Wzór ST na prace remontowe i monta*owe oraz awaryne

advertisement
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
1/40
Rew: AA
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Polska S.A.
Oddział Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005/0011
Opracował
Rewizja
Imię Nazwisko
AA
Marek
Murzynowski
Data
Status: FUSE
Sprawdził
Podpis
Imię
Nazwisko
AB
AC
Typ dokumentu: Specyfikacja Techniczna
Kod projektu: DBAC/15-005
Nr umowy:
Nr elementu PSP: DBAC/15-005/IM-21-MS-010
Nr kosza centralnego: CBA/15-MS-00049
Nr pozycji planu zamówień:
Rozdzielnik:
1. …
2. …
Data
Podpis
Liczba stron: 40
Zatwierdził
Imię
Nazwisko
Mirosław
Milewicz
Data
Podpis
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
2/40
Rew: AA
Spis treści:
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ........................................................................................... 3
1.
Cel zadania ................................................................................................................ 3
2.
Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych 3
3.
Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres ......................................................... 6
3.
Lokalizacja przedmiotu zamówienia ...................................................................... 14
4.
Granice zamówienia ................................................................................................ 14
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ............................ 16
III.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT ..................... 22
1. Wymagania szczegółowe dla realizacji prac ............................................................. 22
2. Ruch próbny................................................................................................................ 27
3. Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe ..................................................................... 28
4. Odbiory Robót. ............................................................................................................ 30
5. Wymagania dla personelu kluczowego. .................................................................... 31
6. Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty robót. .................................. 32
7. Zarządzanie zadaniem ................................................................................................ 32
IV.
ZASADY WYCENY ZAŁĄCZNIA „ZAKRES PRAC/WYNAGRODZENIE WYKONAWCY”
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ....................................................... 32
1. Wymagania ogólne ..................................................................................................... 32
VI.
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT ................................. 35
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
3/40
Rew: AA
I.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Cel zadania
Celem zadania jest przywrócenie pełnej sprawności technicznej i zapewnienie dyspozycyjności
elektrofiltra kotła K-10 zainstalowanego w EDF Wybrzeże, EC Gdańsk.
Cel należy zrealizować poprzez wykonanie wymiany elektrofiltra, co pozwoli na:




doprowadzenie urządzeń do stanu pełnej sprawności technicznej,
zmniejszenie awaryjności,
zmniejszenie kosztów utrzymania,
utrzymanie wymaganej żywotności urządzeń.
Wymiana elektrofiltra ma zapewnić uzyskiwanie emisji na wylocie z elektrofiltra na poziomie
poniżej 50 Mg/Nm3 w zakresie od mocy minimalnej do mocy maksymalnej, przy spalaniu paliwa
podstawowego. Zastosowane technologie w żaden sposób nie mogą pogorszyć parametrów
pracy bloków, dyspozycyjności oraz przydatności handlowej gipsu z instalacji IMOS i popiołu
lotnego.
2. Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych
2.1. Opis ogólny stanu istniejącego:
EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże posiada dwa zakłady produkcyjne w których zabudowanych
jest łącznie 9 kotłów energetycznych współpracujących z przynależnymi elektrofiltrami, z czego
6 w EC Gdańsk (EC2) oraz 3 w EC Gdynia (EC3).
2.1.1. Położenie i morfologia terenu
Teren położony jest w Gdańsku, ul. Wiślna 6. Powierzchnia terenu jest płaska, wzniesiona od
1,8 do 2,0 m n.p.m. Pod względem morfologicznym stanowi fragment Delty Wisły.
Teren Elektrociepłowni Gdańskiej jest położony poza granicami terenu górniczego.
2.1.2. Warunki geotechniczne podłoża
 Charakterystyka podłoża.
Budowa geologiczna terenu wskazuje małe zróżnicowanie.
W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych
holoceńskich reprezentowanych przez glebę, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane,
beton, torfy, namuły gliniaste, namuły piaszczyste, piaski drobne, średnie i grube.
Układ w/w osadów i miąższości poszczególnych warstw są dostępne u Zamawiającego
Warunki geologiczno-inżynierskie
 Charakterystyka wód gruntowych
Wodę jako zwierciadło swobodne ztwierdzono na głębokości od 0,6 do 0,7 (1,2 m n.p.m.).
Woda gruntowa w formie sączeń występuje na głębokości od 1,7 do 3,1 m.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
4/40
Rew: AA
2.1.3. Warunki klimatyczne
Wykonawcy aby właściwie określić warunki zewnętrze i ich wpływ na konstrukcję oraz
uwarunkowania eksploatacyjne instalacji są zobowiązani do pozyskania i posłużenia się
wiarygodnymi danymi meteorologicznymi charakterystycznymi dla EC Gdańsk.
2.1.4. Układ komunikacyjno-transportowy
Elektrociepłownia zlokalizowana jest w portowej części miasta Gdańsk. Na terenie EC2
Gdańsk, istnieje wewnętrzny ciąg komunikacyjny dostosowany dla transportu ciężkiego. Tę
pętlę komunikacyjną wokół budynku głównego tworzą wewnętrzne ulice: Północna, Zachodnia i
Południowa oraz dwie bramy wjazdowo-wyjazdowe: brama nr 1 i brama nr 2. Brama nr 3
pozostaje zamknięta. Ulica Wschodnia zapewnia dojazd do zbiorników popiołu i zlokalizowanej
przy nich wagi samochodowej. Po w/w ulicach odbywa się ruch samochodowy, związany z
wywozem żużla i popiołu. Ulicą Północną prowadzone są dowozy biomasy, na jej składowisko
zlokalizowane obok działki projektowanego IMOS. Drogi wewnętrzne to drogi betonowe. Do
wszystkich obiektów przemysłowych jest możliwy dojazd samochodowy z dróg dojazdowych
połączonych z drogami głównymi. Przeszkodą komunikacyjną mogą być estakady rurociągów i
przewodów elektrycznych przechodzące nad drogami głównymi na wysokości 4,5 m.
EC Gdańsk posiada dobrze rozbudowaną bocznicę kolejową normalnotorową w skład, której
wchodzą:
 węzeł rozładunku węgla z wywrotnicą i rozmrażalnią wagonów oraz z przynależnymi torami
manewrowymi i grupą węglowych torów przyjazdowo-odjazdowych,
 tory załadunkowe żużla i popiołu,
 tory dla dowozu oleju i smarów oraz chemikaliów z tacami rozładowczymi.
Istniejąca nawierzchnia torów jest typu S49.
Stan techniczny torów – dobry. Na bocznicy wykorzystuje się trakcję spalinową.
2.2. Opis dla branży maszynowej:
Nie dotyczy
2.3. Opis dla branży kotłowej:
Istniejące kanały spalin od OPP do elektrofiltru oraz od elektrofiltru do wentylatorów spalin są
przedstawione na rysunkach T 223 6410 00 i P223 610 00. Są one sperforowane, a izolacja jest
w bardzo złym stanie technicznym – zgodnie z wykonaną w grudniu 2013 termowizją.
2.4. Opis dla branży elektrycznej, AKPIA:
2.4.1. Branża AKPiA.
Układ pomiaru poziomu popiołu w lejach oparty jest na pojemnościowych sygnalizatorach typu
Vegacap62 firmy VEGA w ilości 32 szt. Na każdym z lejów popiołowych zabudowane sa po
4 króćce na których mocowane sa w/w czujniki.
2.4.2. Branża elektryczna.
Instalacje elektryczne elektrofiltra E10 zasilane są z rozdzielnicy 5ED01 zasilanej z głównej
rozdzielnicy 0,4 kV bloku nr 5-5CA.
Listwy obwodów zasilających osuszacz, nagrzewnicę, elektrowciąg, gniazda remontowe
w rozdzielnicy 5DE01.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
5/40
Rew: AA
Pola zasilające w rozdzielnicy 5CA: pole 6.2-zasilanie podstawowe i pole 7.2 zasilanie
rezerwowe.
Rozdzielnica 5ED01 zasila:
 szafę strzepywaczy SC1,
 szafy sterownicze S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8,
 szafę ogrzewania SPW.
Dodatkowo w szafie 5NQ01KN01 zamontowane są przetworniki pomiarowe elektrofiltru.
Instalacja oświetlenia zasilana jest z rozdzielnicy oświetleniowej S11 zlokalizowanej
w pomieszczeniu rozdzielnicy 5DE02 na stacji wysyłkowej SW4.
Z rozdzielnicy 5DE02 zasilane są: osuszacz, nagrzewnice i zestaw gniazd remontowych pod
elektrofiltrem E10 oraz elektrowciąg elektrofiltru E10.
W szafach sterowniczych typu S1R4 380/82,5/400 zamontowane są nie produkowane już
regulatory napięcia ESP R6 (8szt.) produkcji firmy Belos (współpraca Instytut Energetyki
Gdańsk).
Na dachu elektrofiltru zamontowane są zespoły prostownicze typu P1KT380/80/400P firmy
Belos 8 szt.
Z szafy ogrzewania zasilana jest instalacja ogrzewania lejów i izolatorów zawieszeniowych.
W szafie strzepywaczy zamontowane są moduły sterownika Simatic S7-300.
Sterowanie elektrofiltrem jest możliwe z systemu bloku 5 i programu „System Nadzoru
Eksploatacyjnego Elektrofiltrów” (w dalszym tekście używany jest skrót „Elektrofiltry”) autorstwa
Instytutu Energetyki Gdańsk.
2.5. Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze):
Nie dotyczy
2.6. Opis dla branży poza blokowej:
Nowoczesna wybudowana instalacja MTF z pełnym sterowaniem zbierająca popiół z 16 lejów
pod elektrofiltrem. Nie przewiduje się modernizacji tej instalacji.
2.7. Opis dla branży budowlanej:
Elektrofiltr posadowiony jest na ramie nośnej elektrofiltru – rys nr HE -01 – 118 wraz z
ułożyskowaniem rys nr 022 – 171. Rysunek zbiorczy elektrofiltru to Elektrofiltr HE 2x27 –
2x400/(1x4+3x3,5)x9,6/300 (HE – 367).
Obudowa pomieszczenia instalacji odpopielania pod elektrofiltrem – murowana z elewacją
wykonaną z płytek klinkerowych. Wszystkie okna i drzwi w tej obudowie zostaną wymienione
w 2014r. siłami własnymi Zamawiającego.
2.8. Opis dla branży oczyszczania spalin:
Elektrofiltr został pokazany na rysunku nr HE – 367.
Dane techniczne elektrofiltra kotła OP 230 nr 10 w EC Gdańsk sa następujące:





Typ elektrofiltru:
HE 2 x 27 - 2 x 400/(1 x 4 i 3 x 3,5) x 9,6/300,
Producent:
ELWO PSZCZYNA,
Ilość sztuk na kocioł:
1 szt.
Rok produkcji:
1992/2004
Opis techniczny elektrofiltru:

Liczba sekcji
2,

Liczba stref odpylania
4,

Liczba niezależnie zasilanych pól elektrofiltru 8,

podziałka 0,3 m,

wysokość. 9,6 m,

długość 14,5 m,
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
6/40
Rew: AA




ilość rzędów EU Elektrody zbiorcze 
ilość rzędów szt. 
powierzchnia osadcza Elektrody ulotowe

typ
Strzepywacze EZ

rodzaj 
częstotliwość strzepywania 

2.9.
typ zespołu napędowego -

ilość zespołów napędowych Strzepywacze EU

rodzaj 
częstotliwość strzepywania 
typ zespołu napędowego -

ilość zespołów napędowych
2x27,
SIGMA VI,
2 x 28,
15 034 m2,
rurowe z ostrzami
młotki obrotowo-przerzutowe,
sterowanie w programie
czasowym,
motoreduktor NFS – 100
z silnikiem SKf56-4B,
8 szt.
młotki obrotowo-przerzutowe,
sterowanie w programie
czasowym,
motoreduktor NFS – 100
z silnikiem SKf56-4B,
8 szt.
Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:
Nie dotyczy
3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji elektrofiltra kotła OP-230/K-10
w EC Gdańsk w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres prac obejmuje:
 Dobór elektrofiltra na podstawie analizy procesowo-technologicznej oraz wymagań
zamawiającego w zakresie jego perspektyw eksploatacji,
 Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej [budowlanej (jeżeli jest wymagana i
wynika z zakresu prac) i wykonawczej] wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń
formalno-prawnych potrzebnych do zrealizowania oraz przekazania inwestycji do
użytkowania.
 Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie Systemu Badań i Odbiorów,
 Wykonanie i montaż instalacji „pod klucz” w zakresie wymiany elektrofiltra i kanałów
dolotowych i wylotowych,
 Dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego instalacji.
 Optymalizacja pracy instalacji i przekazanie do Pomiarów Gwarancyjnych.
 Przekazanie całości instalacji i obiektów do eksploatacji.
 Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 Opracowanie instrukcji utrzymania urządzeń i instalacji.
 Opracowanie instrukcji eksploatacji.
 Szkolenie personelu Zamawiającego.
 Wykonanie pomiarów parametrów gwarantowanych.
 Uaktualnienie Książki Obiektu Budowlanego (jeżeli wynika z zakresu prac).
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
7/40
Rew: AA
3.1. Uszczegółowiony zakres zamówienia oraz granice dostaw i usług
3.1.1.
Przygotowanie terenu budowy
 W ramach Prac Wykonawca dokona rozbiórek w zakresie niezbędnym dla realizacji
przedmiotu Prac oraz ewentualnie wykona przełożenia sieci instalacji nadziemnych,
które są przyłączone do czynnych instalacji lub sieci i muszą pozostać czynne w trakcie
budowy.
 Usunięcie nieczynnych sieci i instalacji oraz demontaż wszystkich urządzeń i elementów
znajdujących się na terenie prac, a kolidujących z wymienianą Instalacją w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
 Wykonanie ewentualnych dodatkowych przyłączy, dróg tymczasowych, utwardzeń
placów, obiekty tymczasowe, oświetlenie, ogrodzenie, kontenery dla personelu itp.
znajdujących się na lub poza terenem prac, a potrzebnych jedynie na czas wykonywania
prac będzie należało do Wykonawcy. Wjazd na teren Elektrowni i Teren Budowy
Wykonawcy zostanie wskazany przez Zamawiającego.
 Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia
prac, w tym wymienione w 2014 roku okna i drzwi.
 Wykonawca wykona niezbędne oświetlenie terenu prac,
 Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. nr 39 poz. 251 z 2007 roku wraz z późniejszymi
zmianami) wytwórcą i transportującym odpady w wyniku prac objętych Kontraktem jest
Wykonawca,
3.1.2.
Place odkładcze i montażowe
Place przeznaczone do składowania elementów oraz konstrukcji stalowych oraz place
przeznaczone do przeprowadzenia montażu, zostaną wskazane przez Zamawiającego
i będą zlokalizowane w odległości do 2 km w linii prostej od terenu budowy Wykonawcy.
3.1.3.
Dokumentacja projektowa
W ramach realizowanych Prac Wykonawca opracuje i przekaże do akceptacji
Zamawiającego pełną dokumentację projektową składającą się z następujących części:
 Projekt podstawowy – we wszystkich branżach;
 Projekt budowlany z prawomocnym pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy
jeżeli wynika z zakresu prac i jest wymagany;
 Projekt wykonawczy – we wszystkich branżach;
 Projekt wykonawczy zmian (przekładek) istniejących obiektów (instalacji), które będą
kolidować z nowymi obiektami (instalacjami);
 Projekty techniczne dla prac objętych pozwoleniem na budowę wraz
z przeprowadzeniem procedury uzyskania decyzji - jeżeli sa wymagane;
 Analiza ryzyka;
 Dokumentacja koncesyjna wraz z zatwierdzeniem w UDT, CLDT i TDT – jeśli są
wymagane;
 Obliczenie wytrzymałościowe dla elementów ciśnieniowych – jeżeli sa wymagane;
 Dokumentacja Techniczno – Ruchowa Instalacji (DTR);
 Projekt zasilania;
 Projekt części obiektowej AKPiA;
 Dokumentacja algorytmów wykonawczych (sterujących procesem);
 Dla urządzeń zabudowanych w strefach zagrożonych wybuchem: Instrukcje do
urządzeń i systemów ochronnych;
 Instrukcja eksploatacji;
 Dokumentacja powykonawcza – we wszystkich branżach;
 Projekt rozruchu instalacji;
 Projekt organizacji robót;
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
8/40
Rew: AA
 Plan Jakości Projektu;
 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza;
 Uaktualnioną Książka Obiektu Budowlanego (jeżeli jest wymagana);
W przypadku, kiedy niezbędne dla realizacji zadania będą prace w zakresie modyfikacji
fundamentowania i konstrukcji wsporczej elektrofiltra, Zamawiający wymaga aby wykonana
dokumentacja projektowa umożliwiała uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, realizację
zadania, odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Należy tez te czynności ująć
w Harmonogramie.
3.2. Instalacje technologiczne
3.2.1.
Zakres dostaw
W skład Instalacji wchodzić mają następujące podstawowe elementy:
 Kanały wlotowe od króćca wylotowego Obrotowego Podgrzewacza Powietrza do
dyfuzora wlotowego elektrofiltra wraz z kompensatorami,
 Elektrofiltra waraz z obudową, wyposażeniem wewnętrznym, układem zasilania i
sterowania, opodestowaniem i izolacją.
 Kanały wylotowe od króćca wylotowego elektrofiltra do krćca wlotowego wentylatora
spalin wraz z kompensatorami,
3.2.2.
Kanały wlotowe
I.
Granice dostaw:
 wylot spalin od kołnierza Obrotowego Podgrzewacza Powietrza (wraz z wymianą
kompensatorów) do kołnierza króćca wlotowego dyfuzora elektrofiltru.
 wszelkie wzmacnienia konstrukcji nośnej kanałów i ich antykorozja w granicach dostaw,
jeżeli są wymagane, z zastrzeżeniem punktu 3.1.3..
II.
Opis dostaw
Zlikwidowane zostaną dotychczasowe kanały spalin obrotowego podgrzewacza powietrza do
elektrofiltra oraz od elektrofiltra do wentylatora spalin. Zamawiający wymaga, że ze względu na
brak jednoznacznej dokumentacji Wykonawca zinwentaryzuje i zaprojektuje kanały wraz z
izolacją z maksymalnym wykorzystaniem zawieszeń, zamocowań i konstrukcji nośnej.
Zamawiający rezygnuje z zabudowy klap odcinających na odcinku kanału od Obrotowego
Podgrzewacza Powietrza do kołnierza króćca wlotowego dyfuzora elektrofiltru.
Układ kierownic i kanały spalin mają zostać tak zaprojektowane, aby wraz z sitami wlotowymi
zapewnić równomierność napływu spalin do elektrofiltra w całym zakresie jego pracy.
Wszystkie kanały spalin muszą być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić bezpieczną
eksploatację kotła oraz instalacji.
Zamawiajacy rezygnuje z lejów popiołowych pod OPP, natomiast wymaga aby zamontować
króćce spustowe pod OPP z zaślepkami o średnicy umożliwiającej zamontowanie rur z PCV
w celu umożliwienia spustu popiołu do kanału żużlowego pod wygarniaczem żużla.
Zamawiający rezygnuje z zastsowania membran eksplozyjnych na kanałach spalin.
Kanały spalin muszą być dopasowane do istniejącego układu i istniejącej konstrukcji nośnej
wraz z odpowiednimi kompensatorami, zawieszeniami lub podparciami i włazami rewizyjnymi,
na powierzchni zewnętrznej zabezpieczone antykorozyjnie, izolowane. Kanały spalin muszą
zostać wyposażone w króćce do poboru próbek spalin, oraz we wszelkie inne króćce,
niezbędne do diagnozowania instalacji w czasie eksploatacji i pomiarów kontrolnych, wtym do
pomiarów gwarancyjnych.
Wszystkie nowe kanały spalin mają zostać wymienione z zachowaniem aktualnego układu
podestów obsługowych, włazów rewizyjnych, króćców pomiarowych, kompensatorów i klap.
Zainstalowane na kanałach urządzenia pomiarowe muszą zostać zdemontowane i ponownie
zainstalowane i uruchomione w tych samych lokalizacjach. Przewody sygnałowe zdenontowane
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
9/40
Rew: AA
i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Konstrukcja wsporcza przewodów nowa, ocynkowana
i łaczona na elementy łączne, nie spawana.
Drabinki muszą być wyposażone w system stałej asekuracji. Podesty na kanałach spalin
wyposażone zostaną w punkty zasilania energią elektryczną 230/400V.
Konstrukcja, obarierowanie i kraty podestów będą ocynkowane.
Kompensatory na kanałach spalin powinny umożliwiać kompensację wydłużeń termicznych bez
deformacji konstrukcji i samych kanałów. Wszystkie zainstalowane kompensatory powinny być
wyposażone w wewnętrzne płyty prowadzące w celu utrzymania fałd wolnych od osadów
popiołu i brudu. Zamawiający wymaga ztosowania kompensatorów tkaninowych.
Niezbędne włazy rewizyjne przewidziane na trasie kanałów spalin powinny być prostokątne,
o minimalnych wymiarach 600x600 mm, charakteryzować się pełną szczelnością i być
wyposażone w łatwo demontowalne kaptury termiczne.
Materiałem użytym do wykonania kanałów spalin i klap będzie stal węglowa. Kanały spalin
zaprojektowane mają być jako szczelne, spawane konstrukcje stalowe o grubości blachy
stalowej min. 6 mm. Kanały spalin będą izolowane od zewnątrz wełną mineralna o grubości
zapewniającej eliminację zjawiska kondensacji. Kanały wewnętrzne będą pokryte blachą
ocynkowaną, a kanały na zewnątrz kotłowni pokryte blachą trapezową powlekaną o grubości
min. 1 mm koloru niebieskiego RAL 5010.
Należy zapewnić, że istniejące konstrukcje wsporcze będą wykorzystane do posadowienia
nowych kanałów spalin uwzględniając wszelkie możliwe stany obciążeń statycznych
i dynamicznych. Powłoka antykorozyjna konstrukcji wsporczej zostanie wymieniona i posiadać
będzie klasę C4. Konstrukcja wypiaskowana i pomalowana na kolor szary RAL 7035.
3.2.3.
Elektrofiltr
I.
Granice dostaw
 wylot spalin od kołnierza kanału wlotowego (wraz z wymianą kompensatorów) do
kołnierza króćca wylotowego konfuzora elektrofiltru.
 wszelkie wzmacnienia konstrukcji nośnej elektrofiltra i ich antykorozja w granicach
dostaw, jeżeli są wymagane, z zastrzeżeniem punktu 3.1.3.
II.
Opis dostaw
Zlikwidowany zostanie dotychczasowy elektrofiltr.
Planuje się, że nowy elektrofiltr zostanie zabudowany na istniejącej konstrukcji nośnej
(z zastrzeżeniem punktu 3.1.3. Specyfikacji). Należy zapewnić, że stniejąca konstrukcja
wsporcza po posadowieniu nowego elektrofiltra będzie względniała wszelkie możliwe stany
obciążeń statycznych i dynamicznych. Powłoka antykorozyjna konstrukcji wsporczej
zostanie wymieniona i posiadać będzie klasę C4. Konstrukcja wypiaskowana i pomalowana
na kolor szary RAL 7035.
Obudowa murowana pomieszczenia odpopielania pod elektrofiltrem zostanie odnowiona
przez uzupełnienie tynków i odmalowanie powierzchni ścian oraz instalacji wewnętrznych
np. centyralnego ogrzewania, zewnętrzna powierzchnia zostanie pokryta nowymi płytkani
elewacyjnymi po skuciu istniejących płytek wraz z elementami wykończeniowymi (np. listwy
wykończeniowe, fugowanie, parapety itp.). Zachowana zostanie dotychczasowa stolarka
drzwiowa i okienna, wymieniona w 2014 roku.
Obudowa elektrofiltra musi być dopasowana do istniejącej konstrukcji nośnej. Niezbędne
włazy rewizyjne przewidziane na elektrofiltrze powinny być prostokątne, o minimalnych
wymiarach 800x800 mm, charakteryzować się pełną szczelnością i być wyposażone
w kaptury termiczne.
W celu bezpiecznego wykonania przeglądów elektrofiltra musi on zostać wyposażony
w podesty wewnętrzne których usytuowanie musi zapewnić dostep do komór i nie utrudniać
dostępu w zakresie czynności obsługowych i remontowych do istotnych elementów
instalacji. Nie mogą też zaburzać przepływu spalin ani wpływać na parametry elektrofiltra.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
10/40
Rew: AA
Podesty obsługowe zewnętrzne zostaną wykonane jako nowe wraz z odpowiednimi
zawieszeniami lub podparciami i w takim układzie, aby zapewnić dostęp do włazów
rewizyjnych i kluczowych elementów instalacji. Podesty na kanałach spalin wyposażone
zostaną w punkty zasilania energią elektryczną 230/400V. Konstrukcja, kraty podestów
i obarierowanie wraz z bortnicami będą ocynkowane. Dostęp do elektrofiltra ma zostać
zapewniony przez odpowiedni układ ciągów komunikacyjnych z poziomu „0” i z poziomu „8”
m od strony budynku kotłowni.
Powierzchnie zewnętrzne elektrofiltra i niezaizolowane musza być zabezpieczone
antykorozyjnie. Powierzchnie niezaizolowane musza posiadać klasę C4.
Układ sit wlotowych i wylotowych musi być tak zaprojektowany aby zapewnić
równomierność napływu spalin do elektrofiltra w całym zakresie jego pracy.
Materiałem użytym do wykonania obudowy elektrofiltra będzie stal węglowa. Obudowa ma
być szczelną, spawaną konstrukcją stalową o grubości blachy stalowej i układzie stężeń
wynikających z podciśnienia we wnętrzu elektrofiltra (minus 2 500 Pa) i żądanej żywotności
(do roku 2035). Obudowa elektrofiltra będą izolowane od zewnątrz wełną mineralna
o grubości zapewniającej eliminację zjawiska kondensacji. Wykonawca przy projektowaniu
izolacji uwzględni wpływ przechłodzenia spowodowanego wiejącymi wiatrami na parametry
izolacji i fakt, że wymieniany elektrofiltr jest skrajny. Izolacja pokryta ma być blachą
trapezową powlekaną o grubości min. 1 mm koloru niebieskiego RAL 5010 tak
doszczelnioną w miejsczach styku oraz przepustów aby uniemożliwić penetrację wody z
opadów atmosferycznych. Konstrukcja nośna izolacji musi być tak skonstruowana, aby
wyeliminować mostki cieplne pomiędzy obudowa elektrofiltra a blachą pokryciową izolacji.
System odbioru i transportu wód deszczowych zostanie tak zaprojektowany, aby odebrać
wodę podczas krótkotrwałych i intensywnych opadów bez możliwości jej przelewania.
Podstawa do doboru instalacji będą dane hydrotechniczne z ostatniego roku. Należy
stosować systemowe rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe. Technologia połaczenia
blach pokryciowych izolacji z dachem ma uniemożliwić penetrację wody do izolacji podczas
przelewania się rynien.
Zapewniony musi być odbiór popiołu przez leje popiołowe do istniejącej instalacji transportu
popiołu. Podczas wymiany elektrofiltra istniejąca instalacja odbioru popiołu ma być
zabezpieczona przed uszkodzeniem lub zdemontowana i powtórnie zamontowana
i uruchomiona.
3.2.4.
Kanały wylotowe
I.
Granice dostaw
 wylot spalin od kołnierza konfuzora elektrofiltru (wraz z wymianą kompensatorów) do
kołnierza króćca wlotowego wentylatora (wraz z wymianą kompensatorów).
 wszelkie wzmacnienia konstrukcji nośnej kanałów i ich antykorozja w granicach dostaw,
jeżeli są wymagane, z zastrzeżeniem punktu 3.1.3.
II.
Opis dostaw
Jak w punkcie 3.2.2.
3.3. Podstawowe założenia dla projektowanej instalacji
Instalacja ma być zaprojektowana w sposób umożliwiający spełnienie wszystkich wymogów
Zamawiającego oraz Parametrów Gwarantowanych dla przedstawionych w poniższej tabeli
punktów pracy oraz wszystkich stanów pośrednich.
Strona:
11/40
Odnośnik: DBAC/15-005
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Rew: AA
Wartość w punkcie pracy
185
140
L.p.
1.
Parametr
Wydajnośc kotła
Jednostka
t/h
2.
Sprawność elektrofiltra
%
Zgodnie z
deklaracją
Oferenta
Zgodnie z
deklaracją
Oferenta
Zgodnie z
deklaracją
Oferenta
3.
Emisja wlotowa
Emisja wylotowa – praca
energooszczedna
Emisja wylotowa –
nieczynna komora w I
strefie
g/Nm3
21
21
21
mg/Nm3
50
50
50
mg/Nm3
50
50
50
4.
230
Zgodnie z deklaracją Oferenta
5.
Roczne zużycie energii
kW
7.
Spadek ciśnienia
Pa
Zgodnie z
deklaracją
Oferenta
Zgodnie z
deklaracją
Oferenta
Zgodnie z
deklaracją
Oferenta
8.
Spadek temperatury
°C
2
2
2
Parametry do projektowania są następujące:
3.3.1.













Parametry ruchowe
Natężenie przepływu gazów nominalne:
(przy 0°C & 760mmHg)
Natężenie przepływu gazów maksymalne:
(przy 0°C & 760mmHg)
Natężenie przepływu gazów minimalne:
(przy 0°C & 760mmHg)
Natężenie przepływu gazów maksymalne:
Natężenie przepływu gazów minimalne:
Temperatura gazu nominalna:
Temperatura gazu maksymalna:
(ze względów na wytrzymałość konstrukcji)
Temperatura gazu minimalna:
Ciśnienie na wlocie do elektrofiltra:
Zapylenie gazu wilgotnego/suchego (*)
na wlocie, nominalne:
Zapylenie gazu wilgotnego/suchego (*)
na wlocie, maksymalne:
Temperatura wodnego punktu rosy:
Kocioł

typ:

wydajność maksymalna:

wydajność znamionowa:

Wydajność minimalna:

Wykres uporządkowany pracy kotła
280 000 Nm3/h
360 000 Nm3/h
80 000 Nm3/h
64 m3/s
460 000 m3/s
125 °C
140 °C
120 °C
- 2 500 Pa
10,8 g/Nm3
14,4 g/Nm3
38 °C
OP-230
253 Mg/h
230 Mg/h
140Mg/h
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
12/40
Rew: AA

zużycie paliwa:
Węgiel
36 Mg/h
Olej napędowy/gaz
4 Mg/h (mazut)
(przy rozpalaniu)
Uwaga: od końca 2015 roku jako paliwo rozpałkowe będzie używany olej lekki typu Ecoterm.
3.3.2.
Paliwo
3.3.2.1.
Węgiel:
 postać:
 wartość opałowa:
 zawartość popiołu:
 zawartość siarki:
 wilgotność:
pył
24 MJ/kg
12-28 %
03-07 %
8-15 %
3.3.2.2.
Przewidywane parametry węgla.
Przewidywane zakresy parametrów węgli spalanych w EC Gdańsk w stanie roboczym
w okresie pracy IMOS:
 wartość opałowa:
20,0-24,0 MJ/kg;
 zawartość siarki:
0,6%-1,2%;
 zawartość popiołu:
8%-23%;
 zawartość wilgoci
6%-12%;
Nieoznaczane obecnie, szacowane na podstawie danych zewnętrznych (literatura)
zawartości fluoru i chloru w dostępnych węglach wynoszą:


zawartość chloru:
zawartość fluoru:
0,04%-0,36%
0,005%-0,015%
3.3.3.
Skład spalin na wlocie do elektrofiltru
Przyjmuje się na wylocie z Kotła za obrotowym podgrzewaczem powietrza.







CO2
CO
O2
SO2
H2O
N2
części niepalne
13-15,5 %obj.
90 mg/Nm3
3,5-6 % obj.
1400 mg/Nm3 (obecnie)
8 % obj.
600 % obj.
92 % obj.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
13/40
Rew: AA
3.3.4.
Własności pyłu
Zamawiający posiada nastęujące wyniki badania popiołu:
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
14/40
Rew: AA
3.3.5. Wymagania techniczne i gwarancyjne dla elektrofiltra

Gwarantowany poziom emisji pyłu:
poniżej 50 mg/Nm3 gazu suchego 6% O2,

Spadek ciśnienia maksymalny:
(Zgodnie z deklaracją Oferenta) w Pa,

Podciśnienie:
minus 2 500 Pa,

Spadek temperatury maksymalny:
2 °C,

Roczne zużycie energii:
(Zgodnie z deklaracją Oferenta) w kW,

Pomiar ilości spalin,

Pomiar hałasu i poziomu drgań budowli,

Wymaga się, aby nowozaprojektowany elektrofiltr zachowywał parametry emisyjne w
zakresie emisji w przypadku awarii jednej komory.
3.3.6.
3.
Dodatkowe dane
Planowana żywotnośc elektrofiltra – do roku 2035.
Lokalizacja przedmiotu zamówienia
Miejscem realizacji jest EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże, Elektrociepłownia Gdańska
w Gdańsku przy ul. Wiślnej 6
4.
Granice zamówienia
4.1 Granice zakresu projektowania.
Zamawiający przyjmuje, że granicami zadania są:
a)
Od strony mechanicznej:
1. Kołnierze na króćcach wylotowych obrotowych podgrzewaczy powietrza (od strony kotła OP-230
nr 10) poprzez kanały spalin, kompensator, dyfuzory, elektrofiltr, konfuzory, kompensatory,
kanały spalin do kołnierzy na króćcach ssawnych wentylatorów ciągu – układ poziomy.
2. Kołnierze nad zasuwami płaskimi pod lejami, leje, puszka elektrofiltru wraz z całym układem
elektrod wraz ze strzepywaczami, dach elektrofiltru wraz z całym układem zasilania bez
konstrukcji demagowej i demagu – układ pionowy.
b)
Od strony elektrycznej i AKPiA:
W ramach AKPiA - czujniki poziomu popiołu w lejach E10 oraz wszystkie pomiary
zamontowane na wymienianych kanałach spalin wraz z przewodami do skrzynek
zaciskowych.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
15/40
Rew: AA
Od strony elektrycznej - pola zasilające rozdzielnicę 5ED01 w rozdzielnicy 5CA: pole 6.2zasilanie podstawowe i pole 7.2 zasilanie rezerwowe.
Listwy obwodów zasilających oświetlenie w rozdzielnicy S11.
Listwy obwodów zasilających osuszacz, nagrzewnicę, elektrowciąg, gniazda remontowe
w rozdzielnicy 5DE01.
c)
Od strony budowlanej:
Obudowa murowana pomieszczenia odpopielania pod elektrofiltrem Wszystkie podesty,
instalacja odpopielania, CO i pozostałe pod kątem ich odmalowania.
4.2 Granice zakresu realizacji zadania
Zamawiający przyjmuje, że granicami zadania są:
a)
Od strony mechanicznej:
Elektrofiltr kompletny wraz z przynależnymi kanałami spalin posadowiony na istniejących
słupach nośnych i ramie.
b)
Od strony elektrycznej i AKPiA:
Od strony AKPiA - czujniki poziomu popiołu w lejach E10 oraz wszystkie pomiary
zamontowane na wymienianych kanałach spalin wraz z przewodami do skrzynek
zaciskowych.
Od strony elektrycznej - pola zasilające rozdzielnicę 5ED01 w rozdzielnicy 5CA: pole 6.2zasilanie podstawowe i pole 7.2 zasilanie rezerwowe, pola zasilające nową rozdzielnicę S11
w rozdzielnicy RS3 p.3.4 i 5EA p.2.6.
Listwy obwodów zasilających osuszacz, nagrzewnicę, elektrowciąg, gniazda remontowe w
rozdzielnicy 5DE01.
c)
Od strony budowlanej:
Obudowa murowana pomieszczenia odpopielania pod elektrofiltrem Wszystkie podesty,
instalacja odpopielania, CO i pozostałe pod kątem ich odmalowania.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
16/40
Rew: AA
ST CZĘŚĆ II - SZCZEGÓŁOWA
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA
Dla zakresu prac projektowych
1.1.1. Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej:
Nie dotyczy
1.1.2. Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej:
Projekt kanałów spalin od OPP do kompensatorów na dyfuzorach i kanałów spalin od
kompensatorów na konfuzorach do króćców ssawnych na wentylatorach spalin związanych
z nowymi kanałami spalin. Zamawiający rezygnuje z zabudowania klap odcinających na
kanałach spalin pomiędzy Obrotowymi Podgrzewaczani Powietrza a elektrofiltrem, lejów
popiołowych pod OPP oraz klap eksplozyjnych.
Zamawiający rezygnuje z konstrukcji transportowej na stropie elektrofiltra.
1.1.3. Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA oraz niskoprądowej:
Dokumentacja ma zawierać algorytmy sterowania, listę kompletności dostaw sprzętu
i oprogramowania w branży AKPiA oraz zasady zdalnego dostępu do systemu.
1.1.3.1. Prace projektowe obejmują:

projekt wprowadzenia obwodów sterowania i sygnalizacji do systemu
komputerowego bloku nr 5 i programu „elektrofiltry”.

projekt pracy energooszczędnej elektrofiltru E10, wykorzystującego zamontowane w
tym celu, przez Wykonawcę pyłomierze na wylocie spalin z elektrofiltru E10.

dobór zespołów prostowniczych.

projekt zasilania gniazd remontowych elektrofiltru E10.

projekty pozostałych instalacji wynikających z technologii przedstawionej przez
Wykonawcę.

projekt wykonawczy, projekt powinien obejmować dobór regulatorów, LKD.
1.1.3.2. Projekty techniczne powinny zawierać:

szczegółowy opis systemu zasilania i wyposażenia elektrycznego,

wyposażenie dla odbiorników elektrycznych,

obliczenia elektryczne,

plan sytuacyjny,

schematy ideowe,

schematy rozwinięte,

schematy montażowe,

plan tras kabli,

zestawienie rozdzielnic i kabli,

plany uziemienia i połączeń wyrównawczych,

lista przewodów i kabli,

kompletne założenia branżowe.

listę kompletności dostaw -LKD (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne).
1.1.3.3. Wymagania wobec regulatora napięcia:.

Dostawca regulatora napięcia musi posiadać polskie przedstawicielstwo w zakresie
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego regulatorów oraz dostęp do części
zamiennych na okres 10 lat od chwili zabudowania regulatora.

możliwość montażu panelu operatorskiego na drzwiach szafy sterowniczej,
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
17/40
Rew: AA




















1.1.3.4.


1.1.3.5.





możliwość wprowadzania danych regulatora (parametryzacja) przy użyciu panelu
operatorskiego,
możliwość pracy energooszczędnej wg. Parametrów otrzymywanych z pyłomierzy
(monitoringu spalin),
wprowadzanie nastaw serwisowych regulatora, kalibracja wejść analogowych oraz
wizualizacja pracy zespołu zasilającego i komory elektrofiltru przy użyciu komputera
przenośnego (należy dołączyć serwisowy program komputerowy),
załączanie zespołu zasilającego,
bezprądowe wyłączanie zespołu,
kontrola zabezpieczeń zespołu (3 wejścia alarmowe),
wykrywanie i sygnalizacja zwarć na podstawie analizy sygnałów napięcia elektrofiltru
lub prądu i napięcia uzwojenia pierwotnego transformatora WN,
wykrywanie niesymetrii zasilania (uszkodzenia jednego tyrystora),
wykrywanie i przerywanie wyładowań łukowych i iskrowych,
sygnalizacja lokalna i zdalna stanów awaryjnych,
ograniczanie na zadanym poziomie prądu zasilania zespołu, napięcia, elektrofiltru
lub napięcia elektrofiltru przy strzepywaniu,
możliwość zadawania częstości przeskoków,
pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej komory,
wykrywanie ulotu wstecznego i ograniczanie prądu elektrofiltru po wykryciu ulotu
wstecznego,
pomiar czasu rzeczywistego i rejestracja zdarzeń dotyczących regulatora,
rejestracja przebiegu chwilowego napięcia elektrofiltru,
sterowanie pracą dwóch napędów strzepywaczy,
ograniczenie maksymalnej wartości liczby sterującej (kąt zapłonu tyrystorów),
dwa znormalizowane wyjścia 4-20 mA do podłączenia zewnętrznych mierników
prądu i napięcia elektrofiltru,
autodiagnostyka regulatora.
Projekt techniczny nowej rozdzielnicy zasilającej 5DE01, wyposażonej w układ pomiarowy
zużycia energii przez elektrofiltr, w tym:
dobór zabezpieczeń w rozdzielnicy 5CA i kabli dla obwodów zasilających nową
rozdzielnicę 5DE01.
dobór zabezpieczeń i kabli szaf sterowniczych, ogrzewania, strzepywaczy zasilanych
z 5DE01.
Projekt techniczny systemu zasilania poszczególnych komór elektrofiltru wysokim
napięciem (schematy ideowe), w tym:
zabudowa zespołów prostowniczych i szaf zasilająco sterowniczych schemat
prefabrykacji i zabudowa szaf
uziemienie robocze i ochronne zespołów prostowniczych i szaf zasilającosterowniczych oraz instalacja uziemiająca całego elektrofiltru
instalacja niskiego napięcia między szafami zasilająco-sterowniczymi a zespołami
prostowniczymi
instalacja kontrolno-pomiarowa między szafami a zespołami prostowniczymi
instalacja wysokiego napięcia między zespołami prostowniczymi a elektrodami
ulotowymi z zastosowaniem odłączniko-uziemników (2 szt. w torze), dopuszcza się
umieszczenie jednego z odłączniko- uziemników w zespole prostowniczym
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
18/40
Rew: AA
(zaproponowane rozwiązanie musi umożliwić wykonanie próby biegu jałowego i
próby zwarcia zespołu prostowniczego)

instalacja blokad i zabezpieczeń zespołów prostowniczych pomiędzy odłącznikouziemnikami a szafami zasilająco-sterowniczymi zespołów

instalacje połączeń wyrównawczych elektrofiltru w tym jej podłączenie do instalacji
uziemień elektrofiltru
1.1.3.6. Projekt techniczny zasilania i sterowania motoreduktorów napędów strzepywaczy, w tym:

szafy zasilająco-sterownicze strzepywaczy – schemat prefabrykacji i zabudowa szaf,
rozmieszczenie podzespołów

rozmieszczenie i zabudowa aparatury obiektowej

instalacje kablowe pomiędzy szafami zasilająco-sterowniczymi strzepywaczy a
napędami strzepywaczy,

montaż łączników krzywkowych w obudowie silnikowych przy napędach
strzepywaczy, stopień ochrony obudowy łącznika IP65.
1.1.3.7. Projekt techniczny układu ogrzewania izolatorów zawieszeniowych, izolatorów
obrotowych oraz lejów zsypowych elektrofiltru, w tym:

szafy zasilająco sterownicze ogrzewania, schemat prefabrykacji i zabudowa szaf

rozmieszczenie i zabudowa aparatury obiektowej

instalacje kablowe pomiędzy szafami zasilająco-sterowniczymi ogrzewania a
aparaturą obiektową
1.1.3.8. Projekt techniczny instalacji oświetlenia elektrofiltru, w tym:

dobór kabla zasilającego nową rozdzielnicę oświetleniową z rozdzielnicy RS3,

instalacje oświetleniowe na elektrofiltrze i poziomu podestów lejów elektrofiltru oraz
układu odpopielania. Oświetlenie zewnętrzne na pierwszym poziomie elektrofiltru
nad ciągiem komunikacyjnym powinno załączać się wyłącznikem zmierzchowym,
pozostałe poziomy powinny mieć wyłączniki załączane przez obsługę. Oświetlenie
wewnętrzne elektrofiltru powinno być załączane przez obsługę wyłącznikiem
umieszczonym na zewnątrz przy drzwiach wejściowych.

rozdzielnica oświetleniowa – schemat prefabrykacji i zabudowa rozdzielnicy

instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przestrzeni pod elektrofiltrem.
1.1.3.9. Projekt instalacji gniazd remontowych elektrofiltru, w tym:

dobór kabla zasilającego rozdzielnice gniazd remontowych (nową rozdzilenicę
gniazd remontowych dostarcza Wykonwaca),

rozdzielnice gniazd serwisowych – schemat prefabrykacji i zabudowa rozdzielnic

instalacja gniazd remontowych 3x400 V, 230V.
1.1.3.10. Projekt remontu pomieszczenia, w tym:

wymiana instalacji oświetleniowej (podstawowej i bezpieczeństwa),

wymiana instalacji gniazd 230V,
1.1.4. Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze):
Nie dotyczy
1.1.5. Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej:
Zachowenie istniejącej instalacji MTF pod E10 z 16 pompami Moellera i zasuwami płaskimi
pod 16 lejami w istniejącej podziałce. Ponowna antykorozja wszystkich urządzeń pod
elektrogfiltrem wraz z podestami obsługowymi oraz odmalowanie ścian obudowy od zewnątrz
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
19/40
Rew: AA
i wymiana płytek elewacyjnych od zewnętrz. Należy pozostawić wszystkie czynne rurociągi
z mediami spinające elektrofiltr ze stacją SW4.
1.1.6. Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej:
Dokumentacja powykonawcza (wraz z wymaganymi protokołami badań i sprawdzeń)
przygotowana i podpisana przez kierownika budowy umożliwiająca uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). Powykonawczy operat geodezyjny wykonany przez
uprawnionego geodetę. Wykonawca w ramach prac będzie zobligowany uzyskać pozwolenie
na użytkowanie (jeżeli takowe będzie wynikało z pozwolenia na budowę) lub uzyskać
„milczącą zgodę” właściwego organu nadzoru budowlanego po zakończeniu prac zgodnie z
decyzją pozwolenia na budowę.
1.1.7. Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin:
Nowy elektrofiltr o emisji spalin < 50 mg/Nm3 z układem ograniczjącym potrzeby własne
powiązany z nowymi kanałami spalin i istniejącą instalacją odpopielania. Wymaga się, aby
nowozaprojektowany elektrofiltr zachowywał parametry w zakresie emisji w przypadku awarii
jednej komory. Elektrofiltr ma być posadowiony na istniejących słupach nośnych i istniejącej
ramie elektrofiltru. Elektrofiltr musi mieć zaprojektowy układ kierująco dławiący zapewniający
równomierny rozpływ strugi gazu na poprzecznym przekroju komory zapewniający
nieprzechładzanie ścian elektrofiltru. Pozostawiona konstrukcja nośna ma być ponownie
przeliczona na wytrzymałość, wypiaskowana i zabezpieczona antykorozyjnie w klasie C4.
Należy zapewnić izolację ścian i dachu elektrofiltru uwzględniającą zwiększone oddziaływanie
wiatru w strefie nadmorskiej, szczególnie od strony sprężarkowni. Spadek temperatury spalin
po przejściu przez elektrofiltr nie może przekroczyć 2 stopni C na lewym i prawym ciągu.
Nowy elektrofiltr i kanały spalin mają być pokryte blachą trapezową o kolorze takim ja nowe
kanały spalin na instalacji DeSOx. Włazy wejściowe mają być prostokątne o gabarytach
umożliwiających swobodne wejście do wnętrza elektrofiltru. Wszystkie obróbki blacharskie
mają w pełni zabezpieczać elektrofiltr przed oddziaływaniem warunków pogodowych.
Należy zaprojektować schody wejścowe na elektrofiltr z poziomu „0” od strony E9 oraz z
kotłowni poz.”8m”. Stacja SW4 będzie w przyszłości zlikwidowana.
Należy zaprojektować i wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym tabliczki opisowe wszyskich
urządzeń elektrofiltru we wszystkich branżach wg terminologii stosowanej w EDF Wybrzeże z
późniejszymich montażem obiektowym.
1.1.8. Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:
Wykorzystanie do ograniczenia potrzeb własnych istniejącego pyłomierza na monitoringu
spalin.
Dla całości Dokumentacji projektowej - powykonawczej
Muszą być spełnione poniższe wymagania Zamawiającego (bez względu na brak przepisów
prawa w tym zakresie):
1.2.1 Dokumentacja projektowa wykonawcza musi być kompletna co do celu, któremu ma służyć
oraz zgodna z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego w tym zakresie, a w
szczególności:

Zamawiający wymaga (pomimo braku wymogu prawnego), by forma dokumentacji
wykonawczej była zgodna z formą zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
20/40
Rew: AA







z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z późn.zm.).
Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie
dokumentacji w języku polskim lub posiadać stosowne tłumaczenia w tym:

Wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjnowysokościowe i inwentaryzacyjne w tym inwentaryzację geodezyjną, np.
inwentaryzację słupów nośnych, ramy elektrofiltru, projektowanych kanałów
spalin, instalację odpopielani, króćców na OPP i wentylatorach spalin, przejścia
przez ścianę kotłowni itp.

Dokumentacja ta musi zawierać opracowany Projekt Organizacji Robót wg
wzorca EDF dla przedmiotowych robót, projekty rusztowań, projekt
posadowienia żurawia lub dźwigu przejezdnego wraz z projektem jego pracy

W zakresie prac jest opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich
branż, które umożliwią realizację prac zleconych przez Zamawiającego
spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy,
warunków sanitarnych, ochrony środowiska (w tym ochrony przed hałasem)
i ochrony
pożarowej
oraz
posiadających
wymagane
uzgodnienia
i zatwierdzenia.
Zamawiający wymaga by Dokumentacja wykonawcza zawierała wszystkie
inżynieryjne założenia i obliczenia, wykonane do projektowania konstrukcji lub
instalacji.
Wszystkie Dokumentacje muszą zawierać oświadczenie autorów o przekazaniu praw
autorskich na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru prac
przy realizacji kontraktu.
Dokumentacja wykonawcza musi zawierać opracowane instrukcje rozruchu oraz
instrukcje obsługi i eksploatacji w trakcie rozruchu, a także zestawienie parametrów i
dokumentów odbiorowych dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych,
technologicznych oraz zastosowanych urządzeń maszyn, ze szczególnym
uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa.
Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma
prawo do odrzucenia dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna
z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, właściwymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji błędów, braków
i niezgodności w terminach określonych umową.
Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie
realizacji przedmiotu Umowy w oparciu o tą dokumentację, ciąży wyłącznie na
Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz
Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich błędów
i koszty niezbędnych prac naprawczych wynikłych z błędów projektowych lub
niewłaściwej inwentaryzacji stanu istniejącego dla potrzeb projektowych.
Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja wykonawcza musi posiadać
wymagane prawem uzgodnienia oraz musi być pozytywnie zaopiniowana bez uwag
przez uprawnionych rzeczoznawców w zakresie ppoż., BHP i ergonomii, oraz
higieniczno-sanitarnym lub posiadać adnotacje o braku konieczności opiniowania
naniesioną przez uprawnionych rzeczoznawców, musi też zwierać analizę i ocenę
ryzyka.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
21/40
Rew: AA
1.2.2 Projekty techniczne, wykonawcze instalacji elektrycznych powinny być opracowane
w sposób pozwalający na wykonanie na ich podstawie instalacji. Projekt techniczny
powinien zawierać szczegółowe rozwiązania techniczne i składać się z:

opisu technicznego,

części obliczeniowej zawierającej zestawienia mocy szczytowych, prądów
zwarciowych, przekrojów oraz zabezpieczeń przewodów i odbiorników, środków
ochrony przeciwporażeniowej;

rysunków technicznych – schematy połączeń, plany instalacji, rysunki wykonawcze;

zestawień materiałów – dane techniczne i ilość niezbędnych materiałów i sprzętu
instalacyjnego.

albumu kabli
1.2.3 Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z
wymaganiami norm oraz przepisów z uwzględnieniem różnorodnych wymagań
technicznych i innych uwarunkowań takich jak:

przeznaczenia obiektu (pomieszczenia: mieszkalne, ogólnego przeznaczenia,
warsztatowe, przemysłowe lub inne);

technologii budowy lub przebudowy obiektu oraz rodzaju i właściwości
zastosowanych materiałów budowlanych;

rodzaju i mocy zainstalowanych odbiorników energii;

warunków środowiska oddziałujących szkodliwie na instalacje i urządzenia oraz
spodziewanego niekorzystnego oddziaływania instalacji i urządzeń na otoczenie;
1.2.4 Wymagania ogólne dotyczące sposobów wykonania instalacji:

Ułożenie przewodów i zastosowany osprzęt elektrotechniczny oraz materiały
ochronne i mocujące powinny być takie, aby w czasie normalnej pracy i podczas
zakłóceń (przeciążenia, zwarcia) nie następowało istotne pogorszenie się właściwości
przewodów oraz, aby było zachowane pełne bezpieczeństwo pod względem
porażeniowym, pożarowym i innym.

Przewody ułożone w sposób niewidoczny dla użytkownika (w tynku, pod tynkiem itp.)
powinny być prowadzone poziomo lub pionowo, a w podłodze i na suficie równolegle
lub prostopadle do naroży.

Przewody ułożone w szczelinach dylatacyjnych, w miejscach łączenia płyt i bloków
budowlanych powinny być tak prowadzone, aby w przypadku spodziewanych
naturalnych przemieszczeń nie następowało uszkodzenie przewodów.

Rury, listwy i kanały instalacyjne, wsporniki i inne elementy, w których lub na których
są układane przewody, nie mogą mieć ostrych krawędzi zagrażających
uszkodzeniem izolacji przewodów oraz powinno być tam tyle miejsca, aby przy
układaniu przewodów nie powstawały ich ostre zagięcia lub załamania.

W instalacjach wykonanych z zastosowaniem listew i kanałów instalacyjnych ochrona
przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim powinna być zachowana również
po zdjęciu pokryw; zdjęcie pokryw powinno być możliwe jedynie za pomocą
odpowiednich narzędzi.

Kanały instalacyjne do prowadzenia i ochrony przewodów mogą być mocowane tylko
na powierzchniach ścian, filarów i sufitów lub w specjalnie wykonanych kanałach w
podłodze; kanały instalacyjne nie mogą być montowane pod tynkiem, w betonie itp.
1.2.5. Podstawowe wymagania obowiązujące w Polsce, dotyczące projektowania instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych zawarte są w:
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
22/40
Rew: AA

wieloarkuszowej normie PNE-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych,

normie SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania,

normie SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z późniejszymi zmianami.
1.2.6 Zamawiający wymaga, aby instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem,
spełniały następujące warunki:

instalacja powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem (mechanicznym,
chemicznym); kable i przewody elektryczne powinny być prowadzone w taki sposób,
aby podczas normalnej eksploatacji nie mogły zostać np. przecięte, zerwane,
uderzone czy najechane. Bieg trasy kablowej powinien być dobrany tak, by również
podczas ewentualnej awarii przewody nie uległy uszkodzeniu wskutek np. wypływu
pary lub gorącej cieczy czy zalania chemikaliami;

wszelkie połączenia i rozgałęzienia przewodów muszą być wykonane wewnątrz
obudów urządzeń przeciwwybuchowych przewidzianych do zastosowania w danej
strefie.

W spółkach grupy EDF podwyższa się wymagania dla urządzeń w wykonaniu
przeciwwybuchowym dla kategorii 3 (strefy 2 i 22). Urządzenia tej kategorii muszą
posiadać (dodatkowo) stopień szczelności nie niższy niż IP64.
III.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT
1. Wymagania szczegółowe dla realizacji prac
Z uwagi na bliskie sąsiedztwo elektrofiltrów będących w ruchu bądź rezerwie produkcyjnej należy
zachować szczególną ostrożność w prowadzeniu prac remontowych, transporcie elementów i
części zamiennych .
Pomiędzy budynkiem kotłowni i elektrofiltrem przebiega zbiorczy taśmociąg żużla który będzie
pracował w okresie modernizacji elektrofiltru.
1.1. Każda praca na terenie Zamawiajacego musi być wykonywana na Pisemne Polecenie na
Pracę. Zgłoszenie wystawienia Polecenia na Pracę musi nastąpić z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem.
1.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za terminową i zgodną z przyjętym harmonogramem
realizację i koordynację wszystkich prac związanych z pracami,
1.3. Wykonawca/podwykonawca wykonujący przegląd/inspekcję/ocenę stanu technicznego
elektrofiltra musi być producentem elektrofiltrów lub posiadać autoryzację producenta
elektrofiltrów do wykonywania tego typu prac.
1.4. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawiać na bieżąco wstępne wyniki prac tak, aby przy
nadzorze Zamawiającego, mógł w trybie niezwłocznym wykonywać naprawy
zakwestionowanych elementów. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z
Zamawiającym przy ustalaniu technologii napraw.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
23/40
Rew: AA
1.5. W przypadku uszkodzenia wyposażenia elektrofiltra (np. termopar, kabli, czujników, armatury,
izolacji w miejscach nie objętych badaniami itp.) w trakcie wykonywania prac Wykonawca
zobowiązany będzie do naprawienia powstałych szkód na swój koszt.
1.6. Stanowisko pracy musi posiadać trwałe wygrodzenie z wyznaczonymi i oznakowanymi
bramkami wejściowymi.
1.7. Wszystkie urządzenia transportu pionowego Wykonawcy muszą posiadań aktualne certyfikaty
i dopuszczenia do pracy, oraz posiadać wymagane odbiory pomontażowe wykonane przez
uprawnione osoby bądź urzędy (UDT)
1.8. Wszelkie prace spawalnicze na elementach wykonane będą zgodnie z Polską Normą lub
dostarczoną dokumentacją.
1.9. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla prowadzonych przez
siebie prac.
1.10. Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatację i demontaż używanych do wykonania prac
remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca.
1.11. Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań muszą być prowadzone w sposób zgodny z
procedurą obowiązująca w przedsiębiorstwach Grupy EDF Polska „Zasady postępowania
podczas prac na wysokości – rusztowania ruchome podesty robocze, drabiny”, stanowiąca
załącznik do niniejszej specyfikacji
1.12. Na rusztowania wymagany będzie projekt. Budowa rusztowania realizowana będzie przez
pracowników posiadających uprawnienia do budowy rusztowań..
1.13. Wykonawca przed przystąpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny
prac wraz z podaniem kluczowych stanowisk na przykład takich jak: Kierownik Prac, Kierownik
Budowy, Mistrzowie, Kierujący Zespołem Pracowników
1.14. Zamawiający udostępni w ramach umowy do użytkowania Wykonawcy istniejące sprawne
suwnice, elektrowciągi, wciągarki, dźwigi osobowo-towarowe.
1.15. Przekazanie w użytkowanie oraz odbiór urządzenia po wykonaniu prac nastąpi protokolarnie
pomiędzy Wykonawcą, a właściwym przedstawicielem Zamawiającego.
1.16. Wszystkie dodatkowe urządzenia dźwigowe i transportowe niezbędne do wykonania prac
dostarczy Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest również do naprawy na swój koszt
udostępnionych urządzeń dźwigowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie prowadzonych
prac.
1.17. Załadunek, transport i wyładunek na terenie Zakładu wykonuje Wykonawca.
1.18. Wszystkie urządzenia dźwigowe nie obsługiwane przez pracowników Zamawiającego będą
obsługiwane tylko przez tych pracowników Wykonawcy, którzy legitymują się odpowiednimi do
tego uprawnieniami.
1.19. Prace termoizolacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z zakresem i dokumentacją
techniczną. Powierzchnia przed zaizolowaniem będzie czysta, sucha i zabezpieczona
antykorozyjnie. Wykonawca nie rozpocznie prac przed uzyskaniem zgody przedstawiciela
Zamawiającego. Po zaizolowaniu Wykonawca nie będzie prowadził w okolicach wykonanej
uprzednio izolacji żadnych prac spawalniczych chyba, że uzgodni to z przedstawicielem
Zamawiającego.
1.20. Materiały użyte do izolowania muszą odpowiadać warunkom pracy (temperatura czynnika
oraz osiągnięcie temperatury płaszcza poniżej 50ºC), być jednorodne i posiadać atest
Polskiego Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku izolacji wielowarstwowych złącza będą
wykonywane w układzie szachownicowym.
1.21. Pokrycia zewnętrzne izolacji będą wykonywane z blachy ocynkowanej lub trapezowej
powlekanej. Pokrycia zewnętrzne płaszczyzn poziomych będą wykonywane tak, aby
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
24/40
Rew: AA
połączenia fragmentów blach pokryciowych izolacji było tak ukształtowane, aby uniemożliwić
penetracje wody. Izolacja będzie wykonana tak, aby uzyskać jak najbardziej jednolitą i gładką
powierzchnię bez szczelin lub otworów.
1.22. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach
wystarczających do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace będą prowadzone na
polecenia pisemne.
1.23. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w fazie rozruchu
urządzenia po remoncie.
1.24. Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia wymagane do prac na urządzeniach
energetycznych. Zamawiający nie zapewnia pracowników do pełnienia funkcji nadzorującego.
1.25. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia niezbędnych poświadczeń wykonania i
zatwierdzenie dokumentów umożliwiających przekazanie remontowanych urządzeń do
eksploatacji.
1.26. Wykonawca zobowiązany jest poprzez swój dozór do stałego nadzorowania zleconych robót
i informowanie Zamawiającego o stanie i zaawansowaniu prac.
1.27. Wykonawca zabezpieczy właściwe materiały, narzędzia, urządzenia
oraz posiada
technologie umożliwiające realizacje zleconych zadań.
1.28. Wykonawca musi posiadać potencjał organizacyjny i ludzki umożliwiający w przypadkach
koniecznych realizację harmonogramu pracą na trzy zmiany, w niedziele i święta.
1.29. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika realizacji prac oraz do
przestrzegania norm i zarządzeń obowiązujących na terenie Zakładu.
1.30. Wykonawca musi posiadać możliwość prowadzenia we własnym zakresie transportów
wewnętrznych na terenie Zakładu
1.31. Wymagania dla branży elekrycznej.
1.31.1 W zakresie zadania jest dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji
zadania wynikających z projektu a w szczególności:

Dostawa zespołów prostowniczych.

Dostawa nowego sterownika elektrofiltru,

Dostawa szaf zasilająco-sterowniczych, w których zabudowane będą m.in.: regulatory
napięcia i niezbędna aparatura.

Dostawa szaf strzepywaczy,

Dostawa szafy ogrzewania,

Dostawa rozdzielnicy gniazd remontowych,

Dostawa wszystkich kabli i przewodów zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjncych.

Dostawa opraw oświetleniowych.

Dostawa skrzynek sterowania miejscowego.

Dostawa niezbędnych materiałów, zgodnie z LKD zawartą w projekcie wykonawczym.
1.31.2 Demontaże.

Zakres demontaży ma zostać określony w projekcie wykonawczym. W szczególności
przewidywać ma:

Demontaż rozdzielnicy zasilającej 5DE01,

Demontaż istniejących szaf: zasilająco-sterowniczych S1÷S8, strzepywaczy SC1,
ogrzewania SPW, przetworników pomiarowych 5NQ01KN01.

Demontaż instalacji zasilania strzepywaczy.

Demontaż instalacji oświetlenia.

Demontaż instalacji gniazd remontowych.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
25/40
Rew: AA



1.31.3

Demontaż kabli zasilających.
Demontaż zbędnych przewodów i kabli.
Pozostałe niezbędne prace demontażowe wynikłe w trakcie wykonywania zadania.
Prace montażowe i uruchomieniowe.
Prace montażowe obejmują zabudowę wszystkich elementów, zgodnie z projektem
wykonawczym. W szczególności należy przewidzieć:

Ułożenie i przyłączenie kabli i przewodów zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych.

Zabudowę szaf rozdzielczych wraz z niezbędną aparatura w miejscu powstałym po
demontażu starych szaf.

Wykonanie instalacji oświetleniowej,

Wykoananie instalacji gniazd remontowych,

Wykonanie wszelkich niezbędnych, określonych w projekcie, prac wykończeniowobudowlanych, montażowych i uruchomieniowych.

Wykonanie pomiarów i przeprowadzenie prób funkcjonalnych.

Sporządzenie instrukcji eksploatacji.

Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz protokołów z badań
pomontażowych i ochrony przeciwporażeniowej.
1.31.4 Wymagania w zakresie zgodności z przepisami
Urządzenia powinny spełniać wymagania dyrektyw europejskich w zakresie
kompatybilności elektromagnetycznej i sprzętu elektrycznego.
Tab. 1. Wykaz norm do stosowania.
PN-EUrządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
4700:1998
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
PN-IEC 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-86/E-88600 przekaźniki energoelektryczne. Postanowienia ogólne
PN-93/E-88641
Przekaźniki energoelektryczne - Przekaźniki i zespoły automatyki
energoelektrycznej -Terminologia
Przekaźniki energoelektryczne - Układy zabezpieczeniowe
PN-EN 60255
Przekaźniki energoelektryczne
PN-EN 61810
Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące
PN-86/E-88601
PN-EN
1:1999
61733- Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe - Interfejsy
komunikacyjne zabezpieczeń - Postanowienia ogólne
1.31.5 Gospodarka kablowa
1.31.5.1.





Wymagania dla gospodarki kablowej.
Instalacje kablowe (kable elektroenergetyczne, sygnałowe i systemowe) będą spełniać
wymagania: N-SEP-E-004.
Kable należy dobrać odpowiednio do warunków obciążeniowych, napięciowych,
zwarciowych i klimatycznych.
Należy stosować kable z żyłami miedzianymi,
Kable od skrzynek pośrednich do silników mają być w izolacji gumowej,
Kable nie będą łączone za pomocą muf.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
26/40
Rew: AA








Żyły kabli siłowych o przekroju do 6mm2 będą jednodrutowe. Dla większych przekrojów
będą zastosowane kable z żyłami wielodrutowymi. Minimalny przekrój żyły miedzianej dla
kabli siłowych będzie wynosił 2,5 mm2.
Dla kabli sterowniczych ogólnego przeznaczenia minimalny przekrój żyły nie będzie
mniejszy niż 1,5 mm2.
Kable sterownicze o przekroju powyżej 1,5 mm2 będą miały żyły wielodrutowe.
Kable siłowe dla napięcia do 1kV będą posiadały izolację 0,6/1kV
Wszystkie kable powinny być oznaczone na początku i końcu kabla, w miejscach
rozgałęzień przy przejściu przez przegrody i przepusty z każdej strony, oraz w odstępach,
co około 20m. Stosować trwałe oznaczniki metalowe lub inne, odporne na różne warunki
otoczenia. Na oznaczniku należy umieścić trwale opisy zawierające:
 oznaczenia kabla,
 typ i przekrój kabla,
 początkowy i końcowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilającej – oznaczenie
rozdzielnicy zasilanej/ napędu zasilanego),
 rok ułożenia.
Przewody w rozdzielnicy, szafie zasilająco-sterowniczej i skrzynkach sterowania
miejscowego powinny być wyposażone w kostki opisowe (adresowe, kierunkowe) z pełnym
adresem macierzystym i docelowym umożliwiającym jednoznaczne określenie miejsca ich
podpięcia,
Kable muszą być:
 układane w sposób uporządkowany,
 przytwierdzone do tras za pomocą przykręcanych obejm w odległościach 2÷3 m –
na pionowych odcinkach,
 zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci,
 w miejscach przejść przez ściany i stropy chronione, a więc wykonane w
przepustach rurowych; wszystkie miejsca przejść przez ściany i stropy należy
uszczelnić masą ognioodporną; nowe kable i półki kablowe w obrębie przepustów
kablowych oraz 300 mm przed i za nim należy pokryć powłoką przeciwogniową o
grubości 1 mm,
 przy przejściach przez podłogi chronione do wysokości bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami; jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym
można stosować rury stalowe, korytka blaszane, itp.
 kable siłowe i sterownicze muszą być prowadzone w odrębnych korytach lub na
oddzielnych półkach kablowych w kanałach i tunelach kablowych,
 prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym.
Wymagania dotyczące rezerwy kablowej:
 w kablach z jednym pomiarem lub elementem sterującym - 10% rezerwy, ale nie
mniej niż 2 żyły,
 w kablach z więcej niż jednym pomiarem lub elementem sterującym - 10% rezerwy,
ale nie mniej niż 3 żyły,
 dla kabli pomiędzy szafami (lub szafami a systemem) powyżej 20 par przewodów –
co najmniej 4 pary rezerwy,
 dla światłowodów do 10 włókien – minimum 4 włókna rezerwy.
1.31.5.2





Trasy kablowe:
muszą być wykonane z elementów zabezpieczonych w technologii ocynku ogniowego,
elementy ocynkowane nie będą spawane,
powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinny być przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegały w liniach poziomych i pionowych,
powinny być prowadzone tak, aby minimalizować niebezpieczeństwo pożaru;
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
27/40
Rew: AA












konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych,
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów,
elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały.
muszą mieć zapewnioną ciągłość uziemienia całości konstrukcji tras kablowych.
odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami nie może być większa niż 2 m
rurowe przejścia kablowe powinny być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia
uszkodzenia kabla. Kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w
ochronnych rurach.
wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny być połączone mechanicznie i
elektrycznie.
połączenia kablowe i montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras
kablowych oraz montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych uwzględniając zalecenia
Polskiej Normy PN – IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” głównie
w zakresie instalacji ochrony przeciwporażeniowej.
należy zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawędzie tras
kablowych.
na korytkach kablowych w miejscach zejść z nich kabli muszą być nałożone nakładki, które
zapobiegną uszkodzeniu się izolacji kabli.
kable powinny być prowadzone po zoptymalizowanych trasach wyznaczonych na
rysunkach w projekcie technicznym.
przepusty kablowe pomiędzy rozdzielnicami, szafami i innymi urządzeniami elektrycznymi
będą uszczelnione preparatami o odporności ogniowej EI60 zgodnie z przepisami p.
pożarowymi (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów - Dz. U nr 84 poz.563 z 2006 roku).
w celu ograniczenia zakłóceń należy zachować odpowiednią odległość tras kablowych
systemowych od kabli siłowych 6kV.
na półkach kablowych i korytach należy przewidzieć 10% rezerwy miejsca,
2. Ruch próbny
2.1. Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z
udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie
szczegółowym
2.2. Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli urządzenia, które podlegały
remontowi będą pracować nieprzerwanie przez 72 godziny, lub łącznie 72 godziny za zgodą
zamawiającego, gdy warunki ruchowe nie pozwolą na ciągłą pracę .
2.3. Zamawiający może skrócić 72 godzinny ruch próbny. Wynik skróconego ruchu próbnego
będzie traktowany wtedy jako pozytywny.
2.4. Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę,
Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny,
zabezpieczone dojścia, sprzęt i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w
dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – w obrębie realizowanego zadania)
2.5. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w Ruchu Próbnym, w
odbiorach częściowych i końcowych
2.6. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani
dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców
2.7. Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Ruchu Próbnego, który powinien
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru
2.8. W przypadku niepowodzenia Ruchu Próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do
wykonania na swój koszt włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
28/40
Rew: AA
koszty łącznie z podatkiem VAT takich prac, które spowodują spełnienie warunków
odbiorowych w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. W takim przypadku Ruch Próbny
zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym, koszty z tym związane zostaną
zrefundowane przez Wykonawcę, gdy Zamawiający o nie wystąpi
3. Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe
3.1. Zamawiający wymaga wykonania następujących pomiarów:









Pomiary rozpływu strugi gazu w elektrofiltrze
Próba napięciowa statyczna
Próba napięciowa dynamiczna
Zdjęcie charakterystyki prądowo napięciowe.
Próby sterowania z systemu pracy bloku
Próby pracy energooszczędnej.
Pomiary poziomu hałasu zainstalowanych i zmodernizowanych urządzeń. Poziom hałasu
nowych i modyfikowanych urządzeń – pomiar wg PN-EN ISO 3746, PN-EN ISO 3744
Sprawdzenie zachowania poziomu drgań budowli,
Pomiary ilości przepływu spalin za elektrofiltrem oraz parametrów odniesienia spalin
(temperatura, ciśnienie, wilgotność), Strumień objętości spalin z wykorzystaniem
siatkowego pomiaru ciśnień dynamicznych wg PN-Z -04030-7:1994
Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający
aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
3.2. Pomiary w branży elektrycznej:



Po ułożeniu wszystkich przewodów, należy przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji
wszystkich obwodów. Wartości tej rezystancji, zgodne z wymogami PN w tym zakresie,
pozwolą stwierdzić, że badane obwody nadają się do eksploatacji.
Po zakończeniu połączeń całości obwodów należy wykonać pomiary skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej.
Po zakończeniu badań, Wykonawca sporządzi protokół z wykonanych pomiarów, którego
pozytywne wyniki są warunkiem dopuszczenia sprawdzanej instalacji do eksploatacji.
3.3. Wymagania ogólne dla pomiarów gwarancyjnych






Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później
niż 4 miesiące liczonych od daty przekazania Instalacji do eksploatacji,
Wykonawca nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia prac i przekazania do
ruchu próbnego zaproponuje Wykonawcę pomiarów gwarancyjnych, a po uzyskaniu
akceptacji, w terminie 2-ch tygodni przedstawi program program pomiarów wraz z
terminem ich wykonania celem akceptacji,
Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone przez uzgodnionego przez Strony
Wykonawcę pomiarów, na wniosek Wykonawcy i na jego koszt,
Wyniki Pomiarów Gwarancyjnych nie będą uwzględniały niepewności pomiarowych.
Sprawdzenie dotrzymania parametrów gwarancji, przy innych parametrach eksploatacji niż
określonych dla punktów pracy określonych w ST, nastąpi w oparciu o krzywe korekcyjne.
Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzone w oparciu o program Pomiarów
Gwarancyjnych uzgodniony między Wykonawcą, wykonawcą pomiarów a Zamawiającym.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
29/40
Rew: AA

Program Pomiarów Gwarancyjnych winien obejmować i szczegółowo przedstawiać
następujące informacje dotyczące sposobu wykonywania pomiarów:
 zakres pomiarów,
 metodykę pomiarów,
 harmonogram pomiarów,
 charakterystyka aparatury pomiarowej,
 sposób i miejsce poboru próbek, sposób ich zabezpieczenia i rozdzielania,
 opis przebiegu pomiarów.



Pomiary Gwarancyjne powinny być przeprowadzone w jednym czasie dla wszystkich
mierzonych parametrów danego punktu pracy.
Pomiary Gwarancyjne dla każdego punktu pracy trwać będą 9 h, przy czym pomiar
właściwybędzie trwać będzie 6 godzin. Ponadto, pomiary gwarancyjne obejmować będą
całodobowy test pracy w układzie pracy energooszczędnej.
Pomiary Gwarancyjne będą wykonywane przy pomocy niezależnej aparatury pomiarowej,
która będzie zainstalowana w przewidzianych przez niezależną firmę pomiarową
przekrojach pomiarowych. W uzgodnionych przypadkach może zostać wykorzystana
zabudowana aparatura ruchowa. Podesty obsługowe, króćce pomiarowe do Pomiarów
Gwarancyjnych, liczniki zużyć mediów procesu zostaną wykonane, dostarczone i
zamontowana przez Wykonawcę jako część Prac.
3.4. Zakres pomiarów, w tym gwarancyjnych
Zakres pomiarów gwarancyjnych został określony w punkcie I.3.3. Specyfikacji Technicznej





Ciągłe pomiary stężenia pyłu w spalinach za elektrofiltrem;
Rocznego zużycia energii elektrycznej określone na podstawie komisyjnych odczytów
stanów liczników energii elektrycznej zamontowanych na rozdzielniach,
Spadek ciśnienia maksymalny w elektrofiltrze,
Spadek temperatury w elektrofiltrze,
Podciśnienie w elektrofiltrze,
3.5. Wykonawca pomiarów gwarancyjnych




Niezależna firma pomiarowa wykonująca Pomiary Gwarancyjne powinna posiadać
certyfikat akredytacji w zakresie emisji oraz spełniać wymagania dokumentu PKN-CEN/TS
15675:2009.
Niezależna
firma
pomiarowa
wykonująca
Pomiary
Gwarancyjne
powinna
posiadać
zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowego oraz
bezpieczeństwa i higieną pracy zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-N18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005 oraz dysponować odpowiednim potencjałem ludzkim
jak i zapleczem technicznym dla przeprowadzenia jednoczesnych pomiarów na trzech
ciągach spalin.
Pomiary Gwarancyjne powinny być przeprowadzane przy użyciu niezależnej
zainstalowanej na czas pomiarów aparatury pomiarowej.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do oceny parametrów gwarantowanych aparatury
ruchowej (z wyjątkiem tych przypadków, w których nie jest możliwe ze względów
technicznych zainstalowanie innej). W takich sytuacjach urządzenia ruchowe, które będą
wykorzystane do oceny spełnienia gwarancji, muszą posiadać ważne certyfikaty
uwierzytelnienia lub legalizacji. Dla urządzeń, które nie znajdują się na liście urządzeń
podlegających uwierzytelnieniu lub legalizacji Urzędu Miar, konieczne jest wykonanie ich
wzorcowania na obiekcie w trakcie bezpośrednich badań porównawczych,
wykorzystujących referencyjne metody pomiarowe. Dotyczy to głównie automatycznych
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
30/40
Rew: AA


analizatorów spalin, pyłomierzy oraz urządzeń do pomiarów strumieni spalin.
Do obowiązków niezależnej firmy pomiarowej wykonującej Pomiary Gwarancyjne należy
również pobór mediów procesu i ich rozdział.
Niezależna firma pomiarowa wykonująca Pomiary Gwarancyjne powinna stosować
metodyki referencyjne zgodne z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości
pobieranej wody.
Wykonawca Pomiarów Gwarancyjnych powinien posiadać odpowiednie pozwolenia do
wykonywania takich pomiarów pod rygorem ich nieważności.
3.6. Sposób oceny i dotrzymania wartości gwarantowanych



Ocena gwarantowanych wartości zostanie przeprowadzona niezwłocznie po Pomiarach
Gwarancyjnych.
Oceny dokona niezależna firma pomiarowa wykonująca Pomiary Gwarancyjne na
podstawie uzyskanych wyników i obliczeń. Ocena obejmować będzie zestawienie
uzyskanych wyników poszczególnych parametrów gwarantowanych wraz z ich oceną, co
do dotrzymania gwarancji.
Oceny wyników nie będą uwzględniały niepewności pomiarowych.
3.7. Raport Pomiarów Gwarancyjnych


Nie później niż 6 tygodnie po zakończeniu Pomiarów Gwarancyjnych, niezależna firma
pomiarowa wykonująca Pomiary Gwarancyjne powinna przedstawić wyniki z Pomiarów
Gwarancyjnych, a nie później niż 8 tygodni po zakończeniu pomiarów Gwarancyjnych,
wykonawca pomiarów przedstawi raport końcowy z pomiarów Gwarancyjnych.
Wykonawca Pomiarów Gwarancyjnych przedstawi sprawozdania z wykonanych pomiarów,
w których zawarte będą następujące informacje:









wprowadzenie,
opis obiektu na którym wykonywano pomiary,
cel i zakres pomiarów,
opis i lokalizacja miejsc pomiarowych i punktów poboru próbek,
przebieg pomiarów wraz z ewentualnymi odstępstwami w stosunku do programu
i harmonogramu pomiarów,
wyniki pomiarów i obliczeń,
podsumowanie wyników pomiarów
zbiorcze zestawienie zmierzonych wielkości Parametrów Gwarantowanych Kategorii
A i Kategorii B z wartościami gwarantowanymi.
oceną dotrzymania wielkości Parametrów Gwarantowanych Kategorii A i Kategorii B.
4. Odbiory Robót.
4.1. Wszystkie odbiory robót przeprowadzane są w zakresie zgodnym z przyjętym dla tego
zadania Planem Jakości Projektu opracowanym przez Wykomawcę, po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego,
4.2. Zakończenie robót remontowych będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza wpisem
do Dziennika Realizacji Prac.
4.3. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w ST dokumentów które
będą potrzebne do odbioru końcowego zawarte w punkcie nr 6 niniejszego rozdziału
4.4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczególności: Dziennik Realizacji Prac, zaświadczenie właściwych jednostek i
organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku prac
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
31/40
Rew: AA
4.5. Jeżeli przeprowadzenie odbioru częściowego lub końcowego uniemożliwia Wykonawcy jakaś
przyczyna, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający lub inny Wykonawca zatrudniony przez
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni, to należy przyjąć, że Zamawiający przyjął Prace
z dniem, w którym odbiory częściowy lub końcowy zostałyby przeprowadzone gdyby nie
wystąpiła przeszkoda
4.6. Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją
projektową wykonawczą
4.7. O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany
zawiadomić Zamawiającego na 3 dni naprzód, wpisem do Dziennika Realizacji Prac.
4.8. W ciągu 3 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do
czynności odbioru
4.9. Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę po pozytywnym zakończeniu ruchu próbnego i odbiorze.
4.10. Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego,
końcowego).
4.11. Odbiór prac, w tym zanikających („punkty STOP”), będzie się odbywać na podstawie
punktów odbiorowych określonych przez Zamawiającego. Punkty odbiorowe robót
zanikających określają zakończenie etapu robót niezbędnych do dalszego kontynuowania
prac. Prace te będą odbierane protokolarnie zgodnie z dostarczoną „Kartą odbioru etapowego
prac remontowych stanowiącej zał do Umowy.
5. Wymagania dla personelu kluczowego.
5.1. Wszystkie prace wykonywane będą przez zespół osób uprawnionych rozumiany zgodnie z
zasadami bezpiecznej pracy w energetyce (Rozprządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28
marca 2013 roku, Dz.U 2013, poz.492).
5.2. Wykonawca zapewni osoby z uprawnieniami energetycznymi typu „D” ( min. jedna osoba na
zmianę) do nadzoru prac modernizacyjnych oraz pracowników z uprawnieniami
energetycznymi typu „E” w drugiej grupie zawodowej do prowadzenia prac na obiekcie (100%
stanu osobowego na obiekcie),
5.3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawców wykonujący prace na obiektach
Zamawiającego muszą posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne grupy właściwej dla
rodzaju wykonywanych prac.
5.4. Wykonawca, do budowy rusztowań, zapewni pracowników posiadających uprawnienia do
budowy rusztowań.
5.5. W przypadku prowadzenia kilku prac w jednym rejonie, powodujących zagrożenie bhp dla
pracujących tam osób, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przedstawiciela
Wykonawcy na stanowisko Kierownika Robót. Wykonawca przed przystąpieniem do prac
poda imiennie osobę pełniącą obowiązki Kierownika Robót wraz z jego adresem emailowym i
tel. komórkowym. Na czas realizacji prac Wykonawca zapewni stały nadzór inspektora
nadzoru BHP.
5.6. Kierownik robót jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie pracy brygad (wykonawcy i firm
obcych), aby zminimalizować zagrożenia BHP w miejscu pracy.
5.7. Jeżeli zakres prac będzie tego wymagał, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
będzie zobligowany zapewnić nadzór nad realizacja prac zgodnie z wymaganiami Ustawy
prawo budowlane – kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania pracami w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i kierowników robót w branży instalacyjnej i
elektrycznej.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
32/40
Rew: AA
6. Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty robót.
Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona do Zamawiającego w czterech
egzemplarzach w terminie odbioru każdego z etapów realizacji zadania. tj. po zakończeniu
prac na danym elektrofiltrze. Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana w formie
pisemnej i cyfrowej po dwa egzemplarze w języku polskim i powinna zawierać:
a) Przyjęty i zatwierdzony plan jakości,
b) Protokoły pomiarowe z badań diagnostycznych, o ile były wykonywane,
c) Protokoły odbioru prac, w tym protokoły robót zanikających – Punkty Stop,
d) Deklaracje zgodności wykonanych prac z obowiązującymi normami, oraz wymaganiami
Zamawiającego,
e) Kopie atestów, deklaracji zgodności materiałów oraz poświadczeń jakościowych dla
dostarczonych elementów,
f) Sprawozdanie poremontowe zawierające:
 nazwę Wykonawcy,
 numer umowy,
 termin planowany,
 termin wykonania,
 omówienie przyczyn ewentualnych odstępstw terminowych, jeżeli wystąpiły,
 zakres planowan,
 zakres wykonany,
g) W przypadku, gdy zakres prac będzie tego wymagał, dokumentacja powykonawcza
konieczna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z właściwego organu nadzoru
budowlanego.
7. Zarządzanie zadaniem
Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych
które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót
częstotliwość spotkań może ulec zmianie.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cotygodniowych raportów i co miesięcznych
sprawozdań z wykonywanych przez siebie prac na żądanie Zamawiającego.
IV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA
1. Wymagania ogólne
1.1. Dla całości dokumentacji projektowej



Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo
do odrzucenia dokumentacji Wykonawcy, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą
wiedzą i praktyką inżynierską, właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje
się do skorygowania w swojej dokumentacji błędów, braków i niezgodności.
Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie
realizacji przedmiotu Umowy ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy
dokumentacja była przedmiotem analiz Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty
skorygowania wszelkich błędów i koszty niezbędnych prac naprawczych.
Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja, w tym projekty, muszą posiadać wymagane
prawem uzgodnienia oraz musi być pozytywnie zaopiniowana bez uwag przez
uprawnionych rzeczoznawców w zakresie ppoż., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub
posiadać adnotacje o braku konieczności opiniowania naniesioną przez uprawnionych
rzeczoznawców.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
33/40
Rew: AA

Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiającym „Projekt organizacji robót” zawierający
m.in.:

ślepy harmonogram realizacji,

projekt zagospodarowania terenu,

instrukcję prowadzenia robót.
Dokumenty
te
będą
regulować
wszystkie
warunki
dopuszczenia
i bezpiecznego
prowadzenia robót montażowych. Warunkiem przystąpienia do robót jest uzgodnienie
zapisów ww. dokumentów z Zamawiającym. W ramach uzgadniania „Projektu organizacji
robót” Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych materiałów.
Dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie minimum 6 dni przed
rozpoczęciem prac.

„Projekt organizacji robót” powinien uwzględniać między innymi regulacje prawne zawarte
w:

ustawie z dnia 07-07-1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 roku Nr 156
poz. 1118 z późn.zm.),

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U z 2003 roku Nr 169,
poz.1650),

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz 401),

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17-09-1999 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80 poz. 912),

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 roku w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263),

rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828
z późn.zm.).
1.2. Dla techniki wykonania dokumentacji
Dokumentacja powinna być dostarczona w czterech egzemplarzach po zakończeniu prac
na danym elektrofiltrze. Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana w formie
pisemnej i cyfrowej po dwa egzemplarze w języku polskim.
Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie
papierowej oraz elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej. Nośnik elektroniczny
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
34/40
Rew: AA
CD-ROM lub pamięć USB. Oznaczenia dokumentacji należy wykonać według zasad
uzgodnionych przez Zamawiającego.
1.3. Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji
Dla wykonywanej dokumentacji obowiązują następujące formaty:
a) Rysunki techniczne

format plików: dwg

program: AutoCAD
b) Rysunki techniczne elektryczne

format plików: dwg

program: AutoCAD
c) Pliki bitmapowe w niskiej jakości

format plików: jpg

kompresja: 85-90%

rozdzielczość: 75-150 DPI
d) Pliki bitmapowe w wysokiej jakości

format plików: tif

kompresja: możliwa LZW

rozdzielczość:
300 DPI dla kolorowych
300 DPI dla skali szarości
600 DPI dla czarno-białych
e) Pliki tekstowe edytowalne

format plików: doc

program: MS Word
f) Arkusze kalkulacyjne

format plików: xls

program: MS Excel
g) Prezentacje

format plików: ppt

program: MS Power Point
h) Harmonogramy

format plików: mpp

program: MS Project
i) Pliki bazodanowe (Access)

format plików: mdb
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
35/40
Rew: AA

program: MS Access
j) Pliki zarchiwizowane

format plików: rar

program: WinRAR
k) Pliki nieedytowalne

format plików: pdf

program: Adobe Reader, PDFCreator

uwagi: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony
l) Filmy

format plików: wmv, avi, mpeg
2. Miejsce dostarczenia dokumentacji
Wykonaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu za pisemnym potwierdzeniem
przekazania dokumentacji który będzie stanowił niezbędny załącznik do protokołu odbioru.
3. Opiniowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja
dostarczona przez Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 3 dni roboczych od jej
przekazania dla koncepcji, a 1 tydzień od jej przekazania dla pozostałych projektów. W efekcie
sprawdzenia przewiduje się trzy sytuacje:

zwrot do korekty z uwagami,

przyjęcie dokumentacji bez uwag,

przyjęcie dokumentacji z uwagami.
Brak opinii w terminie 3 dni dla koncepcji programowo-przestrzennej bądź 1 tygodnia
w pozostałych przypadkach, będzie równoznaczny z akceptacją Zamawiającego, jeżeli przed
upływem tego terminu Zamawiający nie wystąpi do Wykonawcy z wnioskiem o prolongatę
terminu, z podaniem przyczyny zwłoki i propozycji nowego terminu.
Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego
uwag lub pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na
każdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź
niezgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie lub e-mailowo)
rozwiązań projektowych na bieżąco.
V.
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT
1. Wymagania ogólne
1.1. Wymagania realizacyjne.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
36/40
Rew: AA
1.1.1. Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w trakcie realizacji prac w ramach
remontu elektrofiltrów w EDF Wybrzeże Wykonawca jest zobowiązany:
a. Przed przystąpieniem do wykonania prac obiektowych Wykonawca przedstawić do
akceptacji Zamawiającego projekt organizacji robót.
b. W przypadku wykonywania operacji o szczególnym zagrożeniu dla życia i zdrowia
pracowników Wykonawca, nie później niż dwa dni robocze przed ich rozpoczęciem
przekaże Zamawiającemu do akceprtacji Plan Organizacji Robót dla danej operacji.
POR musi zawierać ocenę występujących ryzyk oraz metody ich minimalizacji.
1.1.1 Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący prace obiektowe objęte niniejszą ST muszą
posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne grupy właściwej dla rodzaju wykonywanych prac
(mechaniczne, elektryczne , pomiary)
1.1.2 Wszystkie materiały które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne
aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce,
które po zakończeniu prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.
1.1.2. Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:
 opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją
projektową – wykonawczą (o ile taka jest przedmiotem zamówienia)
 założeniami ST
 z profesjonalną starannością
 zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska
 zgodnie z opracowanym projektem organizacji robót (jeśli jest konieczność jego
opracowania).
1.1.3. Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac robót musi
posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim
m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków
wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu ( atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości,
zgodności, oceny ryzyka itp. ) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, muszą one
spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w
tym zakresie.
1.1.4. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba
ponieść realizując prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu
budowlanego i innych demontowanych materiałów oraz elementów z terenu zakładu itp. z
wyjątkiem złomu (który musi być pocięty przez wykonawcę na elementy mieszczące się do
kontenera) stalowego i metali kolorowych oraz oleju odpadowego.
1.1.5. Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w
sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji
energii
1.1.6. W przypadku prac budowlanych nie wykonywanych na pozwolenie na budowę, zamawiający
mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi
uprawnieniami budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich robót.
1.2. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót:
1.2.1.Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich
uprawnień w zależności do charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych).
1.2.2. Odebranie placu robót z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.
1.2.3. Realizacja robót zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją
1.2.4. Przedstawienie sprawozdania z postępu prac wg wymagań Zamawiającego 1 x na miesiąc.
1.2.5. Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie prac
1.2.6. Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i
materiałów, które dostarcza Zamawiający
1.2.7. Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi
przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
37/40
Rew: AA
1.2.8. Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały
przeznaczone do złomowania
1.2.9. Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu
1.2.10. Wykonawca przed przystąpieniem do prac na Placu Robót dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty:
- Listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz
wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji,
- Listę pracowników wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery,
- Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji prac
- Plan Organizacji Robót.
1.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie „Zasad
dotyczących bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji
Ruchu Kołowego i Pieszego na terenie zakładu” oraz będzie prowadził Prace zgodnie z ww.
zasadami
1.2.12. W przypadku 2-krotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na terenie
Placu Robót, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od Umowy w trybie
natychmiastowym. W takim przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach
umownych
1.2.13. Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez
niego przy wykonywaniu Prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i
p.poż, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na
Placu Robót lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek
1.2.14. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowoniebezpiecznych na własny koszt
1.2.15. Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z
energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla
wykonania zakresu prac,
1.2.16. Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie
inwestycji. Po ukończeniu Prac Wykonawca usunie cały Sprzęt Wykonawcy i pozostawi Plac
Robót ( teren inwestycji ) czysty i uporządkowany
1.2.17. Przed przystąpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru
Placu Robót.
1.2.18. Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby
Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu w związku z wwozem i wywozem
materiałów i narzędzi oraz osób w związku z badaniem stanu trzeźwości
1.2.19. Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca dostarczy wykaz pracowników
biorących udział przy realizacji prac (zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego)
celem wykonania identyfikatorów. Wykaz pracowników powinien zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko
- datę urodzenia
- imię ojca
- adres zamieszkania
- serię i numer dowodu tożsamości
- nazwę organu administracyjnego wydającego dowód tożsamości
- stanowisko
- przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Zamawiającego
1.2.20. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac, do zwrotu wypożyczonych
identyfikatorów. W przypadku nie zwrócenia identyfikatorów, należność za niezwrócone
identyfikatory zostanie przesłana wykonawcy w postaci faktury VAT. Wartość identyfikatora
zostanie określona w chwili przekazania (na dzień 31.12.2012 roku wynosiła 80 zł/ szt)
1.2.21. Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest
do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu
1.2.22. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac, do zwrotu identyfikatorów co będzie
podstawą do zwrotu kaucji. W przypadku nie zwrócenia identyfikatorów, należność za
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
38/40
Rew: AA
niezwrócone identyfikatory zostanie potrącona z wpłaconej przez Wykonawcę kaucji a
dokumentem rozliczeniowym będzie wystawiona przez Zamawiającego faktura VAT
1.2.23. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o
wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników
Wykonawcy/Podwykonawców podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do
służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy)
1.2.24. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych
które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót
częstotliwość spotkań może ulec zmianie.
1.2.25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cotygodniowych raportów i co miesięcznych
sprawozdań z wykonywanych przez siebie prac na żądanie zamawiającego.
1.3. Organizacja Prac
1.3.1. Organizacja placu robót
1.3.1.1. Przez plac robót rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone roboty wraz z
zapleczem socjalno - sanitarnym dla potrzeb remontów. Plac robót zostanie uzgodniony i
przekazany w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do robót.
1.3.1.2. W ramach organizacji placu robót Wykonawcy nieodpłatnie zostanie udostępniona
energia elektryczna, woda, energia cieplna, a ścieki zostaną odebrane w ramach
istniejącej sieci wodno-kanalizacyjne
1.3.1.3. Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania z
urządzeń sanitarnych, a w szczególności „WC” w miejscu pracy.
1.3.1.4. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy nie będą
upoważnione do wstępu na Plac Robót bez zgody Kierownika Robót. Nie dotyczy to
przedstawicieli Zamawiającego i osoby przez nich upoważnione wg. listy przekazanej
Wykonawcy.
1.3.1.5. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom
Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom
kontrolnym.
1.3.1.6. Tymczasowe obiekty wykonawcy.
 Wykonawca przedłoży przed wejściem na teren prac, rysunki przedstawiające
wszystkie proponowane przez niego tymczasowe, a niezbędne do realizacji prac,
obiekty wraz z infrastrukturą oraz ich proponowanym umiejscowieniem na terenie
Zamawiającego.
 obiekty takie będą dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt.
 przed postawieniem obiektów tymczasowych wraz z infrastrukturą, Wykonawca musi
uzyskać zgodę Zamawiającego.
1.3.1.7. Wykonawca na własny koszt zapewni zakwaterowanie i szatnie dla pracowników.
1.3.2. Zabezpieczenie placu robót.
1.3.2.1. Zamawiający zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogólnego zabezpieczenia
zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony
Zamawiającego.
1.3.2.2. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny
koszt.
1.3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:
 części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego.
 części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.
1.3.2.4. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego
1.3.2.5. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie,
oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia
bezpieczeństwa terenu robót.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
39/40
Rew: AA
1.3.3. Porządek na placu robót
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu robót w należytym porządku między innymi
poprzez:
 składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji
inwestycji,
 składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp.
elementów (armatura, siłowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy,
 zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu,
 w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów
do kontenerów, które dostarczy Wykonawca remontu oraz do wywozu odpadów (z
wyjątkiem odpadów metalowych i kolorowych, które muszą być pocięte przez
wykonawcę na elementy mieszczące się do kontenerów podstawionych przez
zamawiającego). Kontenery mają być zamykane i oznaczone nazwą Wykonawcy,
oraz nazwą i kodem odpadów.
1.3.4. Gospodarka odpadami
1.3.4.1. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się wytworzenie złomu około 1000
kg, które wykonawca złoży w wyznaczonym kontenerze oraz przekaże zamawiającemu
zużyty olej.
1.3.4.2. Wykonawca będący wytwórcą odpadów, na podstawie Ustawy z dnia 27.04.2001 o
odpadach (tekst jednolity) (Dz. U. z 2007 roku Nr 39 poz. 251) z późniejszymi zmianami
usunie na własny koszt i we własnym zakresie z terenu Zamawiającego wszelkie odpady
niemetalowe i nie kolorowe, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.
1.3.4.3. Wykonawca dostarczy na plac robót kontenery do odbioru odpadów. Kontenery muszą
być oznakowane nazwą Wykonawcy oraz nazwą i kodem odpadów. Miejsce ustawienia
kontenerów powinno być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego. Elementy
metalowe i kolorowe będą odkładane do kontenera zamawiającego lub przez niego
wskazanego, natomiast wykonawca musi dokonać pocięcia tych elementów na wymiar
kontenera.
1.3.4.4. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Prac Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego kserokopii „karty przekazania odpadów”.
1.3.5. Spełnienie norm hałasu
1.3.5.1. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska
zewnętrznego oraz ochronę środowiska pracy
1.3.5.2. Dostawca maszyn i urządzeń , które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji
na znak bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z
normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
1.3.5.3. Dopuszczalny równoważny 2 poziom dźwięku A (dB) pochodzący od Elektrociepłowni, na
granicy zakładu nie przekroczy:
 w ciągu dnia (od godz. 6°° - 22°°) 50 dB
 w ciągu nocy (od godz.22°° - 6°°) 40 dB
1.3.5.4. Ze względu na ochronę słuchu pracowników dopuszczalne wartości parametrów hałasu
nie przekroczą następujących wartości:
 poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB
 maksymalny poziom dźwięku A - 115 dB
 szczytowy poziom dźwięku C - 135 dB
 poziom hałasu w odległości 1 m od pracującego urządzenia nie będzie wyższy niż 85
dB.
1.3.5.5. Dopuszczalny poziom hałasu musi być na poziomie nie wyższym niż przed realizacją
zadania inwestycyjnego.
Modernizacja elektrofiltru kotła K-10 w EDF Wybrzeże/ EC Gdańsk
Odnośnik: DBAC/15-005
Strona:
40/40
Rew: AA
 Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zgodność dokumentacji projektowej i
wykonanych robót z normami środowiska zewnętrznego - równoważny poziom dźwięku A w
dB zmierzony na granicy zakładu od strony zamontowanego (zmodernizowanego)
urządzenia nie przekroczy: w porze dnia (w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin) wartości
50 dB i w porze nocy (w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny) wartości 40 dB
 Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zgodność dokumentacji projektowej i
wykonanych robót z normami środowiska pracy - średnia wartość poziomu dźwięku w
otoczeniu urządzenia w odległości 1 m od korpusu, zmierzona podczas normalnej pracy
badanej instalacji w rzeczywistych warunkach istniejących w miejscu zainstalowania, nie
przekroczy wartości granicznej 85 dB (z uwzględnieniem wpływu tła akustycznego
powodowanego przez źródła hałasu nie należące do badanego urządzenia)
1.3.6. Komunikacja na Placu Robót
1.3.6.1. Dziennik Prac
Dziennik Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robót
Wykonawcy.
1.3.6.2. Łączność telefoniczna
W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu budowy, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów
i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.
1.3.7. Szkolenia
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia wszystkich pracowników
wskazanych przea EDF Wybrzeże i EDF CUW oddział Gdańsk we wszystkich aspektach
koniecznych do rozruchu, eksploatacji i remontów elektrofiltru najpóźniej na tydzień przed
ruchem próbnym.
1.3.8. Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontów
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnej DTR-ki urządzenia zawierającej
podstawowe dane elektrofiltru we wszystkich branżach, sposób jego eksploatacji rozruchu,
nastawy i ich korekcję, remontów oraz spis części zamiennych zarówno objętych gwarancją i
tzw. części szybkozużywających się nie objętych gwarancją. DTR ma być tak zredagowana
aby wprost zapisy w niej zawarte były podstawą do opracowania instrukcji eksploatacji
elektrofiltru wg istniejącego wzorca dla EDF Wybrzeże.
Download