KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

advertisement
Załącznik nr 5b
do Uchwały nr 21/2013 Senatu
KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek
Profil kształcenia
Położnictwo
□ ogólnoakademicki x praktyczny □ inny jaki……………………………………….
Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:
Kontakt (tel./email):
Zakład Higieny i Epidemiologii / Zakład Zdrowia Publicznego
Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e)
prof. dr hab. Andrzej Szpak
prof. dr hab. J. Karczewski, dr A. Karwowska (Zakład Higieny i Epidemiologii - ZH)
prof. dr hab. Andrzej Szpak, dr n. med. Angelika Charkiewicz, mgr Agnieszka Paszko (Zakład Zdrowia
Publicznego - ZZP)
Przedmioty wprowadzające wraz z
wymaganiami wstępnymi
Poziom studiów:
-
Rodzaj studiów:
stacjonarne □ niestacjonarne □
Rok studiów
I x
Nazwa modułu/przedmiotu:
ZDROWIE PUBLICZNE
Typ modułu/ przedmiotu:
Rodzaj modułu/ przedmiotu:
Język wykładowy:
Miejsce realizacji :
Obowiązkowy □ fakultatywny □
Kształcenia ogólnego □ podstawowy
polski □ obcy □
ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
-
85 748 55 60, [email protected] / (85) 686 50 56, [email protected]
I stopnia (licencjackie) □ II stopnia (magisterskie) □
II □ III □
PRAKTYK ZAWODOWYCH
FORMA KSZTAŁCENIA
Wykład
Seminarium
Ćwiczenia
Samokształcenie
Liczba godzin
45 (ZH) + 20 (ZZP)
25 (ZZP)
10 (ZH) + 5 (ZZP)
Semestr studiów:
1 x 2 x 3 □ 4 □ 5 □ 6 □
ECTS 3
-
x
kierunkowy/profilowy
Kod modułu
□ inny………………………………□
Laboratorium
E-learning
Zajęcia praktyczne
Praktyki zawodowe
Inne ……………………
RAZEM
Założenia i cel
przedmiotu:
Opis
przedmiotu:
Metody dydaktyczne
Narzędzia
dydaktyczne
55 (ZH) + 50 (ZZP)
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy oraz nabycie przez studentów umiejętności z zakresu zdrowia
publicznego. W procesie kształcenia zostanie przekazana wiedza z zakresu: pojęć dotyczących zdrowia i czynników
warunkujących zdrowie; polityki społecznej i zdrowotnej; promocji zdrowia i profilaktyki chorób; ekonomiki zdrowia.
Student nabędzie umiejętność oceny wpływu poszczególnych czynników na stan zdrowia jednostki i populacji. Program
obejmuje również aspekty prawne i organizacyjne systemu ochrony zdrowia w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.
Student powinien posiąść umiejętność interpretacji wyników badań epidemiologicznych, czytania literatury z krytyczną
oceną zawartych w nich informacji epidemiologicznej oraz umiejętność skonstruowania poprawnego modelu badania
epidemiologicznego w zakresie chorób zakaźnych i niezakaźnych.
Student powinien znać:
- przyczyny szerzenia się chorób zakaźnych i niezakaźnych
- podstawowe pojęcia, terminy stosowane w epidemiologii
- praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu epidemiologii w zdrowiu publicznym
Ponadto student powinien posiąść podstawową wiedzę z zakresu higieny ze szczególnym uwzględnieniem higieny
powietrza, wody, gleby, ergonomii oraz higieny żywienia.
Wykład, dyskusja, pokaz z objaśnieniem, analiza literatury, burza mózgów
rzutnik multimedialny
MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA MODUŁU /PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA,
METOD WERYFIKACJI ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ.
Symbol i numer
przedmiotowego
efektu
kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:
Odniesienie
do
kierunkowyc
h efektów
kształcenia
Metody weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów
kształcenia:
Formujące
***
Podsumowujące
**
obserwacja
pracy studenta
kolokwium
pisemne
Forma zajęć
dydaktycznych*
wpisz symbol
WIEDZA
B.W02 (ZH)
zna problematykę relacji człowiek - środowisko społeczne i
mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych
M1B_W02
W
B.W31 (ZH, ZZP) różnicuje podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby
M1B_W31
obserwacja
pracy studenta
kolokwium
pisemne
W
B.W32 (ZH, ZZP) klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu
jednostkowym i globalnym
M1B_W32
obserwacja
pracy studenta
kolokwium
pisemne
W
M1B_W33
obserwacja
pracy studenta
kolokwium
pisemne
W
M1B_W34
bieżąca
informacja
zwrotna
kolokwium
pisemne
W
B.W33(ZH)
omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych
badań naukowych
B.W34 (ZH, ZZP) charakteryzuje istotę profilaktyk i prewencji chorób
B.W29 (ZZP)
przedstawia genezę, założenia i zadania zdrowia publicznego w
ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia
M1B_W29
bieżąca
informacja
zwrotna
kolokwium
pisemne
W
B.W30 (ZZP)
wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania
zdrowia publicznego
M1B_W30
bieżąca
informacja
zwrotna
kolokwium
pisemne
W
B.W35 (ZZP)
omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w
Polsce
M1B_W35
bieżąca
informacja
zwrotna
kolokwium
pisemne
W, Ć
B.W36 (ZZP)
zna działania w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej
prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego
M1B_W36
bieżąca
informacja
zwrotna
kolokwium
pisemne
W
B.W38 (ZZP)
wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w
Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej
M1B_W38
bieżąca
informacja
zwrotna
kolokwium
pisemne
W, Ć
C.W10 (ZZP)
omawia paradygmaty zdrowia, zachowania zdrowotne i czynniki
wpływające na stan zdrowa
M1C_W10
bieżąca
informacja
zwrotna
kolokwium
pisemne
W
C.W13 (ZZP)
zna podstawowe zagadnienia dotyczące promocji zdrowia,
profilaktyki i edukacji zdrowotnej
M1C_W13
bieżąca
informacja
zwrotna
kolokwium
pisemne
W
UMIEJĘTNOŚCI
B.U01 (ZH)
B.U18 (ZH,
ZZP)
B.U30 (ZH)
B.U19 (ZZP)
D.K02 (ZH, ZZP)
opracowuje zestawienia podstawowych determinantów zdrowia
M1B_U01
ocena
aktywności
studenta w
czasie zajęć
ocenia globalne trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie
M1B_U18
ocena
aktywności
najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych
studenta w
czasie zajęć
kontroluje czynniki obciążające w pracy położnej oraz sprzyjające M1B_U30
ocena
aktywności
występowaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy
studenta w
czasie zajęć
analizuje i ocenia funkcjonowanie różnych systemów opieki
M1B_U19
ocena
aktywności
medycznej oraz identyfikuje źródła ich finansowania
studenta w
czasie zajęć
KOMPETENCJE SPOŁECZNE / POSTAWY
realizacja
zleconego zadania
W
realizacja
zleconego zadania
Ć
realizacja
zleconego zadania
W
realizacja
zleconego zadania
Ć
systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętności, dążąc do profesjonalizmu
przedłużona
obserwacja przez
nauczyciela
prowadzącego
Ć
M1D _K02
obserwacja
studenta
podczas zajęć
wymagających
wiedzy i
umiejętności
NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
Obciążenie studenta (h)
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.)
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
Udział w wykładach (wg planu studiów)
Udział w ćwiczeniach(wg planu studiów)
Udział w seminariach (wg planu studiów)
Udział w konsultacjach związanych z zajęciami
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne)
(wg planu studiów)
Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta)
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń
45 (ZH) + 20 (ZZP)
25 (ZZP)
-
-
Samodzielne przygotowanie do seminariów
Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, samokształcenia itd……………………………….
Przygotowanie do zajęć praktycznych
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia i udział w egzaminie
Sumaryczne obciążenie pracy studenta
10 (ZH) + 5 (ZZP)
55 (ZH) + 55 (ZZP)
Godziny ogółem
Punkty ECTS za moduł/przedmiotu
1 (ZH) + 2 (ZZP)
TREŚĆ PROGRAMOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:
Liczba godzin
WYKŁADY (ZH)
1. Podstawowe pojęcia i definicje epidemiologii, cel badań epidemiologicznych, zadania epidemiologii,
współczesne podejście epidemiologiczne.
2. Charakterystyka demograficzna populacji, ruchy ludnościowe, dynamika przyrostu naturalnego,
starzenie się populacji, ruch naturalny, ocena stanu zdrowia w oparciu demografię.
3. Strategia badania epidemiologicznego. Typy badań epidemiologicznych
- epidemiologia opisowa,
- epidemiologia analityczna ( badania prospektywne i retrospektywne ),
- epidemiologia doświadczalna,
- podstawy wnioskowania o przyczynowości.
4. Badania screningowe ( wywiad standaryzowany, testy diagnostyczne)
5. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych, charakterystyka czynników ryzyka, podstawowe
zasady profilaktyki, kierunki działań prewencyjnych, choroby cywilizacyjne, epidemiologia
nowotworów.
6. Higiena środowiska: powietrze. Wpływ temperatury, wilgotności, ciśnienia na organizm ludzki.
Zanieczyszczenia pyłowe, gazowe i biologiczne powietrza. Metody oznaczania zanieczyszczeń.
7. Higiena środowiska: woda. Wpływ parametrów fizykochemicznych na jakość wody przeznaczonej do
spożycia. Normy mikrobiologiczne i konsekwencje zdrowotne ich przekroczenia. Sposoby oczyszczania i
odkażania wody. Ujęcia wody – Białystok.
8. Higiena środowiska: gleba. Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i ich wpływ na zdrowie człowieka.
Zagrożenia zdrowotne wywołane przez drobnoustroje bytujące w glebie. Procesy samooczyszczania i
znaczenie higieniczne gleby.
9. Higiena pracy. Definicja pracy fizycznej (statyczna i dynamiczna) i psychicznej. Metody pomiaru
obciążenia pracą. Cele, zadania, zastosowanie i podział ergonomii. Czynniki szkodliwe w miejscu pracy
(fizyczne, chemiczne i biologiczne). Choroby zawodowe – definicja i kryteria kwalifikacji. Wykaz chorób
45
4
6
6
4
4
3
3
3
3
zawodowych.
10. Rodzaje obciążenia pracą. Praca statyczna, praca dynamiczna. Kryteria oceny pracy. Rola oświetlenia w
miejscu pracy. Wpływ wibracji i hałasu na organizm człowieka.
11. Higiena żywienia człowieka. Zasady prawidłowego żywienia. Błędy i skutki wadliwego żywienia.
WYKŁADY (ZZP)
1. Geneza, cele i zadania zdrowia publicznego (B.W29)
2. Pojęcie zdrowia i choroby. Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia
(B.W31, B.W32, B.W30, C.W10)
3. Polityka społeczna i zdrowotna – zarys problematyki (B.W36)
4. Międzynarodowa polityka zdrowotna. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej (B.W36)
5. Miejsce promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zdrowiu publicznym (B.W34, C.W13)
6. Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej i opieki medycznej (B.W29,
B.W35)
7. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (B.W29, B.W35 B.W38, )
ĆWICZENIA (ZZP)
SAMOKSZTAŁCEN
IE (ZZP)
Interdyscyplinarność zdrowia publicznego. Obszary zdrowia publicznego (B.W29, D.K02)
Globalizacja – wyzwania i zagrożenia (B.W32, B.U18)
Choroby cywilizacyjne XXI wieku (BW32, B.U18, D.K02)
Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (B.U18)
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce: podstawowa opieka zdrowotna, opieka specjalistyczna i opieka
wysokospecjalistyczna (B.W35, B.U19)
5. Podstawy ekonomiki zdrowia. Zasady funkcjonowania rynku usług medycznych . Źródła finansowania
ochrony zdrowia (B.W38, B.U19)
6. Analiza funkcjonowania wybranych systemów opieki zdrowotnej. Ewolucja systemów opieki
zdrowotnej (B.U19, D.K02)
Analiza i ocena funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej z uwzględnieniem źródeł finansowania:
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wybranego systemu opieki zdrowotnej na świecie
LITERATURA
PODSTAWOWA
1.
2.
2.
3.
4.
3
6
25
3
3
4
3
4
4
4
20
3
3
3
3
3
3
3
5
1. Sygit M.: Zdrowie publiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business. Warszawa 2010
2. Leowski J.: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu. Warszawa 2010
3. Wojtczak A., Zdrowie publiczne: wyzwania dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009
4. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk C. W. (red): Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom I,
Tom II, Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000
5. Ryć K., Skrzypczak Z. (red.), Ochrona zdrowia na świecie, LEX a Wolters Kluwer business. Warszawa 2011
6. Suchecka J (red.): Finansowanie ochrony zdrowia, Wybrane zagadnienia. ABC, Warszawa, 2011
7. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A. (red.): Epidemiologia w zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL , Lublin 2010
UZUPEŁNIAJĄCA
8. Jędrychowski W. (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2010
9. Jabłoński L. (red): Epidemiologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Wyd. Folium, Lublin 1996
10. Jędrychowski W. (red): Epidemiologia. Wprowadzenie i metody. Wyd. PZWL, Warszawa 1999
11. Marcinkowski J. T. (red): Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych. Dział Wydawnictw Akademia
Medyczna w Poznaniu 2002
12. Karczewski J. (red.): Higiena. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002
1. Karwat I. D., Jabłoński L.: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Wyd. PZWL,
Warszawa 2002
2. Heczko P., Wójkowska-Mach J.: Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń.
Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009
KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
(opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………..formy oceny do wyboru przez wykładowcę)
EFEKTY
KSZTAŁCENIA
B.W02-B.U01
NA OCENĘ 3
NA OCENĘ 3.5
Student uzyskał min. 60%
punktów ze sprawdzianu
wiedzy (kolokwium
pisemne)
Student uzyskał min. 70%
punktów ze sprawdzianu
wiedzy (kolokwium
pisemne)
NA OCENĘ 4
Student uzyskał min.
80% punktów ze
sprawdzianu wiedzy
(kolokwium
pisemne)
B.U01- B.U19
Student uzyskał minimum
Student uzyskał minimum
Student uzyskał
60% punktów za realizację 70% punktów za realizację minimum 80%
zleconych zadań
zleconych zadań
punktów za
realizację zleconych
zadań
D.K02P
Student wykazał się danymi Student wykazał się danymi Student wykazał się
kompetencjami w stopniu
kompetencjami stopniu
danymi
minimalnym,
minimalnym,
kompetencjami w
wystarczającym do
wystarczającym do
stopniu dobrym,
zaliczenia
zaliczenia i rokującym na
świadczącym o
dalszy rozwój
pełnym opanowaniu
treści kształcenia
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
NA OCENĘ 4.5
NA OCENĘ 5
Student uzyskał min.
90% punktów ze
sprawdzianu wiedzy
(kolokwium pisemne)
Student uzyskał min. 95%
punktów ze sprawdzianu
wiedzy (kolokwium
pisemne)
Student uzyskał
minimum 90% punktów
z realizację zleconych
zadań
Student uzyskał minimum
95% punktów za realizację
zleconych zadań
Student wykazał się
danymi kompetencjami
w stopniu świadczącym
o pełnym zrozumieniu
treści kształcenia
Student wykazał się danymi
kompetencjami w stopniu
optymalnym
Dopuszczenie do egzaminu końcowego przedmiotu związane jest z uzyskaniem minimum stopnia dostatecznego w każdym z trzech obszarów efektów: wiedza,
umiejętności, kompetencje uzyskanych podczas zajęć przewidywanych programem.
Jeśli student uzyska na tych zajęciach średnią z trzech obszarów ww efektów równą lub powyżej 4,5 uzyskuje za jego zgodą ocenę ostateczną przedmiotu na
uzyskany stopień.
Pozostali studenci przystępują do egzaminu końcowego przedmiotu, który jest końcowym sprawdzianem pisemnym. Na sprawdzian ten składa się część weryfikująca
wiedzę (test wiedzy) oraz część sprawdzająca umiejętności (opisowa). Uzyskanie zaliczenia egzaminu końcowego wymaga uzyskania minimum stopnia
dostatecznego z zakresu wiedzy (wg kryteriów jak wyżej) i umiejętności (wg kryteriów jak wyżej). Na ocenę końcową wiedzy i umiejętności wlicza się ocenę z zajęć
i wyniki z egzaminu w proporcji: 30%/70%.
Ostateczna ocena końcowa z przedmiotu jest średnią uzyskaną z efektów: wiedzy (ocena z zajęć i egzaminu - j.w.), umiejętności (ocena z zajęć i egzaminu - j.w.) i
kompetencji (ocena z zajęć).
W ramach poszczególnych części ćwiczeniowych przedmiotu studenta obowiązuje:
 wykazanie się wiedzą (ocenianą wg kryteriów jak wyżej),
 wykazanie się umiejętnościami (ocenianymi wg kryteriów jak wyżej).
W trakcie zajęć student jest oceniany w zakresie jego kompetencji (wg kryteriów jak wyżej).
Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić oraz uzgodnić z prowadzącym formę zaliczenia.
OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I
□ pozytywny wynik końcowego egzaminu
□ egzamin teoretyczny pisemny
□ egzamin teoretyczny ustny
□ egzamin praktyczny
□ zaliczenie
Oświadczenie i podpis prowadzącego zajęcia
Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy
/współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe
Data……02.09.2013 r.………………………
PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA
………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Data sporządzenia sylabusa
……02.09.2013 r.……………………………………….
AKCEPTACJA DZIEKANA WYDZIAŁU
Data……………………………………………
……………………………………………………………….
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards