w skrócie: Zintegrowana Strategia Społeczna PTO

advertisement
Wspólny projekt
„Podwarszawskie
Trójmiasto
Ogrodów
– poprawa spójności
obszaru Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów
poprzez współpracę
w zakresie polityki
społecznej, kształtowania
przestrzeni publicznej,
gospodarki wodnej
i komunikacji ”
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
25 stycznia 2013 r.
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW
W TRYBIE KONKURSOWYM
na projekty realizowane przez partnerstwa
jednostek samorządu terytorialnego
przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego
lub organizacji przedsiębiorców
Możliwe było uzyskanie dofinansowania
w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
Fundusze pochodzą z państw, które nie są członkami UE:
Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Program „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
 wzmocnienie współpracy jednostek samorządu
terytorialnego i społeczeństwa w celu
podejmowania wspólnych decyzji dotyczących
danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania
istotnych dla danego terenu problemów.
 problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady
przekraczają granice jednej jednostki samorządu
terytorialnego, dla ich rozwiązywania konieczna jest
współpraca.
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Idealny beneficjent.
Partnerstwo odpowiadające
założeniom konkursu…
to
Podwarszawskie
Trójmiasto Ogrodów
Na zdjęciu obok:
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
otrzymało 15 lutego 2013 r. wyróżnienie
w kategorii „Spójna Strategia Rozwoju”
podczas I Konferencji Inwestycyjnej
Gmin Metropolii Warszawskiej
„Miasto – Wizja – Warszawa”.
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Wspólne problemy do rozwiązania:
Odwodnienie obszaru PTO, czyli terenów gmin
Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna
 okresowe podtopienia terenów mieszkaniowych, rolnych i upraw
leśnych w okresach wysokich opadów
 brak wody w ciekach wodnych w okresach suchych
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Wspólne problemy do rozwiązania:
Usprawnienie komunikacji na obszarze PTO
 niewystarczająca sieć połączeń pomiędzy centrami miejskimi a terenami
wiejskimi na obszarze Trójmiasta Ogrodów oraz niewydolne połączenia
ze ścisłym obszarem aglomeracji warszawskiej:
 brak systemu ścieżek rowerowych umożliwiających komunikację
wewnątrz PTO oraz z Grodziskiem Mazowieckim i Pruszkowem;
 problem jedynego urządzonego wyjazdu mieszkańców Podkowy Leśnej
na drogę wojewódzką nr 719;
 problem braku bezpiecznego wyjazdu mieszkańców Willi Borek
w Brwinowie na drogę wojewódzką nr 719
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Wspólne problemy do rozwiązania:
Zadbanie o tereny zielone: rewitalizacja
 tereny zdegradowane nie sprzyjają integracji społecznej i podnoszeniu
jakości życia, a są obszarem koncentrującym zagrożenia z zakresu
bezpieczeństwa publicznego
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Problemy do rozwiązania:
Rozwarstwienie społeczeństwa, brak integracji
 pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe
 „nowi-starzy” mieszkańcy,
 problem braku szans rozwojowych dzieci z rodzin patologicznych i osób
wykluczonych z powodu ubóstwa, niepełnosprawności lub starości,
 niski poziom dostosowania usług społecznych do zmian
demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa,
 niewystarczająca infrastruktura przedszkolna
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Projekt PTO: w 2013 roku poza podium…
Na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
złożono 85 wniosków. Dofinansowanie z MF EOG otrzymało 15 projektów.
Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” znalazł się na 1. miejscu
listy rezerwowej.
W 2014 roku: dobre wiadomości z Ministerstwa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało „pierwszego z listy
rezerwowej” o uwolnieniu się dodatkowych środków i możliwości
uzyskania dotacji.
W 2015 roku: podpisanie umowy i początek realizacji
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Dnia 19 marca 2015 r. Gmina Brwinów, będąca liderem partnerstwa
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów,
podpisała umowę
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości
358 245 € (1.491.230 PLN)
co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych projektu tj.
kwoty 597 075 € (2.485.383 PLN)
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
W realizację projektu zaangażowało się aż 52 partnerów
z różnych sektorów, w tym:
 Samorządy
 Instytucje administracji publicznej
 Instytucje naukowe i wyższe uczelnie
 Szpitale powiatowe i szpital wojewódzki
 Instytucje ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania
bezpieczeństwa i porządku publicznego
 Instytucje kultury
 Ośrodki pomocy społecznej
 Organizator publicznego kolejowego transportu pasażerskiego
 Parafie
 Organizacje pozarządowe
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Działania dla obszaru gmin PTO:
 Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru
funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (3)
 Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki
wodnej (4)
 Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności
połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności
do Warszawy i głównych tras krajowych (5)
 Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych (6)
 Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług
społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
na obszarze PTO oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie
do zmian demograficznych (7)
 Zarządzanie projektem (1), informacja i promocja (2)
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Działanie 1
Zarządzanie projektem
Działanie 2
Informacja i promocja
Konferencja w Podkowie Leśnej
Wydarzenie informacyjne w Milanówku
Uroczyste zakończenie projektu w Otrębusach (gmina Brwinów)
Konsultacje społeczne:
skatepark w Milanówku, tereny zielone w Brwinowie,
inwestycje oświatowe w Parzniewie, cmentarz komunalny w Żółwinie
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Działanie 3
Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju
gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Lp.
Termin i godzina
warsztatu/spotkania
Miejsce
warsztatu/spotkania
Tematyka poruszana na
warsztacie/spotkaniu
Dane
uzupełniające
1.
07.04.2015 r.
godz. 14.00-20.00
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Brwinów
ul. Żwirowa 16
Warsztat Zarządzania Strategicznego
dla partnerstwa
2.
17.04.2015 r.
godz. 12.00-14.00
Pałacyk Kasyno,
Podkowa Leśna,
ul. Lilpopa 18
Konferencja inaguracyjna Projektu
-
17.04.2015 r.
godz. 14.00-20.00
Sala widowiskowa
CKiIO, Podkowa Leśna,
ul. Świerkowa 1
Diagnoza wspólnych uwarunkowań
przestrzennych, środowiskowych i
transportowych Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów
-
4.
24.04.2015 r.
godz. 14.00-20.00
Budynek C Urzędu
Miasta Milanówka,
Milanówek,
ul. Spacerowa 4
Diagnoza wspólnych uwarunkowań
rozwoju społecznego Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów
-
5.
08.05.2015 r.
godz. 14.00-20.00
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Brwinów
ul. Żwirowa 16
Diagnoza wspólnych uwarunkowań
rozwoju gospodarczego
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów,
podsumowanie warsztatów
-
3.
Warsztat
zorganizowany
przez Związek
Miast Polskich
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Działanie 4
Przygotowanie kompleksowego programu
uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO
 Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie PTO
 Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego
uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie PTO
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed
odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gm. Milanówek
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową
z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki
Rokitnicy Starej w gminie Milanówek
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Działanie 5
Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia
intermodalności połączeń komunikacyjnych
na obszarze PTO oraz poprawa dostępności
do Warszawy i głównych tras krajowych
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
 Wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach
objętych analizami
 Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie
transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze PTO
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium
Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu
na udrożnienie dróg PTO - etap I , II oraz III
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras
rowerowych na obszarze PTO:
Etap I
Brwinów- Milanówek (Brwinów 3,35 km, Milanówek 0,87 km)
Etap II
Milanówek, ul. Grudowska (0,9 km)
Etap III
Milanówek-Brwinów-Podkowa Leśna (Milanówek 2,03 km,
Podkowa Leśna 1,04 km, Brwinów 0,06 km)
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy
rowerowej wzdłuż kolejki WKD (Brwinów 0,75 km,
Milanówek 1,27 km, Podkowa Leśna 0,64 km)
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Postulowana sieć ścieżek rowerowych Brwinów-Milanówek-Podkowa Leśna
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
drogi na obszarze Parzniewa
Etap I
Parzniew Mieszkaniowy
Etap II
Parzniew Północny
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Postulowane drogi na terenie miejscowości Parzniew.
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Działanie 6
Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych
terenów zielonych na obszarze PTO
 Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze
PTO wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów
przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń
 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowokosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada
w Brwinowie,
 Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowokosztorysowej rozbudowy skate-parku i toru do dirty jumpu
przy ul. Turczynek w Milanówku
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Działanie 7
Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie
świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym na obszarze PTO oraz
lepszego dostosowania usług w tym zakresie do
zmian demograficznych
 Badania i analiza aktualnych problemów społecznych
oraz opinii mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień
dotyczących oferty gmin PTO
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
 Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych
oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PTO
(w skrócie: Zintegrowana Strategia Społeczna PTO)
 Aktualizacja i dostosowanie Strategii integracji i polityki
społecznej poszczególnych gmin w obrębie PTO
do Zintegrowanej Strategii Społecznej PTO)
 Opracowanie planu rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie
Leśnej z uwzględnieniem oferty partnerów PTO w tym zakresie.
 Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowokosztorysowej budowy cmentarza komunalnego
przy ul. Szkolnej w Żółwinie
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
szkoły i przedszkola w Parzniewie
 Opracowanie planu marketingu społecznego adresowanego
do mieszkańców PTO mającego na celu w szczególności
zwiększenie: identyfikacji mieszkańców z miejscem
zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności,
bezpieczeństwa oraz wdrożenie pilotażowych działań
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Jesteśmy skazani na sukces 
Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards