Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

advertisement
Załącznik nr 2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU USŁUG WYNAJMU I SERWISOWANIA KONTENERÓW
SANITARNYCH I KUCHENNYCH
I Kontenery sanitarne. Pod pojęciem kontenerów sanitarnych Zamawiający rozumie
kontenerowe łaźnie (nie mniej niż 8 natrysków), umywalnie (nie mniej niż 8 umywalek) oraz
mieszane (po 4 natryski i umywalki), zamawiane wg występujących potrzeb. Kontenery
sanitarne muszą być wyposażone w kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich
bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie. Winny być wyposażone w elektryczne
podgrzewacze wody oraz bezodpływowe zbiorniki ścieków. Usługa ustawienia i obsługi
kontenerów sanitarnych realizowana będzie wyłącznie w kompleksie poligonowym
Drawsko Pomorskie. Zmiana lokalizacji wymaga zgody obu stron po przeprowadzonych
negocjacjach. Negocjacje nie mogą dotyczyć cen przedstawionych w Formularzu
Cenowym. Zamawiający udostępni nieodpłatnie przyłącze wody i energii elektrycznej do
kontenerów sanitarnych rozstawionych na terenie poligonu. W przypadku braku możliwości
podłączenia wody, Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć kontenery w zasobniki wody i
do bieżącego ich uzupełniania. Miejsce poboru wody wskaże Kierownik GZ. Koszt wody
pokrywa Zamawiający. Podłączenie kontenerów do wymienionych mediów na miejscu ich
ustawienia należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsca podłączeń do sieci wskaże
Zamawiający. Ilość ścieków równać się będzie ilości wody pobranej do eksploatacji
kontenerów wskazanej przez wodomierze. Zakup oraz montaż wodomierzy na koszt
Wykonawcy. Ilość i miejsce montażu wodomierzy strony umowy ustalą według potrzeb i
możliwości technicznych. W cenie ustawienia kontenera sanitarnego przewidzieć wszelkie
koszty związane z wynajmem (w tym niezbędne wyposażenie jak pompy, zbiorniki na
ścieki, podgrzewacze), transportem na wskazane miejsce oraz odebraniem kontenera z
tego miejsca, ustawieniem (w tym załadunek i rozładunek), cenę wynajmu, podłączeniem
energii elektrycznej i wody itp. W cenie obsługi kontenera sanitarnego (rozliczanej w
ramach wywozu nieczystości płynnych, tj. w cenie 1 m3 ścieków) uwzględnić wszelkie
koszty codziennej obsługi - w tym koszty dojazdu, napełnienia zbiorników wody, wywozu
nieczystości płynnych do oczyszczalni wojskowej w m. Oleszno (ścieki z terenu poligonu
drawskiego przyjmowane będą do wojskowej oczyszczalni nieodpłatnie, co należy ująć w
kalkulacji ceny), bieżącej konserwacji, mycia i dezynfekcji kontenerów wewnątrz i na
zewnątrz, itp. Zamawiający przewiduje, że jednorazowa ilość kontenerów zamawianych
będzie wynosiła 10 sztuk. Czas eksploatacji kontenerów będzie wynosił około 50 dni.
Odstępstwa od ilości i czasu wykorzystywania kontenerów wymagają zgody stron umowy
po przeprowadzonych negocjacjach możliwości wykonania zamówienia. Negocjacje nie
mogą dotyczyć cen przedstawionych w Formularzu Cenowym.
II Kontenery kuchenne. Kontenery kuchenne muszą być wyposażone w:
- kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie;
-elektryczne podgrzewacze wody(bojler na ciepłą wodę o pojemności minimum 400 litrów;)
- bezodpływowe zbiorniki ścieków;
- zasilanie elektryczne - co najmniej 1 gniazdo;
- oświetlenie elektryczne - 2 punkty;
- w tylnej części posiadać podłogę z kratką ściekową wraz ze zbiornikiem na brudna wodę
o pojemności minimum 7 m sześciennych;
- 6 ujęć cieplej wody (wraz z zaworami).
Usługa ustawienia i obsługi kontenerów kuchennych realizowana będzie wyłącznie w
kompleksie poligonowym Drawsko Pomorskie. Zmiana lokalizacji wymaga zgody obu stron
po przeprowadzonych negocjacjach. Negocjacje nie mogą dotyczyć cen przedstawionych
w Formularzu Cenowym. Zamawiający udostępni nieodpłatnie przyłącze wody i energii
elektrycznej do kontenerów kuchennych rozstawionych na terenie poligonu. W przypadku
braku możliwości podłączenia wody, Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć kontenery w
zasobniki wody i do bieżącego ich uzupełniania. Miejsce poboru wody wskaże Kierownik
GZ. Koszt wody pokrywa Zamawiający. Podłączenie kontenerów do wymienionych mediów
na miejscu ich ustawienia należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsca podłączeń do sieci
wskaże Zamawiający. Ilość ścieków równać się będzie ilości wody pobranej do eksploatacji
kontenerów wskazanej przez wodomierze. Zakup oraz montaż wodomierzy na koszt
Wykonawcy. Ilość i miejsce montażu wodomierzy strony umowy ustalą według potrzeb i
możliwości technicznych. W cenie ustawienia kontenera sanitarnego przewidzieć wszelkie
koszty związane z wynajmem (w tym niezbędne wyposażenie jak pompy, zbiorniki na
ścieki, podgrzewacze), transportem na wskazane miejsce oraz odebraniem kontenera z
tego miejsca, ustawieniem (w tym załadunek i rozładunek), cenę wynajmu, podłączeniem
energii elektrycznej i wody itp. W cenie obsługi kontenera kuchennego (rozliczanej w
ramach wywozu nieczystości płynnych, tj. w cenie 1 m3 ścieków) uwzględnić wszelkie
koszty codziennej obsługi - w tym koszty dojazdu, napełnienia zbiorników wody, wywozu
nieczystości płynnych do oczyszczalni wojskowej w m. Oleszno (ścieki z terenu poligonu
drawskiego przyjmowane będą do wojskowej oczyszczalni nieodpłatnie, co należy ująć w
kalkulacji ceny), bieżącej konserwacji, mycia i dezynfekcji kontenerów wewnątrz i na
zewnątrz, itp. Zamawiający przewiduje, że jednorazowa ilość kontenerów będzie wynosiła
2 sztuki Czas eksploatacji kontenerów będzie wynosił od 5 do 60 dni. Odstępstwa od ilości i
czasu wykorzystywania kontenerów wymagają zgody stron umowy po przeprowadzonych
negocjacjach możliwości wykonania zamówienia. Negocjacje nie mogą dotyczyć cen
przedstawionych w Formularzu Cenowym.
III. Obowiązki Wykonawcy:
1) Transport, ustawienie w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie
odpowiedzialności 16 WOG po drogach utwardzonych i gruntowych uwzględniając
warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) Naprawa kontenerów sanitarnych i kuchennych uszkodzonych podczas eksploatacji;
3) Napełnianie zbiorników kontenerów sanitarnych i kuchennych czystą wodą,
4) Mycie pod ciśnieniem kontenerów sanitarnych i kuchennych wewnątrz i na zewnątrz
oraz dezynfekcja wnętrz z zastosowaniem dezynfekujących środków myjących
każdorazowo podczas wykonywanej obsługi;
7) Uporządkowania terenu wokół kontenerów sanitarnych i kuchennych z nieczystości
powstałych w związku z wykonywaniem obsługi;
8) Podłączenie do kontenerów sanitarnych i kuchennych wody i energii elektrycznej wg
wskazań Kierownika GZ. Montaż urządzeń pomiarowych;
9) Wywóz z kontenerów sanitarnych i kuchennych nieczystości płynnych zgodnie
zatwierdzonymi harmonogramami obsług. Ustalona częstotliwość wywozu
nieczystości płynnych z kontenerów sanitarnych i kuchennych musi gwarantować
prawidłowe użytkowanie kontenerów oraz nie przepełnianie się zbiorników
nieczystości. Wykonawca wywiezie nieczystości powstające w trakcie wykonywania
zamówienia do oczyszczalni, z którymi ma podpisane umowy oraz zgodnie z
posiadanymi koncesjami i pozwoleniami
10) Ponumerowanie kontenerów sanitarnych i kuchennych
11) Protokolarne przekazanie kontenerów w bezpośrednie użytkowanie.
12) Protokolarne przyjęcie kontenerów po zakończeniu użytkowania.
13) Sporządzanie i prowadzenie rejestru potwierdzeń wykonania obsług kontenerów i
wywozu nieczystości.
14) Sporządzanie i zatwierdzanie przez uprawnione osoby zestawienia wykonanych
usług.
15) Podstawą wykonywania usługi jest harmonogram. Wszelkie zmiany do
harmonogramu będą mogły być uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego
wymienionego w umowie w § 6ust.2.
16) W kalkulacji ceny Wykonawca musi uwzględnić wszelkie uwarunkowania mające w
okresie trwania umowy wpływ na jej wysokość (tj. wynajem kontenerów, ich
obsługę – opróżnianie oznakowanie, wywóz nieczystości płynnych, koszty
osobowe, koszty eksploatacji sprzętu i ewentualne naprawy, mycie zewnętrzne i
wewnętrzne, przemieszczanie we wskazane miejsce, pobyt upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczojej porze w celu koordynacji wykonywania
umowy na Poligonie Drawsko Pomorskie, inne koszty wynikające ze stosowania
obowiązujących przepisów, w tym prawa lokalnego, ewentualne upusty, rabaty, itp.)
i zawrzeć w cenie ustawienia i wywozu 1 m3 nieczystości płynnych z kontenera
sanitarnego i kuchennego.
17) Przewóz kontenerów oraz wywóz odpadów musi być realizowany poprzez środki
transportowe, pojemniki, maszyny i urządzenia Wykonawcy.
18) Zamawiający wymaga ubezpieczenia przez Wykonawcę świadczenia usługi od
wszelkich zdarzeń losowych.
19) Rozliczenie wykonanych usług kontenerów sanitarnych i kuchennych nastąpi 7 dni
po zakończeniu każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, na podstawie ilości
rzeczywiście ustawionych kontenerów do użytkowania, potwierdzonych przez
wyznaczoną przez Zamawiającego osobę – Kierownika lub osobę upoważnioną
przez Kierownika GZ.
21) Wartość wykonanych usług nie może przekroczyć ceny oferty – ogółem wartości
usług podanej w formularzu cenowym – załączniku nr… do SIWZ.
22) Osobami uprawnionymi do potwierdzania wykonania usługi oraz przyjęcia i
przekazania kontenerów ze strony Zamawiającego będą: Kierownik GZ lub osoby
przez niego upoważnione.
Sporządził
Marta KACZYŃSKA
Download