Uploaded by User7183

finanse

advertisement
NAZWA
Charakterystyka
PODMIOT (kto
płaci)
ZWOLNIENIA
PODMIOTOWE
PRZEDMIOT
OPODATKOWANIA
ZWOLNIENIA
PRZEDMIOTOWE
STAWKA
ODLICZENIA OD
PODSTAWY
CIT
- bezpośredni
- zasila budżet
- rozlicza się do
końca 3
miesiąca roku
następnego po
roku
podatkowym
(gdy gdy rok
podatkowy=kale
ndarzowy to
rozlicza się 31
marca)
- CIT-8
-w trakcie roku
nie składa
deklaracji a
wpłaca zaliczki
do 20 dnia
każdego
miesiąca,
kwartalni tez do
20 na kwartał
-prowadzą księgi
rachunkowe –
pełna
księgowość
- powszechność
podmiotowa i
przedmiotowa
4 FORMY:
-zasady
ogólne(skala
podatkowa)
-podatek liniowy
-ryczałt
-karta
podatkowa
- do 30 kwietnia
następnego roku
kalendarzowego
- podstawowa
forma
opodatkowania
- dla działalności
PIT-36
- umowa o pracę
PIT-37
- do 30 kwietnia
następnego roku
kalendarzowego
- osoby prawne
(sp. z o.o.,
fundusze,
spółdzielnie
-podatkowe
grupy
kapitałowe
- Skarb Państwa
-NBP
-jednostki
budżetowe
-fundusze
celowe
-ARiMR
-ZUS
-NFZ
-KOWR
DOCHÓD =
przychody - koszty
- w danym roku
podatkowym
-z zysków
kapitałowych
-z innych źródeł
dochodu
PRZYCHÓD:
- z działalności
gospo
- z różnic kursów
walut
KOSZTY:
-zakup surowców,
materiałów, energii
-płace pracowników
-amortyzacja ŚT
-nakłady na
remonty
- przychody z
działalności
rolniczej (wyjątek
działy specjalne)
- przychody z
gospo leśnej
- przychody
podatników gdzie
działalność
naukowa,
oświatowa
- przychody
przedsiębiorców
żeglujących –
opodatkowanych
podatkiem
tonażowym
19% od
podstawy
opodatkowa
nia
9% od
przychodów
=dochodów
mali
przedsiębior
cy dochody
mniejsze niż
2 000 000
EURO
NETTO
-niektóre rodzaje
darowizn
-strata z lat
poprzednich (max. 5 lat,
nie może przekroczyć
50%, nie uwzględnia się
strat przedsiębiorców
przekształconych,
łączonych,
przejmowanych)
-ulga na działalność
badawczo-naukową
max 10% dochodu
-umorzenie w bankach
kredyty w związku z
restrukturyzacją
powszechność
podmiotowa
wszyscy mający
dochody
oprócz…
rolników i tych z
niskimi
dochodami
DOCHÓD
powszechność
przedmiotowa
(wszelkie dochody
osób fizycznych) –
wynagrodzenia,
emerytur, renty,
nagrody, prac
zleconych,
odsetek, zyski
kapitałowe
-osoby fizyczne
osiągające
dochód
- zerowy PIT dla
młodych do 26
lat,
- przychody
zwolnione do
wysokości
85 528zł w roku
podatkowym
-suma dochodów
uzyskanych w
danym roku ze
wszystkich źródeł
przychodu
- stosunek pracy,
emerytura, renta
- działalność gospo
-działy specjalnej
produkcji rolnej
- najem, dzierżawa
-kapitał pieniężny,
prawa majątkowe
- renty (inwalidzi
wojenni i
wojskowych oraz
ich rodzin)
-odprawy
pośmiertne,
zasiłki
pogrzebowe
-świadczenia
rodzinne, dodatki
rodzinne i
pielęgnacyjne,
zasiłki porodowe
-ubiór pracownika
kiedy należy do
jego obowiązków
-diety służbowe
-świadczenia dla
studentów,
*0-30 000
(0%)
*30 001120 000
(12% 3600zł)
*120 001 i >
(10 800zł +
32%
nadwyżki)
-ulga termo
modernizacyjne, na
leki, sprzęt
rehabilitacyjny,
Internet, zabytki,
marketing produktu,
kulturę, terminal,
składki związki
zawodowe, badanie i
rozwój
- IKZE, składki ZUS, ulga
dla krwiodawców,
-odliczenie-strata
podatkowa ( max
5 000 000, gdy > to
50%)
PIT
ZASADY
OGÓLNE
- podatek
solidarnościowy
(najbogatsi,
ponad
1 000 000
dochodów)
płacą + 4% od
tej nadwyżki
ODLICZENIA OD
PODATKU
uczniów
PODATEK
LINIOWY
RYCZAŁT
PIT-36L
- do 30 kwietnia
następnego roku
kalendarzowego
-zaliczki opłaca
się miesięcznie
bądź kwartalnie
- dla tych co
prowadzą
pozarolnicza
działalność
gospo lub działy
specjalne
produkcji rolnej
- osoby
samodzielnie
prowadzący
działalność
-wspólnicy sp.
Cywilnej
- partnerzy sp.
Partnerskiej
- nie można z
małżonkiem lub
jako samotny
rodzic
- nie można z
małżonkiem lub
jako samotny
rodzic
DOCHÓD
-uproszczona
forma
- nie obniża się
go o koszty
-prowadzi
ewidencje
przychodów
-miesięcznie
albo kwartalnie
-PIT-28 do 30
kwietnia
-oświadczenie o
wyborze
ryczałtu do
urzędu
skarbowego lub
CEIDG
- należy
samodzielnie
ustalać wielkość
ryczałtu
-zaliczki do 20
dnia następnego
miesiąca za
miesiąc
poprzedni
-za grudzień
przed upływem
terminu złożenie
zeznania
rocznego
-osoby fizyczne
mające
działalność
przedsiębiorstw
a w spadku
-spółki
cywilne(wspólni
cy osoby
fizyczne)
-spółki cywilne
osób fizycznych
i
przedsiębiorstw
w spadku
-spółki jawne
wspólnicy osoby
fizyczne
WARUNEK
przychody
<2 000 000
EURO
przychodów w
poprzednim
roku
podatkowym
- nie można z
małżonkiem lub
jako samotny
rodzic
Nie mogą Ci:
którzy dokonali
reorganizacji
prawnej
działalności, ani
świadczący
usługi dla
byłego lub
obecnego
pracodawcy
-opłacają w tym
samym roku
podatek w
formie karty
podatkowej
-korzystaja ze
zwolnienia od
pod.
Dochodowego
-mają
przychody z
zakresu kupna i
sprzedaży
wartości
dewizowych
-wytwarzają
wyroby
opodatkowane
podatkiem
akcyzowym z
wyjątkiem
PRZYCHÓD
-osoby
duchowne
prawnie uznane
uznanych
wyznań, stawki
określane
kwotowo,
opłacane
- prorodzinna
-za pracę za granicą
(abolicyjna)
19%
-NIE DLA ULG
PODATKOWYCH
- składki ZUS
-wpłaty IKZE
-ulga B+R
-na zabytki
-naterminale
-składki zdrowotne do
limitu rocznego 8 700zł
-stawka
uzależniona
od rodzaju
działalności
i kwoty
przychodów
(np. 17%
wolny
zawód, 14%
w zakresie
opieki
zdrowotnej,
5,5% robót
budowlanyc
h)
- nie można odliczyć ulgi
na dziecko
-straty podatkowe z lat
ubiegłych 50% składek
na ubezpieczenie
zdrowotne zapłacone w
roku podatkowym
-skladki na
ubezpieczenie
społeczne
-wpłaty IKZE
-wydatki na cele
rehabilitacyjne
-wydatki na Internet do
kwoty 760zł
-darowizny przekazane
na cele pożytku
publicznego
-ulgę z tytułu
krwiodawstwa
-ulgi na zabytki i
wydatki na
termomodernizacje
KARTA
PODATKOWA
PODATEK OD
TOWARÓW I
USŁUG (VAT)
- dla
pozarolniczej
działalności
-najprostsza
forma
-zwolnienie z
prowadzenia
ksiąg
rachunkowych,
składania zeznań
i deklaracji, oraz
wpłacania
zaliczek
-Naczelnik
Urzędu
Skarbowego
określa
wysokość
podatku
dochodowego
na dany rok
-płatność do 7
dnia następnego
miesiąca, zza
grudzień do 28
grudnia danego
roku
-zlikwidowana
01.01.22 roku,
obowiązuje
tylko dla tych
którzy stosowali
ją przed tym
terminem
-PIT-16
-podatek
pośredni
-charakter
cenotwórczy,
wpływa na
łączny popyt w
gospo
-obciąża
konsumenta
-podatek
centralny, zasila
budżet
kwartalnie
wysokość zależy
od liczby
mieszkańców
parafii, ustala
Naczelnik
Urzędu
Skarbowego na
każdy rok
- podatnicy
prowadzący
działalność np.
handlu
detalicznego
wyrobami
spożywczymi, za
wyjątkiem albo
powyżej 1,5%,
handlu
detalicznego
wyrobami
nieżywnościowy
mi za wyjątkiem
paliwami
silnikowymi,
usług gastro bez
albo powyżej
1,5%,usług
weterynaryjnyc
h i medycznych,
transportowych
wykonywanych
przed 1 pojazd,
usług
rozrywkowych
energii z
odnawialnych
źródeł
- gdy podejmują
działalność po
zmianie..
WARUNKI DO
SPEŁNIENIA:
kontynuowanie
opodatkowania
w formie karty
podatkowej
-działalność na
terytorium
Polski
-działalność
która to
umożliwia
niewytwarzanie
wyrobów
objętych
podatkiem
akcyzowym
nieprowadzenie
innej
działalności
DOCHÓD, stawka
kwotowa przez
urząd skarbowy
PODATNICY:
- osoba fizyczna,
prawna oraj j.
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości
prawnej np.
spółka cywilna
czy partnerska
OBOWIĄZEK:
-z chwilą
dostawy towaru
albo wykonanej
usługi
CZYNNOŚĆI
OPODATKOWA
NE:
-odpłatna
dostawa i
odpłatne usługi
w Polsce
-eksport
towarów
Import na
terytorium
kraju, przewóz z
innego kraju
PODATEK NALEŻNY
- od sprzedaży
PODATEK
NALICZONY
- od zakupu
GDY NALICZONY >
NALEŻNY – zwrot
GDY NALEŻNY >
NALICZONEGO –
różnica do urzędu
ZWOLNIENIE
PRZEDMIOTOWE:
-dostawę
budynków
- powszechne
usługi pocztowe
-usługi w zakresie
opieki medycznej
-usługi
edukacyjne
-usługi finansowe
i
ubezpieczeniowe
NARZEDZIA
USZCZELNIAJĄCE
SYSTEM
PODATKOWY:
-mechanizm
-określane
kwotowo
ich
wysokość
uzależniona
od: rodzaju
działalności,
liczby
zatrudniony
ch
pracownikó
w, stawki i
granice z
ustawy
załącznik
nr3, liczby
mieszkańcó
w
miejscowoś
ci gdzie
prowadzona
jest
działalność,
obniżki z
uwagi na 60
rok życia czy
stopień
niepełnospr
awności,
indywidualn
e wnioski
podatników
-nie podlega
pomniejszeniu o składki
na ubezpieczenia
społeczne i stratę w
ramach prowadzenia
działalności
STAWKI
KLASYFIKAC
JA
statystyczna
– KOD CN,
można
wystąpić o
ustalenie
stawki i
wydanie
WIS
wydawana
przez
Dyrektora
Krajowej
Administrac
ji Skarbowej
(TARCZA
INFLACYJNA
PODSTWA
OPODATKOWANIA:
Wszystko co stanowi
zapłatę z tytułu
sprzedaży, włącznie z
otrzymanymi
dotacjami,
subwencjami, które
mają wpływ na cenę
towaru
-powiększa się o
(podatki, cła, opłaty,
koszty dodatkowe np.
transport i
ubezpieczenie)
ODLICZENIA PODATKU
VAT przysługuje:
-czynnym vatowcom,
nie mogą podmioty bez
- od 2022 roku można
obniżyć o kwotę
stanowiącą 19% składki
ubezpieczenie
zdrowotne zapłaconej
w roku podatkowym
podzielonej
płatności,
sprzedaż netto +
VAT
-biała lista
podatników VAT
prowadzona
przed KAS
- JPK
-KASY ONLINE
PODATEK
AKCYZOWY
PODATEK OD
CZYNNOŚCI
CYWILNO
PRAWNYCH
-podatek
pośredni
-zasila budżet
Państwa
-podatek
centralny
-dotyczy
niektórych
wyrobów, nie
ma charakteru
powszechnego
-podatek
cenotwórczy,
wliczony w cenę
towaru, obciąża
konsumenta
zharmonizowan
y na poziomie
UE
-silnie wpływa
na cenę
-deklaracja do
urzędu celnego
-AKC-4
formularz
główne +
szczegółowe dla
danej grupy
towarów
-do25 dnia
każdego
miesiąca
WYROBY
OBJĘTE:
- energetyczne
-energia
elektryczna
-napoje alko
-tytoniowe
-susz tytoniowy
-płyn do fajek
elektrycznych
-nowatorskie
WYROBY
NIEZHARMONIZ
OWANE podatek
ustalają
Państwa
członkowskie,
zasada
niedyskryminacj
i
-samochody
osobowe
-broń
-kosmetyki,
perfumy
-skóry
futerkowe
WYROBY
ZHARMONIZOWAN
E –przepisy
wspólnotowe
określają minimalny
poziom akcyzowy
-paliwa silnikowe
-oleje opałowe i gaz
-energia elektryczna
-napoje alko
-wyroby tytoniowe
OBJĘCI:
-osoby fizyczne,
prawne i j.
organizacyjne
niemające
osobowości
prawnej (strony
czynności
cywilnoprawnyc
h)
-Umowa
sprzedaży płaci
kupujący
-zamiany-strony
czynności
-darowiznaobdarowany
-dożywocienabywca
OBJĘTE:
-umowy
sprzedaży oraz
zmiany rzeczy i
ich praw
majątkowych
-umowy
pożyczki
pieniędzy lub
rzeczy
-umowy
darowizn
-umowa
dożywocia
-ustanowienie
hipoteki
-umowa spółki
NP.
Umowa sprzedaży
nieruchomości
rzeczy ruchomych,
prawa użytkowania
wieczystego 2%,
innych praw
majątkowych 1%
Umowa spółki 0,5%
Umowy zmiany,
dożywocia przy
zniesieniu własności
nieruchomości,
rzeczy ruchomych,
prawa 1%
OBNIŻA VAT
np.
ŻYWNOŚĆ z
5% do 0%,
GAZ 23% do
0%, PALIWA
23% do 8%,
NAWOZY z
8% do 0%,
ENERGIA
23% do 5%
STAWKI:
-kwota na
jednostkę
wyroku
-%
podstawy
opodatkowa
nia
-%max ceny
detalicznej
-kwocie na
j. wyrobu i
%max ceny
detalicznej
działalności oraz
podmioty zwolnione z
podatku VAT
-nie można w
przypadku kosztów
niezwiązanych z
działalnością oraz np.
nabycie usług
noclegowych
STAWKI
procentowe
i kwotowe
-cztery
stawki %:
2%,1%,0,5%
,0,1%
ZWOLNIENIE
-przedmiot o wartości <
1000zł
-gdy jedna ze stron
podlega podatkowi od
towarów i usług bądź
będzie z niego
zwolniona
ZNAKI AKCYZOWE:
-określane przez
Ministra Finansów
-obecność znaku na
danym wyrobie
świadczy że ma prawo
do ich sprzedaży
-podział na: podatkowe
(potwierdza wpłatę
kwoty podatku) i
legalizacyjne (prawo,
legalność)
PODATEK OD
NIERUCHOM
OŚCI
PODATEK
ROLNY
- osoby fizyczne
zawiadomienie
do urzędu
właściwego ze
względu na
położenie
nieruchomości
w terminie 14
dni od
pozyskania
-organ właściwy
czyli wójt,
burmistrz albo
prezydent
miasta
PŁACI:
-Właściciel
nieruchomości
-Użytkownicy
wieczyści
-Samoistni
posiadacze
OBOWIĄZEK:
od pierwszego
dnia miesiąca
od np. kupna
PŁACI:
-właściciel
-posiadacz
samoistny
-użytkownik
wieczysty
-dzierżawcy
- 4 raty 15
marca, maja,
września,
listopada
-gdy < 100zł
jednorazowo w
terminie 1 raty
PODATEK OD
ŚRODKÓW
TRANSPORTU
OPODATKOWA
NE:
-grunty
-budynki lub ich
część
-budowle lub
ich część
związane z
działalnością
gospo
PODATNICY:
-osoby fizyczne i
osoby prawne
właściciele
środków
transportowych
-jednostki
organizacyjne
bez os. prawnej
gdy mają
zarejestrowany
środek
-zarejestrowani
posiadacze w
Polsce
powierzonych
przez zagraniczną
osobę fizyczną
lub prawną
podmiotowi
polskiemu
OPODATKOWA
NE:
-Użytki rolne z
wyjątkiem
gruntów na
działalność
innej niż
rolnicza
OBOWIĄZEK:
- z pierwszym
dniem miesiąca
następnego po
objęciu gruntu
-wygasa
ostatnie dnia
miesiąca w
którym przestał
obejmować
OPODATKOWAN
E:
- samochody
ciężarowe mc do
3,5t
-ciągniki
siodłowe i
balastowe wraz z
naczepą lub
przyczepą mc od
3,5t
-przyczepy i
naczepy które
wraz z pojazdem
silnikowym mc
od 7t
-autobusy
OPŁATY:
-os. fizyczne 4 raty
(15 marca, maja,
września, listopada
roku podatkowego)
- os. Prawne co
miesiąc do 15 dnia,
za styczeń do 31
stycznia
-gdy kwota mniej
niż 100zł jedna rata
w terminie
płatności pierwszej
raty
PODATEK NIE
MOŻE
PRZEKRACZAĆ:
Od budynków lub
ich części;
-mieszkalnych
0,89zł za m2
-z działalnością
gospo 25,74zł za
m2
-działalność,
materiał siewny
12,04zł za m2
TERMINY:
-osoby fizyczne info
do urzędu w ciągu
14 dni od objęcia
-osoby prawne do
15 stycznia, jeżeli
obowiązek
podatkowy powstał
po tym terminie to
w ciągu 14 dni od
powstania
okoliczności objęcia
lub zmiany
wysokości
OBOWIĄZEK:
-od 1 dnia miesiąca
następnego po
zarejestrowaniu w
Polsce, nabyty lub
dopuszczony
ponownie
- gdy nastąpiła
zmiana właściciela
obowiązek na byłym
do końca miesiąca
WYGADA:
-wyrejestrowano
środek
-czasowe wycofanie
środka
-upłynął czas na jaki
powierzono pojazd
STAWKA:
-określa
rada gminy
-górne
granice
corocznie
Minister
Finansów
-kwotowe,
od budowli
% i wynosi
2% wartości
STAWKI:
-dla
gruntów
gospo
rolnych 2,5q
żyta od 1ha
-dla
pozostałych
gruntów 5q
żyta od 1ha
TERMINY
PŁATNOŚCI:
-do 15 lutego
deklaracje , a jeżeli
obowiązek po tym
dniu to 14 dni od
zaistnienia
okoliczności
- dwie raty ( do 15
lutego,września)
- do gminy gdzie
mieszka podatnik
bądź ma siedzibę
STAWKI:
-uchwala
rada gminy w
granicach z
ustawy
(uwzględnian
y wpływ na
środowisko,
rok
produkcji,
liczbę miejsc
siedzących
PRZYKŁADO
WE:PRZYKŁA
DOWE:Pow.
3,5t do 5,5t
912,48zł
Pow. 5,5t do
9t 1 522,21zł
Pow. 9t
1826,64zł
ZWOLNIENIE:
-budynki gospodarcze i
ich część ( działalność
letnia lub rybacka,
położone na gruntach
rolnych dla działalności
rolniczej, do specjalnej
produkcji rolnej)
-grunty i budynki w
rejestrze zabytków z
wyjątkiem części
zajętych na
prowadzenie
działalności gospo
(należy konserwować)
- grunty na obszarach
objętych ścisłą ochroną
czynną bądź
krajobrazową
ZWOLNIENIA:
-klasa V, VI, VII, grunty
zadrzewione,
zakrzewione
-grunty pod wałami
przeciwpowodziowymi
oraz położone w
międzywałach
- instytuty badawcze
ZWOLNIENIA:
- wykorzystywane do
misji zagranicznych,
-posiadaczami SA
przedstawiciele urzędów
konsularnych
-pojazdy do celów
specjalnych (policji,
straży granicznej CBA)
- pojazdy zabytkowe
Download