allopurinol. Wysokie ryzyko zgonu w przebiegu agranulocytozy

advertisement
1.1. Psychofarmakoterapia 225
Tabela 1.1.11.4.3. Leki psychotropowe w chorobach płuc
Grupa leków
Małe ryzyko
Przeciwpsychotyczne,
klasyczne
Przeciwpsychotyczne,
atypowe
olanzapina
ziprazidon
aripiprazol
Przeciwdepresyjne,
trójpierścieniowe
dezipramina
nortriptylina
Przeciwdepresyjne, SSRI
sertralina, paroksetyna
Anksjolityczne, nasenne
buspiron
Normotymiczne
lit
karbamazepina
kwas walproinowy
lamotrygina
Zachowanie ostrożności
Duże ryzyko
haloperidol
tioksanteny
fenotiazyny
Uwagi
amitryptylina
imipramina
lorazepam*
oksazepam*
temazepam*
zopiklon*
diazepam*
klonazepam*
* w razie konieczności należy stosować małe dawki,
przez krótki okres
Tabela 1.1.11.4.4. Leki psychotropowe a ryzyko leukopenii i agranulocytozy
Grupa leków
Małe ryzyko
Przeciwpsychotyczne
klasyczne
Przeciwpsychotyczne
atypowe
arypiprazol
sulpiryd
amisulprid
Przeciwdepresyjne,
trójpierścieniowe
Zachowanie ostrożności
Duże ryzyko
haloperidol
tioksanteny
fenotiazyny
olanzapina
kwetiapina
risperidon
ziprazidon
klozapina*
doksepina
imipramina
amitriptylina
klomipramina
Przeciwdepresyjne, SSRI
fluoksetyna
fluwoksamina
paroksetyna
sertralina
citalopram
Przeciwdepresyjne, inne
moklobemid
wenlafaksyna
bupropion
mianseryna
trazodon
mirtazapina
Anksjolityczne, nasenne
klorazepat
lorazepam
oksazepam
klonazepam
diazepam
chlordiazepoksyd
flurazepam
Normotymiczne
lit*
kwas walproinowy
karbamazepina
lamotrygina
allopurinol. Wysokie ryzyko zgonu w przebiegu
agranulocytozy wiąże się ze spadkiem odporności wobec zakażeń (Becker i wsp. 2010). Postępowanie w agranulocytozie polega na odstawieniu
Uwagi
* lek trzeciego rzutu,
obowiązuje monitorowanie liczby leukocytów
* działa korzystnie
indukującego ją leku, izolacji chorego od źródeł
zakażenia, monitorowaniu obrazu krwi i temperatury ciała oraz antybiotykoterapii w razie infekcji.
Funkcje szpiku może pobudzić podawanie litu lub
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards