Charakterystyka wad postawy ciała

advertisement
1
Danuta Wiśniewska
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Bieńkówce
Charakterystyka wad postawy ciała
W celu zdefiniowania pojęcia wady postawy ciała należy najpierw
określić postawę prawidłową.
J. Nowotny stwierdza, że prawidłowa postawa ciała powinna:
 zapewniać zrównoważenie i stabilność ciała
 stanowić dogodną pozycję wyjściową do różnych ruchów
 zapewnić dużą stabilność statyczno – dynamiczną
 nie zaburzać czynności narządów wewnętrznych
 spełniać wymogi estetyczne i psychologiczne.
Opisując bardziej szczegółowo prawidłową postawę, T. Kasperczyk
wskazuje na pewne cechy, które przyjmuje się za charakterystyczne dla danej
postawy:
1. proste ustawienie głowy – patrząc z boku, głowa nie powinna być
wysunięta do przodu, lecz znajdować się ponad kręgosłupem
2. barki nie są wysunięte do przodu, a łopatki nie odstają od klatki
piersiowej
3. kręgosłup ma swoje fizjologiczne wygięcia w płaszczyźnie strzałkowej,
a jest prosty w płaszczyźnie czołowej
4. klatka piersiowa jest dobrze wysklepiona, a brzuch płaski
5. miednica prawidłowo podparta na głowach kości udowych
6. proste kończyny dolne.
W dobrej postawie poszczególne odcinki ciała zachowują harmonię we
wzajemnym ułożeniu, zapewniając płynność ruchów i stabilność podporu z
najmniejszym zużyciem energii.
Przechodząc do zdefiniowania wady postawy możemy powiedzieć, że przez
wadę postawy rozumiemy odchylenie od ogólnie przyjętych cech prawidłowej
postawy, właściwej danej kategorii wieku i płci oraz budowy somatycznej.
Pojęcie wady postawy (błędu w postawie) nie jest równoznaczne z
postawą wadliwą. Wystąpienie jednej czy nawet kilku wad nie musi przekreślać
jeszcze postawy prawidłowej.
Przez postawę wadliwą rozumiemy taką, w której na skutek wystąpienia wad
doszło do deformacji w ukształtowaniu kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy
czy kończyn dolnych. Postawę wadliwą charakteryzują więc odchylenia
złożone, powodujące zaburzenia w pracy narządu ruchu, a czasem także
narządów wewnętrznych.
2
Szybki rozwój współczesnej cywilizacji przynosi z sobą przeobrażenia w
środowisku otaczającym dziecko. Tryb jego życia ulega dość istotnej zmianie.
Następuje spadek udziału ruchu w życiu codziennym. Zagrożenia występują ze
szczególnym nasileniem w tzw. okresach krytycznych:
 na początku okresu szkolnego
 podczas skoku wzrostowego.
Podstawowe przyczyny kształtowania się wad w tych okresach to:
 cywilizacyjne zmiany modelu spędzania wolnego czasu (telewizja, video,
komputer, itp.)
 brak ruchu na świeżym powietrzu
 nie ergonomiczne meble, sprzęt szkolny, ubiór, obuwie
 niski poziom diagnozowania, profilaktyki i korekcji wad postawy w
szkołach, rodzinach, a nawet placówkach opieki zdrowotnej.
Te zjawiska wpływają niekorzystnie na prawidłowy rozwój dziecka, powodują
obniżenie sprawności fizycznej i odporności psychicznej. Konsekwencją są
również odchylenia od prawidłowej postawy ciała.
Zasadniczym celem postępowania korekcyjnego jest likwidacja istniejącej
wady lub zahamowanie jej rozwoju. U większości dzieci właściwie prowadzone
ćwiczenia korekcyjne pozwalają na uzyskanie znacznej poprawy.
Poprawę w zakresie korekcji wad postawy najczęściej wyrażają:
 wzrost pojemności płuc
 poprawa ruchomości w stawach
 wyższa siła mięśni posturalnych i ich zdolność do pracy
 zmniejszenie kąta bocznego kręgosłupa
 redukcja nadmiernej masy ciała przy otyłości
 spadek częstości występowania wad postawy ciała i płaskostopia
 wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała.
Wady kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
Istotą wad kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej jest pogłębienie lub
zmniejszenie fizjologicznych wygięć kręgosłupa. Najczęściej występują cztery
postacie tych wad:
1. pogłębienie kifozy piersiowej, tzw. plecy okrągłe
2. pogłębienie lordozy lędźwiowej, tzw. plecy wklęsłe
3. pogłębienie kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej, tzw. plecy okrągło –
wklęsłe
4. brak fizjologicznych wygięć kręgosłupa, tzw. plecy płaskie.
Plecy okrągłe charakteryzują się nadmiernym wygięciem kręgosłupa ku
tyłowi. Jeżeli wygięcie to dotyczy piersiowego odcinka kręgosłupa, to taką
3
postać pleców okrągłych określamy jako kifotyczną. Jeżeli cały kręgosłup jest
wygięty ku tyłowi, to mówimy o postaci „siedzeniowej” lub o kifozie totalnej.
Wada ta charakteryzuje się osłabieniem mięśni grzbietu, wysunięciem do
przodu głowy i barków, przykurczem mięśni klatki piersiowej. Funkcja
oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona. Plecy okrągłe mogą być
wrodzone lub nabyte. Plecy okrągłe nabyte mogą powstawać w następstwie
takich chorób jak: krzywica, gruźlica, choroba Scheuermanna, zesztywniające
zapalenie stawów kręgosłupa.
Plecy wklęsłe - istota tej wady polega na pogłębieniu lordozy
lędźwiowej. Plecy wklęsłe mogą być wrodzone lub nabyte. W praktyce
najliczniejszą grupę stanowią przypadki pleców wklęsłych nabytych, będących
skutkiem dystonii mięśniowej, czyli zaburzeń równowagi napięć mięśniowych
mięśni grzbietu. W tych przypadkach korekcja jest najbardziej potrzebna i
skuteczna.
Plecy okrągło – wklęsłe charakteryzują się zwiększoną lordozą
lędźwiową i zwiększoną kifozą piersiową. Zazwyczaj głowa jest pochylona ku
przodowi, a klatka piersiowa spłaszczona. Zmienione ukształtowanie kręgosłupa
wpływa na stan mięśni i więzadeł, a mianowicie: mięśnie prostownika grzbietu
odcinka piersiowego ulegają rozciągnięciu, a w odcinku lędźwiowym skróceniu.
Przykurczowi ulegają również mięśnie obręczy barkowej i klatki piersiowej.
Zwiększona lordoza przesuwa narządy jamy brzusznej ku przodowi i pod ich
naporem ulegają rozciągnięciu mięśnie brzucha. Osłabione są mięśnie
pośladkowe.
Plecy płaskie – ta wada charakteryzuje się spłaszczeniem lub brakiem
fizjologicznych wygięć kręgosłupa. Brak fizjologicznych krzywizn kręgosłupa
powoduje wypadnięcie jego funkcji amortyzacyjnej. Poszczególne elementy
kręgosłupa ulegają przeciążeniu i prowadzą do zmian zwyrodnieniowych.
Istnieje skłonność do powstawania bocznych skrzywień kręgosłupa.
Pojemność i ruchomość klatki piersiowej są upośledzone. Plecy płaskie coraz
częściej spotykamy u dzieci i młodzieży. Przyczyny powstawania tej wady
lekarze upatrują w pozbawionym ruchu trybie życia.
Boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza)
Boczne skrzywienie kręgosłupa jest to odchylenie od osi anatomicznej
całego kręgosłupa lub jego odcinka w płaszczyźnie czołowej, które pociąga za
sobą wtórne zmiany w układzie narządu ruchu, klatce piersiowej i narządach
wewnętrznych.
W warunkach prawidłowych kręgosłup zachowuje swoją pionową postawę z
fizjologicznymi wygięciami przedniotylnymi dzięki wewnętrznej równowadze,
na którą składają się elementy bierne i czynne. Do elementów biernych
zaliczamy krążki międzykręgowe, które przez swoją elastyczność
przeciwdziałają sile ściskającej i rozkładają równomiernie obciążenia na całą
4
powierzchnię kręgów. Mięśnie kręgosłupa i tułowia dzięki harmonijnemu
działaniu zapewniają czynne zrównoważenie kręgosłupa w postawie pionowej.
Istnieją dwie grupy poglądów na temat przyczyn powstawania skoliozy.
Jedni badacze dopatrują się „jądra skoliozy” w kręgach i krążkach
międzykręgowych lub więzadłach, a więc w biernym aparacie podpórczym
kręgosłupa. Druga grupa badaczy uważa za pierwotne zaburzenia w
równowadze mięśniowej. Równowaga mięśniowa może ulec zaburzeniu na
skutek zmian w układzie nerwowym. Bez względu na opinie dotyczące
patogenezy powstaje niewątpliwy fakt, że pod wpływem zadziałania czynnika
etiologicznego następuje zaburzenie wewnętrznej równowagi statyczno –
dynamicznej kręgosłupa i jego wyginanie się. Podstawowym elementem
skrzywienia jest łukowate wygięcie w jednym kierunku, które nazywamy
skrzywieniem pierwotnym. W pierwszej fazie stwierdza się tylko zwężenie
krążków międzykręgowych po stronie wklęsłości wygięcia oraz utratę
elastyczności. Bardzo szybko dołączają się zmiany strukturalne w kręgach. Pod
wpływem działania siły ciężkości i nierównomiernego obciążenia kręgów,
przybierają one kształt klinowaty.
Równocześnie z wygięciem bocznym następuje obrót (rotacja) i skręcenie
(torsja) kręgosłupa wzdłuż jego osi pionowej, w stronę wypukłości łuku
skrzywienia. Wskutek skręcenia kręgów żebra przemieszczają się do tyłu po
stronie wypukłości, a do przodu po stronie wklęsłości. To wypchnięcie żeber do
tyłu powoduje wystąpienie garbu żebrowego. Garb ten szczególnie uwidacznia
się przy pochyleniu do przodu. Wygięcie pierwotne zaburza równowagę i
statykę tułowia. Tułów przesuwa się bocznie w kierunku wypukłości
skrzywienia. Ustrój dąży do zrównoważenia przesuniętego środka ciężkości i
dochodzi do reakcji wyrównawczej ze strony ze strony sąsiednich odcinków
kręgosłupa oraz mięśni tułowia. Powyżej i poniżej wygięcia pierwotnego
powstają wygięcia wtórno – wyrównawcze. Są one skierowane wypukłością w
stronę przeciwną niż pierwotne. O ile wygięcia pierwotne są czynnikiem
negatywnym, o tyle wygięcia wtórne są niewątpliwie zjawiskiem pozytywnym.
Są efektem działania prawa równowagi oraz dążności mięśni kręgosłupa do
utrzymania pionowej postawy.
Opisanym powyżej zniekształceniom klatki piersiowej towarzyszą zmiany
ustawienia łopatek, barków i miednicy. Deformacja kształtu klatki piersiowej
powoduje przemieszczenie narządów wewnętrznych, co niekorzystnie odbija się
na ich działaniu. Przy dużych skrzywieniach po stronie wypukłej płuco jest tak
mocno uciśnięte, że zostaje prawie całkowicie wyłączone z oddychania. Płuco
po stronie wklęsłej skrzywienia przejmuje zastępczo funkcję płuca uciśniętego i
ulega częściowej rozedmie. W następstwie niewydolności oddechowej dochodzi
do przerostu prawej komory serca i zaburzeń w układzie krążenia.
Powyższe zmiany w układzie krążeniowo – oddechowym są przyczyną
obniżenia ogólnej sprawności fizycznej osób z bocznym skrzywieniem
kręgosłupa. Mogą też wystąpić objawy ze strony układu nerwowego. Tak więc
5
boczne skrzywienie kręgosłupa znacznego stopnia nie jest tylko defektem
kosmetycznym, ale zaburza prawidłowe funkcjonowanie szeregu układów i
narządów człowieka.
Podział skolioz
Najczęściej spotykanym podziałem jest podział Cobba, który dzieli
skoliozy na:
 czynnościowe
 strukturalne.
Przez skoliozy czynnościowe rozumiemy skoliozy, w których nie stwierdza się
utrwalonych zmian w budowie kręgosłupa.
Skoliozy strukturalne to skoliozy, w których stwierdzamy utrwalone zmiany.
Inny podział :
ze względu na lokalizację skrzywienia:
 skoliozy piersiowe
 skoliozy lędźwiowe
 skoliozy szyjne
z uwagi na liczbę łuków skrzywienia
 jednołukowe
 dwułukowe
 wielołukowe (maksymalnie 4-łukowe).
Wady klatki piersiowej
Wyróżniamy kilka typów fizjologicznych klatki piersiowej. Klatka
piersiowa prawidłowa, gdzie mostek i cała przednia część klatki piersiowej
wysunięte są ku przodowi, żebra tak uniesione, że najdalej wysuniętą częścią
ciała jest przednia ściana klatki piersiowej. W zależności od stopnia
wysklepienia klatki piersiowej mówimy o klatce piersiowej spłaszczonej,
płaskiej lub beczkowatej. Do patologicznych wad klatki piersiowej zaliczamy
dwie jej postacie:
1. klatkę piersiową lejkowatą
2. klatkę piersiową kurzą.
Klatka piersiowa lejkowata, określana również jako szewska, jest
następstwem wrodzonego zaburzenia rozwoju przepony lub też
nieproporcjonalnego rozrostu chrząstek żebrowych w stosunku do jej
elementów. Charakteryzuje się lejkowatym zapadnięciem dolnej części mostka i
przylegających odcinków żeber. Na skutek osłabienia mięśni grzbietu,
wysunięcia barków do przodu, spłaszczenia klatki piersiowej i wiotczenia
mięśni brzucha, przy oddychaniu występują paradoksalne ruchy klatki
6
piersiowej. Dzieci dotknięte tą wadą wykazują słaby rozwój fizyczny i wadliwą
postawę, są zwykle apatyczne, mało ruchliwe i skłonne do schorzeń układu
oddechowego i sercowo – naczyniowego.
Klatka piersiowa kurza jest wadą spotykaną znacznie rzadziej niż klatka
piersiowa lejkowata. Cechuje ją zniekształcenie mostka, który tworzy silne
uwypuklenie do przodu na kształt dzioba łodzi, podobnie jak ma to miejsce u
ptaków. W wyniku tego żebra tracą kształt wygięty tworząc poniżej sutków
wyraźną wklęsłość. To boczne wypuklenie żeber jeszcze bardziej uwydatnia
wysunięcie mostka do przodu.
Rozróżnia się dwie postacie klatki piersiowej kurzej. W pierwszej postaci
uwypuklona jest tylko rękojeść mostka. Położenie trzonu mostka albo jest
prawidłowe, albo jest on odchylony nieco do tyłu. Druga postać charakteryzuje
się wysunięciem do przodu trzonu mostka. Najbardziej ku przodowi sterczy
zwykle wyrostek mieczykowaty.
Wady patologiczne klatki piersiowej są wadami rozwojowymi, powstałymi
najczęściej na skutek przebytej krzywicy. Mimo wielkiego postępu jaki
poczyniła medycyna – krzywica ciągle jeszcze daje znać o sobie, choć
najczęściej już w postaci objawów jej przebycia. Ślady przebytej krzywicy
(zmiany pokrzywicze) widoczne są głównie na klatce piersiowej w postaci
okrężnego ściągania jej ścian na wysokości przyczepów przepony (bruzda
Harrisona) oraz zgrubienie żeber w miejscu przejścia żebra kostnego w żebro
chrzęstne (tzw. różaniec pokrzywiczy).
Wielu autorów – charakteryzując ujemny wpływ zniekształceń klatki piersiowej
na układ oddechowy i sercowo – naczyniowy wymienia:
 osłabienie mięśni oddechowych
 zmniejszenie pojemności życiowej płuc
 ograniczenie ruchomości klatki piersiowej.
Odchylenia w ustawieniu głowy i szyi
W wadach postawy spotyka się często nieodpowiednie ustawienie głowy.
Skutkiem zwiększonej kifozy piersiowej lub niedbałej postawy przy różnych
czynnościach, niemal zawsze występuje wysunięcie głowy ku przodowi.
Uchodzą też czasami uwadze wady wzroku i słuchu, które również mogą być
istotną przyczyną wadliwego ustawienia głowy, w następstwie czego może na
tym podłożu rozwinąć się skolioza.
Oprócz wyżej wymienionych błędów w ustawieniu głowy rzadziej
występuje kręcz karku. Deformacja ta powstaje w wyniku niedorozwoju kręgów
szyjnych lub mięśni szyi (przykurcz mięśnia mostkowo-sutkowoobojczykowego).
Wadliwe ułożenie łopatek
Asymetryczne ułożenie łopatek przysparza rodzicom wielu trosk, nie
zawsze uzasadnionych. Do rzadkości należą osoby posiadające symetrycznie
7
ułożone łopatki. Niemal u każdego człowieka daje się stwierdzić choćby
nieznaczne odchylenie. Łopatki wraz ze stawami barkowymi połączone są
bardzo luźno ze szkieletem. Poza tym mięśnie utrzymują łopatki w ich
normalnym ułożeniu, toteż każde zaburzenie w czynności mięśni powoduje
zmianę ułożenia łopatek. Uniesienie łopatek może być jednym z wczesnych
objawów tworzącej się skoliozy.
Wady kończyn dolnych
Zniekształcenia kończyn dolnych pogarszają w znacznym stopniu statykę
ciała i zmieniają postawę. Są one wadami wrodzonymi lub powstają w wyniku
asymetrii w budowie wyżej położonych odcinków ciała, przeciążeń pracą
statyczną albo na skutek innych przyczyn.
Wyróżniamy następujące deformacje kończyn dolnych:
1. kolano koślawe
2. kolano szpotawe
3. stopa płaska
4. stopa płasko – koślawa
5. stopa wydrążona.
W różnych okresach życia dziecka kształtowanie się kończyn dolnych i
stóp jest nieco odmienne. U noworodków prawidłowością rozwojową jest
nieznaczne ukształtowanie szpotawe kolan oraz zgięciowe ustawienie stawów
biodrowych i kolanowych. Jest to jeszcze pozostałość ułożenia
wewnątrzmacicznego. Ukształtowanie szpotawe utrzymuje się do około
trzeciego roku życia, po czym przechodzi w fizjologiczną koślawość. Proste
kończyny dolne występują u dzieci w 7 roku życia. Pojawienie się koślawości w
okresie pokwitania może mieć już charakter trwały.
Koślawość kolan
W tej wadzie oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty na zewnątrz.
Koślawość mierzy się taśmą centymetrową między kostkami przyśrodkowymi
przy zwartych i wyprostowanych kolanach. Odstęp prawidłowy wynosi od 4 do
5 cm.
Koślawość może być wrodzona, pokrzywicza, pourazowa oraz statyczna –
wynikająca z przeciążenia kończyn dolnych.
W tej wadzie oś podudzia tworzy z osią uda kąt otwarty do wewnątrz.
Najczęstszymi przyczynami powstawania tej wady są krzywica oraz nadmierne
przeciążenie kończyn dolnych.
Wady stóp.
Do najczęściej występujących wad stóp należą:
1. stopa płaska
2. stopa płasko – koślawa
3. stopa poprzecznie płaska
4. stopa szpotawa
8
5. stopa wydrążona.
Najczęstszą wadą jest płaskostopie czynnościowe, zwane również
płaskostopiem statycznym.
Stopa prawidłowo zbudowana opiera się o podłoże trzema punktami: guzem
kości piętowej oraz głową pierwszej i piątej kości śródstopia. Stopa prawidłowa
ma od strony przyśrodkowej łagodny łuk, opierający się o podłoże piętą i
śródstopiem. Odbicie takiej stopy na papierze wykazuje charakterystyczne
wgłębienie (ubytek po stronie przyśrodkowej). Stopę, w której doszło do
obniżenia sklepienia podłużnego nazywamy płaską.
Stopa płasko - koślawa
Przy koślawości stopy pięta ulega skręceniu na zewnątrz i opiera się o
podłoże brzegiem przyśrodkowym. Dziecko z wadą tego typu zdziera obcas po
stronie zewnętrznej. Należy dodać, że stopy płasko – koślawe łączą się często z
koślawością kolan, co jest przyczyną pogłębiania się dolegliwości.
Stopa szpotawa
Odwrotnością stopy koślawej jest stopa szpotawa. Charakteryzuje się
skręceniem pięty do wewnątrz i oparciem się na krawędzi zewnętrznej. Przy
szpotawości dziecko zdziera obcas po stronie zewnętrznej.
Literatura:
1. T. Kasperczyk, Wady postawy ciała, Kraków 2001.
2. M. Kutzner – Kozińska, Korekcja wad postawy, W – wa 1976.
3. J. Nowotny, E. Saulicz, Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja,
Katowice 1990.
Download