Проекты компании Ново Нордиск в области диабета

advertisement
Бремя
диабета
Brzemię cukrzycy
w
Federacji Rosyjskiej
Александр Быков
Alexandr Bykov
Presentation title
Częstość występowania cukrzycy w Rosji
• 1 typ • 2 typ • Łącznie
314 159
2 823 524
3 549 203
• Co roku ilość chorych zwiększa się o 300 tysięcy
• Szacowany procent chorych – 5 - 7%,
• Szacowana ilość chorych około 9 - 10 млн.
По данным Госрегистра больных СД на 01.01.2012 г.
Date
2
Presentation title
Date
Główne przyczyny zgonów chorych na cukrzycę
II typu
%
63%
По данным Госрегистра больных СД 2010 г. ; ЭНЦ 2010
3
Presentation title
Date
Koszt profilaktyki cukrzycy II typu
• Profilaktyka cukrzycy II
typu
• Badania przesiewowe w
grupach ryzyka
• Dieta + sport
• Leczenie (minimalne dawki)
• Monitorowanie 1 raz na rok
• Koszt do 20 000
rubli/rok/osobę
По данным акад.
М.В.Шестаковой, 2012 г.
• Leczenie cukrzycy II typu
• Kontrola glikemii i НАb1с
• Środki samokontroli
• Badania i leczenie Скрининг и лечение
powikłań: oczy, nerki, stopy, serce
• Preparaty (maksymalne dawki)
• Monitorowanie1- 4 razy/rok (w zależności
od stopnia powikłań)
• Koszt od 150 000 do 1 000 000
miliona rubli/rok/osobę
4
Presentation title
Date
Projekty dotyczące cukrzycy
• Badanie brzemienia choroby
• Badanie jakości życia pacjentów chorych na cukrzycę i
wpływu epizodów hipoglikemii na jakość życia
• Modelowanie farmakoekonomiczne stosowania
współczesnych insulin w praktyce rosyjskiej
5
Presentation title
Date
6
Badanie brzemienia cukrzycy
• Projekt przeprowadzany jest wspólnie z ENC, instytutami naukowymi
Ministerstwa Zdrowia i firmą MDA
• Cel projektu: przedstawić lekarzom endokrynologom i administratorom
ochrony zdrowia wiarygodną informację o rezultatach leczenia
pacjentów chorych na cukrzycę na podstawie badań rutynowej praktyki
leczenia chorych w danym regionie
• W ramach projektu przeprowadzono retrospektywna analizę rutynowej
praktyki leczenia ponad 4500 pacjentów w 6 regionach Federacji
Rosyjskiej
• Zostały opracowane szczegółowe analizy dla regionów tiumeńskiego i
wołgogradzkiego, oparte o dane 2100 pacjentów. W przygotowaniu jest
analiza ogólna.
www.mda-cro.com
Materiały i metody badania
• ocena kosztów leków
• Wycena usług medycznych i kosztów leczenia powikłań
• Ocena kosztów społecznych
www.mda-cro.com
Rezultaty badania
• Koszty społeczne dotyczące czasowej niezdolności do pracy (pomoc
społeczna i straty w zapłacie podatków) - 2,7 milionów rubli;
• Wielkość wypłat związanych z inwalidztwem – 11,9 milionów rubli
• Renty, związane z przedwczesną utratą zdolności do pracy – 5,6
milionów rubli
• Ogólne straty społeczne 20,2 milionów rubli lub 14,7 tysięcy rubli na
pacjenta.
• Łączne koszty medyczne i społeczne 1 377 chorych z cukrzycą typu II
- 69,8 milionów rubli, lub 50,7 tysięcy rubli na pacjenta
Presentation title
Date
9
Brzemię cukrzycy w Tiumeniu.
• Ocena łącznych kosztów cukrzycy
typu II w badanej populacji 768
pacjentów - 62 427 000 rubli.
• Bezpośrednie koszty medyczne
17 628 000 rubli (28,24%) były
znacznie mniejsze niż koszty
społeczne 44 799 000 rubli.
(71,76%).
• Koszt cukrzycy II typu liczony na
pacjenta w tej populacji wynosi 81
286 rubli.
bezpośrednie
koszty
medyczne
koszty
społeczne
łącznie
Badania jakości życia pacjentów chorych na
cukrzycę
Presentation title
Date
10
• Projekt przeprowadzany jest wspólnie z Międzyregionalnym Centrum
Badania Jakości Życia, pod kierownictwem profesor T.I. Jonovoy.
• Cel projektu: uzyskać unikalną informacje o получить уникальную
информацию о wskaźnikach jakości życia, symptomach hipoglikemii i
zadowolenia z leczenia u chorych na cukrzycę II typu, u których
stosowane jest leczenie basic-bolus.
• Do projektu włączonych zostało 1000 pacjentów z 10 regionów federacji
Rosyjskiej i statystyczna analiza uzyskanych danych.
• Przeprowadzono badanie jakości życia na podstawie ankietowanych 50
pacjentów z cukrzycą typu II, planowane jest rozszerzenie projektu na
dodatkowe 5 regionów, w tym Syberię i Daleki Wschód.
Presentation title
Date
11
Obniżenie integralnego wskaźnika jakości życia u
chorych na cukrzycę
• U jednej czwartej pacjentów
отсутствие снижения
Brak obniżenia
z cukrzycą obserwuje się
Nieznaczące
незначительное
obniżenie
снижение
<25%<25%
от нИП
21%
znaczące lub krytyczne
38%
obniżenie integralnego
wskaźnika jakości życia.
Umiarkowane
умеренное
снижение
25–50%
от нИП 25 - 50%
obniżenie
значительное
znaczące снижение
51–75%
от нИП 50 -75%
obniżenie
16%
13%
12%
критическое
снижение
krytyczne
>75%
от нИП
Obniżenie
>75 %
Presentation title
Date
Obniżenie integralnego wskaźnika jakości życia
pacjentów z cukrzycą typu II u których są
epizody hipoglikemii
• U pacjentów, u których
występują nocne i ciężkie
epizody hipoglikemii
obserwowane jest
statycznie ważne obniżenie
jakości życia.
12
Presentation title
Date
Modelowanie farmakoekonomiczne stosowania
współczesnych insulin
• Projekt przeprowadzany jest wspólnie z Katedrą organizacji zdrowia i
farmakoekonomiki Pierwszego Moskiewskiego Uniwersytetu Medycznego
im. I. M. Sechenova pod kierownictwem R.I. Jagudiny
• Cel badania: określić z pozycji analizy farmakoekonomicznej lepsze
leczenie, stosowane w cukrzycy II typu na podstawie porównania
stosunku między kosztami i efektywnością, bezpieczeństwem i jakością
życia przy leczeniu cukrzycy II typu współczesnymi insulinami.
• Przeanalizowane zostały wyniki zastosowania różnych alternatywnych
współczesnych insulin z farmakoekonomicznego punktu widzenia.
13
Presentation title
Modelowanie na podstawie zatwierdzonych
standardów leczenia
• W procesie modelowania na
podstawie zatwierdzonych
standardów i realnych cen obliczane
są ogólne koszty na określoną ilość
pacjentów, a także przeprowadzana
jest analiza „koszty - efektywność” i
„koszty – użyteczność”.
Date
14
Ocena technologii medycznych
• Interdyscyplinarny proces, podczas którego sumuje się informacje o
medycznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych kwestiach związanych z
wykorzystaniem technologii medycznych, w systematyczny, otwarty,
bezstronny i zrównoważony sposób.
www.inahta.org/HTA
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards