Załącznik nr 1 do SIWZ - Platforma zakupowa ENERGA

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
nr P/1/AZL/0000
/14
Załącznik
nr 1 do SIWZ,
(Załącznik nr 1 do wzoru Umowy)
Opis Przedmiotu Zamówienia
1.
Przedmiot zamówienia
1.1.
Infrastruktura pasywna
Na każdym Obiekcie Wykonawca zapewni/wydzierżawi Zamawiającemu:
a) miejsca na wieżach, masztach, wspornikach na dachach budynków itp., celem montażu
i użytkowania anten wchodzących w skład instalacji radiowych systemu TETRA. Zamawiający
zakłada zastosowanie odbioru zbiorczego systemu realizowanego za pomocą trzech anten
dookólnych, dla których wymagana jest minimum 3-metrowa (optymalnie 5,5 metrowa) pozioma
separacja międzyantenowa (w zależności od konstrukcji wieży/masztu na Obiekcie zakładana
separacja anten może wymuszać ich instalację na wysięgnikach). Zakładanym miejscem instalacji
anten na Obiektach Wykonawcy jest szczyt wieży/masztu, z wyjątkiem Obiektów, dla których
wysokość instalacji anten, długość feedera lub zainstalowane na szczycie urządzenia wpływałaby
negatywnie na osiągane zasięgi stacji bazowych TETRA - w przypadkach takich należy przewidzieć
instalację anten na innych wysokościach przy uwzględnieniu „cienia” propagacyjnego „rzucanego”
przez konstrukcję wieży/masztu.
Dodatkowo na każdym Obiekcie Zamawiający zakłada instalację jednej anteny GPS - w zależności od
warunków terenowych panujących wokół Obiektu (obszar miejski, przestrzeń otwarta, las, itp.)
Zamawiający zakłada dwa warianty instalacji anteny GPS:
 wariant 1: na dedykowanym wsporniku mocowanym do poziomej drogi kablowej
bezpośrednio za przepustem kablowym,
 wariant 2: na dedykowanym wsporniku mocowanym do konstrukcji wieży na wysokości ok
15m n.p.t.
Zastosowanie wariantu 2 mocowania anteny GPS Zamawiający przewiduje w sytuacji braku sygnału
GPS w miejscu instalacji anteny GPS wskazanym w wariancie 1.
b) miejsca na drogach kablowych (w relacji od anten Zamawiającego do urządzeń Zamawiającego w
pomieszczeniu) w celu ułożenia niezbędnych feederów / kabli, celem montażu i użytkowania anten
wchodzących w skład instalacji radiowych systemu TETRA. Zamawiający zakłada instalację
następującego okablowania na drogach kablowych zlokalizowanych na Obiekcie Wykonawcy:
5
8
- feeder max 1 "- 3szt. (w relacji od anten do urządzeń) - średnica feedera uzależniona będzie od
długości toru kablowego,
- kabel sygnałowy (koncentryczny) typu RG-8 (lub kabel o podobnych parametrach) do anteny GPS
– 1 szt. (w relacji od anteny do urządzeń),
- kable odprowadzające od odgromników typu LY35mm2 - 3szt. (w relacji od odgromników do
szyny zlokalizowanej przy przepuście kablowym).
Kable Zamawiającego mocowane będą za pomocą dedykowanych uchwytów kablowych.
c) powierzchnię kolokacyjną w pomieszczeniach/kontenerach technicznych, zlokalizowanych
w bezpośrednim otoczeniu dzierżawionych wież/masztów, umożliwiających posadowienie szafy
strona 1 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
nr P/1/AZL/0000
/14
sprzętowej (1szt.) systemu TETRA (wersja indoor) o wymiarach podstawy
600mm
x 600mm oraz
maksymalnej wysokości wewnętrznej 45U. Pomieszczenia powinny spełniać wymogi w zakresie:
 temperatury (10°C ÷ 40°C),
 wilgotności względnej (40% ÷ 55%),
 wentylacji (mechaniczna lub grawitacyjna),
 p.poż. (skomunikowane z systemem alarmowym czujniki dymu),
 bezpieczeństwa (minimum - system kontroli dostępu osób niepożądanych)
dla montażu i użytkowania urządzeń telekomunikacyjnych.
d) wolne otwory w przepustach kablowych prowadzących na wieżę/maszt antenowy w celu
umożliwienia montażu planowanego okablowania Zamawiającego wskazanego w pkt 1.1 lit. b).
Wykonanie uszczelnień przepustów kablowych po instalacji okablowania wraz z niezbędnymi
materiałami (m.in. masy uszczelniające, moduły wielośrednicowe) zapewni Zamawiający.
W/w infrastruktura musi spełniać warunki niezbędne do instalacji i użytkowania anten, urządzeń
telekomunikacyjnych oraz niezbędnego okablowania o parametrach wyszczególnionych w poniższej tabeli
nr 1.
Ilość na
Obiekt
Nazwa elementu infrastruktury
Parametr
Antena dookólna (omni)*
- Maksymalna długość: 3,0m
- Maksymalny ciężar (bez wspornika): 10kg
3
Wspornik/wysięgnik antenowy**
- Maksymalny ciężar: XX kg
- Maksymalny wysięg od krańca wieży/masztu: YY mm
3
Feeder
- Maksymalna średnica: 1 "
8
- Długość: uzależniona od długości drogi kablowej
3
Szafa sprzętowa systemu TETRA
- Wymiary (szer. x gł.): 600 x 600mm
- Maksymalna wysokość wewnętrza: 45U
- Maksymalny ciężar: 300kg
1
Antena GPS
- Maksymalny ciężar: 3kg
1
- Średnica zewnętrzna kabla: 13mm
1
- Wymiary (dł. x szer.): 100x100mm
3
- Typ: LY35mm2
3
5
Kabel sygnałowy do anteny GPS - RG-8 (lub kabel
o podobnych parametrach)
Odgromnik (montowany w kontenerze/
pomieszczeniu techn.)
Przewody odprowadzające z odgromników
(prowadzone między odgromnikami w
pomieszczeniu a zewnętrzną szyną uziemiającą
przy przepuście kablowym)
Tabela 1 - Zestawienie infrastruktury instalowanej na poszczególnym Obiekcie
*
W szczególnych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania anten sektorowych.
** Szczegóły opis dot. wsporników/wysięgników pod instalację anten omni Zamawiającego zawarto
w pkt. 1.2 lit. a).
Zamawiający zakłada wykorzystanie systemu radiowego TETRA w wersji feederowej, dla której moduły
TETRA zarówno sterujące jak i radiowe umieszczone będą w szafie sprzętowej umiejscowionej wewnątrz
kontenera/pomieszczenia technicznego - bez stosowania modułów radiowych wyniesionych na szczyt
wieży/masztu. Zamawiający nie przewiduje instalacji urządzeń TETRA w zewnętrznych szafach sprzętowych
- outdoor.
strona 2 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
1.2.
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Pozostała infrastruktura
a) Wsporniki/wysięgniki antenowe
Zamawiający zakłada, że w ramach przygotowania każdego wydzierżawionego Obiektu, Wykonawca
zaprojektuje, wykona oraz zainstaluje na wydzierżawionej wieży/maszcie antenowym wsporniki/wysięgniki
(3szt.) pod instalację anten omni Zamawiającego. Instalacja anten oraz okablowania będzie w gestii
Zamawiającego lub upoważnionego Podwykonawcy. Wsporniki/wysięgniki antenowe muszą spełniać
wymagania Zamawiającego zawarte poniżej:






sposób montażu i/lub konstrukcja wysięgników/wsporników na konkretnym Obiekcie muszą
zapewnić 3-metrową separację poziomą między planowanymi antenami Zamawiającego;
konstrukcja wysięgników/wsporników musi zapewnić Zamawiającemu możliwość obsługi,
konserwacji i wymiany zainstalowanych na nich anten (m.in. podest obsługowy, dostęp do złącza
kablowego, dostęp do mocowania anteny);
konstrukcja wysięgników/wsporników musi zapewnić możliwość regulacji wysokości instalacji
anteny o ±150mm (bez zmiany wysokości zainstalowania wspornika/wysięgnika);
konstrukcja wysięgników/wsporników musi być zaprojektowana oraz zamocowana do konstrukcji
wieży/masztu antenowego w taki sposób, aby wierzchołki anten omni Zamawiającego (których
długość nie przekroczy 3m) znajdowały się nie wyżej niż 3m ponad szczyt wieży/masztu
antenowego;
wysięgniki/wsporniki muszą być wykonane ze stali, a każdy element konstrukcji ocynkowany
zanurzeniowo;
dla każdego typu wysięgnika/wspornika Wykonawca zobowiązany będzie wykonać ekspertyzę
statyczno-wytrzymałościową konstrukcji potwierdzającą możliwość instalacji na nich anten
Zamawiającego.
Wartości zawarte w Tabela 1 - „XX” określająca ciężar wspornika/wysięgnika, oraz „YY” określająca
maksymalny wysięg wspornika/wysięgnika od krańca wieży/masztu antenowego zostaną określone przez
Wykonawcę na etapie projektowania wspornika/wysięgnika dla danego Obiektu.
b) Instalacja uziemiająca/wyrównawcza
Wykonawca zapewni Zamawiającemu na każdym Obiekcie



możliwość podłączenia anten TETRA (3szt.) do listew uziemiających zlokalizowanych na wieży
w celu ich uziemienia;
możliwość podłączenia feederów (3szt.) do instalacji wyrównawczej wieży następujących
miejscach: (1) na pionowej drodze kablowej na poziomie instalacji anten TETRA Zamawiającego, (2)
na pionowej drodze kablowej bezpośrednio przed zejściem na poziomą drogę kablową, (3) na
poziomej drodze kablowej bezpośrednio przed przepustem kablowym kontenera/pomieszczenia
technicznego. Dla toru kablowego o długości powyżej 60m (na odcinku pionowym wieży/masztu
antenowego) Zamawiający zakłada dodatkowe (4) miejsce uziemienia feederów – w połowie
pionowego odcinka toru kablowego.
możliwość podłączenia kabli odprowadzających (3szt.) od odgromników (zlokalizowanych
wewnątrz) do listwy uziemiającej zlokalizowanej na zewnątrz bezpośrednio za przepustem
kablowym kontenera/pomieszczenia technicznego.
strona 3 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
c) Instalacje alarmów środowiskowych oraz alarmów zasilania
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przyłączenia / zrównoleglenia łączy dla następujących
alarmów środowiskowych i alarmów dot. zasilania:






dwa progi temperatury w pomieszczeniu/kontenerze technologicznym - wysoka i niska
temperatura,
wykrycie pożaru,
brak trzech faz,
dwa progi niskiego poziomu napięcia baterii - niskie napięcie baterii #1, niskie napięcie baterii #2,
agregat - start (dla przypadku agregatu stacjonarnego na Obiekcie),
agregat - stop (dla przypadku agregatu stacjonarnego na Obiekcie).
Łącza alarmowe zestawione będą między czujnikami alarmowymi Wykonawcy lub łączówkami, na które
wyprowadzone zostały powyższe alarmy a wejściami alarmowymi w urządzeniach systemu TETRA
Zamawiającego. Wykonawca na etapie przekazania Obiektu Zamawiającemu oraz w „Projekcie
technologicznym przegotowania Obiektu” (szczegóły w pkt. 1.5.1) zobowiązany będzie wskazać miejsca
przyłączenia/zrównoleglenia w celu wyprowadzenia w/w alarmów do urządzeń Zamawiającego.
1.3.
Teletransmisja
1.3.1. Łącza teletransmisyjne na Obiektach
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Zamawiającemu na każdym Obiekcie dzierżawionym łącze
teletransmisyjne spełniające następujące wymagania:
a) Gwarancja stabilnej przepustowości łącza (zakończonego na porcie urządzenia Wykonawcy, do
którego podłączone zostanie urządzenie teletransmisyjne Zamawiającego) na poziomie nie
mniejszym niż 1024kbps/1024kbps;
b) Co najmniej sprzętowa (pożądana geograficzna - nie jest to warunek krytyczny) redundancja
krytycznych aktywnych elementów łącza transmisyjnego (wyłączając anteny przy zastosowanym
łączu radiowym) do Obiektu (dzierżawionej lokalizacji) z automatycznym przełączaniem transmisji.
W pierwszym roku obowiązywania Umowy Wykonawca dla 80% Obiektów zobowiązany będzie
zapewnić redundantne łącza teletransmisyjne do Obiektów. Po tym czasie Wykonawca
zobowiązany będzie zapewnić redundantne łącza teletransmisyjne dla wszystkich Obiektów;
c) W przypadku zastosowania jako łącza teletransmisyjne do Obiektów łącza radiowe Zamawiający
dopuszcza ich realizację jedynie jako łącza punkt - punkt w paśmie licencjonowanym;
d) Realizacja styku fizycznego zgodnego ze standardem 802.3z (1Gbit/s Ethernet);
e) Gwarancja dostępności łączy na poziomie nie mniejszym niż 99,7% dla każdego łącza w ciągu roku
kalendarzowego oraz gwarancja czasu usunięcia awarii w ciągu 4 godzin (7 dni / 24 h / cały rok).
Dostępność łączy liczona oraz rozliczana będzie dla każdego łącza teletransmisyjnego na koniec
każdego roku kalendarzowego w ciągu trwania Umowy.
f) Łącza do punktów styku oraz łącza teletransmisyjne do Obiektów konfigurowane będą w oparciu o
pule adresów IP (IPv4) uzyskanych od ENERGA-OPERATOR SA. Adresacja zostanie finalnie ustalona
między Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu Umowy, na etapie realizacji punktów styku.
g) Możliwości tunelowania i szyfrowania pakietów z wykorzystaniem mechanizmów
kryptograficznych;
h) Łącza do punktów styku oraz łącza teletransmisyjne do Obiektów muszą wspierać protokół routingu
dynamicznego RIP, OSPF, EIGRP (w zależności od wybranej topologii sieci teletransmisyjnej EOP);
strona 4 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
/14
Możliwość przysłanie wielu VLAN-ów poprzez jedno fizyczne
połączenienr P/1/AZL/0000
(trunk), zgodnie
z protokołem IEEE 802.1Q;
j) Możliwość przesyłania danych za pomocą protokołu SNMP ( Simple Network Management
Protocol) na porcie 161 TCP oraz UDP oraz komunikatów SNMP-Trap domyślnie na porcie 162 TCP
lub UDP. Wersja SNMP v2c ( zgodnie ze dokumentem RFC 1901);
k) Możliwość przesyłania protokołów do zarządzania i monitorowania urządzeń: SNMP, FTP, Telnet,
SSH, HTTP, HTTPS, SYSLOG;
l) Możliwość zastosowania QoS (Quality of Service - jakość usługi) , zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800,
czyli zapewnienia różnych priorytetów dla przepływów danych w celu dostarczenia gwarancji
dotyczącej opóźnień czy wymaganej prędkości transmisji;
m) Możliwość monitoringu łączy, przy wykorzystaniu protokołu SNMP na urządzeniach końcowych
Wykonawcy;
n) Możliwość realizacji styku optycznego zgodnego ze standardem IEEE 802.3z 1000BASE-SX,
1000BASE-LX 1000BASE-ZX;
o) Transmisja danych realizowana poprzez łącza teletransmisyjne (zarówno do punktów styku jak i do
Obiektów) zestawione przez Wykonawcę spełniać musi poniższe wymagania:
- Opóźnienie/delay max. 50ms - opóźnienie w transmisji pomiędzy pakietami od źródła do celu;
- Jitter max. 20ms - krótkookresowe odchylenie od ustalonych, okresowych charakterystyk
sygnału;
- BER max. poziom 1*10-7 - bitowy współczynnik błędu w transmisji cyfrowej (stosunek liczby
bitów przekłamanych do całkowitej liczby bitów transmitowanych);
- Utrata pakietów max. poziom 1*10-4 - liczba utraconych pakietów, które po wysłaniu ze źródła
nie dotarły do celu;
- Możliwość realizacji łączy w warstwie drugiej oraz w warstwie trzeciej;
- Styk fizyczny zgodny ze standardem 802.3x (Fast Ethernet 100Mbit/s, autonegocjacja), 802.3u
(Full Duplex), dopuszczalne zastosowanie portów o przepustowości mniejszej niż 1 Gb/s.
i)
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 24-godzinnego testu BERT (Bit Error Rate Test) (dla
przepływności 1024kbps i długości ramki od 1500 do 9000) dla łącza teletransmisyjnego do każdego
Obiektu. Raport z przeprowadzonych testów Wykonawca załączy do „Projektu technologicznego
przygotowania Obiektu”. Otrzymanie raportu z testu łącza teletransmisyjnego będzie jednym z warunków
odebrania konkretnego Obiektu. Raport z testów musi potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę wymagań
Zamawiającego co do łącza teletransmisyjnego i zawierać musi:
-
typ zastosowanego testera,
opisaną metodę pomiaru,
rodzaj testu,
maksymalną przepływność łącza,
maksymalną długość ramki,
podstawowe parametry łącza: ES, SES, UAS, BER,
opóźnienie,
jitter.
Wykonawca na etapie przekazania Obiektu wskaże Zamawiającemu miejsce/port wpięcia urządzenia
teletransmisyjnego Zamawiającego.
strona 5 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
1.3.2. Punkty styku sieci teletransmisyjnych Zamawiającego oraz Wykonawcy
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do realizacji dwóch punktów styku z siecią
teletransmisyjną ENERGA-OPERATOR SA. Zamawiający wymaga stałej przepustowość punktów styku
wynoszącej X*0,5/X*0,5 Mbps, gdzie X to liczba Obiektów dzierżawionych Zamawiającemu przez
Wykonawcę.
Lokalizacje punktów styku:
a) podstawowy punkt styku: Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 23 (Centrum Przetwarzania Danych)
b) zapasowy punkt styku: Płock, ul. Graniczna 79 (Centrum Przetwarzania Danych)
Zamawiający dopuszcza inną lokalizację zakończeń łączy do punktów styku z zastrzeżeniem ich
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu technicznego punktów styku.
W sytuacji takiej Zamawiający odpłatnie (na zasadach i wg cen obowiązujących w ENERGA-OPERATOR SA)
udostępni (w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych) swoje zasoby teleinformatyczne w celu
zestawienia drogi teletransmisyjnej do lokalizacji punktów styku wskazanych w lit. a i b powyżej.
Wymagania dotyczące punktów styku:
a) Możliwość realizacji punktów styku zgodnie ze standardem wybranym przez Wykonawcę spośród
poniższych:
- IEEE 802.3u (100 Mb Ethernet), IEEE 802.3z (1Gbit/s Ethernet), IEEE 802.3x(Fast Ethernet
100Mbit/s, autonegocjacja), IEEE 802.3u (Full Duplex);
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX 1000BASE-ZX, 1000Base-T;
b) Wymagania zawarte w pkt. 1.3.1. lit. e - o;
W pierwszym roku obowiązywania Umowy Zamawiający dopuszcza realizację łączy do punktów styku za
pomocą łączy radiowych. Po tym czasie Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić minimum jedno
teletransmisyjne łącze kablowe do wybranego punktu styku.
Wymagania dotyczące Projektu technicznego wykonania punktów styku:
Wykonawca przed rozpoczęciem prac w celu realizacji punktów styku zobowiązany będzie do wykonania i
uzgodnienia z Zamawiającym Projektu technicznego realizacji punktów styku. Zamawiający przed realizacją
przez Wykonawcę w/w projektu umożliwi mu przeprowadzenie wizji lokalnej w swoich
obiektach/pomieszczeniach serwerowych. Projekt techniczny wykonania punktów styku musi zawierać co
najmniej:
- część opisową realizacji punktów styku z wyszczególnieniem:
a) sposobu realizacji łącz teletransmisyjnych do punków styku (medium transmisyjne, własność
infrastruktury, itp.),
b) zastosowanych interfejsów sieciowych,
c) modeli sprzętu aktywnego,
d) lokalizacji urządzeń w pomieszczeniach/szafach serwerowych Zamawiającego,
e) konfiguracji urządzeń,
f) procedury testowej weryfikującej prawidłowość wykonania oraz działania punktów styku,
g) dodatkowych informacji niezbędnych z punktu widzenia realizacji punktów styku,
strona 6 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
nr P/1/AZL/0000 /14
- część rysunkową (schematy blokowe, rysunki poglądowe, rysunki szczegółowe)
zawierającą:
a) rodzaj zastosowanych urządzeń aktywnych,
b) medium transmisyjne łączy,
c) lokalizację/rozmieszczenie urządzeń aktywnych Wykonawcy w pomieszczeniach/szafach
serwerowych Zamawiającego,
d) trasy przebiegu okablowania Wykonawcy w obiektach Zamawiającego,
e) rysunki uzupełniające procedurę testową weryfikującą prawidłowość wykonania oraz działania
punktów styku,
f) dodatkowe rysunki niezbędne do zobrazowania planowanej realizacji punktów styku,
- część fotograficzną (na podstawie wizji lokalnej w pomieszczeniach/obiektach Zamawiającego)
zawierającą:
a) opisane zdjęcia tras kablowych w obiektach Zamawiającego, po których Wykonawca planuje
prowadzić okablowanie w celu realizacji punktów styku,
b) opisane zdjęcia pomieszczeń serwerowych Zamawiającego, w których zainstalowane będą
urządzenia Wykonawcy,
c) opisane zdjęcia szaf serwerowych Zamawiającego, w których zainstalowane będą urządzenia
Wykonawcy,
d) inne niż powyższe opisane zdjęcia infrastruktury/obiektów niezbędne do zobrazowania planowanej
realizacji punktów styku.
Projekt techniczny wykonania punktów styku Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej
w formacie plików: *.pdf (cały projekt), *.doc/docx (część opisowa - umożliwiająca edycję), *.dwg (część
rysunkowa - umożliwiająca edycję). Zamawiający może wymagać od Wykonawcy dostarczenia Projektu
technicznego wykonania punktów styku w wersji papierowej.
1.4.
Zasilanie
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Zamawiającemu na każdym Obiekcie dzierżawionym zasilanie 48V DC wraz z zasilaniem rezerwowym (realizowanym za pomocą akumulatorów bądź za pomocą agregatu
prądotwórczego) umożliwiającym niezakłóconą, bezprzerwową pracę urządzeń radiowych Zamawiającego
przez co najmniej 36h od momentu zaniku zasilania podstawowego. Zamawiający zakłada niezakłóconą
oraz bezprzerwową pracę urządzeń radiowych również w momencie przełączania zasilania podstawowego
na rezerwowe oraz odwrotnie. Zamawiający zakłada, że łączny pobór mocy zainstalowanych swoich
urządzeń, na każdym z Obiektów Wykonawcy nie przekroczy 1kW. Niedostępność zasilania rezerwowego (w
pełnych godzinach) poniżej wymaganych 36 godzin będzie zliczana i rozliczana na koniec każdego roku
kalendarzowego w ciągu trwania Umowy.
Wykonawca zapewni na każdym Obiekcie dwa wolne obwody zasilania w siłowni 48V DC, na szynie
odbiorów niekrytycznych/niegwarantowanych (w przypadku braku miejsc na szynie w siłowni dopuszczalne
jest zapewnienie miejsca w rozdzielnicy prądu stałego zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu co
siłownia w celu instalacji zabezpieczeń zamawiającego), dla montażu przez Zamawiającego (lub
uprawnionego Podwykonawcę Zamawiającego) zabezpieczeń w celu podłączenia szafy sprzętowej TETRA.
Wykonawca na etapie przekazania Obiektu Zamawiającemu oraz w Projekcie technologicznym
przygotowania Obiektu wskaże miejsce instalacji projektowanych zabezpieczeń Zamawiającego.
Prawidłowe przygotowanie Obiektu pod względem zasilania będzie jednym z warunków odebrania przez
Zamawiającego konkretnego Obiektu.
strona 7 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
nr P/1/AZL/0000
/14
Obiekty dzierżawione, na których zainstalowany zostanie system TETRA
Zamawiającego,
muszą mieć
najwyższy priorytet zasilania awaryjnego (obowiązujący u Wykonawcy na danym Obiekcie) oraz, w
przypadku braku stacjonarnego agregatu prądotwórczego, posiadać możliwość zasilenia za pomocą
zewnętrznego agregatu prądotwórczego. Przed przystąpieniem do produkcyjnego uruchomienia systemu
TETRA oraz raz do roku w trakcie produkcyjnego użytkowania Obiektów (w trakcie realizacji Umowy),
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania oferowanego systemu zasilania rezerwowego na
dowolnym dzierżawionym Obiekcie lub określonym obszarze w celu weryfikacji spełnienia przez
Wykonawcę wymagań Zamawiającego co do zasilania.
1.5.
Wymagania dodatkowe
1.5.1. Projekt technologiczny przygotowania Obiektu
Zamawiający dla każdego Obiektu zobowiązany będzie sporządzić projekt technologiczny przygotowania
Obiektu. W części opisowej, rysunkowej oraz fotograficznej dokumentu Wykonawca zawrze wszelkie
niezbędne informacje, dane oraz parametry Obiektu, na podstawie których Zamawiający będzie w stanie
przeprowadzić instalacje systemu TETRA na Obiekcie. Projekty technologiczne przygotowania Obiektu
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie plików: *.pdf (cały projekt),
*.doc/docx (część opisowa - umożliwiająca edycję), *.dwg (część rysunkowa - umożliwiająca edycję).
Zamawiający może wymagać od Wykonawcy dostarczenia Projektów technologicznych przygotowania
Obiektu w wersji papierowej.
2. Lokalizacja stacji bazowych TETRA Zamawiającego
2.1.
Wymagania ogólne
W toku prac przygotowawczych, Zamawiający oszacował, iż liczba 124 stacji bazowych systemu TETRA
powinna zapewnić pokrycie obszaru działalności ENERGA-OPERTATOR SA sygnałem radiowym na
satysfakcjonującym poziomie. W liczbie tej 69 obiektów to wieże i maszty, które są własnością EOP, a 55
obiektów to obiekty obce.
Rys. 2.1 Poglądowa mapa pokrycia obszaru działalności ENERGA-OPERATOR SA zasięgiem 124 stacji bazowych TETRA
strona 8 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
P/1/AZL/0000 /14
Zamawiający dopuszcza ofertę Wykonawcy obejmującą inną liczbę obiektów
obcychnrprzeznaczonych
na
instalację stacji bazowych TETRA Zamawiającego oraz inny stopień wykorzystania obiektów Zamawiającego
na potrzeby montażu systemu TETRA. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia Oferty, założonej przez
Wykonawcę jest przedstawienie planu propagacji radiowej dla systemu TETRA, opracowanego na
podstawie parametrów określonych przez Zamawiającego, który potwierdzi osiągnięcie pożądanych
wskaźników pokrycia, przy jednoczesnym założeniu minimalizacji ogólnej liczby stacji bazowych oraz
maksymalizacji wykorzystania obiektów EOP.
Zbiorcze zestawienie infrastruktury wieżowo-masztowej Zamawiającego możliwej do wykorzystania na
potrzeby instalacji stacji bazowych TETRA zawiera Tabela 5 na stronie 13 niniejszego dokumentu.
W ramach oferty, Wykonawca przedstawi plan propagacji radiowej (wraz z metodyką jego opracowywania,
analizą Overlap - analiza nakładania się zasięgów od różnych stacji bazowych oraz analizą BestServer wyznaczenie mapy dominacji), potwierdzający osiągnięcie założonych (przedstawionych w Tabeli nr 2)
wskaźników pokrycia, uwzględniający umiejscowienie stacji bazowych TETRA na obiektach Wykonawcy
przedstawionych w ofercie oraz na wybranych przez Wykonawcę obiektach Zamawiającego.
Zaproponowane przez Wykonawcę wynikające z planu propagacji radiowej lokalizacje, które Zamawiający
będzie wydzierżawiał w ramach Umowy, w połączeniu z obiektami należącymi do Zamawiającego, muszą
zapewnić równomierne na całym obszarze działania Zamawiającego pokrycie sygnałem TETRA, na poziomie
nie gorszym niż przedstawione w poniższej Tabeli nr 2 (typ serwisu - połączenia głosowe - połączenia
indywidualne w trybie TMO):
Terminale mobilne, prawdopodobieństwo
pokrycia lokalizacji na poziomie 90%
Minimalne wymagane pokrycie obszaru działania
Zamawiającego sygnałem TETRA
Minimalne pokrycie wzdłuż linii WN
Minimalne pokrycie wzdłuż linii SN
84,0%
92,0%
91,0%
Tabela 2 - Założone przez Zamawiającego wskaźniki pokrycia
Definicje pojęć użytych w Tabeli nr 2.
Prawdopodobieństwo pokrycia lokalizacji na poziomie 90% - oznacza, że statystycznie każdy najmniejszy
cząstkowy obszar analiz (piksel), (o rozmiarach wynikających z rozdzielczości zastosowanej mapy cyfrowej w przypadku analiz dla Zamawiającego: rozdzielczości nie gorszej niż 60m x 90m dla obszaru całej Polski i
rozdzielczości nie gorszej niż 20m x 30m dla obszarów miast powyżej 100tys. mieszkańców), będzie pokryty
sygnałem radiowym TETRA o parametrach nie gorszych od założonych minimalnych na powierzchni co
najmniej równej założonemu prawdopodobieństwu pokrycia lokalizacji (90%) i jest to warunek konieczny
uznania tego obszaru za będący w zasięgu działania sieci. Przyjmując prawdopodobieństwo pokrycia
lokalizacji 90% należy uwzględnić w procesie planowania takie marginesy, aby każdy cząstkowy obszar (dla
granicznych wartości rozdzielczości zastosowanych map) 60m x 90m i 20m x 30m uznawany za będący w
zasięgu, był pokryty odpowiednim sygnałem radiowym TETRA na co najmniej 90%.
Pokrycie obszaru działania ENERGA-OPERATOR SA – procentowe pokrycie obszaru wskazanego jako teren
działania Zamawiającego (obrys wektorowy) sygnałem radiowym TETRA o poziomie wystarczającym do
utrzymania dwukierunkowej niezakłóconej łączności dla przyjętych założeń (m.in. standard Tetra, terminale
mobilne, prawdopodobieństwo pokrycia lokalizacji 90%).
strona 9 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
nr P/1/AZL/0000
/14
Pokrycie wzdłuż linii WN/SN – procentowe pokrycie długości wektora
z przebiegiem
linii WN/SN
przekazanym przez Zamawiającego, z ograniczeniem do obszaru działalności Zamawiającego.
2.2.
Wytyczne Zamawiającego dotyczące planowania radiowego
W ramach przygotowania Oferty Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zasięgowego planowania
radiowego dla systemu TETRA. Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia planowania
częstotliwościowego.
Parametry, które należy przyjąć do zasięgowego planowania radiowego:
1) planowanie dla systemu TETRA (zgodne z ETSI EN 303 035 (np. rodzaj modulacji, szybkość
modulacji, odstęp między nośnymi, itp.)),
2) rozdzielczość map użytych do planowania radiowego:
a)
rozdzielczość cyfrowego modelu terenu (DTM) nie gorsza niż 60x90 metrów (rozdzielczość
trzysekundowa) dla obszaru całej Polski oraz nie gorsza niż 20x30 metrów (rozdzielczość
jednosekundowa) dla obszaru miast powyżej 100 tys. mieszkańców,
b)
rozdzielczość pionowa cyfrowego modelu terenu (DTM) nie gorsza niż 1 metr,
c)
rozdzielczość map typu landuse (określających klasy terenu) nie gorsza niż 60x90 metrów
(rozdzielczość trzysekundowa) dla obszaru całej Polski oraz nie gorsza niż 20x30 metrów
(rozdzielczość jednosekundowa) dla obszaru miast powyżej 100 tys. mieszkańców,
d)
mapy typu landuse powinny określać minimum 16 typów klas terenu.
3) zakłada się osiągnięcie pokrycia radiowego na założonym poziomie z prawdopodobieństwem
pokrycia lokalizacji nie mniejszym niż 90%, dla terminali przewoźnych (samochodowych)
pracujących w typowym scenariuszu jako terminale w ruchu, z anteną na wys. ok. 2 m n.p.t.,
najczęściej bez widoczności optycznej, w warunkach szybkozmiennych i głębokich zaników
propagacyjnych,
4) obszary miast powyżej 100 tys. mieszkańców (Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Kalisz, Koszalin, Olsztyn,
Płock, Toruń, Włocławek) muszą być pokryte zasięgami radiowymi przez nie mniej niż dwie stacje
bazowe. W przypadku pokrycia obszaru administracyjnego w/w miast zasięgami dwóch stacji - od
15% do 20% pokrycia ze stacji A musi być replikowany zasięgiem stacji B w ograniczeniu do granic
administracyjnych miasta. W przypadku pokrycia obszaru administracyjnego w/w miast zasięgami
większej ilości stacji bazowych niż dwie – od 5% do 10% pokrycia stacji rozpatrywanej musi być
replikowana przez stację sąsiadującą w ograniczeniu do granic administracyjnych miasta. Celem
niniejszego jest zwiększenie dostępności usług na obszarach zurbanizowanych.
5) jako obszary priorytetowe do uwzględnienia w planowaniu radiowym założono miejsca przebiegu
sieci średniego (SN) i wysokiego (WN) napięcia Zamawiającego, gdzie wymagany jest minimalny
stopień pokrycia (typ serwisu - połączenia głosowe - połączenia indywidualne w trybie TMO).
Zamawiający udostępni dane dotyczące obszaru działalności EOP oraz topologii sieci WN/SN w
postaci plików cyfrowych *.kmz, *.dxf, oraz *.shp. Poglądowe mapy z przebiegami sieci
elektroenergetycznych wysokiego (WN) i średniego (SN) napięcia przedstawiono w pkt. 3 na str. 19
niniejszego dokumentu,
6) obliczenia propagacyjne należy wykonać w oparciu o model Okumura-Hata zgodnie z rekomendacją
ITU-R P.529-3, a ponadto:
a)
efektywna wysokość anteny nadawczej wyznaczana powinna być dla każdego profilu terenu
niezależnie i zgodnie z definicją przedstawioną w zaleceniu ITU-R P.1546-5 lub zgodnie z
definicją CCIR,
strona 10 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
nr P/1/AZL/0000
/14
w oparciu o mapy tzw. klas terenu (landuse) należy wziąć pod
uwagę przeszkody
terenowe
(w szczególności lasy) poprzez uwzględnienie ich wysokości podczas wyznaczania efektywnej
wysokości stacji nadawczej lub poprzez wprowadzenie (na podstawie ITU-R P.833-8 Attenuation in vegetation) dodatkowego jednostkowego tłumienia takich obszarów (leśnych)
na każdy kilometr trasy propagacyjnej w ich obrębie - przyjętą wartość jednostkowego
tłumienia obszarów leśnych należy na etapie oferty podać Zamawiającemu, lub poprzez
wprowadzenie korekty na lokalizację terminala w otoczeniu klasy terenu odzwierciedlającej
obszary leśne (uwzględnienie wpływu tłumienia prze obszary leśne poprzez zastosowanie
stałej korekty dla zasięgu obliczonego na terenach leśnych - przyjętą wartość korekty należy
na etapie oferty podać Zamawiającemu).
c)
dla każdej z planowanych stacji bazowych należy wybrać odpowiednią dla danego
środowiska wersję modelu Okumura-Hata (środowiska: miejskie, podmiejskie lub
otwarte/wiejskie), przy czym:
i.
Wybór odpowiedniej wersji modelu powinien być uwarunkowany zarówno lokalizacją
stacji jak i obszarem, na którym stacja bazowa będzie docelowo pracować,
ii.
Wyboru modelu należy dokonać w oparciu o analizę mapy klas terenu.
Wszystkie wyżej wspomniane informacje dodatkowe należy zawrzeć na etapie Oferty w załączniku
nr 2 do SIWZ – „Tabelaryczne zestawienie lokalizacji wytypowanych przez Wykonawcę”.
b)
7) pozostałe założenia do planowania radiowego przedstawiono w Tabeli nr 3:
Parametr
czułość dynamiczna stacji bazowej (BS)
czułość dynamiczna stacji mobilnej (MS)
moc wyjściowa BS
moc wyjściowa MS
współczynnik ochronny dla zakłóceń wspólnokanałowych
(co-channel C/I)
współczynnik ochronny dla zakłóceń sąsiedniokanałowych
(adjacent channel C/I)
zysk anteny BS (antena dookólna)
zysk odbioru zbiorczego BS
tłumienie toru nadawczo-odbiorczego BS
zysk anteny MS
Wartość
-109 dBm
-105 dBm
25 W*
4W
16 dB
-50 dB
5 dBd
3 dB
≤2 dB**
0 dBd
* w zależności od parametrów toru nadawczo-odbiorczego na danym obiekcie
moc wyjściową należy dobrać tak, aby ERP z tego obiektu nie przekraczało 25W
** wartość tłumienia nie uwzględnia zewnętrznego combining’u TX
Tabela 3 - Pozostałe założenia do planowania radiowego
strona 11 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie
nr P/1/AZL/0000
/14
W poniższej Tabeli nr 4 przedstawiono informacyjnie listę dostępnych kanałów
radiowych
Zamawiającego:
Dolny zakres dupleksowy
Górny zakres dupleksowy
Nr kanału
Częstotliwość dolna kanału [MHz]
Nr kanału
Częstotliwość górna kanału [MHz]
411D
415,1375
411G
425,1375
413D
415D
427D
429D
431D
433D
435D
443D
445D
447D
449D
451D
465D
467D
481D
487D
489D
497D
513D
519D
525D
527D
529D
531D
533D
535D
537D
539D
541D
545D
549D
551D
415,1625
415,1875
415,3375
415,3625
415,3875
415,4125
415,4375
415,5375
415,5625
415,5875
415,6125
415,6375
415,8125
415,8375
416,0125
416,0875
416,1125
416,2125
416,4125
416,4875
416,5625
416,5875
416,6125
416,6375
416,6625
416,6875
416,7125
416,7375
416,7625
416,8125
416,8625
416,8875
413G
415G
427G
429G
431G
433G
435G
443G
445G
447G
449G
451G
465G
467G
481G
487G
489G
497G
513G
519G
525G
527G
529G
531G
533G
535G
537G
539G
541G
545G
549G
551G
425,1625
425,1875
425,3375
425,3625
425,3875
425,4125
425,4375
425,5375
425,5625
425,5875
425,6125
425,6375
425,8125
425,8375
426,0125
426,0875
426,1125
426,2125
426,4125
426,4875
426,5625
426,5875
426,6125
426,6375
426,6625
426,6875
426,7125
426,7375
426,7625
426,8125
426,8625
426,8875
Tabela 4 - Lista dostępnych kanałów radiowych do wykorzystania na potrzeby wdrożenia systemu TETRA
strona 12 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Tabela 5 - Zestawienie infrastruktury wieżowo-masztowej Zamawiającego Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Lokalizacja / opis obiektu
Lp.
Współrzędne geograficzne
Nazwa obiektu
Adres obiektu
1
2
3
Wysokość
szerokość
geograficzna
długość
geograficzna
terenu
/m.n.p.m/
wieży
/m.n.p.t/
4
5
6
7
1
GPZ Bożepole
84-218 Godętowo, Bożepole Wielkie
54,567480556
17,970600000
47
25
2
GPZ Cedry
83-020 Cedry
54,279100000
18,884611111
-1
20
3
GPZ Czarna Woda
83-262 Czarna Woda
53,850761111
18,089344444
124
40
4
GPZ Gdańsk
Pomorska
80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 56
54,416977778
18,585919444
10
40
5
GPZ Gdynia Oksywie
81-131 Gdynia ul.Żółkiewskiego
54,554255556
18,540386111
41
60
6
GPZ Kiełpino
83-307 Kiełpino, ul. Energetyków
54,301658333
18,225075000
186
40
7
GPZ Kokoszki
80-298 Gdańsk ul.Maszynowa
54,360850000
18,487152778
132
20
8
GPZ Kościerzyna
83-400 Kościerzyna ul.Robotnicza
54,124111111
18,006518444
182
40
9
GPZ Majewo
83-132 Majewo
53,798911111
18,682316667
58
20
10
GPZ Piecki
80-164 Gdańsk ul.Trzy Lipy
54,353477778
18,591838889
61
20
11
GPZ Pleniewo
80-382 Gdańsk ul.Benzynowa
54,340008333
18,769172222
0
20
12
GPZ Pruszcz
83-000 Pruszcz, ul. Raciborskiego
54,266394444
18,633258333
23
25
13
GPZ Reda
82-240 Reda ul.Poniatowskiego
54,600316667
18,357830556
11
20
14
GPZ Sierakowice
83-340 Sierakowice ul. Brzozowa 3
54,349669444
17,902888889
220
50
15
GPZ Skarszewy
83-250 Skarszewy ul. Drogowców 15a
54,072452778
18,432044444
132
40
16
GPZ Starogard
83-200 Starogard ul.Pelplińska 25
53,957061111
18,543005556
95
40
17
GPZ Subkowy
83-120 Subkowy
53,982838889
18,750888889
79,5
20
18
GPZ Tczew
83-112 Tczew-Suchostrzygi ul.
Jagiellońska 53
54,092013889
18,754597222
23
40
19
GPZ Wielki Kack
81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 50
54,459630556
18,453969444
151
40
20
GPZ Władysławowo
84-120 Władysławowo ul.Gdańska 61
54,782033333
18,404450000
26
20
21
GPZ Zaspa
80-451 Gdańsk ul.Kościuszki
54,386488889
18,601041667
15
20
22
PZ Witomino
Gdynia, ul.Długa 6/8
54,496177778
18,511527778
101
20
23
PZ Zwartówko
Zwartówko, gmina Choczewo
54,688888889
17,812777778
65
40
24
Energa – Operator
Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130
54,380383333
18,634286111
3
60
25
RD Gdańsk
80-218 Gdańsk, ul. Towarowa 38
54,372491667
18,628694444
6
35
26
RD Wejherowo
84-200 Wejherowo, Przemysłowa 18
54,611719444
18,219911111
25
35
27
PE Puck
Puck, ul. Wejherowska 56
54,705822222
18,389266667
20
40
28
PE Skórcz
Skórcz, ul. Pomorska 17
53,791394444
18,515688889
105
40
29
GPZ Kalisz Zachód
62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71
51,737838000
18,049817000
131
40
30
GPZ Kłodawa
62-650 Kłodawa ul. Przedecka 45
52,262034000
18,912117000
125
40
strona 13 z 20
Typ
8
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Lokalizacja / opis obiektu
Lp.
Współrzędne geograficzne
Nazwa obiektu
Adres obiektu
1
2
3
Wysokość
szerokość
geograficzna
długość
geograficzna
terenu
/m.n.p.m/
wieży
/m.n.p.t/
4
5
6
7
31
GPZ Krotoszyn
Południe
63-700 Krotoszyn ul. Zdunowska
51,686458000
17,424701000
134
25
32
GPZ Ostrzeszów
53-500 Ostrzeszów ul. Grabowska
51,432879000
17,962062000
226
40
33
GPZ Pleszew
63-300 Pleszew ul. Piaskowa
51,892076000
17,790893000
122
25
34
GPZ Turek Zdrojki
62-700 Zdrojki Lewe gm. Turek
52,025508000
18,494236000
114
40
35
RD Jarocin
63-200 Jarocin, ul. Batorego 26
51,965982000
17,513490000
121
40
36
RD Kępno
63-600 Kępno, ul. Młyńska 10
51,280433000
17,997287000
168
40
37
RD Konin
62-510 Konin, uL Kleczewska41
52,236272000
18,246157000
105
40
38
RD Ostrów Wlkp
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.
Zamenhofa 2
51,646158000
17,811367000
136
40
39
RD Słupca
62-400 Słupca, ul. Prusa 3
52,298738000
17,878927000
95
40
40
PE Rychwał
62-570 Rychwał, ul. Kaliska 16
52,068046000
18,163171000
105
40
41
PE Syców
56-500 Syców, ul. Zwycięzców 3
51,300268000
17,713885000
170
40
42
GPZ Białogard
78-200 Białogard ul. Kisielice Duże 1a
54,002472222
15,977855556
23
25
43
GPZ Czaplinek
78-550 Czaplinek, ul.Ceglana
53,547883333
16,225075000
146
40
44
GPZ Czarne
77-330 Czarne, ul. Szosowa 20
53,686719000
16,944260000
132
50
45
GPZ Człuchów
77-300 Człuchów, ul. Koszalińska 16
53,676085000
17,349648000
165
60
46
GPZ Darłowo
76-150 Darłowo, ul.Leśna 14a
54,413241667
16,413647222
1
25
47
GPZ Darżyno
76-230 Darżyno
54,471562000
17,469822000
75
70
48
GPZ Drawsko
Pomorskie
78-500 Drawsko Pomorskie,
ul.Starogrodzka 34
53,526583333
15,791408333
114
40
49
GPZ Gościno
78-120 Gościno, ul.Karlińska 2
54,054377778
15,653483333
41
40
50
GPZ Grzmiąca
78-450 Grzmiąca, ul.Spółdzielcza
53,836552778
16,415294444
90
40
78-100 Kołobrzeg, ul.Koszalińska 61d
54,175697222
15,602411111
8
25
78-100 Kołobrzeg, ul.VI Dywizji Piechoty
64
54,159333333
15,566491667
4
21
75-811 Koszalin, ul.Połczyńska-Sarzyńska
54,171844444
16,186455556
36
25
75-443 Koszalin, ul.Bukowa
(Skwierzynka)
54,217241667
16,193075000
21
25
75-127 Koszalin, ul.Zacisze
54,189319444
16,150527778
40
25
84-300 Lębork, ul. Michała Mostnika
54,544317000
17,736423000
20
60
51
52
53
54
55
56
GPZ Kołobrzeg
Koszalińska
GPZ Kołobrzeg VI
Dywizji Piechoty
GPZ Koszalin
Południe
GPZ Koszalin Północ
GPZ Koszalin
Przemysłowy
GPZ Lębork Nowy
Świat
57
GPZ Miastko
77-200 Węgorzynko, ul. Szosowa 5
54,018457000
16,974659000
152
40
58
GPZ Ostrowite
77-130 Borzyszkowy
54,049540000
17,360055000
184
40
59
GPZ Połczyn Zdrój
78-320 Połczyn Zdrój ul. Powstańców
Warszawskich 24
53,763222222
16,084838889
92
25
60
GPZ Sianów
76-004 Sianów, ul.Ogrodowa 10
54,235033333
16,290275000
10
25
61
GPZ Silnowo
Osiczyn
53,638736111
16,491080556
160
25
62
GPZ Sławno
76-100 Sławno, ul. Koszalińska 43
54,348928000
16,670022000
28
50
strona 14 z 20
Typ
8
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Lokalizacja / opis obiektu
Lp.
Współrzędne geograficzne
Nazwa obiektu
Adres obiektu
1
63
64
2
GPZ Słupsk
Hubalczyków
GPZ Szczecinek
Leśna
3
Wysokość
szerokość
geograficzna
długość
geograficzna
terenu
/m.n.p.m/
wieży
/m.n.p.t/
4
5
6
7
76-200 Słupsk, ul. Dębowa 27
54,447082000
17,059390000
62
45
78-400 Szczecinek, ul.Leśna
53,687894444
16,730163889
148
25
65
GPZ Świdwin
78-300 Świdwin ul. Energetyków 1
53,774116667
15,760894444
100
40
66
GPZ Ustka
76-270 Ustka, ul. Darłowska 22
54,571873000
16,850001000
11
24
67
GPZ Ustronie
Morskie
78-111 Ustronie Morskie, ul.Kołobrzeska
15
54,200177778
15,740613889
16
25
68
GPZ Wicko
84-352 Wicko
54,676005000
17,624110000
20
50
69
GPZ Złocieniec
78-520 Złocieniec, ul.Połczyńska 21
53,544672222
16,011166667
138
25
70
RS Biały Bór
78-425 Biały Bór, ul.Żymierskiego
53,902800000
16,845738889
174
40
71
RS Bonin
75-016 Bonin
54,136722222
16,267813889
38
21
72
RS Kalisz Pomorski
78-540 Kalisz Pomorski, ul.Gdańska 9a
53,300247222
15,920919444
100
25
73
PZ Koczała
77-220 Koczała
53,905434000
17,060243000
164
40
74
PZ Malechowo
76-142 Malechowo, Malechowo 32
54,307147222
16,509402778
36
25
75
Energa – Operator
Oddział w Koszalinie
75-950 Koszalin, ul. Morska 10
54,196505556
16,168797222
29
30
76
RD Bytów
77-100 Bytów, ul. Adama Mickiewicza 9
54,175533000
17,485349000
125
48
77
RD Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul.Rolna 3
54,172597222
15,547522222
3
25
78
RD Szczecinek
78-400 Szczecinek, ul.Kaszubska 24a
53,715827778
16,694463889
133
40
79
PE Czaplinek
78-550 Czaplinek, Łazice 14
53,562063889
16,246238889
150
21
80
PE Polanów
76-010 Polanów, ul.Dworcowa 19
54,116316667
16,679191667
87
40
81
RBS Kępice
77-230 Kępice, ul. Kwatowa 8
54,236673000
16,888029000
64
60
82
GPZ Braniewo
14-500 Braniewo, ul. Stefczyka
54,368250000
19,828125000
21
25
83
GPZ Górowo
Iławeckie
11-220 Kaliningradzka 1
54,289761111
20,500130556
127
25
84
GPZ Iława (1)
14-200 ul. 1-go Maja 35b
53,581515000
19,555535000
0
40
85
GPZ Kętrzyn
11-400 Kętrzyn, ul. Bydgoska 35
54,066241667
21,364586111
105
40
86
GPZ Korsze
11-430 Olszynka 22
54,160975000
21,169269444
71
25
87
GPZ Kwidzyn
Celuloza
82-500 Kwidzyn, ul. Żwirowa 12
53,715675000
18,922077778
62
25
88
GPZ Morąg
14-300 kruszewnia 15
53,913211111
19,957161111
123
40
89
GPZ Nidzica
13-100 ul. Sprzymierzonych 59
53,375430556
20,429616667
175
40
90
GPZ Olsztynek
11-015 Olsztynek, Mierkowska 11a
53,583702000
20,300362000
0
40
91
GPZ Orneta
11-130 Orneta, ul. Piaskowa
54,116248000
20,111910000
65
35
92
GPZ Ostróda
14-100 Szafranki 1A
53,685858333
19,953858333
132
40
93
GPZ Pasłęk
14-400 Pasłęk, ul. Sprzymierzonych 13
54,073029000
19,653433000
19
40
94
GPZ Piotrowiec
14-520 Pieniężno, Piotrowiec
54,295866667
20,108302778
105
40
strona 15 z 20
Typ
8
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Maszt na
budynku
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Lokalizacja / opis obiektu
Lp.
Współrzędne geograficzne
Nazwa obiektu
Adres obiektu
1
2
3
Wysokość
szerokość
geograficzna
długość
geograficzna
terenu
/m.n.p.m/
wieży
/m.n.p.t/
4
5
6
7
95
GPZ Reszel
11-440 Dębnik 24
54,063811111
21,147091667
130
20
96
GPZ Susz
14-240 Susz, ul. Piastowska 48
53,706869000
19,325368000
101
25
97
GPZ Szczytno
12-100 ul. Kazimierz Wielkiego 1
53,548246000
21,013472000
143
40
98
PZ Jedwabno
12-122 ul. 1-go Maja
53,524772222
20,717486111
144
40
99
PZ Piecki
11-710 ul. Wolności 35
53,743602778
21,335433333
149
40
100
RD Braniewo
14-500 Braniewo, ul. Marynarska 5
54,383136000
19,818493000
14
25
101
RD Elbląg
82-300 Elbąg, ul. Elektryczna 20
54,180611111
19,382666667
1
50
102
RD Kętrzyn
11-400 Kętrzyn, ul. Ogrodowa 17
54,068280000
21,378541000
104
40
103
RD Lidzbark
Warmiński
11-100 Lidzbark Warmiński, ul.
Bartoszycka 14
54,126453000
20,595297000
77
25
104
RD Malbork
82-200 Malbork, ul. Koszalińska 5
54,019583333
19,013166667
16
40
105
RD Olsztyn
10-326 Olsztyn ul. Poprzeczna 18
53,791708000
20,504115000
0
60
106
PE Dzierzgoń
82-440 Dzierzgoń, ul. Słowackiego 8
53,921111111
19,344166667
16
25
107
GPZ Bojanowo
09-200 Sierpc Bojanowska 6
52,861131000
19,651980000
116
22
108
GPZ Chrzanówek
06-400 Ciechanów Pułtuska
52,878938000
20,641490000
116
22
109
GPZ Ciechanów
06-400 Ciechanów Mławska 3
52,892775000
20,580196000
132
40
110
GPZ Działdowo
13-200 Działdowo Nidzicka 23
53,248536111
20,189200000
166
22
111
GPZ Gąbin
09-530 Gąbin Wierzbowa 8
52,392108333
19,727563889
107
22
112
GPZ Gulczewo
09-472 Płock Boryszewo Żyzna
52,547759000
19,766990000
98
22
113
GPZ Krośniewice
99-340 Krośniewice Błonie 27
52,265593000
19,174937000
123
22
114
GPZ Kutno
99-300 Kutno Skłodowskiej 101
52,248530556
19,348136111
118
55
115
GPZ Lidzbark Welski
13-230 Lidzbark Welski ul. Jeleńska 25
53,268816000
19,829520000
143
22
116
GPZ Łęczyca
99-100 Łęczyca Leszcze
52,053558333
19,171802778
109
22
117
GPZ Maszewo
09-400 Maszewo Dobrzyńska (obok 56)
52,565261000
19,659967000
91
22
118
GPZ Mława
06-500 Mława Nowa 28
53,134577000
20,356602000
152
22
119
GPZ Nasielsk
05-190 Nasielsk Polska Organizacja
Wojskowa 83
52,583486000
20,798910000
103
22
120
GPZ Olechinek
06-500 Mława Płocka 94
53,102598000
20,374483000
146
22
121
GPZ Płock Góry
09-401 Płock Góry Ciechomicka 9
52,501280000
19,664759000
82
22
122
GPZ Płock
Kruszczewo
09-412 Płock Kruszczewo 15
52,635428000
19,717874000
106
22
123
GPZ Płońsk
09-100 Płońsk Warszawska 74
52,615605556
20,382950000
100
40
124
GPZ Sierpc
09-200 Sierpc Mickiewicza 42a
52,844719000
19,686589000
90
22
125
GPZ Sklęczki
99-300 Kutno Sklęczkowska
52,218397000
19,400256000
103
22
126
GPZ Staroźreby
09-440 Staroźreby Hektary
52,619726000
19,999570000
139
22
strona 16 z 20
Typ
8
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Lokalizacja / opis obiektu
Lp.
Współrzędne geograficzne
Nazwa obiektu
Adres obiektu
1
2
3
Wysokość
szerokość
geograficzna
długość
geograficzna
terenu
/m.n.p.m/
wieży
/m.n.p.t/
4
5
6
7
127
GPZ Szkarada
09-540 Sanniki Szkarada 30
52,323333000
19,898289000
105
22
128
GPZ Tuczki
13-220 Tuczki gm. Rybno (obok 55)
53,336925000
19,960213889
151
22
129
GPZ Wyszogród
09-450 Wyszogród Zamieście 41b
52,396625000
20,181652778
89
22
130
GPZ Żuromin
09-300 Żuromin Warszawska
53,054638000
19,914434000
120
22
131
GPZ Żychlin
99-320 Żychlin Okoniewskiego 3
52,239891667
19,617247222
95
22
132
Oddział Płock
(Centrala/CPD)
09-400 Płock Graniczna 79
52,534591667
19,734950000
105
36
133
RD Gostynin
09-500 Gostynin 18-go Stycznia
52,412202778
19,472683333
105
27
134
RD Mława
06-500 Mława Warszawska 127
53,103152000
20,402954000
161
45
135
RD Sierpc
09-200 Sierpc Reymonta 57
52,854393000
19,684349000
109
40
136
PE Pułtusk
06-100 Pułtusk Nasielska 3
52,695402778
21,079630556
95
27
137
PE Raciąż
09-140 Raciąż Zawoda 40
52,784111111
20,132638889
106
40
138
PE Staroźreby
09-440 Staroźreby Hektary
52,619625000
19,999963889
145
22
139
PE Szkarada
09-540 Szkarada 30
52,323333000
19,898289000
105
22
140
PE Wyszogród
09-450 Wyszogród Zamieście 41b
52,396551000
20,179965000
89
70
141
PE Żuromin
09-300 Żuromin Olszewska 33
53,054327000
19,913862000
138
22
142
GPZ Brodnica
Podgórz
87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 87
53,241591667
19,412661111
95
25
143
GPZ Chełmno
86-200 Chełmno ul. Szosa Łunawska
53,354166667
18,456666667
28,5
25
144
GPZ Golub Dobrzyń
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Sokołowa
53,100950000
19,069333333
75
40
96-300 Grudziądz ul. Warszawska 58
53,447554000
18,806323000
17,5
10
86-300 Grudziądz ul. Zachodnia 1
53,457817000
18,718643000
46
40
145
146
GPZ Grudziadz
Węgrowo
GPZ Grudziądz
Strzemięcin
Typ
8
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
147
GPZ Jabłonowo
87-330 Piecewo ul. Kasztanowa
53,384228000
19,167650000
86
40
148
GPZ Lipno
87-600 Lipno ul. Jastrzębska 23
52,855152778
19,175211111
109
25
149
GPZ Lubień Kujawski
87-840 Lubień Kujawski Kaliska 121B
52,416666667
19,124444444
127
40
150
GPZ Łasin
86-320 Łasin ul. Szosa Grudziądzka
53,519781000
19,061813000
106
25
GPZ Nowe Miasto
Lub.
GPZ Toruń
Sródmieście
13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Korczaka
31B
53,425153000
19,608479000
95
25
87-100 Toruń ul. Gdyńska
53,482944000
18,746725000
82
35
153
GPZ Unisław
86-260 Unisław ul. Szosa Toruńska
53,202503000
18,399224000
76
25
154
GPZ Wąbrzeźno
87-200 Wąbrzeźno ul Matejki 24
53,277034000
18,956704000
87
20
155
GPZ Włocławek
Zachód
97-800 Włocławek ul Rolna 4
52,659046000
19,042816000
36
60
156
Energa-Operator SA
Oddział w Toruniu
87-100 Toruń ul. Gen. Bema 128
53,013529000
18,581878000
53
40
Wieża
kratownicowa
157
RD Radziejów
88-200 Radziejów ul. Brzeska 19
52,628990000
18,530664000
85
35
Wieża
kratownicowa
151
152
strona 17 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Lokalizacja / opis obiektu
Lp.
Współrzędne geograficzne
Nazwa obiektu
Adres obiektu
1
2
3
Wysokość
szerokość
geograficzna
długość
geograficzna
terenu
/m.n.p.m/
wieży
/m.n.p.t/
4
5
6
7
158
RD Rypin
87-500 Rypin ul. Piaski 31
53,076691667
19,394044444
102
40
159
RD Toruń
87-100 Toruń ul. Pl. Fr. Skarbka 7/9
53,024669444
18,634625000
62
37 z bud.
160
PE Czernikowo
52,945000000
18,938333333
127
20
161
PE Dobrzyń
87-610 Dobrzyń nad Wisłą ul. Polna 22
52,640450000
19,327214000
90
25
162
PE Górzno
82-320 Górzno ul. Floriana 12
53,196402778
19,638416667
130
25
163
PE Lisewo
Lisewo ul. Hallera 15
53,293706000
18,684189000
83
40
164
PE Łasin
86-320 Łasin ul. Dworcowa 25
53,523602000
19,083743000
65
15
165
PE Skępe
Skępe ul. Polna 8
52,869563000
19,329042000
94
40
strona 18 z 20
Typ
8
Wieża
kratownicowa
Maszt na
budynku
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
Wieża
kratownicowa
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
3. Mapy z naniesionymi przebiegami linii elektroenergetycznych SN i WN
Zamawiającego.
Linie elektroenergetyczne średniego napięcia (SN)
strona 19 z 20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb wdrożenia systemu Tetra
Postępowanie nr P/1/AZL/00049/14
Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (WN)
strona 20 z 20
Postępowanie nr P/1/AZL/0000 /14
Download