Zmieniony_zalacznik_nr_1_do_umowy

advertisement
Załącznik nr 1 do umowy
.......................................
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY
A. ZAKRES OPIEKI TECHNICZNEJ
Lp.
1.
Rodzaj usługi
Zdalna asysta techniczna przy
instalacji systemu.
- 16 stanowisk
2.
Asysta techniczna
– internetowa
(system wsparcia
technicznego)
- 16 stanowisk
3.
Asysta techniczna
– telefoniczna
- 16 stanowisk
4.
Kontrola zawartości bazy
danych - stanowisko centrali
– 1 stanowisko
5.
Asysta przy eksporcie danych
do różnych formatów
zewnętrznych GIS
- 16 stanowisk
6.
Ujednolicenie słowników
GeoMelio
- 16 stanowisk
Rozszerzenie funkcjonalności
systemu
(nie zmieniające generalnej
struktury programu)
- 16 stanowisk
7.
Opis usługi
Usługa dotyczy zdalnej pomocy przy użyciu połączenia
internetowego (telekonferencji), związanej z instalacją
najnowszych wersji programu oraz preinstalacji
istniejących wersji programu w przypadku awarii, wymiany
sprzętu, odtworzenia kopii systemu (bazy danych i
programu)
Usługa dotyczy pomocy, szkoleń, konsultacji związanych
z obsługą systemu.
Usługa realizowana jest po zgłoszeniu bezpośrednio
w aplikacji internetowej. Czas do wykorzystania
– 8 godzin na każde stanowisko komputerowe objęte
umową asysty technicznej.
Usługa dotyczy pomocy oraz konsultacji związanych
z obsługą systemu.
Usługa realizowana jest telefonicznie. Czas do
wykorzystania – 8 godzin na każde stanowisko
komputerowe objęte umową asysty technicznej.
Usługa dotyczy sprawdzenia:
- struktury bazy danych,
- konfiguracji systemu,
- poprawności importów danych z jednostek
podrzędnych,
- poprawności generowania raportów dotyczących
ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów.
- zawartości wymaganych danych opisowych dla
poszczególnych klas obiektów,
Usługa obejmuje wsparcie techniczne przy:
- przygotowaniu danych ewidencji wód, urządzeń
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (wybór
klas obiektów, atrybutów, ograniczenie zasięgiem
przestrzennym)
- bezpośrednim eksporcie danych z systemu GeoMelio
do innych formatów oraz systemów zewnętrznych
Usługa dotyczy zdalnego ujednolicenia słowników
GeoMelio
Usługa umożliwia korzystanie
z najnowszych wersji systemu, zawierających dodatkowe
funkcje związane z rozszerzeniem funkcjonalności
1
systemu, usprawnieniami technicznymi.
Usługa obejmuje także dostosowanie struktury bazy
danych oraz konfiguracji systemu, jeżeli jest wymagana
podczas instalacji nowej wersji programu.
WARUNKI ASYSTY TECHNICZNEJ
I. DEFINICJE
1. „PRODUKT” oznacza program komputerowy np. „GeoMelio”.
2.
„ŚRODOWISKO
KOMPUTEROWE”
oznacza
sprzęt
komputerowy,
na
którym
zainstalowano Produkty wraz z innym zainstalowanym oprogramowaniem, podłączoną do
niego siecią komputerową i jej towarzyszącym osprzętem, a także inne czynniki mające
wpływ na funkcjonowanie Produktu.
3. „NOŚNIK” oznacza komplet płyt CD, albo adres w internecie, służące do pobrania programu
umożliwiającego zainstalowanie Produktu.
4. „USTERKA” Produktu oznacza niekompletność jego dostawy, jego wady ukryte
i jego błędy funkcjonalności, które nie wynikają z wad środowiska komputerowego, oraz
które nie wynikają z błędnego posługiwania się nim lub środowiskiem komputerowym.
5.
„BŁĄD”
Produktu oznacza usterkę, która całkowicie uniemożliwia korzystanie
z jego podstawowej funkcjonalności, takiej jak uzyskanie dostępu do zapisanych danych
lub dokumentów, ich edycję lub ich publikację.
6. „ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE” oznacza rozwiązanie o zbliżonych możliwościach, które w
czasie występowania Błędu Produktu pozwala na kontynuowanie prac, prowadzonych
wcześniej przy pomocy tego Produktu.
7. „DZIEŃ ROBOCZY” oznacza dowolny dzień z wyłączeniem wszystkich sobót i niedziel oraz
innych dni, ustawowo wolnych od pracy.
8.„POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA” oznacza zgodność z obowiązującymi przepisami
prawnymi, instrukcjami i wytycznymi technicznymi, które określają reguły, jakie powinny
spełniać dane zasobów Produktu.
II. PODSTAWOWE ZASADY OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ ORAZ CZAS
REALIZACJI USŁUG
1. Podstawowe zasady obsługi „Zgłoszenia serwisowego”:
a. Wszelkie problemy (usterki), zgłoszenia nowej funkcjonalności realizowane będą
za pomocą aplikacji internetowej.
2
b. Zgłoszenia po godz. 15:00 traktowane będą jako zgłoszone dnia następnego.
2. Uaktualnienia wersji programu GeoMelio
Usunięcie Usterki:
a.
-
W przypadku Usterki mającej wpływ na poprawność merytoryczną danych
zasobu Produktu, powstałej na skutek złego funkcjonowania Produktu,
zostanie usunięta w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty
zgłoszenia.
-
W przypadku Usterki będącej Błędem, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż
pięć (5) dni roboczych od stwierdzenia tego faktu rozpocznie działania mające
na celu jej usunięcie lub zaproponuje Rozwiązanie Zastępcze.
Rozszerzenie funkcjonalności (dodatkowe funkcje):
b.
-
W
przypadku
zgłoszenia
zapotrzebowania
na
nową
funkcjonalność
Produktu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni roboczych
poinformuje o możliwości implementacji nowej funkcji lub jej braku np.
w
przypadku
naruszenia
struktury
programu,
lub
braku
możliwości
technicznych.
-
Nowa funkcjonalność zaimplementowana przez Wykonawcę zostaje objęta
standardową gwarancją bez konieczności sporządzania dodatkowej umowy.
3.Usługi instalacyjne:
W przypadku awarii środowiska komputerowego, czego wynikiem będzie
konieczność ponownego zainstalowania oprogramowania Produktu, dany proces
będzie odbywał się za pomocą konsultacji zdalnych tzw. telekonferencji lub
telefonicznych w terminie nie dłuższym niż pięć (5) dni roboczych.
4. Konsultacje zdalne:
a) W przypadku pomocy przy podstawowej obsłudze Produktu, Wykonawca w
terminie nie dłuższym niż trzy (3) dni robocze dokona połączenia zdalnego –
telekonferencji w celu sprawdzenia oraz przeprowadzenia konsultacji,
szkolenia (czas jednorazowego połączenia do 1 godz.).
b) W przypadku pomocy przy zaawansowanej obsłudze Produktu, Wykonawca w
terminie nie dłuższym niż pięć (5) dni roboczych dokona połączenia zdalnego
– telekonferencji w celu sprawdzenia oraz przeprowadzenia konsultacji,
szkolenia (czas jednorazowego połączenia do 1,5 godz.).
5. Weryfikacja danych
3
W przypadku zgłoszenia dotyczącego przeprowadzenia weryfikacji obiektów bazy
danych (kontrola zarówno danych opisowych jak i geometrycznych) przez
jednostkę MZMiUW (Rejon Nadzoru Urządzeń) Wykonawca w terminie
nie dłuższym niż dziesięć (10) dni roboczych od dnia otrzymania zestawu danych
(kopii bazy danych ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów) przeprowadzi odpowiednie czynności sprawdzające,
których wynik przekaże Zamawiającemu.
6. W przypadku pełnego wykorzystania puli wizyt w miejscu użytkowania programu
GeoMelio”
wszelkie
koszty
oraz
usługi
Wykonawcy
związane
z przyjazdem
na miejsce oraz wykonaną na miejscu pracą będą traktowane jako nie objęte opieką
techniczną i rozliczane według obowiązującego cennika Wykonawcy.
III. GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach Opieki Technicznej Nośniki wolne
będą od uszkodzeń oraz, że wadliwe Nośniki będą wymienione bezpłatnie, w terminie
nie dłuższym niż 30 dni.
2. Wykonawca gwarantuje, że każdy Produkt będzie zasadniczo działał zgodnie
z dostarczonymi opisami w postaci tradycyjnej, a także instrukcjami obsługi
Produktów. Powyższe nie oznacza, że każdy Produkt działał będzie bez żadnych
błędów lub nieprzerwanie.
3. Wykonawca nie gwarantuje spełnienia indywidualnych wymagań Zamawiającego,
który może wprowadzać zmiany dopasowujące Produkt do indywidualnych potrzeb,
jednak
Wykonawca
nie
udziela
gwarancji
na
takie
zmiany,
nawet
w wypadku, gdy zostały dokonane za jego wiedzą. Wyjątkiem od tej zasady jest
sytuacja, w której Wykonawca zobowiąże się na dokonanie zmian w Produkcie
i objęcie ich standardową gwarancją.
4. Wykonawca w żaden sposób nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe
z powodu użytkowania dowolnego Produktu lub jego części, natomiast odpowiada
za szkody wynikłe z wadliwego funkcjonowania programu będącego następstwem
nienależycie świadczonej usługi.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
4
5
Download