Badano wpływ następczy nawozów zielonych w formie roślin

advertisement
1/15
3-15
Yielding of red pepper (Capsicum annuum L.) under the influence of varied potassium fertilization
Anna Golcz, Paweł Kujawski, Bartosz Markiewicz
Abstract. The type of the applied nitrogen fertiliser plays a significant role in plant nutrition. Supplying plants
with potassium in the form of chloride, sulphate or salpetre significantly modifies the chemical composition of
plants, as anions accompanying potassium serve different functions. The vegetation experiment on the
cultivation of red pepper cv. ‘Cyklon’ was conducted in 2005 and 2006 in a plastic tunnel in rings (V = 5 dm3)
filled with mineral soil and highmoor peat (3:2). The response of plants to three potassium salts KCl, K 2SO4 and
KNO3 was determined at two levels of nitrogen-potassium fertilization of 250 mg N and NH4NO3 and 300 mg K,
as well as 350 mg N and 400 mg K·dm-3 substrate, at constant levels of the other macro- and microelements.
Biometric measurements of plants were taken and the volume of fruit yield was determined. It was found that the
type of potassium fertilizer at the two levels of nitrogen and potassium fertilization did not have a significant
effect on total and marketable yields of fruits in red pepper cv. ‘Cyklon’, plant height, total and marketable fruit
numbers as well as fresh weight of a single fruit. It was shown that a higher level of nitrogen and potassium
fertilization (350 N and 400 K mg dm-3 substrate) had a positive effect on the analyzed biometric parameters of
fruits, except for fresh weight of a single fruit. Results of these investigations, confirmed by other authors,
critically refer to the division of vegetable crops developed by Th. Geissler and Buchner into chloride- and
sulfate-loving vegetable crops.
Key words: N and K dose, fertilizer KCl, K2SO4, KNO3, yield, biometric measurements
Plonowanie papryki rocznej (Capsicum annuum L.) w zależności od zróżnicowanego rodzaju nawozu
potasowego
Streszczenie. Rodzaj stosowanego nawozu potasowego odgrywa istotną rolę w żywieniu roślin. Dostarczenie
roślinom potasu w postaci chlorkowej, siarczanowej czy saletrzanej modyfikują skład chemiczny roślin,
ponieważ aniony towarzyszące potasowi pełnią odmienne funkcje. Doświadczenie wegetacyjne z uprawą
papryki rocznej odm. ‘Cyklon’ przeprowadzono w 2005 i 2006 roku w tunelu foliowym, w pierścieniach (V = 5
dm3) wypełnionych glebą mineralną i torfem wysokim (3:2). Określono reakcję roślin na trzy sole potasowe
KCl, K2SO4 i KNO3 przy dwóch poziomach nawożenia azotowo-potasowego 250 mg N jako NH4NO3 i 300 mg
K oraz 350 mg N i 400 mg K ·dm-3 podłoża oraz przy stałych poziomach pozostałych makro- i mikroelementów.
Wykonano pomiary biometryczne roślin oraz określono wielkość plonu owoców. Stwierdzono, że rodzaj
nawozu potasowego przy dwóch poziomach nawożenia azotem i potasem nie miał istotnego wpływu na plon
ogólny i handlowy owoców papryki odm. ‘Cyklon’, wysokość roślin, ogólną i handlową liczbę owoców oraz
świeżą masę pojedynczego owocu. Wykazano, że większy poziom nawożenia azotem i potasem (350 N i 400 K
mg dm-3 podłoża) dodatnio oddziaływał na analizowane parametry biometryczne owoców z wyjątkiem świeżej
masy pojedynczego owocu. Wyniki niniejszych badań, potwierdzone przez innych autorów, krytycznie odnoszą
się do podziału roślin warzywnych opracowanego przez Th. Geisslera i Buchnera na chlorko- i siarczanolubne.
Słowa kluczowe: dawka N i K, nawożenie KCl, K2SO4, KNO3, plon, pomiary biometryczne
2/15
17-38
Microstructure of fruits and seeds of selected species of Hydrangeaceae (Cornales) and its systematic importance
Maria Morozowska, Agata Woźnicka, Marcin Kujawa
Abstract. The paper presents the results of the study on fruit and seed morphology and anatomy of some chosen
species of Hydrangeaceae. Fruit micromorphology, seed shape and size, seed coat pattern, testa thickness, and
endosperm cells were investigated in Hydrangea heteromalla, H. paniculata, Philadelphus californicus, P.
delavayi, P. incanus, P. inodorus, P. pubescens var. verrucosus, P. tenuifolius, Deutzia compacta, D. rubens,
and D. scabra. Differences of potential taxonomic significance were found in the ornamentation of the fruit and
the pistil surface in the Hydrangea species. The examined seeds were characterized by reticulate primary
sculpture with different size and shape of the testa cells. The protrusive secondary sculpture was observed on the
Hydrangea seeds. The seeds of the Philadelphus species were characterized by the rugate secondary sculpture.
The seeds of the Deutzia species had sunken secondary sculpture of different patterns and these differentiations
are of systematic importance. The endosperm cell walls were very thin in the Hydrangea and Philadelphus
seeds, while they were evenly thick in the Deutzia seeds. That difference may be of systematic importance. The
average thickness of the two-layered testa was 3.51–11.50 µm. Its inner and outer layers thickness varied from
2.27–9.25 µm and 1.24–4.05 µm, respectively. Most of the differences were found to be significant.
Key words: fruit micromorphology, seed sculpture, testa, endosperm cells
Mikrostruktura owoców i nasion wybranych gatunków z Hydrangeaceae (Cornales) i jej znaczenie
systematyczne
Streszczenie. Mikromorfologia owoców, długość i kształt nasion, skulptura nasion, grubość łupiny nasiennej
oraz struktura bielma zostały zbadane dla Hydrangea heteromalla, H. paniculata, Philadelphus californicus, P.
delavayi, P. incanus, P. inodorus, P. pubescens var. verrucosus, P. tenuifolius, Deutzia compacta, D. rubens and
D. scabra. Wzór urzeźbienia powierzchni owocu i szyjki słupka gatunków z rodzaju Hydrangea jest
taksonomicznie istotnie zróżnicowany. Nasiona gatunków Hydrangea różnią się ponadto długością oraz formą
wykształcenia bieguna mikropylarnego i chalazalnego. Wtórna skulptura nasion H. heteromalla charakteryzuje
się obecnością płytkich zagłębień na brzegach ścian antyklinalnych. Nasiona wszystkich gatunków z rodzaju
Philadelphus charakteryzują się siateczkowatym typem skulptury pierwotnej i skulpturą wtórną w postaci
delikatnych zmarszczeń. Na nasionach gatunków z rodzaju Deutzia stwierdzono zapadnięty typ skulptury
wtórnej o zróżnicowanym wzorze, co uznano za cechę o znaczeniu systematycznym. Ściany komórkowe
komórek bielma były bardzo cienkie w nasionach gatunków z rodzajów Hydrangea i Philadelphus, natomiast w
nasionach gatunków z rodzaju Deutzia były one równomiernie zgrubiałe. Różnice te uznano za cechę istotną
systematycznie. Łupina nasienna wszystkich zbadanych gatunków jest dwuwarstwowa, a wzajemny stosunek
grubości jej warstwy zewnętrznej i wewnętrznej jest zmienny.
Słowa kluczowe: mikromorfologia owoców, skulptura nasion, testa, komórki bielma
3/15
39-46
Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by spent mushroom substrates of Agaricus bisporus
and Lentinula edodes
Monika Gąsecka, Kinga Drzewiecka, Jerzy Stachowiak, Marek Siwulski, Piotr Goliński, Krzysztof Sobieralski,
Iwona Golak
Abstract. The cultivation of fungi is associated with the large production of spent mushroom compost (SCM),
that have great ability to degrade lignin-like pollutants. The use of SMC to clean up contaminated soil is a
promising alternative to other more expensive methods. A 12-week experiment with spent mushroom composts
from Agaricus bisporus (champignon) and Lentinula edodes (shiitake) was carried out to compare their ability to
degrade PAHs. The degradation of PAHs by Agaricus bisporus was in the following order: anthracene, pyrene,
fluoranthene, and phenanthrene (87, 85, 83 and 79% of the control). The strongest degradation by Lentinula
edodes was confirmed for anthracene (86% of the control), then for phenanthrene, fluoranthene and pyrene (78,
70 and 63% of the control, respectively). After a brief reduction of naphthalene content, a rapid increase was
noted for both Lentinula edodes and Agaricus bisporus (170 and 149% of the control, respectively, at the end of
the experiment).
Key words: anthracene, champignon, fluoranthene, naphthalene, phenanthrene pyrene, shiitake
Degradacja wielopierścioniowych węglowodorów aromatycznych przez kompost po uprawie Agaricus bisporus
i Lentinula edodes
Streszczenie. Produkcja grzybów związana jest z wytwarzaniem dużej ilości kompostu, który wykazuje
możliwości degradacji ligninopodobnych zanieczyszczeń. Wykorzystanie kompostu do oczyszczania skażonych
gleb jest obiecującą alternatywą w stosunku do innych droższych metod. Dwunastotygodniowe doświadczenie z
użyciem kompostu pogrzybowego uzyskanego z uprawy Agaricus bisporus (pieczarki dwuzarodnikowej) i
Lentinula edodes (shiitake) przeprowadzono w celu porównania ich zdolności do degradacji WWA. Degradacja
WWA przez Agaricus bisporus przebiegała w następującej kolejności: antracen, piren, fluorenten, i fenantren
(87, 85, 83 i 79% zwartości w próbce kontrolnej). Najsilniejszą degradacje przez Lentinula edodes potwierdzono
dla antracenu (86% zwartości w próbce kontrolnej), następnie dla fenantrenu, fluorentenu i pirenu (odpowiednio
78, 70 i 63% zwartości w próbce kontrolnej). Po krótkotrwałej redukcji zawartości naftalenu stwierdzono
gwałtowny jego wzrost zarówno dla Agaricus bisporus jak i Lentinula edodes (170 i 149% zwartości w próbce
kontrolnej).
Słowa kluczowe: antracen, fenantren, fluorentaen, naftalen, piren, pieczarka, shiitake
4/15
47-57
The evaluation of quality of selected cultivars of parsley (Petroselinum sativum L. ssp. crispum)
Ewa Osińska, Wiesława Rosłon, Marlena Drzewiecka
Abstract. Parsley leaves are the most valuable vegetables owing to its biological properties. They are a very rich
source of vitamin C, -carotene and mineral constituents. The study aim of the present work was to evaluate
yield and quality of three cultivars of leafy parsley: ‘Amphia’, ‘Festival’ and ‘Verta’– a leaf cultivar. In the
experiment conducted in 2009–2010 the yield of leaves for unit of area and an influence of conservation method
(freezing, drying) for content of active compounds were determined. The raw material was harvested in two
terms: in the second ten days of August and second ten days of September. The content of essential oils,
flavonoids, polyphenolic acids, vitamin C, carotenoids, and chlorophyll were determined in all kinds of raw
material. The yield of leaves per 1 m2 was on average from 0.55 kg to 3.57 kg. Higher mass of leaves was
obtained at the second term of harvest for all investigated varieties. Among the compared cultivars ‘Amphia’
produced higher yields than others (2.61 kg·m-2). The content of biologically active compounds in the leaves of
parsley significantly depended on the variety, date of harvest and method of conservation. The content of
assimilate pigments and vitamin C in leaves of parsley clearly decreased under the influence of freezing and
drying (in the case of vitamin C drying completely degraded the vitamin). Freezing reduced the essential oil
content and polyphenolic acids in the leaves of parsley, drying increased the content of these components.
Key words: leafy parsley, yield, stabilization method, essential oil, flavonoids, polyphenolic acids
Ocena jakości wybranych odmian pietruszki naciowej (Petroselinum sativum L. ssp. crispum)
Streszczenie. Ze względu na walory biologiczne liście pietruszki naciowej są cenionym warzywem jako bogate
źródło soli mineralnych oraz jedno z najbogatszych źródeł witaminy C i -karotenu. Celem przeprowadzonych
badań była ocena plonowania i jakości liści trzech odmian pietruszki naciowej: ‘Amphia’, Festival’ i ’Verta’. W
doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2009–2010 określono plon liści z jednostki powierzchni oraz wpływ
metody konserwacji (mrożenie, suszenie) na zawartości w nich substancji czynnych. Surowiec (liście) zbierano
dwukrotnie: w drugiej dekadzie sierpnia i września. We wszystkich rodzajach surowca określono zawartość
olejku eterycznego, flawonoidów, kwasów polifenolowych, witaminy C, karotenoidów oraz chlorofilu. Plon liści
z 1 m-2 wynosił średnio od 0,55 kg do 3.57 kg. Wyższą masę liści uzyskano podczas drugiego terminu zbioru
surowca w przypadku wszystkich ocenianych odmian. Najplenniejszą odmianą okazała się odmiana ‘Amphia’
(2,61 kg·m-2). Zawartość związków biologicznie czynnych w liściach pietruszki naciowej istotnie zależała od
odmiany, terminu ich zbioru i metody konserwacji. Zawartość barwników asymilacyjnych i witaminy C w
liściach pietruszki wyraźnie spadła pod wpływem mrożenia i suszenia (w przypadku witaminy C suszenie
całkowicie rozkładało tę witaminę). Mrożenie obniżało zawartość olejku eterycznego i kwasów polifenolowych
w liściach pietruszki, natomiast suszenie termiczne wpływało na wzrost zawartości tych składników.
Słowa kluczowe: pietruszka naciowa, plonowanie, metody stabilizacji, olejek eteryczny, flawonoidy, kwasy
polifenolowe
5/15
59-66
The effect of Nicotiana tabacum L. extracts on cultures of tobacco callus
Ewa Hanus-Fajerska, Krystyna Ciarkowska
Abstract. Solanaceae plants are a source of large number of valuable metabolites with multiple use both in vivo
and in vitro conditions. Leaf explants obtained from N. tabacum ‘Samsun’ were cultivated on solidified MS
medium supplemented with 3% (w/v) sucrose and enriched with different doses of extracts obtained from
seedlings of the same plant cultivar or from N. tabacum ‘Havana’. The aim of experiments was to verify the
effectiveness of such medium additives on callus tissue vitality, proliferation and its organogenetic response. It
was ascertained a significant positive influence of all kinds of added extracts on increase of callus fresh weight
and the organogenetic capability of tobacco cultures. However, the impact of seedlings devoid of roots Nicotiana
extracts was significantly lower in both: stimulating of cell proliferation and shoot formation than extracts
obtained from whole seedlings. The biological activity was the most effective in the case of genotype
compatibility between the plant material from which the extract was derived with the object of biotest.
Key words: plant extracts, tobacco, in vitro cultures, callus proliferation, organogenesis
Wpływ ekstraktów Nicotiana tabacum L. na kultury kalusa tytoniu
Streszczenie. Rośliny psiankowate stanowią źródło cennych metabolitów o wielorakim zastosowaniu zarówno
in vivo, jak i in vitro. Eksplantaty liściowe izolowane z N. tabacum ‘Samsun’ kultywowano na zestalonej
pożywce MS z dodatkiem 3% sacharozy, wzbogaconej zróżnicowanymi dawkami ekstraktów uzyskanych z
siewek analogicznej odmiany tytoniu lub z odmiany N. tabacum ‘Havana’. Celem przeprowadzonych badań była
ocena skuteczności wpływu takich ekstraktów na żywotność i proliferację oraz na odpowiedź morfogenetyczną
kultur kalusa. Stwierdzono pozytywne działanie zastosowanych ekstraktów zarówno na wzrost świeżej masy
kalusa, jak i na potencjał morfogenetyczny kultur tytoniu. Wyciąg uzyskany z siewek pozbawionych korzeni
działał mniej skutecznie, zarówno na tempo proliferacji komórek, jak i na kaulogenezę, w porównaniu z
otrzymanym z całych siewek. Największa aktywność biologiczna ekstraktów została stwierdzona w przypadku
zgodności genotypowej źródła ekstraktu i tkanek zastosowanych jako biotest.
Słowa kluczowe: ekstrakty roślinne, tytoń, kultury in vitro, proliferacja kalusa, organogeneza
6/15
67-76
The influence of the growth regulator trinexapac-ethyl on the regrowth rate of lawn grasses
Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Roman Kolczarek, Jacek Sosnowski
Abstract. One of the limitations to the plant regrowth rate is the application of different kinds of natural and
synthetic growth regulators. These substances when used in small doses actively influence direct transformations
in plants, causing considerable changes in their growth and development. The lawn experiment was conducted
from 2002 to 2004. It was done on an experimental plot in the arrangement of randomized blocks in four
replications. In the investigation the mixture of the grasses called Super Gazon was used. The mixture was
cultivated in combination with four mineral multiple-nutrient fertilizers with a balanced dose of nitrogen. The
growth regulator, Moddus 250 SC, produced on the basis of the active substance trinexapac – ethyl (TE) by the
Swiss firm Syngenta Crop Protection AG, was also applied in the experiment as an investigation factor. It was
used as a spray in the quantity 0.06 cm3·m-2. Some lawn plots were not sprayed. The measurement was done at
three-day intervals when the grasses on the experimental plots where spraying was applied had 12 cm of height.
The obtained results showed that trinexapac-ethyl effectively slowed down the regrowth of turfgrasses in the
examined sward. The influence of the growth regulator depended also on the weather conditions during the
vegetation period. The growth regulator, trinexapac–ethyl, effectively influenced the slow regrowth of
turfgrasses in the sward of the Super Gazon mixture, regardless of the kind of fertilizer used or the weather
conditions.
Key words: trinexapac-ethyl, lawns, regrowth, fertilization, weather conditions
Wpływ regulatora wzrostu trineksapak-etyl na tempo odrostu muraw trawnikowych
Streszczenie. Czynnikiem ograniczającym tempo odrostu roślin jest stosowanie różnego rodzaju naturalnych
bądź syntetycznych regulatorów wzrostu. Substancje te, kiedy są stosowane w małych dawkach, pozytywnie
wpływają na kierunek przemian w roślinach, powodując istotne zmiany w ich wzroście i rozwoju. W procesie
użytkowania muraw trawnikowych wiele uwagi poświęca się optymalizacji zabiegów pielęgnacyjnych
związanych z utrzymaniem trawników w dobrej kondycji, zwłaszcza w okresie letnim, gdy stopień ich
wykorzystania jest najwyższy. Problemem staje się wówczas najbardziej intensywny w całym okresie
wegetacyjnym odrost traw w runi. W celu ograniczenia tempa odrostu roślin w runi zastosowano regulator
wzrostu trineksapak etyl, który w dotychczasowej praktyce rolniczej stosowany jest w uprawie zbóż.
Doświadczenie trawnikowe obejmujące 3-letni okres badań (2002–2004) założono na poletku doświadczalnym
Akademii Podlaskiej w Siedlcach w układzie losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Badaniami objęto
dostępną w handlu mieszankę traw o nazwie Super Gazon, traktowaną regulatorem wzrostu w mieszance z
jednym z czterech wieloskładnikowych nawozów mineralnych (Pokon, Trawovit Komplet, Azofoska) lub
nawozem zaproponowanym przez autorów (F4), składającym się z jednoskładnikowych nawozów mineralnych
w proporcji 6:2:4 NPK. Preparat wraz z odpowiednim nawozem stosowano w formie opryskiwania. Kontrolę
stanowił trawnik nieopryskiwany. W okresie letnim w odstępach trzydniowych dokonywano pomiarów odrostu
traw sztywną miarką do momentu aż trawy na poletkach doświadczalnych, gdzie zastosowano opryskiwanie,
osiągnęły wysokość 12 cm. We wszystkich latach badań regulator wzrostu trineksapak etyl powodował istotne
spowolnienie tempa odrostu traw w runi, w porównaniu z odrostem traw bez jego stosowania. Zastosowanie
tego preparatu nie miało natomiast wpływu na wykorzystywanie przez rośliny zastosowanych nawozów
mineralnych. W związku ze zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi w poszczególnych latach
stwierdzono również istotne różnice w odroście traw. Trineksapak etyl skutecznie spowalnia odrost traw w runi.
Zastosowany trineksapak etyl wykazuje korzystną interakcję z nawozami mineralnymi w aspekcie tempa odrostu
runi.
Słowa kluczowe: odrastanie, trineksapak etyl, nawożenie, trawniki, warunki klimatyczne
7/15
77-87
Induction of somatic embryogenesis in Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. in the aspect of light conditions and
auxin 2,4-D concentrations
Justyna Lema-Rumińska, Dariusz Kulus
Abstract. Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. is a cactus which is among those most desired by producers and
collectors all across the world and, at the same time, a species threatened with extinction in the natural
environment. Micropropagation techniques can be helpful both in terms of its ex situ protection and its
popularisation on the market, thus satisfying the needs of cacti breeders and collectors. Somatic embryogenesis
is the most effective method of multiplication and it involves the formation of somatic embryos from vegetative
cells. The medium, light conditions and type of explant demonstrate the key effect on its efficiency. Auxin 2,4-D
(2,4-Dichlorophenoxyacetic acid) is most frequently applied to embryogenesis induction. In the present study we
determined the effect of its concentration and light conditions on the efficiency of Astrophytum asterias somatic
embryogenesis. Seeds were placed on the modified MS medium with a reduced content of macronutrients and
sucrose ½MS (pH 5.7 – before autoclaving). All the in vitro cultures were incubated in the growth room (24 ±
2°C, 16 h light/8 h dark photoperiod, the intensity of quantum irradiation: 24.3 µmol·m -2·s-1). After 14 days 70%
of the seeds were produced of seedlings. To regenerate somatic embryos, halves of green seedlings were placed
on the modified MS medium with auxin 2,4-D added at different concentrations: 5; 7 and 10 mg·dm-3, the MS0
medium without growth regulators was our control. To verify the effect of light conditions, half of explants were
incubated in the light, and half in the dark. After 10 weeks of culture, the regenerated embryos were isolated,
counted and measured. They were produced on all the media types, in both light conditions. The present research
confirmed a positive effect of 2,4-D and light on the number of explants forming embryoid structures and on the
number of regenerating embryos. The most number of embryos per 1 explant (1.8) were obtained on the MS7
medium (7 mg·dm-3 2,4-D) in the light conditions.
Key words: Astrophytum asterias, somatic embryos, cactus, micropropagation
Indukcja embriogenezy somatycznej u Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. w aspekcie wpływu warunków
świetlnych oraz stężenia auksyny 2,4-D
Streszczenie. Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. jest jednym z najbardziej pożądanych przez producentów i
kolekcjonerów kaktusów na świecie, a jednocześnie gatunkiem zagrożonym wyginięciem w środowisku
naturalnym. Techniki mikrorozmnażania mogą być pomocne zarówno w jego ochronie ex situ, jak i przyczynić
się do jego rozpowszechnienia na rynku, zaspokajając potrzeby hodowców i kolekcjonerów kaktusów.
Embriogeneza somatyczna jest najefektywniejszą spośród metod mikrorozmnażania i polega na tworzeniu
zarodków somatycznych z komórek wegetatywnych. Pożywka, warunki świetlne oraz rodzaj eksplantatu, mają
kluczowy wpływ na jej wydajność. W indukcji embriogenezy najczęściej stosowaną jest auksyna 2,4-D (kwas
2,4-dichlorofenoksyoctowy). W badaniach określono wpływ jej stężenia i warunków świetlnych na wydajność
embriogenezy somatycznej. Nasiona wykładano na zmodyfikowaną pożywkę MS o zredukowanej zawartości
makroelementów oraz sacharozy ½MS (pH 5,7 – przed autoklawowaniem). Wszystkie kultury in vitro
inkubowano w pokoju wzrostowym (24 ± 2°C, 16 h dzień/ 8 h noc fotoperiod, natężenie napromienienia
kwantowego: 24,3 µmol·m-2·s-1). Po 14 dniach z 70% nasion uzyskano siewki. W celu regeneracji zarodków
somatycznych, połówki zielonych siewek wyłożono na zmodyfikowaną pożywkę MS z dodatkiem auksyny 2,4D w stężeniu: 5; 7 i 10 mg·dm-3, kontrolę stanowiła pożywka MS0 bez regulatorów wzrostu. W celu
zweryfikowania wpływu warunków świetlnych, połowa eksplantatów była inkubowana na świetle, a reszta w
ciemności. Po 10 tygodniach trwania kultury wyizolowano, zliczono i zmierzono zregenerowane zarodki.
Uzyskano je na wszystkich pożywkach w obu warunkach świetlnych. Badania własne potwierdziły pozytywny
wpływ 2,4-D i światła na liczbę eksplantatów tworzących struktury embrioidalne oraz na liczbę regenerujących
zarodków. Najwięcej zarodków na jedenym eksplantacie (1,8) otrzymano na pożywce MS7 w warunkach
światła.
Słowa kluczowe: Astrophytum asterias, zarodki somatyczne, kaktus, mikrorozmnażanie
8/15
89-100
The effect of emergence-improving treatments on the growth, yield and content of macroelements in leaves of
garden dill (Anethum graveolens L.) cultivated for early crop
Anita Biesiada, Kamil Kędra
Abstract. Garden dill is a popular seasoning plant used in central Europe and Asia. It is characterized by a
relatively long period of seeds germination, as well as, uneven emergence of seedlings. The aim of research,
conducted in the years 2009–2010, was the assessment of the effect of selected emergence improving cultivation
treatments on the germination and growth of plants, as well as yield and chemical composition of dill. Twofactorial experiment was established according to randomized split-plot method, in three replications. The first
factor involved post – sowing flat soil covering with the use of white polypropylene textile, transparent
perforated foil, as well as 2 cm – thick sand layer and 5 cm layer of peat moss mixed with top layer of the soil. In
control object post – sowing covering was not applied. The second factor consisted in irrigation. Results
obtained in the experiment show that irrigation contributed to the increase in dill herb yield, on average, by
21.4%. Among cultivation treatments applied, including flat covers and mulching, the highest increase in yield
was ensured by the use of polypropylene textile (86.8%). It was also shown that dill accumulated nitrates in its
leaves only to a small extent. Both irrigation and introduction of flat covers from polypropylene textile and
perforated foil, as well as mulching with sand and peat moss did significantly accelerate garden dill emergence.
Key words: flat covers, sand and peat mulch, yield, germination, irrigation
Wpływ zabiegów polepszających wschody na wzrost, plonowanie i zawartość makroskładników w liściach
kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) uprawianego na zbiór wczesny
Streszczenie. Celem badań przeprowadzonych w latach 2009–2010 była ocena wpływu wybranych metod
agrotechnicznych na jakość wschodów, wzrost roślin oraz plonu na skład chemiczny ziela kopru ogrodowego.
Doświadczenie dwuczynnikowe założono metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. Czynnik
pierwszy obejmował posiewne płaskie okrycie gleby przy użyciu białej włókniny polipropylenowej,
transparentnej folii perforowanej oraz 2 cm warstwy piasku i 5 cm warstwy odkwaszonego torfu wysokiego
wymieszanego z wierzchnią warstwą gleby. W obiekcie kontrolnym nie stosowano posiewnego osłaniania
poletek. Drugi czynnik obejmował nawadnianie. Wyniki uzyskane w doświadczeniu wskazują, że nawadnianie
przyczyniło się do wzrostu plonu ziela kopru średnio o 21,4%. Spośród zastosowanych zabiegów
agrotechnicznych w postaci okryć płaskich i ściółkowania największą zwyżkę plonu zapewniło użycie osłony z
włókniny polipropylenowej (86,8%). Wykazano również, że koper ogrodowy w małym stopniu gromadził
azotany w liściach. Zarówno nawadnianie, stosowanie okryć płaskich z włókniny polipropylenowej i folii
perforowanej, jak i ściółkowanie piaskiem i torfem ogrodowym znacząco przyspieszało wschody kopru
ogrodowego.
Słowa kluczowe: płaskie okrycia, mulczowanie piaskiem i torfem, plon, kiełkowanie, nawadnianie
9/15
101-109
Accumulation of phenolic compounds in underground organs of dropwort (Filipendula vulgaris Moench)
Ewa Capecka, Anna Geszprych, Jarosław L. Przybył, Edward Kunicki, Agnieszka Binder, Katarzyna Bączek,
Zenon Węglarz
Abstract. Herb and underground organs of dropwort have been used as medicinal raw materials. Decrease of
natural resources of this species results in the necessity to introduce it into cultivation. In this study accumulation
of biomass and phenolic compounds in underground organs of cultivated dropwort during two years of plant
vegetation was evaluated. Underground organs were harvested at the end of the first year of plant vegetation and
in the second year: at the beginning of vegetation, at the stage of blooming, and at the end of vegetation.
Phenolics were determined by HPLC. At the end of the second year the weight of air-dry rhizomes with tuberous
roots reached 188.3 g per plant and it was almost five times higher than in the first year. Underground organs of
dropwort appeared to be a rich source of flavan-3-ols and gallic acid. There was no clear relation between the
stage of plant development and accumulation of phenolics in these organs.
Key words: plant development, term of harvest, biologically active compounds, flavan-3-ols, phenolic acids,
flavonol glycosides
Gromadzenie się związków fenolowych w organach podziemnych wiązówki bulwkowej (Filipendula vulgaris
Moench)
Streszczenie. Ziele i organy podziemne wiązówki bulwkowej stosowane są jako surowce lecznicze.
Zmniejszenie zasobów naturalnych tego gatunku skłania do wprowadzenia go do uprawy. W pracy badano – w
warunkach uprawy – przyrost masy organów podziemnych i gromadzenie się w nich związków fenolowych w
ciągu dwóch lat wegetacji roślin. Organy podziemne zbierano pod koniec pierwszego roku oraz w drugim roku:
na początku wegetacji, w fazie kwitnienia i pod koniec wegetacji. Związki fenolowe oznaczano metodą HPLC.
Pod koniec drugiego roku wegetacji masa organów podziemnych wynosiła 188,3 g na roślinę i była prawie
pięciokrotnie wyższa niż w pierwszym roku. Organy podziemne wiązówki bulwkowej okazały się bogatym
źródłem flawan-3-oli i kwasu galusowego. Nie stwierdzono wyraźnej zależności pomiędzy fazą rozwoju roślin a
zawartością związków fenolowych w organach podziemnych.
Słowa kluczowe: rozwój roślin, termin zbioru, związki biologicznie czynne, flawan-3-ole, fenolokwasy,
glikozydy flawonoli
10/15
111-128
Fungi-derived -glucans as a component of functional food
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Jolanta Lisiecka, Małgorzata Jędryczka, Iwona Sas-Golak, Dorota
Frużyńska-Jóźwiak
Abstract. Functional food market develops dynamically all over the world although in Poland consumers
knowledge in this area is insufficient. An importance of functional food mainly arises from contained bioactive
substances. Funcional food includes also mushrooms which contain polisaccharides, especially -glucans. These
compounds differ in structure, water solubility, molecule size and molecular mass which determine their
medicinal properties. -glucans derived from fungi show very wide spectrum of health-supporting activity. Their
antitumor, immunomodulating, antibacterial, antiviral and antioxidative properties are well documented. They
have ability to lower high blood pressure, lower excessive cholesterol synthesis, and decrease blood-glucose
level. Lentinula edodes and species from genus Pleurotus are regarded as main sources of -glucans. The most
important fungi derived -glucans are lentinan, pleuran, grifolan, crestin and ganoderan.
Key words: polisaccharides, medicinal properties, edible mushrooms
-glukany pozyskiwane z grzybów jako składnik żywności funkcjonalnej
Streszczenie. Rynek żywności funkcjonalnej rozwija się dynamicznie na całym świecie, jednak w Polsce
świadomość konsumentów w tej dziedzinie jest niewystarczająca. Znaczenie żywności funkcjonalnej wynika
głównie z zawartych w niej substancji bioaktywnych. Do żywności funkcjonalnej zalicza się m.in. grzyby,
zawierające polisacharydy, w tym -glukany. -glukany wyizolowane z grzybów różnią się budową,
rozpuszczalnością w wodzie, wielkością cząsteczki oraz masą cząsteczkową, co decyduje o ich właściwościach
leczniczych. -glukany pozyskiwane z grzybów wykazują bardzo szerokie spektrum działania prozdrowotnego.
Udowodniono ich właściwości przeciwnowotworowe, immunomodulujące, przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe i antyoksydacyjne. Mają również zdolność obniżania ciśnienia krwi oraz poziomu cholesterolu
i cukru we krwi. Za główne źródła -glukanów uznawane są obecnie Lentinula edodes oraz gatunki z rodzaju
Pleurotus. Do najważniejszych -glukanów pochodzenia grzybowego należą lentinan, pleuran, grifolan, krestin i
ganoderan.
Słowa kluczowe: polisacahrydy, właściwości lecznicze, grzyby jadalne
11/15
129-142
Development of in vitro methods for regeneration of strawberry ‘Festival’ and ‘Rubygem’ varieties (Fragaria ×
annanasa Duch.)
Duygu Ayvaz Sönmez, Ebru Kafkas
Abstract. The cultivated strawberry (Fragaria × ananassa Duch.), a member of the Rosaceae, is the most
important soft fruit in the world. In vitro micropropagation is an important tool for clonal multiplication and is
commonly applied for induction of somaclonal variation to create genetic variability. Optimized regeneration
protocols and high efficiency are also important for gene transformation for improving new cultivars. For this
purpose, in this study it was aimed to optimize a regeneration protocol for ‘Festival’ and ‘Rubygem’ strawberry
varieties. Leaf disks and stipules from mature in vitro grown strawberry plants of ‘Festival’ and ‘Rubygem’
varieties (Fragaria × annanasa Duch.) were used as explant sources. Mc Cowns Woody plants including
vitamins were used as a basal medium. Different concentrations of TDZ (Thidiazuron) (0, 1, 2, 3 and 4 mg l-1)
and IBA (Indole-3-butyric acid) (0, 0.2 and 0.4 mg l-1) and the efficiency of 15 days dark treatment on the
regeneration from leaf disks and stipules were also tested. Our results suggested that leaf stipules, a high
concentration of TDZ, AgNO3 and a dark treatment in culture medium successfully resulted in the induction of
regeneration.
Key words: Strawberry, in vitro, organogenesis, regeneration, AgNO3
Rozwój metod regeneracji in vitro odmian truskawki ‘Festival’ i ‘Rubygem’
Sterszczenie. Truskawka uprawna (Fragaria × ananassa Duch.), należąca do rodziny Rosaceae, jest
najważniejszym owocem miękkim na świecie. Mikrorozmnażanie in vitro jest ważnym narzędziem do
rozmnażania przez klonowanie i jest powszechnie stosowane do wywoływania odmiany somaklonalnej dla
wytworzenia zmienności genetycznej. Zoptymalizowane protokoły regeneracji oraz wysoka wydajność również
są ważne dla transformacji genów w celu ulepszenia nowych odmian. Dlatego celem niniejszej pracy była
optymalizacja protokołu regeneracji dla odmian truskawek ‘Festival’ i ‘Rubygem’. Blaszki liściowe oraz
przylistki dojrzałych wyhodowanych in vitro roślin truskawek odmian ‘Festival’ i ‘Rubygem’ (Fragaria ×
annanasa Duch.) wykorzystano jako źródła eksplantów. Rośliny Mc Cowns Woody zawierające witaminy
wykorzystano jako pożywkę zasadową. Przetestowano również różne stężenia TDZ (Tidiazuron) (0, 1, 2, 3 i 4
mg l-1) i IBA (kwas indolowo-3-masłowy) (0, 0,2 i 0,4 mg l-1) oraz wpływ 15-dniowego zaciemnienia na
regenerację z blaszek liściowych i przylistków. Nasze wyniki sugerowały, że przylistki, wysokie stężenie TDZ,
AgNO3 oraz zaciemnianie w pożywce hodowlanej pozytywnie wpłynęły na wywołanie regeneracji.
Słowa kluczowe: truskawka, in vitro, organogeneza, regeneracja, AgNO3
12/15
143-156
Effect of vegetable and mineral oils on the germination of spores of Diplocarpon rosae Wolf
Adam T. Wojdyła
Abstract: Black spot caused by Diplocarpon rosae Wolf is one of the most common and dangerous disease of
roses grown in the field, but recently also under covering. During the vegetation season conidia are the major
source of the pathogen spread, therefore the studies aimed at finding the most efficient method to reduce spores
germination were undertaken. Experiments were carried out to determine the effect of vegetable oils: corn, olive,
rapeseed (canola), sunflower, soybean, and grape; vegetable oils recommended as adjuvants: Dedal 90 EC (90%
vegetable oil) and Olejan 80 EC (85% rapeseed oil); and mineral oils: Atpolan 80 EC (76% mineral oil SN), Ikar
95 EC (95% SAE mineral oil), Olemix 84 EC (84% DSA mineral oil), Promanal 60 EC (60% mineral oil), and
Sunspray 850 EC (85% mineral oil) used at a concentration of 1% for a one-off spray treatment of rose bushes to
control the germination of D. rosae spores. Observations of the number of germinating spores were conducted 1,
7 and 14 days after the treatment. In addition, 24 hours after spraying the bushes, an assessment of the effect of
the tested oils on the spores of the fungus was carried out under a scanning electron microscope. The
effectiveness of the tested oils in comparison with the control depended on the oil being tested, the time of
observation and the experiment. After 1 day, the effectiveness of the tested oils ranged from 6.2% (olive oil) to
90.9% (Olemix 84 EC); after 7 days, from 4.2% (Promanal 60 EC) to 99% (Olemix 84 EC and Sunspray 850
EC); and after 14 days, from 0% (Atpolan 80 EC and Olemix 84 EC) to 94.1% (Ikar 95 EC).
Key words: black spot, rose, oils, control, scanning electron microscopy
Wpływ olejów roślinnych i mineralnych na kiełkowanie zarodników Diplocarpon rosae Wolf.
Streszczenie. Czarna plamistość powodowana przez Diplocarpon rosae należy do jednej z najczęściej
występujących i najgroźniejszych chorób róż w uprawie polowej, a ostatnimi laty również pod osłonami. W
okresie wegetacji zarodniki konidialne są głównym źródłem rozprzestrzeniania się patogenu, dlatego też podjęto
badania mające na celu poszukiwania metody ograniczenia ich kiełkowania. W przeprowadzonych badaniach
określano wpływ olejów roślinnych (kukurydziany, olej z oliwek, rzepakowy, słonecznikowy, sojowy,
winogronowy), olejów roślinnych polecanych jako adjuwanty Dedal 90 EC (90% oleju roślinnego), Olejan 80
EC (85% oleju rzepakowego) oraz olejów mineralnych Atpolan 80 EC (76% oleju parafinowego 11–13), Ikar 95
EC (95% oleju mineralnego SAE 10/95), Olemix 84 EC (84% oleju mineralnego DSA), Promanal 60 EC (60%
oleju parafinowego) oraz SunSpray 850 EC (85% oleju mineralnego) stosowanych w stężeniu 1% do
jednokrotnego opryskiwania krzewów róż na kiełkowanie zarodników D. rosae po 1, 7 oraz 14 dniach od
zastosowania. Również 24 godz. po opryskiwaniu krzewów pod mikroskopem skaningowym określano wpływ
badanych olejów na zarodniki grzyba. Skuteczność badanych olejów w porównaniu z kontrolą była uzależniona
od badanego oleju, terminu obserwacji oraz doświadczenia. Po 1 dniu skuteczność badanych olejów wahała się
pomiędzy 6,2% (olive oil) – 90,9% (Olemix 84 EC), po 7 dniach 4,2% (Promanal 60 EC) – 99% (Olemix 84 EC
and Sunspray 850 EC) oraz po 14 dniach 0% (Atpolan 80 EC i Olemix 84EC) – 94,1% (Ikar 95 EC).
Słowa kluczowe: czarna plamistość, róże, oleje, zwalczanie, mikroskop skaningowy
13/15
157-168
The effect of mineral fertilization on achenes yield and fungal communities isolated from the stems of milk thistle Silybum marianum (L.) Gaertner
Bożena Cwalina-Ambroziak, Jadwiga Wierzbowska, Marta Damszel, Teresa Bowszys
Abstract. The achenes of milk thistle contain a variety of lipids, proteins and biologically active substance,
which is why they are used in pharmaceutical and cosmetic products, as well as an ingredient of functional food
and animal feed. The yield of milk thistle is determined by both agrotechnological factors (sowing date,
cultivation regime, fertilization) and the health status of plants. The study was conducted over the years 2009–
2011 in experimental plots located in Tomaszkowo (NE Poland). The experiment involved the following
treatments: 1. N0PK, 2. N0PKMg, 3. N0PKMg+microelement B, 4. N1PK, 5. N1PKMg, 6. N1PKMg+B, 7. N2PK,
8. N2PKMg, 9. N2PKMg+B, 10. N3PK, 11. N3PKMg, 12. N3PKMg+B (where: N0 – without nitrogen
fertilization, N1 – 40 kg ∙ ha-1 /ammonium nitrate/, N2 – 80 kg ∙ ha-1, N3 – 120 kg ∙ ha-1, P – 40 kg ∙ ha-1 /triple
superphosphate/, K – 117 kg ∙ ha-1 /60% potash salt/, Mg – 20 kg ∙ ha-1 /kieserite/ before sowing, B – foliar
application/Bormax/). The structure of fungal communities colonizing the stems of milk thistle was analyzed at
the laboratory. Achene yield was determined after harvest. The composition of fungal communities colonizing
the stems of milk thistle was affected by weather conditions, and macronutrient and B fertilization. Potential
pathogens had a 50–80% share of the fungal community. The predominant species was Alternaria alternata,
fungi of the genus Fusarium were identified less frequently (six species), while Rhizoctonia solani, Botrytis
cinerea and Phoma spp. were encountered only sporadically. The abundance of A. alternata was lower in
treatments without N fertilization and with N fertilization at 40 kg P ∙ ha -1. In contrast to A. alternata, fungi of
the genus Fusarium were less abundant in treatments with Mg and Mg+B fertilization. The yield of milk thistle
achenes increased in response to increasing rates of nitrogen fertilization.
Key words: achenes of milk thistle, N, P, K, Mg, B fertilization, fungi, yield of seeds
Nawożenie mineralne a grzyby zasiedlające łodygi ostropestu plamistego Silybum marianum (L.) Gaertner oraz
jego plonowanie
Streszczenie: Niełupki ostropestu plamistego ze względu na zawartość cennych związków tłuszczowych,
białkowych oraz substancji biologicznie czynnych znalazły się w kręgu zainteresowań producentów
farmaceutyków, kosmetyków, żywności funkcjonalnej, a także specjalistów od pasz i żywienia zwierząt. O
plonie niełupek tej rośliny obok czynników agrotechnicznych (terminu siewu, rodzaju uprawy, nawożenia)
decyduje też stan fitosanitarny roślin. Badania przeprowadzono w latach 2009–2011 na poletkach
doświadczalnych zlokalizowanych w Tomaszkowie (północno-wschodnia Polska). Ostropest plamisty
uprawiano na następujących obiektach nawozowych: 1. N0PK, 2. N0PKMg, 3. N0PKMg + mikroelement B, 4.
N1PK, 5. N1PKMg, 6. N1PKMg + B, 7. N2PK, 8. N2PKMg, 9. N2PKMg + B, 10. N3PK, 11. N3PKMg, 12.
N3PKMg + B (gdzie: N0 – bez nawożenia azotem, N1 – 40 kg ∙ ha-1 /azotan amonowy/ N2 – 80 kg ∙ ha-1, N3 – 120
kg ∙ ha-1, P – 40 kg ∙ ha-1 /superfosfat potrójny/, K – 117 kg ∙ ha-1 /60% sól potasowa/, Mg – 20 kg ∙ ha-1 /kizeryt/
przedsiewnie, B – dolistnie /Bormax/). W laboratorium analizowano strukturę zbiorowiska grzybów
zasiedlających łodygi ostropestu. Po zbiorze określono plon niełupek. Warunki pogodowe oraz nawożenie
makroelementami i borem wpływały na strukturę zbiorowiska grzybów zasiedlających łodygi ostropestu.
Potencjalne patogeny miały 50–80% udział w zbiorowisku grzybów. Wśród nich dominował gatunek Alternaria
alternata, rzadziej identyfikowano grzyby rodzaju Fusarium (6 gatunków) i Rhizoctonia, a sporadycznie Botrytis
cinerea i Phoma spp. Mniejszą liczebność A. alternata otrzymano z łodyg roślin z obiektów bez nawożenia N i z
nawożeniem N w dawce 40 kg P ∙ ha-1. Grzyby rodzaju Fusarium, odmiennie niż A. alternata, mniej liczebnie
występowały w zbiorowisku grzybów izolowanych z łodyg z obiektów z nawożeniem magnezem oraz Mg i
borem łącznie. Wraz ze zwiększającymi się dawkami N notowano wzrost plonu niełupek ostropestu.
Słowa kluczowe: ostropest plamisty, nawożenie mineralne, grzyby, plon niełupek
14/15
169-178
Pomological and phenological characterization of promising walnut (Juglans regia L.) genotypes from Malatya,
Turkey
Bayram Murat Asma
Abstract. Turkey has significant walnut (Juglans regia L.) plantations most of which are seedling-grown trees.
Eastern Anatolia region of Turkey has rich phenotypic diversity. In this study, walnut genotypes of the region
were evaluated and considerable genetic variation in pomological and phenological characteristics was found in
walnut genotypes which were of seedling origin. The study region was about 12 000 km2 are between 35°54'–
39°03' N latitude and 38°45'–39°08' E longitude. It is estimated that the region has 162 800 walnut trees. During
our survey more than 3000 walnut genotypes were observed for several horticultural characteristics. Selections
studied were carried out among these populations. Based on several horticultural characteristics, 158 genotypes
were selected. Here, we report the several characteristics of 16 superior walnut genotypes of these 158 selections
with promising yield and fruit characteristics. Among our selections we observed the ranges of 65–100% for
terminal fruitfulness, 38–67 % for lateral fruitfulness, 1.98–3.15 fruits for terminal shoots, 1.36–2.25 fruits for
lateral shoots, 12.6–17.5 g nut weight, 6.9–9.1 g kernel weight, 47.3–60.8% kernel ratio and 0.95–17.5 mm shell
thickness. The most promising genotypes were 94 Mws 30, 95 Mws 78 and 97 Mws 103, and these selections
will be used for further breeding efforts.
Key words walnut; Juglans regia L.; breeding; genetic resources; nut characteristics; pomology; Turkey
Pomologiczna i fenologiczna charakterystyka obiecujących genotypów orzecha włoskiego (Juglans regia L.) z
Malatya w Turcji
Streszczenie. Turcja posiada znaczące plantacje orzecha (Juglans regia L.), których drzewa w większości
pochodzą z siewek. Region Anatolia w Turcji odznacza się bogatą różnorodnością fenotypową. W niniejszym
badaniu oceniono genotypy orzecha oraz stwierdzono znaczą różnorodność genetyczną w cechach
pomologicznych i fenologicznych genotypów orzecha, które pochodziły z siewek. Badany region ma obszar
około 12 000 km2 i znajduję się między szerokością geograficzną 35°54'–39°03' N a długością 38°45'–39°08' E.
Szacuje się, że obszar ten ma około 162 800 drzew orzecha. Podczas niniejszego badania obserwacji poddano
ponad 3000 genotypów orzecha pod kątem kilku cech ogrodniczych. Między tymi populacjami przeprowadzono
badania selekcyjne. Na podstawie kilku cech ogrodniczych wybrano 158 genotypów. Opisujemy wybrane cechy
16 najlepszych genotypów orzech z tych 158 selekcji o obiecujących cechach plonu i owoców. Pośród selekcji
zaobserwowano 65–100% owocowania na pędach szczytowych, 38–67 % owocowania na pędach bocznych,
1,98–3,15 owoców na szczytowych pędach, 1,36–2,25 owoców na bocznych pędach, masę orzecha 12,6–17,5 g,
masę jądra 6,9–9,1 g, 47,3–60,8% jąder oraz grubość skorupy 0,95–17,5 mm. Do najbardziej obiecujących
genotypów należały 94 Mws 30, 95 Mws 78 and 97 Mws 103 i one będą używane w dalszych próbach
hodowlanych.
Słowa kluczowe: hodowla; zasoby genetyczne; cechy orzecha; pomologia
15/15
179-185
The effects of AVG and GA3 treatments on pistillate (female) flower abortion in „Sebin” walnut cultivar
Yasar Akca, Mustafa Ozgen, Umran Erturk, Sezai Ercisli
Abstract. Pistillate flower abortion (PFA) in walnuts is defined as the drop of female flowers with or without
pedicles within 10–15 days after flowering. This situation is commonly observed in some walnut cultivars causes
dramatic yield losses. ‘Şebin’ is a popular walnut cultivar among farmers in Turkey due to the quality of its fruit,
yield and ease of marketability. However, in some orchards, established with this cultivar, has a fruitlessness
problem. In the present study, the effects of Aminoethoxyvinylglycine (AVG, the commercial brand name is
ReTain) (0, 62.5 and 125 ppm doses) and AVG plus GA3 (45, 135 and 270 ppm doses) treatments to prevent
abortion in cv. ‘Şebin’ were investigated. The experiments were conducted in two different ecologies. The
treatments were carried out just before the receptivity period of female flowers of cv. ‘Şebin’. The results
showed that, the female flower abortion ratio of ‘Şebin’ walnut cultivar were 87.78% in Tokat ecology and
77.78% in Niksar ecology. The fruit set ratio by 125 ppm AVG treatment was determined to be 60.89% for
Niksar and 57.56% for Tokat ecological conditions. The highest fruit set was obtained from 125 ppm AVG
combined 270 ppm GA3 treatment and this ratio was determined to be 93.89% for Niksar ecological conditions
whereas it was determined to be 83.33% for Tokat ecological conditions. As a result, it was found that AVG
alone or in combination with GA3 is effective treatments in reducing female flower abortion for ‘Şebin’ walnut
cultivar.
Key words: walnut, flower abortion, ethylene, gibberellic acid
Efekty zabiegów AVG i GA3 na proces opadaniA kwiatów żeńskich u orzecha odmiany ‘Sebin’
Streszczenie. Opadanie kwiatów żeńskich u orzechów określa się jako spadanie żeńskich kwiatów z szypułkami
lub bez, w ciągu 10–15 dni po kwitnieniu. Zjawisko to, powszechnie obserwowane u pewnych odmian orzecha,
powoduje znaczne straty w plonie. ‘Şebin’ jest popularną odmianą orzecha wśród farmerów w Turcji ze względu
na jej owoce, plon oraz łatwość sprzedaży. Jednak niektóre sady założone z tą odmianą mają problem braku
owoców. Niniejsze badanie określa wpływ zabiegów aminoetoksywinyloglicyną (AVG, nazwa handlowa
ReTain) (w dawkach 0, 62,5 i 125 ppm) oraz AVG plus GA3 (dawki 45, 135 oraz 270 ppm) stosowanych, aby
zapobiec opadaniu. Doświadczenia przeprowadzono w dwóch różnych lokalizacjach. Zabiegi przeprowadzono
tuż przed okresem receptywności żeńskich kwiatów odmiany ‘Şebin’. Wyniki pokazały, że wskaźnik opadania
kwiatów odmiany ‘Şebin’ wynosił 87,78% w uprawie w Tokat oraz 77,78% w uprawie w Niksar. Współczynnik
zawiązanych kwiatów pod wpływem zabiegu 125 ppm AVG określono jako 60,89% dla Niksar oraz 57,56% dla
ekologicznych warunków Tokat. Najwięcej zawiązanych kwiatów osiągnięto przy zabiegu 125 ppm AVG w
połączeniu z 270 ppm GA3: 93,89% dla warunków ekologicznych Niksar oraz 83,33% dla warunków
ekologicznych Tokat. W rezultacie stwierdzono, że sam AVG lub w kombinacji z GA3 jest efektywnych
zabiegiem ograniczającym spadanie kwiatów dla odmiany orzecha ‘Şebin’.
Słowa kluczowe: orzech, opadanie kwiatów, etylen, kwas giberelinowy
Download