Skrypt do lekcji 5 Plik

advertisement
Zróżnicowanie społeczne
• Przyczyny zróżnicowania społecznego leżą w
rywalizacji;
• Trzy zasadnicze czynniki różnicujące to
pieniądze, władza i prestiż;
• Każdy z czynników jest dobrem rzadkim i
wysoko cenionym;
• Członkowie społeczeństwa starają się zająć
jak najwyższą pozycję w hierarchii.
Przyczyny zróżnicowania społecznego leżą w rywalizacji między ludźmi, która przyczynia
się do powstawania podziałów. Rywalizacja ta nadaje społeczeństwu dynamikę i powoduje,
że ludzie zmotywowani są do wspinania się po szczeblach drabiny społecznej Można
wyróżnić trzy zasadnicze czynniki, różnicujące ludzi: pieniądze, władza i prestiż.
Prestiż rozumiany jest jako poważanie lub szacunek wśród innych osób. Każdy z tych
czynników jest dobrem rzadkim i ze względu na swoją trudną dostępność jest dobrem
wysoko cenionym. Członkowie społeczeństwa starają się zająć jak najwyższą pozycję w
hierarchii i posiąść jak najwięcej pożądanych dóbr.
Powyższe czynniki - pieniądze, władza i prestiż składają się na status społeczny, czyli pozycję
zajmowaną przez jednostkę w społeczeństwie.
Zróżnicowanie społeczne
• Każdy z czynników statusu może otworzyć
drogę do zdobycia pozostałych
• pieniądze do prestiżu
• Pieniądze do władzy
• Władza do sławy, także do bogactwa
• prestiż do pieniędzy i do udziału we władzy
Każdy z powyższych czynników statusu może otworzyć drogę do zdobycia pozostałych:
pieniądze mogą utorować drogę do prestiżu - ludzie zamożni, o ile zdobyli pieniądze w
sposób uczciwy, często budzą szacunek otoczenia. Pieniądze mogą także otworzyć drogę do
władzy: zamożny przedsiębiorca, który odniósł sukces w swojej branży, może zająć się
polityką i finansować swoją kampanię wyborczą (za przykład może posłużyć premier Włoch
Silvio Berlusconi). Władza może utorować drogę do sławy - to los, który spotyka popularnych
polityków, może także przyczynić się do zdobycia bogactwa materialnego: pomijając
patologię korupcji, nierzadko zdarza się, że byli politycy sprawujący różne urzędy zapewniają
sobie bardzo wysoki standard materialny. Mogą to robić np. publikując wspomnienia,
prowadząc wykłady (jak byli polscy prezydenci) lub oferując usługi doradcze potężnym
grupom lobbingowym, które chcąc wywierać nacisk na przedstawicieli aparatu władzy
poszukują kogoś ze znajomością zakulisowych reguł podejmowania decyzji.
Wreszcie prestiż może utorować drogę do pieniędzy (za przykład mogą posłużyć popularne
postaci, decydujące się na udział w reklamach), niekiedy może też przyczynić się do udziału
we władzy (np. aktor Ronald Reagan sięgnął najpierw po stanowisko gubernatora Kalifornii,
a następnie po prezydenturę Stanów Zjednoczonych.
Zróżnicowanie społeczne
• czynniki statusu mogą się wspierać (zbieżność
czynników statusu) lub występować
niezależnie (rozbieżność czynników statusu)
– bogaci nie zyskują aprobaty lub nie mają władzy;
– ludzie obdarzeni prestiżem mogą być ubodzy i
dalecy od wypływu na władzę;
– sprawujący władzę mogą być niezamożni i
pozbawieni prestiżu;
Omówione powyżej czynniki statusu mogą się wspierać wzajemnie - mówimy o zbieżności
czynników statusu (osoby jednocześnie bogate, wpływowe i cieszące się szacunkiem) lub
też być rozbieżne:
ludzie bogaci mogą dysponować ogromnymi fortunami, ale nie zyskają większej społecznej
aprobaty, jeśli nie towarzyszy im szacunek, wypływający np. z ich pracowitości i uczciwości.
Mogą też nie mieć żadnej władzy ani wpływu na nią. Ludzie obdarzeni prestiżem mogą
być ubodzy i dalecy od wypływu na władzę. Ludzie sprawujący władzę mogą być
niezamożni i pozbawieni prestiżu, jak policjanci, którzy w Polsce nie cieszą się wysokimi
zarobkami ani powszechnym szacunkiem.
.
Z róż nic owanie s połec z ne
• S połec z eńs twa s ą z róż nic owane wg
róż nyc h c ec h, jak płeć , wiek, s tatus
materialny, poc hodzenie etnic z ne,
wyks z tałc enie
• K aż da z tyc h c ec h przekłada s ię na
poz yc ję s połec z ną
• Układ poz yc ji s połec znyc h s kłada s ię
na s trukturę s połec zną
• A utorz y klas yc z nyc h prac rozc iąg ali ten
termin na pojęc ie „s połec z eńs twa”.
Społeczeństwa są bardzo zróżnicowane wewnętrznie, na co wpływa wiele czynników –
takich jak płeć, wiek, status materialny, pochodzenie etniczne, wykształcenie, itd. Każda
z tych cech przekłada się na pozycję społeczną jednostek, ale i całych grup społecznych.
Układ całości pozycji społecznych występujących w danym społeczeństwie składa się na
strukturę społeczną.
Różni socjologowie definiują ją w odmienny sposób. Autorzy klasycznych prac z dziedziny
socjologii, analizując strukturę społeczną rozciągali ten termin na pojęcie „społeczeństwa”,
niemal utożsamiając je ze sobą.
Struktura społeczna
• Pojęcie struktury podkreśla stałość,
niezmienność
• określone miejsca w strukturze są niezależne
od konkretnych jednostek;
• pozycja społeczna:
– Z każdą pozycją wiąże się władza, przywileje,
prestiż dostęp do informacji, wiedza czy majątek
– dostępność tych dóbr jest różna dla różnych
pozycji
– Najwyższe pozycje dają dostęp o najbardziej
cenionych dóbr
Pojęcie struktury społecznej podkreśla stałość, niezmienność pewnych aspektów czy
wymiarów funkcjonowania społeczeństwa. Kiedy mówimy o pozycjach społecznych, mamy
na myśli określone miejsca w strukturze społecznej, niezależne od zajmujących je
konkretnych jednostek – pozycja społeczna króla, związane z nią przywileje i władza jest
niezależna od tego, kto aktualnie jest królem i jakim jest władcą. Z każdą pozycją społeczną
wiąże się władza, przywileje, prestiż społeczny, dostęp do informacji, wiedza czy
majątek;
dostępność tych ważnych społecznie dóbr jest różna dla różnych pozycji
społecznych. Najwyższe pozycje dają zwiększony dostęp do najbardziej cenionych dóbr,
materialnych lub niematerialnych, których jest za mało, aby mogły być dostępne dla każdego.
Hierarchia społeczna
• Zróżnicowanie pozycji tworzy hierarchię
społeczną.
• Poszczególne pozycje znajdują się „wyżej” lub
„niżej”;
• na dole najniższe pozycje, których jest
najwięcej,
• na szczycie najwyższe których jest niewiele;
• Struktura zapewnia porządek, ład, czyni
rzeczywistość przewidywalną
• Częścią ładu są wzorce działania;
Zróżnicowanie pozycji społecznych w obrębie struktury społecznej tworzy hierarchię
społeczną. Poszczególne pozycje społeczne znajdują się „wyżej” lub „niżej” w hierarchii.
Jeśli wyobrazimy sobie strukturę społeczną jako piramidę, to na dole znajdą się najniższe
pozycje, których jest najwięcej, na szczycie zaś pozycje najwyższe, których jest
stosunkowo niewiele.
Struktura społeczna występuje w każdym znanym typie społeczeństwa; bez niej panowałby
chaos. Struktura zapewnia porządek, ład, i czyni rzeczywistość społeczną przewidywalną.
Częścią owego ładu są wzorce działania, na przykład osiągania określonych pozycji
społecznych ("robienia kariery”). Dzięki temu ludzie wiedzą co i jak mają zrobić, jak
planować swoje życie. Ład społeczny, oparty na hierarchii, jest oparciem i sposobem
porządkowania rzeczywistości i odnajdywania w niej swojego miejsca, sprzyja orientacji w
mechanizmach życia społecznego.
Teoria klas Marksa
• filozof i działacz komunistyczny Karol
stworzył teorię klas społecznych;
• Marks uznał ekonomię za centralną dziedzinę
życia społecznego;
• w ramach pracy ludzie zaspokajają potrzeby;
• praca przekłada się na status społeczny oraz
tożsamość jednostki
• Najważniejszą rolę odgrywa własność
kapitału, dzięki któremu można pomnażać
majątek.
Dziewiętnastowieczny niemiecki filozof i działacz komunistyczny, Karol Marks, nie
wymyślił pojęcia klasy społecznej, gdyż używano go wcześniej, m.in. na gruncie filozofii,
stworzył jednakże teorię klas społecznych, uważaną do dziś za inspirującą.
Marks uważał, że czynnikiem odróżniającym ludzi od zwierząt jest praca, uznał tym samym
ekonomię za centralną dziedzinę życia społecznego. W ramach pracy ludzie zaspokajają
swoje potrzeby, nawiązują stosunki społeczne, praca kształtuje ich interesy, co więcej,
przekłada się na status społeczny oraz tożsamość jednostki. Praca i podział jej efektów
wyznaczają, zdaniem Marksa, podstawowe cechy społeczeństwa.
Najważniejszą rolę w ekonomii odgrywa własność, przede wszystkim własność środków
produkcji, kapitału, dzięki któremu można pomnażać dochody i majątek, a więc ziemi,
surowców, fabryk itd.
Teoria klas Marksa
• Stosunek do środków produkcji tworzy
najważniejszy podział społeczny na dwie
klasy:
– posiadającą środki produkcji – burżuazja’
– nie posiadającą środków produkcji - proletariat’
• nierówny podział prowadził do wyzysku:
– kapitaliści dyktowali warunki pracy i
wynagrodzenie;
– robotnikom zależało na najwyższych płacach;
• Interesy klas są przeciwstawne co prowadzi
do konfliktu
Stosunek do środków produkcji, posiadanie tychże lub nie, tworzy najważniejszy podział
społeczny, podział na dwie klasy społeczne. W dziewiętnastowiecznym społeczeństwie
europejskim klasą posiadająca środki produkcji była burżuazja, kapitaliści, zaś klasą nie
posiadającą środków produkcji, zmuszoną w związku z tym do wynajmowania pracy
swoich rąk, był proletariat. Taki nierówny podział dóbr w społeczeństwie prowadził do
wyzysku proletariatu przez burżuazję. Kapitaliści dyktowali nie tylko warunki pracy, ale
także wynagrodzenie, minimalizując przy tym koszty własne. Robotnikom zależało na jak
najkorzystniejszych warunkach pracy oraz jak najwyższych płacach. Interesy obu klas są
przeciwstawne, co prowadzi do konfliktu; jednakże stroną „wygrywającą”, narzucająca
warunki, byli w tej sytuacji pracodawcy.
Teoria klas Marksa
• Różnice pomiędzy klasami przekładają się na
sposób życia, światopogląd, postawy
polityczne, dostęp do władzy czy
wykształcenie;
• Marks wyróżniał klasy na podstawie
czynników ekonomicznych;
• Klasy rozumiane jako zbiory jednostek to
„klasy w sobie”;
• zbiorowości mające poczucie klasowej
tożsamości to „klasy dla siebie”.
Różnice pomiędzy klasami dotyczą nie tylko pozycji ekonomicznych oraz zaspokajania
potrzeb, ale przekładają się także na sposób życia, światopogląd, postawy polityczne,
dostęp do władzy czy wykształcenie. We wszystkich tych sferach Marks dostrzegał skrajne
odmienności pomiędzy burżuazją i proletariatem.
Marks wyróżniał klasy na podstawie czynników ekonomicznych, zauważał jednak, że w
pewnych sytuacjach mogą przekształcić się w grupy społeczne, połączone więzią społeczną.
Klasy rozumiane jako zbiory jednostek o takim samym położeniu społecznoekonomicznym to „klasy w sobie”, nie zdające sobie sprawy ze swojego miejsca w
społeczeństwie. Natomiast zbiorowości mające poczucie klasowej tożsamości oraz
„świadomości klasowej” to zdaniem Marksa „klasy dla siebie”, trafnie rozpoznające swoją
pozycje w społeczeństwie i skutecznie zabiegające o swoje interesy.
Teoria klas Marksa
• Marks przekonany o misji proletariatu:
– wszystkie formy społeczne: wspólnota
pierwotna, formacja azjatycka, feudalizm,
kapitalizm są etapami rozwoju;
– Proletariat miał doprowadzić do rewolucji i
utworzyć społeczeństwo komunistyczne
– Środki produkcji miały przejść w ręce robotników
– podziały klasowe i wyzysk ekonomiczny miały
być zniesione.
• Teoria Marksa ma współczesnie tylko
znaczenie historyczne
Marks był przekonany o misji dziejowej proletariatu. Zdaniem Marksa wszystkie
wcześniejsze historycznie formy społeczne: wspólnota pierwotna, formacja azjatycka,
feudalizm, po kapitalizm, były etapami rozwoju społecznego. Proletariat, świadomy
swoich interesów, miał doprowadzić do rewolucji i utworzyć nowe społeczeństwo
komunistyczne, zdaniem Marksa najwyższe stadium rozwoju społecznego. Środki
produkcji miały przejść w ręce robotników, podziały klasowe i wyzysk ekonomiczny
miały być zniesione.
Teoria klas społecznych Marksa ma obecnie już tylko znaczenie historyczne, nie
wykorzystuje się jej już do analizy nowoczesnych i ponowoczesnych społeczeństw.
Teoria klas Marksa
• Uwspółcześnioną wersją teorii Marksa jest
neomarksizm
• nowoczesne społeczeństwa wykraczają poza
przewidywania Marksa
• kategoria klasy nie wystarcza do opisania
nierówności społecznych (teza o „śmierci
klas”) na zróżnicowanie społeczeństw
ponowoczesnych wpływają nowe trendy
technologiczne
• Słabnie zapotrzebowanie na prace fizyczne,
wzrasta na prace wymagające wyższych
kwalifikacji
Uwspółcześnioną formą teorii klasowej Marksa jest neomarksizm. Zmiany cywilizacyjnotechnologiczne, a także gospodarcze, społeczne i kulturowe, które ukształtowały nowoczesne
społeczeństwa, wykraczają daleko poza koncepcje i przewidywania rozwoju społecznego
oraz konfliktu klasowego zaproponowane przez Marksa.
Po pierwsze badacze zauważają, że marksowska kategoria klasy społecznej nie wystarcza
już do opisania i wytłumaczenia występujących współcześnie nierówności społecznych
(teza
o
„śmierci
klas”).
Ponadto
na
zróżnicowanie
społeczne
społeczeństw
ponowoczesnych, takich jak społeczeństwa Europy zachodniej czy Ameryki Północnej,
wpływają nowe trendy technologiczne i związane z nimi przemiany cywilizacyjne.
Nowe zjawiska społeczne a teoria
klas
– Słabnie zapotrzebowanie na prace fizyczne,
wzrasta na prace wymagające wyższych
kwalifikacji
– Upowszechnienie komputera zamazuje granice
miedzy praca fizyczną a umysłową
– procesy oddzielania się własności od zarządzania
– różnicowanie się kategorii społecznozawodowych
– W krajach wysoko rozwiniętych rynek ulega
przekształceniom
– elastyczna polityka zatrudnienia
Wyróżnić tutaj można kilka procesów:

Słabnie zapotrzebowanie na proste prace fizyczne, wzrasta na prace wymagające
wyższych kwalifikacji i poziomu wiedzy

Upowszechnienie się komputera jako narzędzia pracy zamazuje granice miedzy
praca fizyczną a umysłową (w wielu fabrykach czy zakładach przemysłowych praca
rąk ludzkich zastępowana jest przez automaty i roboty sterowane komputerowo)

Nasiliły się procesy oddzielania się własności (na przykład środków produkcji) od
procesu zarządzania, z czym wiąże się rozrost społeczno-zawodowej kategorii
menedżerów

Następuje różnicowanie się wszystkich kategorii społeczno-zawodowych

W
krajach
wysoko
rozwiniętych
rynek
dóbr
i
usług
ulega
szybkim
przekształceniom (w szybkim tempie zmieniają się popularne towary, pojawiają się
nowe mody), z czym wiąże się elastyczna polityka zatrudnienia i płynność kadr.
Nowe zjawiska społeczne a teoria
klas
• nowe formy własności produkcji:
– akcje
– obligacje
– zakład często nie jest własnością jednej osoby czy
rodziny
– właścicielami są udziałowcy ;
– zarządzanie powierza się menedżerom nie
będącym właścicielami;
– Nowe formy stosunku pracy: zatrudnienie na pół
etatu, umowę zlecenie, kontrakt czy umowę o
dzieło, na więcej niż jednym etacie - stosunek
między pracownikiem a pracodawcą nie tak
prosty jak sądził Marks
Po drugie pojawiły się nowe formy własności produkcji, takie jak akcje czy obligacje
rządowe, zakład przemysłowy czy firma usługowa nie musi i często nie jest własnością
jednej osoby czy rodziny, ale jej właścicielami są wszyscy udziałowcy. Nadzorowanie,
organizowanie i zarządzanie nowoczesnymi firmami powierza się
specjalistom –
menedżerom, nie będącym właścicielami.
Zmieniły się także formy stosunku pracy – obecnie wiele osób jest zatrudnionych na pół
etatu, umowę zlecenie, kontrakt czy umowę o dzieło. Wiele osób jest także zatrudnionych
na więcej niż jednym etacie. Sprawia to, że stosunek między pracownikiem a pracodawcą,
między właścicielem środków produkcji a pracownikiem utrzymującym się z pracy najemnej
jest bardziej skomplikowany i nie tak jednoznaczny i prosty, jak sądził Marks.
Koncepcja klas Maksa Webera
• wyjaśnianie za pomocą jednego czynnika
może być niewystarczające
• znaczenie czynników gospodarczych
• wspólny element determinujący szanse
określany przez interesy wiążące się z
posiadaniem dóbr oraz interesy zarobkowe w
warunkach rynku
• warunek zaistnienia klasy społecznej - tylko
na rynku dóbr lub pracy, tylko w
kapitalistycznym typie gospodarki;
Max Weber cenił prace Marksa, uważał jednak, że wyjaśnianie różnorodności życia
społecznego za pomocą jednego czynnika, w tym przypadku środków produkcji, może być
niewystarczające. Sam doceniał znaczenie czynników gospodarczych i ich wpływ na
funkcjonowanie społeczeństwa.
Weber zaproponował inne ujecie klasy społecznej, które do dziś nie straciło na aktualności.
„O klasie mówimy tam, gdzie: (i) wielu ludziom wspólny jest swoisty element determinujący
ich szanse życiowe, o ile (ii) element ów określany jest wyłącznie przez ekonomiczne interesy
wiążące się z posiadaniem dóbr oraz interesy zarobkowe, i to (iii) w warunkach rynku –
dóbr lub pracy” (Weber 2002; 671). Socjolog niemiecki zakładał warunek zaistnienia klasy
społecznej – występują one tylko na rynku dóbr lub pracy, przypisując tym samym
kategorie klasy do społeczeństw o kapitalistycznym typie gospodarki.
Koncepcja klas Maksa Webera
• własność - nie tylko posiadane dobra, ale
także kwalifikacje, doświadczenie oraz inne
umiejętności znajdujące zastosowanie na
rynku;
• Weber nie zakładał wyzysku ani konfliktu w
relacjach pomiędzy klasami
• Weber traktował klasę jako zbiorowość, a nie
wspólnotę
Weber inaczej niż Marks określał własność, obejmując tym pojęciem nie tylko posiadane
dobra, ale także specjalistyczne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz inne
umiejętności znajdujące zastosowanie na rynku. Od Marksa różni go także neutralny
język, Weber nie zakładał wyzysku ani konfliktu w relacjach pomiędzy klasami
społecznymi.
Podobnie do Marksa Weber traktował klasę społeczną jako zbiorowość, kategorię, a nie
wspólnotę.
Koncepcja nowej klasy średniej
• Na przełomie XIX i XX wieku wzrost liczby
pracowników umysłowych
• tezy o powstaniu „nowej klasy średniej”
Schmollera
• stara klasa średnia: kupcy, rzemieślnicy,
właściciele firm;
• „nowa klasę średnią” - pracownicy handlu i
usług, urzędnicy, wysoko wykwalifikowani
specjaliści, a także kadry kierownicze;
Na przełomie XIX i XX wieku w społeczeństwach Europy Zachodniej i Stanów
Zjednoczonych
nastąpił
znaczący
wzrost
liczby
pracowników
umysłowych
reprezentujących różne zawody. Zjawisko to zaowocowało wysunięciem tezy o powstaniu
„nowej klasy średniej”, autorstwa Gustawa Schmollera.
Do „starej klasy średniej” zaliczał on kupców, rzemieślników, właścicieli firm, generalnie
ludzi pracujących na własny rachunek, którzy zaczęli wyodrębniać się w wiekach średnich,
jako nowy segment struktury społecznej. Natomiast „nowa klasę średnią” tworzą
pracownicy handlu i usług, urzędnicy, wysoko wykwalifikowani specjaliści, a także
kadry kierownicze firm i instytucji państwowych.
Cechy klasy średniej
• czynnikiem wyróżniającym klasę średnią
jest miejsce pomiędzy klasa niższą a wyższą;
• wspólnym elementem jest własność (nie
tylko zasoby materialne i pieniężne, ale także
umiejętności i kwalifikacje);
• Posiadanie kapitału wpływa na postawy i
życie codzienne;
Zwykle przyjmuje się, że czynnikiem wyróżniającym klasę średnią jest miejsce w
hierarchii społecznej, pomiędzy klasa niższą a wyższą. W jej skład wchodzi wiele różnych
kategorii, także zawodowych, dla których wspólnym elementem jest własność. Własność
jest rozumiana nie tylko jako zasoby materialne i pieniężne, ale także umiejętności i
kwalifikacje eksperckie. Posiadanie kapitału w znaczący sposób wpływa na postawy,
wiarę we własne siły, pewność siebie i chęć samodzielnego kierowania własnym życiem.
Cechy klasy średniej
• Granice pomiędzy robotnikami a klasą
średnią nie jest dochód, ale wykonywanie
pracy umysłowej lub praca na własny
rachunek;
• Zamożność
• Poziom wykształcenia
• Styl życia
• przedsiębiorczość, aktywność, dążenie do
sukcesu, ambicje zawodowe, aspiracje
• Indywidualizm
Inne cechy klasy średniej to:

Granice pomiędzy robotnikami a klasą średnią nie jest dochód, który może być
bardzo zróżnicowany, ale wykonywanie pracy umysłowej, stosunkowo samodzielnej
i niezależnej lub praca na własny rachunek;

Zamożność i wysoka stopa życiowa;

Poziom wykształcenia i związane z zawodem szanse na rynku;

Styl życia – klasę średnią cechuje przedsiębiorczość, aktywność, dążenie do
sukcesu, ambicje zawodowe, aspiracje dotyczące kształcenia siebie i dzieci;

Indywidualizm;
Cechy klasy średniej
• Przynależność do klasy średniej mobilizuje do
rozwoju, doskonalenia zawodowego,
gromadzenia majątku.
• Klasa średnia pełni funkcje stymulatora i
stabilizatora gospodarki
• Znajdując się pomiędzy innymi klasami pełni
funkcje stabilizatora systemu politycznego,
łagodząc konflikt pomiędzy klasami
• Klasa średnia jest stymulatorem aktywności
obywatelskiej.
Przynależność do klasy średniej mobilizuje do nieustannego rozwoju, doskonalenia
zawodowego, gromadzenia majątku. Klasa średnia ze względu na swoją liczebność oraz
możliwości konsumpcyjne pełni funkcje stymulatora, a jednocześnie stabilizatora
gospodarki. Znajdując się na pozycji pomiędzy innymi klasami pełni także funkcje
stabilizatora systemu politycznego, łagodząc konflikt pomiędzy klasami wyższą i niższą.
Klasa średnia jest także stymulatorem aktywności obywatelskiej.
Cechy klasy średniej
• na rynku pracy cenniejszy jest dyplom
uniwersytecki i specjalistyczne kwalifikacje
niż średnia i drobna własność
• Przykładem tradycyjnego przedsiębiorcy
może być sklepikarz.
• przedstawicielem nowej klasy średniej będzie
właściciel formy oferującej usługi
informatyczne
Nowa i stara klasa średnia mogą współistnieć w tym samym czasie, nie jest tak, że stara
klasa średnia zanikła, a zastąpiła ją nowa. Tym, co różni je od siebie to skupianie się w
odmiennych zawodach, inne orientacje życiowe oraz różne funkcje w systemie
społecznym.
Współcześnie na rynku pracy cenniejszy jest dyplom uniwersytecki i specjalistyczne
kwalifikacje niż średnia i drobna własność. Małe przedsiębiorstwa przeważnie działają na
peryferiach rynku, opierając się na tradycyjnych technologiach. Ich pozycja rynkowa jest
niestabilna, co może się wiązać z niechęcią wobec wielkich korporacji, zaciągania kredytów
bankowych czy inwestowania w nowoczesne technologie. Generalnie unikają ryzyka.
Przykładem takiego tradycyjnego drobnego przedsiębiorcy może być sklepikarz. Z kolei
przedstawicielem nowej klasy średniej będzie właściciel formy oferującej usługi
informatyczne i internetowe, na przykład projektowanie stron internetowych.
Download