Inżynieria Procesów Budowlanych

advertisement
Kierunek: Budownictwo
Studia II stopnia
Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy.
Specjalność: Inżynieria Procesów Budowlanych
Obowiązują na egzaminach dyplomowych od 1 stycznia 2010 r.
1. Wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych w budynkach
ogrzewanych. Określenie współczynnika przenikania ciepła przegród różnej konstrukcji.
2. Mostki termiczne w przegrodach budowlanych, ich uwzględnienie w obliczeniach cieplnych
oraz sposoby osłabienia ich wpływu.
3. Materiały termoizolacyjne stosowane w przegrodach budowlanych, ich cechy
charakterystyczne. Obliczeniowy i deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
materiałów termoizolacyjnych. Układy warstw materiałów w ścianach.
4. Zasady obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków.
Składniki strat i zysków ciepła.
5. Filtracja powietrza przez przegrody budowlane i jej wpływ na procesy wymiany ciepła w
budynkach ogrzewanych.
6. Przyczyny występowania wilgoci na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych,
sposoby jej zapobiegania.
7. Dyfuzja i kondensacja pary wodnej w ścianach zewnętrznych budynków ogrzewanych.
Metoda obliczania i sposoby zapobiegania zawilgocenia materiału ścian.
8. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych od dźwięków powietrznych
uderzeniowych, wskaźniki izolacyjności, sposoby zapewnienia izolacji akustycznej.
i
9. Czynniki wpływające na oświetlenie dzienne. Określenie współczynnika oświetlenia
dziennego. Wymagania w zakresie oświetlenia dziennego budynków.
10. Efektywność ekonomiczna termomodernizacji budynków.
11. Budynek energooszczędny, jego cechy charakterystyczne oraz zasady projektowania.
12. Zasady budownictwa zrównoważonego, zakres działań na etapie projektowania i
eksploatacji budynków.
13. Rozbiórkowe metody niszczenia konstrukcji
wybuchowe).
z
betonu
(mechaniczne, termiczne,
14. Korozja biologiczna w budynkach – rodzaje, przyczyny i skutki.
15. Rodzaje uszkodzeń wstępujących w prefabrykowanych budynkach mieszkalnych.
16. Metody organizacji produkcji prefabrykatów w wytwórni.
17. Sposoby transportu mieszanki betonowej w wytwórni prefabrykatów.
18. Techniki zagęszczania mieszanki betonowej stosowane w wytwórniach prefabrykatów.
19. Metody obróbki cieplnej betonu stosowane w wytwórniach prefabrykatów.
20. Proces technologiczny wytwarzania ceramiki budowlanej.
21. Operacje technologiczne przy produkcji wyrobów z betonu komórkowego.
22. Produkcja wyrobów wapienno – piaskowych metodą silosową (reaktorową).
23. Omówić etapy wytwarzania konstrukcji metalowych w zakładzie prefabrykacji
24. Recykling konstrukcji betonowych – metody niszczenia i cięcia betonu oraz rodzaje
materiałów wtórnych.
25. Technologia produkcji rusztowych konstrukcji drewnianych na przykładzie elementów
ściennych
26. Technologia produkcji prefabrykatów z drewna klejonego warstwowo.
27. Podać przykłady zastosowania programowania liniowego w projektowaniu technologii i
organizacji procesów budowlanych.
28. Zagadnienie transportowe w realizacji obiektów budowlanych – napisać matematyczny
model zagadnienia transportowego – np. rozdziału mas ziemnych.
29. Modelowanie organizacji procesow budowlanych za pomocą sieci zalezności - wymienić
kolejność postępowania podczas tworzenia (projektowania) sieci zależności.
30. Harmonogramy budowlane – rodzaje, części składowe.
31. Scharakteryzować deskowania systemowe, podać przykład deskowania stropu według
danego (dowolnego) systemu.
32. Przygotowanie
wymuszonym.
mieszanki
betonowej
-
scharakteryzować
betoniarki
o
działaniu
33. Czynniki wpływające na dobór zestawu maszyn do transportu dalekiego mieszanki
betonowej.
34. Scharakteryzować montaż „z kół”; podać obszar zastosowań, wady i zalety tej metody
montażu.
35. Optymalizacja doboru zestawu maszyn do realizacji wybranych robót (ziemnych,
betonowych, montażowych).
36. Środki finansowe na inwestycje i budownictwo – sposoby uzyskiwania.
37. Normowanie techniczne w budownictwie czasu pracy i zużycia materiałow
38. Struktura ceny kosztorysowej i zawartość poszczególnych jej składników.
39. Zaplecze produkcyjne budownictwa – klasyfikacja i finansowanie.
40. Efektywność zamierzeń modernizacyjnych w budownictwie – metoda obliczania.
Download