DEKLARACJA CZ*ONKOWSKA POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ

advertisement
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ
……………………, dnia ........20..….r.
(Pieczątka firmy)
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ w POZNANIU
I.
DANE FIRMY
1. Pełna nazwa firmy (wg KRS, CEIDG):
…………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Adres: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
3. Dane kontaktowe (nr tel., fax, e-mail): ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
4. NIP: …………………………………………………………………………………………
5. REGON: …………………………………………………………………………………….
6. Wpis do:
 Rejestru ……………………………….w Sądzie ………………………………………….. w
…………………………………...........………………pod nr ………………………………
 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 Brak
II.
INFORMACJA DODATKOWA DLA BIURA PIN:
1. Rodzaj członkowska

Członek zwyczajny1 deklarujący przynależność do grupy przedsiębiorstw
hodowlanych / przedsiębiorstw nasiennych (niepotrzebne skreślić)

Członek stowarzyszony2

Członek korespondencyjny3

Członek afiliowany4
Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na terenie RP, prowadzący działalność w zakresie
hodowli roślin i nasiennictwa.
2
Członkiem stowarzyszonym może być każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na terenie RP, związany z działalnością w zakresie
hodowli roślin i nasiennictwa,
3
Członkiem korespondencyjnym mogą być podmioty działające na terenie RP, nie mające siedziby lub nie zarejestrowane w RP,
4
Członkiem afiliowanym mogą być stowarzyszenia, związki, fundacje i inne podmioty zarejestrowane w RP, związane z działalnością w
zakresie hodowli roślin i nasiennictwa,
1
ul. Kochanowskiego 7/603, 60-845 Poznań, tel. /fax 061 848-49-54,
e-mail: [email protected]
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ
Wyjaśnienie :
Podmioty prowadzące działalność w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa rozumie się
jako wykonywanie określonego rodzaju działalności, w tym przypadku hodowla odmian
roślin, wytwarzanie materiału siewnego, obrót materiałem siewnym.
Podmioty związane z działalnością w zakresie hodowli i nasiennictwa, należy rozumieć
jako sytuacje w której określony podmiot nie prowadzi działalności w zakresie hodowli i
nasiennictwa, jest w jakiś sposób z nią powiązany, skojarzony, zespolony.

Niniejszym deklaruję przystąpienie do Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu oraz
zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu, w tym
w szczególności do opłacenia wpisowego i składek członkowskich na zasadach
przyjętych w Statucie Izby.

Ustanawiam Pana(-ią) przedstawicielem firmy …………………. w Polskiej Izbie
Nasiennej w Poznaniu, który upoważniony jest do jednoosobowego stałego
reprezentowania firmy …………………… w pracach Polskiej Izby Nasiennej w
Poznaniu, w tym w szczególności do udziału w Walnym Zgromadzeniu Izby z prawem
głosu oraz wykonywania prawa wybierania i bycia wybranym do organów Izby, o których
mowa w § 15 pkt 2a, 3 i 4 Statutu Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu.
III.
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: (niepotrzebne skreślić)
1. odpis z KRS
2. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
3. uchwała Rady Pracowniczej (dotyczy przedsiębiorstw państwowych)
4. pełnomocnictwo dla przedstawiciela firmy w Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu
……………………………………………….
pieczątki i podpisy osób upoważnionych
zgodnie z KRS, CEIDG
ul. Kochanowskiego 7/603, 60-845 Poznań, tel. /fax 061 848-49-54,
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards