dr Benedykt Niemczynowicz

advertisement
Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US: Mikroekonomia – studia przypadku, vol. 3
3.10. PREFABET
W upalny sierpniowy dzień samochód marki Ford żywo przemieszczał się
ulicami niewielkiego miasteczka i zatrzymał się w jego centrum przed bramą
firmy, nad którą widniał szyld: Przedsiębiorstwo Prefabet Sp. z o.o. Po
podniesieniu szlabanu samochód zatrzymał się na firmowym parkingu obok
czarnego Volvo, a jego kierowca - kierownik działu marketingu Tomasz Zawada
wkroczył szybkim krokiem do sekretariatu spółki.
Pani Aniu, wróciłem właśnie z wizytowania współpracujących z nami
hurtowni i zauważyłem, że zastałem jeszcze prezesa.
Witam Panie Tomaszu - usłyszał od sekretarki. Prezes jeszcze jest w
swoim gabinecie i zaprasza pana do siebie.
W tej samej chwili uchyliły się drzwi i prezes Jarosław Markiewicz zaprosił
przybysza do swojego gabinetu.
Panie Tomaszu, wczoraj wróciłem z konferencji naszego Stowarzyszenia i
muszę za kilka minut wyjeżdżać do urzędu miasta. Proszę spotkać się jeszcze
dzisiaj z v-ce prezes Małgorzatą Marczak i przekazać jej swoje uwagi z rozmów
przeprowadzonych ze współpracującymi z nami hurtowniami. Rozmawiałem z nią
w tej sprawie jeszcze przed moim wyjazdem na konferencję i ona chce z Panem
rozmawiać jeszcze dzisiaj. Przygotowuje bowiem materiały na nasze spotkanie,
które odbędzie się w czwartek o godzinie 10. Pana także oczywiście zapraszam
na to spotkanie.
Dnia 10 sierpnia o godzinie 10 rozpoczęła się narada z udziałem prezesa
spółki, v-ce prezes Małgorzaty Marczak, kierownika działu marketingu Tomasza
Zawady oraz kierownika działu produkcji Michała Banaszkiewicza.
Naradę prowadził prezes, który stwierdził:
Celem naszego spotkania jest przygotowanie założeń do korekty rocznego
planu przedsiębiorstwa na bieżący rok. Przypomnę, że dwa lata temu rozpoczęła
się modernizacja zakładu w wyniku której zmodernizowano linię dozowania,
krojenia i pakowania bloczków z betonu komórkowego. Dzięki temu Prefabud
gwarantuje wysoką wydajność produkcji, wysoki stopień automatyzacji oraz
beton komórkowy wysokiej jakości i proekologiczną, bezodpadową produkcję
zgodną z najnowocześniejszymi wymogami ochrony środowiska. Dzięki inwestycji
moce produkcyjne przedsiębiorstwa zostały podwojone do ponad 50 tys.m3
betonu komórkowego rocznie, z których będzie można wybudować około 10001100 domów. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 54 osoby, z czego 40 osób
to pracownicy produkcyjni .
Następnie prezes udzielił głosu kierownikowi działu marketingu, który
powiedział:
Zakład nasz produkuje wysokiej jakości bloczki z betonu komórkowego,
posiadające doskonale właściwości cieplne, bezpieczeństwo i trwałość. Z
bloczków tych można budować ściany zewnętrzne i działowe. Podkreślić należy,
1
Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US: Mikroekonomia – studia przypadku, vol. 3
że ściany zewnętrzne z betonu komórkowego nie wymagają stosowania
dodatkowego ocieplenia, co ma istotny wpływ na zmniejszenia kosztów budowy.
Dzięki dokładności wykonania oraz użyciu odpowiednich zapraw i specjalnych
narzędzi budowanie z betonu komórkowego trwa dwukrotnie krócej niż w
tradycyjnej technologii. Wysoka jakość naszych bloczków z betonu komórkowego
pozwala odróżnić je od zalewających rynek materiałów budowlanych
produkowanych bez atestów i certyfikatów.
Oprócz produkcji, która jest najważniejszym przedmiotem działalności
firmy, bardzo ważną rolę odrywa również sprzedaż wyprodukowanych materiałów
budowlanych za pomocą hurtowni, które mają podpisaną umowę z naszym
przedsiębiorstwem. Ponadto firmy deweloperskie oraz wielu indywidualnych
inwestorów chętnie korzysta także z możliwości zakupu towaru bezpośrednio od
naszego zakładu, czym sprawnie zajmuje się dział marketingu pod moim
kierownictwem. Z przeprowadzonych rozmów z współpracującymi z nami
hurtowniami wynika, że ceny materiałów budowlanych są obecnie na tak niskim
poziomie, że w wielu przypadkach nie zawsze pokrywają one koszty ich
produkcji. To efekt głębokiego załamania produkcji w branży budowlanej i
deweloperskiej, które doprowadziło do spadku cen surowców i materiałów
budowlanych. Podkreślić należy, że w miesiącu lipcu w większości naszych
hurtowni zaobserwowano niewielki 2 – 6 proc. wzrost sprzedaży betonu
komórkowego. Podkreślić należy także 8 proc. wzrost zakupu betonu
komórkowego przez indywidualnych odbiorców bezpośrednio od naszego zakładu.
W dalszej części spotkania prezes poinformował zebranych o wnioskach
wynikających z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Producentów Betonów w Krakowie:
Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne spośród kadry kierowniczej
przedsiębiorstw przemysłu betonów, a także związanych z nim jednostek
projektowych, producenci materiałów i urządzeń dla budownictwa, natomiast
członkami prawnymi – przedsiębiorstwa przemysłu betonów. Obecnie do
Stowarzyszenia należy 58 firm zgrupowanych w dwóch sekcjach branżowych:
–Sekcji Betonów – 38 producentów,
– Sekcji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego – 20 producentów.
Spadek ilości członków prawnych Stowarzyszenia w ostatnich latach
wynika przede wszystkim z konsolidacji w Sekcji Autoklawizowanego Betonu
Komórkowego. Pięć lat temu w tej sekcji funkcjonowało 31 przedsiębiorstw a
obecnie jedynie 17 przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Producentów Betonów pełni
rolę inicjującą i integrującą działania środowiska producentów betonów w Polsce.
Podkreślić należy, że Polska jest obecnie jednym z największych
producentów betonu komórkowego w Europie, a także na świecie. Polski rynek
materiałów budowlanych z betonu komórkowego jest bardzo konkurencyjny,
gdyż działa na nim – mimo przeprowadzonej konsolidacji - 17 producentów.
2
Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US: Mikroekonomia – studia przypadku, vol. 3
Uważam, że jest to rynek dojrzały, coraz bardziej podobny do
niemieckiego, który jest uważany za najbardziej rozwinięty w Europie.
rynku
Według danych GUS – prezentowanych na konferencji przez zaproszonych
ekspertów - widać ożywienie w budownictwie. Dynamika produkcji budowlano w
lipcu wyniosła -0,1 proc., ale jeszcze w czerwcu była na poziomie -2,5 proc. w
ujęciu rocznym. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym
produkcja budowlana zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 2,2 proc. wobec
spadku o 4,2 proc. w czerwcu. Wszyscy oczekują jednak na ożywienie w
budownictwie, gdyż liczba rozpoczętych budów mieszkań zwiększyła się o blisko
15 proc. w porównaniu z 2014 rokiem.
W następnej kolejności głos zabrała v-ce prezes Małgorzata Marczak:
Panie Prezesie, rozmawiałam z Panem Tomaszem o jego wizycie w
hurtowniach, które współpracują z naszym zakładem. W oparciu o jego relację
oraz moją rozmowę z Panem Michałem – kierownikiem działu produkcji.
przygotowałam wstępne założenia korekty planu rocznego przedsiębiorstwa w
2015 roku. Stwierdziła jednocześnie, że - ze względu na bardzo krótki okres
czasu - dla opracowania wstępnej prognozy wyników firmy posłuży się metodą
analizy marginalnej. Pozwala ona na wykorzystanie krzywej popytu oraz krzywej
kosztów do analizy wpływu różnych wariantów produkcyjnych i cenowych na
wielkość utargu i zysku spółki.
Następnie v-ce prezes przekazała wszystkim uczestnikom pisemne
materiały w których zaprezentowała główne założenia dotyczące korekty planu
rocznego.
Założenia
wstępne
dotyczące
korekty
Przedsiębiorstwa Prefabet Sp. z o.o. w 2015 roku
planu
rocznego
Przedsiębiorstwa Prefabet Sp. z o.o. jest jednym z 17 wyspecjalizowanych
przedsiębiorstw przemysłu betonu komórkowego w Polsce. W planie rocznym na
2015 r. założono, że przedsiębiorstwo wyprodukuje 52,4 tys. m3 bloczków z
betonu komórkowego i uzyska przychody w wysokości 6 520 tys. zł. oraz zysk z
działalności operacyjnej w kwocie 212,5 tys. zł.
W
założeniach
wstępnych
dotyczących
przedsiębiorstwa w 2015 roku są dwa scenariusze :
docelowej
produkcji
1.
Scenariusz umiarkowany - w którym przyjęto, że w wyniku
korzystnie układającej się współpracy z hurtowniami oraz wzrostu sprzedaży
bezpośrednio z zakładu skorygowana funkcja popytu na produkty spółki będzie
miała ma postać:
P = 180 – Q
gdzie: Q - oznacza wielkość produkcji betonu komórkowego (w tys. m3),
P – przeciętną cenę hurtową (w tys. zł.) 1000 m3 bloczków z betonu
komórkowego.
3
Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US: Mikroekonomia – studia przypadku, vol. 3
Całkowite koszty produkcji zakładu są określone równaniem:
TC = 2 800 + 70 Q
gdzie: TC - oznaczają całkowite roczne koszty produkcji (tys. zł.).
Realizacja tego wariantu może być skutecznie rozpoczęta jeszcze w tym
roku. Wdrożenie tego wariantu może być skutecznie realizowane przy istniejącym
stanie zatrudnienia i możliwościach zaopatrzenia przedsiębiorstwa w surowce i
materiały.
2. Scenariusz optymistyczny, w którym założono, że w wyniku
spodziewanego ożywienia budownictwie wzrost popytu na beton komórkowy
będzie o około 5 proc. wyższy od przyjętego w scenariuszu umiarkowanym.
Zwiększenie produkcji w takim stopniu jest osiągalne przy obecnych zdolnościach
produkcyjnych przedsiębiorstwa. Nie zagrozi to także jakości produkowanego
betonu komórkowego, gdyż przy jego produkcji zachowana zostanie w pełni
dbałość o przestrzeganie reżimu technologicznego. Skuteczna realizacja założeń
tego wariantu będzie wymagała wprowadzenia w zakładzie pewnych zmian
organizacyjnych, wynikających z zwiększonego zaopatrzenia surowcowo materiałowego.
Pani v-ce prezes Małgorzata Marczak stwierdziła jednocześnie, że - ze
względu na bardzo krótki okres czasu - dla opracowania wstępnej prognozy
wyników firmy dla każdego z dwóch wymienionych scenariuszy - posłuży się
metodą analizy marginalnej. Pozwala ona na wykorzystanie krzywej popytu oraz
krzywej kosztów do analizy wpływu różnych wariantów produkcyjnych i cenowych
na wielkość utargu i zysku spółki. Wyniki tej analizy przedstawię dla
wymienionych scenariuszy na ustalonej przez Pana Prezesa wtorkowej naradzie
w przyszłym tygodniu.
Naradę zakończył prezes, który stwierdził:
Zgadzam się z przyjętymi założeniami wstępnymi, dotyczącymi korekty
rocznego planu produkcji naszej spółki. Uważam, że zdolność produkcyjna
naszego zakładu po jego modernizacji jest w pełni wystarczająca dla realizacji
każdego z rozpatrywanych scenariuszy . Ukierunkowani natomiast jesteśmy na
sprzedanie wszystkich bloczków betonu komórkowego, które wyprodukujemy –
stwierdził prezes. Pomocna w tym może być zarówno coraz lepiej układająca się
nasza współpraca z hurtowniami budowlanymi jak również skutecznie rozwijana bardziej dla nas opłacalna - forma sprzedaży betonu komórkowego bezpośrednio
z zakładu.
Musimy więc zabrać się do pracy, aby w piątek dokonać optymalizacji
produkcji i uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
1. Ile betonu komórkowego powinniśmy produkować w aktualnej
sytuacji rynkowej?
2. Jak powinny kształtować się koszty, przychody i zyski naszego
zakładu dla poszczególnych scenariuszy?
4
Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US: Mikroekonomia – studia przypadku, vol. 3
To są zasadnicze pytania nad którymi będziemy
Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższy wtorek.
teraz
pracowali.
PYTANIA
1. Proszę przypomnieć podstawowe zasad rachunku różniczkowego.
2. Proszę wskazać w jaki sposób wyznacza się optymalną produkcję
przedsiębiorstwa w oparciu o dwa równoważne warunki: 1) M = 0 lub 2)
MR = MC.
3. Biorąc pod uwagę zaprezentowane funkcje popytu i kosztów wyznaczyć
optymalną wielkość produkcji, cenę oraz zysk przedsiębiorstwa dwoma
powyższymi sposobami dla wariantu umiarkowanego.
4. Wykorzystaj równania popytu i kosztów firmy do prognozowania utargu,
kosztów i zysku dla scenariusza umiarkowanego (tabela 1).
Tabela 1 .Przychody, koszty i zysk przedsiębiorstwa dla wariantu umiarkowanego
Ilość produktów
( tys.m3)
Q
1
Cena
( tys.zł. )
P
2
Utarg całkowity
( tys. zł.)
TR = P * Q
3
Koszty
( tys. zł.)
TC
4
Zysk
( tys. zł. )
 = TR-TC
5
0
10
20
30
40
50
55
60
5. W jaki sposób wzrost popytu na beton komórkowy w scenariuszu
optymistycznym o 5 proc. zmodyfikuje dotychczasowe równanie ceny: P =
180 – Q?
W oparciu o zmodyfikowaną funkcję popytu wyznacz
optymalną wielkość produkcji, cenę oraz zysk przedsiębiorstwa dla
wariantu optymistycznego (tabela 2).
5
Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US: Mikroekonomia – studia przypadku, vol. 3
Tabela 2. Przychody, koszty i zysk przedsiębiorstwa dla wariantu optymistycznego
Ilość produktów
( tys.m3)
Q
1
Cena
( tys. zł. )
P
Utarg całkowity
( tys. zł.)
TR = P * Q
2
Koszty
( tys. zł.)
TC
3
4
Zysk
( tys. zł. )
 = TR-TC
5
0
10
20
30
40
50
55
Q*
Q* - optymalna wielkość produkcji
6. Dokonaj analizy porównawczej, jak zmiana popytu wpłynie na rozmiary
produkcji oraz utargi, koszty i zyski przedsiębiorstwa.
PRZYPISY
Materiały budowlane: Polski rynek rozwija się coraz lepiej,
http://biznes.interia.pl/budownictwo/news/materialy-budowlane-polski-rynek
6
Download