Kultura œredniowiecza

advertisement
Kultura średniowiecza
Zarys problematyki
Cechy kultury średniowiecznej
Kultura średniowieczna ma swoje źródło zarówno w chrześcijaństwie, jak i w
dziedzictwie antyku. Najważniejsi filozofowie tej epoki czerpali z filozofii
starożytnej, dopasowując ją do obowiązującego w średniowieczu światopoglądu
chrześcijańskiego. Święty Augustyn, odwołując się do dzieł Platona i, w mniejszym
stopniu, Plotyna, stworzył doktrynę filozoficzną zwaną augustynizmem, która
przez kilka wieków była oficjalną wykładnia nauki Kościoła. Z kolei Albert Wielki i
jego uczeń, święty Tomasz z Akwinu, czerpiąc z arystotelesowskiej filozofii i logiki,
stworzyli podstawy scholastyki, drugiego najistotniejszego prądu umysłowego w
średniowieczu.
Wpływy antyku rzymskiego widoczne są w roli języka łacińskiego w kulturze tego
okresu - łacina dominowała nie tylko w liturgii kościelnej, lecz również stanowiła
uniwersalny język którym posługiwali się ówcześni naukowcy, dyplomaci, prawnicy,
twórcy literatury.
Cechy kultury średniowiecznej
Uniwersalizm - Cecha charakterystyczna kultury średniowiecznej, czyli
występowanie w różnych rejonach Europy jednakowego sposobu
pojmowania świata, jednakowych sposobów myślenia oraz tych samych
ideałów.
Naczelną ideą tego okresu był Teocentryzm, czyli podporządkowanie Bogu
wszelkich dziedzin życia. Z tego powodu Nauka i Literatura były przepojone
pierwiastkami religijnymi.
Średniowiecze propagowało dwa podstawowe ideały osobowe:
a) rycerza doskonałego ,walecznego, mężnego, wiernego władcy i
Kościołowi, dbałego o cześć i Honor, żądnego przygód wojennych i sławy,
szlachetnego i dwornego wobec kobiet wojownika
b) ideał ascety - człowieka, który unika uciech i wygód ziemskiego życia, a
także doskonali się w cnocie pobożności, aby zdobyć sobie po śmierci
szczęście wieczne.
Pośród utworów epickich doby średniowiecza trzeba wyróżnić trzy
najważniejsze gatunki: epikę rycerską, hagiografię i dziejopisarstwo.
GATUNKI LITERACKIE EPOKI
ŚREDNIOWIECZA
• Liryka : pieśni, hymny, satyry,
pieśni miłosne, psalmy,
modlitewniki
• Epika : kroniki, kazania, utwory
hagiograficzne (Ŝywoty świętych,
legendy), apokryfy, romanse
rycerskie, eposy rycerskie, traktaty
• Dramat : dramaty liturgiczne, misteria,
moralitety, mirakle
Scholastyka
Scholastyka - okres w rozwoju filozofii chrześcijańskiej
(właściwie katolickiej), który rozpoczął się około XII
wieku. Obejmował wiele nurtów filozoficznych, których
wspólną cechą było podejmowanie problemu
zgodności prawd wiary chrześcijańskiej z rozumem.
Powstała z potrzeby pełnego zrozumienia tego, w co się
wierzy (zgodnie z formułą św. Anzelma z Canterbury:
fides quaerens intellectum – wiara szukająca
rozumienia).
Również metoda (scholastyczna) polegająca na
rozwiązywaniu problemów poprzez racjonalne badanie
argumentów za i przeciw. Jednym z jej twórców był
Piotr Abelard.
Scholastyka
Podstawowe założenie scholastyki:
Dogmaty i prawdy wiary są niepodważalne,
można je jednak uzasadnić za pomocą rozumu
Metody rozumowego dowodzenia oparte były
na pismach logicznych Arystotelesa i
Boecjusza.
Scholastyka stała się podstawą teologii, czyli
nauki o Bogu
Scholastyka
Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac.
Thoma de Aquino (ur. 1225, zm. 7
marca 1274) – filozof scholastyczny,
teolog, członek zakonu
dominikanów. Był jednym z
najwybitniejszych myślicieli w
dziejach chrześcijaństwa. Święty
Kościoła katolickiego, jeden z
doktorów Kościoła, który nauczając
przekazywał owoce swej
kontemplacji (łac. contemplata aliis
tradere).
Teologia
•
•
•
•
•
Według Tomasza za istnieniem Boga przemawia pięć argumentów,
nazywanych drogami :
jeśli istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel – Bóg
jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, istnieje pierwsza przyczyna
sprawcza – Bóg
jeśli byty przygodne nie istnieją w sposób konieczny (pojawiają
się na świecie i przemijają), musi istnieć byt konieczny – Bóg
jeśli rzeczy wykazują różną doskonałość, to istnieje byt
najdoskonalszy – Bóg
jeśli celowe działanie jest oznaką rozumności, to ład i porządek w
działaniu bytów nieożywionych, lub pozbawionych poznania,
świadczą o istnieniu Boga, kierującego światem nieożywionym.
Szkoły w średniowieczu
1)
2)
3)
4)
5)
Szkoły klasztorne
Szkoły parafialne wiejskie
Szkoły parafialne miejskie
Studia generale
Uniwersytety ( akademie )
Uczyli się i studiowali tylko mężczyźni.
Kobiety – tylko na dworach królewskich lub
książęcych.
Uniwersytety
Studium generale nazwa nadawana w
średniowieczu niektórym szkołom o
międzynarodowej randze. Ze szkół tych
wykształcił się średniowieczny uniwersytet.
Uniwersytet − powstała w Europie Zachodniej
instytucja szkolnictwa wyższego o charakterze
korporacyjnym. Pierwsze uniwersytety
powstały w XI i XII wieku we Włoszech, Francji
i Anglii. Studentami byli nie tylko duchowni.
Uniwersytety
Fakultety :
1. Filozoficzny
2. Prawa
3. Medycyny
4. Teologii
Uniwersytety
Do najstarszych uniwersytetów należą:
• Uniwersytet Boloński (ok. 1088)
• Uniwersytet Oksfordzki (ok. 1096)
• Uniwersytet Paryski (1158)
• Uniwersytet w Cambridge (1209, jako
organizacja: 1226)
• Studium generale w Palencii (1212 lub 1214)
• Uniwersytet w Salamance (1218)
• Uniwersytet Padewski (1222)
• Uniwersytet w Montpellier (1289)
Uniwersytety
• Etapy kształcenia na uniwersytetach :
1) Fakultet sztuk wyzwolonych
a) Trivium obejmowało gramatykę, co w
owym czasie oznaczało biegłość w łacinie,
dialektykę, czyli logikę oraz retorykę, czyli
sztukę układania mów. Trivium było na ogół
wstępem do kolejnego etapu nauki.
b) Quadrivium - obejmowało ono
geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę.
Uniwersytety
2) Studia właściwe na jednym (kilku) wydziałach (fakultetach) :
teologii, medycynie, filozofii i prawie.
Po ukończeniu studiów właściwych absolwenci uzyskiwali tytuły :
Tytuły nadawane przez uniwersytety uznawane były w całej Europie
(czym odróżniały się od wcześniejszych szkół).
• Na fakultecie filozoficznym nadawano tytuł bakałarza filozofii, po
ok. 2 latach) i magistra filozofii (po dalszych 4 latach);
• Na wydziale teologii nadawano tytuły bakałarza biblijnego, oraz
magistra teologii ;
• Po ukończeniu fakultetu prawniczego można było uzyskać tytuł
doktora ;
• Po ukończeniu medycyny - tytuł fizyka .
Rola zakonów
Nowe zakony :
• Franciszkanie – święty Franciszek z Asyżu, rok
założenia 1209
• Dominikanie – święty Dominik Guzman, rok
założenia 1216
• Zakony rycerskie – powstają od końca XI
wieku, ( wyprawy krzyżowe )
Sztuka romańska
Sztuka romańska (styl romański, romanizm) styl w sztukach plastycznych wykonywanych z
kamienia XI – XIII wieku. Najwcześniej formy
stylistyczne zostały ukształtowane na terenach
zajmowanych obecnie przez dzisiejsze
północne Włochy, Francję i zachodnie Niemcy
(XI – XII wiek). Wkrótce zasięgiem nowego
stylu objęte zostały kolejne tereny Europy i
wraz z prowadzonymi wyprawami krzyżowymi
przeniknął na Bliski Wschód.
Sztuka romańska
Styl romański przede wszystkim rozwijał się w architekturze, rzeźbie i
malarstwie.
Architektura romańska rozwijała się od X do XIII wieku w nowo powstających,
samodzielnych krajach Europy. Termin "romańska" został wprowadzony
dopiero w XIX wieku, naprzód w filologii dla określenia grupy języków
wywodzących się z łaciny, później dla sztuki i architektury powstałej po
ponownym zainteresowaniu się sztuką starożytnego Rzymu. Okres trwania
architektury romańskiej jest umowny i przyjmowany różnie w poszczególnych
państwach. Najtrudniej jest określić moment przejścia od architektury
wczesnego chrześcijaństwa do romańskiej we Włoszech. Przyjmuje się, że pod
tym względem Francja i Niemcy wyprzedziły Włochy. Tak samo mało
precyzyjnie określa się moment zakończenia epoki romańskiej. Najwcześniej,
bo już w połowie XII wieku, od tego stylu odeszli budowniczowie we Francji, w
innych krajach Europy okres romański trwał jeszcze przez prawie cały wiek.
Sztuka romańska
Rzeźba romańska wykonywana była najczęściej z kamienia,
rzadziej z drewna i brązu. Charakterystyczną jej cechą było
to, że była nierozerwalnie związana z architekturą.
Malarstwo także pozostawało na usługach doktryny
kościoła. Malowidła ścienne wypełniały ściany kościołów,
we Włoszech popularne były przedstawienia w postaci
mozaik. Pozostałości są zachowane w licznych kościołach
Francji), Niemiec ,północnej Hiszpanii , Włoch .
Również rękopisy wykonywane i ozdabiane w skryptoriach
osiągnęły wysoki poziom artystyczny, zwłaszcza popularne
iluminacje reprezentacyjnych dzieł.
Sztuka romańska
Sztuka romańska
Sztuka romańska
Rotunda św.
Mikołaja w Cieszynie
Kościół św. Andrzeja w
Krakowie
Krypta św. Leonarda na
Wawelu
Sztuka gotycka
Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk
plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej),
który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji
(Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął
zachodniochrześcijańską Europę.
Powstanie gotyku związane jest z rozwijającą się pod koniec
średniowiecza kulturą dworską, rycerską i mieszczańską.
Gotyk dzieli się na trzy okresy, których czas trwania jest
różny dla poszczególnych państw:
• gotyk wczesny
• gotyk dojrzały
• gotyk późny zwany płomienistym
Sztuka gotycka
W gotyku budowle odznaczały się dużą lekkością w
stosunku do budowli romańskich. Miały one wiele okien,
wypełnianych zazwyczaj witrażami, strzeliste wieże, bogato
zdobione portale. Cechami charakterystycznymi dla
architektury gotyckiej jest stosowanie łuku ostrego,
sklepienia krzyżowo-żebrowego i systemu łuków
przyporowych, odciążających ściany budowli. Lekkości
dodawały sterczyny - wieńczące wieżyczki. Wnętrza
kościołów zdobiły często freski, przedstawiające sceny
biblijne. Kościoły były zazwyczaj budowane na planie
wydłużonym, o przekroju bazylikowym lub hali. (3 nawowe,
z jedną nawą główną i dwiema bocznymi, bądź 5 nawowe z
4 nawami bocznymi).
Sztuka gotycka
•
•
•
•
Budownictwo kościelne było wyrazem gorliwości religijnej oraz rywalizacji
ambicjonalnej między miastami. Dominowały formy strzeliste, smukłe dzięki:
wyodrębnieniu elementów nośnych, tworzących szkielet budynku,
udoskonaleniu konstrukcji sklepień (wyniesienie ich ponad półkole, np. w
formie ostrokołu),
uzyskaniu stateczności bardzo wysokich naw.
Rozwój myśli konstrukcyjnej przyniósł w efekcie odciążenie pól
sklepiennych między żebrami ścian oraz między przyporami, co z kolei
pozwoliło na zmniejszenie grubości murów oraz powiększenie otworów
okiennych. Ostatnie z wymienionych osiągnięć sprawiało, że nawy
kościołów gotyckich stały się mniej mroczne od ich odpowiedników
romańskich.
Na bazie sklepienia krzyżowo-żebrowego rozwinęło się wiele odmian
stropu o lżejszych formach i drobniejszych podziałach, jak np. gwiaździste,
palmowe, wachlarzowe, trójdzielne, kryształowe czy sieciowe.
Sztuka gotycka
System
przyporowy w
świątyni gotyckiej
Sklepienia gotyckie (widoki i rzuty w poziomie): a) krzyŜowo-Ŝebrowe, b) gwiaździste, c) kryształowe, d) sieciowe
Sztuka gotycka
Sklepienia
gotyckie (widoki i
rzuty w
poziomie):
a) krzyŜowoŜebrowe,
b) gwiaździste,
c) kryształowe,
d) sieciowe
Sztuka gotycki
Szczyty gotyckie: schodkowy (po lewej),
sterczynowy (po prawej)
Sztuka gotycka
Gotycki dom mieszczański
a) typowy układ pomieszczeń
przyziemia,
b) układ pomieszczeń
pierwszego piętra,
c) widok elewacji:
1 - wielka sień,
2 - sklep,
3 - podwórko,
4 - przejście,
5 - warsztat,
6 - izba przednia,
7 - sień,
8 - alkierz,
9 - izba tylna,
10 - ganek,
11 - magazyn
Sztuka gotycka
Katedra w Remims we
Francji
Katedra Notr-Dame w
Paryżu
Sztuka gotycka
Wnętrze katedry w Reims
Portal katedry w Reims
Sztuka gotycka
Katedra w
Canterbury
Fasada kościoła w opactwie Westminster
Sztuka gotycka
Katedra w Kolonii
Wnętrze katedry w
Magdeburgu
Ratusz w Munster
Sztuka gotycka
Barbakan w
Krakowie
Kościół Mariacki
w Krakowie
Wieża ratuszowa
na Rynku w
Krakowie
Sztuka gotycka
Ratusz we Wrocławiu
Bazylika Mariacka w
Gdańsku – największy
kościół halowy w Polsce
Sztuka gotycka
Zamek krzyżacki
w Malborku
Sztuka gotycka
Kamienica Kopernika
w Toruniu
Ratusz staromiejski w
Toruniu
Sztuka gotycka
Przykłady rzeźby
gotyckiej
Sztuka gotycka
Sztuka gotycka
Sztuka gotycka
Ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie
Sztuka gotycka
Przykłady witraży
Sztuka gotycka
Przykłady witraży
Download