Ogólne warunki handlowe i licencji firmy GLASER

advertisement
Ogólne warunki handlowe i licencji
firmy GLASER -isb cad- Programmsysteme GmbH
dotyczące udostępnienia oprogramowania na czas nieokreślony
§ 1 Przedmiot umowy
Firma GLASER -isb cad- Programmsysteme GmbH (zwana dalej
GLASER -isb cad-) dostarcza klientom oprogramowanie wyłącznie w
oparciu o poniższe Ogólne warunki handlowe i licencji. Przedmiotem
umowy jest oprogramowanie -isb cad-.
§ 2 Dostawa
2.1 Firma GLASER -isb cad- przekazuje klientowi oprogramowanie
oraz podręcznik użytkownika w kodzie obiektowym na możliwych do
odczytu komputerowego nośnikach danych lub przez łącze do transferu
danych. Publikacja kodu źródłowego oprogramowania nie stanowi
wyraźnie przedmiotu umowy.
2.2 Podane terminy dostaw są wiążące dla firmy GLASER -isb cadwyłącznie wówczas, gdy zostały potwierdzone pisemnie.
2.3 Firma GLASER -isb cad- ma prawo dokonywać częściowych
dostaw, o ile są one uzasadnione w przypadku określonego klienta.
2.4 Odpowiedzialność przechodzi na klienta w momencie wysłania
przez firmę GLASER -isb cad- oprogramowania przeznaczonego do
dostawy, niezależnie od tego, czy dokonuje jej osoba lub firma
odpowiedzialna za transport czy też odbywa się ona w oparciu o
transmisję danych. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy firma
GLASER -isb cad- zleca lub sama dokonuje wysyłki.
2.5 Oprogramowanie jest zabezpieczone przed nieuprawnionym
użyciem kluczem sprzętowym, czyli tak zwanym urządzeniem Dongle.
W przypadku uszkodzenia klucza, po jego oddaniu wraz z pisemnym
oświadczeniem pod przysięgą o odinstalowaniu urządzenia, firma
GLASER -isb cad- udostępni nowy klucz w zamian za ryczałt kosztów,
którego wysokość można sprawdzić w aktualnym cenniku firmy
GLASER
-isb cad-.
2.6 W przypadku kradzieży lub innej utraty urządzenia klucza
sprzętowego klientowi nie przysługuje prawo do dostawy zastępczej.
§ 3 Ceny i warunki płatności
3.1 Ceny firmy GLASER -isb cad- są cenami netto i rozumie się je
łącznie z podatkiem VAT i ewentualnymi kosztami wysyłki.
3.2 W przypadku nieterminowej płatności ze strony klienta popada ona
automatycznie w zwłokę płatności.
3.3 Prawo do kompensaty należności przysługuje klientowi tylko wtedy,
kiedy jego wierzytelność wzajemna jest prawomocnie ustalona,
bezsporna lub uznana.
3.4 Prawo zatrzymania obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy roszczenie
takie wynika z takiego samego stosunku umowego.
§ 4 Warunki użytkowania
4.1 Klient akceptuje prawa autorskiego do oprogramowania i
podręcznika użytkownika. Ponadto klient uznaje, że oprogramowanie
jest objęte tajemnicą firmy GLASER -isb cad-.
4.2 Po nabyciu oprogramowania klientowi przyznana zostaje prosta,
niezbywalna licencja na korzystanie z oprogramowania (licencja 1stanowiskowa).
4.3 Klient może zakupić dodatkowe licencje, na podstawie czego firma
GLASER -isb cad- przyznaje mu prawo do korzystania z
oprogramowania na dalszych stanowiskach roboczych.
4.4 Klient może kopiować oprogramowanie, o ile jest to konieczne do
korzystania z programu lub w celach zabezpieczających. Klient ma
prawo do wykonania wyłącznie jednej kopii zapasowej. Kopia
zapasowa może być sporządzona jedynie w celach archiwizacyjnych.
4.5 Klient nie może wynajmować, dzierżawić lub w inny sposób
przekazywać czasowo osobom trzecim oprogramowania, podręcznika
użytkownika ani innych materiałów towarzyszących w celach
komercyjnych.
4.6 Korzystanie z przekazanego oprogramowania w sieci lub
jakimkolwiek innym wielostanowiskowym systemie komputerowym jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy stwarza to możliwość jednoczesnego
korzystania z programu na wielu urządzeniach. Jeśli klient używa
oprogramowania w sieci lub innym wielostanowiskowym systemie
komputerowym, musi ograniczyć jego jednoczesne wykorzystanie na
wielu urządzeniach za pomocą mechanizmów ochrony dostępu lub na
(Stan: styczeń 2015)
podstawie odpowiedniej zgody firmy GLASER -isb cad- dokonać
specjalnej opłaty sieciowej, której wysokość zależy od liczby
użytkowników podłączonych do danego systemu komputerowego.
Zastosowanie programu w takiej sieci lub wielostanowiskowym
systemie komputerowym jest możliwe dopiero po uiszczeniu pełnej
opłaty sieciowej i uzyskaniu odpowiedniej zgody ze strony firmy
GLASER -isb cad-.
4.7 Przeniesienie licencji 1-stanowiskowej lub licencji sieciowej,
również pojedynczych stanowisko, na osobę trzecią wymaga pisemnej
zgody firmy GLASER -isb cad-. Firma GLASER -isb cad- ma prawo do
odmówienia takiej zgody, również bez podania przyczyny.
4.8 W przypadku naruszenia wymienionych powyżej zasad klient jest
zobowiązany do zapłaty kary umownej będącej dziesięciokrotnością
uzgodnionej lub należnej opłaty za licencję 1-stanowiskową. Firma
GLASER -isb cad- ma prawo oszacować ją dla danego klienta.
Naruszenie takie uprawnia ponadto do nadzwyczajnego i
bezzwłocznego wypowiedzenia istniejącej licencji 1-stanowiskowej lub
sieciowej oraz natychmiastowego pobrania takiej licencji.
4.9 Klientowi nie wolno sporządzać dalszych kopii, co obejmuje
również drukowanie kodu programu na drukarce czy kopiowanie całego
lub części podręcznika użytkownika.
§ 5 Dekompilacja i zmiany programu
5.1 Tłumaczenie wtórne przekazanego kodu programu na inne formy
kodu (dekompilacja) oraz inne rodzaje wtórnego wykorzystania różnych
etapów produkcji oprogramowania (inżynieria odwrotna) są
niedozwolone.
5.2 Nie wolno usuwać ani zmieniać żadnych informacji dotyczących
praw autorskich, numeru seryjnego czy innych znaków służących do
identyfikacji programu. To samo odnosi się do zakrywania
odpowiednich znaków wyświetlaczy ekranowych.
§ 6 Roszczenia z tytułu wad
6.1 Firma GLASER -isb cad- zapewnia, że zgodnie z jej wiedzą
oprogramowanie jest wolne od praw osób trzecich, a jego użytkowanie
zgodne z umową nie narusza praw ochronnych żadnej strony trzeciej.
6.2 Wady dostarczonego oprogramowania (wady materiałowe i
prawne), w tym podręczniki i inne dokumenty, będą usuwane przez
firmę GLASER -isb cad- w ciągu jednorocznego okresu
gwarancyjnego, począwszy od chwili odesłania na podstawie
odpowiedniego zawiadomienia przez klienta. Firma GLASER -isb caddokonuje tego wedug własnego uznania przez usunięcie wady
(naprawa) lub dostawę bezwadliwego oprogramowania (dostawa
zastępcza). Jeśli oprogramowanie zostało odesłane firmie GLASER isb cad- w celu dokonania naprawy lub dostawy zastępczej, wynikające
z tego koszty transportowe pokrywa klient. Obecność ochrony przed
kopiowaniem zalicza się do jednej z ustalonych właściwości i nie
uzasadnia w zasadzie żadnej wady oprogramowania.
6.3 W przypadku dostawy zastępczej firma GLASER -isb cad- jest
również uprawniona do dostawy nowej wersji oprogramowania z
przynajmniej takim samym zakresem funkcji, chyba że nie jest to
możliwe dla klienta, na przykład w przypadku wymagań wydajniejszego
sprzętu. Ponowne wdrożenie klienta do ewentualnie zmodyfikowanej
struktury programu lub zarządzanie użytkownikami nie dowodzi w
zasadzie żadnego braku uzasadnienia.
6.4 Jeśli wady nie można usunąć w odpowiednim czasie lub gdy
naprawa albo dostawa zastępcza są uznawane na nieudane z innych
powodów, klient może według własnego uznania obniżyć (zmniejszyć)
cenę zakupu, odstąpić od umowy, zażądać odszkodowania lub zwrotu
kosztów.
6.5 Za nieudaną naprawę lub dostawę zastępczą uznaje się sytuację,
kiedy firma GLASER -isb cad- miała dostateczną możliwość dokonania
naprawy lub dostawy zastępczej, bez uzyskania żądanego skutku, jeśli
naprawa lub
dostawa zastępcza jest niemożliwa, jeśli zostaje ona odrzucona przez
firmę GLASER -isb cad- lub opóźniona w sposób nieuzasadniony, jeśli
istnieją uzasadnione wątpliwości co do szans powodzenia lub jeśli jest
to nieuzasadnione z innych powodów.
Strona 1/2
6.6 Klient sprawdzi dostarczone oprogramowanie wraz z dokumentacją
w terminie pięciu dni roboczych od daty dostawy, w szczególności w
odniesieniu do kompletności nośnika danych i podręczników
użytkownika oraz funkcjonowania podstawowych funkcji programu.
Wady, które zostaną przy tym ustalone lub które są możliwe do
ustalenia, należy zgłosić firmie GLASER -isb cad- listem poleconym w
ciągu kolejnych pięciu dni. Skarga musi zawierać szczegółowy opis
wady.
6.7 Wady, których nie można ustalić na podstawie opisanej,
odpowiedniej kontroli, należy zgłosić w ciągu pięciu dni roboczych od
momentu ich wykrycia zgodnie z wymienionymi już wymaganiami
dotyczącymi składania skarg.
6.8 W przypadku naruszenia obowiązku kontroli i złożenia skargi
oprogramowanie w odniesieniu do wspomnianych wad zostaje uznane
za dopuszczone do działania.
6.9 Ocena usterki odbywa się w siedzibie GLASER -isb cad-. W tym
celu klient udziela firmie GLASER -isb cad- bezpośredniego lub
pośredniego zdalnego dostępu do swojego sprzętu i programu
komputerowego. Jeśli dostęp techniczny jest niemożliwy lub utrudniony
ze strony klienta, klient poniesienie wynikającego z tego dodatkowe
koszty.
6.10 Klient nie ma prawa do usunięcia usterki, jeśli usterki nie można
odtworzyć lub nie można jej wykazać na podstawie mechanicznie
generowanej kopii.
6.11 Rękojmia za wady nie ma zastosowania, jeśli wady wynikają z
okoliczności, za które firma GLASER -isb cad- nie ponosi żadnej
odpowiedzialności. Odnosi się to zwłaszcza do awarii wynikających z
zastosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub jeśli
klient nie przestrzegał wymagań instalacyjnych. Firma GLASER -isb
cad- nie ma obowiązku przestawienia oprogramowania na inne
systemy operacyjne, inne wyposażenie sprzętowe lub inny język
programowania. W przypadku naruszeń i zmian oprogramowania
roszczenia gwarancyjne nie mają zastosowania, chyba że klient
udowodni, że takie naruszenie nie było przyczyną usterki. Nie jest
niniejszym przyznawane klientowi prawo autorskie wynikające z
opracowania.
§ 7 Odpowiedzialność
7.1 Roszczenia klienta o odszkodowanie lub zwrot poniesionych
kosztów oparte są bez względu na charakter prawny roszczenia
zgodnie z istniejącą klauzulą.
7.2 Za szkody wynikające z zagrożenia życia, ciała i zdrowia, których
podstawą jest nieumyślne zaniedbanie obowiązków przez firmę
GLASER
-isb cad- lub umyślne czy nieumyślne zaniedbanie obowiązków przez
prawnego przedstawiciela lub agenta firma GLASER -isb cad- ponosi
nieograniczoną odpowiedzialność.
7.3 W przypadku pozostałych roszczeń w wyniku odpowiedzialności
firma GLASER -isb cad- ponosi nieograniczoną odpowiedzialność tylko
w przypadku braku gwarantowanej jakości lub zamiarów i rażącego
zaniedbania jego prawnych przedstawicieli i kadry kierowniczej. Za
winę innych agentów firma GLASER -isb cad- ponosi odpowiedzialność
wyłącznie w zakresie odpowiedzialności za niewielkie zaniedbanie
zgodnie z punktem 4 niniejszej klauzuli o odpowiedzialności.
7.4 W przypadku niewielkiego zaniedbania firma GLASER -isb cadponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy został naruszony obowiązek,
którego przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów
umowy (obowiązek kardynalny). W przypadku naruszenia obowiązku
kardynalnego odpowiedzialność jest ograniczona do pięciokrotności
opłaty licencyjnej, jak również do takich szkód, z którymi należy się
liczyć w ramach przekazania oprogramowania, najwyżej jednak 50 000
euro.
7.5 Odpowiedzialność za utratę danych jest ograniczona zasadniczo do
kosztów renowacji, które wystąpiły podczas regularnie wykonywanych
kopii zapasowych.
7.6 Powyższe przepisy stosuje się na korzyść pracowników firmy
GLASER -isb cad-.
7.7 Odpowiedzialność cywilna za produkt na podstawie odpowiedniej
ustawy pozostaje bez zmian (§ 14 Ustawa o odpowiedzialności cywilnej
za produkt).
(Stan: styczeń 2015 r.)
§ 8 Obowiązek opieki
8.1 Klient będzie przechowywać dostarczone oryginalne nośniki
danych w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, jak również
wyraźnie poinstruuje personel odnośnie do przestrzegania niniejszych
warunków umowy oraz zasad prawa autorskiego. W szczególności
klient zażąda od swoich pracowników, aby nie dokonywali oni żadnych
nieautoryzowanych kopii programu lub podręcznika użytkownika.
8.2 Jeśli pracownik klienta naruszy prawo autorskie firmy GLASER -isb
cad- klient jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu
wyjaśnienia naruszonego prawa autorskiego, w szczególności
niezwłocznie poinformuje firmę GLASER -isb cad- o odpowiednich
naruszeniach.
§ 9 Zastrzeżenie własności
9.1 Firma GLASER -isb cad- zastrzega sobie prawo własności do
dostarczonego klientowi oprogramowania do chwili dokonania
całkowitej opłaty wszystkich istniejących w momencie dostawy lub
pojawiających się później roszczeń wynikających z niniejszego
stosunku umowy.
9.2 W przypadku zaległych płatności klienta, jak również poważnego
naruszenia obowiązków staranności lub opieki objętych egzekwowanie
prawa zatrzymania przez firmę Glaser -isb CAD nie stanowi
odstąpienia od umowy, chyba że firma GLASER -isb cad- wyraźnie
poinformuje o tym klienta.
9.3 Egzekwowanie prawa zatrzymania przez firmę przez GLASER -isb
cad- powoduje wygaśnięcie prawa użytkownika do dalszego
wykorzystania oprogramowania. Wszystkie utworzone przez
użytkownika kopie programu należy przekazać lub usunąć. Usunięcie
oprogramowania na stosowanym sprzęcie należy poświadczyć pod
przysięgą.
§ 10 Sprzeczność z innymi warunkami handlowymi
Jeśli klient korzysta także z Ogólnych warunków handlowych, umowa
wchodzi w życie nawet bez wyraźnego porozumienia w sprawie
włączenia Ogólnych warunków handlowych. Jeśli różne Ogólne
warunki handlowe pokrywają się ze sobą merytorycznie, uznaje się je
za obowiązujące. W przypadku sprzecznych postanowień będą miały
zastosowanie postanowienia rozporządzające. To samo ma
zastosowanie w przypadku, gdy warunki handlowe użytkownika
zawierają postanowienia, które nie są ujęte w tych warunkach. Jeśli
niniejsze warunki handlowe zawierają postanowienia, które nie są ujęte
w warunkach handlowych klienta, zastosowanie będą miały niniejsze
warunki handlowe.
§ 11 Forma pisemna
Wszystkie umowy, które zawierają zmianę, uzupełnienie czy
dookreślenie warunków umowy, jak również specjalne przyrzeczenia,
gwarancje lub umowy należy złożyć w formie pisemnej. Również
ustalenie pozbawieniu mocy wiążącej formy pisemnej należy
sformułować pisemnie i wymaga ono formy pisemnej.
§ 12 Postanowienia końcowe / wybór prawa / jurysdykcja
12.1 W przypadku, gdy eksport pprogramowania jest regulowany
krajowymi i międzynarodowymi przepisami eksportowymi, klient
zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwych organów. Koszt wywozu,
w szczególności opłaty celne, podatki, należności i inne koszty
ponoszone są przez klienta.
12.2 Miejscem wykonania zobowiązania wynikającym z umowy jest
Wennigsen.
12.3 Strony zgadzają się w odniesieniu do wszystkich stosunków
prawnych wynikających z niniejszego stosunku umownego na
stosowanie prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa
kupna-sprzedażyNarodów Zjednoczonych.
12.4 Jeśli klient jest kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego, osobą
prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym funduszem
specjalnym, jurysdykcją dla wszystkich sporów powstałych w związku z
realizacją niniejszego stosunku umownego jest Hanower.
12.5 Firma GLASER -isb cad- ma jednak prawo wnosić powództwo w
miejscu siedziby klienta.
Strona 2/2
Download