Ef 1,3-14 Niech będzie błogosławiony

advertisement
Trójca Święta w Ef 1,3-14
Michał Wilk
Hymn
Ef 1,3-14
Ef 1,3-14
Niech będzie błogosławiony Bóg,
Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który nas w Chrystusie pobłogosławił
wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba.
• IDEA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
• EULOGIA – BERAKAH
STARA FORMA, NOWA TREŚĆ
Ef 1,3-14
3 Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w
Chrystusie pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba.
4 On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i
żyli w miłości.
5 Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem
Jego woli,
6 dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski.
8 Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu,
9 gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził.
10 Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w
Chrystusie wszystkiego – tego, co w niebie, i tego, co na ziemi.
11 W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga,
który czyni wszystko według postanowienia swojej woli,
12 abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały – my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję
w Chrystusie.
13 W Nim i wy, gdy usłyszeliście Słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu – i dzięki
któremu uwierzyliście – zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
14 Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności – dla jeszcze
większej Jego chwały .
Tłum. Nowe Przymierze 3
(w 1,3 wprowadzone modyfikacje)
Bóg, Ojciec
Jezus Chrystus
Duch Święty
Funkcja refrenu
Dwa modele
Trójcy Świętej
Gramatyka: hypotaksa
Teologia: model pionowy
Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który nas pobłogosławił… duchowym błogosławieństwem nieba (= błogosławieństwem Ducha).
Gramatyka: parataksa
Teologia: model poziomy
Pierwsza
summa
teologii?
•
On wybrał nas w Nim przed założeniem świata…
•
ἐξελέξατο
•
Pwt 4,37 – ponieważ umiłował (ἀγαπῆσαι) ojców
twoich, wybrał (ἐξελέξατο) was jako ich potomstwo po
nich i wywiódł cię sam swoją wielką mocą z Egiptu
•
Pwt 10,15 – jednak tylko ojców waszych wziął sobie Pan,
by ich miłować (προείλατο κύριος ἀγαπᾶν) i wybrał
(ἐξελέξατο) was jako ich potomstwo po nich nad
wszelkie narody aż do po dziś dzień
WYBRANIE (inicjatywa Boga)
WYDZIELENIE (ze sfery profanum)
ŚWIĘTOŚĆ (przeniesienie do sfery sacrum)
•
abyśmy wobec Niego byli święci i nieskalani
Skąd
przychodzimy?
Dokąd idziemy?
•
abyśmy wobec Niego byli święci i nieskalani i żyli w
miłości…
• ἐν ἀγάπῃ z poprzedniego wersetu może się łączyć z
poprzedzającym lub następującym po nim tekstem:
• wybrał nas w miłości
• byśmy byli święci i bez skazy w miłości
• w miłości przeznaczył nas
•
MIŁOŚĆ = jakość nowego kultu
Izaak Syryjczyk, Traktaty ascetyczne XXIV
•
Wybrani przez tego, który wszystkie rzeczy działa
według wcześniejszego postanowienia
•
Działanie Boga (gr. energia)
Bazyli Wielki, List 234
Cyryl Aleksandryjski, De Sancta Trinitate VI
• Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa
stali się Jego dziećmi
• Teologia usynowienia
Maksym Wyznawca, Capita de Caritate 3
• W Nim mamy odkupienie przez Jego krew,
przebaczenie upadków według ogromu Jego
łaski
• Eks-agoradzo (kategoria ekonomiczna)
• Akt prawny: podmiot nabywający, podmiot
sprzedający, umowa wykupu i cena wykupu
• Krew jako cena. Funkcja: wskazuje na
wartość wykupionego.
• Symbolika krwi.
• Teologia wykupu w kontekście świata
greckiego i hebrajskiego.
• Gdy nam oznajmił (γνωρίσας ἡμῖν) tajemnicę swojej woli (τὸ
μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ)
• Dialektyka Bożego objawienia: odsłonięcie + tajemnica
μυστήριον, ου, τό – tajemnica, misterium, ryty inicjacyjne
w religiach misteryjnych (ποιεῖν τὰ μυστήρια / odprawiać misteria;
Izokrates, De bigis 6; Tukidydes 6.28.1; ἀπιέναι πρὸ τῶν μυστηρίων
/ odejść zanim zostanie się wtajemniczonym w misteria; Platon,
Meno 76e); przedmiot kultu; prawda religijna (Mt 13,11); jako
wydarzenie – sakrament lub inicjacja sakramentalna (Justyn,
Dialogi 68,8); sakrament chrześcijański (gr. μυστήριον tłumaczone
na łacinie jako: sacramentum; Euzebiusz z Cezarei, Demonstratio
evangelica 1.10.28, 9.6.10)
Oznajmił nie w sposób intelektualny, ale: wprowadził nas w
uczestnictwo w tajemnicy
Św. Augustyn, Państwo Boże XXII, 30
Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię
czasów (εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν)
Historia jako dzieje zbawienia i sakrament obecności
Boga
Czas objawienia: czas pełni (gr. pleroma) / czas
szczególny (kairos)
Metoda objawienia: ekonomia
οἰκονομία, ας, ἡ – dosł. zarządzanie domem
[ekonomia]; zarządzanie, administrowanie domem,
miastem, państwem; dystrybucja dóbr; układ,
schemat, porządek całości (ἡ καθόλου καὶ
συλλήβδην οἰ. τῶν γεγονότων / całościowy
i generalny układ wydarzeń; Polibiusz, In
Cynaegirum 1.4.3); relig.: plan Boży ukryty przed
wiekami, a objawiony w Jezusie Chrystusie;
opatrzność Boża
Plan… zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego – tego, co w niebie, i tego, co na ziemi /
ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν αὐτω
Kefale – głowa, zawias
Ta panta + meryzm – idea skupienia / zsyntetyzowania / streszczenia wszystkiego w Chrystusie jak w soczewce
Od teologii rekapitulacji do filozofii Pierre Teilharda de Chardina (Chrystus jako punkt omega)
Idea główna
• Na początku było słowo (en arche en ho Logos) / wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co
się stało
• Arche – w sensie czasowym (moment stwarzania) i przestrzennym (wzór / idea)
• Aluzja do Rdz 1,1.
• Bereszit (na początku) / rosz (głowa)
• Sens idei: skupić / zsyntetyzować wszystko w tym, co jest pierwotnym wzorem / wszystkiego
• Idea wiecznego powrotu, ostatecznego scalenia, odzyskania pierwotnej jedności
Maksym Wyznawca, Questiones ad Tjalassium LIX
Zostaliście opieczętowani obiecanym
Duchem Świętym…
• W Kontekście wykupu niewolników:
pieczęć „fugitivus” zostaje zastąpiona
pieczęcią Ducha
• Idea pieczęci jako weryfikacji wzoru z
oryginałem: jesteśmy kompatybilni z
Bogiem.
• Początek antropologii Nowego
Testamentu
Ten Duch jest zadatkiem naszego
dziedzictwa do czasu otrzymania własności
Zadatek, przedpłata…
Idea kompatybilna z pojęciem ekonomii
Ef 1,3-14
3 Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w
Chrystusie pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba.
4 On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i
żyli w miłości.
5 Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem
Jego woli,
6 dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski.
8 Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu,
9 gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził.
10 Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w
Chrystusie wszystkiego – tego, co w niebie, i tego, co na ziemi.
11 W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga,
który czyni wszystko według postanowienia swojej woli,
12 abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały – my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję
w Chrystusie.
13 W Nim i wy, gdy usłyszeliście Słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu – i dzięki
któremu uwierzyliście – zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym.
14 Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności – dla jeszcze
większej Jego chwały .
Bóg, Ojciec
Jezus Chrystus
Duch Święty
Funkcja refrenu
Trójca Święta
a Kościół
List do Efezjan – temat główny
ekklesia nie jako konkretna wspólnota,
ale Kościół w wymiarze kosmicznym, wyprowadzony z Trójcy Świętej
Struktura literacka Konstytucji
dogmatycznej o Kościele „Lumen
gentium” odzwierciedla eklezjologię
Listu do Efezjan.
Kościół pochodzi z wieczności i zmierza
ku wieczności.
Jest w „objęciach” Trójcy Świętej.
Kontekst historyczny: Efez
Tradycja wczesnego
chrześcijaństwa zidentyfikuje
je jako kobiece piersi i
postrzega jako symbol
płodności – bogini
karmicielka zdolna wyżywić
licznych mieszkańców
miasta.
Dz 19, 13-20
13 Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi
przez złego ducha. «Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł» - mówili.
14 Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego.
15 Zły duch odpowiedział im: «Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?»
16 I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni
uciekli z owego domu.
17 Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy, mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich, i wysławiano
imię Pana Jezusa.
18 Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki.
19 I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono
na pięćdziesiąt tysięcy denarów w srebrze.
•
Rozdźwięk między
religijną oficjalną, a
domową. Kult
świątyni = oficjalna
religia. Wierzenia
ludowe = domowe
sposoby radzenia
sobie z problemami
za pomocą
amuletów, zaklęć,
inwokacji i
tradycyjnych
sposobów
zdobywania
duchowej mocy.
•
•
Mieszkańcy Efezu nosili piękne wdzięczności w małych szytych woreczkach (Anaxilias, cytat w: Atenajos, Deipnosophistae 12.548c. / Uczty mędrców) –
chodzi o Ephesia Grammata. Te były wypisywane także na wizerunkach kultycznych Artemidy. Morris uważa, że te magiczne zaklęcia wywodzą się z
wierzeń Hetytów i były znane i powtarzane w starożytnej magii przez stulecia.
Według Anaxilas (Frag 18), Ephesia Grammata schowane były w „w małych woreczkach” (ἐν Σκυταρίοις ῥαπτοῖσι), które Morris identyfikuje z kurša.
•
Plutarch – w kontekście mieszkańców
Efezu – twierdzi, że magowie
poinstruowali tych, którzy posiedli
tajemną wiedzę o duchach, jak
powtarzać magiczne formuły, by
skutecznie wypędzać dręczące
demony (Plutarch, Quaest. conv. 7,5).
•
Mamy opowieści o zapaśnikach z Efezu, którzy rywalizowali
w igrzyskach w Olimpii, a na kostkach umieszczali amulety z
fragmentami Listów Efeskich. Jeden z nich po wygranej
walce zdjął amulet, w efekcie trzy kolejne walki przegrał
(Eustathius, Comm. ad. Hom. 19.247).
•
W kontekście magii przywoływano także Artemidę (PGM LXXVIII.1-14) – zazwyczaj wraz z
boginią Księżyca, Selene i boginią podziemi, zwaną Hekate, znaną jako bogini czarów i
magii. W jednym tekście zostaje wezwana wraz z Hekate i Selene, aby zaradzić chorobom
albo doprowadzić do śmierci chorej kobiety - by jej ulżyć w cierpieniach . Tekst zawiera
prośbę niejakiego Artemisa: „Odetnij oddech, pani (κύρια), z jej nozdrzy” (PGM IV.2441–
2621, zwłaszcza linia 2499).
• Nasza wiedza na temat magii została znacznie wzbogacona dzięki odkryciu prawie 250 magicznych
papirusów w piaskach w Egipcie. Ilustrują one różne rodzaje rytuałów, zaklęć, formuł, receptur na
amulety, przekleństw...
• Oprócz tych tekstów jest wiele innych świadków magii: literackie odniesienia do magii, tabliczki
ołowiane z przekleństwami, amulety i różne inne przedmioty magiczne.
Inne dowody archeologiczne poświadczające magię w
Efezie:
1. Trzy napisy z przekleństwami. W jednym
przywołuje się Artemidę z prośbą, by przeklęła
wrogą osobę.
2. Fragment mówiący o „magu” (gr. μάγος), a dwie
linie dalej łączy się maga z Artemidą.
3. Inskrypcje odnoszące się do praktyk wróżbiarstwa,
w tym takie, które odnoszą się do „głównego
wróżbiarza” (μαντιάρχη).
4. Przedmioty astrologiczne, kości magiczne używane
we wróżbiarstwie i w wyroczni.
5. Złota lamela (magiczny amulet), która zawiera listę
kosmicznych mocy dwudziestu sześciu aniołów
Starego Testamentu (co prawdopodobnie
odzwierciedla żydowską magię[16]
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (Ef 1,3)
w ponad-niebiosach
słowo pojawia się tylko w Ef
I wy byliście umarłymi na skutek waszych
występków i grzechów, w których żyliście niegdyś
według doczesnego sposobu tego świata, według
sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest
ducha, który działa teraz w synach buntu.
A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką
swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na
skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił
do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.
On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz
z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w
Chrystusie Jezusie (Ef 2,6)
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις = ἐν Χριστῷ (Ef 1,3)
…gdyż przez Niego (Chrystusa) mamy dostęp do
Ojca, jedni i drudzy, w jednym Duchu. (Ef 2,18)
Lektura Listu
do Efezjan
Download