Do projektu budowlano-konstrukcyjnego budynku

advertisement
PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA
Tom II
Obiekt :
Adres :
Inwestor :
Stadium :
Branża :
BUDYNEK Z MIESZKANIAMI
SOCJALNYMI
MALBORK ul. Rolnicza, dz. nr 12/9, obręb 17
GMINA MIASTO MALBORK
82-200 MALBORK, pl. Słowiański 5
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA
Funkcja
imię i nazwisko / nr uprawnień
Projektował :
inż. Jarosław Czermak
upr. nr 387/Gd/2002
Sprawdził :
inż. Krzysztof Bogacki
upr. nr 326/Gd/02
podpis
Malbork – kwiecień– 2007 rok
1
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OŚWIADCZENIE O PROJEKCIE
II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ
III. OPIS TECHNICZNY
IV. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH
V. RYSUNKI
1. Rzut fundamentów
2. Zbrojenie uskoków fundamentów
3. Konstrukcja parteru
4. Konstrukcja parteru - alternatywa
5. Słupy i trzpienie żelbetowe
6. Podesty wejściowe
7. Schody ogrodowe
8. Konstrukcja dachu
9. Dźwigar kratowy – D1
10. Dźwigar kratowy – D2
K1
K2
K3
K3a
K4
K5a
K5b
K6
K7
K8
2
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego , konstrukcyjnego budynku z mieszkaniami socjalnymi
I. DANE WYJŚCIOWE
- Zlecenie inwestora – umowa o wykonanie prac projektowych
- Projekt architektoniczny-budowlany – kwiecień 2007
- Dokumentacja geotechniczna –kwiecień 2007
GEO-bit Consulting, Kwidzyn ul. B. Krzywoustego 2/4, tel. (055) 275-94-82
- Założenia konstrukcyjno – materiałowe
- Aktualne przepisy i normy
II. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt konstrukcyjno-budowlany budynku
mieszkalnego o układzie konstrukcyjnym podłużnym,
w technologii
tradycyjnej
murowanej
z
wykorzystaniem
prefabrykatów
drobnowymiarowych.
Budynek posadowiono na ławach i stopach fundamentowych.
III. DANE OGÓLNE BUDYNKU
Projektowany obiekt stanowi budynek mieszkalny parterowy,
niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowej, przekryty dachem
dwuspadowym, opartym na drewnianych dźwigarach kratowych.
IV. WARUNKI GRUNTOWE
Zgodnie z opinią geotechniczną opracowaną na podstawie
przeprowadzonych odwiertów i badań stwierdzono, że w obszarze
projektowanego obiektu przy ul. Rolniczej w Malborku, działka nr 12/9,
poniżej warstwy nasypów niebudowlanych – do głębokości max. 0,8m,
3
zalegają utwory lodowcowe w postaci glin piaszczystych i pylastych oraz
piasków gliniastych z miejscowymi wkładkami z piasków drobnych.
W podłożu wyszczególniono warstwy różniące się litologia i
właściwościami fizyko-mechanicznymi, grunty o zróżnicowanej nośności i
ściśliwości.
Powierzchnia terenu jest prawie płaska, a rzędne w tym miejscu wahają
się w granicach 26,1m n.p.m. W górnych warstwach zalegają nasypy
niekontrolowane o miąższości od 0,4 do 0,8m, poniżej spoiste grunty
zaliczone do warstwy II tj. gliny, gliny piaszczyste, i piasek gliniasty w stanie
twardoplastycznym, dalej grunty spoiste zaliczone do warstwy I tj. gliny
piaszczyste, w stanie plastycznym. Są to grunty nośne, na których można
posadowić bezpośrednio na ławach fundamentowych budynek zgodnie z
założeniami projektowymi.
Podczas prac terenowych nie nawiercono wód gruntowych i nie
stwierdzono sączenia.
Budynku podzielono na 2 sekcje dylatacyjne, posadowiona schodkowo
na rzędnych od 24,79 i 24,50 m n.p.m., w warstwie Ib – gliny pylaste, gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym o następujących parametrach :
IL= 0,35
= 12,0o
= 2,06 t/m3
wn = 17%
ND = 2,92
NC = 9,28
NB = 0,31
UWAGA : Grunty zalegające w poziomie posadowienia tj. gliny i gliny
piaszczyste są wrażliwe na zawilgocenia, pod wpływem których tracą swoje
właściwości wytrzymałościowe. W wypadku naruszenia naturalnej struktury,
rozmiękczoną glinę należy wybrać i zastąpić dobrze zagęszczona podsypka
żwirowo-piaskową lub chudym betonem Gliny pylaste mają właściwości
tiksotropowe, tj w skutek drgań sprzętu mechanicznego zmieniają swój stan w
plastyczny a nawet płyny. Z wyżej wymienionych powodów zaleca się :
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, należy ostatnią warstwę o
miąższości ok. 0,3m wybrać ręcznie a dno wykopu w miarę szybko pokryć
warstwa chudego betonu.
W wypadku wystąpienia warunków gruntowych znacznie odbiegających
od opinii geotechnicznej np. wysokiego poziomu wód gruntowych lub oczek
nieskonsolidowanych glin, należy dokonać odbioru dna wykopu w ramach
autorskiego nadzoru geotechnicznego.
V. OPIS KONSTRUKCJI
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
 PN-82/B-02001,2003
- obciążenia stałe i zmienne
 PN-80/B-02010
- obciążenia śniegiem
4





PN-77/B-02011
PN-B-03150; 2000
PN-B-03264; 2002
PN-B-03002; 1999
PN-81/B-03020
-
obciążenia wiatrem
konstrukcje drewniane
konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
konstrukcje murowe niezbrojone
posadowienie bezpośrednie
5.1. Fundamenty
Zaprojektowano ławy fundamentowe prostokątne monolityczne o
wysokości 30cm z betonu klasy B15, zbrojone stalą klasy A-III ( 34GS ), na
podsypce żwirowo-piaskowej o gr. min 20 cm zgodnie rysunkiem K1 – rzut
fundamentów. Zakłady prętów jak dla elementów żelbetowych rozciąganych.
Poziom posadowienia ław fundamentowych przyjęto na głębokości 1,30 i 1,59m poniżej poziomu posadzki tj. 26,09 m n.p.m
5.2. Ściany fundamentowe i piwnic.
Zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowych klasy B15, na
zaprawie cementowej marki M7. Alternatywne rozwiązanie -dla ścian
zewnętrznych jednowarstwowych o gr.42cm - to ściany monolityczne, gr.
35cm,
betonowane we wcześniej ustawionych i zastabilizowanych
betonowych pustakach szalunkowych, wypełnianych betonem B10. Detale
konstrukcyjne pokazano na rys. K1 i K2.
Izolacje ścian fundamentowych wykonać zgodnie z projektem
architektonicznym.
5.3. Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych
a) parteru - projektuje się jako jednowarstwowe z dociepleniem, murowane z
z pustaków keramzytowych gr. 25cm, lub bloczków gazobetonowych gr.
24cm, klasy min. 5 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M7.
Alternatywne rozwiązanie dla ścian zewnętrznych to ściany
jednowarstwowe bez docieplenia, wykonane z pustaków keramzytowych
MONOLITplus, gr. 42cm.
5.4. Ścianki działowe
zaprojektowano z pustaków keramzytobetonowych gr. 7cm o wytrzymałości
Rc= 2,5 MPa, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4,
zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
5
5.5. Nadproża
Zaprojektowano
jako
monolityczne,
żelbetowe
stanowiące
jednocześnie część wieńców obwodowych, dozbrojone w razie potrzeb
dolnym prętem podłużnym ( szerokość otworu 150cm) i zagęszczonymi
strzemionami w strefach przypodporowych. Całość wykonana z betonu klasy
B15.
5.6. Wieńce
Zaprojektowano z betonu klasy B15, zbrojone podłużnie 4 prętami 12
ze stali klasy A-III ( 34GS ), zespolone strzemionami 6 co 25 cm ze stali
A-0 ( St0S ). Zbrojenie łączyć jak dla elementów żelbetowych rozciąganych.
5.7. Kominy i przewody wentylacyjne
Projektuje się jako murowane z cegły ceramicznej pełnej klasy 150,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10, posadowione na
betonowych stopach fundamentowych.
5.8. Dach
Dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 20o = 36%.
Konstrukcję nośna stanowią drewniane dźwigary kratowe,
prefabrykowane z tarcicy czterostronnej struganej, drewno klasy min C27. W
projekcie przyjęto bale drewniana o gr. 42mm i wysokości 89mm krzyżulce i
słupki, 120 mm pasy górne i krokiewki, 140mm pasy dolne. Wykonanie i
montaż należy zlecić wykwalifikowanej firmie. Dopuszcza się zmianę
przekrojów i geometrii dźwigara pod warunkiem wykonania odpowiednich
obliczeń i projektu wykonawczego zamiennego opracowanego przez osobę
uprawnioną, wskazaną przez producenta. Zaprojektowano podwaliny (murłat
z krawędziaka 80x120mm, płatwie drewniane podpierające zadaszenia wejść
z belki 12x18cm podpartej na słupku żelbetowym i kątownikach stalowych
mocowanych do wieńca obwodowego. Założono pokrycie całości dachówką
betonową, zakładkową, poprzez łaty drewniane 38x50mm (w rozstawie 32
do 34cm – zmienny w zależności od producenta dachówki ) oraz kontrłatach
z desek 25x80mm.
Wszystkie elementy drewniane należy bezwzględnie zaimpregnować
środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi, najlepiej przez kąpiel w wannie
z impregnatem. Murłaty zakotwione w wieńcu obwodowym za
pośrednictwem kotew 12 w rozstawie 150 cm. Na stykach elementów
6
drewnianych z murem lub betonem, pod murłatami i podwalinami należy
ułożyć papę lub folie izolacyjna.
Wszystkie połączenia elementów konstrukcyjnych wykonać
węzłowymi stalowymi płytkami kolczastymi typu GNA20
VI. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH.
6.1. Roboty ziemne należy prowadzić ze szczególna starannością aby nie
dopuścić do zniszczenia naturalnej struktury gruntów rodzimych na których
ma być posadowiony budynek. Wszelkie grunty zruszone, rozmyte lub
przemarznięte należy wybrać a miejsca te wypełnić podsypka żwirowopiaskową lub pospółką stabilizowaną cementem w stosunku 1:6.
6.2. Podczas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy przewidzieć
konieczność natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obręb
prowadzonych robót.
6.3. Ławy fundamentowe posadowić na gruncie poprzez min 20cm warstwę
podsypki żwirowo-piaskowej zagęszczanej mechanicznie lub chudego
betonu klasy B7,5. Chudy beton wykonywać i układać na bieżąco w miarę
wykonywania, pogłębiania ręcznego i wyrównywania dna wykopów.
6.4. Zasypanie wykopów może mieć miejsce po zamontowaniu dźwigarów
kratowych dachu. Przed zasypaniem wykopów na ścianach wykonać izolację
przeciwwilgociową . Zasypania wykopów można dokonać gruntem
rodzimym z wyłączeniem gruntów organicznych.
VII. ANALIZA SZTYWNOŚCI PRZESTRZENNEJ.
W każdym momencie realizacji obiektu należy zachować sztywność
przestrzenna budynku . Występujące ściany zewnętrzne i wewnętrzne
zakończone żelbetowymi wieńcami obwodowymi. Wiązary kratowy na
bieżąco, w trakcie montażu usztywniać ukośnymi deskami wiatrowymi.
7
VIII. KOLEJNOŚC REALIZACJI ROBÓT I WYTYCZNE
MONTAŻU.
Po wytyczeniu budynku w terenie, można przystąpić do wykonywania
wykopów pod budynek. Roboty zaleca się prowadzić mechaniczne , tylko
ostatnia warstwę o gr. ok. 30cm należy zdjąć ręcznie bezpośrednio przed
betonowanie fundamentów. Na wyrównanym podłoży wykonujemy
podsypki żwirowo piaskowe, zagęszczone mechanicznie lub układamy
warstwę chudego betonu o gr. 10cm. Następnie przystępujemy do ustawienia
deskowania ław fundamentowych i ułożenia w nich zbrojenia. Ławy można
betonować kolejnymi sekcjami betonem klasy B15 prowadząc ciągłe
wibrowanie. Po osiągnięciu przez beton projektowanej nośności należy
usunąć szalunki i zaizolować boczne płaszczyzny fundamentów. Na górnej
powierzchni ław należy ułożyć izolacje przeciwwilgociową z dwóch warstw
papy asfaltowej na lepiku. Najwcześniej po 7 dniach od stwardnienia betonu
można przystąpić do wykonywania ścian fundamentowych. Kolejną
czynnością ułożenie poziomów instalacyjnych oraz podsypek żwirowych a
następne wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę parteru oraz
ułożenie izolacji poziomej przeciwwilgociowej na murach fundamentowych
z wolnymi pasami o szer. Min. 15cm po obu stronach ściany do połączenia z
izolacją przeciwwilgociową podposadzkową. Następnie należy wymurować
ściany wewnętrzne i zewnętrzne nośne, zabetonować słupy betonowe po ich
wcześniejszym zazbrojeniu do wysokości podciągów. Wykonać deskowanie
i zbrojenie nadproży i wieńców, szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie
stemplowanie deskowań. Całość zabetonować betonem klasy B15 po
wcześniejszym osadzeniu i zastabilizowaniu kotew murłat i zbrojenia
słupków i trzpieni żelbetowych powyżej poziomu wieńca., w trakcie
betonowanie dokładnie zawibrować masę betonową szczególnie w miejscach
skrzyżowań, połączeń i podparć. Po uzyskaniu pełnej nośności betonu i
rozebraniu deskowań można przystąpić do montażu konstrukcji dachowej.
Po zakończeniu prac murowych, betonowych i cisieńskich przystąpić do
ułożenia ocieplenia i warstwy izolacyjnych dachu.
W następnej kolejności wykonać elementy wnętrza tj. ścianki
działowe, stolarka, instalacje elektryczne, tynki instalacje wod. – kan. i c.o.,
posadzki roboty malarskie i wykończeniowe. Po wykonaniu tynków
wewnętrznych można przystąpić do wykonywania elewacji. Wcześniej
należy wykonać izolacje przeciwwilgociowa i cieplna ścian
fundamentowych,
8
IX. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH.
Obiekt w kategorii zagrożenia ludzi ZLIV, o docelowej klasie
odporności ogniowej budynku E. Wszystkie elementy konstrukcyjne :
ściany, stropy, słupy, podciągi nadproża i schody spełniają wymogi
odporności ogniowej klasy C i nie wymagają zabezpieczenia przed ogniem.
Wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz ziemne należy
wykonywać bardzo starannie, pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie ze
sztuka budowlana, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” z
uwzględnieniem instrukcji montażu producenta.
UWAGA :
Opracował :
inż. Jarosław Czermak
9
Download