Wniosek o organizacje robot publicznych

advertisement
........................................................
................................
(pieczęć nagłówkowa organizatora)
(miejscowość, data)
Powiatowy Urząd Pracy
w Gryficach
WNIOSEK
o organizację robót publicznych
na zasadach określonych w art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac
interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych
składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z 2014r. poz.864)
I. Dane dotyczące organizatora robót publicznych
1. Nazwa organizatora robót publicznych:
...........................................................................................................................................
2. Adres siedziby: .................................................................................................................
3. Miejsce prowadzenia działalności: ..................................................................................
4. REGON:......................................................... NIP: .........................................................
5. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności:
...........................................................................................................................................
6. Forma opodatkowania ......................................................................................................
7. Klasa, rodzaj działalności PKD: .............................................................................
8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ..................................................................
...........................................................................................................................................
9. Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe: ..............................................
10. Nazwisko i imię oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu:
..........................................................................................................................................
11. Nazwiska i imiona oraz stanowiska służbowe osób upoważnionych do podpisywania
umowy:
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................
II. Dane dotyczące zatrudnienia bezrobotnych:
1. Liczba osób bezrobotnych przewidziana do zatrudnienia ...............................................
2. Okres zatrudnienia bezrobotnych od dnia .......................... do dnia ................................
3. Miejsce pracy bezrobotnych.............................................................................................
4. Godziny pracy, zmianowość:
Zmiany
Godziny pracy
(uzupełnić przy właściwym polu)
jedna zmiana
dwie zmiany
trzy zmiany
inne: .............................
5. Informacja o stanowiskach pracy:
Nazwa stanowiska
Liczba
osób
......................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Rodzaj wykonywanych prac
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
6. Informacja o kwalifikacjach oraz innych wymogach:
Niezbędne
kwalifikacje
................................
..................................... ...............................
...............................
...............................
..................................... ...............................
...............................
.
................................
.................................... ................................
...............................
Nazwa stanowiska
Pożądane
kwalifikacje
...............................
...............................
...............................
..............................
..............................
.............................
..............................
..............................
.............................
Inne wymogi
.........................
.........................
........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
7. Oświadczam, że osoba/y zatrudniona/e w ramach robot publicznych będzie/będą
wykonywała/y czynności:
1) w ramach działalności niegospodarczej
2) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegającą pod pomoc
de minimis*
8. System wynagradzania: ...................................................................................................
(czasowy ze stawką miesięczną, godzinową, akordowy)
9. Wysokość proponowanego wynagrodzenia dla bezrobotnych (brutto)............................
10. Wnioskowana wysokość refundowanego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia
bezrobotnych:
1) ...................................
2) ...................................
3) ...................................
11. Źródła finansowania prac wykonywanych w ramach robót publicznych przez
skierowanych bezrobotnych oraz kwota:
1) środki własne - .....................................................................................................
2) inne (podać nazwę) - ............................................................................................
.....................................................................................................................................
III. Dane dotyczące wskazanego przez organizatora robót publicznych pracodawcy,
u którego będą wykonywane roboty publiczne (Wypełnić w przypadku, gdy organizator
robót publicznych wskazuje pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne).
1. Nazwa pracodawcy, u którego będą wykonywane roboty publiczne:
...........................................................................................................................................
2. Adres siedziby: ..................................................................................................................
3. Miejsce prowadzenia działalności: ..................................................................................
4. REGON:......................................................... NIP: .........................................................
5. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności:
...........................................................................................................................................
6. Forma opodatkowania ......................................................................................................
7. Klasa, rodzaj działalności PKD: ......................................................................................
8. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ..................................................................
...........................................................................................................................................
9. Stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego: ............................................................
10. Liczba pracowników zatrudnionych na dzień złożenia wniosku na podstawie umowy
o pracę ……………
11. Nazwisko i imię oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu:
.................................................................................................................................................
12. Nazwiska i imiona oraz stanowiska służbowe osób upoważnionych do podpisywania
umowy:
1) ...............................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................
Organizator robót publicznych/wskazany przez organizatora pracodawca* zobowiązuje się po
zakończeniu robót publicznych zatrudnić .......................... skierowanych bezrobotnych na
okres od ................ do ............................
na ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(podać warunki zatrudnienia)
W przypadku, gdy organizator/wskazany przez organizatora pracodawca podlega przepisom
o pomocy publicznej zastosowanie mają również:
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2016r. poz. 1808 z późn.zm. ),
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str.1)
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9)
- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str.45).
Organizator/wskazany przez organizatora robót publicznych pracodawca do wniosku
załącza oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do wniosku
...................................
(data)
................................................................
(podpis i pieczęć organizatora lub osoby
upoważnionej do reprezentacji)
* niepotrzebne skreślić
W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub
nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, pozostawia się go bez rozpatrzenia.
Załączniki:
1. Oświadczenie organizatora robót publicznych / wskazanego przez organizatora
pracodawcy (załącznik nr 1 do wniosku)
2. Kopia dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia jednostki
3. Oświadczenie organizatora robót publicznych/wskazanego przez organizatora
pracodawcy (załącznik nr 2 do wniosku) - wymagany w przypadku beneficjentów
pomocy de minimis
4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(druk w załączeniu) - wymagany w przypadku beneficjentów pomocy de minimis
załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa organizatora robót publicznych lub wskazanego przez organizatora pracodawcy, u którego wykonywane będą roboty
publiczne)
.....................................................................................................................................................
adres
Oświadczam, że:
1. Jestem/ nie jestem* beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. z poz. 1808
z późn.zm.).
2. Jestem/nie jestem* przedsiębiorcą w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18.12.2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (przedsiębiorstwem jest każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą 1
niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania).
3. Prowadzę/ nie prowadzę * działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 02 lipca
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm. ).
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach o zmianie
dotyczącej powiązań, łączenia lub przejęcia w wyniku podziału przedsiębiorstwa, jeżeli zmiana będzie
miała miejsce w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy na zatrudnienie
bezrobotnego w ramach robót publicznych.
4. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych nie będzie finansowane / będzie
finansowane* z działalności o charakterze gospodarczym.
5. Nie posiadam/posiadam* decyzję Komisji Europejskiej o zwrocie pomocy de minimis.
6. Nie toczy się/ toczy* w stosunku do nas postępowanie upadłościowe i nie został/został* zgłoszony
wniosek o likwidację.
7. Nie zalegamy/zalegamy* w dniu złożenia wniosku z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.
8. W okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie zostałem/zostałem* skazany prawomocnym
wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych oraz nie jestem/jestem* objęty postępowaniem
wyjaśniającym w tej sprawie.
9. Posiadam/nie posiadam* w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych.
10. Byłem/nie byłem karany* w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz.
1137 z późn. zm.) lub ustawy z 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016r. poz. 1541z późn. zm.).
Świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczamy, że dane
zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych danych w zakresie świadczenia usług rynku pracy (ustawa
z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.
1065 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.
poz. 922).
...................................
(data)
................................................................
(podpis i pieczęć organizatora/wskazanego przez
organizatora pracodawcy* lub osoby
upoważnionej do reprezentacji)
* niepotrzebne skreślić
1
Działalność gospodarcza w rozumieniu prawa unijnego- wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na danym
rynku
załącznik nr 2
Oświadczenie organizatora robót publicznych/wskazanego przez organizatora
pracodawcy * o otrzymaniu pomocy de minimis
Świadomy/a
odpowiedzialności
karnej
za składanie nieprawdziwych danych
(art. 233 k.k.) oświadczam, że w ciągu bieżącego roku oraz 2 poprzedzających go lat:
1. otrzymałem/am środki stanowiące pomoc de minimis* w kwocie łącznej ..................
................................................................................................................................euro
2. nie otrzymałem/am środków stanowiących pomoc de minimis*
Oświadczam, że otrzymałem/am inną pomoc publiczną/; nie otrzymałem/am innej pomocy
publicznej* w wysokości ............ euro,
w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc
de minimis. Jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy
na zatrudnienie bezrobotnego w ramach robót publicznych, otrzymam pomoc publiczną
lub pomoc de minimis, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach, poprzez złożenie aktualnego oświadczenia
o otrzymaniu pomocy.
Data ............................................
................................................................
podpis i pieczęć organizatora/wskazanego przez
organizatora pracodawcy*lub osoby upoważnionej
do reprezentacji)
* niepotrzebne skreślić
Download