kryteria - Ekonomicznie.pl

advertisement
MODUŁ I- PODEJMOWANIE DECYZJI O KIERUNKU
DZIAŁALNOŚCI
1.
Ogólny opis organizacji „ Holidey Travel ”
Organizacja „Holidey Travel” spółka z.o.o jest nowo otwartym przedsiębiorstwem
działającym na rynku turystycznym dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
.Przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Mielcu ul. Wolności 111 , ale swoją działalność
rozwrzeszczenia się na całym Podkarpaciu. Realizuje również usługi zlecone poza obszarem
działalności.
2.
Tworząc przedsiębiorstwo zostały przeprowadzone przeze mnie
procesy decyzyjne w wyniku których dokonałam następujących
wariantów.
a) rodzaj organizacji : biuro podróży
jednostka organizująca:
wyjazdy i wyjazdy w kraju i zagranicą,
sprzedaż krajowych i zagranicznych biletów krajowych , autobusowych,
lotniczych ,

usługi pilotażu,

pośrednictwo paszportowe, wizowe, transportowe,

informacje turystyczne,

organizacja narad , seminariów, kongresów, targów, festiwali zimowisk,
imprez ,

obsługę organizacyjną pielgrzymek ,

sprzedaż towarów turystycznych i sportowych ,

pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie turystyki krajowej,


b) ogólny cel działalności gospodarczej : (świadczenie usług turystycznych)
Głównym celem biura turystycznego jest osiągnięcie zysku w wyniku prowadzonej
działalności usługowej poprzez:
 zaspokajanie określonych potrzeb klientów o różnym standardzie
życiowym,
 szybką i rzetelną obsługę klienta - obsługa telefoniczna
 pomoc w wyborze ofert
 pozyskiwanie nowych klientów i ekspansję na nowe rynki
 podwyższanie jakości usług,
 wzmocnienie promocji usług,
 po zdobyciu zadowalającej pozycji na rynku w przyszłości
poszerzenie profilu działalności firmy
c) przedmiot jej działalności : asortyment i produkty i usługi

sprzedaż biletów na różne środki transportu ( lotniczych,
kolejowych, rezerwacja miejsc w środkach transportu ,
pośrednictwo w wynajmie autokarów, samochodów osobowych,
zamawianie pojazdów w celu realizacji transferów np. z hotelu na
lotnisko, do terenu, na plenerowa imprezę,)

organizowanie wycieczek szkolnych takich jak zielone szkoły,
pobyty kilkudniowe poza miejscem zamieszkania ,

sprzedaż noclegów w obiektach różnego typu oraz realizacja
miejsca w hotelu i zapewnienie zaplecza żywieniowego),

sprzedaż usług żywieniowych najczęściej w postaci emisji bonów
i podobnych dokumentów,

sprzedaż usług instytucji kulturowych, rozrywkowych,
sportowych itp. ,

sprzedaż usług towarzystw ubezpieczeniowych ( ubezpieczenie
podróżne )

załatwienie w imieniu klienta formalności paszportowo –
wizowych,

sprzedaż pakietów zagranicznej usługi wytwarzanych przez inne
podmioty krajowe i zagraniczne)i inne,

skup i sprzedaż walut obcych oraz wystawianie i realizacja czeków
podróżnych.
d)podstawowi klienci : małe i średnie przedsiębiorstwa , turyści, ludzie
zainteresowani dana usługą,
e)forma organizacyjno prawna : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
f) miejsce lokalizacji : Mielec ul. Wolności 111 , przestrzenny zasięg
działania : Podkarpacie oraz usługi zlecone , nazwa firmy „ Holiday Travel”
3.
Motywy i kryteria przy podejmowaniu decyzji
KRYTERIA
Wykonanie
planu
sprzedaży
WARIANTY
Dobra
Łatwy
Relatywnie Wysoka
relacja z dostęp do niskie
chłonność
klientami klienta
koszty
rynku
promocji
produktów
Indywidualni
+
turyści (klienci)
+
-
+
-
Potencjalni
turyści (klienci)
+
+
+
+
-
Szkoły
+
+
+
-
-
Zakłady pracy
+
-
-
-
+
Małe i średnie
+
przedsiębiorstwa
+
+
+
+
Wariant małe i średnie przedsiębiorstwa posiada najwięcej „+ ” dlatego wybór tej
decyzji będzie najlepszy z możliwych.
Korzystanie z tablicy decyzyjnej można wzbogacić przypisaniem poszczególnym
kryteriom decyzyjnym wag , których suma wynosi 1,0 . wagi przypisuje się w zależności od
charakteru prowadzonej działalności gospodarczej , sytuacji decyzyjnej itd. Następnie w
polach gdzie występują „+ ” wpisujemy wagi , a w polach gdzie są „ - ” wpisujemy 0 .
KRYTERIA
WARIANTY
Wykonanie
planu
sprzedaży
Dobra
Łatwy
Relatywnie Wysoka
relacja z dostęp do niskie
chłonność
klientami klienta
koszty
rynku
promocji
produktów
Wagi kryteriów
0,1
0,2
0,25
0,15
0,3
Indywidualni
turyści ( klienci)
0,1
0,2
0
0,15
0
Potencjalni turyści
0,1
(klienci)
0,2
0,25
0,15
0
Szkoły
0,1
0,2
0,25
0
0
Zakłady pracy
0,1
0
0
0
0,3
Małe i średnie
przedsiębiorstwa
0,1
0,2
0,2 5
0,15
0,3
Następnie należy zsumować wagi w ramach każdego wariantów decyzyjnych np. wariant Małe i średnie przedsiębiorstwa : 0,1 + 0,2 + 0,25 + 0,15 + 0,3 = 1,0
Wariant
Suma wag
Indywidualni
( klienci) turyści
0,45
Ludzie zainteresowani dana usługą 0,7
szkoły
0,55
Zakłady pracy
0,40
Małe i średnie przedsiębiorstwa
1,0
Z zestawienia sum wag wariantów wynika że największy udział w podejmowaniu decyzji
mają Małe i Średnie Przedsiębiorstwa , ponieważ to one kreują byt biura podróży na rynku
turystycznym jak również przyciągają turystów do pozostawiania swojego kapitału własnego
w przedsiębiorstwach, które są obiektem zainteresowania ludzi dana usługą.
4. Odpowiedz na pytania z zad.2
Jakie informacje musisz posiadać aby podjąć decyzje o :
a. Rodzaju działalności:
Musze umieć podział i charakterystykę podmiotów gospodarczych, zalety
wady, plusy i minusy.
b. celu działalności gospodarczej
Należy być kreatywnym i pozytywnie wdrażać zdobyte wiadomości z
przedmiotów takich jak przedsiębiorczość ,zarządzanie firmą, strategia
firmy i inne.
c. przedmiocie działalności : asortymentach i produktach i usługach –
należało zbadać rynek poprzez ankiety , rozmowa z klientami np. na
ulicy zadając pytania. Zobaczyć jaki jest popyt na usługi.
d. podstawowych klientach : należało zbadać rynek
e. formie organizacyjno prawnej: Musze umieć podział i charakterystykę
podmiotów gospodarczych, zalety wady, plusy i minusy oraz
charakterystykę spółek ,a później nie będzie żadnych problemów z tym
oto zagadnieniem.
f. miejscu lokalizacji :Moim zdaniem należy skontaktować się z
jednostką terytorialną (gminą) w celu nabycia terenu pod inwestycje,
załatwić niezbędne formalności do rozpoczęcia bądź zagospodarowania
terenu będącego obiektem zainteresowania działalnością gospodarczą.
Oczywiście konieczne jest wybranie miejsca takiego aby klient miał
łatwy dostęp do zlokalizowanej działalności i stworzyć godziwe
aczkolwiek dobre aby klient często i satysfakcjonująco wracał do
pakietu oferowanych usług.

Jakie informacje mogły by być pomocne w podjęciu decyzji,
ale ich zdobycie jest zbyt czaso i kapitałochłonne?
Przy podjęciu decyzji należy:
A ) określić rodzaj tej działalności jaka zamierza się założyć
B ) zapoznać się z przepisami prawa (kodeks, przepisy, ustawy)
C ) przeprowadzić badania rynku np. badania ankietowe, zbieranie opinii
bezpośrednio od klientów itd.
D ) dokonać rachunku ekonomicznego
E ) ustalić warunki rzeczowe i finansowe potrzebne do potrzebne do
prowadzenia działalności i prowadzić możliwość ich pozyskiwania
F ) określić szanse i ryzyko przedsięwzięcia i określić wszystkie pozytywy i
negatywy.

Z jakich źródeł informacji korzystałeś ?
Korzystałam ze zdobytej wiedzy jaka uzyskałam na takich przedmiotach jak
zarządzanie , zarządzanie firma, przedsiębiorczość oraz marketing. Pomogły mi
tez doświadczenia życiowe; czasopisma, gazety, książki , reklamy telewizyjnie,
broszury z którymi można się spotkać na co dzień .
5. Okres w jakich warunkach podejmowałeś decyzje. Dlaczego ?
Decyzje jaką podjęłam o wyborze kierunku działalności nie sprawiło mi większego problemu
, byłam pewna ją działalność chce prowadzić. Interesuje mnie turystyka i dziedziny
pokrewne np. agroturystyka , rekreacja itp. Miałam niewielkie wahania pomiędzy biurem
podróży, a sklepem odzieżowym , ponieważ jak każda kobieta mam ogromny dylemat nad
doborem odpowiedniego ubioru , bądź kreacji na odpowiednią okazje. Zależy to tez w dużej
mierze od zamożności portfela i relacji cen produktów na rynku.
Kierowałam się predyspozycjami i zainteresowaniami o wyborze działalności gospodarczej.
Po prostu lubię to co robię i nie stwarza mi ogromnej trudności, gorzej byłoby w odwrotnym
kierunku ,ponieważ byłaby to praca przymusowa, męcząca i nie przynosiła by
satysfakcjonujących rezultatów nad wykonującym obecnie projektem biura podróży.
6.
Jakie wady i zalety posiada wybrane przez Ciebie rozwiązanie?
Wadą tego przedsiębiorstwa jest to że mam spółkę z.o.o. i minimalny mój wkład wynosił
50 000 zł , oraz jest a właściwie była kosztowna procedura rejestracyjna. Nie ma możliwości
zawierania umów o prace z członkami zarządu, będącymi jednocześnie wspólnikami bez
powoływania pełnomocnika lub rady nadzorczej.
Zaletą tego przedsiębiorstwa jest wyłącznie odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania
spółki, jak również możliwość pokrycia kapitału poprzez przyjęcie nowego wspólnika , oraz
możliwość pokrycia udziału w kapitale wkładem rzeczowym (maszyny, urządzenia i budynki
). Tak jak wyżej wspomniałam w zadaniu piątym był to sklep odzieżowy. Łatwiejsza byłaby
działalność , ale według mnie pierwszy pomysł się liczy i zostało biuro podróży.
MODUŁ II - PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Misja:



Chce aby klient był przekonany, że dokonany przez niego wybór był słuszny
Chce zadbać o bezpieczeństwo i komfortowe warunki wypoczynku klienta
Zrobię wszystko, aby klient widział w tej firmie przyjaciela
2. Dokonaj strategii swojej organizacji
czynniki
czynniki
zewnętrzne
wewnętrzne
wpływ
ATUT-MOCNE SZANSE
pozytywny STRONY
wpływ
SŁABOŚĆZAGROŻENIA
SŁABA
negatywny STRONA
SILNE
STRONY
ORGANIZACJA
SŁABE
STRONY
Strategia
agresywna
maxi-maxi
Strategia
konserwatywna
maxi-mini
Strategia
konkurencyjna
mini-maxi
SZANSE
Strategia
defensywna
mini -mini
ZAGROŻENIA
OTOCZENIE
Czynniki wewnętrzne: biuro musi być zorganizowany w swoim działaniu. Muszą być
osoby, które będą zarządzać administracyjnie biura a także kadra składającą się z dyrektora
kierowników tj. kierownik ds. sprzedaży i transportu, kierownik ds. marketingu, kierownik
ds. reklamy, kierownik ds. ekonomicznych – główny księgowy. Administracja musi
pozyskiwać fundusze, odpowiednio nimi rozdzielać. Również administracja odpowiedzialna
jest za kontakt z mediami, prasą . Personel musi być zgrany, aby osiągali zamierzone cele i
rezultaty.
Czynniki zewnętrzne Podstawą są inwestorzy , sponsorzy, darczyńcy,
ofiarodawcy, ludzie dobrego serca a przede wszystkim klienci .To oni będą
utrzymywać nasze biuro . Dzięki ich środka finansowym będziemy mieli
pieniądze na pensję dla pracowników, na rachunki i bieżące opłaty, a nawet na
transfer nowych technologii produktu. Im nowoczesne i spełniające
oczekiwania usługi tym większe zainteresowanie zewnętrznych klientów i
podmiotów, które zainwestują pieniądze w naszym biurze i poprawia
rentowność organizacji oraz ich oczekiwania zostaną spełnione.
Czynniki o wpływie pozytywnym: jak sama nazwa mówi, to są te czynniki które gwarantują
sukces . Biuro turystyczne zatrudnia dobrych fachowców, ekspertów, wykwalifikowanych i
wykształconych ludzi, aby osiągnęli satysfakcjonujący obrót w firmie, dzięki tym ludziom
klienci i inwestorzy będą zostawiać kapitał własny , a firma nie będzie narzekać na brak
klientów i firma wzbogaci się o dodatkowe środki i może zainwestować w coraz to
innowacyjne usługi.
Czynniki negatywne: niestety są i takie, jeżeli, dyrektor źle kieruje
działalnością, to on traci klientów i wtedy klienci nie przychodzą , nie są
zainteresowani danymi usługami , media nie interesują się biurem turystycznym
i nie ma środków, funduszy i może to oznaczać zwolnienie pracowników z
poszczególnych stanowisk albo to będzie za mało to bankructwo i upadek
przedsiębiorstwa. Biuro musi stanowić jedną całość , pracownicy powinni ze
sobą współpracować i osiągnąć zamierzony cel .
W biurze podróży można wyróżnić strategie:
Agresywna – ta strategia jest wtedy, kiedy za wszelką cenę chcemy osiągnąć
sukces np.: możemy niszczyć naszego przeciwnika, który zagraża nam na
drodze do sukcesu, poprzez kablowanie na niego w mediach, ,a nawet i próbie
zastraszenia , tak jak ma to miejsce w „MEDIA MART”- nie dla idiotów .My
opracowaliśmy swoja reklamę brzmi o ona tak Holiday Travel nie dla
biedaków ,tylko dla konkretnych ludzi.
Konserwatywna – czyli tak jak w życiu często bywa są wzloty i upadki , jesteśmy nowo
funkcjonującą firma na samym początku jest się nam trudno wbić się w rytm konkurencji i
zaistnieć na rynku , a później aby się na nim utrzymać i zdobyć zaufanie i renomę. Kiedy
wejdziemy na rynek będzie to nasz sukces a jeśli nie to przegramy i wszystko na nic.
Konkurencyjna - mamy tu do czynienia z firmą, która ma przewagę słabych stron nad
mocnymi, ale sprzyja jej układ warunków zewnętrznych. Jej strategia powinna polegać na
wykorzystywaniu tych szans przy jednoczesnym zmniejszaniu lub poprawianiu
niedociągnięć wewnętrznych. Przykładem strategii mini-maxi może być dążenie firmy
będącej w słabej sytuacji finansowej do zawarcia aliansu strategicznego z innym
przedsiębiorstwem w celu wykorzystania szans związanych z otwieraniem się nowych
rynków zbytu, powiększaniem zasobów handlowych, ulepszaniem produktów, zwiększaniem
produktywności, redukcją kosztów, usprawnianiem organizacji, tworzeniem lub
powiększaniem przewagi konkurencyjnej.
Defensywna- firma w tej sytuacji jest pozbawiona szans rozwojowych.Działa w
nieprzychylnym otoczeniu a jej potencjał zmian jest niewielki. Nie ma istotnych mocnych
stron, które mogłyby przeciwstawić zagrożeniom i wykorzystać do poprawienia swoich
słabych stron. Strategia STOWT sprowadza się w wersji pesymistycznej do likwidacji, w
optymistycznej wersji SOWOT zaś do starań o przetrwanie lub połączenie się z inną
organizacją.)skupia się na maksymalnym ograniczeniu skutków niepowodzeń poprzez
działania pozwalające na utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku. Stosując taką
strategię wystarczy opierać się na pracownikach przeciętnych pozyskiwanych z
zewnętrznego lub wewnętrznego rynku pracy. W tej strategii wynagrodzenie postrzegane jest
jedynie w kategorii kosztów. W związku z tym podejmowane są działania mające na celu jak
największą ich redukcję. Nie stosuje się więc nagród za działania wykraczające poza
obowiązki, brak jest zmian wysokości wynagrodzeń a płaca zasadnicza ma decydujący udział
w wynagrodzeniu. Wynagrodzenie pracowników firmy stosującej defensywną strategię
wynagradzania może być w większości oparte na tradycyjnych rozwiązaniach płacowych.
Uwzględniają one bardziej wartość stanowiska pracy, niż wyniki zajmującego je pracownika.
Stosowanie indywidualnych pakietów może być uzasadnione w przypadku pracowników
mających ewidentne osiągnięcia i działających na rzecz zmiany niekorzystnego sposobu
funkcjonowania firmy.
1. Analiza organizacji
1.Wybór kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa „
Holiday Travel ”
Obszarami działań kluczowych dla zbudowania przewagi konkurencyjnej
organizacji działającej w branży turystycznej są:










zasoby ludzkie czyli personel organizacji
cechy usług (świadczenie usług) / produkcja
organizacja i zarządzanie
badania i rozwój
marketing ( promocja)
finanse
dystrybucja
technologia
serwis
obsługa klienta
Uzasadnienie wybranych działań kluczowych
Zasoby ludzkie :
Świadczenie usług turystycznych to inaczej proces świadczenia pakietu (broszury) usług
zainteresowanym (wybranym) klientom. Wykonawcą tego procesu są pośrednicy, detaliści,
agenci, osoby specjalizujące się w danej dziedzinie tj. kierownik ds. reklamy, kierownik ds.
marketingu, kierownik ds. ekonomiczno- finansowych (główny księgowy)kierownik ds.
sprzedaży i transportu , dyrektor itd. , którzy w danej jednostce turystycznej stanowią zasób
ludzi. Od ich doświadczenia ,umiejętności (fachowości) , indywidualnego podejścia,
stworzenia atmosfery w pracy, szybkości obsługi i trafnych decyzji w sytuacjach
nietypowych ,aspiracji, inteligencji, zaangażowania , predyspozycji obsługi powinny
cechować indywidualne predyspozycje związane z cechami osobowości zależy jakość
świadczonych usług i pozycja na rynku.
Cechy usług:
Produktem turystycznym jest miejsce w hotelu, wycieczka krajobrazowa, pobyt w
uzdrowisku, zwiedzanie miast i rejs dookoła świata itd. W większości przypadków produkt
turystyczny jest kompozycja kilku usług, których łącznie tworzą tzn. pakiet .Może się nań
składać przelot i nocleg, zwiedzanie miasta z przewodnikiem , przejazd i pobyt w ośrodku
wypoczynkowym połączony z pełnym wyposażeniem i korzystanie z różnych urządzeń
rekreacyjnych, wycieczek itd. Podstawa projektowania pakietu stanowi tzn. jądro lub rdzeń
korzyści , czyli cel turystyczny będący zadowolenie , jakie wynika z zaspokojenia
podstawowej potrzeby determinującej zakup produktu. Satysfakcja taka może polegać na
możliwości obcowania z przyroda , leczeniu schorzeń, dachowych przeżyciach w miejscach
religijnego kultu, zdobyciu sportowych umiejętności itp. Według mnie jądrem korzyści
atrakcje związane z tzn. dobrami czyli walorami turystycznymi ( klimat, jeziora, góry,
morze), będącymi wytworem przyrody, już to wytworem człowieka (muzea, centra
rozrywkowe, ogrody zoologiczne). Korzystający z tych atrakcji musi być dowieziony na
miejsce, ubezpieczony, należy mu zapewnić, wyżywienie , nocleg niezbędne informacje itd.
W składzie produktu oferowanego przez biuro podróży znajdują się często prospekty, atlasy,
przewodniki, drobne upominki. Przedsiębiorstwa turystyczne mogą tez na zasadach
komercyjnych prowadzić sprzedaż różnych towarów służących uprawianiu turystyki : sprzęt
turystyczny, odzież, obuwie lub zaspokojenie codziennych potrzeb turystycznych np.
kosmetyki, prasa, napoje chłodzące. Dominującą właściwością produktu turystycznego jest
jego usługowy charakter. Wynikają stąd takie cech jak:
złożoność
 kompleksowość
 jedność procesu wytarzania, wymiany i konsumpcji
 sezonowość
 łączność
 brak możliwości magazynowania (niemożność wytwarzania na zapas
pewnego rodzaju nieruchomości)
 brak możliwości standaryzacji
 brak właściciela
 cel turystyczny budzący zadowolenie
 na produkt turystyczny poza usługami mogą składać się też dobra materialny
charakter usługowy

Produkt turystyczny nie może być wytwarzany i przechowywany w celu przyszłej sprzedaży.
Dla zmagazynowania potrzebne są rezerwy miejsc hotelowych , środków transportu itd. Brak
możliwości „składowania” powoduje że nie sprzedane miejsca w hotelu czy samolocie ozn.
Dla przedsiębiorcy stratę nie do odrobienia. Niesprzedanej usługi nie da się tez przecenić.
Ponieważ cechą produktu turystycznego są różne formy sezonowości , jednym ze sposobów
lepszego wykorzystania usługo twórczej zdolności przedsiębiorstwa jest bardziej
równomierne rozłożenie nurtu turystycznego w czasie. W efekcie produktu turystycznego
często nie jest obiektem fizycznym ,lecz pewnym amankamentem usług, których nie można
zweryfikować dopóki ich się nie kupi i nie skonsumuje. Klienci biur podróży mogą
wysłuchać z taśmy magnetofonowej lub z komputera wywiadów z dziennikarzami, którzy
wcześniej korzystali z wypoczynku w poznawanych miejscowościach i obiektach, obejrzeć
filmy. Niektóre firmy wypożyczają reklamowe wideokasety umożliwiając w ten sposób ich
obejrzenie i ułatwiając podejmowanie decyzji przyszłym klientom. Celem tych przedsięwzięć
jest stworzenie namiastki bezpośredniego kontaktu klienta z produktem. Turystyczny produkt
wyróżnia się kompleksowością czyli „popyt na dobra turystyczne ściśle mówiąc na korzyści,
które one przynoszą, związany jest z popytem na inne liczne dobra i usługi , wśród których
jako główne występują dobra i usługi transportu i hoteli”. Wyjeżdżając do uzdrowiska
rdzeniem popytu jest korzystanie z walorów wody i słońca , nie jest możliwe bez zakupu
niezbędnych usług żywieniowych , noclegowych i innych . Produkt turystyczny w swojej
warstwie nie ma właściciela. Przedmiotem własności , dzierżawy albo władania są jedynie
zasoby czynników wytwórczych gotowe do świadczenia usługi. Wpływa to na strukturę
kosztów i kapitału rynkowych pośredników , a także na konieczność planowania promocji
sprzedaży. Produktu turystycznego nie można poddać do końca standaryzacji. O dobrej
obsłudze decyduje m.in. uprzejmość recepcjonistki, uśmiech stewardessy i życzliwe rady
kelnera. Należy to tez rozpatrywać w kontekście pytań: Co wytwarzać ? , Ile?, Jak
wytwarzać? , na jakim poziomie usługi świadczyć , samodzielność w podejmowaniu decyzji
oraz niemożliwość precyzyjnego skontrolowania ich efektów przez porównanie
jednoznacznie określonym standardami tworząc potrzebę poszukiwania sposobów mogących
wesprzeć miary efektywności pracy. Sezonowość stwarza dla przedsiębiorstw obsługujących
turystyczny rynek poważne trudności. W okresie szczytów hotele, restauracje i inne obiekty ,
są przepełnione , natomiast w okresach martwych urządzenia turystyczne nie są
wykorzystane lub wykorzystane częściowo. Bazę materialna trzeba utrzymywać i
zabezpieczać przez cały rok, podwyższa to poziom kosztów i obniża zyskowność
przedsiębiorstw. Aby temu zapobiec organizowana jest wczesna sprzedaż przedsezonowa
taka jak ceny promocyjne na usługi , obsługa konferencji, zawodów sportowych itp.
Usługa powinna być dostosowana do wymagań rynku turystycznego; spełniać gusta,
upodobania , dawać satysfakcję z wypoczynku. Usługi powinny być świadczone w czasie
dogodnym dla klienta ( beneficjanta) w standardzie jak najwyższym o miłej atmosferze , tak
aby klient był zadowolony i sięgał po usługi biura „Holiday Travel” i z chęcią poleciał
znajomym te miejsca bądź usługi z których jest zadowolony.
Organizacja i zarządzanie :
Od sposobu i metod zarządzania biurem podróży zależy prężność, aktywność na rynku ,
stopień zaangażowania pracowników , w to co robią na danym stanowisku pracy.
Realizowanie przez nich misji , oraz organizowanie usług nowoczesnych czyli łatwy dostęp
do klienta. Zarządzając kadra pracowników należy traktować jako system składający się z :
 doboru pracowników - wyeksponowanie osób ambitne ambitnych, bo one w biurze
podróży gwarantują wysoką jakość i efektywność działania.
 ich doskonalenia - kursy, szkolenia
 motywacja – poprzez większe zarobki, awans, dodatkowy dzień wolny od pracy,
wyjazd na zagraniczny staż do renomowanych hoteli , przyznanie ciekawej pracy,
publiczne uznanie, odznaczenie
 oceniania – poprzez cechy osobowości
Marketing
Cele marketingowe – wizja firmy:
* wejście na rynek
* zdobycie jak największej liczby klientów
* maksymalizacja udziału w rynku
* maksymalizacja zysku
* minimalizacja ryzyka
* jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów
Promowanie usług turystycznych powinno się odbywać poprzez: reklamę w TV, ulotki,
broszury, promocję w radiu w Internecie, poprzez różnego rodzaju rozgłośnie, promocje
przedsezonowe lub posezonowe .
Funkcje marketingu turystycznego można rozpatrywać z czterech punktów widzenia:
• ogólnospołecznego
• regionalnego
• mikrospołecznego
• indywidualnego konsumenta
Klamrą spinającą wszystkie te podejścia w warunkach gospodarki rynkowej jest suwerenność
konsumenta. Suwerenność konsumentów oznacza, że decydują oni jak powinny być
wykorzystane społeczne zasoby. Poprzez zakupy określonych dóbr i usług nabywcy decydują
o tym, co i w jakich proporcjach się wytwarza i oferuje. Zgłaszają oni również potrzeby,
których niema jeszcze na rynku a byliby skłonni ponosić wydatki na ich rzecz.
Rozpowszechnianie rzetelnych informacji zarówno w mikro jak i mikroskali jest ważne,
ponieważ pomagają one kształtować preferencje decydujące o wyborze określonego produktu
oraz zabezpieczenie przed transakcjami, które mogłyby stać się źródłem niezadowolenia.
Działania marketingowe danej firmy działają tak aby zatrzymać klienta by jak najdłużej
korzystał z produktów danej firmy. Odwracając jednocześnie uwagę od produktów
konkurencyjnych, upośledza to doznania poznawcze konsumenta, który woli korzystać ze
sprawdzonego przedsiębiorstwa niż ryzykować rozczarowaniem.
Obsługa klienta
JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA (TURYSTY) – obsługa klienta obejmuje wszystkie
czynności niezbędne do przyjęcia zamówienia klienta, wytworzenia i dostarczenia
podmiotów zamówienia, a także działania zmierzające do naprawy błędów popełnionych w
którymkolwiek etapie realizacji zamówienia.
Obsługa klienta to niezawodne dostarczanie klientowi dóbr i usług w uzgodnionym czasie i
miejscu, stosownie do oczekiwań klienta. To zespół działań poszczególnych ogniw
składowych podmiotu gospod. uczestniczących w dostarczaniu dóbr i usług w sposób zgodny
z oczekiwaniami klienta i zapewniających realizację celów firmy.
Obsługa klienta obejm. wykonanie zamówienia, komunikowanie się z klientem przed, w
trakcie i po sprzedaży, fakturowanie oraz usuwanie usterek (realizacja reklamacji).
PROBLEMATYKA JAKOŚCI W TURYSTYCE
1.jakość usługi – poprzez ocenę parametrów, jakie spełnia określ. usł. kształtująca potrzeby
konsumentów usług turystycznego.
2.jakość obsługi – za pośrednictwem oceny stanu kontaktów firmy turystycznej z
usługobiorcami, a przede wszystkim personelu obsługującego nabywców.
Wzrost dochodów ludności – z 1 str. następował stały wzrost dochodów szerokiej rzeszy
społ., a z 2 str. miał miejsce proces szybkiego bogacenia się wyższych grup dochodowych.
Masowa turystyka i węższy nurt luksusowej turystyki elitarnej spowodował
zapotrzebowanie na usługi pośrednictwa i organizacji jako ogniwa kontaktowego między
potencjalny, masowym popytem i czekającym na wykorzystanie potencjałem materialnej
bazy świadczenia usług.
Wzrost czasu wolnego – wraz ze skracaniem się czasu pracy i zwiększaniem zasobów czasu
wolnego w podróżach widoczny jest trend „częściej, krócej, intensywnej” wyznacza nowe
wymagania wzgl. organizatorów podróży, większej rozmaitości asortymentowej,
elastyczności w zakresie kształtowania form obsługi, długości pobytów itp. tak by skłonić
konsumenta do przeznaczenia większej ilości czasu wolnego na tur.
Biuro podróży prowadząc działalność turystyczną powinno postrzegać i
zwracać się do klienta z szacunkiem, tworzyć miłą atmosferę aby klient czuł się
dobrze w danej firmie czerpał satysfakcje, był zadowolony z obsługi jaka
panuje w firmie oraz chętnie sięgał po produkty tej instytucji.
Z tego powodu na takie stanowisko obala się ludzi o takich cechach
osobowości jak :











odporność psychiczna ( stres)
kreatywność
poziom aspiracji
skłonność do ryzyka
śmiałość
energiczność
komunikatywność
uprzejmość
umiejętność pracy w zespole
umiejętność przekonywania
postawny ( czyli człowiek potrafiący się ciekawie zaprezentować)
Funkcje sprzedaży osobistej:
- sprzedawca przekazuje informacje o produkcie
- sprzedawca pozyskuje informacje o potrzebach, preferencjach odbiorców
- sprzedawca ma możliwość przekonania nabywcy
- sprzedawca kształtuje wizerunek firmy
Biuro podróży może zapewnić klientom taki poziom obsługi, o ile skoncentruje
się na pięciu kluczowych obszarach, którymi są:





rekrutacja i selekcja;
szkolenie;
zarządzanie skoncentrowane na kliencie;
kształtowanie kultury firmy;
zwiększanie uprawnień pracowników obsługujących klientów.
Po określeniu kluczowych obszarów działania , zidentyfikowano najważniejsze
czynniki mające wpływ na nie. Przedstawiają się one w poniższej tabeli:
OBSZAR DZIAŁAŃ
Personel
organizacji
(obsluga
klienta)
Zarządzanie i
organizacja
(marketing)
Świadczenie
usług (badania
i rozwój)
Obsługa klienta
Rekrutacja i
selekcja
kandydatów
Opracowanie i Przystosowanie Sprzedaż
realizacja
usług i
osobista
strategii
produktów do
wymogu rynku
Marketing
Selekcja
System
motywacji
Świadczenie
wizji i misji
Elastyczność
wdrażanych
Usług
Promowanie
produktów i
usług w
mediach
Szkolenia
pracowników
obsługujących
klienta
System
rabatowy
Zarządzanie
skoncentrowane
na kliencie
Czynniki
System
Posiadanie
Wpływające wynagrodzenia dobrego
wizerunku
Na
renomy
Obszar
Działań
Aktywizacja
metod
usługowych
System ocen
pracowników Personalizm
menadżerów i
styl
zarządzania
Wykorzystanie
nowych
System
technologii (
zniżek
oferowanie
nowych usług)
Szkolenie
Struktura
pracowników organizacji
Czas realizacji
usług
System
upustów
Kształtowanie
kultury firmy
zwiększanie
uprawnień
pracowników
obsługujących
klientów
Komputerowy Organizacja
Promowanie Znajomość
Lojalność
system
wycieczek,
usług w
potrzeb klienta
pracowników informacji
konferencji itp. internecie
Zaufanie
pracowników
Metody
Wyposażenie
podejmowania pomieszczeń
decyzji
Wydawanie Miła atmosfera
ulotek
2. Wybór układu odniesienia
Przedsiębiorstwa działające na rynku usług turystycznych można podzielić na grupy:
 świadczące usługi dla dużych przedsiębiorstw
 świadczące usługi dla małych przedsiębiorstw
 świadczące usługi na rynku krajowym
 świadczące usługi na rynku zagranicznym
Biorąc pod uwagę cała branżę turystyczną , na czele jej organizacji jest organizacja o
nazwie „ konkurent”( rywal) . Organizacje tę cechują następujące parametry :
 wielkość udziału w rynku – 15%
 dynamika sprzedaży
 dynamika wzrostu udziału 10% w rynku w porównaniu do poprzedniego roku
 skłonność do innowacji
 dynamika zysku
 zysk – powyżej przeciętnej w branży.
Personel
organizacji
(obsluga klienta)
Zarządzanie i
organizacja
(marketing)
Świadczenie
usług (badania i
rozwój)
Obsługa klienta
Marketing
System rekrutacji
i selekcji
Jasne określenie
kandydatów
misji i wizji
odsiewający
słabych
kandydatów
Pracownicy
posiadają dużą
świadomość
celów i misji
Strategia
rynkowa –
agresywna i
obliczona na
zwiększenie
udziału w rynku
O średniej lub
wysokiej jakości
Sprzedaż
osobista
Selekcja
Szkolenia
Szybki czas na
zamówienie
klienta
Promowanie
produktów i
usług w
mediach
-sztywna
struktura
organizacyjna
- brak
zintegrowanego
systemu
komputerowego
-dostosowania do
wymagań rynku System
rabatowy
Opracowanie
strategii i
realizacja
Szeroka oferta
usług i produktów System zniżek
Komputerowy
system
informacji
Wyposażenie
pomieszczeń
System
upustów
zwiększanie
uprawnień
pracowników
obsługujących
klientów
Zaufanie
pracowników
Metody
podejmowania
decyzji
Organizacja
informacji
między
pracownikami
Promowanie
usług w
internacie
Znajomość
potrzeb klienta
Szkolenie
pracowników
Metody
podejmowania
decyzji
Wyposażenie
pomieszczeń
Wydawanie
ulotek
Miła atmosfera
Wdrażany
program
lojalności
pracowników
Motywacja
pracowników
Lojalność
pracowników
Zarządzanie
skoncentrowane
na kliencie
Kształtowanie
kultury firmy
3.Budowa profilu konkurencyjnego
Wybrane do analizy obszary działań: zasoby ludzkie (personel organizacji), usługa ,
organizacja, dysrybucja i marketing zostaną porównane do analogicznych obszarów
konkurenta „ Holiday Travel”
Wynik porównywania „ Holiday Travel ” do „konkurenta” w obszarze zasoby
ludzkie zostały przeprowadzone w tabeli
PERSONEL
NASZA
SŁABOŚC PORÓWNYWALNA SILNA
ORGANIZACJI ISTOTNA
SYTUACJA
STRONA
SŁABOŚĆ
Rekrutacja i
NASZA
ZDECENTRALIZ
OWANA SILNA
STRONA
selekcja
System
motywacji
System
wynagrodzenia
System ocen
pracowników
Szkolenie
pracowników
Lojalność
pracowników
Zaufanie
pracowników
Istotą każdego sprawnie działającego przedsiębiorstwa na rynku turystycznym jest
posiadanie ambitnego, sprawnie funkcjonującego pracownika o niepowtarzalnych
predyspozycjach, który będzie gwarantował wysoka jakość działania i w ten sposób
selekcjonując osoby na dane stanowisko są wybierani najlepsi z najlepszych to jest silną
strona biura turystycznego. Szkolenia pracowników są na wysokim poziomie, pracownicy są
oceniani wy wszystkich kategoriach – są to ludzie kulturalni, wykształceni z wysoką
samooceną i z innowacyjna kreatywnością. Motywacja, wynagrodzenie, lojalność i zaufanie
jest na porównywalnym do konkurenta poziomie.
Wynik porównywania „ Holiday Travel ” do „konkurenta” w obszarze
świadczenie usług zostały przeprowadzone w tabeli
SWIADCZENIE NASZA
SŁABOŚĆ PORÓWNYWALNA SILNA
USŁUG
ISTOTNA
SYTUACJA
STRONA
SŁABOŚĆ
Przystosowanie
usług i
produktów do
wymogu rynku
Elastyczność
wdrażanych
Usług
Aktywizacja
metod
usługowych
Wykorzystanie
nowych
technologii (
oferowanie
nowych usług)
Czas realizacji
usług
Organizacja
wycieczek,
konferencji itp.
NASZA
ZDECENTRA
LIZOWANA
SILNA
STRONA
Wyposażenie
pomieszczeń
Silną stroną świadczonych usług biura turystycznego są pomysłowo wyposażone i
umeblowane pomieszczenia aby pracownik czuł się dobrze w swojej tzn. norce a
wykonywana praca przynosiła 100 efekt. Elastyczność wdrażanych usług, czas realizacji
usług, organizowanie wycieczek, konferencji, spotkań plenarnych to słabe strony organizacji.
Na porównywalnym poziomie są przystosowania do wymogów rynku, zmieniające się
usługi, oraz wykorzystywana jest nowa technologia .
Wynik porównywania „ Holiday Travel ” do „konkurenta” w obszarze
zarządzanie i organizacja zostały przeprowadzone w tabeli
ZARZADZANIE I NASZA
SŁABOŚC PORÓWNYWALNA SILNA
ORGANIZACJA ISTOTNA
SYTUACJA
STRONA
SŁABOŚĆ
NASZA
ZDECENTRA
LIZOWANA
SILNA
STRONA
Opracowanie i
realizacja strategii
Świadczenie wizji
i misji
Posiadanie
dobrego
wizerunku renomy
Personalizm
menadżerów i styl
zarządzania
Struktura
organizacji
Komputerowy
system informacji
Metody
podejmowania
decyzji
Jak wynika z organizacji nasza silną strona jest opracowanie i realizacja strategii i dobrze
działająca struktura organizacyjna. Świadczone wizji i misji jest słabą stroną organizacji a
renoma jest istotna słabością ale wszystko idzie w najlepszym kierunku. Decyzje, system
informacji i personalizm menedżerski oraz styl zarządzania są na porównywalnym poziomie.
Wynik porównywania „ Holiday Travel ” do „konkurenta” w obszarze
dystrybucja zostały przeprowadzone w tabeli
MARKETING
Sprzedaż osobista
Promowanie
produktów i usług
w mediach
NASZA
SŁABOŚC PORÓWNYWALNA SILNA
ISTOTNA
SYTUACJA
STRONA
SŁABOŚĆ
NASZA
ZDECENTRA
LIZOWANA
SILNA
STRONA
System rabatowy
System zniżek
System upustów
Promowanie usług
w internacie
Wydawanie ulotek
Słabą stroną marketingu w biurze turystycznym jest sprzedaż osobista, system upominków i
promocja usług w Internecie. Na porównywalnym poziomie kształtuje się system rabatowy,
zniżkowy, oraz wydawanie ulotek. Silna strona jest promowanie usług w mediach, czyli
poprzez reklamowanie w telewizji w czasie transmisji reklam, w radiu.
Wynik porównywania „ Holiday Travel ” do „konkurenta” w obszarze promocja zostały
przeprowadzone w tabeli
OBSŁUGA
KLIENTA
NASZA
SŁABOŚC PORÓWNYWALNA SILNA
ISTOTNA
SYTUACJA
STRONA
SŁABOŚĆ
NASZA
ZDECENTRA
LIZOWANA
SILNA
STRONA
Selekcja
Szkolenia
pracowników
obsługujących
klienta
Zarządzanie
skoncentrowane
na kliencie
Kształtowanie
kultury firmy
zwiększanie
uprawnień
pracowników
obsługujących
klientów
Znajomość
potrzeb klienta
Miła atmosfera
Personel na stanowisku obsługa klienta był wybierany droga eliminacji ,najgorsi byli
odrzucani ,znajomość potrzeb klienta i miła atmosfera w pracy i w stosunku do klienta to
silne strony. Słabą stroną obsługi klienta są niedostateczne szkolenia, zarządzanie
skoncentrowane na kliencie, a uprawnienia pracowników obsługujących klienta są niskie .
Kultura firmy jest na porównywalnym poziomie tak jak u rywali.
4.Podsumowanie analizy organizacji
PORÓWNANIE NASZA
OBSZARÓW
ORGANIZACJA
DZIAŁAŃ
NAJWIEKSZY
KONKURENT
Personel
+
+
organizacji
Zarządzanie i
organizacja
+ /-
+
Świadczenie
usług (badania i
rozwój)
+
++
Marketing
+/-
+
Obsługa klienta
+
++
Jak wynika z powyższej tabelki personel organizacji jest na tym samym poziomie co u
konkurenta. Zarządzanie i organizacja w Holiday Travel jest tak średnio oceniana , zaś u
konkurenta dobrze. Środki na badania i rozwój i nowoczesne usługi są dobrze
wykorzystywane i wdrażane a u konkurenta to jest rewelacyjnie wykorzystywane i wdrażane.
Marketing jest w biurze podróży średnio rozpowszechniony, lecz rywal dobrze reklamuje
swój biznes. Obsługa klienta jest na dobrym poziomie a rywal ma znakomitą obsługę, na
którą, na stan obecny firma Toliday Travel nie może liczyć.
II. Analiza otoczenia
Analiza otoczenia należy rozpocząć od określenia branży, sektora oraz regionu, na którym
działa twoja organizacja > Jakie cechy są charakterystyczne dla twojej branży , sektora ,
regionu ??
Moja organizacja działa na rynku usług turystycznych w branży świadczącej usługi klientom
zainteresowanym pakietem usług. Funkcjonuje na terenie miasta Mielec przy ul. Wolności
111 , swoją działalność rozwrzeszczenia się na całym Podkarpaciu. Realizuje również usługi
zlecone poza obszarem działalności.
Cechy charakterystyczne dla mojego przedsiębiorstwa:
 wielkość organizacji
 przywództwo styl zarządzania
 system administracji

Cechy charakterystyczne dla mojej organizacji:
 wielkość organizacji
 przywództwo, styl zarządzania
 system administracji
 struktura organizacji
 Ścisłe powiązania z firmami zagranicznymi i krajowymi np. hotele, komunikacja
transportowa , instytucje imprezowe itd.
 Informacje o produkcie firmy (dokładne informacje o produkcie, kody kreskowe, sposób
pakowania produktu, ceny, rabaty)
 Trasy oraz planowanie czynności
 Badanie rynku i konkurencji ( dystrybucji, ceny, promocja )
 Zamówienia (bezpośrednie oraz pośrednie)
 Przetwarzanie zamówień (eksportowanie, faksowanie, e-mail itd.)
Otoczenie organizacji można podzielić na tzw. Funkcjonalne wymiary :



wymiar ekonomiczny
wymiar społeczno- kulturowy
wymiar technologiczny


wymiar polityczno- prawny
wymiar ekologiczny
Uzupełnij poniższą tabelkę:
WYMIAR
OTOCZENIA
Ekonomiczny
Społeczno
-kulturowy
Technologiczny
Politycznoprawny
Ekologiczny
Duży i rosnący
Popyt na usługi
Gusta
klienta
Transfer nowych
technologii
Ulgi podatkowe
Ochrona
środowiska
Wprowadzenie
nowych usług
Prawo
podatkowe
Zanieczyszczenie
środowiska
Wydatki firm na
badania i rozwój
Regulacje
wynajmu i
promocji
Kurczenie się
zasobów
naturalnych
Trudna sytuacja MSP Starzenie się
recesja w gospodarce społeczeństwa
Rozwój konkurencji
Styl życia
WPŁYW
CZYNNIKI
WYMIARÓW
WYMIAR
EKONOMICZNY
Duży i rosnący
popyt na usługi
Trudna sytuacja
MSP- recesja w
gospodarce
Rozwój
konkurencji
WYMIAR
SPOŁECZNOKULTUROWY
Gusta klienta
Starzenie się
społeczeństwa
Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych
WYMIAR
Transfer nowych
TECHNOLOGICZNY technologii
Wprowadzenie
nowych usług
Wydatki firm na
badania i rozwój
WYMIAR
POLITYCZNO PRAWNY
Ulgi podatkowe
Prawo podatkowe
Regulacje
wynajmu i
promocji
WYMIAR
EKOLOGICZNY
Ochrona
środowiska
Zanieczyszczenie
środowiska
CZYNNIKA
Pozytywny Obojętny Negatywny
Kurczenie się
zasobów
naturalnych
Podsumowując czynniki wpływu rynek usług turystycznych charakteryzuje się dużą
dynamiką wzrostu popytu co stanowi szansę. Duży popyt i brak formalnych barier wejścia
powoduje powstanie nowych firm .Stwarza to zagrożenie stosowania cen dumpingowych
oraz spadku wiarygodności branży na skutek działania wielu firm o niskiej jakości usług.
Większość organizacji działających na tym rynku świadczą usługi dla dużych
przedsiębiorstw. Holiday Travel natomiast będzie świadczyć usługi dla MSP , gdzie
konkurencja jest niewielka. Poza tym przedsiębiorstwa MSP po wejściu do Unii Europejskiej
powinny dokształcać pracowników aby nie wypaść z rynku co kreuje dodatkowy popyt na
pakiet usług biura turystycznego.
Działanie na rynku MSP wiąże się z określonymi zagrożeniami. Przedsiębiorstwa te rzadko
prowadzą świadoma politykę personalną ,a w szczególności szkolenia, ponadto niezbyt
chętnie inwestują w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników , wola aby kwalifikacje
posiadali już przed przyjęciem na dane stanowisko.
Biorąc pod uwagę wymiar społeczno –kulturowy, szansą jest podnoszenie umiejętności
zawodowych i kompetencji pracowników na różanych szczeblach zaś zagrożeniem są ciągle
zmieniające się gusta nabywców . Analizując wymiar polityczno- prawny dużym
zagrożeniem są przepisy dotyczące prawa podatkowego. Natomiast szansą są ulgi podatkowe
za przejęciu osoby niepełnosprawnej oraz regulacje wynajmu i promocji. Wymiar
techniczny wiąże się z korzyściami z tytułu wytwarzania nowoczesnej technologii, transfer
nowych technologii , wprowadzenie nowych usług, wydatki na badania i rozwój oraz
wszystko to co się wiąże z innowacją( nowoczesnością). Mając na uwadze wymiar
ekologiczny ogromnym zagrożeniem jest zanieczyszczone środowisko co za tym idzie brak
zainteresowania usługami i utrata klientów , które wiąże się bankructwem przedsiębiorstwa,
nie mówiąc o kurczeniu się zasobów naturalnych. Ochrona środowiska ma obojętny wpływ
na wymiar ekologiczny.
III. Określenie pozycji strategicznej
Analiza SWOT
Na podstawie przeprowadzonych badań została określona lista mocnych i słabych stron
spółki oraz szans i zagrożeń w otoczeniu firmy, będąca podstawą do poznania
charakterystycznych cech, jej możliwości rozwoju oraz pozycji w stosunku do konkurencji w
sektorze.
MOCNE STRONY
waga
SZANSE
waga

Rekrutacja i selekcja
pracowników
0,3

0,1

Wysoki poziom kapitału
własnego
0,2

0,2


Różnorodność ofert
Wzrost zamożności części
społeczeństwa, która preferuje
wycieczki zagraniczne; oraz wysoka
jakość imprez(rosnący popyt)
0,2
Uzyskanie pozytywnego wizerunku
Spółki na rynku, postrzegana jest jako:
Godna zaufania
Atrakcyjny pracodawca
Firma przyjaźnie nastawiona do otoczenia
Podnoszenie kwalifikacji pracowników 0,3
przystosowując je do wymogów
unijnych

Wysokie kwalifikacje
zawodowe pracowników

Wyposażenie pomieszczeń 0,1
w nowoczesny sprzęt
0,2
SŁABE STRONY
 Brak jednolitej strategii w
zakresie jednolitego
wystroju oddziałów

Ograniczona liczba
kontaktów
z biurami zagranicznymi
Niedostateczny przepływ
informacji dotyczących
aktualnych potrzeb klienta

Brak renomy firmy
0,3
 Duża grupa lojalnych klientów
działających konkurentów, których oferty
postrzegane są przez klientów i detalistów
jako szeroka i ogólnie dostępna
0,1
ZAGROŻENIA
 Rosnąca liczba poważnych, aktywnie
działających konkurentów, których
oferty postrzegane są przez klientów i
detalistów jako szeroka i ogólnie
dostępna
waga
0,3
0,1
0,1
Aprecjacja złotówki ( spadek realnej
wartości złotówki )
0,2

Trudna sytuacja MSP- recesja w
gospodarce
0,2
0,2

Zanieczyszczenie środowiska
0,1
0,3

Oszczędności klientów
0,3
0,2


Pozyskanie wydatków na badanie i
rozwój
waga
Brak lojalności i zaufania
pracowników

Następny etap Analizy SWOT to badanie relacji :

siły do szans

słabości do szans

siła do zagrożeń

słabości do zagrożeń
Określenie relacji siły do szans
Jest to szukanie odpowiedzi na :
Czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić ?
TAK , ponieważ lepszy system rekrutacji zapewnia dobrych pracowników, co jest
niezbędnym czynnikiem w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.
1) Czy dobra rekreacja i selekcja pozwolą wykorzystać szansę jaką jest wzrost
zamożności społeczeństwa ?
TAK , ponieważ lepszy system rekrutacji zapewnia dobrych pracowników, co jest
niezbędnym czynnikiem w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.
2) Czy wysoki kapitał własny pozwolą wykorzystać szansę jaką jest uzyskanie
pozytywnego wizerunku w oczach klienta i firm ?
NIE , kapitał własny jest tylko na założenie i rozkręcenie działalności, a wizerunek
kreuje się po latach funkcjonowania.
3) Czy różnorodność ofert pozwolą wykorzystać szanse jakie ma podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników do wymogów unijnych?
TAK, ponieważ oferty są coraz nowocześniejsze , a klienci mają zapewnione większe
standardy usługi.
4) Czy wysokie kwalifikacje pracowników pozwolą wykorzystać pozyskane wydatki na
badania i rozwój?
TAK, ponieważ kwalifikacje pracowników wiążą się z ogromnymi predyspozycjami ,
kapitałem intelektualnym pracownika co skłania go do nowocześniejszych, bardziej
innowacyjnych pomysłów i ówczesny świat idzie postępem cywilizacyjnym.
5) Czy wyposażenie pomieszczeń w nowoczesny sprzęt pozwoli wykorzystać dużą
grupę lojalnych klientów, działających konkurentów, których oferty postrzegane są
przez klientów i detalistów jako szeroka i ogólnie dostępna ?
NIE, ponieważ wyposażenie pomieszczeń to komfort dla pracowników a klient
przychodzi do firmy i dla niego jest wszystko jedno jak tam jest.
Czy zidentyfikowane słabości pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić ?
TAK, brak jednolitej strategii w zakresie wystroju oddziałów pozwoli pozyskać ludzi ze
wzrostu zamożności społeczeństwa.
1) Czy brak jednak strategii w zakresie wystroju oddziałów nie ma wpływu ma wzrost
zamożności społeczeństwa ?
TAK, ponieważ kogo to obchodzi czy firma ma strategie w zakresie wystroju wnętrz
czy nie, ważne jest natomiast aby klient miał jak najwięcej kapitału , aby lokował
w firmach, a firmy żeby miały z klienta dochód.
2)
Czy brak lojalności i zaufania pracowników pozwija wykorzystać uznanie dobrego
wizerunku?
NIE, ponieważ bez zaufania pracowników nie da się stworzyć dobrego wizerunku
firmy.
3) Czy ograniczona liczba kontaktów z biurami zagranicznymi pozwoli na dobre
wykorzystanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników do wymogów
unijnych?
NIE , ponieważ ograniczone kontakty z biurami zagranicznymi to małe kwalifikacje
pracowników , nie ma wymiany międzynarodowej, a pracownik nie czuje się
dowartościowany.
4) Czy niedostateczny przepływ informacji dotyczący potrzeb klienta pozwoli
wykorzystać pozyskane wydatki na badania i rozwój?
TAK, ponieważ posiadając wykwalifikowana kadrę pracowników można stworzyć
dobre produkty i usługi mając do dyspozycji pieniądze, a na końcu będzie się myślało
o kliencie, aby kupił pakiety usług.
5) Czy brak renomy firmy pozwoli wykorzystać dużą grupę lojalnych klientów,
działających konkurentów, których oferty postrzegane są przez klientów i detalistów
jako szeroka i ogólnie dostępna ?
NIE, ponieważ dobra renoma i wizerunek firmy to ogromny sukces.
TABELA Siły-Szanse
SIŁY
SZANSE
Wyposażenie
Pomieszczeń
w nowoczesny
sprzęt
Rekrutacja
I selekcja
pracowników
Wysoki
Kapitał
własny
Różnorodno
ść
Wysokie
Ofert
Kwalifikacje
pracowników
Wzrost
zamożności
społeczeństwa
1
1
1
0
0
0,1
2
0,3
Uzyskanie
pozytywnego
wizerunku
1
0
1
1
0
0,2
3
0,6
Podnoszenie
kwalifikacji
Pracownikówwymogi unijne
1
0
1
1
0
0,3
3
0,9
0
0
1
1
1
0,3
3
0,9
Duża grupa
lojalnych
klientów,
działających
konkurentów
których oferty
postrzegane są
przez klientów i
detalistów jako
szeroka i ogólnie
dostępna
1
0
0
0
0,1
1
0,1
Waga
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
Liczba interakcji
4
1
4
3
2
Iloczyn waga*
interakcja
1,2
0,2
0,8
0,6
0,2
Liczba Iloczyn
intera- waga*
Waga kcji
interakcja
Pozyskiwanie
wydatków
Na badania i
rozwój
Ranga
Suma interakcji
26
Suma iloczynów wag i interakcji
5,8
Ranga
TABELA Słabości-Szanse
SŁABOŚCI
SZANSE
Brak jednolitej
Strategii w
zakresie
wystroju
oddziałów
Brak
lojalnośc
i
zaufania
pracown
ików
Ograniczon
a liczba
kontaktów z
biurami
zagraniczny
mi
Niedostateczn
y przepływ
informacji dot. Brak renomy
potrzeb
firmy
klienta
Liczba Iloczyn
intera- waga*
Waga kcji
interakcja
Wzrost
zamożności
społeczeństwa
1
1
0
1
0
0,1
3
0,3
Uzyskanie
pozytywnego
wizerunku
1
0
1
1
1
0,2
4
0,8
Podnoszenie
kwalifikacji
Pracownikówwymogi unijne
1
1
0
1
1
0,3
4
1,2
1
0
0
1
0
0,3
2
0,6
Duża grupa
lojalnych
klientów,
działających
konkurentów
których oferty
postrzegane są
przez klientów i
detalistów jako
szeroka i ogólnie
dostępna
0
1
1
0
0
0,1
2
0,2
Waga
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
Liczba interakcji
4
3
2
4
2
Iloczyn waga*
interakcja
0,8
0,3
0,4
0,8
0,6
Pozyskiwanie
wydatków
Na badania i
rozwój
Ranga
Suma interakcji
30
Suma iloczynów wag i interakcji
6
Ranga
TABELA Siły-Zagrożeń
SIŁY
ZAGROŻENIA
Wyposażenie
Pomieszczeń
w nowoczesny
sprzęt
Rekrutacja
i selekcja
pracownikó
w
Wysoki
Kapitał
własny
Różnorodno
ść
Wysokie
Ofert
Kwalifikacje
pracowników
Rosnąca liczna
poważnych
konkurentów
1
0
1
1
0
0,3
3
0,9
Aprecjacja
złotówki ( spadek
realnej wartości
złotówki
0
1
0
0
0
0,1
1
0,1
Trudna sytuacja
MSP- recesja w
gospodarce
0
0
1
0
1
0,2
2
0,4
Zanieczyszczenie
środowiska
1
0
1
1
0
0,1
3
0,3
Oszczędności
klientów
0
0
0
0
1
0,3
1
0,3
Waga
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
Liczba interakcji
2
1
3
2
2
Iloczyn waga*
interakcja
0,6
0,2
0,6
0,4
0,2
Liczba Iloczyn
intera waga*
Waga kcji
interakcja
Ranga
Suma interakcji
20
Suma iloczynów wag i interakcji
4
Czy zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać zagrożenia, które mogą się pojawić?
TAK, ponieważ lepszy system rekrutacji zapewnia dobrych pracowników, co jest
niezbędnym czynnikiem w osiągnięciu rosnącej liczby konkurentów.
1) Czy rekrutacja i selekcja pracowników pozwoli na wykorzystanie rosnącej liczby
poważnych konkurentów ?
TAK, ponieważ wysokie kwalifikacje pracowników pozwalają na wysoki poziom
rekrutacji, a przedsiębiorstwa rywalizują między sobą o jak najlepszego pracownika.
2) Czy wysoki kapitał własny , pozwoli na wysoki spadek wartości złotówki?
TAK, ponieważ wartość złotówki z roku na rok maleje w porównaniu do euro ,
doskonale to obrazuje na płacach w UE , ludzie wykwalifikowani ze znajomością
przynajmniej jednego obcego języka są za granicą „ gośćmi”- ludźmi z kasą a jeśli
zarobią tam i przyjadą do kraju (polski) to są ludźmi bogatymi. W Polsce na byle
jakim stanowisku pracując nie dorobi się właściwie niczego a jadąc za granice i będąc
tak z 3czy 5 lat to już.
3) Czy różnorodność ofert pozwoli wykorzystać trudną sytuacje MSP w gospodarce?
TAK, pod jednym warunkiem jeśli ci ludzie będą potrafili skłonić w jakiś sposób
klienta do zakupu danych usług.
4) Czy wysokie kwalifikacje pracowników pozwolą wykorzystać zanieczyszczenia
środowiska ?
Ranga
TAK , ponieważ biuro poroży robi wszystko aby środowisko było nie zanieczyszczone,
aby przyciągnąć klienta. Teraz wykształceni ludzie robią kontrole nieczystości, gdzie są
wyrzucane .
5) Czy wyposażenie pomieszczeń w nowoczesny sprzęt pozwoli wykorzystać
oszczędność klienta?
TAK, ponieważ wyposażenie pomieszczeń w nowoczesny sprzęt jest z kieszeni firmy
, a klient w chwili nabycia usługi lokuje dochody w firmie dzięki czemu firma osiąga
korzyść.
TABELA Słabości-Zagrożeń
SŁABOŚCI
ZAGROŻENIA
Brak
jednolitej
Strategii w
zakresie
wystroju
oddziałów
Brak
lojalnośc
i
zaufania
pracown
ików
Ograniczon
a liczba
kontaktów z
biurami
Niedostateczny
zagraniczny przepływ
mi
informacji dot.
potrzeb klienta
Brak
renomy
firmy
Liczba Iloczyn
intera- waga*
Waga kcji
interakcja
Rosnąca liczna
poważnych
konkurentów
0
0
1
0
1
0,3
2
0,6
Aprecjacja
złotówki ( spadek
realnej wartości
złotówki
0
0
0
0
1
0,1
1
0,1
Trudna sytuacja
MSP- recesja w
gospodarce
1
1
1
1
1
0,2
5
1
Zanieczyszczenie
środowiska
1
0
0
0
0
0,1
1
0,1
Oszczędności
klientów
0
0
1
1
0
0,3
2
0,6
Waga
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
Liczba interakcji
2
1
3
2
3
Iloczyn waga*
interakcja
0,4
0,1
0,6
0,2
0,9
Ranga
Suma interakcji
22
Suma iloczynów wag i interakcji
4,6
Czy zidentyfikowane słabości pozwolą wykorzystać zagrożenia, które mogą się pojawić?
NIE, ponieważ brak jednolitej strategii w zakresie wystroju pomieszczeń nie pozwoli na
rosnąca liczbę poważnych konkurentów.
Ranga
1) Czy brak jednolitej strategii pozwoli wykorzystać rosnącą liczbę poważnych
konkurentów.
NIE, ponieważ brak jednolitej strategii w zakresie wystroju pomieszczeń nie pozwoli
na rosnąca liczbę poważnych konkurentów.
2) Czy brak lojalności i zaufania pracowników pozwolą na spadek realnej wartości
złotówki ?
NIE, ponieważ zaufanie i dobra atmosfera pracowników nie wpływa na wartość
złotówki na rynku.
3) Czy ograniczona liczba kontaktów z biurami zagranicznymi pozwoli na
wykorzystanie trudnej sytuacji w gospodarce ?
TAK, pozwoli pod jednym warunkiem jeżeli te kontakty obecne mają znaczną
renomę i firmy potrafią zachęcić klienta stosując promocje posprzedażowe.
4) Czy niedostateczny przepływ informacji dotyczących potrzeb klienta pozwoli na
wykorzystanie zanieczyszczenia środowiska ?
NIE , ponieważ bez obserwacji rynku i potrzeb nie można zaobserwować co dany
człowiek „wyprawia” ze środowiskiem.
5) Czy brak renomy firmy pozwoli na wykorzystanie oszczędności klienta ?
NIE , ponieważ do klienta nie ma orientacji, informacja ze to biuro świadczy
„ najlepsze” usługi i firma nie jest w stanie „wyciągnąć” pieniędzy od klienta.
Próbuje stosując promocje, rabaty, ale nie ma to jak wymiana wrażeń klienta między
klientem , ponieważ jeden zachęca drugiego , a kolejny następnego.
SILNE
STRONY
Strategia
agresywna
maxi-maxi
5,8
ORGANIZACJA
SŁABE
STRONY
Strategia
konkurencyjna
mini-maxi
6
Strategia
konserwatywna
maxi-mini
4
Strategia
defensywna
mini -mini
4,6
SZANSE
ZAGROŻENIA
OTOCZENIE
3. Jakie działania będziesz musiała podjąć w związku z zajmowana pozycją strategiczną
i strategia działania ?
Opracuj drzewo celów
Minimalizacja słabości
Duża
elastyczność
świadczonych
usług
Bazy danych ze
świadczonych
usług
Silny personel
z klientami
Odpowiednie
wynagradz
anie
pracownik.
Oprogramowanie
komputerowe
Programy
usług w
bazach
danych
Zapisywanie
nowoczesnych
usług
Raportowanie
rozmów
telefonicznych z
klientami
Traktować
problemy
jak
wyzwania
Umieszcza
nie na
pulpicie PC
w firmie
Znajomość
misji i celów
Przypominanie
podczas
każdego
spotkania z
pracownikami
Odbywanie
spotkań z
klientami
Opracowanie
formularzy
Opracowanie
raportów
Zmotywowany
personel
Zarządzanie
,,od dołu’’
Odbywanie
cyklicznych
spotkań z
pracownikami
Karty kontaktów
Przyznawać
nagrody za
dzielenie się
wiedzą
Akceptowanie i
nagradzanie
inicjatyw
pracowników
Część
wynagrodzeni
a za wyniki i
próbowanie
rzeczy
uznawanych
za trudneniewykonalne
Przydzielenie
pracownikom
okr. liczby
klientów
4. Określ właściwy rodzaj kultury organizacyjnej twojej organizacji oraz pożądane i
niepożądane jej cechy.
Określając pożądane cechy kultury należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności organizacji
oraz podstawowe uwarunkowania kultury , jak typ organizacji, cechy organizacji i cechy
założenia i pracowników organizacji . Podstawowe uwarunkowania kultury są przedstawione
na poniższym rysunku.
TYP OTOCZENIA
 kultura narodowa
 system wartości
społeczeństwa
 społeczeństwa regionu
 lokalny system wartości
 zagraniczny system
wartości
TYP ORGANIZACJI
 Sytuacja rynkowa
 Produkty i technologia
 Branża
 Rynek
 Zasięg
KULTURA
ORGANIZACJI
CECHY ORGANIZACJI
 wiek organizacji i jej historia
 wielkość organizacji
 przywództwo, styl zarządzania
 system administracji
 struktura organizacji
 miła obsługa
 ścisłe powiązania z firmami zagranicznymi i
krajowymi np. hotele, komunikacja
transportowa , instytucje imprezowe itd.
 Informacje o produkcie firmy (dokładne
informacje o produkcie, kody kreskowe, sposób
pakowania produktu, ceny, rabaty)
 Trasy oraz planowanie czynności
 Badanie rynku i konkurencji ( dystrybucji,
ceny, promocja )
 Zamówienia (bezpośrednie oraz pośrednie)
 Przetwarzanie zamówień (eksportowanie,
faksowanie, e-mail itd.)
CECHY NABYWCÓW USŁUG
 wartości
 postawy
 wykształcenie
 płeć i wiek
 doświadczenie w pracy
 doświadczenie życiowe
 więzi emocjonalne
 kapitał indywidualny
 gusta
Ze względu na przyjętą misję – świadczenie usług najwyższej jakości klientom w poczuciu
przyjacielskiej atmosfery i osobowej dumy pracowników, oraz na wybór strategii
konkurencyjnej postanowiono podjąć próbę kształtowania kultury organizacyjnej, która
powinna mieć cechy kultury „wszystko, albo nic oraz z kultury „chleba i igrzysk”
Na podstawie analizy misji i strategii organizacji ustalono , że kultura organizacyjna
powinna sprzyjać w realizacji następujących celów:
 zaspokajanie określonych potrzeb klientów o różnym standardzie
życiowym,
 szybką i rzetelną obsługę klienta - obsługa telefoniczna
 pomoc w wyborze ofert
 pozyskiwanie nowych klientów i ekspansję na nowe rynki
 podwyższanie jakości usług co najmniej do poziomu porównywalnego z
jakością usług konkurenta, klienci ponowni czuć, że ich potrzeby są
zauważalne i respektowane,
 wzmocnienie promocji usług,
 po zdobyciu zadowalającej pozycji na rynku w przyszłości poszerzenie
profilu działalności firmy,
 w ciągu 3 lat zdobyć 30% rynku usług turystycznych dla MSP na
Podkarpaciu,
 maksymalnie wykorzystać pojawiające się szanse w otoczeniu,

stworzyć unikalny system motywacji, który będzie nagradzał osiągniecie
sukcesów i pracę zbiorową.
Zdecydowano że z kultury „wszystko albo nic” zostaną zaczerpnięte następujące cechy:
 największą wartością jest sukces, poprzez osiągnięcie zysku
 wysoko się ceni szybkie działanie
 równe traktowanie kobiet i mężczyzn
Natomiast z kultury „chleba i igrzysk” najważniejsze cechy to :
 orientacja na zewnątrz
 szczególną wartością jest aktywność
 przyjazna i ujmujące zachowanie
Ponieważ ,czysta kultura „wszystko, albo nic” jest kulturą indywidualistów , natomiast
kultura „chleba i igrzysk” jest kulturą o znaczeniu ogólnym , postanowiono , że ta
sprzeczność zostanie rozwiązana na korzyść klienta.
W tym celu opracowano cechy kultury poządanej i niepożądanej dla organizacji „Holiday
Travel”
Poziom kultury
organizacyjnej
Kultura pożądania
Założenia
Człowiek jest godny zaufania, dobry, ważna dla niego jest
samorealizacja i więzi z innymi, odpoczynek na łonie krajobrazu
to komfort relaksujący i uspakajający pozwalający na odciągniecie
myśli od codziennych spraw i problemów dnia kolejnego.
Normy i wartości
Aktywność, sukces, lojalność, życzliwość, uprzejmość,
współpraca, asertywność , perswazja, poziom aspiracji, śmiałość,
energiczność
Artefakt
a) artefakt fizyczny
W wystroju pomieszczeń dominują ciepłe kolory, aby klienci
dobrze się czuli w biurze i w hotelach, restauracjach itd.
b) artefakt językowy
Folder dla klientów, hasło : najważniejsze są efekty, czas i
zadowolenie klienta ponieważ klient usatysfakcjonowany poleca
usługi biura turystycznego znajomym, bliskim i sam często wraca
do biura w którym zdobył zaufani i mile spędził czas.
c) artefakt behawioralny Codzienna odprawa u Dyrektora, dla częstych klientów oferowane
są zniżki , gratis -y , rabaty oraz drobne upominki , wysyłanie do
stałych klientów oraz pracowników życzeń świątecznych i
okolicznościowych.
MODUŁ III – PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI
1 . Projektowanie procesów - Zaprojektuj kluczowy proces wytwarzania produktów
lub realizacji usług oraz obsługi odbiorców dla wybranej organizacji ( biura podróży)
KLIENT
KLIENT
Wymagania,
Zdefiniowane
potrzeby
klient
Spełnienie
wymagań,
zadowolenie
klientów
PROCES
Organizator
Turystyki
Krajowej
Organizator
turystyki
zagranicznej
PROCES
Usługobiorca
Przewoznicy
Hotelerze
Atrakcje
turystyczne
ZARZADZANIA
K
L
I
E
N
T
PROCES
1
PROCES
2
PROCES
5
PROCES
3
PROCES
6
PROCES
4
PROCES
7
ORGANIZACJA
Legenda:
PROCES
1
Proces pomocniczy
Proces podstawowy
PROCES
5
K
L
I
E
N
T
Produktem organizacji "Holiday Travel" są usługi świadczone klientowi w zakresie
relaksującego wypoczynku bądź rozrywki.. Faza powstawania produktów rozpoczyna się od
badania rynku: określenia zapotrzebowania na produkty i usługi i preferencji klientów.
Następnie wyznaczany jest Dyrektor czyli osoba, która jest odpowiedzialna za organizację i
realizację pakietu usług . Do obowiązków Dyrektora należy dokładne opracowanie programu
świadczenia usług. Program w zakresie świadczenia usług jest konsultowany i zatwierdzany
przez Specjalistę ds. sprzedaży i transportu lub w ostateczności do kierownika ds.
marketingu. W przypadku kiedy nie ma osób - kadry, które mogły by prowadzić dany
przedmiot lub usługę, Dyrektor zgłasza ten fakt do Działu obsługa sprzedaży i rozpoczyna
się rekrutacja odpowiedniego specjalisty. Dyrektor, którzy mają prowadzić sprzedaż usług i
produktów turystycznych opracowują materiały dydaktyczne, które po zaopiniowaniu są
przekazywane do powielenia. Równolegle do prac związanych z przygotowywaniem
produktów i usług od strony merytorycznej, jest opracowywany harmonogram sprzedaży.
Sprzedaż rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem.
Można podzielić powstawanie i realizację produktu lub usług na następujące etapy:

badanie rynku i określenie wymagań klientów;

planowanie świadczonych usług: wybór usług do sprzedaży, opracowanie programu
sprzedażowego i posprzedażowego .

przygotowanie usług do sprzedaży - opracowywanie materiałów dydaktycznych i ich
powielenie, ułożenie harmonogramu; w razie potrzeby zapewnienie niestandardowego
wyposażenia;

organizowanie wycieczek, konferencji itd. – nabór klientów na daną usługę ,
rozprowadzenie harmonogramu, udzielanie informacji, prowadzenie rozrachunków z
klientami;

przeprowadzenie - wykonanie usługi przez trenerów, przeegzaminowanie kursantów,
wydanie certyfikatów.
Procesy podstawowe:
Proces
1
Badania rynku
Proces
2
Planowanie świadczonych usług
Proces
3
Proces
4
Proces
Przygotowanie pakietu usług
Organizacja wycieczek, konferencji itd.
Przeprowadzenie sprzedaży produktów
Procesy pomocnicze:
Proces
5
Proces
6
Proces
7
Zarządzanie kadrą
Obsługa finansowo-księgowa
Obsługa administracyjno- informatyczna
2. Wybór struktury organizacji
Rys. Schemat struktury liniowej
3.Schemat organizacji
WALNE ZEBRANIE
AKCJONARIUSZY
ZARZĄD
PREZES ZARZĄDU
-DYREKTOR
KIEROWNIK
DS.
SPRZEDAŻY
I TRANSPORTU
OBSŁUGA
SPRZEDAŻY
DZIAŁ
TRANSPORTU
KIEROWNIK
DS.
EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY
KSIĘGOWY
SPECJALISTA
DS.
EKONOMICZNYCH
KIEROWNIK
DS.
MARKETINGU
DZIAŁ
MARKETINGU
KIEROWNIK
DS.
REKLAMY
DZIAŁ
REKLAMY
KIEROWNIK
DS.
ADMINISTRACJI
SEKRETARKA
DYREKTORA
SPRZĄTACZKA
4. Zasada sporządzenia kart komórek organizacyjnych
Nazwa organizacji
Holiday Travel
KARTA ZADAŃ KOMÓRKI
DZIAŁ TRANSPORTU
Bezpośrednio podlega służbowo : Kierownikowi ds. sprzedaży i
transportu
Podstawowy cel:
Zapewnienie transportu firmy i żywności w środkach transportu
,niezbędnego do świadczenia usług oraz wyposażenie autokarów,
busów, przy spełnieniu wszystkich wymagań co adekwatne do
potrzeb , terminowości, ekonomiczności i obowiązujących
standardów ilościowo-jakościowych.
Wykaz zadań szczegółowych:
- analiza i bilansowanie wewnętrznych potrzeb
- analizowanie potrzeb rynku transportowego i dóbr
dostawców
- bieżąca realizacja planów oraz rozliczenie ich wykonania
- prowadzenie ilościowej ewidencji osób pragnących
skorzystać z danej usługi
- prowadzenie ewidencji dostawców
- nadzór nad autokarami, brusami, samolotami, koleją itd.
Zakres współpracy:
Współdziała ze wszystkimi jednostkami hotelowy, MSP, w zakresie
ustalania i spełniania potrzeb usługowych.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik
ds. sprzedaży i
transportu oraz
administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
A. Kukułka
Dyrektor
Mielec 01.0.5.05
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o kontrolę ilościowojakościową .
MODUŁ IV - PODSTAWY KIEROWANIA ZESPOŁEM
1.Scharakteryzuj sylwetkę przywódcy który powinien stanąć na czele organizacji
Holiday travel
Biorąc pod uwagę charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę Holiday
Travel przywództwo w niej powinno wynikać z władzy eksperckiej, tzn. związanej z wiedzą
profesjonalną i umiejętnościami wymaganymi w branży, w której funkcjonuje omawiana
organizacja.
Jako specyficzne cechy przywódcy Holiday Travel wymienić należy:
- umiejętność emocjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach,
- sprawność intelektualna - kreatywność i otwartość na doświadczenia,
- samokontrolę emocji,
- silną motywację wewnętrzną przejawiającą się wytrwałością i konsekwencją w
działaniu,
- asertywnością - planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy
pracowników.
Dodatkowo przywódca tej organizacji powinien sprawować umiarkowaną kontrolę,
delegować uprawnienia i odpowiedzialność, posiadać zdolność tworzenia i motywowania
zespołu. Ważne jest aby osoba na stanowisku dyrektora posiadała zdolność wyznaczania
celów organizacji, szczególnie tych długofalowych, zarządzała niejako 'od dołu' swoimi
podwładnymi pełniąc m.in. funkcję pomocniczą w wykonywanych czynnościach interweniując w sytuacjach kryzysowych.
Osoba która będzie na tym stanowisku powinna odznaczać się takimi cechami jak :
 odporność psychiczna(stres)
 empatyczność
 poziom inteligencji
 poziom aspiracji
 skłonność do ryzyka
 umiejętność pracy w zespole
 komunikatywność -(śmiałość)
 energiczność
 odpowiednie wykształcenie
 odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko
 znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 odpowiedni poziom kultury osobistej
 umiejętność zarządzania organizacją
 przedsiębiorczy
 postawny
2. Opracuj karty zadań , uprawnień oraz odpowiedzialności stanowisk kierowniczych i
wykonawczych.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Sekretarka dyrektora
Imię i nazwisko pracownika: Marta Pipała
Bezpośrednia zależność służbowa:
- przełożony bezpośredni: Dyrektor
- funkcjonalnie podlega : dyrektorowi
Zaszeregowanie (kierownik działu, szef sekcji, specjalista, samodzielny
referent.
Zakres zastępstwa :
- jest zastępowany przez kierownik ds. administracji
- zastępuje kierownika ds. administracji
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. ZADANIA
- Prowadzenie pełnej obsługi sekretarskiej Dyrektora
- Segregowanie i rozdział korespondencji
- Przepisywanie pism
- Prowadzenie terminarza spraw bieżących
- Łączenie i zamawianie rozmów telefonicznych
- Przyjmowanie interesów zewnętrznych
- Obsługa zebrań i narad w gabinecie Dyrektora
- Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych
- Przygotowanie i podanie napojów i drobnych posiłków
2. UPRAWNIENIA
Ma prawo do wstępnej kontroli dokumentacji przychodzącej i
wychodzącej, używanie pieczątek służbowych oraz wysyłanie i
podpisywanie zamówień na zakup elementów wyposażenia biurowego i
artykułów spożywczych oraz rozliczeń ich zakupu , ale do kwoty nie
większej niż 500 zł.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań , właściwe
zabezpieczenie urządzeń i dokumentacji oraz o przestrzeganie tajemnicy
służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała ze wszystkimi podmiotami firmy w zakresie kontaktów z
Dyrektorem, innymi pracownikami Działu Administracyjnego w zakresie
utrzymania i zabezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia sekretariatu oraz
Kierownikiem do spraw reklamy w zakresie przygotowania informacji dla
mediów.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka- Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Marta Pipała
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o podanie posiłków i napojów
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Sprzątaczka
Imię i nazwisko pracownika: Anastazja Wilk
Bezpośrednia zależność służbowa:
- przełożony bezpośredni: Sekretarka Dyrektora
- funkcjonalnie podlega : Sekretarce Dyrektora
Zaszeregowanie – sprzątanie pomieszczeń we wszystkich działach
Zakres zastępstwa :
Działa na własny rachunek, nie zastępowana jest przez nikogo.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.ZADANIA
- Polerowanie blatów stołowych i mebli
- Segregowanie śmieci
- Mycie podług
- Zamiatanie nieczystości np. piasek, drobne ścinki
- Opróżnianie koszy
- Wynoszenie śmieci
- Mycie toalet
- Sprawdzanie i dostarczanie do użytku środków czystości np. mydło,
papier toaletowy itd.
- Odkurzanie pomieszczeń
2. UPRAWNIENIA
Ma prawo do mycia odkurzania pomieszczeń, wyrzucania śmieci
znajdujących się w koszu, ma prawo posiadania kluczy wejściowych do
pomieszczeń.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań oraz o
przestrzeganie tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała ze wszystkimi pracownikami firmy w zakresie utrzymania
czystości pomieszczeń i wyposażenia w środki czystości .
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
Sekretarka dyrektora
M. Pipała
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka-Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Anastazja Wilk
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o segregowanie śmieci.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Dział reklamy
Imię i nazwisko pracownika: Piotr Świątek
Bezpośrednia zależność służbowa:
1. przełożony bezpośredni: Kierownik do spraw reklamy
2. funkcjonalnie podlega : Kierownikowi ds. reklamy
Zaszeregowanie – dział reklamy, dział marketingu, dział transportu.
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z Kierownikiem ds.
marketingu i z działem marketingu.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZADANIA
 Prowadzenie reklam telewizyjnych , radiowych,
 Reprezentowanie firmy w mediach
 Sprzedaż produktów biura podróży
 Zachęcanie do zakupu danych produktów lub usług
 Prowadzenie terminarza reklamowego
 Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń
biurowych
UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, poprzez ulotki itp.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań , za termin
realizacji reklam i koszty uzyskane z promocji usług ,o przestrzeganie
tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z Kierownikiem do spraw reklamy w zakresie przygotowania
informacji dla mediów, z działem marketingu i sprzedaży oraz z kierownikiem
działu sprzedaży i transportu.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka- Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Piotr Świątek
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o reprezentowanie firmy w
mediach.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Dział marketingu
Imię i nazwisko pracownika: Paweł Dusza
Bezpośrednia zależność służbowa:
3. przełożony bezpośredni: Kierownik do spraw marketingu
4. funkcjonalnie podlega : Kierownikowi ds. marketingu
Zaszeregowanie – dział reklamy, dział transportu.
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z Kierownikiem ds.
reklamy i z działem reklamy.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZADANIA
 Promowanie usług i produktów biura podróży np. wycieczek
 Reprezentowanie firmy w mediach
 Sprzedaż produktów biura podróży
 Zachęcanie do zakupu danych produktów lub usług
 Prowadzenie terminarza marketingowego
 Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń
biurowych
UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, poprzez ulotki itp.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań , za termin
realizacji reklam i koszty uzyskane z promocji usług ,o przestrzeganie
tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z Kierownikiem do spraw marketingu w zakresie przygotowania
informacji dla mediów, z działem reklamy i sprzedaży oraz z kierownikiem
działu sprzedaży i transportu.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka - Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Paweł Dusza
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o reprezentowanie firmy w
mediach.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Specjalista ds.
ekonomicznych
Imię i nazwisko pracownika: Anna Dygdoń
Bezpośrednia zależność służbowa:
 przełożony bezpośredni: Kierownik ds. ekonomicznych-główny
ksiegowy
 funkcjonalnie podlega : Kierownikowi ds. ekonomicznych
główny księgowy
Zaszeregowanie – dział reklamy, dział marketingu, dział transportu.
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z Głównym
księgowym
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
 ZADANIA
 Prowadzenie księgi rozchodów i przychodów firmy
 Znajomość obsługi urządzeń biurowych np. komputer, drukarka,
kserokopiarka, skaner itd.
 Praca w programie Microsoft Excel, Microsoft Word
 Prowadzenie
 UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, poprzez ulotki itp.
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań , za termin
rozchodów i przychodów ze sprzedanych usługi produktów,o przestrzeganie
tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z Głównym księgowym, z działem marketingu i sprzedaży oraz z
kierownikiem działu sprzedaży i transportu.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Anna Dygdoń
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o reprezentowanie firmy w
mediach.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Obsługa sprzedaży
Imię i nazwisko pracownika: Anna Groele
Bezpośrednia zależność służbowa:
5. przełożony bezpośredni: Kierownik ds. sprzedaży i transportu
6. funkcjonalnie podlega : Kierownikowi ds. sprzedaży i transportu
Zaszeregowanie – dział reklamy, dział transportu.
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z Kierownikiem ds.
sprzedaży i transportu.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZADANIA
 Prowadzenie rozpoznania rynku
 Miła i fachowa obsługa klienta
 Doradztwo przy zakupie produktów
 Rozdawanie drobnych upominków
 Promowanie usług i produktów biura podróży np. wycieczek
 Reprezentowanie firmy w mediach
 Sprzedaż produktów biura podróży
 Zachęcanie do zakupu danych produktów lub usług
 Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń
biurowych
UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, do obsługi klienta w dobrej i miłej atmosferze itp.
.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań , za jak
najlepszy wizerunek w oczach klienta, o przestrzeganie tajemnicy
służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z Kierownikiem ds. sprzedaży i transportu, z działem transportu
oraz z działem reklamy
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka- Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Anna Groele
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o rozdawanie drobnych
upominków.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Dział transportu
Imię i nazwisko pracownika: Arkadiusz Paterak
Bezpośrednia zależność służbowa:
 przełożony bezpośredni: Kierownik ds. sprzedaży i transportu
 funkcjonalnie podlega : Kierownikowi ds. sprzedaży i transportu
Zaszeregowanie – dział reklamy, dział transportu, dział marketingu.
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z Kierownikiem ds.
sprzedaży i transportu, działem reklamy, marketingu.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZADANIA
 Kierowanie pojazdem do egzotycznych krajów i miejsc którymi są
zainteresowani klienci
 Znajomość tras wyjazdowych do miejscowości wypoczynkowych
 Reprezentowanie firmy w mediach
 Sprzedaż produktów biura podróży
 Zachęcanie do zakupu danych produktów lub usług
 Prowadzenie terminarza wyjazdów i przyjazdów autokarów i
brusów oraz innych środków komunikacji realizowanych przez
biuro podróży
 Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń
biurowych
UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, poprzez ulotki itp.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań ,świadczenie usług
w zakresie transportu, o przestrzeganie tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z Kierownikiem ds. sprzedaży i transportu, z działem reklamy i
sprzedaży oraz z kierownikiem działu sprzedaży i transportu.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka-Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Arkadiusz Paterak
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o znajomość tras wyjazdowych do
miejscowości wypoczynkowych
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Kierownik ds. sprzedaży i
transportu
Imię i nazwisko pracownika: Alan Fuks
Bezpośrednia zależność służbowa:
 przełożony bezpośredni: Dyrektor
 funkcjonalnie podlega : Dyrektorowi
Zaszeregowanie –Główny księgowy, kierownik ds. marketingu, kierownik ds.
reklamy, kierownik ds. administracji, sekretarka dyrektora
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z Kierownikiem ds.
sprzedaży i transportu, Kierownik ds. reklamy, kierownik ds.marketingu
kierownik ds. administracji.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZADANIA
 Kierowanie i zarządzanie oraz nadzorowanie podległymi działami
 Znajomość tras wyjazdowych do miejscowości wypoczynkowych
 Reprezentowanie firmy w mediach
 Sprzedaż produktów biura podróży
 Zachęcanie do zakupu danych produktów lub usług
 Prowadzenie terminarza wyjazdów i przyjazdów autokarów i
brusów oraz innych środków komunikacji realizowanych przez
biuro podróży
 Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń
biurowych
UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, poprzez ulotki i wyżej wymienione itp.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań ,odpowiada za
kierowanie działami ,świadczenie usług w zakresie transportu, o
przestrzeganie tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z Kierownikami równoległego szczebla
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka-Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Alan Fuks
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o znajomość tras wyjazdowych do
miejscowości wypoczynkowych.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Główny księgowy
Imię i nazwisko pracownika: Anna Stręk
Bezpośrednia zależność służbowa:
 przełożony bezpośredni: Dyrektor
 funkcjonalnie podlega : Dyrektorowi
Zaszeregowanie – kierownik ds. sprzedaży i transportu, kierownik ds.
reklamy, kierownik ds. administracji, sekretarka dyrektora .
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z Głównym
księgowym.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
 ZADANIA
 Kierowanie działem ekonomicznym
 Nadzorowanie pracy ekonomisty
 Prowadzenie księgi rozchodów i przychodów firmy
 Znajomość obsługi urządzeń biurowych np. komputer, drukarka,
kserokopiarka, skaner itd.
 Praca w programie Microsoft Excel, Microsoft Word
 UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, poprzez ulotki itp.
 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań , za termin
rozchodów i przychodów ze sprzedanych usługi produktów, przestrzeganie
tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z Głównym księgowym, z działem marketingu i sprzedaży oraz z
kierownikiem działu sprzedaży i transportu.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Anna Stręk
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o nadzorowanie pracy ekonomisty
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Kierownik ds. marketingu
Imię i nazwisko pracownika: Barbara Sawuła
Bezpośrednia zależność służbowa:
 przełożony bezpośredni: Dyrektor
 funkcjonalnie podlega : Dyrektorowi
Zaszeregowanie – dział reklamy, dział transportu.
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z Kierownikiem ds.
reklamy i z działem reklamy.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZADANIA
 Kierowanie podległym działem
 Nadzór nad funkcjonowaniem działu marketingowego
 Promowanie usług i produktów biura podróży np. wycieczek
 Reprezentowanie firmy w mediach
 Sprzedaż produktów biura podróży
 Zachęcanie do zakupu danych produktów lub usług
 Prowadzenie terminarza marketingowego
 Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń
biurowych
UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, poprzez ulotki oraz do wyżej wymienionych zadań itp.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań , za termin
realizacji promocji, przestrzeganie tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z Kierownikiem ds. .sprzedaży i transportu, kierownikiem ds.
reklamy oraz z kierownikiem ds. reklamy.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka - Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Barbara Sawuła
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o nadzór nad funkcjonowaniem
działu marketingowego.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Kierownik ds. reklamy
Imię i nazwisko pracownika: Grzegorz Misiejuk
Bezpośrednia zależność służbowa:
przełożony bezpośredni: Dyrektor
funkcjonalnie podlega : Dyrektorowi
Zaszeregowanie – kierownik ds. sprzedaży i transportu, główny księgowy,
kierownik ds. marketingu i kierownik ds. administracji.
Zakres zastępstwa - nikogo nie zastępuje, współpracuje z kierownik ds.
sprzedaży i transportu, główny księgowy, kierownik ds. marketingu i
kierownik ds. administracji.
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZADANIA
 Zarządzanie działem reklamy
 Nadzorowanie pracy działu reklamy
 Prowadzenie reklam telewizyjnych , radiowych,
 Reprezentowanie firmy w mediach
 Sprzedaż produktów biura podróży
 Zachęcanie do zakupu danych produktów lub usług
 Prowadzenie terminarza reklamowego
 Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń
biurowych
UPRAWNIENIA
Ma prawo do reklamowania firmy w mediach , telewizji, sprzedaży
bezpośredniej, poprzez ulotki oraz wyżej wymienione zadania itp.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań ,
przestrzeganie tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała z kierownik ds. sprzedaży i transportu, główny księgowy,
kierownik ds. marketingu i kierownik ds. administracji..
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka- Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Grzegorz Misiejuk
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o reprezentowanie firmy w
mediach.
Nazwa organizacji
Holiday Travel
Nazwa i symbol komórki KARTA ZADAN
organizacyjnej Sekretariat STANOWISKA PRACY
Kierownik ds.
administracji
Imię i nazwisko pracownika: Andrzej Prusek
Bezpośrednia zależność służbowa:
- przełożony bezpośredni: Dyrektor
- funkcjonalnie podlega : dyrektorowi
Zaszeregowanie (kierownik działu sprzedaży i transportu, główny księgowy,
kierownik ds.. marketingu, kierownik ds. reklamy.
Zakres zastępstwa : brak danych
ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZADANIA
- Umeblowanie pomieszczeń
- Zajmuje się wystrojem wnętrz
- Zajmuje się rekrutacją i selekcją pracowników
- Prowadzenie adnotacji zakupu sprzętu biurowego
- Obsługa komputera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych
UPRAWNIENIA
Ma prawo do wstępnej kontroli wydatków, wysyłanie i podpisywanie
zamówień na zakup elementów wyposażenia biurowego.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiada za pełna realizację wyżej wymienionych zadań ,
przestrzeganie tajemnicy służbowej.
Zakres współpracy:
Współdziała ze wszystkimi podmiotami firmy w zakresie utrzymania i
zabezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń.
Kartę opracował
B.Saja
Spec. ds. sprzedaży
i transportu
Mielec 01.0.5.05
Zakres zadań ustalił
M. Hill kierownik ds.
sprzedaży i transportu
oraz administracji
Mielec 01.0.5.05
Kartę zatwierdził:
Aldona Kukułka- Prezes
Zarządu
Mielec 01.0.5.05
OSWIADCZENIE PRACOWNIKA
Oświadczam że treść niniejszej karty jest mi znana i zobowiązuję się do
ścisłego przestrzegania jej postanowień.
Mielec 01.0.5.05
Andrzej Prusek
Uzupełnienia i modyfikacje:
W dniu 01.05.06 uzupełniono zakres zadań o obsługe komputera, faksu,
kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
3. Opracowanie zestawów kompetencji
Przykładowe zestawienie kompetencji na stanowisku kierowniczym
PLANOWANIE
ZARZĄDZANIE INNYMI
 Wykazanie troski o doskonałość
 Wykazywanie wrażliwości na potrzeby
innych
 Wykazanie celów i ustalenie ich
priorytetów
 Właściwe odnoszenie się do innych
 Monitorowanie sytuacji i
 Uzyskanie zaangażowania innych
reagowanie na nie.
 Pozytywne przedstawienie się innym.
ZARZADZANIE SOBĄ
 Wykazanie energii osobistej i
ufności we własne siły
 Radzenie sobie z własnymi
emocjami i stresem
 Zarządzanie własnym uczeniem się
i rozwojem.
POSLUGIWANIE SIĘ INTELEKTEM
 Gromadzenie i analizowanie informacji
 Wychwytywanie i stosowanie pojęć
 Podejmowanie decyzji.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Kierownik ds. Sprzedaży i transportu
Wykształcenie
formalne: PRACY: Kierownik ds. ekonomicznych – główny księgowy
NAZWA STANOWISKA
Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawne
Kursy specjalistyczne
z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
Wykształcenie
formalne:
negocjacji, zarządzanie
Wykształcenie
wyższe ekonomiczne
komórkami ludzi, kurs z zakresu sprzedaży i transportu itd.
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, , zarządzanie
Doświadczenie zawodowe:
komórkami
ludzi,
kurs z zakresu
księgowania,
rachunkowość
i ubezpieczeń
itd.3 letnia staż
Praca w dziale
sprzedaży,
transportu
lub w agencji
reklamowej,
co najmniej
pracy, odpowiednia
opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Doświadczenie
zawodowe:
Praca w księgowości, lub na innym stanowisku ekonomicznym , co najmniej 3 letnia staż
Wymagane
zdolności
i umiejętności:
pracy,
odpowiednia
opinia
z poprzedniego miejsca pracy.
Kierowanie praca podległego działu, zdolność pracy grupowej, planowanie i kontrola
realizacji planów
sprzedażowych
działu sprzedaży i transportu, monitorowanie poziomu i
Wymagane
zdolności
i umiejętności:
struktury zatrudnienia
Kierowanie
praca podległego
i sprzedaży
działu,
w zdolność
firmie, organizowanie
pracy grupowej,
wycieczek
planowanie
i spotkań
i kontrola
oraz
konferencjidokumentów
realizacji
i innych blankietów,
księgowychinicjowanie
, monitorowanie
działańpoziomu
wspierających
i struktury
realizację
zatrudnienia
strategiii
firmy, zdolność
sprzedaży
w firmie,
adaptacji
prowadzenie
do nowejksiąg
kultury
przychodów
organizacyjnej.
i rozchodów danego przedsiębiorstwa,
umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi i ekonomicznymi tzn. praca na
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
komputerze z wykorzystaniem worda, ex cela i innych programów oraz umiejętność
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
posługiwania się drukarka, kopiarka, faksem, skanerem, ploterem, inicjowanie działań
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
wspierających realizację strategii firmy, zdolność adaptacji do nowej kultury
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
organizacyjnej.
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
Pożądane
cechy
osobowości
i predyspozycje:
kreatywność,
śmiałość
,energiczność.
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
kreatywność, śmiałość ,energiczność.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Kierownik ds. Marketingu
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne z specjalnością marketing i zarządzanie lub reklama
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
negocjacji, zarządzanie komórkami ludzi, kurs z zakresu sprzedaży i reklamy itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w dziale sprzedaży, promocji lub w agencji reklamowej, co najmniej 3 letnia staż
pracy, odpowiednia opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Kierowanie praca podległego działu, zdolność pracy grupowej, planowanie i kontrola
realizacji planów sprzedażowych działu sprzedaży , reklamy i promocji, monitorowanie
poziomu i struktury zatrudnienia i sprzedaży w firmie, promowanie, reklamowanie usług ,
produktów firmowych, inicjowanie działań wspierających realizację strategii firmy,
zdolność adaptacji do nowej kultury organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
kreatywność, śmiałość ,energiczność, miły głos, umiejętność prezentacji się i produktów
firmowych, zgrabna budowa ciała, osoba na topie.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Kierownik ds. reklamy
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne z specjalnością reklama lub marketing i zarządzanie .
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
negocjacji, zarządzanie komórkami ludzi, kurs z zakresu sprzedaży i reklamy itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w dziale sprzedaży, promocji lub w agencji reklamowej, co najmniej 3 letnia staż
pracy, odpowiednia opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Kierowanie praca podległego działu, zdolność pracy grupowej, planowanie i kontrola
realizacji planów sprzedażowych działu sprzedaży , reklamy i promocji, monitorowanie
poziomu i struktury zatrudnienia i sprzedaży w firmie, promowanie, reklamowanie usług ,
produktów firmowych, inicjowanie działań wspierających realizację strategii firmy,
zdolność adaptacji do nowej kultury organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
kreatywność, śmiałość ,energiczność, miły głos, umiejętność prezentacji się i produktów
firmowych, zgrabna budowa ciała, osoba na topie.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Kierownik ds. Administracji
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawne ze specjalnością administracja
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
negocjacji, zarządzanie komórkami ludzi, kurs z zakresu administracji itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w dziale administracji , co najmniej 3 letnia staż pracy, odpowiednia opinia z
poprzedniego miejsca pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Kierowanie praca podległego działu, zdolność pracy grupowej, planowanie i kontrola
realizacji planów sprzedażowych działu administracji , monitorowanie poziomu i struktury
zatrudnienia i sprzedaży w firmie, organizowanie wycieczek i spotkań oraz konferencji i
innych blankietów w hotelach, restauracjach , inicjowanie działań wspierających realizację
strategii firmy, zdolność adaptacji do nowej kultury organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
NAZWA STANOWISKA PRACY: Sekretarka dyrektora
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
negocjacji, zarządzanie komórkami ludzi, kurs z zakresu obsługi itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w sekretariacie, umiejętność obsługiwania zebrań i narad, komputera, faksu,
kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, kontrola wyposażenia sekretariatu, co
najmniej 3 letnia staż pracy, odpowiednia opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Kierowanie praca podległego działu, zdolność pracy grupowej , zdolność obsługi dyrektora
, monitorowanie poziomu i struktury zatrudnienia i sprzedaży oraz dokumentacji w firmie,
prowadzenie dokumentacji pracowników, inicjowanie działań wspierających realizację
strategii firmy, kontrola wyposażenia sekretariatu, zdolność adaptacji do nowej kultury
organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
dyspozycyjność.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Sprzątaczka
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie zawodowe lub średnie
Kursy specjalistyczne z zakresu sprzątania,
pomieszczeń oraz sprzętu i urządzeń firmowych.
mycia,
grawerowania,
polerowania
Doświadczenie zawodowe:
Praca w zakresie sprzątania, czyszczenie i mycie podłogi ,paneli, polerowania urządzeń
biurowych z kurzu, umiejętność segregowania śmieci itd.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Sprzątanie pomieszczeń , wycieranie i odkurzanie kurzu, zmiatanie i wyrzucanie śmieci itd.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Umiejętność komunikowania się, odporność na stres, odpowiedzialność, systematyczność,
odpowiedni poziom kultury osobistej, dokładność, umiejętność kierowania emocjami,
motywacja do pracy, asertywność,
NAZWA STANOWISKA PRACY: Dział reklamy
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne z specjalnością reklama lub marketing i
zarządzanie .
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
negocjacji, kurs z zakresu sprzedaży i reklamy itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w dziale sprzedaży, promocji lub w agencji reklamowej, co najmniej 3 letnia staż
pracy, odpowiednia opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Praca w dziale reklamy, zdolność pracy grupowej, planowanie i kontrola realizacji planów
reklamowych, promowanie, reklamowanie usług , produktów bura podróży, inicjowanie
działań wspierających realizację strategii firmy, zdolność adaptacji do nowej kultury
organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
kreatywność, śmiałość ,energiczność, miły głos, umiejętność prezentacji się i produktów
firmowych, zgrabna budowa ciała, osoba na topie.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Dział Marketingu
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne z specjalnością marketing i zarządzanie
lub reklama
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
negocjacji, zarządzanie komórkami ludzi, kurs z zakresu sprzedaży i reklamy itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w dziale sprzedaży,marketingu, promocji lub w agencji reklamowej, co najmniej 3
letnia staż pracy, odpowiednia opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Praca w dziale marketingu, zdolność pracy grupowej, planowanie i kontrola realizacji
planów marketingowych, promowanie produktów i usług w biurach podróży, promowanie,
reklamowanie usług , produktów firmowych, inicjowanie działań wspierających realizację
strategii firmy, zdolność adaptacji do nowej kultury organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
kreatywność, śmiałość ,energiczność, miły głos, umiejętność prezentacji się i produktów
firmowych, zgrabna budowa ciała, osoba na topie.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Specjalista ds. ekonomicznych
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, kurs z zakresu
księgowania, rachunkowość i ubezpieczeń itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w księgowości, lub na innym stanowisku ekonomicznym , co najmniej 3 letnia staż
pracy, odpowiednia opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Praca w dziale ekonomicznym, zdolność pracy grupowej, planowanie i kontrola realizacji
dokumentów księgowych, ,prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów danego
przedsiębiorstwa, umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi i ekonomicznymi
tzn. praca na komputerze z wykorzystaniem microsoft worda, ex cela i innych programów
oraz umiejętność posługiwania się drukarką, kopiarką, faksem, skanerem, ploterem,
inicjowanie działań wspierających realizację strategii firmy, zdolność adaptacji do nowej
kultury organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, asertywność, kreatywność, śmiałość
,energiczność.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Obsługa sprzedaży (obsługa klienta)
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne z specjalnością marketing i zarządzanie
lub reklama
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
negocjacji, zarządzanie komórkami ludzi, kurs z zakres obsługi klienta i sprzedaży itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w dziale sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, co najmniej 2 letnia staż pracy,
doradztwo w zakresie zakupu produktów, aranżacja i pokaz najczęściej wybieranych
miejsc wypoczynkowych przez klientów, odpowiednia opinia z poprzedniego miejsca
pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Praca w dziale obsługi klienta - sprzedaży, zdolność pracy grupowej, reklamowanie usług ,
produktów firmowych, umiejętność komunikacji z klientem, motywowanie klientów do
zakupu produktów i usług turystycznych, doradztwo w zakresie zakupu produktów,
aranżacja i pokaz najczęściej wybieranych miejsc wypoczynkowych przez klientów,
inicjowanie działań wspierających realizację strategii firmy, zdolność adaptacji do nowej
kultury organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
kreatywność, śmiałość ,energiczność, miły głos, umiejętność prezentacji się i produktów
firmowych, zgrabna budowa ciała, osoba na topie.
NAZWA STANOWISKA PRACY: Dział transportu
Wykształcenie formalne:
Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne lub prawne
Kursy specjalistyczne z zakresu komunikowania się i asertywności, prowadzenie
negocjacji, organizowania i transportu, kurs z zakresu sprzedaży i transportu itd.
Doświadczenie zawodowe:
Praca w dziale sprzedaży, transportu lub w agencji reklamowej, co najmniej 3 letnia staż
pracy, odpowiednia opinia z poprzedniego miejsca pracy.
Wymagane zdolności i umiejętności:
Praca w dziale transportu , zdolność pracy grupowej, planowanie i kontrola realizacji
planów sprzedażowych działu sprzedaży i transportu, organizowanie wycieczek i spotkań
oraz konferencji i innych blankietów, prawo jazdy kategorii A i C, co najmniej 3 letnie
doświadczenie w zakresie transportu osób, inicjowanie działań wspierających realizację
strategii firmy, zdolność adaptacji do nowej kultury organizacyjnej.
Pożądane cechy osobowości i predyspozycje:
Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, umiejętność komunikowania się, odporność na
stres, odpowiedzialność, samo organizacja pracy własnej i podległego działu,
systematyczność, odpowiedni poziom inteligencji i kultury osobistej, umiejętność
kierowania emocjami, motywacja do pracy, umiejętność przekonywania, asertywność,
kreatywność, śmiałość ,energiczność.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards