3. IMPERIUM RZYMSKIE

advertisement
3. IMPERIUM RZYMSKIE
1) Według legendy o wilczycy kapitolińskiej, założycielem Rzymu był:
a) Romulus w 753 r. p.n.e.
b) Romulus w 735 r. p.n.e.
c) Remus w 753 r. p.n.e
d) Remus w 733 r. p.n.e.
2) W VI w. p.n.e. władzę w Rzymie przejęli Etruskowie wprowadzając ustrój:
a) demokrację
b) republikę
c) monarchię
d) oligarchię
3) Tarkwiniusz Pyszny, ostatni monarcha Rzymu, został wygnany w:
a) 499 r. p.n.e.
b) 509 r. p.n.e.
c) 519 r. p.n.e.
d) 513 r. p.n.e.
4) Szlachetnie urodzeni obywatele Rzymu, którzy początkowo monopolizowali władzę, to:
a) plebejusze
b) patrycjusze
c) cenzorzy
d) pretorzy
5) W rzymskiej wspólnocie obywateli państwem kierował najwyższy urzędnik:
a) pretorzy
b) jeden konsul
c) dyktator
d) dwaj konsulowie
6) Kadencja większości rzymskich urzędników trwała:
a) 1 rok
b) 2 lata
c) 5 lat
d) większość urzędów nie była kadencyjna
7) Organ władzy rzymskiej, który decydował w najważniejszych sprawach państwowych i
doradzał najwyższym urzędnikom, to:
a) pretorzy
b) Rada Starszych
c) zgromadzenie
d) senat
8) W sytuacji zagrożenia władzę w Rzymie powierzano:
a) pierwszemu obywatelowi na liście senatorów
b) konsulowi
c) dyktatorowi
d) jednemu z pretorów
9) Najniższe stanowisko urzędnicze w republice rzymskiej, które było początkiem kariery
politycznej, nazywało się:
a) edyl
b) liktor
c) kwestor
d) pretor
10) Najważniejszy przywilej władzy trybunów ludowych w starożytnym Rzymie to:
a) prawo wetowania decyzji zagrażających interesom pretorów
b) prawo wetowania decyzji zagrażających interesom patrycjuszy
c) prawo wetowania decyzji zagrażających interesom plebejuszy
d) prawo decydowania o wojnie i pokoju
11) Konflikt zbrojny Rzymu z Kartaginą został zapoczątkowany ponieważ:
a) Kartagina planowała podbój Italii – Rzym pokrzyżował te plany
b) Kartagina i Rzym były uwikłane w konflikt o wpływy na Sycylii
c) Rzym chciał podbić ziemie w północnej Afryce
d) królowie obu państw byli uwikłani w konflikt osobisty
12) W czasie II wojny punickiej Rzym początkowo przegrywał konflikt z powodu:
a) nieefektywnej organizacji swoich wojsk
b) problemów z zaopatrzeniem spowodowanych klęską nieurodzaju
c) nieudolnych manewrów Scypiona – dowódcy wojsk Rzymu – w Afryce
d) genialnych manewrów wojsk Kartaginy dowodzonych przez Hannibala
13) W czasie II wojny punickiej Rzymianie ponieśli jedną z największych klęsk militarnych swoich
czasów pod Kannami w:
a) 216 r. p.n.e.
b) 217 r. p.n.e.
c) 218 r. p.n.e.
d) 202 r. p.n.e.
14) 14. Trzecia wojna punicka – oblężenie i zdobycie Kartaginy – miała miejsce w latach:
a) 163-160 p.n.e.
b) 188-186 p.n.e.
c) 149-146 p.n.e.
d) 218-201 p.n.e.
15) Legion, podstawowa jednostka wojskowa Rzymian, składał się z:
a) łuczników, ciężkozbrojnej piechoty i rydwanów bojowych
b) ciężkozbrojnej i lekkozbrojnej piechoty oraz jazdy
c) łuczników, lekkozbrojnej piechoty i jazdy
d) cieżkozbrojnej piechoty, rydwanów bojowych i lekkiej jazdy
16) Juliusz Cezar, wraz ze swymi oddziałami, został wysłany przez Rzym na podbój:
a) Germanii
b) Brytanii
c) Mauretanii
d) Galii
17) Wskaż, który z wymienionych elementów przyczynił się do niszczenia gospodarki rzymskiej i
licznych bankructw chłopów?
a) zakładanie latyfundiów przez zamożnych obywateli Rzymu
b) konkurencyjne ceny dóbr importowanych do Rzymu z państw sąsiednich
c) znaczny wzrost liczby ludności w krótkim czasie i nadmiar ziem uprawnych
d) wysokie cła eksportowe na produkty rolne
18) Proletariusze utrzymywali się z:
a) majątków ziemskich, które posiadali
b) pracy zarobkowej w latyfundiach
c) zboża rozdawanego przez państwo
d) kradzieży i rozbojów popełnianych na właścicielach latyfundiów
19) Największe powstanie niewolników czasów republiki rzymskiej wybuchło w:
a) 17 r. p.n.e. pod przywództwem Scypiona
b) 37 r. p.n.e. pod przywództwem Spartakusa
c) 73 r. p.n.e. pod przywództwem Spartakusa
d) 71 r. p.n.e. pod przywództwem Spartakusa
20) Jedna z ważniejszych reform państwowych okresu republiki, która przyczyniła się do upadku
tego ustroju, to:
a) likwidacja latyfundiów
b) zakaz importu tanich produktów rolnych
c) wprowadzenie armii zawodowej opłacanej żołdem
d) zakaz posiadania więcej niż 50 niewolników
21) Walki wodzów wojskowych, próbujących wprowadzić w Rzymie dyktaturę w I w. p.n.e.,
zakończyły się:
a) wprowadzeniem dyktatury przez Gajusza Juliusza Cezara
b) cofnięciem reformy konsula Mariusza
c) restauracją republiki przez Oktawiana Augusta
d) wprowadzeniem tyranii przez konsula Mariusza
22) Juliusz Cezar został zamordowany w wyniku spisku senatorów:
a) 15 marca 45 r. p.n.e.
b) 13 marca 44 r. p.n.e.
c) 13 marca 49 r. p.n.e.
d) 15 marca 44 r. p.n.e.
23) Pryncypat – nazwa okresu cesarstwa za czasów Oktawiana Augusta – pochodzi od:
a) pierwszego miejsca na liście senatorów Oktawiana
b) tytułu pierwszego cenzora, który nadał sobie Oktawian
c) pierwszego władcy sprawującego władzę absolutną od czasów Etrusków
d) tytułu pierwszego obywatela, który nadał sobie Oktawian
24) Oktawian August – pierwszy cesarz Rzymu – sprawował władzę w latach:
a) 27 p.n.e. – 14 n.e.
b) 27 p.n.e. – 14 p.n.e.
c) 24 p.n.e. – 17 n.e.
d) 24 p.n.e. – 17 p.n.e.
25) Swobodny i spokojny rozwój gospodarczy za czasów Oktawiana był możliwy dzięki
wprowadzeniu przez niego:
a) ścisłego nadzoru armii nad handlem
b) pax romana
c) nowego wyznania wiary gloryfikującego ciężką pracę
d) comiesięcznemu spotkaniu z senatorami, którzy podejmowali najważniejsze decyzje w państwie
26) Bursztynowy szlak to:
a) szlak handlowy, na którym przewożono bursztyn z Arabii do Cesarstwa
b) główny szlak handlowy w Cesarstwie, na którym drogę wyłożono kamieniami o specyficznym
bursztynowym zabarwieniu
c) szlak handlowy, na którym przewożono bursztyn znad Bałtyku do Cesarstwa
d) szlak handlowy, na którym przewożono kamienie szlachetne w kolorze bursztynu z Afryki do
Cesarstwa
27) Główny rynek w Rzymie, na którym odbywały się ważne uroczystości, nazywał się:
a) agora
b) hipodrom
c) forum
d) esplanada
28) Walki gladiatorów odbywały się w:
a) amfiteatrach
b) łaźniach
c) hipodromach
d) bazylikach
29) W bogatym domu rzymskim główne, reprezentacyjne pomieszczenie nosiło nazwę:
a) westybul
b) perystyl
c) atrium
d) proskenion
30) Wewnętrzny ogród ubogiego domu rzymskiego nosił nazwę:
a) westybul
b) w ubogich domach nie było ogrodów
c) perystyl
d) atrium
31) Mieszkania ubogiej części ludności rzymskiej były:
a) darmowe – opłacało je państwo
b) własnościowe – lokatorzy mogli wykupić je na własność, a należność spłacali w ratach
c) własnościowe – były dziedziczną własnością lokatorów
d) czynszowe – opłacane przez lokatorów
32) Rzymskie termy nie były miejscem:
a) ćwiczeń gimnastycznych
b) recytacji poezji
c) spotkań towarzyskich
d) kąpieli
33) Najważniejsze bóstwo panteonu rzymskiego (odpowiednik greckiego Zeusa) to:
a) Junona
b) Saturn
c) Mars
d) Jowisz
34) Trzy najważniejsze bóstwa panteonu rzymskiego to:
a) Junona, Mars, Westa
b) Minerwa, Jowisz, Junona
c) Westa, Jowisz, Minerwa
d) Minerwa, Junona, Mars
35) Westa była boginią:
a) wojny
b) miłości
c) ogniska domowego
d) śmierci
36) Autorem „Eneidy”, znakomitego dzieła opisującego losy Eneasza, był:
a) Horacy
b) Wergiliusz
c) Owidiusz
d) Homer
37) Do najznamienitszych historyków starożytnego Rzymu nie należał:
a) Liwiusz
b) Tacyt
c) Owidiusz
d) Swetoniusz
38) Prawo rzymskie wywodzi się z XII tablic – praw spisanych w:
a) I w. p.n.e.
b) IV w. p.n.e.
c) V w. p.n.e.
d) I w. n.e.
39) W architekturze Rzymianie opanowali do perfekcji konstrukcję budowli łukowych oraz po raz
pierwszy zastosowali:
a) rzygacze
b) kopułę
c) transept
d) sklepienie gwiaździste
40) Koloseum rzymskie, gdzie organizowano walki gladiatorów i bitwy morskie, było:
a) koloseum
b) bazyliką
c) cyrkiem
d) amfiteatrem
41) Systemy wodociągów doprowadzających świeżą wodę do miast rzymskich nosiły nazwę:
a) akwedukty
b) termy
c) fontanny
d) bazyliki
42) W I w. p.n.e. Palestyna znajdowała się pod władzą:
a) Persji
b) Egiptu
c) Rzymu
d) była niezależnym państwem
43) Jezus Chrystus, założyciel religii chrześcijańskiej, pochodził z krainy znajdującej w Palestynie
zwanej:
a) Galileą
b) Judeą
c) Samarią
d) Izraelem
44) Uczniów Jezusa, których wybrał on do rozpowszechniania Ewangelii, nazywamy:
a) arcybiskupami
b) biskupami
c) apostołami
d) księżmi
45) Prześladowania chrześcijan w latach 303-304 miały miejsce za czasów cesarza:
a) Teodozjusza
b) Dioklecjana
c) Antoniusza
d) Konstantyna
46) Pierwszy przełom w równouprawnieniu chrześcijaństwa nastąpił za cesarza Konstantyna w
roku:
a) 306
b) 313
c) 380
d) 392
47) Chrześcijaństwo zostało ustanowione jedyną religię obowiązującą w Cesarstwie za panowania
cesarza:
a)
b)
c)
d)
Teodozjusza
Dioklecjana
Antoniusza
Konstantyna
48) Na początku IV w. panujący wtedy cesarz zaprowadził reformy ratujące państwo. Był to:
a) Aurelian
b) Dioklecjan
c) Romulus
d) Trajan
49) Hunowie atakujący w IV w. północne granice Cesarstwa przybyli z:
a) Azji Mniejszej
b) Dalekiego Wschodu
c) Azji Centralnej
d) Azji Wschodniej
50) Rozpad Cesarstwa na część Zachodnią i część Wschodnią nastąpił:
a) w 395 r. z polecenia Teodozjusza Wielkiego
b) w 397 r. z polecenia Konstantyna Wielkiego
c) w 395 r. z polecenia Dioklecjana
d) w 475 r. z polecenia Konstantyna Wielkiego
51) Ostatnim cesarzem Rzymu był:
a) Juliusz Nepos
b) Romulus Augustulus
c) Gliceriusz
d) Petroniusz Maksymus
52) Stolica Cesarstwa Wschodniego znajdowała się w:
a) Adrianopolu
b) Antiochii
c) Jerozolimie
d) Konstantynopolu
53) Ostateczne obalenie Cesarstwa na Zachodzie, będące jednocześnie uznawane za koniec epoki
starożytnej, nastąpiło w roku:
a) 466 r.
b) 476 r.
c) 456 r.
d) 476 r.
54) Ostatni cesarz Cesarstwa Zachodniego został zdetronizowany przez germańskiego króla:
a) Edikona
b) Wercyngetoryksa
c) Odoakra
d) Teodoryka
55) Wędrówką ludów na przełomie IV i V w. w imperium rzymskim nazywamy:
a) migrację Hunów z Cesarstwa pod naporem plemion germańskich
b) migrację Rzymian do państw na południe od Cesarstwa
c) migrację Germanów z terytorium Cesarstwa pod naporem Hunów
d) migrację plemion germańskich do Cesarstwa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards