legalizm libertynizm życie z łaski

advertisement
Zbawieni i kształtowani z łaski
… JAK NIE BYĆ CHRZEŚCIJAŃSKIM MUŁEM?
(Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą
trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Ps. 32:9)
Historia Samuela Johnsona…
Paul Muller postawę tę nazwał
podejściem SIEROTY a nie SYNA
Życie chrześcijanina – jak chodzenie po grani
ŻYCIE
Z
ŁASKI
ZNACZENIE POJĘĆ:
 LEGALIZM: STYL ŻYCIA, KTÓREGO CELEM JEST ŚCIŚLE WYPEŁNIAĆ PRAWO.
 OWOCE/PRZEJAWY: DUŻE WYMAGANIA, BRAK ŁASKAWEGO
PODEJŚCIA, UKRYTA DUMA Z WYPEŁNIANIA PRAWA, WARUNKOWA
AKCEPTACJA INNYCH, CHLUBIENIE SIĘ PRZED BOGIEM I INNYMI,
POSTAWA ROSZCZENIOWA WOBEC BOGA I INNYCH,
NADWRAŻLIWOŚĆ NA KRYTYKĘ,… itd.
 LIBERTYNIZM: STYL ŻYCIA, W KTÓRYM UWAŻAM, ŻE PRAWO
NIE MA DLA MNIE ŻADNEGO ZNACZENIA (czasem zwany antynomizmem).
 OWOCE/PRZEJAWY: LUŹNY STOSUNEK DO GRZECHU, LUŹNY
STOSUNEK DO ŚWIĘTOŚCI, POBŁAŻANIE INNYM, SELEKTYWNE
PODEJŚCIE DO TROSKI O BOŻĄ CHWAŁĘ, UKRYTY LEGALIZM –
„MOJĄ ZASŁUGĄ JEST BRAK ZASŁUG”
 ŻYCIE Z WIARY: STYL ŻYCIA, W KTÓRYM CAŁKOWICIE
POLEGAM NA CHRYSTUSIE, JEGO ODKUPIENIU MOICH
GRZECHÓW, JAK I JEGO PROWADZENIU I WYPOSAŻENIU DO
ŻYCIA DLA JEGO CHWAŁY.
 OWOCE/PRZEJAWY: ŻYCIE Z CHRYSTUSEM W CENTRUM, ZDRO-WY
STOSUNEK DO PRAWA I ŚWIĘTOŚCI, WOLNOŚĆ OD TROSK
I
PRZEJMOWANIA SIĘ OPINIAMI INNYCH.
Życie chrześcijanina – jak chodzenie po grani
ŻYCIE
Z
ŁASKI
Co złego jest w Legalizmie?
Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami
nowego przymierza, nie litery, lecz ducha,
bo litera zabija, duch zaś ożywia. 2 Kor 3:6
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie
poddawajcie się znowu pod jarzmo
niewoli.
Ga
5:1
Co złego jest w Legalizmie?
Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach Prawa,
są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty
każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co
jest napisane w księdze Prawa…
Ga 3:10
Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie
zamknięci i trzymani pod strażą Prawa, dopóki
wiara nie została objawiona. Tak więc Prawo było
naszym przewodni-kiem do Chrystusa, abyśmy z
wiary zostali usprawied-liwieni.
Ga 3:23-24
Co jest złego w Libertyzmie?

Lecz każdy bywa kuszony przez własne
pożądliwości, które go pociągają i nęcą;
Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi
grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi
śmierć.
Jk 1:14-15
sami są
niewolnikami zguby; czemu bowiem
ktoś ulega, tego niewolnikiem się
staje..
 Obiecując im wolność, chociaż
2 P 2:19
Życie chrześcijanina – jak chodzenie po grani
ŻYCIE
Z
ŁASKI
NAJWIĘKSZA HEREZJA
KWESTII WIARY?
W
TWIERDZENIE, ŻE JAKOBYŚ BYŁ W STANIE
PRZYJŚĆ DO BOGA (PO CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI) W OPARCIU O SWOJE DOKONANIA
(DOBRE UCZYNKI) LUB ZE WZGLĘDU NA
BRAK OSIĄGNIĘĆ W GRZESZENIU!
LEKARSTWO NA NAJWIĘKSZĄ
HEREZJĘ?
EWANGELIA
BOŻEJ ŁASKI:
 On tego, który nie znał grzechu, za
nas grzechem uczynił, abyśmy w
nim stali się sprawiedliwością Bożą.
2 Kor. 5:21
ROZMYTA EWANGELIA = ROZMYTE
ROZUMIENIE ŻYCIA Z WIARY
Problem Galacjan: O nierozumni
Galacjanie! Któż was omamił, was, przed
których oczami został wymalowany obraz
Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę
dowiedzieć się od was tego jednego: Czy
przez uczynki Prawa otrzymaliście Ducha,
czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak
nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w
du-chu, a teraz na ciele kończycie?
Ga 3:1-3
Różnica między usprawiedliwieniem a
uświęceniem:
Przy USPRAWIEDLIWIENIU –
przychodzimy do Boga jako wrogowie
– deklarujemy poddanie się! (BIERNE)
Przy UŚWIĘCENIU – przychodzimy do
Boga jako synowie/córki –
deklarujemy chęć współpracy!
(CZYNNE)
USPRAWIEDLIWIENIE – przejście ze stanu
wrogości do pokoju z Bogiem
 I was, którzy niegdyś byliście mu
obcymi i wrogo usposobionymi, a
uczynki wasze złe były, teraz pojednał
w jego ziemskim ciele przez śmierć,
aby was stawić przed obliczem swoim
jako świętych i niepoka-lanych, i
nienagannych,
Kol 1:21-22
USPRAWIEDLIWIENIE – przejście ze stanu
wrogości do pokoju z Bogiem
 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi,
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez
śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc
pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie
Jego.
Rz 5:10
USPRAWIEDLIWIENIE – BIERNE
PODDANIE (nic z nas!)
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez
wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z
uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego
bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w
Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do
których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich
chodzili.
Ef 2:8-10
USPRAWIEDLIWIENIE – BIERNE
PODDANIE (nic z nas!)
A wiemy, że cokolwiek Prawo mówi, mówi do tych,
którzy są pod wpływem Prawa, aby wszelkie usta były
zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu.
Dlatego z uczynków Prawanie będzie
usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż
przez Prawo jest poznanie grzechu. Ale teraz
niezależnie od Prawa objawiona została
sprawiedliwość Boża, o której świadczą Prawo i
prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w
Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma
bowiem różnicy, Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im
chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski
jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,
Rz 3:19-24
UŚWIĘCENIE – ciągłe czerpanie
łaski przez wiarę!
z
 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi,
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć
Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani,
dostąpimy zbawienia przez życie Jego.
Rz 5:10
 Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w
nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim, i
utwier-dzeni w wierze, jak was nauczono, składając
nieustannie dziękczynienie.
Kol. 2:6-7
WIARA= STAŁE ZŁĄCZENIE Z
CHRYSTUSEM
PROBLEM NR 1 – DLACZEGO NIE
CHODZIMY „W WIERZE”?
 JAK ODLEGŁYM/ANONIMOWYM
JEST TWÓJ BÓG?
 DLACZEGO JEDNAK STWORZYŁ
ON „INSTYNKT OJCOWSKI”?
Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego
syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode
mnie; składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to Ja sam
uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie
wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, przyciągałem ich więzami ludzkimi,
powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do
swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Wrócą do
ziemi egipskiej, i Assur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie
nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich
zasuwy i wysiecze ich w warowniach. Bo mój lud uporczywie trwa w
odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, jednak im nie
pomaga. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie,
Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z
Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję
mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja
jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty i
nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a
gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z
drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi asyryjskiej; i pozwolę im
znowu mieszkać w ich domach mówi Pan.
Oz. 11:1-11
WŁAŚCIWY OBRAZ BOGA - to
ożywają obietnice:
Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na
wieki Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i
nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie
zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i
świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja
żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim
i wy we mnie, a Ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich,
ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja
miłować go będę, i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz, nie
Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu?
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego
przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i
u niego zamieszkamy.
J 14:16-23
CO ZROBIĆ, ABY TEGO
DOŚWIADCZYĆ?
 ZRÓB DIAGNOSTYKĘ
 Czy traktujesz spotkania z Bogiem jako obowiązek?
 Czy czujesz się lepszym, bo nie popełniłeś „grubych”
grzechów?
 Czy nigdy nie odczuwasz zdrowej bojaźni wobec Boga?
 Czy patrzysz na Boże Prawo, jak na przeżytek?
 USTANÓW Z DRUGĄ OSOSBĄ PRZYMIERZE modlitewne
wzajemnie o wasze prywatne spotkania z Bogiem (tzw.
cichy czas);
 ZAWSZE ZACZYNAJ TWÓJ CZAS od modlitwy o to by Bóg
OSOBIŚCIE CI SIĘ OBJAWIAŁ;
Zbawieni i kształtowani z łaski
… JAK NIE BYĆ CHRZEŚCIJAŃSKIM MUŁEM?
(Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą
trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Ps. 32:9)
Download