnych ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926, ze zm.) oraz
oświadcza, że żaden nowy taki wpis nie zostanie złożony przed dniem Uruchomienia Pożyczki.
5.
Prawne zabezpieczenie spłaty Pożyczki, odsetek umownych, a także innych zobowiązań
Pożyczkobiorcy istniejących lub mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania Umowy
stanowi:
1)
umowna hipoteka do kwoty ……………… zł (słownie: ………………………złotych) na
nieruchomościach Pożyczkobiorcy, tytułem zabezpieczenia roszczeń związanych z
udzieleniem Pożyczki,
2)
cesja na rzecz Pożyczkodawcy wierzytelności wynikających z umów zawartych przez
Pożyczkobiorcę z ………………..,
3)
weksel własny in blanco zaopatrzony w klauzulę „bez protestu”, wystawiony przez
Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową z prawem wypełnienia weksla przez
Strona 8 z 13
Pożyczkodawcę w dowolnym czasie na sumę długu tj. nie zwróconej kwoty Pożyczki
wraz z wszelkimi należnymi odsetkami oraz kosztami wynikającymi z niniejszej Umowy
oraz kosztami dochodzenia należności,
4)
poręczenie dokonane przez Spółkę pod firmą: ……………… z siedzibą w ………………..,
przy ul. ………………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd ………………………………, pod numerem KRS…….......……,
posiadającą kapitał zakładowy ………………….. (słownie:
wpłacony w całości, NIP: .................................................,
zwanego
Poręczycielem),
do
kwoty
udzielonej
..................... złotych),
( w dalszej części umowy
Pożyczki
wraz
z
odsetkami
tj. ………………………… (słownie:………………………………) na czas określony, tj. do
dnia spłaty Pożyczki i innych należności pieniężnych,
5)
oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cywilnego, do kwoty ………………. zł (słownie: …………….. złotych), co do
obowiązku zwrotu Pożyczki, odsetek umownych i innych ewentualnych poniesionych
przez Pożyczkodawcę kosztów związanych z udzieleniem Pożyczki. Terminem, który
upoważnia Pożyczkobiorcę do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności
jest data……… Oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji, stanowi
załącznik do Umowy,
6)
zastaw rejestrowy na …………………….o szacowanej wartości ……………….. zł
(słownie: ………………….. złotych).
6.
Pożyczkobiorca ponosi koszty ustanowienia, jak też ewentualnego przekazania oraz odbioru
i zwolnienia każdego z zabezpieczeń wymienionych w ustępach powyższych niniejszego
paragrafu Umowy.
Uprawnienia Pożyczkodawcy. Sankcje.
§8
1.
Pożyczkodawca może odstąpić od Umowy przed dniem Uruchomienia Pożyczki, jeżeli:
1)
Pożyczkobiorca nie spełni warunków, o których mowa w § 3 niniejszej Umowy,
w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy,
2)
Pożyczkobiorca niezwłocznie nie zawiadomi Pożyczkodawcy o powstaniu istotnych
zmian niekorzystnych dla Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy, w tym o stanie
finansowym Pożyczkobiorcy lub o innych zagrożeniach mających wpływ na wykonanie
Umowy, a zwłaszcza na wypłacalność Pożyczkobiorcy,
3)
Pożyczkobiorca złożył Pożyczkodawcy nieprawdziwe lub nieważne oświadczenia albo
inne dokumenty, związane z zawarciem niniejszej Umowy,
Strona 9 z 13
4)
2.
Pożyczkobiorca podjął niedozwolone działania mające wpływ na wykonanie Umowy.
Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym,
jeżeli:
1)
Pożyczkobiorca, po dniu Uruchomienia Pożyczki, nie wypełnia któregokolwiek
z zobowiązań wynikających z Umowy, w tym wskazanych w ust. 1,
2)
terminowa spłata Pożyczki zostaje zagrożona pogarszającą się sytuacją finansową
Pożyczkobiorcy,
3)
Pożyczkobiorca pozostaje w opóźnieniu w spłacie kapitału Pożyczki, odsetek
umownych, ewentualnie odsetek za opóźnienie, powyżej 30 dni od daty wymagalności.
4)
Pożyczkobiorca wykorzysta Pożyczkę niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 2
niniejszej Umowy,
5)
Pożyczkobiorca
utrudnia
przeprowadzanie
czynności
kontrolnych,
do których
uprawniony jest Pożyczkodawca, na podstawie niniejszej Umowy.
3.
Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę za 30-dniowym wypowiedzeniem i zażądać
od Pożyczkobiorcy zwrotu Pożyczki w powyższym terminie, w przypadku stwierdzenia przez
Pożyczkodawcę
nie
realizowania
działań
wskazanych
w
.......................
planie
restrukturyzacji/biznes planie na podstawie ktorego udzielono Pożyczki .
4.
W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu,
Pożyczkodawca może żądać od Pożyczkobiorcy odpowiednio:
1)
natychmiastowej spłaty Pożyczki (rozwiązanie na podstawie ust. 2) bądź spłaty w terminie
30 dni od wypowiedzenia (rozwiązanie na podstawie ust. 3) wraz z należnymi na dzień
spłaty Pożyczki odsetkami umownymi,
2)
zaspokojenia swoich roszczeń finansowych wynikających z Umowy, według swojego
uznania z każdego ustanowionego na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczenia, o którym
mowa w § 7 ust. 5 Umowy,
5.
Strony uzgodniły, że roszczenie Pożyczkodawcy o zwrot Pożyczki w przypadku, o którym
mowa w ust. 2 i 3, jest zaspokojone, jeżeli zostanie zwrócona przez Pożyczkobiorcę kwota
Pożyczki wraz z:
6.
1)
należnymi odsetkami umownymi,
2)
należnymi odsetkami za ewentualne opóźnienie w spłacie zobowiązań.
W przypadku braku terminowej spłaty Pożyczki oraz należnych odsetek w trybie wskazanym
w ust. 5 niniejszego paragrafu Umowy, Pożyczkodawca ma prawo zaspokojenia swoich
Strona 10 z 13
roszczeń finansowych wynikających z Umowy, według swojego uznania z każdego
ustanowionego na rzecz Pożyczkodawcy zabezpieczenia.
7.
Pożyczkodawca może według swojego uznania po wystąpieniu przesłanek będących
podstawą odstąpienia od Umowy, rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia czy za 30dniowym wypowiedzeniem, odstąpić od praw przewidzianych w ust. 1-3 w zamian za
ustanowienie przez Pożyczkobiorcę dodatkowych zabezpieczeń spłaty Pożyczki.
Oświadczenia Pożyczkobiorcy.
§9
1. Pożyczkobiorca oświadcza, że jest właściwie umocowany i posiada prawo i wszelkie zgody
do skutecznego zawarcia tej Umowy, stania się jej Stroną, a także jej wykonania.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że osoby wymienione w Umowie mają wszelkie niezbędne
uprawnienia i zgody właściwych organów do zawarcia Umowy w jego imieniu.
3. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, aby w pełni władać
swym majątkiem, użytkować ten majątek oraz prowadzić działalność gospodarczą do czasu
spłaty Pożyczki w takim zakresie, w jakim prowadzi ją obecnie.
4. Pożyczkobiorca oświadcza, że nie toczy się przeciw niemu ani nie jest zagrożony
jakimkolwiek
postępowaniem
sądowym,
administracyjnym
lub
jakimkolwiek
innym
postępowaniem skutkującym jego likwidacją, podziałem lub upadłością, za wyjątkiem
okoliczności już znanych Pożyczkodawcy.
5. Pożyczkobiorca oświadcza, że wszelkie informacje udostępnianie mu przez Pożyczkodawcę
w związku z podpisaniem niniejszej Umowy mają charakter tajemnicy przedsiębiorcy
(Informacje wrażliwe). Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zachowania w całkowitej poufności
wszelkich Informacji wrażliwych, jakie otrzyma od Pożyczkodawcy, bez względu na fakt, w
jaki sposób otrzyma takie informacje i w jakiej formie będzie miał do nich dostęp.
6. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia „Zbioru zasad i
procedur udzielania wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną przez ARP S.A. ze
środków finansowych, o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji”, który jest dostępny na stronie internetowej Pożyczkodawcy
(www.arp.com.pl).
Czas trwania Umowy.
§ 10
Strona 11 z 13
1.
Umowa zostaje zawarta do czasu spłaty Pożyczki, odsetek oraz innych ewentualnych
ubocznych zobowiązań finansowych Pożyczkobiorcy wynikających z realizacji Umowy, a
wygasa po dokonaniu spłaty na rzecz Pożyczkodawcy wszystkich zobowiązań umownych
Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy.
2.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rozstrzyganie sporów.
§ 11
1.
W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego
w szczególności Kodeksu cywilnego.
2.
Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących powstać w toku wykonywania
Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy.
Postanowienia ogólne
§ 12
1.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. (Załączniki będą wynikały z treści umowy
oraz ustanowionych zabezpieczeń).
3.
Niniejszą Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa)
egzemplarze dla każdej ze Stron.
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – odpis z KRS Pożyczkodawcy;
2) Załącznik nr 2 – odpis z KRS Pożyczkobiorcy:
3) Załącznik nr … – Odpis z dnia …….. z KW nr ……………;
4) Załącznik nr … - wykaz operatów szacunkowych.
5) Załącznik nr … – Umowa cesji wierzytelności,
Strona 12 z 13
6) Załącznik nr … - Wzór weksla i deklaracji wekslowej,
7) Załącznik nr … – Umowa poręczenia,
8) Załącznik nr … – Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
9) Załącznik nr … – Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego.
POZYCZKODAWCA
POŻYCZKOBIORCA
Strona 13 z 13
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards