Uploaded by User4840

umowa budowlana remontowa o wykonanie uslug COP - DRESZERA

advertisement
UMOWA O WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH
Zawarta w ……………………………………. w………………………………………
pomiędzy:
1. Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 2
lok. 103, 15-030 Białystok, NIP: 542-274-16-26 reprezentowaną przez Emila
Chojnowskiego – prezesa zarządu zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym" a
2. firmą
…………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………….
„Wykonawcą",
o następującej treści
§1
1. Wykonawca zrealizuje dla Zamawiającego prace adaptacyjne zgodnie z przekazanym
przez Zamawiającego projektem, polegające w szczególności na wykonaniu:
 Ścianek działowych z materiału powierzonego przez wykonawcę z wykluczeniem
materiałów traconych (taśmy, wkręty, kołki) w systemie – podwójna ściana GK –
z każdej strony, wełna mineralna w środku, ściana szpachlowana po całości,
malowana wg ustaleń)
 Obróbka drzwi wewnętrznych
 Układania płytek gresowych w łazienkach
 Montażu sanitarnego, zlewy, odpływy, zabudowy do wc, wykonanie łazienek
 Montażu sufitu podwieszanego
 Montaż oświetleni w pomieszczeniach
 Montaż listew przypodłogowych
 Montaż okładzin ściennych drewnopodobnych
2. Wykonawca zrealizuje dla Zamawiającego prace dodatkowe uzgodnione w formie
dokumentowej lub ustnej wynikające z bieżących potrzeb adaptacyjnych, w lokalu przy ul.
Ge. Orlicz-Dreszera w terminie ustalonym przez strony, na zasadach wynikających z
treści niniejszej umowy.
3. Koszt prac realizowanych przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego, strony zostanie
ustalony przez strony w formie pisemnej lub dokumentowej po przekazania projektu
wymienionego w § 1 pkt. 1 i obejmuje on wykonawstwo.
4. Wykonawca wykonuje prace z materiałów powierzonych przez Zamawiającego z
wykluczeniem materiałów traconych
1
3. Powierzone prace Wykonawca zrealizuje zgodnie z projektami, zasadami wiedzy, normami
oraz pisemnymi wytycznymi Zamawiającego oraz jego Inspektorów i Architektów które nie
będą powodować po stronie Wykonawcy zwiększenia nakładów pracy i kosztów. Wykonawca
zobowiązuje się zachować należytą staranność wynikającą z zasad wiedzy wymaganej przy
wykonywaniu tego rodzaju prac.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy nieodpłatnie:
a)
plac budowy objęty przedmiotem niniejszej Umowy,
b)
pomieszczenia socjalne dla pracowników i miejsce do składowania urządzeń,
c) korzystanie ze wszelkich mediów, niezbędnych do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy,
5. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących na placu budowy zasad
postępowania, przestrzegać wszelkich poleceń służb administrujących tym terenem – pod
rygorem poniesienia konsekwencji przewidzianych przez Inwestora; nadto Wykonawca
obowiązany jest zachowywać porządek na placu budowy i uporządkować go po zakończeniu
powierzonych prac - pod rygorem zlecenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi
uprzątnięcia placu budowy i obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami zastępczego
uporządkowania placu budowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień…………………………..
2. Termin wykonania całości prac przedmiotu Umowy ustala się na nieprzekraczalną
datę……………………………..... W przypadku ryzyka niedotrzymania terminu
zakończenia prac Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym
Zamawiającego, jak również o przyczynach niedotrzymania - pod rygorem poniesienia
konsekwencji przewidzianych w przewidzianych w § 6.
§3
1. Za wykonane i bezusterkowo odebrane prace przedmiotu Umowy zgodnie z § 1pkl 1
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
 118 zł /netto/ za każdy m2 ścianek działowych
 Inne prace ustalane będą w formie aneksu
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku wraz z załączoną kopią protokołu
bezusterkowego odbioru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
3. Formą zapłaty będzie przelew bankowy na rachunek Wykonawcy wskazany na rachunku
lub zapłata gotówkowa. Za dzień zapłaty uważa się datę złożenia przelewu bankowego na
wskazany rachunek bankowy/datę wpłaty Wykonawcy
4. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych Zamawiający musi
złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie. Na wykonanie robót dodatkowych strony
zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy.
§4
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie lub ustnie gotowość do odbioru prac
będących przedmiotem niniejszej Umowy. Zgłoszenie do odbioru prac wykonanych wadliwie jest
niedopuszczalne.
2
2. Zamawiający wyznaczy datę odbioru w terminie 3 (trzech) dni od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia wad zostanie sporządzony protokół określający ich rodzaj oraz
terminy, w których mają być usunięte.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na koszty z tym związane oraz ma
obowiązek usunięcia ich w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę pod rygorem zlecenia ich
usunięcia na jego koszt i ryzyko innemu wykonawcy, dotyczy to także wad powstałych w okresie
gwarancji i rękojmi.
5. Za datę odbioru końcowego Przedmiotu Umowy strony przyjmują datę zgłoszenia przez
Wykonawcę odbioru końcowego, uwzględniającego brak jakichkolwiek wad wykonawczych i
materiałowych oraz gotowość przekazania przedmiotu Umowy do użytkowania.
6. W przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają używania wykonanych w ramach umowy
przedmiotów i nie można ich usunąć, istnieje możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy
w wysokości ustalonej przez biegłego wskazanego przez Zamawiającego. .
§5
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi, co do jakości wykonanych prac na okres 24(dwudziestu
czterech) miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca bezpłatnie usunie
wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może być krótszy niż 14
(czternaście) dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego lub terminie dłuższym, jeżeli
zakres prac jest większy, a wykonanie tych prac w terminie krótszym jest niemożliwe.
3. Wskazanie wad i terminów będzie następowało pisemnie - listem poleconym pod adresem
siedziby Wykonawcy. O każdorazowej zmianie tego adresu Wykonawca będzie informował
Zamawiającego, w przypadku braku takiego powiadomienia uznaje się za doręczone zgłoszenie
wad pod ostatni znany adres i upoważnia Zamawiającego - po bezskutecznym upływie terminu
- do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego na usunięcie wad Zamawiający
zastrzega sobie prawo zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go
naliczenia kar umownych określonych w § 6.
§6
1. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości:
d) 5% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów
umownych,
e) 5% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia wykonywania prac w
zakresie rękojmi i gwarancji.,
2. W przypadku opóźnienia przekraczającego 15 (piętnastu) dni Zamawiający może odstąpić
od Umowy i obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 15% (piętnastu procent) całkowitej
wartości umowy netto.
3. W przypadku wykonywania umowy niezgodnie z obowiązującymi standardami, w sposób
wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zmiany
sposobu wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, po którego bezskutecznym upływie
będzie mógł odstąpić od Umowy i naliczyć karę w wysokości 10% (dziesięciu procent) wartości
wynagrodzenia umownego netto.
4. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w płatności
wynagrodzenia z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
3
a) 1% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów
umownych
5. Kary umowne nie zastępują możliwości dochodzenia przez strony niniejszej umowy
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za plac budowy w zakresie szkód osobowych, w
mieniu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób
trzecich przebywających w rejonie prac.
2. Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie zabezpieczeń w związku z
realizacją przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy. Z chwilą przekazania do wykonania
przedmiotu Umowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób
trzecich przebywających w rejonie prac w czasie ich wykonywania,
b) szkody wynikające ze zniszczenia, kradzieży lub zaginięcia elementów wyposażenia
Przedmiotu Umowy, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z
wykonywaniem Umowy,
c) szkody wynikające ze zniszczenia mienia osób trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy.
§8
1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez zachowania terminów
wypowiedzenia wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 2 lub ust. 5.
2. Prawo do rozwiązania Umowy przysługuje Zamawiającemu po wezwaniu do usunięcia
nieprawidłowości i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu, a w
szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji umowy lub naprawy przekraczającym 14
(czternaści) dni.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia placu
budowy, rozpoczętych prac i przysługuje mu wynagrodzenie za prace wykonane do czasu
odstąpienia, bezusterkowo odebrane.
5. Rozwiązanie Umowy w przypadkach opisanych wyżej wymaga formy pisemnej za
potwierdzeniem odbioru i podania uzasadnienia, pod rygorem nieważności. Zamawiający może
ograniczyć zakres rzeczowy lub rozwiązać umowę w przypadku zaistnienia okoliczności
nieprzewidzianych na etapie jej zawierania.
§9
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez stronę podpisującą jako ostatnia..
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
prawa budowlanego.
3. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w drodze mediacji, a w razie
jego bezskuteczności, przez sąd powszechny właściwy dla strony pozywającej.
5. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
4
Osoba odpowiedzialna do kontaktu po stronie wykonawcy:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoba odpowiedzialna do kontaktu po stronie zamawiającego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za wykonawcę:
.................................
Za zamawiającego:
..................................
5
Download