CHEMIA ORGANICZNA, SEM. 3/ I STOPIEŃ Rok akademicki 2015

advertisement
CHEMIA ORGANICZNA, SEM. 3/ I STOPIEŃ
Rok akademicki 2015/2016
Wykłady – 45 h
Ćwiczenia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA – 30 h
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – 15 h
Zagadnienia do realizacji na ćwiczeniach:
1. Nomenklatura węglowodorów – alkany, alkeny, alkiny, aromaty.
2. Nomenklatura – heterocykle, halogenopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy,
ketony, etery.
3. Nomenklatura –kwasy karboksylowe, halogenki kwasowe, amidy, estry, bezwodniki, nitryle, aminy,
oksymy, nitro- i nitrozozwiązki.
4. Budowa elektronowa związków, hybrydyzacja, wiązania, moment dipolowy.
5. Stereochemia, konfiguracja względna i absolutna, izomeria geometryczna, wzory Fischera, projekcje
Newmana, wzory konikowe. Analiza konformacyjna.
6. Kwasowość i zasadowość związków organicznych. Efekty elektronowe i steryczne podstawników.
7. Kolokwium 1
8. Reaktywność związków i mechanizmy – alkany, alkeny, alkiny.
9. Reaktywność związków i mechanizmy – węglowodory aromatyczne.
10. Reaktywność związków i mechanizmy – halogenki alkilowe, alkohole, fenole.
11. Reaktywność związków i mechanizmy – aldehydy, ketony.
12. Reaktywność związków i mechanizmy – kwasy karboksylowe i ich pochodne.
13. Reaktywność związków i mechanizmy – aminy.
14. Kolokwium 2
15. Kolokwium całościowe
Ogólne zasady zaliczenia ćwiczeń:
 Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecności powinny być wyjaśnione i usprawiedliwione na
następnych zajęciach (za wyjątkiem długotrwałej choroby). Przy większej ilości zajęć
nieusprawiedliwionych (3) prowadzący powiadamia Prodziekana ds. Dydaktyki.
 Przykładowe
zadania
do
ćwiczeń
będą
udostępniane
studentom
przez prowadzących z kilkudniowym wyprzedzeniem (tablica ogłoszeń, lub/i droga elektroniczna).
Student rozwiązuje wybrane przez prowadzącego zadania i komentuje bez pomocy materiałów
dodatkowych. Odpowiedź oceniana jest w skali od ndst (2.0) do bdb (5.0).
 Dopuszcza się organizowanie na zajęciach krótkich kartkówek.
 W trakcie spotkań przeprowadzone zostaną 2 kolokwia podstawowe obejmujące:
a) Kolokwium 1 – Nomenklatura związków organicznych, izomeria, stereochemia, kwasowość
i zasadowość oraz wpływ efektów elektronowych i sterycznych na właściwości związków;
b) Kolokwium 2 – Reaktywność związków organicznych.
Terminy kolokwium zostaną ustalone wcześniej przez prowadzących. Osoby, które nie zaliczą kolokwium
w pierwszym terminie, bądź będą nieobecne (zwolnienie lekarskie) będą miały możliwość napisania
jednego kolokwium poprawkowego w terminie ustalonym przez prowadzącego ćwiczenia.
 Dla studentów, którzy nie uzyskają zaliczenia zorganizowane będzie kolokwium całościowe
(prowadzący ćwiczenia). Dodatkowe kolokwium całościowe zorganizowane będzie przez koordynatora
przedmiotu w pierwszym terminie egzaminu.
 Zaliczenie ćwiczeń i dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie odpowiedzi na zajęciach
(w=0.4), ewentualnych kartkówek (w=0.4) i 2 zaliczonych kolokwiów! (w=0.6). Ocena końcowa
wystawiana jest na podstawie średniej ważonej końcowej według skali zamieszczonej w tabeli.
średnia końcowa = średnia arytm. kartkówek, odpowiedzi × 0.4 + średnia arytm. kolokwiów × 0.6
Średnia końcowa
4.76-5.00
4.26-4.75
3.76-4.25
3.26-3.75
2.76-3.25
poniżej 2.75
ocena końcowa
bardzo dobry
plus dobry
dobry
plus dostateczny
dostateczny
niedostateczny
Literatura podstawowa do przedmiotu:
• R. T. Morrison, R. N. Boyd, “Chemia Organiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, (T IIII).
• J. Mc Murry, , “Chemia Organiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, (T I-V).
• S. Mc Murry, „Rozwiązania problemów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, (T I).
• M. Hornby, J. Peach, „Podstawy chemii organicznej”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa,
1996.
• J. Suwiński, W. Zieliński, „Zasady zapisu i nazewnictwa wybranych połączeń organicznych”,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Skrypt Nr 2122, Gliwice 1998.
-----------------------------Zagadnienia do realizacji na wykładach:
1. Chemia organiczna – geneza i rys historyczny; powiązania z innymi dziedzinami; źródła związków
organicznych; klasyfikacja związków organicznych. Sposoby zapisu związków organicznych; wzory
strukturalne, półstrukturalne, sumaryczne. Szereg homologiczny. Izomeria – rodzaje.
2. Zasady nazewnictwa podstawowych klas związków organicznych; grupy charakterystyczne,
hierarchia grup. Nomenklatura systematyczna i zwyczajowa.
3. Budowa elektronowa związków organicznych. Liczby kwantowe; energia jonizacji i elektroujemność.
Wiązania chemiczne. Orbitale molekularne; hybrydyzacja i kształt cząsteczek organicznych; długości
wiązań i kąty; moment dipolowy.
4. Wiązania zdelokalizowane; teoria rezonansu; zasady zapisu struktur rezonansowych. Wzory Lewisa.
Aromatyczność; antyaromatyczność; niearomatyczność. Charakterystyka podstawowych układów
aromatycznych.
5. Stereizomeria – podział. Izomeria konfiguracyjna; centrum stereogeniczne; konfiguracja względna i
bezwzględna; reguły pierwszeństwa Cahna, Ingolda, Preloga; enancjomery; diastereoizomery;
czystość optyczna. Metody rozdziału enancjomerów. Wzory rzutowe Fischera.
6. Izomeria konformacyjna; wzory konikowe i projekcje Newmana. Atropoizomeria w pochodnych
bifenylu. Izomeria w układach allenowych. Izomeria geometryczna.
7. Podstawowe teorie kwasowo-zasadowe. Efekty elektronowe podstawników i ich wpływ na
reaktywność związków organicznych.
8. Cząstki reaktywne: karboaniony, karbokationy, wolne rodniki, karbeny. Klasyfikacja reakcji i
parametry. Czynniki nukleofilowe i elektrofilowe.
9. Alkany i cykloalkany; źródła, metody otrzymywania, reaktywność; mechanizm reakcji substytucji
rodnikowej SR. Teoria napięć Bayera dla cykloalkanów. Konformacje cykloalkanów.
10. Alkeny, alkiny, dieny; źródła, metody otrzymywania, reaktywność; mechanizm reakcji addycji
elektrofilowej AE.
11. Węglowodory aromatyczne; źródła, reaktywność; mechanizm reakcji substytucji elektrofilowej SE
aromatycznej. Rodzaje i efekt kierujący podstawników. Teoria orientacji w planowaniu syntez
wielopodstawionych układów aromatycznych.
12. Halogenki alkilowe; metody otrzymywania, reaktywność; mechanizm reakcji substytucji
nukleofilowej SN1 i SN2.
13. Alkohole; metody otrzymywania, reaktywność; mechanizm reakcji eliminacji E1 i E2. Właściwości
kwasowe alkoholi.
14. Aldehydy i ketony; metody otrzymywania, reaktywność; mechanizm reakcji AN. Reakcje kondensacji
aldolowej prostej i krzyżowej.
15. Kwasy karboksylowe i pochodne; metody otrzymywania, reaktywność; mechanizm reakcji
substytucji nukleofilowej SN przy acylowym atomie węgla. Kondensacja Claisena.
16. Aminy; metody otrzymywania, reaktywność; zasadowość amin; reakcje dwuazowania i sprzęgania
soli diazoniowych.
Przedmiot CHEMIA ORGANICZNA kończy się egzaminem w sesji zimowej. Zgodnie z Regulaminem Studiów
zorganizowane zostaną trzy terminy egzaminu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest
zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Chemia Organiczna.
Dr hab. inż. Agnieszka Kudelko, prof. Pol. Śl.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards