Instrukcja wypełnienia fiszki

advertisement
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FISZKI O PRZYZNANIE
DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO
PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA FISZKI NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ
INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA FISZKI
FISZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZCIONKĄ ARIAL ROZMIAR 10
FISZKĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TRZECH EGZEMPLARZACH PAPIEROWYCH (TRZY ORYGINAŁY)
ORAZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (DYSKIETKA/PŁYTA CD)
KAŻDA STRONA FISZKI MUSI BYĆ PARAFOWANA A NA OSTATNIEJ POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ
PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY UPRAWNIONEJ
A
Część A: Podstawowe Informacje
Tytuł Projektu
Tytuł Projektu powinien stanowić krótką (do 200 znaków uwzględniając spacje) jednoznaczną nazwę, tak
aby w sposób jasny identyfikował Projekt, a jednocześnie nie powielał tytułu innych Projektów.
Nazwa Projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację, etap lub fazę zadania (jeżeli realizowany projekt
jest częścią większej inwestycji).
Wnioskodawca (Beneficjent)
Beneficjent
to
podmiot,
który
jest
stroną
umowy
zawieranej
z
Instytucją
Zarządzającą,
o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjent jest
odpowiedzialny za realizację Projektu, rozpisuje przetargi i zawiera kontrakty na realizację Projektu, ciążą
na nim obowiązki związane z monitorowaniem i cyklicznym sporządzaniem raportów monitoringowych
z przebiegu wdrażania Projektu.
Dane wpisane w fiszce w ramach omawianego punktu muszą być zgodne ze stanem faktycznym
(dla jst. są to odpowiednio : gmina, powiat, województwo) i z danymi aktualnego dokumentu rejestrowego
(jeżeli takowy jest wymagany).
Adres Beneficjenta
Pole powinno zawierać adres siedziby beneficjenta (ulica nr domu/lokalu, kod, miejscowość), telefon, faks
i adres e –mail. Należy podać adres do korespondencji w przypadku, gdy jest inny niż adres siedziby.
1
Osoba uprawniona do podpisania fiszki
Należy podać imię, nazwisko, stanowisko służbowe (w przypadku jst będą to: wójt, burmistrz, starosta,
prezydent, w pozostałych przypadkach osoby właściwe do podejmowania czynności prawnych w imieniu
reprezentowanej instytucji, zgodnie z zapisami znajdującymi się w KRS, Statucie, lub innym
równorzędnym dokumencie)
Osoba do kontaktu w sprawach projektu
Należy podać imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz dokładny adres służbowy (ulica nr domu/lokalu,
kod, miejscowość), telefon, faks i adres e –mail osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawach projektu.
Osobą tą powinien być pracownik, któremu powierzono zajmowanie się projektem, znający merytorycznie
zakres projektu.
Partnerzy/Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu
Należy przedstawić rolę innych niż Beneficjent uczestników procesu realizacji Projektu (jeżeli tacy
występują). Przykładowo – jeżeli Projekt, np. kanalizacja jest realizowany przez związek gmin czy
powiatów, to w tej rubryce powinna znaleźć się informacja na temat poszczególnych członków związku.
podać
Należy
zasady
współpracy
pomiędzy
podmiotami
zaangażowanymi
w realizację Projektu (zwłaszcza zasady odpowiedzialności finansowej partnerów) oraz
określić, kto
będzie bezpośrednio odpowiedzialny za jego realizację.
Numer i nazwa osi priorytetowej oraz działania w ramach którego składany jest
projekt
Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej oraz działania zgodnie z RPOWŚ 2007 – 2013.
Obszar realizacji projektu
Należy wybrać jedną z trzech możliwych kategorii:

„obszar miejski” - gdy Projekt realizowany jest w granicach administracyjnych miast

„obszar wiejski” - gdy Projekt obejmuje obszary wiejskie

„bez zastosowania” - w pozostałych przypadkach
Miejsce realizacji projektu
Projekty realizowane w ramach RPOWŚ muszą być określone na poziomie konkretnej gminy
i miejscowości. W przypadku kiedy projekt będzie realizowany na terenie kilku miejscowości lub gmin
należy je wówczas wymienić.
Przy projektach realizowanych na obszarze kilku powiatów bądź całego regionu wystarczy wymienić
nazwy powiatów objętych projektem.
Numer i nazwa kategorii interwencji
Należy wpisać właściwy numer i nazwę kategorii interwencji – zgodnie z listą kategorii, stanowiącą
Załącznik Nr 1 do instrukcji wypełnienia fiszki i zgodną z kategoriami określonymi dla poszczególnych osi,
zawartych w RPOWŚ 2007 - 2013. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może podać więcej niż
jedną kategorię interwencji.
2
Przewidywany okres realizacji
Należy podać przewidywany termin (kwartał i rok) rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.
B
Część B: Krótki opis projektu
Należy w zwięzły sposób (maksimum 5000 znaków) podać w częściach:
B. 1 - stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
B. 2 - uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
B. 3 - przedmiot projektu z podaniem wartości produktów i rezultatów, przy wykorzystaniu danych
liczbowych
B. 4 - uzasadnienie przyjętych/planowanych rozwiązań technologicznych
B. 5 - uzasadnienie opłacalności ekonomicznej i wykonalności projektu
B. 6 - trwałość projektu (liczona w okresie 5 lat od daty dokonania końcowej płatności na rzecz
Beneficjenta)
B. 7 - powiązanie projektu z innymi projektami
C
Część C: Wykazanie zgodności z celami programu, dokumentami strategicznymi
oraz politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej
Wykazanie zgodności celu ogólnego i celów szczegółowych projektu z celami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz z innymi programami
krajowymi, regionalnymi
i lokalnymi. Należy wykazać również zgodność projektu z politykami horyzontalnymi (równych szans,
ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego).
D
Część D: Stan przygotowania dokumentacji projektowej
Należy podać, czy na chwilę składania fiszki uzyskano/opracowano wymienione dokumenty (wpisując
TAK, NIE, NIE DOTYCZY), podając datę (dd-mm-rrrr) i ewentualne uwagi (np. stopień zaawansowania,
brak obowiązku przygotowania lub uzyskania określonej dokumentacji).
W rubryce Inne wymagane dokumenty, w polu Uwagi należy wskazać pozostałą dokumentację
niezbędną do realizacji projektu.
E
Część E: Przewidywane do osiągnięcia wskaźniki
Wskaźniki osiągnięcia celów projektu muszą być spójne z podanymi w polu Krótki opis projektu.
Nazwy wskaźników oraz
właściwe jednostki ich miar należy wpisać w oparciu o listę wskaźników
stanowiącą Załącznik Nr 2 do instrukcji wypełnienia fiszki.
3
Należy podać wartości wskaźników mierzone w chwili przygotowywania fiszki (wartości bazowe) oraz
docelowe w chwili zakończenia inwestycji (lub w przypadku inwestycji wieloletnich – zakończenia jej
poszczególnych etapów). W uzasadnionych przypadkach, jeżeli pozwoli to wykazać celowość realizacji
danej inwestycji, wskaźniki mogą być podawane również w okresie 2 lat po jej zakończeniu. Wartości w
kolejnych latach powinny być podawane narastająco.
Dla projektów z zakresu kultury, turystyki i sportu obligatoryjnym jest umieszczenie wskaźnika
dotyczącego liczby nowych miejsc pracy powstałych po zakończeniu realizacji projektu. Wartość
wskaźnika może być wartością zerową. Zerowa wartość wskaźnika nie dyskwalifikuje Projektu
w uzyskaniu dofinansowania. Projekty generujące nowe miejsca pracy będą traktowane priorytetowo.
Dla projektów edukacyjnych związanych z powstaniem nowych obiektów obligatoryjnym jest umieszczenie
wskaźnika dotyczącego wzrostu ilości uczniów lub studentów.
F
Część F: Zakładana wartość całkowita i dofinansowania/Źródła finansowania
projektu (PLN)
Wartości należy podać w PLN, w zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku, gdy VAT jest kosztem
kwalifikowalnym wartości należy podać w
kwotach brutto, natomiast gdy VAT jest niekwalifikowalny
w kwotach netto.
Należy pamiętać, iż maksymalna kwota dofinansowania z EFRR nie może przekroczyć 85 % wartości
kosztów kwalifikowalnych.
Jako wkład
własny Beneficjenta (np. budżet województwa, powiatu, gminy) mogą być traktowane
pożyczki lub kredyty, np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a w przyszłości również z innych
Międzynarodowych Instytucji Finansowych (MIF).
Należy pamiętać, że obowiązkowym załącznikiem do Fiszki jest Uchwała
intencyjna o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, bądź Wieloletni Plan
Inwestycyjny, w przypadku gdy projekt przeznaczony do realizacji został
wcześniej uwzględniony w tym dokumencie.
4
Download