Mini skrypt do wykładu „Piramidy egipskie i Coca Cola, czyli

advertisement
Mini skrypt do wykładu
„Piramidy egipskie i Coca Cola, czyli dlaczego
kraje ze sobą handlują?”
(Zajęcia EUD w Katowicach – 23 maja 2011 r.)
HANDEL ZAGRANICZNY – odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami
z zagranicy
(w wąskim ujęciu handel zagraniczny dotyczy tylko wymiany towarowej, nie uwzględnia
wymiany usług)
Cechy charakterystyczne handlu zagranicznego:
- odpłatność
- przemieszczanie towarów (towarów i usług)
- towary (towary i usługi) pochodzą z różnych krajów
EKSPORT – wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju
IMPORT – przywóz z zagranicy dóbr w celu ich wykorzystania na rynku krajowym
DEFICYT HANDLOWY – sytuacja, gdy wartość eksportu jest mniejsza niż wartość
importu
NADWYŻKA HANDLOWA – sytuacja, gdy eksport jest wyższy od importu
RÓWNOWAGA W HANDLU ZAGRANICZNYM – występuje, gdy wartość eksportu jest
równa wartości importu
Handel międzynarodowy a handel zagraniczny – pojęcia te czasem są używane zamiennie
Jednak zasadniczo handel zagraniczny odnosi się do relacji danego kraju z zagranicą,
natomiast handel międzynarodowy – to relacje handlowe między różnymi krajami
w gospodarce światowej
PRZEWAGA ABSOLUTNA – zdolność wytworzenia większej ilości danego dobra niż
konkurenci przy określonym zaangażowaniu czynników produkcji
PRZEWAGA KOMPARATYWNA, in. przewaga względna – to różnica między
alternatywnym kosztem wytwarzania dobra, z którego trzeba zrezygnować, aby wytworzyć
inne dobro
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards