WARUNKI PRZETARGU - Kopalnia Soli „Wieliczka” SA

advertisement
SPECYFIKACJA - WARUNKU PRZETARGI
Na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenów Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
I. Organizator przetargu.
Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401,
Kapitał Zakładowy: 21 000 000 zł., kapitał zakładowy w pełni opłacony,
Regon: 000041683, NIP: 683-000-34-27.
II. Tryb postępowania
Pisemny przetarg otwarty.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem przetargu jest wykonanie usług polegających na wywozie nieczystości
stałych oraz nieczystości płynnych z nieruchomości Kopalni Soli „Wieliczka”
S.A.
2. W ramach realizacji przedmiotu przetargu Oferent będzie zobowiązany do:
a) wywozu nieczystości stałych w maksymalnej ilości 7000 m3
(około 875 kontenerów),
b) wywozu nieczystości płynnych w maksymalnej ilości 500 m3.
3. Ilości usług, o których mowa w ppkt. 3.2. stanowią ilości maksymalne.
Oznacza to, że Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia wykonania usług
polegających na wywozie nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych w 50%
ilości określonych w ppkt. 3.2., zrealizowanie wykonania ww. usług w pozostałej
ilości tj. 50 % zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji)
IV. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
Wywóz nieczystości stałych
1. W ramach świadczenia usług polegających na wywozie nieczystości stałych
Oferent zobowiązany jest do utrzymywania we własnym zakresie i na własny koszt
bazy kontenerowej w miejscach gromadzenia nieczystości stałych wskazanych
przez Zamawiającego. W skład bazy kontenerowej będzie wchodzić 10 kontenerów
o pojemności 8 m3 każdy, 8 kontenerów o pojemności 770 l każdy. Zamawiający
dopuszcza, po wcześniejszym uzgodnieniu, zastąpienie kontenerów o pojemności 8
m3 kontenerami o innej pojemności.
KSW/PI/IN/2115/13/14
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kontenery wchodzące w skład bazy kontenerowej będą rozlokowane
w następujących miejscach:
a) Park Kingi (Wieliczka),
b) Plac Kościuszki (Wieliczka),
c) ul. Pułaskiego (Wieliczka),
d) ul. Kościuszki koło szybu Kościuszki (Wieliczka),
e) ul. Krzemieniecka (Kraków).
Lokalizacja kontenerów wchodzących w skład bazy kontenerowej może ulegać
zmianie w trakcie realizacji przedmiotu przetargu. Ewentualne zmiany
w lokalizacji bazy kontenerowej, dokonywane będą w granicach
administracyjnych miast: Wieliczki i Krakowa.
Wywóz nieczystości stałych będzie się odbywał w zależności od potrzeb
Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Oferent ma obowiązek monitorować stopień
napełnienia kontenerów i wywozić nieczystości stałe po napełnieniu kontenerów.
Wywóz nieczystości stałych (wraz z ich opróżnieniem) winien być
przeprowadzany systematycznie, w okresie od kwietnia do października nie
rzadziej niż trzy razy w tygodniu, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej
niż dwa razy w tygodniu. W ramach wykonania przedmiotu przetargu
Zamawiający może zgłosić Oferentowi w przypadku zaistnienia takiej
konieczności, wykonanie dodatkowych wywozów nieczystości stałych.
Niniejsze zgłoszenia będą składane telefonicznie oraz na adres
mailowy……………………………….………………
W zgłoszeniu zostanie zawarty termin jego realizacji, przy czym realizacja
ta winna nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni licząc od daty zgłoszenia.
Oferent ma obowiązek dbać o estetyczny wygląd kontenerów oraz utrzymywać
je w należytej sprawności technicznej.
Oferent jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń powstałych w miejscu
załadunku nieczystości stałych oraz do dezynfekcji kontenerów.
Oferent winien posiadać umowę z właścicielem składowiska odpadów
na składowanie odpadów stałych lub ewentualnie dysponować takim
składowiskiem.
Wywóz nieczystości płynnych
1.
2.
3.
4.
Oferent jest zobowiązany do wywozu nieczystości płynnych z szamb
Zamawiającego zlokalizowanych w następujących miejscach: w Krakowie przy
ul. Krzemienieckiej 63 oraz w Wieliczce, przy ul. Pułaskiego.
Wywóz nieczystości płynnych będzie się odbywał sukcesywnie w zależności
od potrzeb Zamawiającego. Oferent ma obowiązek wywozić nieczystości płynne
na zgłoszenie Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego
z Oferentem, przy czym realizacja zgłoszenia winna nastąpić nie później niż
w ciągu 3 dni licząc od daty zgłoszenia. Niniejsze zgłoszenia będą składane
telefonicznie oraz na adres mailowy………….………………………….……….
W niniejszym zgłoszeniu określona zostanie orientacyjnie ilość nieczystości
płynnych konieczna do wywiezienia.
Oferent jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń powstałych podczas
załadunku ścieków.
Środki transportu, którymi Oferent będzie dokonywał wywozu nieczystości
płynnych winny spełniać wymogi techniczne i sanitarne określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr.193, poz. 1617).
KSW/PI/IN/2115/13/14
2
Oferent winien posiadać umowę ze stacją zlewną lub dokument potwierdzający
gotowość odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewną
5.
V. Termin wykonania przedmiotu przetargu .
1. Oferent jest zobowiązany wykonać przedmiot przetargu w terminie 24 miesięcy,
licząc od daty zawarcia umowy .
2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony umowy.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci
w celu potwierdzenia spełniania warunków dopuszczenia do udziału w przetargu.
1.
W celu potwierdzenia wymagań określonych w części IV specyfikacji, do oferty
należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub
zaświadczenie
o
wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem
podanym w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji,
3) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.
a) udokumentowanie posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie zbierania i transportu odpadów wydanego zgodnie z ustawą z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. 2013.21 ze zm.),
b) udokumentowanie posiadania zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.:Dz.U. 2013.1399 ze zm.),
c) udokumentowanie posiadania zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydane zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j.: Dz.U. 2013.1399 ze zm.)
4) wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej jednej usługi mającej za przedmiot wywóz
nieczystości stałych i płynnych o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł (brutto),
z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana
należycie (np. referencje, protokoły odbioru) – w załączeniu wzór wykazu
(załącznik nr 3 do Specyfikacji).
5) wykaz narzędzi dostępnych dla Oferenta w celu realizacji niniejszego przedmiotu
przetargu tj. samochodów ciężarowych do przewozu kontenerów hakowych
i bramowych, beczkowozów do odbioru i wywozu odpadów płynnych
o pojemności 7 m3 kontenerów metalowych o pojemności 8m3, 8 kontenerów
o pojemności 770 l każdy wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi
– w załączeniu wzór wykazu (załącznik nr 4 do Specyfikacji).
KSW/PI/IN/2115/13/14
3
2.
3.
Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 ppkt.2 należy złożyć w formie oryginału.
Wykazy wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, o których
mowa w pkt. 1 ppkt. 5-6 oraz dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt. 2-4 winny
być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Oferenta.
Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 5 do specyfikacji)
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z niżej wymienionymi wymogami.
2. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i tylko w jednym
egzemplarzu. Ofertę należy przygotować według wzoru podanego w załączniku
nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Oferta winna być złożona na adres Kopalni
w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą
i adresem Oferenta z napisem:
„Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenów Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.”
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, w sposób trwały (np.: na maszynie do pisania, komputerze, długopisem
lub nieścieralnym atramentem). Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby)
uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Oferenta. Wszelkie miejsca,
w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Oferenta uznaje się:
1) Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych.
2) Osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
3) Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których
mowa w pkt 3.1. i 3.2. Jeżeli oferta jest podpisana (sporządzona) przez
pełnomocnika, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał
pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
4) W przypadku, gdy Oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej,
a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Oferent
zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone
przez pozostałych wspólników.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zmiana oferty winna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla złożenia oferty.
Zmiana oferty winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej
kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Oferenta z napisem:
„Zmiana oferty na wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenów Kopalni Soli
„Wieliczka” S.A.”
VIII. Termin związania ofertą.
Oferenci będą związani ofertą przez okres 21 dni, licząc od upływu terminu
do składania ofert.
KSW/PI/IN/2115/13/14
4
IX. Wadium.
1. Wadium w wysokości: 8 350,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt
złotych).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego
Bank Pekao Spółka Akcyjna Oddział w Wieliczce
Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501, z dopiskiem: wadium w sprawie –
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenów Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
3. Za termin wniesienia (wpłaty) wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
uznania rachunku Kopalni.
Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka" S.A.
4. Zamawiający dokona zwrotu wadium po zakończeniu procedury przetargowej
i po zawarciu umowy z wybranym Oferentem, bądź po zamknięciu przetargu bez
dokonania wyboru którejkolwiek oferty.
5. Oferent, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie zostanie wykluczony
z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta
została wybrana:
l) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i we wzorze
umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Kopalni z Oferentami .
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami jest:
Krystyna Jarzyna – Dział Zarządzania Nieruchomościami tel. 12/278 – 73 – 46
XI. Opis sposobu wyboru oferty.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
Cena, którą zapłaci Zamawiający, jeżeli w okresie trwania umowy Oferent zrealizuje
usługi w pełnym zakresie objętym niniejszą specyfikacją – 100 % (100 pkt.
jednostkowych).
Maksimum, czyli 100 punktów jednostkowych otrzyma oferta z najniższą ceną.
Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:
Cena najniższa
––––––––––––– x 100 = ilość punktów jednostkowych
Cena oferowana
Najwyższą ocenę otrzyma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają warunki zawarte w Specyfikacji.
KSW/PI/IN/2115/13/14
5
XII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.2014 r. do godz. 800
w Sekretariacie Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna,
32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
Budynek C1 parter pokój nr C1.25 w dniu 10.03.2014 r. o godz. 830
XIII. Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik 5 do specyfikacji.
XIV. Zmiana, odwołanie warunków przetargu oraz zamknięcie przetargu bez
dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
1. Kopalnia zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu bez
obowiązku podania przyczyny.
2. Kopalnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru
którejkolwiek oferty i bez obowiązku podania przyczyny.
Załączniki do Specyfikacji :
1.
2.
3.
4.
5.
ZATWIERDZAM
Wzór oferty (zał. nr 1).
Oświadczenie zgodne (zał. nr 2).
Wykaz usług (zał. nr 3).
Wykaz wyposażenia, narzędzi, urządzeń (zał.4).
Wzór umowy (zał. nr 5).
KSW/PI/IN/2115/13/14
6
Download