Załącznik 5 Kwestionariusz oceny ryzyka mienia podziemnego KWK

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………..………
pieczątka firmowa
KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA
DLA MIENIA ZNAJDUJACEGO SIĘ
W PODZIEMNEJ CZĘŚCI
KOPALNI MAKOSZOWY
SRK S.A.
Dokument powiązany:
Załącznik nr 6 do SIWZ – Harmonogram biegu ścian
……...................... dnia ......................
.......................................
pieczęć i podpis
I.
INFORMACJE OGÓLNE
1) Obszar górniczy:
a) nazwa obszaru (obszarów) i jego powierzchnia całkowita - obszar górniczy „Makoszowy II” o powierzchni
28,4km2
b) jeśli kopalnia prowadzi eksploatację na obszarach górniczych sąsiednich to podać:
-
powierzchnię w zawartą w granicach eksploatacyjnych - nie prowadzi
-
nazwy obszarów, nazwy kopalń (jeśli na tych OG istnieją lub istniały) i powierzchnię tych części - nie
dotyczy
c) w kopalniach gdzie część obszaru jest likwidowana, podać orientacyjną powierzchnię z czynną działalnością
górniczą - nie dotyczy
2) Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna złoża (można skopiować z planu ruchu).
Złoże węgla kamiennego, mieszczące się w granicach obszaru górniczego "Makoszowy II”, położone jest na
północno-zachodnim skraju niecki głównej, w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Od północnego
zachodu graniczy ze strefą fałdowań gliwickich, a od północnego wschodu z elewacją zabrską. W części południowej
złoże zalega na skłonie niecki.
W budowie geologicznej złoża biorą udział utwory czwartorzędowe, trzeciorzędowe, triasowe i karbońskie.
Czwartorzęd – pokrywa cały udokumentowany obszar warstwą grubości od około 2 m na północy w rejonie
zlikwidowanego szybu „Leśnego” do około 95 m na południu (otw. P 7). Przeciętnie miąższość czwartorzędu wynosi
około 50-75 m. Wykształcony jest w formie piasków grubo i drobnoziarnistych, często o charakterze kurzawkowym,
iłów, żwirów gruboziarnistych z otoczkami i okruchami kwarcytu, kwarcu i granitu. Facja piaszczysta jest silnie
rozwinięta w północnej części obszaru a na południu przeważają iły szare z przerostami iłów pylastych i
piaszczystych.
W dolinach potoków i rzeki Kłodnicy oraz obniżeniach terenu występują utwory aluwialne w postaci mułków,
piasków różnoziarnistych, gliniastych i żwirów.
Neogen – w granicach złoża występują tylko utwory mioceńskie, zbudowane z kompleksu iłów i iłowców wśród
których występują przewarstwienia piasków drobnych, pylastych i pyłów oraz gipsów, wapieni i margli. Zalegają
one generalnie na południe od uskoków Kłodnickich, w południowej i środkowej części złoża pokrywając karbon
warstwą ciągłą. Grubość miocenu jest zmienna i wynosi od kilku metrów do około 200 m (otw. 3352/96). Miąższość
miocenu wzrasta w kierunku południowym i zachodnim.
Trias – występuje płatowo w południowej partii złoża. Utwory triasu stwierdzono otworach Borowa 14 (miąższość
24,8m) oraz w pobliskim otworze Paniówki 11 (miąższość 16,5 m). Zbudowany jest z warstwy margli
dolomitycznych, dolomitów, wapieni, pstrych iłów i drobnoziarnistych piaskowców przypuszczalnie wapienia
muszlowego i pstrego piaskowca
Karbon
Warstwy orzeskie (300) - westfal B – występują w południowej części złoża w pokładach od 332/3 do 364/3.
Największą ich miąższość 750 m stwierdzono w otworze Paniówki 4. Dolną granicę tych warstw stanowi strop
pokładu 401. W profilu litologicznym zdecydowanie przeważają iłowce i mułowce nad piaskowcami i licznymi
pokładami węgla. Iłowce charakteryzują się barwą ciemnoszarą i szarą z licznie występującą florą. Iłowce i mułowce
często są zapiaszczone i zawierają konkrecje i wkładki syderytów ilastych. Piaskowce są barwy jasnoszarej lub
szarej, najczęściej drobnoziarniste, zwięzłe o lepiszczu ilasto - krzemionkowym, niekiedy z domieszką spoiwa
węglanowego.
Węgiel zalega najczęściej wśród iłowców w postaci znacznej ilości cienkich pokładów. Ich grubość wynosi od kilku
cm do około 3 m. Wiele pokładów ma formę soczew, które występują na niewielkich przestrzeniach. Często
obserwuje się lokalne ścienienia lub wzrost grubości pokładów. W wielu pokładach występują różnej grubości
przerosty iłowca i łupka węglowego, które powodują rozszczepienia pokładów. Pokłady górnej części profilu warstw
orzeskich są liczne, ale o małej miąższości, nie udokumentowano żadnego pokładu tej serii. Dolna część profilu
warstw orzeskich charakteryzuje się wzrostem wskaźnika bezwzględnej zasobności węgla. Strefę tą rozpoczyna
najbardziej stały, gruby pokład 358/1, niemal w całości wyeksploatowany. Niżej zalegające pokłady to 360/1,
361/1, 363, 364/3. Wskaźnik bezwzględnej zasobności węgla warstw orzeskich wynosi 1,1%.
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 2 z 24
Warstwy rudzkie (400) - westfal A – występują w południowej i środkowej części dokumentowanego złoża. Są
wykształcone w facji iłowcowej i piaszczystej z pokładami węgla o miąższości dochodzącej do 4 m. Ze względu na
zbliżone wykształcenie litologiczne warstw rudzkich i dolnej części warstw orzeskich, strop warstw rudzkich jest
trudny o ustalenia. Pełny profil tych warstw nawiercono tylko w otworze Bojdoł (ok. 300 m od wschodniej granicy
obszaru).
Od stropu warstw do pokładu 414/2 przeważają iłowce, wśród których występują ławice drobnoziarnistego
piaskowca o spoiwie ilasto-krzemionkowym natomiast w dolnej części warstw rudzkich piaskowce od drobno do
gruboziarnistych z cienkimi wkładkami iłowców.
Pokłady węgla są na ogół stałe o miąższościach bilansowych ale również obserwuje się wymycia pokładów (405/1,
416, 418). W warstwach rudzkich występują pokłady od 401 do 419. Wskaźnik bezwzględnej zasobności węgla tych
warstw wynosi 5,58%.
Warstwy siodłowe (500) - namur BC – zalegają w środkowej części opisywanego złoża i stanowią najbardziej
zasobną część karbonu. Wskaźnik bezwzględnej zasobności węgla warstw siodłowych wynosi 14,6%. Ich miąższość
w rejonie szybów wydobywczych wynosi około 220m a w kierunku południowo – wschodnim maleje do około 155m
(otwór Bojdoł). Warstwy te wykształcone są w facji piaskowcowo-iłowcowej o zdecydowanej przewadze
piaskowców najczęściej średnioziarnistych o spoiwie krzemionkowo-ilastym.
Najgrubsze są pokłady węgla 504 i 510 o grubościach od około 7 do około 10 m. Najmniejsze miąższości
stwierdzono w pokładach 505/1 i 505/2, z których tylko pokład 505/1 został udokumentowany.
Warstwy porębskie (600) - namur A – robotami górniczymi rozpoznano tylko górną ich część do pokładu 620. Strop
charakteryzuje się przewagą osadów ilastych nad piaszczystymi a poniżej pokładu 610 przeważają piaskowce i łupki
piaszczyste. Występujące tu pokłady węgla są niezbyt liczne i cienkie. Udokumentowane pokłady 610 i 620 po
częściowym wyeksploatowaniu obecnie nie przedstawiają wartości przemysłowej
Charakterystyka hydrogeologiczna
W obszarze złoża „Makoszowy” występują cztery zasadnicze piętra wodonośne związane z przepuszczalnymi
utworami:
 czwartorzędu,
 neogenu,
 triasu,
 górnego karbonu - reprezentowanego przez utwory serii mułowcowej (warstwy orzeskie i
górnorudzkie), górnośląskiej serii piaskowcowej (w-wy dolnorudzkie i siodłowe) oraz serii paralicznej
(w-wy porębskie).
Czwartorzędowe piętro wodonośne - wykształcone jest w postaci żwirów, pospółek, piasków (grube,
średnie, drobne, pylaste) i pyłów plejstocenu oraz utworów piaszczysto pylastych holocenu. W północnej i północnowschodniej części opisywanego obszaru zalegają bezpośrednio na utworach karbonu odgrywając decydującą rolę w
zasilaniu górotworu. W części centralnej i południowej pod utworami czwartorzędu zalegają nieprzepuszczalne iły
trzeciorzędowe. W rejonie tym wody w utworach czwartorzędu tworzą zasobny zbiornik wód podziemnych.
Opisywane poziomy zalegają na głębokościach od 0,8 - 31,5 m do 75 – 86,0 m.
Neogeńskie piętro wodonośne – związane jest z warstwami piasków drobnych, pylastych i pyłów oraz z
wkładkami gipsów, wapieni i margli zalegających w serii warstw ilastych o znacznej miąższości. Poziom zalega na
głębokości od 63,8 – 65,6 m do 210 – 215 m a jego wydajność (uzyskana w otworach powierzchniowych) waha się
w granicach 0,06 m3/h – 4,8 m3/h. Zwierciadło wody ma charakter subartezyjski. Zwierciadło nawiercone na
głębokościach 63,8 – 210m ppt, stabilizowało się na głębokości od 16,9 m do 208,0 m ppt.
Triasowe piętro wodonośne – zajmuje niewielki fragment w południowo-wschodniej części OG i nie było
rozpoznane badaniami hydrogeologicznymi.
Karbońskie piętro wodonośne – ma charakter warstwowy i związane jest piaskowcami warstw orzeskich,
rudzkich, siodłowych i porębskich. Piaskowce są głównym kolektorem wód podziemnych w złożu i ich występowanie
decyduje o zawodnieniu górotworu karbońskiego. Wody podziemne wypełniają pory, szczeliny, spękania i pustki w
górotworze karbońskim. Zasilanie utworów karbońskich odbywa się w ograniczonym zakresie głównie w północnej
części obszaru, gdzie występuje kontakt hydrauliczny z utworami nadkładu. W części środkowej i południowej
obszaru górniczego zasilanie z nadkładu nie występuje, ze względu na gruby kompleks nieprzepuszczalnych iłów
mioceńskich zalegających w stropie karbonu. W rejonach tych udział w uzupełnianiu i odnawianiu zasobów wód
karbońskich mają zasolone wody dalekiego krążenia.
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 3 z 24
W wyniku wieloletniej eksploatacji górniczej i wynikających z niej spękań górotworu, warstwy wodonośne karbonu
tworzą obecnie wspólny kompleks hydrogeologiczny.
3) Warstwy węgla w obszarze górniczym i numery pokładów, które są i będą eksploatowane:
a) aktualnie eksploatowane – warstwy rudzkie: pokład 405/2
b) przewidziane do eksploatacji w latach obowiązującego planu ruchu – warstwy rudzkie: pokład 405/1,
405/2, 407/3,408/4, 416, warstwy siodłowe: pokład 503,
4) Grubość pokładów:
a) aktualnie eksploatowanych (ogólnie od – do, bez wyszczególniania poszczególnych pokładów) – od 2,2 do
2,6m
b) przewidzianych do eksploatacji – od 1,85 do 3,16
c) czy prowadzi się lub będzie się prowadzić eksploatację na warstwy - nie
5) Nachylenie pokładów i kierunek - ………………………………………………
Warstwy zapadają generalnie na południe, a kąt upadu jest zróżnicowany i wynosi do 45° w północnej części
złoża, 10°-30° w części środkowej, 5° w części południowej.
6) Typy produkowanego węgla – 32.2, 33, 34.1, 34.2.
7) Odbiorcy węgla - energetyka zawodowa, ciepłownie krajowe, odbiorcy indywidualni i eksport,
8) System eksploatacji - ścianowy na zawał
Zagrożenie
wyrzutem
gazów i skał
Zagrożenie
pożarowe –
grupa i okres
inkubacji
Zagrożenie
tąpaniami
Zagrożenie
wodne
Zagrożenie
pyłowe
Zagrożenie
metanowe
M-c rozruchu i
plan. koniec
Ściana, pokład,
(rejon)
9) Zestawienie ścian.
Ściany aktualnie czynne
i63, 405/2, (na zach. od
przekopu IV
równoległego poz.
660m)
23.03.2016 r. VI.2017 r.
i61, 405/2, (na wsch. od
przekopu V poz. 850m)
01.06.2016 r. –
31.07.2016 r.-
-
-
I
B
I
I i II
II – 64 dni
brak
I i III
II – 90 dni
brak
-
-
-
Ściany aktualnie likwidowane
II
B
I
Ściany aktualnie zbrojone
-
-
-
Ściany planowane do uruchomienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy
x04, 416, (na wschód
od przekopu V poz. 660
– 850)
V.2017 r. –
VI.2018 r.
NM
B
I
III
III – 67 dni
brak
10) Wydobycie netto w ubiegłym roku (od V – XII 2015r.) – 540 708 ton.
11) Wydobycie netto w bieżącym roku:
a) planowane roczne 2016 – 806 400 ton.
b) aktualne dzienne – 3 000 ton.
12) Czy całość wydobycia wzbogacana jest we własnym zakładzie przeróbczym – TAK.
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 4 z 24
13) Czy kopalnia jest jedno czy wieloruchowa (w tym drugim przypadku kilka zdań opisu, jeśli np. kopalnia powstała
z połączenia kopalń, to czy są połączone tylko formalnie czy też mają połączenie na dole, a jak nie to czy jest
planowane itp.) – KWK „Makoszowy” jest kopalnią jednoruchową od dnia 01.05.2015 roku.
14) Zatrudnienie: (na koniec III.2016r.)
a) ogółem - 1393
b) na dole - 1064
15) Zatrudnienie w firmach obcych:
a) ilość firm obcych wykonujących prace dołowe - 5
b) rodzaj wykonywanych robót i zatrudnienie przy tych pracach
-obsługa urządzeń odstawy urobku – 25 os/zm,
-obsługa szybu IV – 33 osoby /dobę,
-drążenie przodków chodnikowych – 8os/zm,
-modernizacja zbrojenia szybowego szyb I– 6 os/zm,
-obsługa pompowni głównego odwadniania – 2os/zm,
-łączenie taśm przenośnikowych na zimno, stosowanych na dole oraz na powierzchni kopalni – 3os/zm,
- wykonanie przedziału transportowego dla likwidacji kompleksu ścianowego – 10 os./zm.
16) Zasoby
a) bilansowe –456,845 mln ton,
b) przemysłowe –111,998 mln ton,
17) Data obowiązywania koncesji – 31 lipca 2020 roku.
18) Czy koncesja dotyczy również kopalin towarzyszących – nie.
19) Czy zdolności produkcyjne liczone między innymi wg:
a) transportu pionowego,
b) zakładu przeróbczego,
c) wentylacji
stanowią wąskie gardła dla wydobycia – nie.
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 5 z 24
20) Miasta i gminy w obrębie, których znajduje się obszar górniczy –
 południową część miasta Zabrze (dzielnice: Makoszowy , Kończyce, Pawłów),
 południowo-zachodnią część miasta Ruda Śląska (dzielnica Bielszowice),
 północno-zachodnią część miasta Mikołów (dzielnica Borowa Wieś),
 gminę Gierałtowice i część gminy Gliwice
21) Kopalnie, których obszary górnicze sąsiadują z kopalnią, także te zlikwidowane
 od wschodu z OG „Bielszowice” III” KWK „Bielszowice”,
 od północnego – wschodu z OG „Zabrze I” KWK „Bielszowice”,
 od południa z OG „Ornontowice I” KWK „Budryk”,
 od zachodu z OG „Sośnica III” KWK „Sośnica”,
 od północy z OG zlikwidowanej KWK” Pstrowski”
22) Topografia terenu pod którym prowadzone jest wydobycie Eksploatacja górnicza KWK " Makoszowy" obejmuje swym zasięgiem południową część terenu Zabrza - dzielnicę
Makoszowy, sołectwa: Przyszowice, Paniówki i Gierałtowice w gminie Gierałtowice, zachodnią część Mikołowa
– dzielnicę Borowa Wieś. W przedmiotowym terenie dominuje zabudowa typu wiejskiego jedno- i
dwukondygnacyjnymi budynkami. W większości są one zabezpieczone przed wpływami eksploatacji górniczej.
Ponadto w terenie górniczym znajdują się obiekty użyteczności publicznej, tj.: budynki kościołów , budynki szkół
podstawowych i gimnazjów oraz obiekty infrastruktury technicznej, gazociągi, energetyczna linia napowietrzna
wysokiego napięcia 110 kV, linie średniego i niskiego napięcia, sieci telekomunikacji międzymiastowej, sieci
wodociągowe i kanalizacyjne, drogi: krajowa DK-44, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
23) Czy
zakłady
zlokalizowane
w
pobliżu
stanowią
dla
kopalni
niebezpieczeństwo
-
Okres obowiązującego planu ruchu w części szczegółowej – lata 2015 - 2018
24) Właściwy dla kopalni urząd górniczy - Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach
II.
Ratownictwo górnicze
1) Ilu ratowników liczy drużyna ratownicza w kopalni – 89
2) Ile zastępów pełni dyżur na dole i w jakim systemie pracy zastępy te dyżurują w dni robocze i dni wolne od
pracy:
– w dni robocze – dwa zastępy na zmianie w wyrobiskach podziemnych, praca w systemie
trzyzmianowym,
- w dni wolne – jeden zastęp ratowniczy na zmianie w wyrobiskach podziemnych, drugi zastęp
ratowniczy pełni dyżur domowy, praca w systemie trzyzmianowym,
3) Czy zastępy wykorzystywane są do prac innych niż profilaktyka i prace w zakresie wentylacji – nie
4) Czy w składzie drużyny są zastępy specjalistyczne – nie
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 6 z 24
nie
III. Zagrożone mienie osób trzecich (np. leasing, dzierżawa, najem)
1) Czy kopalnia obecnie jest w posiadaniu mienia osób trzecich na podstawie np. umowy leasingu, dzierżawy,
najmu) : tak
2) Rodzaj mienia osób trzecich:
kombajny ścianowe – 2 sztuki, (dzierżawa)
kombajny chodnikowe – 3 sztuki, (dzierżawa)
stan na dzień
zespoły pompowe do zasilania kombajnów ścianowych – 2 sztuki (dzierżawa)
31.03.2016
kolejki podwieszane spalinowe-4 sztuki (leasing)
przenośnik zgrzebłowy podścianowy – 1 sztuka (leasing)
przenośnik zgrzebłowy ścianowy – 1 sztuka (leasing
3) Wartość mienia osób trzecich ( w PLN): 28 297 000,00 – dzierżawy, 8 509 937,76 - leasing
4) najdłuższy okres dzierżawy – 1095 dni
najkrótszy okres dzierżawy – 145 dni
Stan na dzień
31.03.2016
najkrótszy i najdłuższy okres leasingu – 549 dni (pozostało na dzień 31.04.2015)
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 7 z 24
IV. EKSPLOATACJA ZŁOŻA
1. Udostępnienie złoża
1) Szyby
Lp.
Nazwa
Lokalizacja
szybu
1
Szyb I
Wdechowy
Zakład
główny/szyb
centralny
2
Szyb III
Wdechowy
3
Szyb IV
Wdechowy
Szyb
„Południowy”
Wydechowy
Szyb
„Północny”
Wydechowy
4
5
Głębokość
szybu
Funkcja szybu
Wyposażenie i obudowa
szybu
882,84 m.
Materiałowo –
zjazdowy
Zakład
główny/szyb
centralny
716,98 m.
Materiałowo –
zjazdowy
Wydobywczy
Zakład
główny/szyb
centralny
944,50 m.
Wydobywczy
Peryferyjny
521,35 m
Wentylacyjny
Peryferyjny
865,0 m
Wentylacyjny
Dwie klatki
czteropiętrowe; od
zrębu do19,75m
cegła, od19.75m do
65m tubingi,
pozostałe odcinki
cegła
Dwa skipy 16 Mg,
dwie klatki
czteropiętrowe;
murowo-betonowa
Dwa skipy 30 Mg i
dwa skipy 35 Mg,
murowo-betonowa
Od zrębu do poz.
14,0 m z cegły,
poniżej beton
Betonowa
a) czy szyby są zawodnione - nie
b) czy w okresie zimy i mrozów powietrze jest ogrzewane – tak.
2) Wyrobiska poziome:
a) Ilość czynnych przodków (bez nazw):
-
węglowych (węglowo-kamiennych) – 1,
-
kamiennych – 3
w tym, ile jest wykonywanych:
-
kombajnami – 3,
-
ile przy pomocy MW i np. urządzeń wiertniczo-ładujących – 1.
b) Ile z podanych wyżej chodników wykonują firmy obce – 1.
c) Rodzaj stosowanej obudowy (ogólnie, bez szczegółów, jaki chodnik, na jaka obudowę) – stalowa łukowa.
d) Średni, miesięczny postęp (może być podane w zakresie: od … do …).
-
chodnika kombajnowego – od 30 do 220m,
-
chodnika wykonywanego przy pomocy MW – 40m.
e) Planowany postęp roczny wszystkich chodników w kopalni – 2 065m.
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 8 z 24
2. Odstawa i transport pionowy węgla oraz transport środków produkcji do przodków
i transport pracowników.
1) Czy całe wydobycie jest odstawiane taśmami, jeśli nie to podać rodzaj środków transportu i orientacyjne
proporcje [%] - nie, odstawa taśmami oraz kopalnianymi wozami urobkowymi o pojemności 2050 l w proporcji
90 : 10
2) Podać sposób transportu węgla na powierzchnię - skipy
3) Czy transport pionowy węgla w szybie w całości wykonywany jest za pomocą skipów, czy też jest również we
wozach, jeśli tak to orientacyjne proporcje [%] lub podać, że np. wozami incydentalnie lub tylko z robót
przygotowawczych - skipy
4) Podać poziomy z trakcją - 530m, 660m, 850m
5) Podać rodzaj transportu na poziomach bez trakcji - brak
6) Rodzaje zastosowanego transportu:
a) do transportu środków produkcji do przodka - koleją podziemną torową w rejon oddziałów i następnie
kolejkami podwieszanymi.
b) transportu pracowników - koleją podziemną torową w rejon oddziałów i następnie kolejkami
podwieszanymi o napędzie spalinowym.
(np. koleją podziemną torową w rejon oddziałów i następnie kolejkami podwieszanymi o napędzie
spalinowym)
3. Wentylacja
1) Podać poziomy którymi:
a) doprowadzane są prądy świeżego powietrza - 530m, 660m, 850m, z KWK „Sośnica” z poz. 950m,
b) odprowadzane są prądy zużytego powietrza - 530m, 660m, 850m
2) Czy prowadzona jest eksploatacja poniżej najgłębiej udostępnionego poziomu - tak
jeśli tak to czy:
-
wydane są ustalenia w tym zakresie - tak
-
wykonane ekspertyzy - tak
-
czy wyliczona jest moc prądu - tak
-
czy układ wyrobisk pozwala na lokalną rewersję - tak
-
itp. - ……………………
3) Rejony przewietrzane prądem powietrza sprowadzanym na upad, wyrobiska przewietrzane na upad,
zastosowane środki bezpieczeństwa, jeśli tak to: nie prowadzi się przewietrzania prądem powietrza
sprowadzanym na upad
a) podać przeznaczenie wyrobiska - ……………………………………………………………………………………………
b) czy płynący nim prąd przewietrza rejon wydobywczy - ……………………………………………………………
c) posiadane
zgody
i
ustalenia
co
do
sposobu
zabezpieczenia
na
wypadek
pożaru
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 9 z 24
-
4) Bilanse wentylacyjne:
a) całkowita ilość świeżego powietrza doprowadzana do kopalni (w tym i z innych kopań) - ~24850 m3/min
b) całkowita ilość powietrza zużytego odprowadzana z kopalni ( w tym i na inne kopalnie) - ~24850 m3/min
c) straty zewnętrzne – brak (z KWK „Sośnica” dopływa ok. 1000 m3/min)
d) sumaryczna ilość powietrza przewietrzającego ściany z prowadzoną eksploatacją – 1900 m3/min
e) ilość wydzielonych rejonów wentylacyjnych i sumaryczna ilość powietrza – 2 rejony, 1900 m3/min
f)
straty wewnętrzne – 700 m3/min
5) Połączenia wentylacyjne z sąsiednimi kopalniami - istnieje połączenie z KWK „Sośnica”
Połączenie wentylacyjne z
Nazwa kopalni
innymi kopalniami
Ilość
Nazwa szybu
powietrza
odprowadzane jest
powietrze na kopalnię
KWK „Sośnica”
1000 m3/min
doprowadzane jest
powietrze z kopalni
Jeśli istnieją połączenia to proszę podać:
a) cel połączenia – wentylacja oraz pozostałość po dwuruchowej kopalni „Sośnica-Makoszowy”.
b) posiadane zabezpieczenia – kraty graniczne z czujnikami otwarcia, kamery monitoringu z podglądem u
dyspozytora ruchu kopalni, czujniki gazometrii automatycznej w prądzie powietrza doprowadzanym.
c) czy są wspólne ustalenia kopalń na wypadek zagrożenia - tak
d) itp. - ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 10 z 24
6) Dane o wentylatorach głównego przewietrzania. W przypadku podłączenia sieci do stacji wentylatorów innych
Wentylacyjny
”Południowy”
PRJ 280/1,4/M nr 1
230
1
Sposób regulacji parametrów
[m2]
równoznaczny
poziomów
Otwór
[mmH2O]
Ilość
11 800
Spiętrzenie
1,1
[m3/min]
wentylatora)
Wydatek
Nazwa szybu (typ
Moc [MW]
kopalń podać również dane, z zaznaczeniem nazwy kopalni i nazwy szybu:
5,7
punktu pracy
Regulacja poprzez kierownice
Wentylacyjny
”Południowy”
1,1 11 800
230
1
5,8
Regulacja poprzez kierownice
PRJ 280/1,4/M nr 2
Wentylacyjny
„Południowy”
1,0 11 800
230
1
5,7
kierownice i kaskada elektryczna
WPK 5,0/M nr 3
Wentylacyjny
”Północny”
1,6 13 050
220
3
5,2
Regulacja poprzez kierownice
WPK 5,0 nr 1
Wentylacyjny
”Północny”
1,6 13 050
210
3
5,7
Regulacja poprzez kierownice
WPK 5,0 nr 2
uwaga –wydatek, spiętrzenie i otwór równoznaczny - proszę o parametry rzeczywiste
7) W przypadku stacji trójwentylatorowych (i więcej) podać system pracy:
Stacja wentylatorów Szybu „Południowy” pracuje jako trójwentylatorowa. Dwa wentylatory PRJ 280/M oraz
wentylator WPK 5,0/M mogą pracować niezależnie. W przypadku pracy jednego z wentylatorów pozostałe dwa
stanowią rezerwę.
8) Czy wentylatory są odpowiednio dobrane do sieci przewietrzanych wyrobisk dołowych, czy pracują w zakresie
charakterystyk gwarantującym stabilną pracę i posiadają wymagany zapas spiętrzenia i wydatku powietrza:
tak
9) Podać z ilu źródeł są zasilane w energię elektryczną wentylatory główne: Szyb „Południowy” – 4, Szyb
„Północny” – 2
10) Czy są ustalenia na okoliczność awarii wszystkich źródeł zasilania: tak
11) Czy któryś z wentylatorów można zasilać z agregatów prądotwórczych lub z własnych źródeł energii: nie
12) Czy jest możliwość przewietrzania kopalni depresją naturalną: nie
13) Czy stacje posiadają zapasowe silniki, wirniki itp.: – nie posiadają
14) Łączna długość wyrobisk w kopalni –100 775,5 m
w tym
-
czynnych wentylacyjnie - 100 775,5 m
-
czasowo otamowanych, jeśli ze względów pożarowych to zaznaczyć ten fakt - brak
15) Czy kopalnia prowadzi likwidacje wyrobisk w celu np.
-
racjonalizacji przewietrzania - tak
-
likwidacji poziomu, ruchu, itp. - nie
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 11 z 24
16) Czy w kopalni są czynne wentylacyjnie wyrobiska o zaniżonych gabarytach mające wpływ na jakość
przewietrzania, transportu, odstawy itp. wymagające przebudowy - nie
-
jeśli tak to podać orientacyjną ilość chodników i sumę długości do przebudowy- ………………………………
V.
Zagrożenia pożarowe
A. Zagrożenie pożarami endogenicznymi
1) Czy w kopalni są ściany lub inne rejony z podwyższonym poziomem zagrożenia pożarowego, gdzie z tego
powodu prowadzi się prace profilaktyczne lub profilaktyki prewencyjne ( opisać) : nie ma rejonów z
podwyższonym poziomem zagrożenia pożarowego – prace profilaktyczne polegające na: podawaniu mieszaniny
wodno-popiołowej, podawaniu gazów inertnych, izolacji piankami uszczelniającymi, stosowaniu substancji
antypirogennych podczas pozostawiania węgla w zawale prowadzone są w celu niedopuszczenia do powstania
zagrożenia pożarowego.
2) Czy w pokładach występuje siarka, średnio ile % i w jakiej postaci:
tak, średnio 0,6%,
występuje w postaci rozproszonej oraz niewielkich wtrąceń pirytu w węglu.
(np: występuje w postaci pirytu - są to gniazda lub też niewielkie wtrącenia w węglu)
3) Czy kopalnia ma system CO-metrii (jeśli tak to) : tak
a) ilość rejonów objętych systemem w tym rejony: 6
-
ścian - 2 w ruchu,
-
przodki - 4
-
inne miejsca (wymienić przykładowo) - wyrobiska w rejonach, w których łączą się prądy powietrza
odprowadzanego (czujniki zabudowane w celu szybkiego zawężenia ilości zagrożonych wyrobisk w
przypadku wzrostu stężenia CO wskazywanego przez czujniki tlenku węgla)
b) ilość zainstalowanych czujników
Typ
Zakres
MCO
MCO
0-200 ppm
0-1000 ppm
Ilość czujników
Czynnych
Rezerwowych
38
2
7
0
Uwagi, np. powtarzalność
pomiarów
4) Eksploatacja warstwowa
 Tak
X Nie
Jeżeli tak – podać numer pokładu, rejon i na ile warstw:
5) Pokłady towarzyszące w stropie eksploatowanych ścian w odległości do 8-mio krotnej grubości
eksploatowanego pokładu lub warstwy.
 Tak
X Nie
Jeżeli tak – podać ilość ścian ………………………………………………………………………
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 12 z 24
6) Występowanie krawędzi na wybiegach eksploatowanych ścian, mających ewentualny wpływ na regularny bieg
ścian.
 Nie
X Tak
Jeżeli tak – podać ilość ścian 2
7) Występowanie na wybiegu ścian: pofałdowań pokładu, uskoków i innych zaburzeń geologicznych.
 Nie
X Tak
Jeżeli tak – podać ilość ścian 2.
8) Występowanie na wybiegu ścian starych wyrobisk w pokładzie eksploatowanym lub w pokładach
sąsiadujących z tym pokładem.
 Tak
X Nie
Jeżeli tak – podać ilość ścian …………………………………………………………………….
9) Możliwość podawania gazów inertnych do przestrzeni zrobowej w rejonach wydobywczych czynnych – stan na
23.05.2016r.
Wyszczególnienie
Ilość
Rejony wydobywcze czynne
2
w tym rejony wydobywcze, do których można
2
podać gazy inertne
10) Czy kopalnia posiada własne laboratorium chemiczne do określania zawartości gazów w próbkach powietrza tak
-
czy laboratorium posiada chromatograf - tak
11) Czy wykonywane są pomiary do precyzyjnej metody chromatograficznej w jakiej ścianie, zrobach itp.:
ściana i61 w pokł. 405/2,
ściana i63 w pokł. 405/2,
12) Czy w kopalni są pola pożarowe: nie
-
aktualny stan zagrożenia w otamowanym rejonie - …………………………………………………………..
-
czy zamierza się je zlikwidować i kiedy :
13) Izolacja zrobów wykonywanych w kopalni, rodzaje materiałów (bez nazw handlowych) :
izolacja zrobów piankami uszczelniającymi, podawanie do zrobów mieszaniny wodno-popiołowej, tamy
izolacyjne, korki izolacyjne przeciwwybuchowe.
14) Czy kopania posiada kontakt z innymi kopalniami poprzez zroby, stare chodniki - nie
jeśli tak to:
a) czy połączenia te są odizolowane skutecznie (np. podsadzone) - …………………………………………….
b) czy
wykonywane
były
(są)
wspólne
analizy
układu
potencjałów
w
obu
kopalniach
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 13 z 24
-
c) czy w kopalni lub kopalni sąsiedniej obserwuje się wpływ połączenia na stan zagrożenia pożarowego,
metanowego - ……………………………………………………………………………………………………
15) Czy
nad
czynnymi
wyrobiskami
chodnikowymi
poza
rejonami
wydobywczymi
występują
w niedalekiej odległości stare wyrobiska z kontaktem ze zrobami lub zroby, sposób izolacji, kontroli czy nie ma
przepływu powietrza - nie
16) Podsadzanie i zamulanie zrobów prowadzone jako profilaktyka przeciwpożarowa:
a) instalacje do podsadzki – krótki opis – lokalizacja i wydajność : - nie
b) ilość materiału podanego ze względu na profilaktykę zagrożenia pożarowego w ub. roku ………………….
c) gdzie lokuje się najwięcej – …………………………………………………………
d) instalacje do podawania pyłów (odpadów poflotacyjnych itp.) – krótki opis instalacji – lokalizacja i
wydajność : mieszalnik do wytwarzania mieszaniny wodno-popiołowej usytuowany jest w pobliżu szybu
wdechowego, posiada nominalną wydajność 120 m³ /godz.
e) rodzaj zatłaczanych materiałów - ilość ulokowanego materiału w ub roku i gdzie lokuje się najwięcej: …
poelektrowniane odpady drobnofrakcyjne, w roku 2015 podano 17 428,59 tony, najwięcej lokuje się w
zroby poeksploatacyjne eksploatowanych ścian wydobywczych
f)
czy instalacje doprowadzone są do każdej ściany - tak
-
jeżeli nie to dlaczego i podjęta inna profilaktyka, środki:
g) planowane inwestycje w tym zakresie: - nie planuje się…
h) czy rurociągi do zamulania mogą być wykorzystane do podawania do zrobów gazów inertnych: tak
17) Podać sposób wydzielania z sieci wentylacyjnej kopalni, rejonów eksploatacyjnych, które następnie
zabezpieczane są rejonowymi tamami bezpieczeństwa: tamy wentylacyjne
a) czy w przypadku rozległych rejonów wewnątrz nich budowane są tamy polowe - tak.
b) czy bezpośrednio w rejonie ściany budowane są tamy bezpieczeństwa w tzw. układzie podwójnym: tak
18) Czy kopalnia posiada matematyczny model sieci wentylacyjnej i program do jego obliczeń - tak
a) jak często model matematyczny jest aktualizowany i podać stosowane sposoby sprawdzania jego
aktualności
z
rzeczywistymi
rozpływami
w
bocznicach
i
wartościami
potencjałów
w węzłach - aktualizacja raz na miesiąc lub w przypadku zmiany w układzie sieci wentylacyjnej, pomiary
sprawdzające w wyrobiskach podziemnych
19) Szkodowość

czy od 01.01.2010 do 30.04.2016r., w kopalni był pożar endogeniczny - nie
-
jeśli TAK, to proszę podać datę i miejsce zdarzenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

rozmiar finansowy, każdej z w/w pojedynczej szkody od 01.01.2010 do30.04.2016r. powstałe po zdarzeniu.
a. wartość majątku zagrożonego……………………………………….. (maszyny, urządzenia, mienie osób trzecich)
b. wartość majątku ubezpieczonego ………………………………….
c. wartość mienia utraconego trwale: ………………………………..
d. wartość mienia odzyskanego: ………………………………………..
e. koszty akcji ratowniczej:………………………………………………….
f.
koszty prac profilaktycznych : ………………………………….……..
g. inne koszty: ………………………………………………………
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 14 z 24
B.
….…………Zagrożenie pożarami egzogenicznymi
1) Sposób zabezpieczenia np. przenośniki taśmowe,: Przenośniki taśmowe wyposażone są w taśmy trudnopalne,
w urządzenia kontroli ruchu, czujniki temperatury oraz w samoczynnie uruchamiane urządzenia gaśnicze
2) Materiały i substancje palne oraz technologie wymagające stosowania otwartego ognia np. spawania,
stosowane na dole kopalni:
- prace spawalnicze
3) Jeśli w kopalni są lokomotywy spalinowe to czy są komory tankowania, czy też stosuje się zbiorniki do tzw.
bezkropelkowego tankowania:
- lokomotyw spalinowych kolei podziemnej na kopalni nie ma, do tankowania zespołów napędowych kolejek
spalinowych stosuje się zbiorniki do bezkropelkowego tankowania
4) Ochrona przeciwpożarowa
-
czy kopalnia posiada zorganizowany oddział ochrony przeciwpożarowej dołu kopalni - tak
-
czy jest to samodzielny oddział czy też wydzielona jednostka np. z oddziału wentylacji - wydzielona
jednostka z oddziału wentylacji
5) Szkodowość:

czy od 01.01.2013 do 30.04.2016r., w kopalni był pożar egzogeniczny - nie
-

jeśli tak to co się paliło podać datę, miejsce oraz jakie były powody -
rozmiar finansowy, każdej z w/w pojedynczej szkody od 01.01.2013 do 30.04.2016r.powstałych po zdarzeniu.
a. wartość majątku zagrożonego………………………………………..
b. wartość majątku ubezpieczonego ………………………………….
c. wartość mienia utraconego trwale: ………………………………..
d. wartość mienia odzyskanego: ………………………………………..
e. koszty akcji ratowniczej:………………………………………………….
f.
koszty prac profilaktycznych: …………………………………………..
g. inne koszty: ……………………………………………………………………
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 15 z 24
VI.
Zagrożenie metanowe
1) Metanowość kopalni
w roku
aktualna
ubiegłym
Metanowość wentylacyjna
m3CH4/min
3,49
1,48
Łączna ilości metanu ujmowanego rurociągami
m3CH4/min
0
0
odmetanowania
W
z rejonów wydobywczych
m3CH4/min
0
0
tym
z wyrobisk korytarzowych
m3CH4/min
0
0
z otamowanych zrobów
m3CH4/min
0
0
Metanowość bezwzględna
m3CH4/min
3,49
1,48
Metanowość relatywna kopalni
m3CH4/tonę
1,68
1,51
2) Czy z powodu ilości metanu ograniczany jest postęp ścian – nie
3) Czy w ścianach lub przodkach są skały posiadające zdolność do iskrzenia zapalającego metan podczas ich
urabiania – tak
4) Czy były (są) w kopalni przypadki konieczności wstrzymania drążenia chodnika kombajnem i przejścia na roboty
strzałowe z powodu zbyt dużej metanowości - nie
5) Jeśli w kopalni jest prowadzone odmetanowanie, czy jest to odmetanowanie lokalne czy centralne, jeśli
centralne to gdzie zlokalizowana jest stacja i sposób wykorzystania ujętego metanu – odmetanowanie nie jest
prowadzone
6) Podać rejony gdzie prowadzi się odmetanowanie (ogólnie, np. wszystkie rejony wydobywcze w partii X, zza tam
w rejonie Y) - odmetanowanie nie jest prowadzone
7) Wyposażenie kopalni w dyspozytornie metanometryczne
Pojemność
Typ centrali
CMC-3MS
CMC-3MS
CMC-5 1/1
CMC-5 1/2
CMC-5 nr 2
(# went. Płn.)
CMC-5 nr 3
(# went. Płd.)
centrali
Ilość kanałów
Czynnych
Rezerwowych
64 linie
64 linie
80 linii
40
obwodów
telemetrycz
nych i 30
obwodów
dla kamer
10 linii
24
20
13
16 na
kamery
16
44
17
4
3
7
10 linii
3
7
SRK S.A. KWK Makoszowy
Uwagi
Strona 16 z 24
Czy ww. centrala(e) posiada(ją) archiwizację danych, w jaki sposób są one przechowywane i jak długo przechowywanie na dyskach twardych, 1 rok
8) Stosowane metanomierze stacjonarne pracujące w systemie
Zakres pomiaru
Ilość czujników
Czynnych
MM-2P 0-100%
CH4
MM-2PW 0-100%
CH4
MM-4 0-100% CH4
Uwagi
Rezerwowych
2
0
42
44
7
27
9) Średnia miesięczna ilość wyłączeń napięcia przez system metanometryczny, w którym rejonie jest ich najwięcej
- średnia ilość w 2015r. – <1/miesiąc – ściana i61 w pokł. 405/2
–średnia ilość w I kwartale 2016r – 1/miesiąc – ściana i61 w pokł. 405/2
10) Dla kopalń posiadających pokłady nie metanowe lub pola nie metanowe podać sposób kontroli zagrożenia
metanowego - pomiary ręczne oraz analiza chemiczna pobranych prób powietrza w laboratorium.
11) Czynne połączenia wentylacyjne lub zrobowe z innymi kopalniami (eksploatacja szufladowa)
 Tak
X Nie
jeżeli istnieją wymienić te połączenia :
……………………...................................................................................................................................................
czy z tego powodu istnieje możliwość migracji metanu lub innych gazów w sposób niekontrolowany
 Tak
X Nie
jeżeli istnieje wymienić te połączenia :
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
12) Szkodowość:

czy od 01.01.2013 do 30.04.2016r. w kopalni był wybuch , zapalenie się metanu - nie
-
jeśli tak to co się paliło i podać datę, miejsce oraz jakie były powody………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

rozmiar finansowy, każdej z w/w pojedynczej szkody od 01.01.2010 do 30.04.2016r. powstałych po zdarzeniu.
a. wartość majątku zagrożonego………………………………………..
b. wartość majątku ubezpieczonego ………………………………….
c. wartość mienia utraconego trwale: ………………………………..
d. wartość mienia odzyskanego: ………………………………………..
e. koszty akcji ratowniczej:………………………………………………….
f.
koszty prac profilaktycznych: …………………………………………..
g. inne koszty: ……………………………………………………………………
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 17 z 24
VII. Wybuch pyłu węglowego
1) Podać rejony w klasie A i w klasie B - udział procentowy (ogólnie, , np. ściany i przodki w B, przekopy komory w
A itp.)- wszystkie rejony wydobywcze i przekopy w KWK „Makoszowy” zaliczone są do klasy B
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego, przyszybowe komory funkcyjne zaliczone są do klasy A
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego bądź są zaliczone do niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
2) Czy są w kopalni wyrobiska zaliczone do niezagrożonych - tak
3) Łączna długość stref zabezpieczonych
a) wykonanych z udziałem pyłu kamiennego [km] - 20,7
b) wodą wolną [km] brak
4) Czy pokłady są zawilgocone - nie
5) Czy kopalnia posiada własne laboratorium potrafiące zbadać pył kopalniany pod względem określenia jego
zabezpieczenia przed wybuchem - tak
-
czy posiada urządzenia do szybkiego oznaczania części niepalnych (Pylox, Fotopylox itp.) - nie
6) Czy zgłaszane są do technika ds. pyłowych w celu wykonania badań, co do zabezpieczenia występującego pyłu,
roboty strzałowe w miejscach:
-
dla których dotychczas nie były utrzymywane dwustumetrowe strefy zabezpieczające przed wybuchem
pyłu węglowego, tak
-
prowadzenia strzelania dla wywołania zawału w stropie wyrobiska przy użyciu materiałów
wybuchowych węglowych lub skalnych, - nie, strzelania takie wykonywane są tylko w rejonach ścian
wydobywczych, ściany te są zabezpieczone strefami zabezpieczającymi przed wybuchem pyłu
węglowego oraz zaporami przeciwwybuchowymi
7) Czy wszystkie kombajny ścianowe wyposażone są w zraszanie wewnętrzne -tak
8) Czy do wody wykorzystywanej do zraszania dodawane są inhibitory - środki zmniejszające napięcie
powierzchniowe wody, takie jak CaBO lub ZWILKOP. -tak
9) Szkodowość:

czy od 01.01.2010 do 30.04.2016r., w kopalni był wybuch pyłu - nie
-
jeśli tak to podać datę i miejsce zdarzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

rozmiar finansowy, każdej z w/w pojedynczej szkody od 01.01.2010 do 30.04.2016r. powstałych po zdarzeniu.
a. wartość majątku zagrożonego………………………………………..
b. wartość majątku ubezpieczonego ………………………………….
c. wartość mienia utraconego trwale: ………………………………..
d. wartość mienia odzyskanego: ………………………………………..
e. koszty akcji ratowniczej:………………………………………………….
f.
koszty prac profilaktycznych: …………………………………………..
g. inne koszty: ……………………………………………………………………
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 18 z 24
VIII. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał
1) Czy w kopalni był wyrzut gazów i skał - nie
-
jeśli tak to jakie były skutki i jakie były powody - ………………………………
2) Czy prowadzone sią ściany w rejonach zagrożonych tym zjawiskiem nie
3) Podać maksymalne wyniki z pomiaru zwięzłości węgla i intensywności desorpcji metanu – kopalnia nie
prowadzi robót w pokładach zaliczonych do IV kategorii zagrożenia metanowego.
4) Szkodowość:

czy od 01.01.2010 do30.04.2016r., w kopalni był wyrzut gazów i skał - nie
-
jeśli tak to podać datę i miejsce zdarzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

rozmiar finansowy, każdej z w/w pojedynczej szkody od 01.01.2010 do 30.04.2016r. powstałych po zdarzeniu.
a. wartość majątku zagrożonego………………………………………..
b. wartość majątku ubezpieczonego ………………………………….
c. wartość mienia utraconego trwale: ………………………………..
d. wartość mienia odzyskanego: ………………………………………..
e. koszty akcji ratowniczej:………………………………………………….
f.
koszty prac profilaktycznych: …………………………………………..
inne koszty: ……………………………………………………………………
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 19 z 24
IX.
Tąpania i inne zagrożenia związane z właściwościami skał i
prowadzoną w górotworze eksploatacją.
Wydobycie kopalni
w
ubiegłym
aktualnie
roku
W
Z pokładów niezagrożonych tąpaniami
%
0,08
0,80
tym
Z pokładów zagrożonych tąpaniami
%
99,92
99,20
W
W I stopniu
%
82,47
64,27
tym
W II stopniu
%
17,31
0,0
W III stopniu
%
0,14
34,94
1) Czy w kopalni jest Stacja Geofizyki Górniczej, czy posiada stosowne obłożenie personalne i system pracy
zapewniający ciągłość obserwacji sejsmologicznych i sejsmoakustycznych - tak
2) Wyposażenie stacji Aparatura sejsmologiczna:
- automatyczna Stacja Sejsmiczna PCM-G3 współpracująca z blokiem elektronicznym ARAMIS o pojemności 12
kanałów.
- system sejsmiczny ARAMIS M/E z cyfrową transmisją sygnałów sejsmicznych DTSS o pojemności 16 kanałów.
Aparatura sejsmoakustyczna składającą się z dwóch podsystemów tj.:
- aparatura TSA-3/ARES o pojemności 8 kanałów
- aparatura ARES-5 o pojemności 8 kanałów współpracująca z zestawem czterech konwerterów
światłowodowych.
Uzupełnieniem powyższych aparatur są komputery typu IBM/PC wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie
oraz drukarkę atramentową. Urządzenia zasilania podstawowego i rezerwowego.
3) Główne zasady profilaktyki przeciwtąpaniowej stosowane w kopalni a) Prowadzony jest ciągły, całodobowy monitoring aktywności sejsmicznej we wszystkich rejonach w których
prowadzone są roboty górnicze.
b) Prowadzi się bieżącą ocenę stanu zagrożenia tąpaniami tzw. metodą kompleksową, z wykorzystaniem
metody
-
sejsmologicznej,
-
sejsmoakustycznej,
-
wierceń małośrednicowych,
-
rozeznania górniczego.
c) Projektuje się roboty górnicze w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu niebezpiecznych naprężeń.
Kopalnia posiada „Kompleksowy projekt eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami w KWK
„Makoszowy” na lata 2016-2018”, w którym opracowane są zasady prowadzenia bezpiecznej eksploatacji.
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 20 z 24
d) W przypadkach wzrostu ilości wstrząsów wysokoenergetycznych w rejonach prowadzonych robót
górniczych, stosuje się okresowo ograniczenie ich postępu oraz dodatkowe rygory organizacyjno-techniczne
(np. wzmacnianie obudowy chodnikowej, ograniczenia ilości załogi zatrudnionej w zaqrożonych
wyrobiskach, itp.) a także metody aktywnej profilaktyki tąpaniowej np. nawadnianie calizny węglowej,
strzelania wstrząsowe, strzelanie torpedujące.
4) Wykaz rejonów o najwyższej aktywności, z opisem gdzie wystąpiła największa ilość wstrząsów, maksymalna
energia i czy wystąpiły skutki w wyrobiskach górniczych, krótki opis tych wysokoenergetycznych –
W trakcie dotychczas prowadzonej eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami w KWK „Makoszowy” stan
zagrożenia tąpaniami kształtował się na różnym poziomie, począwszy od niskiego do sporadycznie wysokiego
w zależności od lokalnie napotykanych sprzyjających tąpaniom czynników naturalnych i górniczych. Ogniska
rejestrowanych wstrząsów lokalizowano głównie w pokładach 405/1 –rejon ściany h51 , 405/2- rejon ściany i61
i 416 – rejon robót przygotowawczych dla ściany x04. Wstrząsy te nie spowodowały widocznych skutków na
dole kopalni.
5) Zestawienie ilości wstrząsów wg energii w kopalni
Energia
Ilość w ub. roku
Ilość w bieżącym roku
Do 104 J
155
94
Od 104 J do 105 J
17
10
Od 105 J do 106 J
-
-
Od 106 J do 107 J
1
-
powyżej 107 J
-
-
6) Czy w kopalni w ostatnich dwóch latach były wstrząsy górotworu w skutek czego były zawały lub inne skutki
fizyczne (ogólnie - tąpnięcia) - nie
7) Prognoza zagrożenia dla ścian eksploatowanych i planowanych do eksploatacji w bieżącym roku, a dodatkowo
jeśli inne rejony np. robót przygotowawczych też jest zagrożony to również prognoza dla niego –
Prognozę zagrożenia tąpaniami dla robót górniczych w bieżącym roku dokonano w oparciu o „Opracowanie
dotyczące prognozy stanu naprężeń oraz energii wstrząsów górniczych dla projektowanych robót górniczych
ujętych w „ Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami w KWK „Makoszowy” na
lata 2016-2018”.
Ściana i63 w pokładzie 405/2.
Analiza warunków wykonanej prognozy pozwala stwierdzić, że decydujący wpływ na wielkość zagrożenia w
polu tej ściany mają przede wszystkim: głębokość zalegania pokładu, zaszłości eksploatacyjne pokładów
sąsiednich, których krawędzie występują w jej polu wybiegu oraz zaburzenia tektoniczne w postaci fałdów
znajdujących się w jej polu wybiegu. Wpływ mogą mieć zaburzenia tektoniczne w postaci stref uskokowych
położonych na południowy-wschód od obrysu jej pola wybiegu.
8) Czy prowadzi się roboty w podebranych częściach złoża, jeśli tak to w jakich pokładach i rejonach (ścianach),
z podaniem stosownych środków bezpieczeństwa - nie
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 21 z 24
9) Krótka charakterystyka skał stropowych (dwa, trzy zdania, między innymi o skłonności do uzyskiwania zawału w
ścianach, czy samoistny czy też trzeba prowadzić roboty strzałowe) – W przeważającej większości w stropach
pokładów występują skały o małej zdolności do akumulowania energii sprężystej tj. łupki ilaste, łupki margliste
oraz iłowce z cienkim wkładem łupków piaszczystych sporadycznie występują piaskowce wykazujące generalnie
zmienną tendencję do samoistnego zawału. W stropie bezpośrednim pokładu 416 nad cienką warstwą łupku
ilastego o różnym stopniu zapiaszczenia lub łupku piaszczystego zalega gruba ława masywnego piaskowca.
Piaskowiec ten na znacznym obszarze występuje bezpośrednio w stropie pokładu powodując nierzadko jego
ścienienia i wymycia jak również akumulowanie energii sprężystej. Podczas eksploatacji pokładu 405/1 ścianą
h51 oraz pokładu 405/2 ścianą i61 zawał skał stropowych w ścianach i chodnikach przyścianowych generalnie
zachodził samoistnie. W celu uzyskania zawału skał stropowych w chodnikach przyścianowych ww. ścian roboty
strzałowe w przedmiotowym zakresie prowadzone były w sporadycznych przypadkach.
10) Czy są kłopoty z zaciskaniem ścian, zaciskaniem chodników przed i za ścianami, w innych miejscach np.
przekopy - tak
a) z powodu skał stropowych – tak,
b) z powodu skał spągowych - tak,
c) jeśli tak to kilka zdań o skałach spągowych - łupki ilaste skłonne do pęcznienia.
11) Czy jest prowadzona eksploatacja
a) zachodząca (szufladkowa), jeśli tak jakie ściany, z którą kopalnią itd. - nie
b) w odległości wymagającej wzajemnych ustaleń ze sąsiadującymi kopalniami - nie
12) Czy powierzchnia obszaru górniczego objęta jest aktywnością sejsmiczną wynikającą ze wstrząsów
generowanych w górotworze - tak
13) Szkodowość:

czy od 01.01.2010 do 30.04.2016r., w kopalni były tąpnięcia powodujące szkody - nie
-
jeśli tak to podać datę i miejsce zdarzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

rozmiar finansowy, każdej z w/w pojedynczej szkody od 01.01.2010 do 30.04.2016r. powstałych po
zdarzeniu.
a. wartość majątku zagrożonego………………………………………..
b. wartość majątku ubezpieczonego ………………………………….
c. wartość mienia utraconego trwale: ………………………………..
d. wartość mienia odzyskanego: ………………………………………..
e. koszty akcji ratowniczej:………………………………………………….
f.
koszty prac profilaktycznych: …………………………………………..
inne koszty: ……………………………………………………………………
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 22 z 24
X.
Zagrożenie wodne
1) Orientacyjny (w %) podział powierzchni OG wg zaliczenia do poszczególnych stopni –
a) I stopień
85%
b) II stopień
15%.
c) III stopień ………………….
2) Jeśli jest II i III stopień zagrożenia, to kilka zdań o rejonie gdzie jest takie zaliczenie i przyczynach, zastosowane
profilaktyki – ZW II - Zagrożenie wodne dla projektowanych robót górniczych mogą stanowić zbiorniki dołowe,
zlokalizowane w starych zrobach i wyrobiskach, w rejonie prowadzenia robót górniczych. Są one rozeznane pod
względem lokalizacji, przypuszczalnej głębokości i pojemności.
Profilaktyka - rozpoznanie otworami badawczymi, odwadnianie otworami technologicznymi.
3) Wymienić ściany prowadzone w stopniu wyższym niż pierwszy – nie ma
4) Czy w kopalni, w rejonach ścian eksploatowanych lub planowanych do eksploatacji, są
a) uskoki wodonośne - nie ma
b) niezlikwidowane lub źle zlikwidowane otwory badawcze z powierzchni – otwór „Paniówki 5” – otwór
wiertniczy z powierzchni, co do którego brak informacji o sposobie jego likwidacji. Warunki
hydrogeologiczne górotworu w miejscach występowania otworu „Paniówki 5” zostały rozpoznane robotami
górniczymi w pokładach 358/1, 363, 401 i 405/1. W tych pokładach, w miejscu występowania otworu,
przeszły wyrobiska ścianowe: w pokładzie 358/1 – ściana 068, w pokładzie 363 – ściana b32, w pokładzie
401 – ściana 084 i w pokładzie 405/1 – ściana h45. Podczas przechodzenia frontów ścian przez otwór
„Paniówki 5” nie stwierdzono żadnych niekorzystnych zjawisk hydrogeologicznych. Górotwór był suchy.
Pozwala to stwierdzić, że pomimo braku informacji o sposobie likwidacji otworu „Paniówki 5”, otwór ten
został zlikwidowany prawidłowo.
c) zbiorniki wodne w górotworze lub w nieczynnych wyrobiskach, czy zrobach leżących ponad ścianami - ściana za07 pokład 503 – W-165(2001) w pokł 501, W-183(2008) w pokł 502, W-196(2012) w pokł 502,
5) Czy kopalnia ma kontakt z innymi kopalniami (np poprzez zroby, stare chodniki) przez który jest znaczący
dopływ wody - zabytkowa KWK „Guido”
jeśli tak to:
a) jak połączenia te są izolowane (np. tamy wodne) - Woda dołowa z szybu i szybika ,,Guido” ujęta jest w
rurociąg odwadniający ¨100 i zrzucana jest na poziom 320m. Na poziomie 320m w/w woda odprowadzana
jest rurociągiem R100 za przytamek spiętrzający (o wysokości 1,5m) - usytuowany na północ od przekopu
wznoszącego (do pokładów 507, 509 i 510). przekopem wznoszącym spływa do przytamka woda naturalna
od nieczynnych wyrobisk w w/w pokładach. W pobliżu przytamka (ok. 2 m na północ ) usytuowana jest
tama
izolacyjna
oddzielająca
ZKWK
,,Guido”
od
KWK
,,
Makoszowy”.
Za przytamkiem woda grawitacyjnie spływa do Szybika Ślepego (łączącego poziomy 300m i 400m) i nim
zrzucana jest na poziom 400m. Następnie wytyczną wschodnią 510 (na poz.400m) dopływa do przekopu IV
KWK ,”Makoszowy”, którym spływa do chodnika wodnego przy szybie I i dalej rurociągiem w szybie I woda
ta kierowana jest do chodników wodnych na poziomie 530m, skąd jest wypompowywana na powierzchnię.
b) czy dla kopalni ma to wpływ na stan zagrożenia wodnego - nie
6) Czy były w ostatnich latach wdarcia wody, kurzawki itp. - nie
7) Czy w kopalni są tamy wodne (pomijając te na wlotach do komór gł. odwadniania) - nie
SRK S.A. KWK Makoszowy
Strona 23 z 24
-
jeśli tak to z jakiego powodu zostały wybudowane - ……………………………….
8) Naturalny dopływ wody do kopalni [m3/min] – 3,13
a) w tym z innych kopalń (o ile taka sytuacja istnieje) – ok. 0,035
b) z innych źródeł, np. z podsadzki, zamulania itp. – ok. 1.0
c) czy woda jest odprowadzana do innych kopalń np. zlikwidowanych, jeśli tak to do jakiej i ile - nie
9) Ilość wypompowywanej wody na powierzchnię [m3/min] – 1,47
10) Z ilu poziomów pompuje się wodę na powierzchnię (podać poziomy gdzie zlokalizowane są pompownie
główne) – poziom 530m,
11) Czy woda jest w całości odprowadzana poza kopalnię (gdzie), czy też np. część jej jest wykorzystana do celów
komunalnych, technologicznych (zamulanie, przeróbka), przeciwpożarowych itp. - część wykorzystana jest dla
celów technologicznych i przeciwpożarowych w podziemiach kopalń oraz na powierzchni do sporządzania
mieszaniny wodnopopiołowej.
12) Czy wody w kopalni są słodkie czy zmineralizowane - jeśli tak to podać średnie stężenie i rodzaj związku
chemicznego - zmineralizowane
Cl- - 2680÷67500 mg/dm3, SO4-2 – 594÷6301 mg/dm3.
13) Czy kopalnia jest kopalnią zawodnioną, czy stanowi to problem np. w ilości i jakości wydobywanego urobku, w
utrzymaniu wyrobisk, transporcie itp. - nie
14) Szkodowość:

czy od 01.01.2010 do 30.04.2016r., w kopalni był niekontrolowany wypływ wody - nie
-
jeśli tak to podać datę i miejsce zdarzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

rozmiar finansowy, każdej z w/w pojedynczej szkody od 01.01.2010 do 30.04.2016r. powstałych po zdarzeniu.
a. wartość majątku zagrożonego………………………………………..
b. wartość majątku ubezpieczonego ………………………………….
c. wartość mienia utraconego trwale: ………………………………..
d. wartość mienia odzyskanego: ………………………………………..
e. koszty akcji ratowniczej:………………………………………………….
f.
koszty prac profilaktycznych: …………………………………………..
g. inne koszty: ……………………………………………………………………
h.
…………………………………..
miejscowość, data
SRK S.A. KWK Makoszowy
…………………………………..
pieczęć, podpis
Strona 24 z 24
Download