Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania kapitału

advertisement
Artykuł pochodzi z publikacji: Człowiek i organizacja – dylematy
współczesnego zarządzania, (Red.) W. Harasim,
Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014
Wolontariat pracowniczy jako narzędzie
budowania kapitału społecznego firmy
Dagmara Lustyk
Abstrakt
Kapitał społeczny, rozpatrywany dotąd głównie w kategoriach
socjologicznych, coraz częściej pojawia się we współczesnych debatach nad społeczną odpowiedzialnością biznesu. Artykuł koncentruje
się wokół tezy, że wolontariat pracowniczy stanowi inwestycję w kapitał społeczny, istotnie go wspiera i wzmacnia. Idea CSR, postrzegana
jako relacja firmy z otoczeniem, opiera się natomiast na tych samych
wartościach, które przyczyniają się do budowania kapitału społecznego.
W pierwszej części autorka przedstawia przegląd definicji kapitału
społecznego, akcentując istniejące różnice w postrzeganiu tego pojęcia. Wskazane zostały także zasadnicze wymiary budowania kapitału
społecznego w firmie. Druga część prezentuje motywy, formy i korzyści wynikające z realizowania programów wolontariatu pracowniczego. Szczególny nacisk położono na praktyczny wymiar tego narzędzia
CSR. Rozważania teoretyczne zamyka wniosek, że warunki rozwoju
kapitału społecznego są mocno zbliżone do korzyści, wynikających z
realizowania wolontariatu pracowniczego.
Słowa kluczowe: wolontariat pracowniczy, kapitał społeczny, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
79
Voluntary work as a tool for building social capital
of the company - Abstract
Social capital, which has been considered mainly in terms of
sociological, is increasingly appearing in the contemporary debates on
corporate social responsibility. Article focuses on the thesis that corporate volunteering is an investment in social capital, indeed it supports
and strengthens. The idea of CSR, perceived as a company’s relationship with the environment, based on the same values that contribute to
building social capital.
In the first part, the author presents an overview of the definition of
social capital, emphasizing the existing differences in the perception of
the term. It was also essential dimensions of social capital in the company. The second part presents the themes, forms and benefits resulting
from the implementation of corporate volunteering programs. Particular emphasis is placed on the practical dimension of this CSR tool.
Theoretical considerations closes the conclusion that the conditions for
the development of social capital are strongly similar to the benefits
resulting from the implementation of corporate volunteering.
Keywords: corporate volunteering, social capital, corporate social
responsibility (CSR)
1. Wstęp
Kapitał społeczny, dotąd kojarzony z tematyką z pogranicza ekonomii i socjologii, odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu nowoczesnymi firmami. Jest ważny szczególnie ze względu na dynamiczny
rozwój przedsiębiorstw i ich innowacyjność, rozumianą jako gotowość
do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Pojawiające się nowe wyzwania, rosnąca skala potrzeb i aspiracji wymuszą
nowe strategie działania zarówno na poziomie mikro, jak i makrospołecznym.
Współczesne przedsiębiorstwa starają się adaptować do zmieniających się warunków i tworzyć korzystne dla siebie ścieżki rozwoju. Powodzenie w biznesie w coraz mniejszym stopniu zależy od
wysiłku pojedynczych osób, staje się zaś efektem pracy zespołowej.
Ludzie zdolni do współpracy mogą razem więcej osiągnąć, są bardziej
80
kreatywni, tworzą sprawniej działające instytucje, wydajniej pracują.
W wyniku budowania między nimi relacji rodzi się kapitał społeczny.
W ujęciu ekonomicznym kapitał można wyprodukować, akumulować, odtwarzać, inwestować, może przynosić zyski i można go stracić.
Najważniejsze, że można go w sposób ściśle określony zmierzyć. Inną
perspektywę przywołują socjologowie; kapitał rozumieją jako zasób do
wytwarzania dóbr. Kapitał społeczny dotyczy szeroko pojmowanych
relacji społecznych, opartych o swoistą sieć powiązań. W odróżnieniu
od kapitału fizycznego i kapitału ludzkiego, kapitał społeczny odnosi
się do możliwości współpracy ludzi ze sobą i wzajemnego zaufania.
Opiera się on na wspólnych wartościach, promuje współpracę, obniża
koszty transakcji i stanowi fundament dla budowy demokracji.
Kapitał społeczny stanowi tym samym niezwykle ważny element
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Im będzie większy
i lepiej wykorzystywany, tym osiąga ono wyższy potencjał rozwojowy. Gdy kapitał jest mniejszy, automatycznie wzrasta indywidualizm
lub skoncentrowanie na korzyściach najbliższego otoczenia. Oznacza
to małą liczbę więzi międzyludzkich. Poczucie szczęścia obywateli
jest więc relatywnie związane z poziomem kapitału społecznego,
poziomem zaufania do innych ludzi, przynależnością do stowarzyszeń
i organizacji. Badania kluczowych parametrów kapitału społecznego
pozwalają zrozumieć, jak silnie ten czynnik jest skorelowany z fundamentalnymi dla społeczeństwa i aktywności gospodarczej wymiarami.1
Odpowiednio zainwestowany kapitał społeczny musi wypracowywać
wymierne korzyści. Podobnie jak możemy wpłynąć na szybszy wzrost
PKB, inwestując w nowoczesne maszyny (zwiększając kapitał fizyczny) i lepiej szkoląc pracowników (zwiększając kapitał ludzki), analogicznie możemy przyspieszyć rozwój kapitału społecznego.2
2. Pojęcie kapitału społecznego
Zasadniczą trudnością w wykorzystywaniu pojęcia kapitału
społecznego jest mnogość definicji oraz skomplikowany pomiar tego
zjawiska. Sama teoria kapitału społecznego zawiera pewne wyjaśnienie
P. Niziński, Odpowiedzialne marki – nowe narzędzie budowania kapitału społecznego, Harvard
Business Review Polska, Warszawa 2011, s. 48-50
2
W. Orłowski, W. Orliński, Co to jest kapitał społeczny, Gazeta Wyborcza z dn. 28.09.2009, http:
//wyborcza.pl/1,76842,7084808,Co_to_jest_kapital_spoleczny_.html#ixzz2yIPXmbhd
1
81
rzeczywistości społeczno-gospodarczej, jednak jako koncepcja badawcza nie jest w pełni dopracowana, ani jednoznaczna przede wszystkim
w obszarze metodologii. Różnice dotyczą części fundamentalnej, czyli
definicji.
W terminologii naukowej kapitał społeczny (ang. social capital) przyjęto i rozpowszechniono za sprawą: Pierra Bourdieu, Jamesa
Colemana, Roberta Putnama i Francisa Fukuyamy. Omawiając kolejne
definicje i sposoby ujęcia kapitału społecznego, obserwuje się pewną
różnorodność: od podejścia w skali makro (Putnam, Fukuyama), mezo
(Coleman) do mikro (Bourdieu).3
W obiegowych definicjach dominują zasadniczo dwa podejścia.
Szkołę Colemana reprezentuje Robert Putanam. Kapitał społeczny definiuje jako: „te cechy organizacji społecznych, takich jak sieci (układy)
jednostek lub gospodarstw domowych oraz powiązanych z nimi norm
i wartości, które kreują efekty zewnętrzne dla całej wspólnoty”. Autor
zwraca uwagę na wymiar zaufania, które umożliwia tworzenie więzi,
norm i powiązań pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi.
Zaufanie i wspólne wartości nie są jednak wystarczające. Do rozwoju
kapitału społecznego prowadzą oddolne przejawy samoorganizowania się ludzi i zaangażowania obywatelskiego. Jeśli więc jednostki
o zbliżonych cnotach obywatelskich spotkają się i doprowadzą do
nawiązania określonej relacji, powstaje dodatkowa wspólna jakość,
która przynosi korzyści wszystkim członkom społeczności. O ile
niektórzy badacze traktują kapitał społeczny jako określony zasób
jednostek, o tyle Putnam rozpatrywał go z perspektywy dużych zbiorowości.4
Myśl Putmana kontynuuje Francis Fukuyama. Definiuje kapitał
społeczny jako „zestaw nieformalnych wartości i norm etycznych
wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiających im skuteczne współdziałanie”. Przestrzeganie tych wartości tworzy pole do
zaufania, które zwiększa wydajność funkcjonowania grup i instytucji.
Fukuyama stwierdza, że aby istniały zdrowe relacje społeczne należy
wzmacniać prawdomówność, wywiązywanie się z obowiązków oraz
wzajemność w stosunkach z innymi.5 Kapitał społeczny rozumie więc
K. Sierocińska, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN, Studia Ekonomiczne nr 1, Warszawa 2011, s.72
4
Ibid. s.72
5
Ibid, s.70
3
82
jako umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu realizacji własnych interesów.
Odmienny kierunek myślenia prezentuje Pierre Bourdieu. Kapitał
społeczny traktuje jako „zbiór rzeczywistych i potencjalnych zasobów,
jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu – lub, inaczej mówiąc, z członkostwem w grupie, która
dostarcza każdemu ze swych członków wsparcia w postaci kapitału
posiadanego przez kolektyw, wiarygodności, która daje im dostęp do
kredytu w najszerszym sensie tego słowa”.6 Zauważył istnienie tzw.
indywidualnego kapitału społecznego. Według Bourdieu, kapitał społeczny oznacza liczbę znajomych, jaką posiada dana jednostka.7
3. Kapitał społeczny w ramach koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu
Pojęcie kapitału społecznego coraz częściej pojawia się przy okazji dyskusji nad społeczną odpowiedzialnością biznesu. Konfrontacja
obu terminów odbywa się przede wszystkim poprzez rozpatrywanie
korzyści, jakie występują w efekcie zaangażowania w ideę CSR. Podkreśla się przede wszystkim wpływ społecznie odpowiedzialnych praktyk na konkurencyjność przedsiębiorstwa na poziomie globalnym, na
kształtowanie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego
i ekonomicznego oraz wskazuje na rolę dialogu z interesariuszami. To
wszystko stanowi znaczący wkład w rozwój kapitału społecznego.
Przedsiębiorstwa działające zgodnie z koncepcją CSR przyczyniają się do budowy kapitału społecznego poprzez tworzenie, opartych
na zaufaniu, kontaktów z interesariuszami. Prowadząc dialog społeczny, słuchając oczekiwań i uwzględniając potrzeby interesariuszy, firma
buduje szczególny rodzaj relacji społecznych. Relacji opartych na
współdziałaniu, konsensusie i partnerstwie. Zdaniem Anny PaliwodyMatiolańskiej to wzajemne odpowiadanie i uwzględnianie stanowiska
grup zainteresowanych stanowi podstawę kapitału społecznego oraz
wpływa na powiększanie jego niematerialnych zasobów. Przy okazji
6
7
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_spo%C5%82eczny
K. Sierocińska, Kapitał społeczny…, op.cit, s.72
83
wzrasta również zdolność adaptacyjna przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków gospodarczych, społecznych i rynkowych. 8
4. Wymiary budowania kapitału społecznego
Marta Pokutycka-Mądrala dowodzi, że budowanie kapitału społecznego w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych odbywa się w trzech wymiarach: organizacyjnym, indywidualnym oraz
w ramach lokalnego partnerstwa. Wewnętrzne rozwiązania stosowane
przez firmy wpływają na budowanie wzajemnego zaufania między
pracodawcą, a pracownikiem oraz istotnie wzmacniają relację na linii
firma-interesariusze.9
Zdaniem autorki, wymiar organizacyjny odnosi się do sytuacji,
w której firma stara się wpływać na pozytywną atmosferę w pracy, wzajemne zaufanie, stymuluje pracowników do podejmowania różnych
form aktywności. Zachęca i stwarza pracownikom korzystne warunki
do dobrowolnego angażowania się w rozmaite projekty m.in. poprzez
wolontariat pracowniczy.
W wymiarze indywidualnym pracownicy samodzielnie angażują się w działania społeczne, w ramach własnej, oddolnej inicjatywy.
Dzieje się tak głównie w firmach, które prezentują mocno rozwiniętą
kulturę wspierania wszelkich aktywności pracowników, szczególnie
inicjatyw społecznych. Przedsiębiorstwo, które daje przyzwolenie
i przestrzeń na takie samodzielne działania, wspiera ich w motywacjach, zyskuje szereg korzyści wizerunkowych, a pracownik osobistą
satysfakcję.
Partnerstwo lokalne polega na dialogu firmy ze społecznością
lokalną, angażowanie się w jej problemy, pomoc w ich rozwiązywaniu,
czyli realizowanie strategii dobrego sąsiedztwa. W tym podejściu prym
wiedzie przekonanie, że przedsiębiorstwa nie funkcjonują w izolacji
od otaczających społeczności, przeciwnie – w istotnej mierze sukces
w biznesie uzależniony jest od warunków panujących w otoczeniu.
Celów ekonomicznych nie należy zatem rozpatrywać w oderwaniu
A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s.190
9
M. Pokutycka-Mądrala, CSR a Kapitał Społeczny – perspektywa wewnętrzna firmy, [w:] M.
Bonikowska, M. Grewiński, Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011, s. 154
8
84
od celów społecznych. Są bowiem połączone w sposób systemowy.
Wspólne działania w ramach partnerstwa lokalnego służą poprawie
sytuacji społecznej i gospodarczej w regionie.10
5. Pojęcie wolontariatu pracowniczego
Słuszną wydaje się być chętnie formułowana teza, że wolontariat
pracowniczy sprzyja rozwojowi kapitału społecznego. W jaki sposób
aktywność wolontariacka buduje, utrzymuje i pomnaża ten kapitał?
Temat wolontariatu pracowniczego wypływa z idei społecznej
odpowiedzialności biznesu i stanowi modelowy przykład realizacji tej
koncepcji. To narzędzie, które ostatnio szczególnie zyskuje na popularności, akcentuje się przede wszystkim wagę wynikających z niego
korzyści. Pomoc środowiskom lokalnym, udział w rozwiązywaniu
ważnych problemów społecznych, dobrowolne współdziałanie pracowników z pracodawcą to tylko niektóre z efektów jego realizowania.
Ten rodzaj aktywności likwiduje podziały hierarchiczne w firmie na
rzecz tworzenia poziomych sieci zależności w grupie, co jest nie bez
znaczenia dla rozwoju kapitału społecznego.
Wolontariat pracowniczy to swoista inwestycja w kapitał społeczny przedsiębiorstwa. Uczy pracy zespołowej, rozwijając jednocześnie
indywidualne cechy i własne aspiracje pracowników, wyzwala w nich
kreatywność. Rewitalizuje kulturę organizacyjną. Korzyści płynące
z jego wdrażania można wymieniać bez końca, przywołane zostaną
w dalszej części artykułu.
Instytut Wolontariatu Pracowniczego za wolontariat pracowniczy
(ang. corporate volunteering) uznaje długofalowy program społeczny wdrażany w firmie odpowiedzialnej społecznie, która propaguje
i umożliwia dobrowolne społeczne zaangażowanie, a przy tym kompleksowo wspiera swoich pracowników w świadomym świadczeniu
wolontariatu. Może być realizowany w ramach partnerstwa z sektorem
pozarządowym lub z udziałem instytucji publicznych.11 Pracownicy
– wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje indywidualne umiejętności i zdol-
10
11
Ibid., s. 154
http://wolontariatpracowniczy.pl/wpisy/wolontariat-pracowniczy
85
ności. Firma zaś wspiera ich w tych działaniach – finansowo, rzeczowo
lub organizacyjnie. Z natury mają charakter bezinteresowny.
Większość firm najczęściej realizuje program wolontariatu pracowniczego we współpracy z własnymi fundacjami korporacyjnymi
lub z udziałem zewnętrznych partnerów społecznych. Wolontariat
pracowniczy funkcjonuje również na wielu płaszczyznach. Zakłada
między innymi wsparcie finansowe, rzeczowe a nawet fizyczne, które
pozwala wolontariuszom na bezpośrednie zetknięcie się z odbiorcami
pomocy. Jednakże nie są to działania, które pracownicy podejmują
poza czasem pracy na zasadzie inicjatyw indywidualnych, i których
firma w żaden sposób nie wspiera.
6. Motywy decydujące o wdrażaniu wolontariatu
pracowniczego
Wprowadzenie wolontariatu do firm, które realizują tego typu
programy, umotywowane jest całym szeregiem istotnych kwestii
rozpatrywanych z perspektywy korzyści zarówno zewnętrznych, jak
i wewnętrznych. Są to wpisanie w strategię CSR firmy, chęć i potrzeba
budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej. Pracodawcy oczekują również, że wdrażanie wolontariatu
pracowniczego będzie miało motywujący i integrujący wpływ na pracowników, zaś firma wykorzysta swój potencjał do niesienia pomocy
potrzebującym. Praktyka wskazuje, że w trakcie trwania programu
wolontariackiego główne elementy motywujące rozwój programu często ulegają zmianie. Eksperci podkreślają również, że oczekiwania firm
co do wprowadzenia wolontariatu w znacznym stopniu pokrywają się
później z sygnalizowanymi korzyściami płynącymi z jego realizacji.12
Jednakże aktywność wolontariacka budzi czasem wątpliwości
i kontrowersje w obszarze motywacji jej wdrażania. Niektórym firmom przypisuje się ukryte intencje komercyjne, co deprecjonuje całą
ideę zaangażowania. Pojawia się wtedy poważny dysonans między
powszechnym pojmowaniem wolontariatu jako działania bezinteresownego a przekonaniem, że firma odnosi jakąś korzyść. W takich sytuacjach specjaliści mocno akcentują szereg pozytywnych konsekwencji
dla otoczenia, lekceważąc aspekt komercyjny. Zatem sam wolontariat
Na podstawie: II Ogólnopolskie badanie wolontariatu pracowniczego, Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu Pracowniczego, Warszawa 2013, s.15-16
12
86
wymaga podawania uzasadnień, że w istocie jest aktywnością wartościową i korzystną dla wszystkich zaangażowanych stron.13
7. Formy wolontariatu pracowniczego
Formy wolontariatu pracowniczego zależne są od możliwości
finansowych i organizacyjnych firmy, określonych potrzeb społeczności oraz inicjatywy i kreatywności samych pracowników. Najczęściej
praktykowane formy wolontariatu pracowniczego to udział w ogólnopolskich akcjach społeczno-charytatywnych, autorskie programy
przedsiębiorców, autorskie lokalne projekty pracownicze, zbiórka
pracownicza, zbiórka darów, składka potrącana z wynagrodzenia oraz
akcja krwiodawstwa.14
Pracodawca może aktywnie włączyć się w konkretne akcje
społeczne organizowane na terenie kraju, które inicjowane są przez
inne podmioty. Wymaga to określonych uzgodnień z organizatorem,
dotyczących przede wszystkim zakresu i formy wsparcia. Pracownicy, zachęcani do udziału w takich akcjach w ramach wolontariatu
pracowniczego, aktywnie angażują się w działania pomocowe. Firma
natomiast oferuje im pomoc organizacyjno-finansową.15
W ramach modelu autorskich programów społecznych, przedsiębiorca sam inicjuje oraz opracowuje własny program społeczny, który
chce realizować. Chętni wolontariusze mogą przystąpić do takiego
projektu, otrzymując w zamian pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a w niektórych przypadkach również pakiet ubezpieczeniowy.
Częstą formą takiej aktywności są organizowane przez firmę wyjazdy
integracyjne pracowników, połączone z wolontariatem, który ma jednoczyć zespół. Ta zbiorowa praca musi mieć jednak charakter dobrowolny. Wykonują ją pracownicy wszystkich szczebli, nie wyłączając
kadry menadżerskiej. Wspólny wysiłek przynosi wymierne efekty
i nadaje integracji dodatkowy wymiar. 16
Idea autorskich lokalnych projektów pracowniczych polega na
przygotowaniu przez pracowników własnych projektów niesienia
Raport z badań Wolontariat pracowniczy – między emocjami a racjonalnością, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2011, s. 8
14
P. Komosa, D. Dorska, Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego, Wyd. Centrum
Wolontariatu, Warszawa 2008, s. 11-14
15
Ibid. s. 11-14
16
Ibid.
13
87
pomocy potrzebującym. Muszą one być opracowane od podstaw.
Wymagają zazwyczaj analizy potrzeb społeczności lokalnej, wskazania konkretnych adresatów pomocy oraz stworzenia schematu organizacyjno-finansowego, który pozwoli zmaterializować cały projekt.
Niejednokrotnie zadaniem pracownika będzie również przekonanie do
całego konceptu zarządu firmy. Autorskie projekty obejmują zwykle
działania łatwe do osiągnięcia, które rokują na osiągnięcie wymiernych
korzyści, np. odnowienie pomieszczeń sąsiedniego Domu Dziecka,
organizowanie turniejów sportowego dla uczniów pobliskich szkół itp.
Wybór ostatecznego projektu odbywa się zwykle w drodze konkursu
i jest oceniany przez specjalnie powołaną komisję. Wsparcie samej
firmy zwykle ma charakter finansowy lub organizacyjny.17
Jedną z form wolontariatu pracowniczego są zbiórki pracownicze.
Pracownicy – wolontariusze gromadzą w tym przypadku środki finansowe lub określone dary np. ubrania, zabawki, żywność czy pomoce
naukowe. Zebrane przedmioty i środki są przekazywane przez przedsiębiorstwo w formie darowizny na rzecz wybranych organizacji społecznych, instytucji publicznych czy fundacji, a następnie rozdysponowane
wśród potrzebujących. Taka współpraca między biznesem a sektorem
pozarządowym jest szczególnie pożądana, gdyż przedstawiciele NGO,
realizujące własne cele statutowe są zwykle bardziej kompetentne
w określaniu potrzeb w danym środowisku.18
Do innych form wolontariatu pracowniczego zalicza się tzw.
program składki pracowniczej. Stanowi on formę zbiórki organizowanej przez przedsiębiorcę, w ramach której pracownicy-wolontariusze
wspierają określony cel społeczny (wskazany przez firmę), przekazując
określoną kwotę ze swojego wynagrodzenia np. na pomoc potrzebującym. Wymaga to rzecz jasna ich pisemnej zgody. Deklarowana kwota
jest co miesiąc automatycznie potrącana z pensji, czasem również
pomnażana przez samego przedsiębiorcę. Środki finansowe, które
zostaną zebrane w ramach programu składki pracowniczej są przekazywane w formie darowizny na konto określonej organizacji pozarządowej bądź instytucji publicznej.19
Akcja krwiodawstwa jest szczególną forma zbiórki pracowniczej.
Organizowana jest przez pracodawcę we współpracy z wyspecjalizowaną jednostka medyczną. Chętni pracownicy-wolontariusze oddają
Ibid.
Ibid.
19
Ibid.
17
18
88
swoją krew potrzebującym w specjalnie wydzielonym na ten cel
punkcie poboru (może być to pokój w siedzibie przedsiębiorstwa lub
w bezpośredniej okolicy). Pracownicy, którzy zdecydują się wziąć
udział w akcji honorowego oddawania krwi, zwykle są nagodzeni przez
firmę dniem lub czasem wolnym od pracy.20
8. Korzyści wynikające z wolontariatu
pracowniczego
Liczne korzyści wynikające z aktywności wolontariackiej są
zjawiskiem oczywistym. Mają one charakter wielostronny – zyskują
firmy, społeczności lokalne oraz sami pracownicy.
Bogactwo wolontariatu, różnorodność jego form, wartości oraz
korzyści, jakie ze sobą niesie, otwartość na niemalże wszystkie grupy
i instytucje społeczne, stanowi beneficjum ogólnospołeczne.
Korzyści płynące z wolontariatu pracowniczego odczuwają bezpośrednio pracownicy. Satysfakcja, zadowolenie i duma z własnych
dokonań, poczucie, że jest się potrzebnym innym ludziom to tylko
niektóre korzyści, które odczuwa wolontariusz. Pracownicy mogą
odreagować stres związany z wykonywaną pracą oraz nabrać dystansu
i do własnego życia. To doskonała odskocznia od codziennych obowiązków. Działania wolontariackie ujawniają również nieuświadomione dotąd talenty i umiejętności, rozwijają zdolności organizacyjne
i przywódcze, kształtują kreatywne myślenie.
Wolontariusze podczas akcji wolontariackich nabywają przede
wszystkim umiejętności miękkich, a w szczególności kompetencji
interpersonalnych. Uczą się m.in. empatii i wrażliwości, sztuki perswazji, rozmowy, asertywności. Jednakże rodzaj tych umiejętności
determinowany jest charakterem wolontariatu. Niektórzy pracownicy
uczą się także umiejętności twardych: prostych prac remontowych czy
montażowych lub nabywają też podstawową wiedzę z zakresu zarządzana finansami (przygotowując np. kosztorys projektu, rozliczając
faktury).21
Ibid.
K. Żurek, Wolontariat pracowniczy: angażowanie pracowników, bariery, korzyści,
13.08.2012,http://odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/wolontariat-pracowniczy-angazowanie-pracownikow-bariery-korzysci/
20
21
89
Akcje wolontariackie pomagają w nagłośnieniu i rozwiązywaniu
konkretnych problemów społecznych, przełamują również negatywne
stereotypy o ludziach dotkniętych poważnymi schorzeniami, niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Znacząco wpływają na budowanie współodpowiedzialności za społeczeństwo.
Omawiając korzyści dla firmy, zwykle mocno akcentuje się budowanie pozytywnego wizerunku wewnątrz przedsiębiorstwa – wśród
swoich pracowników. Pracownicy zaangażowani w działalność społeczną czują się bardziej związani z organizacją, co przekłada się na
efekty ich pracy. Jest to szczególnie zauważalne w sytuacji, gdy sami
pracownicy budują program wolontarystyczny, bądź gdy jest on dostosowany do ich zainteresowań. Niewątpliwą korzyść stanowi również
pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa przez lokalną społeczność,
co generuje szereg konsekwencji czysto biznesowych (pozyskanie
nowych klientów, lojalność klientów dotychczasowych). Firma jawi
się jako „dobry obywatel”, chce mieć swój udział w rozwiązywaniu
problemów społecznych otoczenia, w którym funkcjonuje. Dzięki
organizowaniu działań społecznych przy udziale pracowników, firma
umacnia swoją dobrą reputację i zaufanie wśród klientów, partnerów
biznesowych oraz samych pracowników.22
9. Wpływ wolontariatu pracowniczego na kapitał
społeczny firmy
Wolontariat ze wzglądu na wartości, na których się opiera, buduje
kapitał społeczny. Działania z zakresu wolontariatu pracowniczego,
o ile są zakrojone na dużą skalę i mają długofalowy charakter, wpływają na 3 podstawowe składowe kapitału społecznego.
Przede wszystkim zwiększają zaufanie między pracownikami.
W akcjach wolontariackich kluczowa jest bowiem umiejętność polegania na współpracowniku. Jest to swoisty test i sprawdzian dla ludzkiej
rzetelności i odpowiedzialności. Pracodawca może ocenić pod wpływem takich działań, czy pracownik jest godny zaufania, czy jego zaangażowanie wynika jedynie z chęci przypodobania się.23
Zeszyt Firma = zaangażowanie, pracownicy, wolontariusze, beneficjenci, Wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, s. 12
23
Na podstawie Raportu Wolontariat pracowniczy w polskich firmach – analiza zjawiska, Wyd.
Think Thank, Warszawa 2011, s. 20, http://www.dobrywolontariat.pl/uploads/TT_raport_badawczy_wolontariat.pdf
22
90
Kolejnym elementem odwołującym się do kapitału społecznego
są w wolontariacie pracowniczym normy. Działający zespołowo pracownicy, w ramach aktywności wolontariackiej umacniają swój wspólny system wartości, który opiera się na gotowości do altruistycznego
działania i postawie prospołecznej. Takie podejście wpływa na jakość
kontaktów interpersonalnych, gdyż skłania do bezinteresownej współpracy, podyktowanej nie tylko partykularnym interesem, ale przede
wszystkim chęcią pomocy współpracownikowi.24
Jednym z głównych profitów wolontariatu pracowniczego,
który odwołuje się do istoty kapitału społecznego, jest wzajemna sieć
powiązań. Objawia się ona w kilku obszarach. Przede wszystkim jest
czynnikiem budującym współpracę w zespołach. Wzajemne kontakty
stają się mniej oficjalne, rozmowy częściej schodzą na tematy prywatne. Niewątpliwie sprzyja to samej organizacji pracy: umożliwia
odpowiedni podział ról, wykorzystanie indywidualnych umiejętności
i talentów. Prace dobroczynne uruchamiają silne pozytywne emocje,
co odróżnia tę aktywność od zwykłych wyjazdów integracyjnych.
Są często omawiane, rozpamiętywane, stwarzają okazję do rozmów
i wspólnych wspomnień. Nie wiążą się przy tym z rywalizacją. Zamiast
codziennej konkurencji pojawia się współpraca. Innym obszarem budującym wspomnianą sieć powiązań jest fakt, że współpraca odbywa się
również miedzy pracownikami reprezentującymi różne działy, osobne
departamenty. W ramach wykonywania codziennych obowiązków, często nie mają oni ze sobą kontaktów. Tworzenie się tych nieformalnych
więzi staje się okazją do wymiany doświadczeń i opinii również na
tematy służbowe. Urzeczywistnia się także tzw. integracja wertykalna
– pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach organizacji. Wolontariat sprzyja więc tworzeniu przyjaznej hierarchii i niweluje dotychczasowe sztywne podziały. 25
Sieć powiązań w ramach wolontariatu pracowniczego często nie
ogranicza się tylko do przedsiębiorstwa. Jak wynika z badań, fundament zespołów wolontaraickich początkowo stanowią znajomi, koledzy z firmy. Jednak w miarę rozwoju projektów, do akcji mogą włączyć
się pracownicy innych firm. Tworzą się wtedy nieformalne sieci, które
skupiają wolontariuszy również z innych sektorów lub branż, czyli tzw.
networking.26
Ibid. s. 20
Ibid.
26
Ibid.
24
25
91
10. Podsumowanie
Wolontariat pracowniczy to sprawdzone narzędzie inwestycji społecznych i budowania przez firmę relacji z otoczeniem. Jego wpływ na
budowanie kapitału społecznego jest bezsporny. Współpraca z wolontariuszami buduje ważne relacje, tworzy wokół firmy społeczność osób
zaangażowanych i popierających jej misję, zwiększając dzięki temu
zaufanie i klimat sprzyjający działaniom społecznym. Umacnia to
lokalne więzi, integruje wokół wspólnych wartości.
Rozwój wolontariatu pracowniczego jest działaniem strategicznym, wpływa na firmę, pracowników oraz środowisko lokalne. Jego
rezultaty udowadniają, że warto prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny. Reasumując powyższe rozważania, należy skupić się na wniosku, że wszelkie działania społecznie odpowiedzialne, wśród których
wolontariat pracowniczy ma miejsce honorowe, istotnie wpływają na
kształt globalnego kapitału społecznego. Firma, która koncentruje się
nie tylko na aspektach ekonomicznych, ale także społecznych, niepodważalnie przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców,
oddziałując tym samym na wzrost konkurencyjności regionu, a nawet
kraju.
Wolontariat pracowniczy w istocie wpływa również na rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. Oparty na strategii współpracy interesariuszy i aktywizujących modelach dzielenia się wiedzą, talentem
i umiejętnościami interesariuszy, sprzyja zwiększeniu aktywności obywateli i podnoszeniu świadomości wspólnot lokalnych. Stanowi więc
swoisty łącznik środowisk biznesowych ze społeczeństwem obywatelskim.27
Bibliografia:
1.
2.
Komosa Piotr, Dorska Dorota, Wybrane aspekty prawne wolontariatu pracowniczego, Wyd. Centrum Wolontariatu, Warszawa
2008
Lorecka Katarzyna, Wolontariat pracowniczy w praktyce,
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB,
Warszawa 2011
K. Lorecka, Wolontariat pracowniczy w praktyce, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa 2011, s. 97
27
92
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Niziński Paweł, Odpowiedzialne marki – nowe narzędzie budowania kapitału społecznego, Harvard Business Review Polska,
Warszawa 2011
Orłowski Witold, Orliński Wojciech, Co to jest kapitał społeczny, Gazeta Wyborcza z dn. 28.09.2009, http://wyborcza.pl/
1,76842,7084808,Co_to_jest_kapital_spoleczny_.html#ixzz2yIPXmbhd
Paliwoda-Matiolańska Anna, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
2009
Pokutycka-Mądrala Marta, CSR a Kapitał Społeczny – perspektywa wewnętrzna firmy, [w:] M. Bonikowska, M. Grewiński, Usługi
społeczne odpowiedzialnego biznesu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011
Sierocińska Katarzyna, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar
i typy, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Studia Ekonomiczne
nr 1, Warszawa 2011
Żurek Kazimierz, Wolontariat pracowniczy: angażowanie pracowników, bariery, korzyści, 13.08.2012, http:
//odpowiedzialnybiznes.pl/artyku%C5%82y/wolontariat-pracowniczy-angazowanie-pracownikow-bariery-korzysci/
Raporty:
II Ogólnopolskie badanie wolontariatu pracowniczego, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Pracowniczego, Warszawa 2013
10. Raport z badań Wolontariat pracowniczy – między emocjami a
racjonalnością, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011
11. Raport Wolontariat pracowniczy w polskich firmach
– analiza zjawiska, Wyd. Think Thank, Warszawa 2011, http://
www.dobrywolontariat.pl/uploads/TT_raport_badawczy_wolontariat.pdf
12. Zeszyt Firma = zaangażowanie, pracownicy, wolontariusze,
beneficjenci, Wyd. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa
2009
9.
93
Download