informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

advertisement
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGÓLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
1.3. DANE GRUNTOWE
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH
2.1. OBIEKT NR 2b – ZBLOKOWANE URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
2.2. OBIEKT NR 2 – POMPOWNIA Z KOMORĄ ZASUW
2.3. OBIEKT NR 4 – BLOK TECHNOLOGICZNY
2.4. OBIEKT NR 4d – OSADNIKI WTÓRNE
2.5. POMOSTY – CIĄGI KOMUNIKACYJNE OBIEKTÓW NR 4 I NR 4d
2.6. OBIEKT NR 6 – ZBIORNIK WAPNA
3. ZABEZPIECZENIA
3.1. PRZECIWWILGOCIOWE
3.2. IZOLACJA TERMICZNA
3.3. ANTYKOROZYJNE
3.4. ŁĄCZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH
4. PODSTAWOWE MATERIAŁY
5. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
6. UWAGI KOŃCOWE
II. RYSUNKI
K-1/2b – zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków
K-1/4,6 – blok biologiczny i zasobnik wapna.
Fundament F-1
K-1/4d – osadniki wtórne
K-1/4, 4d, 6 – blok biologiczny, osadniki wtórne, pomosty
OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGÓLNE
INWESTYCJA:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZOSNOWIE
INWESTOR:
URZĄD GMINY CZOSNÓW
UL. GMINNA 6, 05-152 CZOSNÓW
WYK. DOK.:
„POLTRIT” Sp. z o.o.
UL. ZIMOWA 12, 53-018 WROCŁAW
BRANŻA:
BUDOWLANA – KONSTRUKCJA
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Opracowanie jest projektem budowlanym konstrukcyjnym
- Za podstawę opracowania przyjęto:

Wytyczne Inwestora

Wytyczne
branż:
technologicznej,
architektonicznej,
instalacyjnej, elektrycznej

Polskie Normy i Katalogi Budownictwa

Literaturę techniczną
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Ze względu na rozbudowę oczyszczalni ścieków nowoprojektowane
obiekty są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej
oczyszczalni.
Nowoprojektowane obiekty zostaną wkomponowane i usytuowane
przy już funkcjonującej oczyszczalni.
1.3. DANE GRUNTOWE
Na podstawie opracowania: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA BADAŃ
PODŁOŻA
GRUNTOWEGO
DO
PROJEKTU
TECHNICZNEGO
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI CZOSNÓW” wykonanej przez
Przedsiębiorstwo
Geodezyjne
i
Geologiczno-Fizjograficzne
„GEOPROJEKT – WARSZAWA” 00-895 Warszawa ul. Biała 3 w 1993r.
Dokumentacja ta zawiera otwory wiertnicze:
- Nr 1 o głębokości odwiertu 7m
- Nr 2 o głębokości odwiertu 10m
- Nr 3 o głębokości odwiertu 4m
Przelot warstw w tych otworach jest następujący:
- 0,00-0,40m
Humus
- 0,40-1,60m
Piasek drobny ID=0,25
- 1,60 – poniżej
Piasek średni ID=0,25
Swobodne zwierciadło wody gruntowej znajduje się na głębokości
1,5-1,68m poniżej terenu tj. na rzędnych 7,71-7,94m układu
lokalnego.
Wniosek ogólny
Pod projektowane płyty fundamentowe przyjęto nośność gruntu
0,10MPa=1,00KG/cm2.
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTÓW NOWOPROJEKTOWANYCH
2.1.
OBIEKT NR 2b – ZBLOKOWANE URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
a) Dane części podziemnej
- Powierzchnia zabudowy
- Wysokość komory
40,30m2
2,55m
- Grubość ścian
0,30m
- Grubość płyty dennej
0,40m
- Poziom górny komory
±0,00m = +74,16m n.p.m.
- Poziom posadowienia płyty dennej
+71,21m n.p.m.
b) Obudowa – wiata
51,10m2
Powierzchnia zabudowy
Wysokość
3,15-4,05m
Rozstaw słupów
3,84x4,55m
2.1.1. Część podziemna
W formie otwartej komory
a) Wykopy
Pod projektowaną część podziemną należy wykonać
wykop szerokoprzestrzenny o nachyleniu skarp 1:1 lub
1:1,30 względnie pionowe z zabezpieczeniem poprzez
grodzice G62
Zabezpieczenie
pionowe
wymaga
odrębnego
opracowania.
b) Odwodnienie wykopu
Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej należy
obniżyć zwierciadło wody do poz. -3,10m tj. rzędnej
+71,06 m n.p.m.
To obniżenie zwierciadła wody gruntowej wymaga
odrębnego opracowania.
c) Posadowienie
Płytę denną należy posadowić na warstwie piasku gr.
20cm zagęszczonego o ID=0,50 oraz 10cm warstwie
betonu wyrównawczego B-10 (C-8/10)
d) Elementy komory
- płyta denna gr. 40cm
- ściany pionowe gr. 30cm
- całość komory żelbetowa wylewana z betonu B-25
(C-20/25) o mrozoodporności F135 i szczelności W8
zbrojona stalą kl. A-III 34GS
- Przykrycie komory to kratki „MOSTOSTAL” typu
ciężkiego gr. 40mm ocynkowane, belki nośne to
I 120 HEB oparte na ścianach pionowych
- Przejścia szczelne typowe
- Drabina z pałąkami – typowa
- Balustrada
wysokości
1,10m
stalowa
z
rur
kwadratowych 40x40x4mm ze stali nierdzewnej
2.1.2. Wiata
Stalowa ze stali profilowej ST3SX
- słupy i rygle z I 140 HEB w rozstawie 4,55m mocowane
do ścian śrubami klejonymi M16x250
- skratowanie pionowe i połaciowe krzyżowe z prętów
Φ12
- pokrycie – blacha trapezowa powlekana T-45 gr. 0,8mm
mocowana do rygli blachowkrętami M5 w każdej fali
2.1.3. Komora zasuw
- Powierzchnia zabudowy
3,61m2
- Wymiary w rzucie
1,90x1,90m
- Wysokość komory
1,39m
- Poziom górny komory
- Poziom płyty dennej
±0,00m = 74,16m n.p.m.
-1,39m = 72,77m n.p.m.
- całość komory żelbetowa wylewana z betonu B-25
(C-20/25) zbrojona stalą kl. A-III 34GS, ściany gr. 20cm,
płyta denna gr. 30cm
- przykrycie komory – blacha żeberkowa nierdzewna gr.
5mm
2.2.
OBIEKT NR 2 – POMPOWNIA Z KOMORĄ ZASUW
Ze względu na rozbudowę oczyszczalni ścieków wymiary
komory są niewystarczające, wobec tego należy ją wyburzyć a
w jej miejsce wykonać nową o następujących gabarytach:
- Powierzchnia zabudowy
12,40m2
- Wymiary w rzucie
2,60x4,75m
- Wysokość komory
2,00m
- Grubość ścian
20cm
- Grubość płyty dennej
30cm
- Grubość płyty górnej
15cm
- Całość
komory
żelbetowa
wylewana
z
betonu
(C-20/25) o mrozoodporności F135 i szczelności W8
- Przejścia rurociągów szczelne typowe
- Włazy typowe
2.3.
OBIEKT NR 4 – BLOK TECHNOLOGICZNY
a) Dane techniczne
- Powierzchnia zabudowy
257,30m2
- Wymiary zewnętrzne w rzucie
- Wysokość obiektu całkowita
- Wymiary płyty fundamentowej
- Słupy
- Wysokość komór
11,30m
19,20x13,40m
40x40cm h=3,10m
6,40-7,40m
B-25
- Grubość ścian komór
40cm
- Grubość płyty dennej komór
40cm
- Skosy ścian pionowych
40x170cm
- Poziom posadowienia płyty fund. bloku +72,80m n.p.m.
- Poziom projektowanego terenu
- Górny poziom komór
+74,10m n.p.m.
83,10 i 84,10m n.p.m.
2.3.1. Elementy konstrukcyjne
a) Wykop
Pod projektowaną część podziemną należy wykonać
wykop szerokoprzestrzenny o nachyleniu skarp 1:1 lub
1:1,30 względnie pionowe z zabezpieczeniem poprzez
grodzice G62.
b) Odwodnienie wykopu
Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej należy
obniżyć zwierciadło wody do rzędnej +72,40 m n.p.m.
c) Posadowienie
Płytę denną należy posadowić na warstwie piasku
stabilizowanego gr. 30cm oraz 15cm warstwie betonu
wyrównawczego B-10 (C-8/15)
d) Całość bloku żelbetowa wylewana z betonu B-25
(C-20/25) o mrozoodporności F150 i szczelności W8
- przejścia rurociągów typowe szczelne
- ocieplenie – warstwa styropianu M15 gr. 12cm
-ściany pionowe i płyty denne komór uszczelnić
warstwą 3mm „MAXRITE” lub „MAXREST” firmy
DRIZORO lub SIKA
e) Pozostałe elementy konstrukcyjne ujęto w części
architektonicznej
2.4.
OBIEKT NR 4d – OSADNIKI WTÓRNE
a) Dane techniczne
- Powierzchnia zabudowy
- Wymiary w rzucie
- Całkowita wysokość
87,60m2
15,10x5,80m
10,30m
- Grubość ścian
0,40m
- Grubość płyty dennej
0,80m
- Grubość płyty górnej
0,15m i 0,40m
- Poziom terenu projektowanego
+74,10m n.p.m.
- Poziom posadowienia płyty dennej
+73,60m n.p.m.
- Górny poziom komór
+83,10m n.p.m.
2.4.1. Elementy konstrukcyjne
a) Wykop
Jak dla obiektu nr 4 (równoczesne wykonanie)
b) Odwodnienie wykopu
Równoczesne z obiektem nr 4
c) Posadowienie
Wspólne z obiektem nr 4
d) Elementy obiektu
Całość obiektu żelbetowa wylewana z betonu B-25
(C-20/25) o mrozoodporności F150 i szczelności W8,
zbrojona stalą kl. A-III 34GS, przyjete zbrojenie na
szczelność odpowiada rysom dopuszczalnym 0,10mm.
Wypełnienie wewnętrzne piasek stabilizowany lub
zagęszczany o ID=0,50 zakończony warstwą betonu
B-25 gr. 10-15cm w spadku
- przejścia szczelne typowe
- ocieplenie zewnętrzne to warstwa styropianu M15
gr. 12cm
- tynk zewnętrzny cementowy gr. 0,5cm na siatce
- schody zewnętrzne szerokości 1,50m
 Stopnie biegowe - kratki ażurowe ocynkowane
„MOSTOSTAL” gr. 40mm – typ ciężki
 Płyta
spocznikowa
-
kratki
ażurowe
ocynkowane „MOSTOSTAL” gr. 40mm – typ
ciężki
 Elementy nośne - stalowe ze stali profilowej
ST3SX
ocynkowane:
ceowniki
zimnogięte
200x50x3
 Balustrada wysokości 1,10m stalowa z rur
kwadratowych 40x40x4mm ze stali nierdzewnej
 Fundament blokowy żelbetowy wylewany z
betonu B-25 (C-20/25) zbrojony stalą kl. A-III
34GS
- Ściany pionowe wewnętrzne uszczelnić jak obiekt nr
4 (Blok Technologiczny)
2.5.
POMOSTY – CIĄGI KOMUNIKACYJNE OBIEKTÓW Nr 4 I Nr 4d
Pomosty te służą do przeglądów i doglądów pracy istniejącego
obiektu z nowoprojektowanymi obiektami.
Dojście do tych pomostów z istniejącej klatki schodowej
- Poziom tych pomostów
+84,70 i +83,70m n.p.m.
- Szerokość pomostu 1,10m
- Konstrukcję nośną stanowią ceowniki 120 i 100 ze stali ST3SX
ocynkowane, mocowane do ścian komór śrubami klejonymi
M16-200
- Przykrycie pomostów - kratki ażurowe ocynkowane
„MOSTOSTAL” gr. 40mm typu ciężkiego
- Stopnie biegowe - kratki ażurowe ocynkowane „MOSTOSTAL”
gr. 40mm – typ ciężki
- Balustrada wysokości 1,10m stalowa z rur kwadratowych
40x40x4mm ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe wejście – drabina pionowa z pałąkami ze stali
nierdzewnej wysokości 9,50m
2.6.
OBIEKT NR 6 – ZASOBNIK WAPNA
a) Zbiornik typowy stalowy o pojemności 15m3 o średnicy
232,5cm i wysokości 7,45m
b) Fundament o wym. 3,00x3,00m i wysokości 1,40m
żelbetowy wylewany z betonu B-25 (C-20/25) zbrojony
powierzchniowo i przestrzennie stalą kl. A-III 34GS
- Wykop - jak dla obiektu nr 4 (równoczesne wykonanie)
- Odwodnienie wykopu - równoczesne z obiektem nr 4
- Posadowienie wspólne z obiektem nr 4
- Poziom posadowienia fundamentów
+72,80 m n.p.m.
- Górny poziom fundamentów
+ 74,20 m n.p.m.
- Poziom projektowanego terenu
+74,10 m n.p.m.
3. ZABEZPIECZENIA
3.1.
PRZECIWWILGOCIOWE
Ze względu na poziom wody gruntowej izolację zewnętrzną
pionową i poziomą stanowi folia izolacyjna gr. 1,2mm.
Elementy folii łączyć poprzez klejenie.
Całość izolacji musi być szczelna.
3.2.
IZOLACJA TERMICZNA
Tą izolację stanowi styropian M15 gr. 12cm klejony do ścian i
płyt komór.
Zewnętrzną warstwę stanowi tynk cementowy gr. 0,5cm na
siatce.
3.3.
ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy stalowe ze stali ST3SX, ST0, ST3SY należy
oczyścić do II stopnia czystości następnie zabezpieczyć
a) poprzez cynkowanie
b) poprzez malowanie
- farba epoksydowa cynkowa 60% - 1 warstwa
- farba epoksydowa do gruntowania, czerwona tlenkowa –
2 warstwy
- emalia epoksydowa chemoodporna – 2 warstwy
3.4.
ŁĄCZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH
Spawanie elektryczne kl.II
Elektrody ER-146 elementy ze stali ST3SX, ST0, ST3SY
- spoiny pachwinowe – ciągłe na całej długości styku
elementów grubości 0,7 cieńszego elementu
- spoiny czołowe – ciągłe na całej długości styku elementów
grubości 1,0 cieńszego elementu
4. PODSTAWOWE MATERIAŁY
- Beton B-25 (C-20/25) – elementy konstrukcyjne
- Beton B-10 (C-8/10) – podłoża wyrównawcze
- Stal zbrojeniowa kl. A-I ST3SX i kl. A-III 34GS
- Stal profilowa ST3SX, ST0, ST3SY
- Blacha trapezowa powlekana T-45 gr. 0,8mm
- Folia izolacyjna gr. 1,2mm
5. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
Przy realizacji inwestycji należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników
oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp
zawartych w przepisach i normach branżowych:
Są to m.in.:
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 129 poz. 844) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 91/2002 r.,
poz. 811)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62. poz. 288)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r.
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności
psychofizycznej (Dz.U. Nr 62. poz. 287)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz
szczegółowego
zakresu
rodzajów
robót
budowlanych
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr
151 poz. 1256)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz 401)
 Rozporządzenie MG z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr
118, poz. 1263)
Roboty
budowlano-montażowe
należy
wykonywać
zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) - Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być wykonany przez
kierownika budowy.
5.1.
W związku z charakterem obiektu przeznaczonego do adaptacji,
szczegółowy podział określi kierownik budowy w „planie bioz”
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Prawo
Budowlane Dz.U. Nr 106 i Nr 120 poz. 1126
5.2.
Elementy zagospodarowania działki i terenu ze względu na swoją
specyfikę nie wymaga sporządzenia „planu bioz” w niniejszym
opracowaniu
5.3.
Podczas
realizacji
robót
rozbiórkowych
przewiduje
się
występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi które
określi kierownik budowy w „planie bioz” - upadkiem z wysokości,
robót prowadzonych na wysokości powyżej 3,0m.
Powyższe
roboty
winni
przeprowadzać
wyłącznie
osoby
dopuszczone do pracy po przeprowadzeniu dla nich instruktażu
przez osobę kierującą robotami.
Należy używać indywidualnych środków asekuracji dla robót
wysokościowych.
Pracownicy muszą poruszać się po obiekcie wyłącznie w kaskach
ochronnych
- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami
- Stosownie do rodzaju zagrożenia udzielić informacji o wydzieleniu
i odpowiednim oznakowaniu miejsca prowadzenia robót
- Wszelkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną
i sprawną komunikację oraz szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii
oraz
zagrożeń
związanych
z
szybkimi
zmianami
pogodowymi.
UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy 1.2. Prawo
Budowlane jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6. UWAGA KOŃCOWA
- obliczenia statyczne znajdują się w archiwum pracowni
- roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa robót i przepisami BHP i P.POŻ.
- materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB
i B.Z.H. posiadające certyfikaty i atesty.
Opracował:
Download