Wykaz - doświadczenie

advertisement
Załącznik nr 6A do SIWZ
numer sprawy: 13/BOK/PN/2015
„Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2015
- 2018”
KRYTERIUM OCENY OFERT
Wykazanie się doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w pkt 14.3 SIWZ.
Oświadczamy, że w celu zdobycia punktów w kryterium doświadczenie zawodowe, przedstawiamy usługi (lub usługę), które/ą opisujemy poniżej:
usługa 1 usługa 2
lp.
1.
2.
usługa 3
usługa 4
usługa 5 usługa 6 usługa 7 usługa 8 usługa 9
usługa 10
Wykonawca (pełna nazwa)
Podmiot, na którego rzecz
wykonana została usługa (pełna
nazwa) /adres
Przedmiot usługi/szczegółowy
opis odnoszący się usługi,
w tym:
a) Ilość godzin lekcyjnych
świadczenia usługi
3.
b) Ilość osób szkolonych
4.
c) Czy Wykonawca (lub członek
konsorcjum) wykonał usługę
samodzielnie lub w
konsorcjum?
Data początkowa i końcowa
(dzień, miesiąc, rok) wykonania
usługi.
Oświadczamy, że wskazane usługi wykonaliśmy terminowo, należycie i w pełnym zakresie.
……………………………………………, dnia …………………. (miejscowość)
…………………………………………………………… (podpis osoby uprawnionej)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards