HISTORIA MYSLI EKONONOMICZNEJ

advertisement
HISTORIA MYSLI EKONONOMICZNEJ
Według koncepcji Johna Maynarda Keynesa:
istniejące w systemie gospodarczym bezrobocie ma charakter dobrowolny
istniejące w systemie gospodarczym bezrobocie ma charakter frykcyjny
przyczyną masowego bezrobocia jest niedostateczny popyt
równowaga systemu gospodarczego ma zawsze miejsce przy pełnym
zatrudnieniu
2. Rewolucja marginalistyczna w ekonomii polegała zasadniczo na:
a. przeniesieniu punktu ciężkości w analizie ekonomicznej na problem wzrostu
gospodarczego
b. położeniu większego nacisku na rolę państwa
c. przeniesieniu punktu ciężkości w analizie na zachowania poszczególnych
jednostek gospodarujących
d. położeniu większego nacisku w analizie na zachowania klas społecznych
3. Użyte przez Adama Smitha sformułowanie “niewidzialna ręka rynku”:
a. jest synonimem koordynacyjnych sił rynkowych
b. oznacza działanie konkurencji, która wymusza od jednostek racjonalnie
zachowania
c. oznacza system bodźców, które informują jednostkę o kierunkach zyskownych
działań
d. wszystkie wyżej wymienione
4. Według Karola Marksa wartość siły roboczej można mierzyć jako:
a. wartość towarów wytwarzanych w czasie pracy przez robotnika
b. sumę pieniędzy wydatkowaną na podniesienie kwalifikacji robotnika
c. wartość dodatkowa
d. koszt środków utrzymania robotnika, czyli dóbr potrzebnych do
zregenerowania siły roboczej
5. Za używanym przez ekonomistów klasycznych pojęciem “ekonomia
polityczna” kryje się zasadniczo:
a. zdominowanie mechanizmów podejmowania decyzji podmiotów
gospodarujących przez wpływ polityki
b. upolitycznienie teorii ekonomii
c. analiza gospodarki narodowej i polityki gospodarczej państwa
d. analiza wyborów politycznych ludzi z wykorzystaniem narzędzi i modeli
ekonomii
6. Według teorii podziału Davida Ricardo w długim okresie w wyniku
akumulacji kapitału:
a. spada renta gruntowa uzyskiwana przez właścicieli ziemskich
b. spadają zyski kapitalistów
c. rosną zyski kapitalistów
d. rosną płace otrzymywane przez robotników
7. Według Thorsteina Veblenan zjawisko ostatecznej konsumpcji, typowe
dla kultury pieniężnej, pojawiło się w:
a) pierwotnej fazie pokojowej dzikości
b. okresie kultury łupieżczej
c. stadium guasi pokojowego rozwoju wytwórczości
d. fazie pokojowej organizacji wytwórczej
1.
a.
b.
c.
d.
8.
a.
b.
c.
Chremastyka to:
według koncepcji Arystotelesa sztuka zarobkowa
według koncepcji Ksenofona sztuka zarządzania majątkiem
według koncepcji Adama Smitha dział ekonomii zajmujący się poznawaniem
przyczyn bogactwa
d. według koncepcji merkantylistów wiedza o sposobach pomnażania majątków
9. Według koncepcji Karola Marksa bezwzględnym sposobem zwiększenia
stopy wyzysku przez kapitalistów jest:
a. podniesienie wydajności pracy dzięki wprowadzeniu bardziej nowoczesnych
maszyn
b. wydłużenie wydajności pracy
c. skrócenie czasu pracy
d. żadne z wyżej wymienionych
10. Zdaniem Jihna Stuarta Milla:
a. człowiek może modyfikować prawa produkcji, nie może jednak zmienić praw
dystrybucji
b. człowiek jest w stanie zmienić zarówno prawa produkcji jak i prawa dystrybucji
c. człowiek nie może wpływać ani na prawa produkcji ani na prawa dystrybucji
d. człowiek nie może zmienić praw produkcji, władny jest jednak zmienić prawa
dystrybucji
11. Jeśli przy pełnym wykorzystaniu posiadanych zasobów Anglia wytwarza
2500 galonów wina i 1000 jardów sukna, a Portugalia 2000 galonów i 400
jardów sukna, oznacza to, że:
a. Anglia posiada przewagę komperatywną w produkcji sukna
b. Anglia posiada przewagę komperatywną w produkcji wina
c. Anglia będzie eksportować wino, a importować sukno
d. Anglia nie odniesie żadnej korzyści z handlu międzynarodowego
12. Które z poniższych pojęć nie jest częścią idei merkantylizmu:
a. industrializm
b. autarkia
c. liberalizacja handlu
d. protekcjonizm
13. Główną myśl koncepcji cenowego mechanizmu przepływu pieniądza
kruszcowego można wyrazić następująco:
a. kraj powinien dążyć do ciągłego utrzymania dodatniego bilansu handlowego
b. ciągłe utrzymywanie przez państwo dodatniego bilansu handlowego i w długim
okresie jest niemożliwe
c. dodatni bilans handlowy powinien być najważniejszym celem
d. nagromadzenie pieniądza w kraju oznacza wzrost bogactwa
14. Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe w odniesieniu do renty
gruntowej Davida Rikardo:
a. ilość urodzajnych gleb jest ograniczona
b. działa prawo malejącej wydajności ziemi
c. cena zboża zależy od nakładów niezbędnych do poniesienia na gruntach
najmniej urodzajnych
d. wszystkie grunty, niezależnie od jakości gleby, przynoszą jednakową rentę
15. Według koncepcji Maxa Webera:
a. istnieje silna korelacja między rozwojem kapitalizmu, a nauczaniem kościoła
katolickiego
b. geneza systemu kapitalistycznego jest silnie związana z duchem reformacji
religijnej
c. etyka protestancka uczyniła z pracy czynność, która odwodzi człowieka od
zbawienia
d. świecki ascetyzm z całą surowością sprzeciwiał się dążeniu do pomnażania
dóbr doczesnych przez pracę
16. Hasło “laissez faire” było:
a. postulatem większej aktywności państwa w gospodarkę
b. postulatem walki z bezrobociem
c. postulatem większej wolności ekonomicznej
d. postulatem gromadzenia kruszców w kraju
17. Według teorii Davida Ricardo wartość wymienna dwóch towarów zależy
od:
a. całkowitych kosztów ich wytworzenia na które składają się płace, zyski i renta
gruntowa
b. względnej ilości pracy niezbędnej do ich wytworzenia
c. wartość użytkowych dóbr
d. żadne z wyżej wymienionych
18. Zgodnie z prawem rynków Jeana Baptistea Saya:
a. gospodarka zawsze stwarza odpowiedni popyt globalny na wyprodukowane
produkty
b. popyt na dobra finalne wymusza odpowiednią strukturę i poziom produkcji
c. gospodarka bardzo często doświadcza kryzysów nadprodukcji
d. gospodarka bardzo często doświadcza kryzysów spowodowanych
niedostateczną produkcją
19.Dla Adama Smitha źródłem bogactwa był:
a. kruszec będący w posiadaniu danego kraju
b. ludzka praca zaangażowana w wytwarzanie dóbr materialnych
c. zasoby naturalne danego kraju
d. dziedzictwo kulturowe danego kraju
19. W teorii Jihna Maynarda Keynesa czynnikiem określającym poziom
popytu globalnego są:
a. wydatki konsumpcyjne społeczeństwa
b. wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw
c. wydatki rządowe
d. wszystkie wyżej wymienione
20. Autorem książki pt. “Badania na naturą i przyczynami bogactwa
narodów” był:
a. Adam Smith
b. John Maynard Keynes
c. Antoine Montchretien
d. Alfred Marshall
21. Na podstawie praw dialektyki Karola Marksa można wyciągnąć wniosek,
że:
a. kolejne nowe formy bytu społecznego są jakościowo gorsze od poprzednich
b. istnieją niezmienne ustroje i idee
c. systemy społeczno gospodarcze, podobnie jak zjawiska przyrody, ewoluują
d. w przyrodzie i w życiu społecznym obserwuje się harmonię
23. Maksyma Arystotelesa “Pecunia pecuniam parere non potest” stwierdza:
a. pieniądz nie może rodzić pieniądza
b. żaden pieniądz nie śmierdzi
c. pieniądze szczęścia nie dają
d. czas to pieniądz
24. Według teorii Johna Maynarda Keynesa:
a. każdy akt oszczędzania prowadzi do równoległego aktu inwestowania
b. podaż stwarza sobie popyt
c. teoria neoklasyczna wyjaśnia charakter występującego w latach 30- tych
bezrobocia
d. jednym ze środków zapewniających osiągnięcia stanu pełnego zatrudnienia
jest uspołecznienie inwestycji
25. W teorii Alfreda Marshalla okres sekularny to:
a. okres w którym podaż jest stała
b. okres w którym istnieją koszty stałe
c. możliwe są zmiany technologii i liczby ludności
d. okres w którym popyt jest stały
26. Który z poniższych elementów nie wchodzi w skład nadbudowy
współtworzącej według koncepcji Karola Marksa formację gospodarczo
– społeczną:
a. nauka
b. stosunki własności
c. prawo
d. instytucja państwa
27. Według prawa ludnościowego Thomasa Roberta Malthusa:
a. między przyrostem ludności, a przyrostem ilości środków do życia nie istnieje
sprzeczność
b. liczba ludności rośnie w postępie arytmetycznym, a podaż żywności w
postępie geometrycznym
c. przyczyną nędzy szerokich grup społecznych jest brak środków utrzymania
dla rosnącej liczby ludności
d. podaż żywności rośnie szybciej niż wzrasta liczba ludności
28. Według koncepcji Alfreda Marshala:
a. w długim okresie wzrasta wpływ kosztów produkcji na wartość dobra
b. im krótszy jest rozważany okres, tym większy wpływ na wartość dobra mają
czynniki podażowe
c. im krótszy jest rozważany okres, tym większy wpływ na wartość dobra mają
czynniki popytowe
d. im krótszy jest rozważany okres, tym większy wpływ ma wartość dobra na
jego użyteczność
29. Według Francoisa Quesnaya klasę produkcyjną tworzą:
a. rzemieślnicy
b. kupcy
c. rolnicy
d. robotnicy najemni
30. Które z poniższych zadań nie zostało nałożone na państwo przez Adama
Smitha
a. redystrybucja dochodu społecznego w trosce o ludzi biednych
b. obowiązek ustanowienia skutecznego wymiaru sprawiedliwości
c. obrona społeczeństwa przed zagrożeniami zewnętrznymi
d. dostarczanie dóbr publicznych
w teście tym pozaznaczane są następujące odpowiedzi:
1c 2c 3b 4a 5brak 6b 7d 8a 9b 10d 11b 12c 13b 14d 15b 16c 17b 18a 19b 20 b 21a
22c 23a 24d 25c 26b 27c 28d 29c 30a
Download