Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego.

advertisement
Spis treści
Wstęp. 1
Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego. 1
Przykład korzyści komparatywnych. 3
Ograniczenia w handlu międzynarodowym. 6
Handel zagraniczny w Polsce. 7
Pojęcia występujące w handlu zagranicznym. 9
Literatura. 10
Spis treści 11
Wstęp.
Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych
powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomość
praw i reguł obowiązujących w tym handlu na przestrzeni wieków ma duże znaczenie dla
zrozumienia mechanizmów nakręcających wzrost i stymulujących rozwój gospodarczy
współcześnie. Handel międzynarodowy umożliwia wykorzystanie większej ilości
czynników wytwórczych oraz większą produkcje i konsumpcje dóbr i usług. Dlaczego
kraje z sobą handlują? Odpowiedz wydaje się być rzeczywista! Kraje handlują, po to, aby
zdobyć produkty i czynniki produkcyjne, których same nie maja i nie mogą produkować.
Ale ta odpowiedz odsłania zaledwie rąbek rzeczywistości! Oczywiście, niektóre dobra i
czynniki produkcyjne są fizycznie nieosiągalne, np. w Polce nie mamy warunków do
uprawy kawy czy herbaty. Jeśli chcemy to dobro mięć, musimy je importować. Korzyści
absolutne polegają na tym, ze dany kraj jest bardziej efektywniejszy w produkcji danego
dobra od innego kraju. Korzyści komparatywne polegają na tym, ze jeden kraj może
produkować dane dobro, po niższych kosztach alternatywnych od innego kraju. Kraje
handlujące ze sobą eksportują te dobra, w produkcji których maja korzyści komparatywne
i dzięki temu osiągają korzyści. Każdy z krajów dokonuje zakupów po niższej cenie, niż
ta, jaka musiałby zapłacić produkując dobro samodzielnie. Kraje maja więcej produktów
dzięki wymianie międzynarodowej, niż gdyby produkował obydwa dobra u siebie. Handel
międzynarodowy przynosi wiec korzyści obydwu stronom.
Korzyści wynikające z handlu międzynarodowego.
Handel zagraniczny (międzynarodowa wymiana) to całość stosunków wymiennych w
świecie, między wszystkimi krajami lub zrzeszeniami. Wymiana międzynarodowa, jako
wynik specjalizacji i wzrostu skali produkcji, umożliwia – dzięki rozszerzeniu rynku
zbytu – racjonalne wykorzystanie zasobów czynników produkcji, jakimi dysponuje dany
kraj, zazwyczaj bowiem rynki narodowe nie są na tyle chłonne, aby zapewniały zbyt
masowej i wyspecjalizowanej produkcji. Gdy jakiś kraj prowadzi politykę autarkii, tj.
próbuje samodzielnie rozwijać wszystkie możliwe dziedziny produkcji, musi rozpraszać
posiadane środki. W efekcie skala produkcji jest mała, koszty wytwarzania i ceny
wysokie, stopień nowoczesności niezbyt duży, a część posiadanych czynników produkcji
nie wykorzystana w sposób racjonalny. Ponadto rozwój niektórych dziedzin produkcji ze
względu na niedostatek pewnych czynników produkcji lub zbyt wysokie koszty
wytwarzania jest ograniczony, a czasem wręcz niemożliwy. Natomiast specjalizacja i
wymiana międzynarodowa, prowadząc do rozszerzenia rynków zbytu, pozwalają na
lepsze wykorzystanie posiadanych czynników produkcji w poszczególnych krajach
włączonych w system międzynarodowej współpracy.
Większość korzyści z handlu zagranicznego wynika z alokacji zasobów
dokonywanej w najbardziej efektywny sposób oraz z obniżki społecznych kosztów
alternatywnych – każdy obszar geograficzny produkuje oraz dokonuje wymiany tych
towarów, które jest mu najłatwiej produkować. Łączna produkcja krajów oraz ich możliwości
konsumpcji są największe wtedy, gdy poszczególne kraje wytwarzają dobra o niskim koszcie
alternatywnym zamieniając je na towary o wysokim u nich koszcie alternatywnym. A. Smith
określił następująco ponad dwieście lat temu istotę korzyści z handlu: „Maksymą każdego
roztropnego gospodarza jest niepodejmowanie produkcji czegokolwiek co kosztowałoby go
więcej niż zakup takiego dobra”. Oprócz tego handel zapewnia dostęp do szerszej i bardziej
różnorodnej oferty towarowej. Korzyści z handlu międzynarodowego widać najbardziej
wyraźnie w tych sytuacjach, w których jakiś towar w ogóle nie jest produkowany w danym
kraju i musi być importowany.
Handel międzynarodowy promuje także specjalizację, której korzyści są oczywiste.
Koncentrując się na produkcji niewielkiej ilości towarów i sprzedając je na rynku
międzynarodowym, dany kraj zbiera korzyści większej efektywności w skali produkcji.
Handel międzynarodowy może przyczynić się do oszczędności zasobów.
Dzięki wymianie międzynarodowej rośnie zapotrzebowanie globalne na czynniki
produkcji istniejące w danym kraju we względnej obfitości. Popyt krajowy zwiększa się o
popyt zagraniczny. Tym samym rosną ceny tych czynników produkcji i zasobów (np. ziemi w
Australii, Kanadzie czy USA, ropy naftowej na Bliskim Wschodzie). Gdyby w tych
warunkach dany kraj nie utrzymywał wymiany z zagranicą, część jego czynników produkcji i
zasobów byłoby nie wykorzystane ze względu na niski poziom cen zbytu, a zatem i
dochodów. Konieczne byłoby wówczas wytwarzanie takich dóbr, do których nie ma
dogodnych warunków (np. produkcja żelaza) i w efekcie koszty produkcji i ceny byłyby
wysokie, a skala produkcji niewielka. W gospodarce nie uczestniczącej w międzynarodowym
podziale pracy czynniki produkcji byłyby nie w pełni wykorzystane, a ceny wielu dóbr
wysokie. W wyniku wykorzystania zalet wymiany międzynarodowej następuje zatem wzrost
dochodów nominalnych oraz lepsze pod względem asortymentowym zaspokajanie popytu
przy jednoczesnej zniżce cen dóbr deficytowych. W rezultacie umożliwia to wzrost
dochodów realnych społeczeństwa i podnoszenie poziomu stopy życiowej, gdyż potrzeby
ludzi są w coraz większym stopniu zaspokajane na podstawie potencjału gospodarki
światowej, a nie tylko krajowej, chociaż oczywiście w danym kraju stopień ich zaspokojenia
zależy od poziomu rozwoju jego gospodarki.
Bardzo często wymiana międzynarodowa zwiększa dobrobyt w poszczególnych
krajach; czasem jednak, zwłaszcza w krótkim okresie, powoduje także dodatkowe koszty.
Tanie samochody japońskie to okazja dla wszystkich konsumentów; znacznie gorzej wygląda
to jednak z punktu widzenia pracowników polskiego przemysłu samochodowego, którzy
utracili miejsca pracy.
Konkurencja ze strony importu może uderzać w interesy niektórych grup ludności
(np. rolników), w związku z czym rządy znajdują się często pod naciskiem konieczności jej
ograniczenia i analizowania warunków jej prowadzenia.
Wymiana międzynarodowa wiąże gospodarki poszczególnych krajów w jedną
całość i jest niezbędnym warunkiem kontynuowania procesów gospodarczych i rozwoju
gospodarczego. Ograniczenie lub przerwanie wymiany międzynarodowej zagraża
gospodarkom krajowym, wywołując w nich negatywne skutki (znaczenie przerwania
dotychczasowej wymiany z byłym Związkiem Radzieckim dla gospodarki polskiej),
objawiające się z reguły spadkiem produkcji i zmniejszeniem stopnia zaspokojenia potrzeb
społecznych.
Dlatego poszczególne kraje dążą do uczestnictwa w międzynarodowym podziale
pracy i międzynarodowej wymianie, chociaż zdają sobie sprawę, że następuje uzależnienie
gospodarki krajowej od powiązań z gospodarkami innych krajów.
Przykład korzyści komparatywnych.
Większa część międzynarodowej wymiany handlowej odbywa się między krajami,
które mogłyby samodzielnie wyprodukować te dobra, które importują. Przyczyną takiego
stanu rzeczy jest to, że krajom bardziej opłaca się produkcja pewnych dóbr niż innych.
Handel międzynarodowy umożliwia krajom specjalizację w produkcji tych dóbr, przy
produkcji których mają przewagę nad innymi krajami.
Dlatego kraje specjalizują się i wymieniają swoje produkty na te, które zostały
wyprodukowane przez inne kraje. Specjalizacja prowadzi do zwiększenia całkowitej
produkcji światowej. Dobra wytwarzane są na większą skalę i po niższych kosztach. Handel
międzynarodowy umożliwia krajom posiadanie większej ilości dóbr od tej, jaką miałby
starając się być samowystarczalne, tzn. produkując tylko dla siebie.
Sposób, w jaki kraj może osiągnąć korzyści z handlu międzynarodowego, można
wyjaśnić przyjmując założenie, że istnieją tylko dwa kraje (A i B) i każdy z nich może
produkować tylko dwa dobra (magnetowidy i aparaty fotograficzne), jak przedstawia to
rysunek 1.
Kraj A
Jeden robotnik w ciągu każdego
tygodnia
Może
wyprodukować
20 aparatów fotograficznych
lub
Kraj B ma
korzyści
absolutne
Kraj B
Jeden robotnik w ciągu każdego
tygodnia
10
magnetowidów
Może
wyprodukować
16
magnetowidów
Kraj A ma
korzyści
absolutne
8 aparatów fotograficznych
lub
Rys. 1 – Każdy ma korzyści absolutne.
Kraj A jest bardziej efektywny od kraju B w produkcji aparatów fotograficznych, a
kraj B jest bardziej efektywny od kraju A w produkcji magnetowidów. Taką sytuację określa
się mówiąc, że każdy kraj posiada korzyści absolutne w produkcji jednego z dóbr. Korzyści
absolutne (przewaga absolutna) w produkcji oznaczają zdolność do wyprodukowania
większej liczby jednostek wyrobów przy danym poziomie zasobów aniżeli wytworzy
konkurent.
Korzyści komparatywne (przewaga komparatywna): względnie niższy koszt
produkcji lub zdolność do produkowania wyrobu po niższym koszcie, niż jest w stanie zrobić
to konkurent, w sensie ilości dóbr, z wytworzenia których trzeba zrezygnować. Przewaga
względna: poprzez porównanie względnych relacji produkcji i nakładów. Dany kraj
dysponuje przewagą względną wtedy, gdy jego przewaga absolutna jest największa lub
wtedy, gdy jego strata absolutna jest najmniejsza.
Nawet jeżeli jeden kraj jest bardziej efektywny od drugiego w produkcji obydwu
dóbr, magnetowidów i aparatów fotograficznych, to w dalszym ciągu obydwa kraje mogą
osiągać korzyści ze specjalizacji i wymiany. Rysunek 2 pokazuje sytuację, w której kraj A
może produkować bardziej efektywnie zarówno magnetowidy, jak i aparaty fotograficzne niż
kraj B.
Kraj A
Jeden magnetowid „kosztuje” dwa
aparaty fotograficzne
Jeden robotnik w ciągu każdego
tygodnia
Może
wyprodukować
10
magnetowidów
20 aparatów fotograficznych
lub
Jeden aparat fotograficzny
„kosztuje” połowę magnetowidu.
Jeden magnetowid „kosztuje”
jeden aparat fotograficzny
Kraj B
Jeden robotnik w ciągu każdego
tygodnia
Może
wyprodukować
8
magnetowidów
8 aparatów fotograficznych
lub
Jeden aparat fotograficzny
„kosztuje” połowę magnetowidu.
Rys. 2 – Każdy kraj ma korzyści absolutne.
Kraj A posiada absolutne korzyści w obydwu gałęziach przemysłu. To, czy obydwa kraje
mogą osiągnąć korzyści ze specjalizacji i handlu, zależy od kosztów alternatywnych
wyprodukowania magnetowidów i aparatów fotograficznych w obydwu krajach. Koszt
alternatywny danego dobra jest wyznaczony przez ilość innych dóbr, z których trzeba
zrezygnować, aby wytworzyć dodatkową jednostkę danego dobra. Koszty alternatywne
informują nas o relatywnych kosztach wytwarzania różnych dóbr. Zgodnie z zasadą
przewagi komparatywnej kraje wytwarzają i eksportują te dobra, których względne koszty
produkcji są niższe niż w innych krajach. Koszty alternatywne zostały również
przedstawione na rys. 2. pokazuje on to, z czego trzeba zrezygnować w celu
wyprodukowania magnetowidu i aparatu fotograficznego w każdym kraju.
Analizując rysunek 2 można zauważyć, że:
koszt alternatywny wyprodukowania magnetowidów jest niższy w kraju B niż w kraju
A,
-
koszt alternatywny wyprodukowania aparatów fotograficznych jest niższy w kraju A
niż w kraju B.
Można te sytuacje scharakteryzować następująco:
-
kraj B ma korzyści komparatywne w produkcji magnetowidów,
-
kraj A ma korzyści komparatywne w produkcji aparatów fotograficznych.
Jeżeli w obu krajach są różne koszty alternatywne, to specjalizacja prowadzi do większej
produkcji całkowitej obydwu dóbr i obydwa kraje muszą uzyskać korzyści z wymiany
między sobą. Handel jest więc korzystny, jeżeli każdy kraj ma korzyści komparatywne.
Ograniczenia w handlu międzynarodowym.
Pomimo korzyści, jakie niesie z sobą wymiana międzynarodowa, żaden kraj nie
może pozwolić sobie na prowadzenie zupełnie wolnego handlu bez żadnych ograniczeń. Jest
wiele przyczyn powodujących, ze rządy nakładają na handel zagraniczny rożne bariery. Jeśli
kraj wydaje dużo na import, w porównaniu z przychodami z eksportu, to musi ograniczyć
import. Niektóre gałęzie przemysłu zaliczane są do strategicznych i chronienie ich jest
koniecznością. Kraj musi też chronić się przed nieuczciwa konkurencją na rynkach
międzynarodowych, polegająca na dumpingu, czyli sprzedaży dobra poniżej kosztów jego
produkcji. Rząd może ograniczyć import stosując rożne narzędzia. Jednym z nich są taryfy.
Taryfy są to podatki nakładane na dobra importowane. Powodują one wzrost ceny produktu
przy każdej wielkości importu. Innym sposobem ograniczenia wielkości importu jest
wyznaczenie kwot importowanych, czyli określenie konkretnej ilości dobra, jakie może być
sprzedawane na rynku. Np. rząd może dopuścić na swój rynek w ciągu roku 100000
samochodów wytworzonych przez eksportera. Rząd może ponadto wprowadzić reglamentacje
dewiz, uniemożliwiając by import przekroczył wyznaczone wielkości. Innym jeszcze
sposobem jest udzielenie subsydiów producentom krajowym w celu obniżenia ich kosztów
produkcji i zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych przez nich produktów w stosunku
do analogicznych produktów pochodzenia zagranicznego. Są także towary, które można
przywieźć do Polski bez cła. Większość z tych towarów można przewieźć przez granicę tylko
w określonych ilościach, bardzo szczegółowo wyliczonych w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 18 listopada 1997 r. (Dz.U.97/142/949) oraz innych aktach wykonawczych.
Cło to forma podatku nakładanego przez państwo na towary przywożone z zagranicy (cło
importowe), wywożone za granicę (cło eksportowe) lub (do 1921, kiedy zostało zabronione
przez Konwencję Brukselską) przewożone przez terytorium danego kraju (cło przewozowe).
Stosowane już w starożytności, było początkowo wyłącznie elementem polityki fiskalnej
państwa (zwiększenie dochodów skarbowych). Od XVII wieku zaczyna wzrastać jego rola
jako instrumentu gospodarczego, pozwalającego poprzez ograniczenie wymiany z zagranicą
realizować określone cele gospodarcze.
W zależności od celów polityki handlowej wyróżnia się cła:
-
prohibicyjne - zahamowanie importu określonych towarów,
-
protekcyjne - ochrona interesów rodzimych producentów,
-
reglamentacyjne - regulujące kierunki i strukturę handlu zagranicznego.
Handel zagraniczny w Polsce.
W czasach gospodarki planowanej w Polsce handel zagraniczny nie odgrywał
znaczącej roli i polegał głównie na sprowadzaniu niezbędnych surowców, dóbr
inwestycyjnych i – w niewielkim zakresie - dóbr konsumpcyjnych. Zadaniem eksportu było
dostarczanie środków na niezbędny import. Masowo wspierano produkcję, którą
zastępowałaby import. Promowano wymianę handlową w ramach Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej (RWPG), grupującej państwa socjalistyczne, ale rezultaty tej promocji nie były
zadowalające.
W gospodarce rynkowej rola handlu zagranicznego jest inna. Handel stać się może
lokomotywą rozwoju gospodarczego (np. Japonia, Korea Południowa, a w Europie: Niemcy,
Austria czy Finlandia). Po 1990r. rola handlu zagranicznego w Polsce istotnie wzrosła i nie
ogranicza się już tylko do dostarczania dewiz potrzebnych na spłatę długów i import.
Szczególnie w 1990 r., kiedy załamała się sprzedaż krajowa, eksport był poważnym
czynnikiem łagodzącym spadek dochodu narodowego. Zmniejszenie dynamiki eksportu, o ile
nie rekompensowane jest wzrostem konsumpcji krajowej, może być czynnikiem osłabiającym
tempo wzrostu PKB.
W początkowym okresie transformacji gospodarczej Polska szeroko otworzyła
swoje granice dla towarów z zagranicy. Różnice w poziomie cen sprawiały, że import był
drogi, nie stanowił więc istotnego problemu i bez trudu osiągnięto nadwyżkę handlową.
Potem rosnące ceny krajowe przy stałym kursie walutowym sprawiały, że wzrosła również
konkurencyjność wyrobów importowanych. Obok pozytywnych następstw wiązało się to z
zagrożeniami dla niektórych gałęzi gospodarki, pojawił się również deficyt w bilansie
handlowym. Powstały silne grupy nacisku (lobby), które stopniowo doprowadziły do wzrostu
barier handlowych. Otwarcie polskich granic dla wyrobów z zagranicy pokazało prawdę o
stanie polskiej gospodarki: produkujemy drogo wyroby nie najwyższej jakości, które muszą
przegrać z tańszą i lepszą konkurencją. W niektórych dziedzinach gospodarki konkurencja
przyczyniła się do szybkiej i znaczącej poprawy jakości i obniżki cen. Polskie mleko czy
jogurty są tańsze i lepsze od importowanych, choć jeszcze kilka lat temu wybór, np. jogurtów
był bardzo ograniczony a jakość fatalna. To samo dotyczy między innymi telewizorów, opon,
piwa i wielu innych wyrobów.
Obecnie zarówno niektórzy ekonomiści, jak i politycy domagają przedsięwzięcia
radykalnych środków, których celem byłaby poprawa bilansu handlowego Polski.
Niebezpiecznie zwiększa się nadwyżka importu nad eksportem. Zasadniczą tego
przyczyną jest szybkie tempo wzrostu dochodu narodowego w Polsce. Społeczeństwo staje
się coraz bogatsze, rosną więc zakupy importowanych dóbr konsumpcyjnych (np.
samochodów, komputerów , telefonów komórkowych). Duży popyt na rynku krajowym
zmniejsza zainteresowanie producentów eksportem. Rośnie także import zaopatrzeniowy,
czyli m.in. paliw, surowców i półproduktów.
W szybkim tempie zwiększają się także inwestycje. Wymagają one importu nowoczesnych
technologii i urządzeń. Korzystnym zjawiskiem jest to, że w imporcie Polski dominuje
import zaopatrzeniowy (ok. 2/3 importu), a import konsumpcyjny stanowi poniżej 1/5
całości importu. Z drugiej strony wysokość eksportu uwarunkowana jest stanem
koniunktury za granicą i atrakcyjnością naszej oferty eksportowej. Tempo wzrostu PKB u
naszych największych partnerów jest dwu-, trzykrotnie niższe niż w Polsce, a nasza oferta
eksportowa jest nadal dość skromna.
Polska bardzo potrzebuje otwarcia na świat, potrzebuje zagranicznych inwestycji,
konkurencji firm zagranicznych. Im większa konkurencja, tym szybsza modernizacja
polskiej gospodarki, tym szybszy długofalowy rozwój gospodarczy.
Pojęcia występujące w handlu zagranicznym.
Eksport to zorganizowana działalność polegająca na wywozie za granicę danego
kraju towarów, usług oraz kapitałów. Trudni się nią zwykle zorganizowany specjalnie w tym
celu podmiot gospodarczy – eksporter – albo jako bezpośredni wytwórca, albo jako podmiot
pośredniczący w obrocie z zagranicą.
Ekspansja eksportowa na rynki zagraniczne ma podstawowe znaczenie dla gospodarki z
tytułu pozyskania dewiz, poprawy bilansu płatniczego. Stanowi ona o miejscu i udziale
danego kraju w międzynarodowym podziale pracy.
Import - kupno towarów lub usług z zagranicy jest wynikiem międzynarodowego
podziału pracy. Zaopatruje gospodarkę w towary (usługi), których wytworzenie w kraju
uważa się w danych warunkach za niemożliwe lub mniej korzystne niż wykorzystanie dóbr
realizowanych za granicą.
Embargo to narzędzie polityki handlu zagranicznego i represji ekonomicznej, a
pośrednio i politycznej, mogące polegać na całkowitym lub częściowym zakazie eksportu
towarów do określonego kraju (ich grupy) lub importu towarów z tego obszaru, zakazie
wyjazdów obywateli, odpływania statków lub lotów samolotów w określonym kierunku,
zatrzymaniu statków obcego państwa wraz z ładunkiem, a w czasie wojny - zatrzymaniu
statków państwa neutralnego (może być za odszkodowaniem) w celu wykorzystania ich dla
potrzeb wojennych.
Embargo może dotyczyć także przepływu informacji (np. w trakcie negocjacji
międzynarodowych) lub nowoczesnej techniki i technologii (zwłaszcza wojskowej) do
określonych państw. Jest ono niezgodne z prawem międzynarodowym, jeśli nie wynika z
konieczności ochrony przed skutkami postępowania obcego państwa.
Literatura.
1. Teresa Buczyńska „Mikroekonomia”
2. Mieczysław Kujda „Podstawy ekonomii”
3. Andrzej Limański, Mieczysław Syrek „Mikroekonomia”.
4. Internet.
Download