Uploaded by User7149

umowa-wzor

advertisement
Umowa o współpracę
Zawarta w …………. dnia ………….
Między ………….………….………….………….
zwanym w treści Umowy Zamawiającym
a ………….………….………….………….
zwanym w treści Umowy Wykonawcą
§1
Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego następujących usług polegających na:
………….………….………….……………….………….………….………….………….…
……….………….………….………….………….………….………….………….………….
………….………….………….………….………….………….………….……….………….
§2
1. Wykonawca oświadcza, że usługi wykona w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej.
2. Usługi opisane w § 1, niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy osób
trzecich albo powierzyć je osobie trzeciej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania
i zaniechania osoby trzeciej, jak za swoje własne.
§3
1. Z tytułu wykonania usług opisanych w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………. zł (słownie …………. złotych 0/100)
netto za każdą przepracowaną godzinę.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po
zakończeniu każdego miesiąca. Płatność będzie następowała w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia faktury oraz raportu z ilości przepracowanych godzin, pod warunkiem jego
zaakceptowania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. do dnia ………….
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
3. Każda, ze stron może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem
dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.
§5
Umowa została porządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
…………………………………….
(Wykonawca)
……………………………………
(Zamawiający)
Download