Uploaded by weronika.wiktor3

2022 Skrypt Biologia Medyczna 2

advertisement
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej
Zakład Biomedycyny i Genetyki
BIOLOGIA MEDYCZNA
SKRYPT DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO
PRACA ZESPOŁOWA POD REDAKCJĄ:
prof. dr hab. Ewy Brzeziańskiej-Lasoty
Łódź, 2022
praca zespołowa pod redakcją: Ewy Brzeziańskiej-Lasoty,
redaktor edytorski: Justyna Kiszałkiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Gerard Drewa
dr hab. Justyna Gatkowska
Autorzy:
dr hab. Joanna Błaszkowska, prof. UM1
prof. dr hab. Ewa Brzeziańska-Lasota2
dr Karolina Henryka Czarnecka-Chrebelska2
mgr Magdalena Dzikowiec2
dr Katarzyna Góralska1
dr Agnieszka Jaskółowska1
dr Katarzyna Khalid2
dr Justyna Kiszałkiewicz2
mgr Jolanta Kryczka2
dr Barbara Modrzewska2
mgr Justyna Olszewicz2
dr hab. Dorota Pastuszak-Lewandoska3
dr Anna Wójcik2
1Zakład
Biologii i Parazytologii, Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w
Łodzi
2Zakład
Biomedycyny i Genetyki, Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w
Łodzi
3Zakład
Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej, Katedra Biologii i Mikrobiologii
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ISBN 978-83-67198-15-8
Spis treści
WSTĘP
Część: Ekologia medyczna z elementami parazytologii i mykologii
Ćwiczenie 1 Organizm żywy jako układ regulacji. Czynniki abiotyczne i biotyczne. ................................................ 7
Ćwiczenie 2 Wybrane organizmy o znaczeniu medycznym. ................................................................................. 31
Ćwiczenie 3 Aerosfera jako źródło czynników patogennych dla człowieka. Wektory chorób inwazyjnych obecne w
aerosferze.............................................................................................................................................................. 53
Ćwiczenie 4 Hydrosfera i litosfera jako źródła czynników patogennych dla człowieka. ......................................... 73
Ćwiczenie 5 Środowisko domowe oraz żywność jako źródło czynników patogennych dla człowieka. .................. 92
Część: Biologia molekularna z elementami biotechnologii
Ćwiczenie 1 Mikrobiota człowieka i czynniki wpływające na jej modyfikację ....................................................... 121
Ćwiczenie 2 Diagnostyka parazytologiczna i mykologiczna dawniej i dziś. ......................................................... 135
Ćwiczenie 3 Hodowle komórkowe – kluczowe narzędzie medycyny eksperymentalnej...................................... 156
Część: Genetyka medyczna
Ćwiczenie 1 Genetyka mendlowska - wybrane cechy allelomorficzne i układy grupowe krwi. ............................ 171
Ćwiczenie 2 Chromosomy i cechy sprzężone z płcią. ......................................................................................... 198
Ćwiczenie 3 Mutacje genowe i chromosomowe. ................................................................................................. 215
Ćwiczenie 4 Cechy wieloczynnikowe. ................................................................................................................. 229
Ćwiczenie 5 Wybrane zagadnienia genetyki populacji. ....................................................................................... 252
ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................................... 270
WSTĘP
“The biology is theoretic basement of medicine, that why it is important to study biology for
future doctor…”
Prof. O.Y.L. Bekish, 2003
Biologia medyczna jest wielodyscyplinarną nauką z obszaru biologii i medycyny. W badaniach i
opisywaniu zjawisk, w zależności od profilu, korzysta z osiągnięć biochemii, biofizyki, biotechnologii,
toksykologii czy biologii molekularnej. Znajduje zastosowanie nie tylko w medycynie ale także w
ochronie zdrowia.
Skrypt przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunku lekarskiego, ale również i
dla innych kierunków medycznych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauczania biologii
medycznej będą przydatne w praktyce medycznej. Ważnym elementem nauczania z zakresu biologii
medycznej jest zwrócenie uwagi na metody eksperymentalne, które wykorzystuje się w badaniach
funkcji układów biologicznych, ich molekularnych i biochemicznych podstaw funkcjonowania jak i
podstaw diagnostyki chorób u człowieka.
Skrypt zawiera trzy działy edukacji medycznej z zakresu: ekologii medycznej z elementami
parazytologii i mykologii, podstaw biologii molekularnej z elementami biotechnologii oraz genetyki
medycznej.
W zakresie nauczania ekologii medycznej, opisane są biologiczne układy regulacji warunkujące
zdrowie człowieka jak i stany zaburzenia homeostazy organizmu związane z chorobą. Opisano także
czynniki abiotyczne i biotyczne wpływające na stan zdrowia człowieka. W tej części zwrócono uwagę na
znaczenie problematyki parazytologicznej i mykologicznej w praktyce medycznej, opisując najczęściej
występujące pasożyty u człowieka, ich wektory oraz wywołane przez nie choroby inwazyjne.
Scharakteryzowano morfologię i fizjologię grzybów chorobotwórczych. Zajęcia z tego obszaru, są także
okazją do poznania morfologicznych postaci rozwojowych pasożytów a także zasad diagnostyki
niektórych, często spotykanych w praktyce medycznej gatunków. W części ekologicznej omówiono
również znaczenie medyczne wybranych organizmów, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
zwracając szczególną uwagę na ich udział w etiopatogenezie chorób człowieka jak i ich wykorzystanie
farmaceutyczne.
W ramach nauczania biologii medycznej, istotne jest omówienie działania na organizm
człowieka mykotoksyn i jadów zwierzęcych. Ma to znaczenie z punktu widzenia praktyki lekarskiej,
szczególnie praktyki lekarza rodzinnego, mającego najczęściej pierwszy kontakt z pacjentem
poszukującym pomocy medycznej. Zajęcia z biologii medycznej są także okazją do poznania przez
przyszłego lekarza praktyka, środowiska zewnętrznego jako podstawowego źródła czynników
patogennych dla człowieka. Istotne jest omówienie organizmów patogennych związanych z domem,
jako środowiskiem życia człowieka oraz występujących w żywności – ich diagnostyka,
chorobotwórczość, transmisja w środowisku.
W kolejnej części ćwiczeń z zakresu biologii medycznej, zaplanowane zostało omówienie
wpływu mikrobioty na zachowanie homeostazy organizmu jak i zjawiska dysbiozy jako czynnika w
patogenezie wybranych chorób u człowieka. Szczególnie lekarz praktyk powinien mieć świadomość i
dzielić się wiedzą z pacjentem, jak istotne znaczenie mają czynniki środowiskowe (styl życia, dieta;
zanieczyszczenie środowiska i żywności) w utrzymaniu zdrowia. Kolejne ćwiczenia są poświęcone
wybranym zagadnieniom z zakresu nanobiotechnologii medycznej, gdzie zostały omówione struktury o
rozmiarach nanometrycznych oraz osiągnięcia tkankowej bioinżynierii materiałowej stosowane we
współczesnej diagnostyce medycznej i terapii. Przybliżono także niektóre z rozwijających się metod
molekularnej biologii medycznej, które są obecnie wykorzystywane w diagnostyce medycznej, w tym
metodę amplifikacji kwasów nukleinowych, techniki immunohistochemiczne, mikromacierze
ekspresyjne, analizy polimorfizmu sekwencji DNA; SNP (ang. single nucleotide polymorphism), czy
sekwencjonowanie genomowe. Również w ramach ćwiczeń z biologii medycznej przybliżono
zagadnienia z zakresu genetyki klasycznej oraz populacyjnej. Omówiono zasady dziedziczenia cech
monogenowych: I i II prawo Mendla, jak i wybrane choroby autosomalne monogenowe, układy grupowe
krwi czy genetyczne podstawy krwiolecznictwa. Zdefiniowano przeciwciała monoklonalne i ich
zastosowanie. Tematy te rozszerzono w ramach wykładów. W ramach części genetyka, prowadzona
jest także samodzielna analiza rodowodów, omawiane są zasady ich tworzenia i zastosowania.
Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania zadań genetycznych: cechy monogenowe,
grupy krwi, analiza rodowodów.
Zajęcia z biologii medycznej pogłębiają wiedzę opartą na doświadczeniu, prowokując do
samodzielnego myślenia przyczynowo-skutkowego, co ma niezwykle istotne znaczenie w praktyce
lekarskiej.
Ewa Brzeziańska-Lasota
Część
Ekologia medyczna z elementami parazytologii i mykologii
Ćwiczenie 1
Temat: Organizm żywy jako układ regulacji. Czynniki abiotyczne i biotyczne.
Omówienie regulaminów zajęć, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad mikroskopowania.
Doświadczenia
1. Układ regulacji niestabilnej oparty na sprzężeniu zwrotnym dodatnim - komórka Traubego
2. Wybrane metody oceny sprawności układu regulacji - próba Ruffiera
3. Wpływ czynników abiotycznych na organizmy żywe - obserwacja czynności serca Daphnia sp.
Obserwacja
1. Teratogenne działanie czynników chemicznych na organizm kręgowca Gallus sp.:
a) skrzyżowany dziób i jednooczność po działaniu błękitem trypanu - prep. makr. utrw. w 4 %
formalinie
b) rozszczep powłok brzusznych po działaniu inhibitorem trypsyny wyizolowanym z Ascaris suum prep. makr. utrw. w 4 % formalinie
c) niewciągnięty pęcherzyk żółtkowy po działaniu inhibitorem trypsyny wyizolowanym z Ascaris suum
- prep .makr. utrw. w 4 % formalinie
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Podstawowe pojęcia ekologii medycznej (wymagana znajomość terminów z zakresu wiedzy szkoły
średniej):
- populacja, biocenoza, ekosystem, biom, biosfera, biotop, ontocenoza;
- czynniki biotyczne i abiotyczne środowiska, czynnik ograniczający, tolerancja ekologiczna,
eurybionty, stenobionty;
- zależności (interakcje) wewnątrzgatunkowe i międzygatunkowe;
- łańcuch troficzny, producenci, konsumenci, reducenci; produktywność poziomów troficznych,
przepływ energii, krążenie materii, cykle biogeochemiczne, piramidy ekologiczne: biomas,
liczebności, energii (produkcji); sukcesja pierwotna i wtórna; zanieczyszczenia; antropopresja;
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Układy regulacji – sprzężenie ujemne i dodatnie. Układ żywiciel-pasożyt. Metody analizy wpływu
czynników abiotycznych na populacje. Ustrój człowieka jako układ regulacji – przykłady regulacji
(utrzymanie stałego pH krwi, stężenia glukozy we krwi, proces krzepnięcia i trawienia; komórka
Traubego – regulacja na zasadzie sprzężenia dodatniego). Ocena sprawności układu regulacji – testy
obciążeniowe: wysiłkowe, kryteria rozpoznania cukrzycy - doustny test tolerancji glukozy. Ustrój
człowieka jako układ regulacji ultrastabilnej – wytrenowanie, aklimatyzacja.
Standardy jakości dla związków chemicznych obecnych w żywności (ADI, NOEL, DL50, CL50).
Temperatura i woda jako czynniki ograniczające wzrost/rozwój organizmów („zero biologiczne”, reguła
van`t Hoffa, anabioza (vita minima), liofilizacja). Czynniki fizyczne i chemiczne ograniczające
występowanie mikroorganizmów (sterylizacja i dezynfekcja; rodzaje).Teratologia (dysmorfologia) –
czynniki teratogenne, embriopatia alkoholowa (FAS), wady rozwojowe.
7
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Organizm żywy jako układ regulacji
Przetwarzanie i przenoszenie informacji
Wszystkie zmiany zachodzące, zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym
człowieka odbierane są przez receptory, w których zachodzi przetwarzanie danych i przekazywanie ich
w sposób analogowy, cyfrowy lub mieszany.
Przekaz analogowy
Przetwarzanie, a następnie przenoszenie informacji w sposób ciągły (analogowy) odbywa się
np. za pośrednictwem hormonów. W jednym narządzie, stanowiącym generator sygnałów, np. gruczole
dokrewnym, wytwarzane są związki chemiczne (hormony) przenoszone za pośrednictwem krwi i układu
sercowo-naczyniowego do innych narządów, na które oddziałują. Przykład - oddziaływanie treści
pokarmowej dwunastnicy na trzustkę:
1. bodziec – kwaśna treść pokarmowa w dwunastnicy;
2. komórka wydzielnicza błony śluzowej (wydzielanie sekretyny);
3. sekretyna krążąca we krwi;
4. trzustka (część zewnątrzwydzielnicza) pobudzona przez sekretynę;
5. sok trzustkowy (ilość soku trzustkowego wydzielanego w jednostce czasu jest
proporcjonalna do stężenia krążącej we krwi sekretyny).
Przekaz cyfrowy
Przetwarzanie, a następnie przenoszenie informacji w sposób cyfrowy (skokowy, impulsowy)
zachodzi np. we włóknach nerwowych. Receptory przetwarzają odebrane informacje ze środowiska
zewnętrznego lub wewnętrznego organizmu na impulsy przewodzone przez włókna nerwowe.
Poszczególne impulsy nerwowe przewodzone przez to samo włókno nie różnią się między sobą.
Informacja zakodowana jest w częstotliwości, z jaką impulsy przewodzone są przez włókno nerwowe.
Przykład – generowanie impulsu nerwowego przez bodziec mechaniczny:
1. bodziec – ucisk na skórę;
2. receptor – ciałka blaszkowate (Paciniego) w skórze;
3. impulsy nerwowe dośrodkowe;
4. ciało komórki nerwowej;
5. impulsy nerwowe odśrodkowe – efektor.
Przekaz analogowo – cyfrowy
Przetwarzanie, a następnie przenoszenie informacji w sposób analogowo-cyfrowy występuje w
przypadku, kiedy odebraną informację cyfrową komórka nerwowa zamienia na informację analogową w
postaci zmian potencjału elektrycznego błony neuronu. Następnie ta sama komórka wysyła informację
cyfrową do innych komórek nerwowych. Przykład - stymulacja wydzielania wazopresyny poprzez wzrost
ciśnienia osmotycznego osocza:
1. bodziec - wzrost ciśnienia osmotycznego osocza, spadek objętości krwi;
2. osmoreceptor podwzgórza - impulsy nerwowe;
3. impulsy nerwowe – egzocytoza (uwolnienie) wazopresyny z przysadki (syntezowana
przez neurony podwzgórza - neurosekrecja, magazynowana w tylnym płacie
przysadki);
4. wazopresyna krążąca we krwi.
8
Działanie układu regulacji
Każdy żywy organizm jest swoistym układem regulacji, którego celem jest zachowanie
homeostazy. Warunkiem utrzymania stanu równowagi wewnętrznej jest wytworzenie i sprawne
działanie układów regulacyjnych: kontrolujących, przetwarzających informacje i przywracających
prawidłowe funkcje komórek, tkanek, narządów i układów. Proces sterowania wymaga przepływu
informacji: przebieg sygnału następuje w dwóch kierunkach (rycina 1):
1) od układu regulującego do układu regulowanego – przepływ informacji jednokierunkowy (sterowanie
w otwartym układzie regulacji) – rycina 2;
2) od układu regulowanego do regulującego - sygnał sprzężenia zwrotnego (sterowanie w zamkniętym
układzie regulacji) - rycina 3, rycina 4
R - układ regulujący;
Ur - układ regulowany;
Sr - sygnał regulowany
Rycina 1. Schemat przepływu informacji.
Układ regulujący
(sterujący)
Układ regulowany
(sterowany)
Rycina 2. Przepływ informacji jednokierunkowy – kontrola jednokierunkowa. Układ regulujący generuje informacje odbierane
przez układ regulowany.
Układ
regulowany
Układ regulujący
Komparator
Sprzężenie zwrotne
Rycina 3. Przepływ informacji zwrotny - sprzężenie zwrotne. Układ regulujący generuje informacje odbierane przez układ
regulowany. Informacja wysyłana przez układ regulowany (dzięki sprzężeniu zwrotnemu) trafia do komparatora układu
regulującego.
Mechanizmy homeostazy – sprzężenie zwrotne
W organizmie człowieka układy odpowiedzialne za stałość środowisk wewnętrznych działają
głównie na zasadzie sprzężenia zwrotnego ujemnego, chociaż w warunkach fizjologicznych niektóre
mogą funkcjonować na bazie sprzężenia zwrotnego dodatniego.
9
Komparator
(sygnał normy)
Zakłócenie
Sygnał
błędu
Efektor
Parametr
kontrolowany
Receptor
Rycina 4. Schemat sprzężenia zwrotnego.
Sprzężenie zwrotne ujemne pomiędzy układem regulującym (sterującym) i regulowanym
(sterowanym) zapewnia stabilność funkcji fizjologicznych poprzez minimalizowanie sygnału błędu
(powrót wartości regulowanej do wartości normy). Każde odchylenie od fizjologicznego poziomu
regulacji sygnalizowane jest zwrotnie układowi regulującemu, którego zadaniem jest uruchomienie w
organizmie reakcji przeciwdziałającej temu odchyleniu; tego typu sprzężenie utrzymuje dany parametr w
zakresie normy – w granicach tolerancji. Jest to układ samo wyciszający zakłócenie zapewniający
stabilność układowi regulacji (rycina 5); przykładem może być: utrzymywanie odpowiedniego stężenia
glukozy we krwi, temperatury ciała i kwasowości płynów ustrojowych.
Rycina 5. Minimalizacja sygnału błędu w sprzężeniu zwrotnym ujemnym.
Mechanizm wygaszania zakłócenia powinien przebiegać stopniowo; najbezpieczniejsze dla
organizmu jest tłumienie zakłócenia przez oscylacje o zmniejszającej się amplitudzie, ponieważ
gwałtowne wyhamowanie – szybki powrót do wartości wyjściowej (fizjologicznej) może spowodować
uszkodzenie układu. Także bardzo powolne oscylacje mogą wywierać niekorzystny wpływ na układ
poprzez długotrwałą obecność zmienionego, nieprawidłowego parametru (np. przedłużony okres
hipoglikemii w regulacji stężenia glukozy we krwi).
Sprzężenie zwrotne dodatnie powoduje narastanie wartości odchylenia od poziomu równowagi;
występują oscylacje aperiodyczne o zwiększającej się amplitudzie. W tego typu sprzężeniu odpowiedź
organizmu wzmacnia działanie bodźca (wzrasta wartość sygnału błędu) - rycina 6.
10
Rycina 6. Narastanie sygnału błędu w sprzężeniu zwrotnym dodatnim.
W organizmie człowieka występuje regulacja oparta za sprzężeniu zwrotnym dodatnim, przy
czym w stanach fizjologicznych zachodzi ona rzadko, natomiast często w stanach patologicznych.
Przykładami działania w warunkach fizjologicznych sprzężenia zwrotnego dodatniego mogą być:
1) krzepnięcie krwi w przypadku uszkodzenia naczynia – kaskadowa aktywacja czynników
hemostazy kończąca się wytworzeniem fibryny wzmacniającej czop płytkowy (powstanie
skrzepu ostatecznego);
2) lawinowe wnikanie jonów Na+ przez błonę komórek mięśniowych i neuronów
w fazie depolaryzacji potencjału czynnościowego;
3) akcja porodowa (nasilające się skurcze macicy);
4) oddawanie moczu (skurcze pęcherza moczowego).
W stanach patologicznych często dochodzi do przekształcania sprzężeń zwrotnych ujemnych w
dodatnie, co powoduje zakłócenie homeostazy. W ten sposób uruchomione zostaje tzw. błędne koło
stanowiące bardzo częsty mechanizm patofizjologiczny wielu chorób (np. nadciśnie tętnicze,
schizofrenia) i uzależnień (alkoholizm, narkomania).
Układ regulacji
Większość procesów fizjologicznych w organizmie człowieka podlega regulacji dzięki
sprzężeniom zwrotnym, tworzącym tzw. zamknięte pętle regulacyjne. Zamknięty układ regulacji jest
układem rzeczywistym, który utrzymuje zadaną wielkość niezależnie od działających czynników
środowiska (rycina 7). Komparator porównuje zmienną wartość parametru (Sr) wychodzącą z układu
regulowanego (Ur) z zadanym poziomem regulacji (So), do którego dąży układ kompensujący
zakłócenia – układ regulujący (R). W wyniku tego procesu dochodzi do wysyłania odpowiedniej
informacji (Sb) z komparatora do regulatorów (r), które wpływają na układ regulowany (Ur).
Regulacje fizjologiczne odnoszące się do mechanizmów, które przeciwdziałają zakłóceniom i
utrzymują homeostazę są bardzo złożone, np. zdolność utrzymywania stałości pH krwi zależy od
procesów metabolicznych w wątrobie, nerkach, mięśniach, a także od wymiany gazowej w płucach i
obecności układów buforowych (układ wodorowęglanowy, białczanowy np. hemoglobinianowy,
fosforanowy). Uszkodzenie mechanizmów regulacji prowadzi do zaburzenia układu i powstania
choroby, a po przekroczeniu progu krytycznego nawet do śmierci organizmu.
11
Rycina 7. Schemat układu regulacji w ujęciu biofizycznym.
Fizjologiczne systemy kontroli – układy regulacji stabilnej
Utrzymanie homeostazy w organizmie wymaga zaangażowania licznych mechanizmów
regulacji i kontroli najważniejszych parametrów środowiska wewnętrznego człowieka, takich jak:
 temperatura ciała,
 pH krwi i płynów ustrojowych,
 stężenie związków chemicznych w płynach ustrojowych, w tym stężenie glukozy we krwi,
 ciśnienie osmotyczne,
 objętość płynów ustrojowych,
 ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla we krwi,
 ciśnienie tętnicze krwi.
Termoregulacja
Dla zachowania równowagi termicznej organizmu nadmiar ciepła jest oddawany do otoczenia,
natomiast w warunkach obniżonej ciepłoty ciała uruchomione zostają mechanizmy, dzięki którym ciepło
zostaje zatrzymane i dodatkowo wytworzone.
Rycina 8. Schemat regulacji temperatury ciała. Sr – sygnał regulowany; So – temperatura wewnętrzna-wartość zadana; Sb
– sygnał błędu; ∑ - komparator; S1-S6 – sygnały z regulatorów; Z – zakłócenia zewnętrzne
12
Stałość temperatury wewnętrznej człowieka zapewniają dwie przeciwstawne grupy
mechanizmów:
1. termoregulacja fizyczna - odpowiedzialna jest za oddawanie nadmiaru ciepła do otoczenia (ochrona
przed przegrzaniem organizmu). Efektorami tych procesów są gruczoły potowe, których czynność
pobudzana jest przez impulsy nerwowe włókien cholinergicznych oraz układ krążenia (rozszerzenie
światła drobnych naczyń krwionośnych pod wpływem noradrenaliny) - rycina 8. Ciepło z organizmu do
otoczenia może być oddawane przez skórę na drodze: konwekcji (przekazywanie ciepła od środowiska
cieplejszego do chłodniejszego), promieniowania elektromagnetycznego i parowania potu; w
temperaturze otoczenia wynoszącej 30°C, udział procentowy poszczególnych mechanizmów wynosi
odpowiednio: konwekcja – 15%, promieniowanie – 49%, parowanie potu – 36%. Ponadto do strat ciepła
dochodzi poprzez pogłębienie oddechów i oddawanie ciepła wraz z wydychanym powietrzem.
2. termoregulacja chemiczna - odpowiedzialna jest za wytwarzanie i zatrzymanie ciepła w organizmie
(ochrona przed wychłodzeniem). Efektorami tych procesów są mięśnie szkieletowe, wątroba, nerki oraz
tkanka tłuszczowa (rycina 8). Obniżenie temperatury otoczenia uruchamia mechanizmy: termogenezę
drżeniową (wzrost napięcia mięśniowego i drżenie mięśniowe; dodatkowo skurcz mięśni przywłośnych)
oraz termogenezę bezdrżeniową (zwiększenie aktywności układu adrenergicznego i uwolnienie szeregu
hormonów o działaniu katabolicznym - aminy katecholowe, glukagon, hormony tarczycy, które stymulują
tkanki i narządy do przemian metabolicznych). Procesy te powodują zwiększenie wytwarzania ciepła w
organizmie.
Wrażenia termiczne odbierane są i przetwarzane przez:
1. termoreceptory znajdujące się głównie w skórze (termoreceptory powierzchniowe), ponadto w
mięśniach górnych dróg oddechowych, ścianach naczyń żylnych i w przewodzie pokarmowym
(termoreceptory głębokich tkanek); termoreceptory przekazują zdobyte informacje w postaci impulsów
nerwowych do podwzgórza – ośrodka termoregulacji.
2. termodetektory występujące w podwzgórzu, po obu stronach trzeciej komory mózgowej, oraz w
szyjnej części rdzenia kręgowego; bodźcem do ich pobudzenia jest temperatura krwi oraz
przyspieszenie lub zwolnienie czynności bioelektrycznej serca.
Ośrodek termoregulacji położony w podwzgórzu składa się z dwóch części - przedniej (ośrodek
eliminacji ciepła) i tylnej (ośrodek zachowania ciepła). Do ośrodka termoregulacji informacje
przekazywane są dwoma kanałami: drogą nerwową z receptorów w skórze i na błonach śluzowych oraz
drogą krwi przepływającej przez mózgowie. Neurony ośrodka, jako centrum integracji sygnałów zbierają
informacje z termoreceptorów oraz termodetektorów i uruchamiają odpowiednie mechanizmy
termoregulacji.
W układzie termoregulacji, w warunkach fizjologicznych, podwzgórze pełni rolę komparatora; w
nim dochodzi do porównania wartości zadanej tj. punktu nastawczego (temperatura odniesienia 37°C) z
wartością sygnału dochodzącego z receptorów. W pewnych przypadkach przy sprawnych
mechanizmach termoregulacyjnych może dojść do przesunięcia poziomu nastawczego temperatury
wewnętrznej w górę (gorączka=pireksja) lub w dół (anapireksja).
Naturalną odpowiedzią organizmu na infekcję jest wzrost temperatury ciała. Ośrodek
termoregulacji podwyższa swój punkt nastawczy na wyższy poziom. Po podaniu leków
przeciwgorączkowych punkt nastawczy obniża się, następuje chwilowa hipertermia z intensywną utratą
ciepła.
Anapireksja polega na obniżeniu temperatury nastawczej organizmu przy sprawnym układzie
termoregulacji w warunkach m.in. dużego ubytku krwi, niedotlenienia; jest to działanie neuroprotekcyjne
wynikające z konieczności oszczędnego gospodarowania tlenem.
13
W warunkach niesprawności i/lub niewydolności układu termoregulacji może dojść do
hipertermii (przegrzanie organizmu) lub hipotermii (wychłodzenie organizmu).
Regulacja stężenia glukozy we krwi
Glukoza stanowi podstawowe źródło energii dla większości tkanek i ośrodkowego układu
nerwowego. Stężenie glukozy we krwi jest ściśle regulowane; w warunkach fizjologicznych jej stężenie
(na czczo) zależy od płci, wieku i zawiera się w przedziale 65-95 mg/100 mL.
Mechanizmy regulujące stężenie glukozy we krwi i przystosowujące tempo jej wytwarzania do
tempa wykorzystywania przez tkanki działają na poziomie substratowym, hormonalnym i nerwowym.
Substratowy mechanizm regulacji stężenia glukozy we krwi polega na bezpośredniej kontroli przemian
glukozy w tkankach, która zależy od jej dopływu do komórek oraz od dostępności innych substratów.
W utrzymaniu odpowiedniego stężenia glukozy we krwi oraz regulacji gospodarki
węglowodanowej główną rolę odgrywają dwa hormony trzustki – insulina i glukagon, wydzielane
odpowiednio przez komórki wewnątrzwydzielnicze β i α wysp trzustkowych (Langerhansa).
Najsilniejszym bodźcem odpowiedzialnym za uwalnianie insuliny z komórek β jest zwiększenie stężenia
glukozy we krwi; przy prawidłowym jej stężeniu wynoszącym 4,44—5,0 mmol/L (80—90 mg%),
wydzielanie insuliny jest nieznaczne (ok. 25 ng/kg mc./min), ale w warunkach 2-3 krotnego wzrostu
stężenia glukozy dochodzi do gwałtownego wyrzutu insuliny z komórek β. Hormon ten obniża poziom
glukozy we krwi poprzez zwiększenie jej transportu do wnętrza komórek, gdzie wzmaga glikolizę.
Insulina także zwrotnie hamuje funkcję wydzielniczą komórek β (samoregulacja wydzielania insuliny).
Antagonistycznie do insuliny działa glukagon, który zwiększa stężenie glukozy we krwi aktywując
fosforylację w komórkach wątroby i pobudzając glikogenolizę (proces rozkładu glikogenu do glukozy) i
glukoneogenezę (biosynteza glukozy z związków niecukrowych, np. kwasu mlekowego, aminokwasów,
glicerolu). Hamujący wpływ na uwalnianie insuliny wywiera somatostatyna wydzielana przez komórki δ
(delta) trzustki i działająca na nie w obrębie wysp trzustkowych na drodze parakrynnej (bez udziału
układu krążenia tylko za pośrednictwem płynu międzykomórkowego). Ponadto wiele hormonów
wydzielanych przez różne gruczoły dokrewne stymuluje wzrost stężenia glukozy we krwi; do
najważniejszych należą: adrenalina, kortyzol, hormon wzrostu (rycina 9). Adrenalina poprzez βreceptory adrenergiczne wpływa bezpośrednio na podwyższenie stężenia glukozy we krwi, natomiast
poprzez receptory α–adrenergiczne hamuje wydzielanie insuliny.
Rycina 9. Układ regulacji stężenia glukozy we krwi. Sr – sygnał regulowany; Co – stężenie glukozy- wartość zadana Sb –
sygnał błędu; ∑ - komparator;
14
Mechanizmy nerwowej regulacji stężenia glukozy we krwi związane są z aktywacją
autonomicznego układu nerwowego. Układ przywspółczulny pobudza syntezę glikogenu w wątrobie i
wydzielanie insuliny, przyczyniając się w ten sposób do obniżenia stężenia glukozy. Aktywacja tego
układu następuje na drodze odruchowej inicjowanej przez bodźce węchowe i smakowe oraz obecność
pokarmu w przewodzie pokarmowym. Zakończenia nerwów czuciowych w łożysku żyły wrotnej pełnią
rolę obwodowych glukoreceptorów. Układ współczulny, poprzez wpływ na hepatocyty za pośrednictwem
receptorów typu α, stymuluje glikogenolizę i bezpośrednio wpływa na podwyższenie stężenia glukozy
we krwi. Pobudzenie układu współczulnego hamuje uwalnianie insuliny, co w warunkach np. stresu
umożliwia uruchomienie substratów energetycznych (glukoza), które są niezbędne do przezwyciężenia
sytuacji kryzysowej organizmu. W kontroli aktywności unerwienia autonomicznego biorą udział
wyspecjalizowane neurony znajdujące się w ośrodkowym układzie nerwowym. W jądrze bocznoprzyśrodkowym podwzgórza znajdują się neurony spełniające rolę ośrodkowych glukodetektorów
reagujących na zwiększony dopływ glukozy i insuliny, natomiast w części bocznej podwzgórza neurony reagujące na niedobór glukozy i sprzyjające aktywacji układu współczulnego.
Zaburzenie mechanizmów regulacji poziomu glukozy we krwi może prowadzić do hiperglikemii.
Prowadzenie badań przesiewowych w kierunku cukrzycy jest konieczne z uwagi na fakt, że u połowy
chorych na początku hiperglikemii nie występują objawy.
Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z
defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z zaburzeniem
czynności, uszkodzeniem i niewydolnością różnych narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i
naczyń krwionośnych.
Układ regulacji ultrastabilnej
Dzięki regulacjom fizjologicznym w wymiarze długoterminowym organizm adaptuje się do
zmiennych warunków otaczającego środowiska. Z punktu widzenia możliwości adaptacyjnych
człowieka, organizm można traktować jako układ ultrastabilny mający zdolność optymalnej
samoregulacji i przystosowania się do nowych warunków otoczenia (rycina 10).
S – komparator
r – regulator (efektor)
R – układ regulujący
Ur – układ regulowany
So – sygnał zadany=sygnał
normy=wartość normy
Sb – sygnał błędu
S – sygnał nastawiający=regulujący
Sr – sygnał regulowany
A – przetwornik pamięci
umożliwiający adaptację:
przestrojenie komparatora i zmiany
działania regulatorów
Rycina 10. Schemat układu ultrastabilnego.
15
W skład układu regulacji wchodzi dodatkowo układ adaptujący (przetwornik pamięci), który
umożliwia przestrojenie komparatora na nowy poziom (zmiana wartości nastawczej określonego
parametru), wskutek powtarzającej się ekspozycji na różne czynniki pochodzące ze środowiska i/lub
wewnątrzpochodne. Przykładem mogą być następstwa długotrwałych treningów o charakterze
wytrzymałościowym, które w organizmie sportowców, w warunkach spoczynku, prowadzą do spadku
częstości skurczów serca. Bradykardia spoczynkowa, w której liczba skurczów serca nie przekracza 50
uderzeń na minutę (spoczynkowy, fizjologiczny rytm serca u osoby niewytrenowanej – ok. 70
skurczów/min.), wynika ze zwiększenia spoczynkowego napięcia przywspółczulnego układu nerwowego
(nerw błędny).Dodatkowo przykładem układu adaptacyjnego, może być fizjologiczne powiększenie
sylwetki serca w odpowiedzi na wysiłek fizyczny tzw. „serce sportowca” (athlete’s heart). Ten rodzaj
fizjologicznego przystosowania to zespół zmian adaptacyjnych, zarówno morfologicznych, jak i
funkconalnych serca, będących wyrazem prawidłowej odpowiedzi serca na regularny i długotrwały
wysiłek fizyczny. Co ciekawe, wykazano, ze u sportowców uprawiających dyscypliny z przewagą
komponenty statycznej (np. podnoszenie ciężarów, judo, pchnięcie kulą) przebudowa serca ma
charakter koncentryczny, podczas gdy u sportowców uprawiających dyscypliny dynamiczne (tenis
ziemny, biegi długodystansowe, kolarstwo) — ekscentryczny.
Wykorzystanie czynników abiotycznych w przeciwdziałaniu zakażeniom drobnoustrojami
Dezynfekcja – użycie procesów fizycznych lub czynników chemicznych w celu zniszczenia większości
form wegetatywnych drobnoustrojów na przedmiotach i powierzchniach użytkowych; przetrwalniki
bakterii oraz wysoce oporne na działanie czynników chemicznych drobnoustroje (mykobakterie – prątki
z rodzaju Mycobacterium, wirusy, grzyby) mogą przetrwać proces dezynfekcji. Środkami stosowanymi w
dezynfekcji są: wilgotne ciepło, stężony nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy oraz związki chloru (np.
chloramina), alkohole, związki jodoforowe, związki fenolowe, czwartorzędowe związki amoniowe.
Antyseptyka – użycie środków chemicznych na skórze, błonach śluzowych, ranach w celu
zahamowania wzrostu lub zniszczenia drobnoustrojów; stosowanie tej procedury nie powoduje
zniszczenia form przetrwalnikowych mikroorganizmów. Wadą tych zabiegów jest wysuszanie skóry
spowodowane usuwaniem ochronnej warstwy lipidów. Środkami stosowanymi w anyseptyce są m.in.:
spirytus salicylowy, woda utleniona, rivanol, jodyna, chlorheksydyna, kwas karbolowy, związki fenolowe.
Aseptyka - sposób postępowania, którego celem jest zapobieganie zakażeniom tkanek i skażeniom
jałowych powierzchni (sprzęt medyczny, powierzchnie abiotyczne).
Czynniki abiotyczne w toksykologii
Toksykologia to nauka zajmująca się szkodliwymi działaniami substancji chemicznych na organizmy
żywe. W badaniach toksykologicznych analizowane są mechanizmy komórkowe, biochemiczne i
molekularne oddziaływań oraz szacowane jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Obejmują one
różne obszary badań, wyróżniamy np.:
 toksykologię kliniczną - zajmującą się analizą chorób spowodowanych bezpośrednio
substancjami chemicznymi lub jednoznacznie związanych z ich oddziaływaniem;
 toksykologię sądową - skupia się na medyczno-prawnych aspektach szkodliwego działanie
substancji chemicznych na organizmy ludzi i zwierząt; łączy się ścisle z chemią analityczną;
 toksykologię środowiskową - bada wpływ środowiskowych zanieczyszczeń chemicznych na
organizmy żywe (człowieka, zwierzęta, rośliny); wyodrębnia się tu także ekotoksykologię, która
16
szczególnie zajmuje się wpływem substancji toksycznych na dynamikę zmian populacyjnych w
ekosystemie;
 toksykologię rozwojową - ocenia niepożądane działania czynników chemicznych lub fizycznych
na rozwijający się organizm w okresie rozwoju płodowego, przed poczęciem (wynik narażenia
na czynnik szkodliwy któregokolwiek z rodziców), lub po narodzinach aż do okresu dojrzewania;
 toksykologię reprodukcyjną - zajmuje się występowaniem efektów niepożądanych w męskim i
żeńskim układzie rozrodczym, mogących wynikać z kontaktu z substancjami toksycznymi.
Nową dziedziną, dynamicznie rozwijającą się, jest
toksykogenomika, która umożliwia
zidentyfikowanie organizmów bardziej wrażliwych genetycznie na określony szkodliwy czynnik
środowiskowy. Pozwala ona na tworzenie indywidualizowaej terapii uwzględniającej „genetic makeup”
czyli budowę i funkcję genomu danego organizmu.
Teratologia
Współczesna teratologia zajmuje się opisem i klasyfikacją wad wrodzonych, ich etiologią oraz
mechanizmami powstawania, a także epidemiologią wad u ludzi. Wada wrodzona, wrodzona
malformacja, albo zaburzenie rozwojowe, wrodzona anomalia – są terminami synonimicznymi
służącymi do opisu nieprawidłowości (uszkodzenia, zaburzenia) strukturalnych, neurobehawioralnych i
metabolicznych ujawnionych tuż po urodzeniu lub w okresie rozwoju postnatalnego. Wada może
powstać w każdym okresie rozwoju prenatalnego.
Teratogenem określa się czynnik środowiska zewnętrznego, który zaburza rozwój
zarodka/płodu, wywołując wadę. Efekt działania teratogenu zależy od: rodzaju czynnika, dawki,
wrażliwości organizmu i jego stadium rozwojowego, genotypu matki oraz genotypu zarodka. Zaburzenia
rozwoju embriologicznego mogą być spowodowane:
 czynnikami genetycznymi,
 czynnikami środowiskowymi,
 nieokreślonymi; w 50 – 60% przypadków przyczyna wad jest nieznana.
Szacuje się, że około 7–8% wad powstaje w wyniku działania czynników teratogennych: fizycznych
(np. promieniowanie jonizujące), chemicznych (związki chemiczne, w tym leki np. cytostatyki) oraz
biologicznych (np. Rubella virus, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii). Z punktu widzenia
teratologicznego wyróżnia się trzy okresy rozwoju prenatalnego człowieka:
 okres przed różnicowaniem listków zarodkowych – intensywna proliferacja komórek (pierwsze 2
tyg. po zapłodnieniu) – działanie zasady „wszystko albo nic” (śmierć lub normalny rozwój);
 okres rozwoju zarodkowego i organogenezy (3-8 tyg.) – największe prawdopodobieństwo
indukowania wady przez teratogen przypada na okres miedzy 18. a 60. dniem rozwoju zarodka
(maksimum wrażliwości - na około 30. dzień rozwoju); w tym okresie zachodzą szybkie podziały
komórkowe, dojrzewanie morfologiczno-czynnościowe narządów pierwotnych, powstawanie
narządów ostatecznych - organogeneza.
 okres rozwoju płodu – mniejsza wrażliwość rozwijającego się organizmu, mogą jednak pojawiać
się zaburzenia czynnościowe (upośledzenie w rozwoju umysłowym) lub zakłócenia w rozwoju
narządu już wykształconego.
Wrażliwość na działanie teratogenu spada wraz z rozwojem zarodka/płodu.
Najczęstsze wady rozwojowe to wady serca i przepuklina oponowo-rdzeniowa odcinka
lędźwiowego kręgosłupa (wada ta powstaje w pierwszych 4 tygodniach życia zarodkowego).
Wykazano, że codzienne przyjmowanie przez kobietę 4 mg kwasu foliowego przez miesiąc przed
spodziewanym zapłodnieniem, a następnie przez trzy pierwsze miesiące ciąży - zmniejsza o 75%
ryzyko powstania wady cewy nerwowej u dziecka w rodzinach, w których wywiad wykazał, że są
obciążone ryzykiem. Na 1000 żywych porodów 2-3 dzieci ma wady układu nerwowego, a umieralność z
17
powodu tych wad sięga 0,89 na 1000 żywo urodzonych niemowląt. Wady wrodzone mogą występować
jako izolowane, bądź współistniejące w zespołach genetycznych:
 anencefalia – bezmózgowie,
 rozszczep wargi i podniebienia,
 syndaktylia – zrośnięcie dwóch lub więcej palców,
 ektrodaktylia – szczypce homara – malformacja kończyny polegająca na całkowitym lub
częściowym braku palców stopy i/lub dłoni,
 arachnodaktylia (pająkowatośc palców) – nadmiernie cienkie i długie w stosunku do kości
sródręcza i nadgarstka palce dłoni; cecha może wystepować jako współistniejaca, np. w zespole
Marfana, lub jako cecha izolowana,
 syrenomelia – fuzja kończyn dolnych,
 fokomelia – brak bliższych części kończyn, skutkuje znacznym skróceniem rąk i nóg,
 amelia – brak kończyny lub kończyn.
Talidomid – działanie teratogenne
Talidomid został wprowadzony do lecznictwa w 1956 r. w Niemczech, jako lek o działaniu
uspakajającym, nasennym i przeciwwymiotnym, który chętnie przyjmowany był przez kobiety ciężarne.
Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku w Europie Zachodniej (głównie w Niemczech i Anglii) urodziło
się ponad 7000 dzieci z wadami wrodzonymi. Zespół talidomidowy charakteryzuje się różnym stopniem
niedorozwoju lub brakiem kończyn górnych i/lub dolnych. Do wad dochodzi z powodu zaburzenia
procesu angiogenezy w zawiązku narządu (rycina 11).
Rycina 11. Talidomid – krytyczne okresy embriogenezy dla rozwoju kończyn (wg. Obican i Scialli 2011)
Dla bezpieczeństwa potomstwa każdy lek musi być oceniany pod względem jego wpływu na
rozwijający się zarodek/płód. Ocenę działania teratogennego związków przeprowadza się, na co
najmniej trzech gatunkach zwierząt laboratoryjnych (np.: szczur, królik, mysz) z uwagi na różnice w
budowie łożyska (różna transmisja leku przez łożysko) oraz różnice międzygatunkowe w
biotransformacji leku.
Substancja toksyczna (trucizna), jako substancja zdolna do wywołania szkodliwej odpowiedzi ze
strony organizmu, jeśli wystąpi w wystarczającej ilości, może spowodować uszkodzenie lub ostatecznie
śmierć organizmu. Efekty toksyczne w ustroju występują wówczas, gdy związek chemiczny lub produkty
jego przemian metabolicznych (biotransformacji) dotrą do określonych miejsc w organizmie w
18
odpowiednim do ujawnienia objawów toksycznych stężeniu i czasie. Drogami, którymi substancje
toksyczne dostają się do organizmu ze środowiska jest układ pokarmowy, oddechowy, skóra
(miejscowo, przezskórnie, doskórnie).
Badania toksyczności konkretnej substancji opierają się na ocenie efektów jej działania na zwierzęta
laboratoryjne, a po właściwym ich zakwalifikowaniu mogą być odnoszone do ludzi.
W celu uzyskania statystycznie istotnych wyników, pochodzących z badań małej grupy zwierząt
laboratoryjnych, należy zwierzętom podać duże dawki substancji toksycznych, jako działanie niezbędne.
Takie badanie umożliwi wykrycie zagrożenia dla ludzi, uwzględniając fakt, że efekt względnie dużej
dawki będzie występował na tyle często, ze będzie go można zauważyć. Pierwszym badaniem
toksycznosci w badaniach toksykologicznych dla nowej substancji chemicznej jest toksyczność ostra.
Ważnym aspektem oceny toksyczności jest ustalenie zależności dawka-odpowiedź. Pozwala ona
wykazać, że:
 odpowiedź zależy od podanej substancji chemicznej i jest to związek przyczynowo-skutkowy,
 wielkość odpowiedzi w rzeczywistości jest związana z dawką,
 istnieje zarówno wymierna metoda pomiaru, jak i precyzyjny sposób wyrażania toksyczności.
Podana substancja chemiczna może wywoływać wiele zależności dawka-odpowiedź, z których
każda dotyczy jednego konkretnego skutku toksycznego. Można mówić o toksyczności ostrej, podostrej
podprzewlekłej czy tosyczności przewlekłej.
Dla oceny i porównywania ostrych efektów toksyczności stosuje się parametr dawki śmiertelnej – DL
(łać. dosis letalis lub ang. LD – lethal dose). Najczęściej określana jest DL50 - dawka substancji/związku
chemicznego, która wprowadzona do organizmu (dawka pobrana) różnymi drogami (przez skórę, drogą
pokarmową, inhalacyjną) wywołuje śmierć 50% populacji (tabela 1).
Tabela 1. Klasyfikacja działania toksycznego substancji chemicznych po ich podaniu dożołądkowym.
Zakres DL50
(mg/kg masy ciała)
DL50 < 25
25 < DL50 < 200
200 < DL50 < 2000
2000 < DL50
Klasa toksyczności
Bardzo toksyczna
Toksyczna
Szkodliwa
Nieklasyfikowana
Stężenie śmiertelne CL50 (łać. concetratio letalis), to stężenie substancji/związku chemicznego w
medium środowiskowym, wywołujące śmierć 50% populacji. Do badań stosuje się jeden lub kilka
gatunków zwierząt, najczęściej myszy i szczury.
Badania toksyczności podostrej wykonywane są w celu uzyskania informacji dotyczącej
toksyczności substancji chemicznej po podaniu wielokrotnym, a także jako badania wspomagające przy
ustaleniu dawki do badań toksyczności podprzewlekłej. Czas badania wynosi zwykle 14 dni.
Badanie toksyczności podprzewlekłej wykonuje się zazwyczaj na dwóch gatunkach zwierząt, drogą
zamierzonego narażenia. Wykorzystywane są co najmniej trzy dawki. Prowadzona jest dokładna
obserwacja zwierząt, odnotowuje się wszystkie przedwczesne zgony oraz przeprowadza się sekcję
padłych zwierząt. Badanie trwa 90 dni, następnie, po uśmierceniu wszystkich pozostałych przy życiu
zwierząt, wykonuje się ocenę makro- i mikroskopową tkanek, badania biochemiczne i hematologiczne
krwi oraz analizę moczu zwierząt. Badania toksyczności podprzewlekłej, wykonuje się w celu:
 ustalenia najniższego poziomu narażenia wywołującego szkodliwe działanie (ang. Lowest
Observed Adverse Effect Level, LOAEL) – najniższa dawka wywołująca objawy toksycznego
działania.
 ustalenia najwyższego poziomu narażenia, przy którym nie występuje istotny wzrost częstości
lub nasilenia efektów szkodliwych (ang. No Observed Adverse Effect Level , NOAEL) 19
najwyższa dawka badanej substancji/ związku nie wywołująca objawów szkodliwego działania
u zwierząt doświadczalnych.
 oceny uszkodzenia konkretnego narządu lub narządów wywołanego przez badany związek po
narażeniu wielokrotnym.
Badania toksyczności przewlekłej mają na celu ocenę toksyczności skumulowanej i kancerogennego
działania substancji chemicznych. Okres narażenia wynosi w tym przypadku od 6 miesięcy do 2 lat.
Na podstawie wartości dawek NOAEL lub LOAEL określa się ADI (ang. Acceptable Daily Intake) dopuszczalne dzienne pobranie. ADI oznacza ilość substancji, wyrażoną w mg/kg masy ciała (mc).,
która pobierana codziennie, przez całe życie człowieka ze wszystkich źródeł (m.in. żywność, woda, leki,
kosmetyki) nie będzie szkodliwa dla organizmu. Wyliczone wartości ADI służą szczególnie do oceny
ryzyka związanego z pobieraniem substancji szkodliwych z żywnością przez człowieka, do ustalania
maksymalnych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń (pozostałość pestycydów, leki weterynaryjne,
metale ciężkie) oraz maksymalnych dawek substancji celowo dodawanych do żywności (konserwanty
np. kwas benzoesowy, azotyn sodowy).
Niektóre substancje toksyczne, niebędące składnikami odżywczymi, mogą wywołać korzystne lub
stymulujące efekty, jeśli są przyjmowane w małych dawkach (zasada hormezy, omawiana w ramach
biofizyki). Ogólnie, hormeza jest zjawiskiem dualnej reakcji organizmu na dawkę, polegającym na
korzystnym działaniu, stymulującym organizm w zakresie małych dawek i działaniu niekorzystnym,
szkodliwym w obszarze dużych dawek. Taką reakcję opisuje krzywa typu U.
W biologii i medycynie hormezę definiuje się jako adaptacyjną odpowiedź komórek i organizmów na
umiarkowany (zwykle przerywany) stres.
Małe dawki substancji chemicznej mogą powodować stymulację odpowiedzi korzystnej lub
ochronnej na przykład indukcję odpowiednich szlaków enzymatycznych, ochronną odpowiedź
immunologiczną (Ryc 12.odpowiedź A). Jeśli próg działania zostaje przekroczony wraz ze
zwiększeniem dawki, dochodzi do wystąpienia efektu szkodliwego, toksycznego (Ryc 12. odpowiedź B).
Rycina 12. Hipotetyczna zależność dawka-odpowiedź.
20
Przykładem tego zjawiska jest przewlekłe picie alkoholu. W stosunkowo dużych dawkach alkohol,
działając geno- i cyto- toksycznie, zwiększa ryzyko wystąpienia niektórych typów nowotworów np. raka
przełyku, wątroby, trzustki, jelita. Z drugiej strony dane naukowe i medyczne (metaanaliza) wskazują, że
niewielkie spożycie alkoholu (≤100 g/tydz.) wiązało się z mniejszym ryzykiem zawału mięśnia
sercowego. Nie ustalono jednak precyzyjnie progu, poniżej ktorego przestawało się ono łączyć z
niższym ryzykiem występowania innych zdarzeń sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, udar
mozgu oraz niewydolność serca). Eksperci Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC)
podkreślają, że najniższe ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych występuje u abstynentów.
Badania ostatnich lat pozwoliły na identyfikację komórkowych szlaków sygnałowych i mechanizmów
molekularnych pośredniczących w odpowiedziach hormetycznych, które zazwyczaj obejmują m.in.
aktywność takich białek jak kinazy, deacetylazy, oraz szereg czynników transkrypcyjnych. W rezultacie
komórki zwiększają produkcję białek cytoochronnych, czynników wzrostu, enzymów fazy 2
biotransformacji ksenobiotyków i enzymów antyoksydacyjnych oraz białek opiekuńczych.
Działanie hormetyczne niektórych związków zostało przeanalizowane na modelach zwierzęcych.
W badaniach różnych modeli zawału mózgu (udaru niedokrwiennego) u myszy i szczurów wykazano,
że nikotynamid ma działanie neuroprotekcyjne. Odpowiedź na dawkę nikotynamidu ma kształt litery
U.
Czynniki biotyczne zagrażające zdrowiu
Ogólnie mówiąc o czynnikach biotycznych zagrażających zdrowiu, należy pamiętać, że
interakcje pomiędzy organizmami żywymi można rozpatrywać jako odziaływania całych organizmów, ich
części lub produkowanych metabolitów (np. toksyny). Składowe tych oddziaływań określane są jako
czynniki biotyczne (biologiczne, ożywione, bądź pochodzące z organizmów żywych). W ocenie skali
ryzyka związanego z czynnikiem biotycznym należy wziąć pod uwagę: naturalną wirulencję czynnika
biologicznego, zdolność przetrwania czynnika biologicznego w środowisku, dawkę infekcyjną, drogę
transmisji, indywidualną reakcję organizmu, dostępność profilaktyki i leczenia.
Główne czynniki biotyczne zagrażające zdrowiu to czynniki biologiczne wywołujące choroby
zakaźne i inwazyjne (np. priony, wirusy, bakterie, grzyby, pasożytnicze pierwotniaki, helminty i
stawonogi) ale także:
 alergeny biologiczne (bakterie, grzyby, cząstki roślinne i zwierzęce);
 toksyny biologiczne w tym czynniki immunotoksyczne, nadmiernie pobudzające lub hamujące
ważne składniki układu odpornościowego (endotoksyna bakteryjna, glukany grzybicze, lotne
związki organiczne), toksyny roślinne (alkaloidy, glikozydy, toksalbuminy), jady zwierzęce
(neurotoksyny), metabolity grzybów pleśniowych (mykotoksyny);
 wektory biologiczne (stawonogi przenoszące czynniki patogenne chorób transmisyjnych kleszcze, komary).
Wprowadzono klasyfikację szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (na
podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r.), wyszczególniając
cztery grupy zagrożeń:
Grupa 1 to czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne:
 osłabione szczepy bakterii stosowane do produkcji szczepionek (atenuowane szczepionki)
BCG (szczepionka przeciw gruźlicy) - atenuowany szczep Mycobacterium bovis MMRatenuowane wirusy odry, świnki i różyczki
 szczepy bakterii przeznaczone do celów laboratoryjnych (Escherichia coli K12)
 szczepy bakterii wykorzystywane w celach produkcyjnych
(fermentacja mlekowa- Lactobacillus spp. i Bifidobacterium spp.)
21
 drożdże stosowane w celach produkcyjnych
np. Saccharomyces cerevisiae do produkcji wyrobów piekarniczych
Grupa 2 to czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne, ale
rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.140 gatunków bakterii, 56 wirusów, 60 gat. pasożytów,
20 gat. grzybów
 wirus grypy typu A, B, C
 HSV- 1 i 2 wirus opryszczki typu 1, 2
 CMV – wirus cytomegalii
 Legionella pneumophila
 Neisseria gonorrhoeae
 Salmonella paratyphi
 Acanthamoeba castelanii
 Cryptosporidium parvum
 Strongyloides stercoralis
 Candida albicans
Grupa 3 to czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, a rozprzestrzenienie ich w populacji
ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia:28 gatunków bakterii, 57 wirusów, 10 pasożytów, 6 grzybów
 Mycobacterium tuberculosis – prątki gruźlicy
 Blastomyces dermatitidis
 wirus żółtej gorączki
Grupa 3** zagrożenia – nie rozprzestrzeniają się drogą powietrzną (raczej droga pokarmowa)
 Shigella dysenteriae typu 1
 Salmonella typhi
 Wirusy HIV, HBV (wirus zapalenia wątroby typu B)
 Escherichia coli szczepy patogenne 0157:H7, 0124 Echinococcus granulosus
 Naegleria fowleri
 Plasmodium falciparum
 Echinococcus multiocularis
 Taenia solium
Grupa 4 to czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich
rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją w stosunku
do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia:12 gatunków wirusów, np.:
 wirus Ebola
 wirus Marburg
 wirus gorączki Lassa
 wirus ospy prawdziwej
22
Przykłady czynników biotycznych i wywoływanych przez nie chorób są zawarte w tabeli 2.
Tabela 2. Przykłady czynników biotycznych i wywoływane przez nie choroby człowieka.
Czynnik chorobotwórczy
wirus odry
wirus Ebola (EBOV)
Klebsiella pneumoniae
Shigella dysenteriae
Blastomyces dermatitidis
Clostridium difficile
cytrynina
pyłki traw
Choroba
Odra
gorączka krwotoczna Ebola
zapalenie płuc
czerwonka bakteryjna
choroba Gilchrista / blastomykoza północnoamerykańska
nawracające biegunki; rzekomobłoniaste
zapalenie jelita grubego.
choroba żółtego ryżu
alergiczny nieżyt nosa
23
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIADCZENIA
1. Układ regulacji niestabilnej oparty na sprzężeniu zwrotnym dodatnim - komórka Traubego
Sterowanie jest to oddziaływanie jednego układu na drugi, które występuje w sprzężeniu
szeregowym tych układów. Regulacja natomiast występuje gdy układ sterujący i regulowany są
sprzężone zwrotnie. Ze względu na rodzaj przetwarzanej informacji rozróżnia się układy, których
wejście stanowi ustalony skończony zbiór argumentów oraz układy przetwarzające wielkości ciągłe. W
celu opisania takiego układu należy określić:
 liczbę wejść i wyjść
 zasadę działania układu opisującą zależność stanu wyjść od stanu wejść
 czas reakcji układu określający, po jakim czasie zmiana stanu na wejściu spowoduje
odpowiadającą jej zmianę na wyjściu
 maksymalną prędkość zmiany stanu wyjścia, opisującą z jaką maksymalną szybkością może
narastać lub opadać stan sygnału wyjściowego.
Układ możemy uznać za stabilny gdy wzmocnienia układu regulowanego (K A) jak i regulatora (KB)
będą wyrażone wzorem: KA KB < 1. Sposób dochodzenia układu do równowagi jest zależny od
właściwości dynamicznych układu czyli od czasu przejścia sygnału przez układ jak i straty energii.
Gdy sygnał regulacji przewyższa zakłócenie (skutek sumuje się z przyczyną) i zmienia jego
działanie na przeciwne: KA KB > 1 dochodzi do powstania w układzie coraz większych oscylacji od
wartości zadanej przez wzorzec - układ jest niestabilny. Przykładem tego typu regulacji może być
struktura chemiczna - komórka Traubego, która powstaje w wyniku rozpuszczania kryształków
żelazocyjanku potasu w roztworze siarczanu miedzi (CuSO4). Powstała struktura – „komórka” tworzy
półprzepuszczalną błonę z żelazocyjanku miedziowego - w następstwie reakcji jonów Cu+2 i jonów
żelazocyjankowych z kryształu (K4[Fe(CN)6] + 2CuSO4  Cu2[Fe(CN)6] + 2K2SO4). W wyniku różnicy
stężeń po obu stronach błony (rozpuszczający się kryształ dostarcza nowych jonów, stężenie wewnątrz
„komórki” wzrasta)), woda wnika ze środowiska hipotonicznego do wnętrza struktury powodując jej
„wzrost”. Sztuczna komórka pęcznieje aż do rozpadu (wyczerpania układu – całkowite rozpuszczenie
kryształu) układu demonstrując działanie układu niestabilnego.
WYKONANIE
Materiały i odczynniki:
- 5% roztwór CuSO4,
- kryształki żelazocyjanku potasu.
Sprzęt i aparatura:
- cylinder miarowy,
- pęseta,
Protokół doświadczenia:
1. Odmierzyć w cylindrze miarowym 50 cm3 5% roztworu CuSO4.
2. Do cylindra pęsetą delikatnie wrzucić kryształki żelazocyjanku potasu i pozostawić do obserwacji tworzenie się i „wzrost” komórki Traubego w czasie 30-60 minut.
3. Otrzymaną strukturę chemiczną porównać z preparatem makroskopowym glonu - Fucus sp.
4. Odnotować czas rozpadu komórki Traubego.
24
Wyniki:
Wnioski:
2. Wybrane metody oceny sprawności układu regulacji - próba Ruffiera
Organizm człowieka stanowiący złożony układ regulacji, którego głównym zadaniem jest
utrzymanie homeostazy podlega ocenie z wykorzystaniem różnym metod opierających się na:
 monitorowaniu czasu reakcji układu regulującego (od momentu pojawienia się czynnika
modulującego homeostazę do momentu zmiany wartości parametrów podlegających
regulacji);
 określeniu największego odchylenia wartości parametru regulowanego od jego pierwotnej
wartości;
 zbadaniu czasu powrotu wielkości regulowanej do normy po wytrąceniu układu ze stanu
równowagi.
Do monitorowania sprawności układu krążenia służą próby czynnościowe np. testy wysiłkowe
oceniające głównie dwa elementy:
 wydolność tlenową (aerobowa) – VO2 max, MET;
 tolerancję wysiłkową.
Wskaźnikiem wydolności fizycznej człowieka jest wydolność tlenowa, która jest najczęściej
określana jako maksymalne pochłanianie tlenu VO2 max (ilość tlenu zużytego w czasie 1 min;
maksymalny minutowy pobór tlenu, pułap tlenowy, ekwiwalent metaboliczny); jest to zdolność do
wykonywania wysiłków długotrwałych bez znacznego narastania zmęczenia. Spoczynkowe zużycie
tlenu wynoszące 3,5 ml/kg mc./min oznacza się jako 1 MET (jednostka metaboliczna). Liczba MET dla
danego rodzaju wysiłku fizycznego pokazuje ile razy więcej energii zostanie zużyte na wykonanie
wysiłku, niż podczas spoczynku (prawidłowy VO2 max u zdrowych ludzi oceniono na 13 MET; 5 MET =
aktywność dnia codziennego). Im więcej organizm pobiera tlenu, tym więcej może wyprodukować
energii; fakt ten ma ogromne znaczenie w sportach wytrzymałościowych. Wydolność fizyczna
anaerobowa (beztlenowa) związana jest z krótką pracą, trwającą 30-60 sekund o dużej intensywności
(układ krążeniowo-oddechowy nie nadąża z dostarczaniem tlenu do mięśni – następuje tzw. spalanie
beztlenowe = glikoliza beztlenowa).Tolerancja wysiłkowa jest to zdolność do wykonania wysiłku bez
istotnych zaburzeń homeostazy lub zmian w czynności narządów wewnętrznych. Miarą tolerancji
wysiłkowej jest czas wykonywania pracy o określonej intensywności/wielkości obciążenia do momentu
25
pojawienia się zaburzeń (np. ból wieńcowy, duszność, sinica, zaburzenia równowagi, zawroty głowy,
obniżenie odcinka ST w EKG, zaburzenia rytmu, hipertonia wysiłkowa).
Ocenę pracy serca w trakcie wysiłku i wzrastającego zapotrzebowania na tlen można prowadzić
za pomocą testów:
 statycznych;
 dynamicznych bez możliwości oznaczenia maksymalnego zużycia tlenu – próba Ruffiera,
próba Mastera, test na bieżni ruchomej;
 dynamicznych z zastosowaniem bezpośrednich i pośrednich metod oznaczania
maksymalnego zużycia tlenu.
WYKONANIE
Osoba badana
Sprzęt i aparatura:
- stoper,
- metronom.
Protokół doświadczenia:
1. Dokonać pomiaru tętna osoby badanej w spoczynku – p, a następnie bezpośrednio po wykonaniu 30
przysiadów (w ciągu 30 sekund) – p1.
2. Następnie wykonać kolejny pomiar tętna po upływie 1 minuty (od zakończenia wysiłku) – p2.
3. Otrzymane wyniki uwzględnić we wzorze, w celu oceny wydolności układu krążenia osoby badanej i
obliczenia tzw. wskaźnika Ruffiera:
4. Wyniki zinterpretować na podstawie skali:
Ocena wydolności układu krążenia
- bardzo dobra - 0.0 punktów
- dobra
- 0.01 – 5.0 punktów
- średnia
- 5.01 – 10.0 punktów
- słaba
-10.01 – 15.0 punktów
Wyniki:
Wnioski:
26
3. Wpływ czynników abiotycznych na organizmy żywe - obserwacja czynności serca Daphnia sp.
Rozwój istot żywych ograniczony jest przez fizyczne i chemiczne czynniki środowiska – czynniki
abiotyczne (elementy nieożywione np. temperatura, woda, światło, ciśnienie, klimat, pole magnetyczne,
ukształtowanie powierzchni terenu). Ograniczające działanie czynników ekologicznych na populację
występuje gdy stężenie/natężenie czynnika abiotycznego przekracza określone granice (zasada
tolerancji Shelforda 1913 r. sformułowana w oparciu o prawo Liebiga 1841 r.). W zakresie tolerancji
wyróżnia się: minimum, optimum, maksimum, pessimum (strefa, w której organizm egzystuje na granicy
przeżycia: pessimum górne i dolne). Granice tolerancji są zwykle szersze dla przeżywania niż dla
rozrodu.
WYKONANIE
Materiały i odczynniki:
- rozwielitki,
- woda,
- lód.
Sprzęt i aparatura:
- mikroskop lub lupa,
- szkiełka z łezką,
- zlewka,
- pipety pasterowskie,
- łaźnia wodna nastawiona na temp. 30°C,
Protokół doświadczenia:
1. Przenieść rozwielitkę w kropli wody na szkiełko z łezką i umieścić na stoliku mikroskopu (pow.
25x,40x lub 100x).
2. Określić liczbę skurczów serca na minutę (temp. pokojowa ok. 20°C).
3. Następnie przenieść na szkiełko podstawowe kawałek lodu, po schłodzeniu szkiełka ponownie
wyznaczyć liczbę skurczów serca rozwielitki/min.
4. W dalszej kolejności przenieść rozwielitkę do zlewki z wodą i ogrzewać w łaźni wodnej (5 min., temp.
30°C) i najszybciej jak to możliwe ponownie umieścić rozwielitkę na szkiełku ogrzanym w dłoni i określić
liczbę skurczów serca w ciągu minuty.
5. Doświadczenie przeprowadzić na 2-3 rozwielitkach losowo pobranych z hodowli, a uzyskane wyniki
po uśrednieniu zamieścić w tabeli.
6. W oparciu o uzyskane wyniki należy sporządzić wykres zależności liczby skurczów serca/min od
temperatury
Wyniki:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Temperatura [°C]
- 4 (dolny punkt krytyczny w zakresie tolerancji temp.)
0
+20
+30
+33,5 (górny punkt krytyczny)
Liczba skurczów serca/min
0
0
27
Liczba skurczów serca
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-4
0
10
20
30
33,5
Temperatura [°C]
Wnioski:
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data: ……………………………
28
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Uzupełnij schemat układu regulacji stężenia glukozy we krwi wykorzystując podane poniżej hasła:
glukagon, komórki β trzustki, rdzeń nadnerczy, glikokortykoidy, kora nadnerczy, komórki α trzustki,
adrenalina, T3 i T4, przysadka mózgowa, somatotropina, tarczyca
sb(+)
sb(+)
sb(+)
sb(+)
sb(+)
co
y
i
sb(-)
insulin
a
sr
2. Wartość stężenia glukozy w surowicy krwi równa 189 mg/dl w 120 minucie doustnego testu
tolerancji, pozwala na stwierdzenie:
A. cukrzycy; B. nieprawidłowej tolerancji glukozy;
C. prawidłowej glikemii; D. brak prawidłowej
odpowiedzi.
3. Największy odsetek udziału w zdolności buforującej krwi posiada bufor:
A. albuminy osocza krwi;
B. fosforanowy;
C. hemoglobina;
D. wodorowęglanowy.
4. Zdefiniuj pojęcia:
Reguła van 't
Hoffa
NOAEL
Zero biologiczne
Eurybiont
5. Wyjaśnij określenia podane w tabeli:
anencefalia
syrenomelia
fokomelia
polidaktylia
syndaktylia
29
6. Hasłom podanym w tabeli przyporządkuj odpowiednie zdanie (A,B,C,D,E)
Sterylizacja
Pasteryzacja Dezynfekcja Antyseptyka Tyndalizacja
A. Użycie procesów fizycznych lub czynników chemicznych w celu zniszczenia większości form
drobnoustrojów na przedmiotach i powierzchniach użytkowych.
B. Całkowite zniszczenie wszystkich drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich przetrwalników /
zarodników.
C. Użycie środków chemicznych na skórze lub innych żywych tkankach w celu zahamowania wzrostu
lub zniszczenia drobnoustrojów.
D. Frakcjonowana pasteryzacja.
E. Jednorazowe ogrzewanie produktu do temperatury powyżej 60°C.
LITERATURA
1. Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie, Kraków 2002
2. Wolański N. Ekologia człowieka. Podstawy ochrony środowiska człowieka i zdrowia
człowieka, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
2006.
3. Gromadzińska J. 2020. Współczesny biomonitoring narażenia i skutku zdrowotnego. W:
Biomedycyna – wybrane aspekty. Brzeziańska-Lasota E (red.), Wydawnictwo Continuo.
(str. 15-45).
30
Ćwiczenie 2
Temat: Wybrane organizmy o znaczeniu medycznym.
Doświadczenia
1. Wpływ mykotoksyn na organizmy żywe - ocena wrażliwości Paramecium sp. na wyciąg z grzybni
A. flavus.
Obserwacja
1. Grzyby
a) Candida albicans:
- hodowla na podłożu stałym i płynnym Sabourauda, opis wzrostu
- mikrohodowla utrw. etanolem, barw. barwnikiem Giemsy, pow. 100, 400/600x, (Olyvia) – rys.
b) Alternaria sp.:
- hodowla na skosie Sabourauda, opis wzrostu
- zarodniki - prep. mikr. utrw. niebarw., pow. 100x, (Olyvia) – rys.
c) Aspergillus fumigatus:
- hodowla na skosie Sabourauda – opis wzrostu;
- mikrohodowla - prep. mikr. utrw., barw. fuksyną, pow.100,400x, (Olyvia) – rys.
- grzybniak kropidlakowy płuc, preparat mikroskopowy barwiony metodą PAS, pow.600x,
(Olyvia) - opis
- "orzeszki arachidowe”Arachis hypogea zarażone Aspergillus flavus – pokaz
d) Cryptococcus neoformans:
- hodowla na podłożu stałym Sabourauda, - opis wzrostu;
- preparat z płynu mózgowo-rdzeniowego w tuszu chińskim, pow.1000x, (Olyvia) – rys.
e) Claviceps purpurea:
- sporysz (Secale cornutum) na kłosie żyta (Secale cereale) -prep. makr. suchy - opis
f) Amanita phalloides - Muchomor zielonawy (m. sromotnikowy):
- owocnik - prep. makr. utrw. 4% formaliną/prep. suchy, opis
- zarodniki - prep. mikr. trwały, niebarw., pow. 100, 400/600 lub 1000x (immersja olejowa),
(Olyvia) – rys.
g) Paxillus involutus - Krowiak podwinięty (Olszówka):
- owocnik - prep. makr. utrw. 4% formaliną, opis
- zarodniki - prep. mikr. trwały, niebarw., pow. 100, 400/600 lub 1000x (immersja olejowa),
(Olyvia) – rys.
h) Russula emetica - Gołąbek wymiotny:
- owocnik - prep. makr. utrw. 4% formaliną, opis
- zarodniki - prep. mikr. trwały, niebarw., pow. 100, 400/600 lub 1000x (immersja olejowa),
(Olyvia) – rys.
2. Rośliny naczyniowe
a) Atropa belladonna - Pokrzyk wilcza jagoda:
- owoce – prep. makr. w etanolu - pokaz
b) Datura stramonium - Bieluń dziędzierzawa:
- torebka nasienna – prep. makr. suchy - pokaz
c) Digitalis purpurea - Naparstnica purpurowa:
- łodyga z kwiatostanem - prep. makr. suchy - pokaz.
3. Zwierzęta jadowite
a) Leiurus sp. - Skorpion
- osobnik dorosły - prep. makr. suchy/utrw. w 4% formalinie – pokaz.
31
b) Apis mellifera - Pszczoła miodna:
- imago - prep. makr. – pokaz
- żądło - prep. mikr. utrw. etanolem, niebarw., pow.100 x, (Olyvia) – rys.
c) Vespula vulgaris - Osa zwyczajna:
- imago - prep. makr. – pokaz
- żądło - prep. mikr. utrw. etanolem, niebarw., pow.100 x, (Olyvia) – rys.
d) Vespa crabro - Szerszeń europejski (sz. groźny) - imago:
- prep. makr. suchy – pokaz
f) Bufo bufo - Ropucha szara:
- osobnik dorosły - prep. makr. utrw. w 4% formalinie – pokaz
g) Vipera berus - Żmija zygzakowata:
- osobnik dorosły - prep. makr. utrw. w 4% formalinie – pokaz.
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Podstawowe pojęcia mykologii lekarskiej oraz pojęcia z morfologii i fizjologii grzybów; informacje o
wymienionych organizmach
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Czynniki pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w etiopatogenezie chorób człowieka oraz jako surowce
farmaceutyczne; przykłady gatunków powodujących grzybice ludzi; mikotoksyny – definicja, podział,
działanie na organizm człowieka i zwierząt; toksyny grzybów (działanie toksyn muchomora
zielonawego, buławinki czerwonej - sporysz); jady zwierzęce (stawonogów – żądłówki, skorpiony,
kręgowców – ropucha, żmija), roślinne surowce farmakologiczne (np. glikozydy nasercowe,
skopolamina, atropina).
32
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Grzyby
Grzyby należą do organizmów cudzożywnych (nie posiadają chloroplastów), żyjących
saprotroficznie lub pasożytniczo. Plechy ich składają się z komórek wegetatywnych i/lub ze strzępek.
Rozmnażają się bezpłciowo przez różnego rodzaju zarodniki, a płciowo przez izogamię (pierwotna
forma zapłodnienia, gamety są identyczne morfologicznie, różnią się fizjologicznie i genetycznie),
anizogamię (gamety różnią się morfologicznie, fizjologicznie i genetycznie) i oogamię (rozmnażanie
płciowe, w którym występuje duża nieruchoma komórka jajowa i mniejszy ruchliwy plemnik). Grzyby
stanowią jedno z najliczniejszych królestw w obrębie organizmów żywych, liczące na świecie około 1,5
miliona gatunków obejmujących, zarówno grzyby mikroskopowe, jak i wielkoowocnikowe. Grzyby mogą
wywoływać choroby ludzi, zwierząt i roślin. Szacuje się, że około 300 gatunków jest potencjalnie
patogennych dla człowieka. Choroby powodowane przez grzyby:
1. Choroby alergiczne – nadwrażliwość na antygeny grzybicze np. wdychane z powietrzem
zarodniki.
2. Grzybice (mycosis) – choroby roślin, zwierząt i człowieka wywołane przez mikroskopijne grzyby
chorobotwórcze.
3. Mykotoksykozy - zatrucia ostre, przewlekłe, wywołane spożyciem toksyn grzybowych:

grzybów mikroskopowych, najczęściej pleśniowych, zanieczyszczających żywność;
„mykotoksykozy” (ostre lub przewlekłe);
 alkaloidów buławinki czerwonej (sporysz);
 obecnych w spożywanych owocnikach grzybów „kapeluszowych”.
Choroby alergiczne – alergeny wziewne
Choroby alergiczne stanowią rosnący problem medyczny w krajach rozwiniętych. Wykazano, że
na przestrzeni ostanich 3 dekad częstość schorzeń alergicznych dynamicznie wzrasta zarówno u dzieci
jak i dorosłych. Częstość chorób alergicznych u dzieci wynosi ok. 25 - 30%, w tym u ok. 10 - 20%,
rozwija się w późniejszym okresie dzieciństwa (astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa i spojówek).
Spośród alergenów wziewnych, zarodniki grzybów zajmują trzecie miejsce, pod względem
częstości występowania, po pyłkach traw i alergenach roztoczy kurzu. Ponad 80 rodzajów grzybów
może wywoływać u człowieka objawy alergii; największe znaczenie kliniczne mają: Alternaria,
Aspergillus, Cladosporium, Mucor, Penicillium i Rhizopus.
Powietrze stanowi ważny rezerwuar grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka.
Jednym z czynników warunkującym alergenność zarodników jest ich wielkość. W zależności od
rozmiarów elementy bioareozolu (w tym zarodniki grzybów) mogą docierać do poszczególnych części
górnych i/lub dolnych dróg oddechowych, wywołując charakterystyczne objawy chorobowe:
 pyłki traw, duże zarodniki grzybów (np. Alternaria sp.) zatrzymywane są w jamie nosowogardłowej – mogą powodować podrażnienie nosa i oczu, katar sienny;
 zarodniki takich grzybów jak Cladosporium sp., Mucor sp. lub Rhizopus sp. zatrzymywane
są w oskrzelach – mogą wiązać się z rozwojem zapalenia oskrzeli/pęcherzyków płucnych,
a także być związane z etiopatogenezą astmy oskrzelowej;
 większość bakterii i bardzo małe zarodniki grzybów (np. Aspergillus sp., Penicillium sp.)
docierają do oskrzelików i pęcherzyków płucnych, wywołują alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych oraz astmę oskrzelową.
Grzyby (zarodniki, elementy morfotyczne grzybni) obecne w powietrzu atmosferycznym, poza
reakcją alergiczną, mogą także wywoływać grzybice, najczęściej u osób z osłabioną odpornością.
Grzybice (mycoses, l.poj. mycosis) klasyfikujemy ze względu na czynnik etiologiczny (drożdże,
grzyby pleśniowe, dermatofity), jego pochodzenie i lokalizację w organizmie człowieka (patrz wykłady).
33
Mykotoksyny
Termin mykotoksyny został po raz pierwszy wprowadzony w 1962 r. po odnotowanym masowym
pomorze indyków na farmach drobiowych w Anglii w 1960 r. Pierwsza zidentyfikowana mykotoksyna
pochodziła z Aspergillus flavus i została zaklasyfikowana do grupy aflatoksyn. Obecnie znanych jest
około 400 rodzajów mykotoksyn.
Mykotoksyny (dawniej mikotoksyny) to drugorzędowe/wtórne metabolity grzybów mikroskopowych,
które wykazują działanie toksyczne dla zwierząt (w tym człowieka), roślin, drobnoustrojów. Mogą one
być magazynowane jako endotoksyny w grzybni i konidiach lub też wydzielane jako egzotoksyny do
podłoża. Powodują zanieczyszczenie surowców i produktów przemysłu spożywczego, pasz oraz
żywności pochodzenia zwierzęcego.
Zdolność tworzenia mykotoksyn jest naturalną cechą wielu grzybów pleśniowych; najczęściej
wytwarzane są one przez gatunki z rodzajów Penicillium, Aspergillus i Fusarium. Mykotoksyny cechuje
niska masa cząsteczkowa, dobra rozpuszczalność w wodzie, a także niewrażliwość na wiele procesów
technologicznych, takich jak gotowanie, smażenie, pieczenie.Podział metabolitów grzybów:
 zootoksyny – toksyczne dla zwierząt i człowieka – mykotoksyny (tabela 1);
 fitotoksyny – toksyczne dla roślin;
 antybiotyki – toksyczne dla drobnoustrojów (bakterie, grzyby, pierwotniaki).
Tabela 1. Mykoksyny produkowane przez grzyby
Rodzaj
Mykotoksyna
Aspergillus
Aflatoksyna B1, G1, M1, ochratoksyna A, sterigmatocystyna, kwas
cyklopiazonowy
Penicillium
Ochratoksyna A, cytrynina, patulina, kwas cyklopiazonowy, penitrem A
Fusarium
Trichoteceny (np. deoksyniwalenol, niwalenol, toksyna T-2, toksyna HT-2,
diacetoksyscirpenol), zearalenon, fumonizyny, moniliformina
Alternaria
Kwas L-tenuazonowy, alternariol, alternariolmetyloeter
Mykotoksyny charakteryzują się różnorodną aktywnością biologiczną; wykazują działanie:
rakotwórcze (aflatoksyny, fumonizyny, ochratoksyna A), cytotoksyczne (aflatoksyny), embriotoksyczne
(ochratoksyna A), teratogenne (ochratoksyna A) i mutagenne (aflatoksyny, sterigmatocystyna).
Podział mykotoksyn w zależności od rodzaju wpływu na organizm człowieka:
 hepatotosyny - uszkadzają wątrobę [aflatoksyny (gł. aflatoksyna B1), sterigmatocystyna,
rubratoksyna B, kwas penicylinowy];
 nefrotoksyny - uszkadzają nerki (ochratoksyna A, cytrynina);
 kardiotoksyny - powodują choroby serca i układu krwionośnego (moniliformina);
 dermatotoksyny - prowadzą do uszkodzeń skóry i błon śluzowych (T-2 toksyna i inne
trichoteceny);
 neurotoksyny - wywołują uszkodzenia układu nerwowego (fumonizyny - głównie fumonizyna
B1);
 pulmotoksyny - powodują obrzęki płuc (fumonizyna B1);
 mykohormony - działające na regulację hormonalną, mające strukturę zbliżoną do hormonów
(zearalenon);
 immunotoksyny grzybowe - obniżają odporność organizmu (trichoteceny i szereg innych
mykotoksyn);
 rakotwórcze - udział w powstawaniu nowotworów (aflatoksyny, fumonizyny, ochratoksyny);
 genotoksyny - bezpośrednio uszkadzają materiał genetyczny (patulina);
34
 o działaniu krwotocznym - trichoteceny;
 dermatotoksyczne - działające drażniąco na skórę i błony śluzowe (trichoteceny).
Mykotoksykoza to zatrucie ostre lub przewlekłe, wywołane spożyciem toksyn grzybowych (głównie
z produktami zbożowymi, warzywami, orzechami i innymi nasionami roślin oleistych i strączkowych, z
owocami i przyprawami), a także wskutek inhalacji zarodników grzybów. Ważnym źródłem mikotoksyn
jest pasza dla zwierząt hodowlanych, których mięso, mleko i jaja mogą stanowić poważne zagrożenie
dla zdrowia człowieka. Przykłady mykotoksykoz u człowieka:
 zatrucie sporyszem – ergotyzm (patrz podrozdział Alkaloidy buławinki czerwonej);
 choroba żółtego ryżu – porażenie układu nerwowego i paraliż (podobna do beri-beri) –
powodowana przez metabolity grzybów z rodzaju Penicillium (citreowirydyna, luteoskiryna,
islanditoksyna, cytrynina i inne);
 żywieniowa białaczka toksyczna – porażenie układu nerwowego i zaburzenie czynności układu
krwiotwórczego (śmiertelność 60%) – powodowana przez metabolity grzybów z rodzaju
Fusarium, m.in. F. sporotrichioides i F. poae (trichoteceny, głównie toksyna T-2);
 nowotwory wątroby – długotrwałe spożywanie orzechów arachidowych zawierających
aflatoksyny.
Charakterystyka wybranych grup mykotoksyn:
- aflatoksyny – wytwarzane m.in. przez Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus
Działanie: hepatotoksyczne, rakotwórcze (rak wątroby), mutagenne, genotokstyczne (aflatoksyna
B1), immunotoksyczne (wpływa na odpowiedź immunologiczną zależną od limfocytów CD4+).
Nie ulegają rozkładowi w wysokiej temperaturze, ulegają degradacji pod wpływem światła
nadfioletowego i tlenu atmosferycznego.
Występowanie: orzeszki ziemne, nasiona roślin oleistych, ziarno kukurydzy, mleko, jaja kurze, figi,
migdały, przyprawy (chili, papryka, gałka muszkatołowa, curry), mleko (aflatoksyna M1 i M2).
- ochratoksyna A – wytarzana m.in. przez Aspergillus sp. (A. ochraceus), Penicillium sp.
Działanie: neurotoksyczne, rakotwórcze, teratogenne, embriotoksyczne.
Nie ulega rozkładowi podczas gotowania i smażenia.
Występowanie: ziarna zbóż (pszenicy, owsa, jęczmienia, żyta, kukurydzy), ziarna kawy, źle
wysuszone produkty zielarskie.
- patulina – wytwarzana m.in. przez Penicillium sp., Aspergillus sp.
Działanie: genotoksyczne.
Występowanie: owoce, głównie jabłka (soki, musy, puree).
- trichoteceny – produkowane przez Fusarium sp. (gatunki pasożytnicze roślin uprawnych)
Działanie: krwotoczne, cytotoksyczne, dermatotoksyczne, hamują syntezę białek w komórkach.
Występowanie: ziarna zbóż.
Przykłady: deoksyniwalenol, toksyna T-2, HT-2, niwalenol.
35
- fumonizyny – wytwarzane przez Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
Działanie: neurotoksyczne, hepatotoksyczne, pneumotoksyczne, rakotwórcze (rak przełyku, rak
wątroby).
Występowanie: kukurydza (ziarno, mąka, grysik).
- zearalenon – wytwarzane przez Fusarium sp., Gibberella sp.
Działanie: powodują zespół estrogenny u zwierząt (niepłodność samic, feminizacja samców).
Występowanie: ziarna zbóż (owies, żyto, pszenica, ryż, kukurydza, sorgo).
Alkaloidy buławinki czerwonej - Claviceps purpurea
Przetrwalnik (ergot, sporysz, „rogate żyto”, Secale cornutum) tego workowca rozwija się w kłosach
zbóż i traw; może stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt w przypadku spożycia zanieczyszczonych
przetworów zbożowych (mąki, paszy). Zawiera alkaloidy pochodne kwasu lizergowego porażające
zakończenia nerwów współczulnych i pobudzające do skurczów mięśnie gładkie (macicy, obwodowych
naczyń krwionośnych). Wyróżnia się dwie grupy alkaloidów:
 peptydowe (ergotamina, ergotoksyna);
 amidowe (ergometryna).
W przypadku zatrucia alkaloidami sporyszu następuje pobudzenie ośrodkowego układu
nerwowego. Objawami zatrucia są bóle brzucha, wymioty, biegunka, zawroty i bóle głowy, zaburzenia
czucia i widzenia, drgawki, duszność, porażenie oddechu. U chorego należy sprowokować wymioty,
podać węgiel aktywowany, przewieźć do szpitala.
Alkaloidy sporyszu stosowane są jako składniki preparatów złożonych: w położnictwie, ginekologii,
w nerwicach wegetatywnych, migrenach.
Zatrucia grzybami wielkoowocnikowymi (kapeluszowymi)
Substancje toksyczne owocników grzybów jadalnych to związki chemiczne o różnym mechanizmie
działania na organizm człowieka.
Owocniki grzybów zbierane w środowisku naturalnym mogą być przyczyną zatruć pokarmowych.
Do grzybów określanych, jako śmiertelnie trujące zaliczane są: muchomor zielonawy (sromotnikowy)
Amanita phalloides, muchomor jadowity, muchomor wiosenny, piestrzenica kasztanowata, zasłonak
rudy, strzępiak ceglasty, hełmówki i niektóre gatunki z rodzaju czubajka.
Zależnie od mechanizmu działania związków toksycznych wyróżnia się następujące grupy toksyn
grzybów kapeluszowych:
1. o działaniu cytotoksycznym (czynniki toksyczne: amanityna, orelanina, gyromitryna) –
uszkadzają narządy miąższowe (wątroba, nerki, ośrodkowy układ nerwowy); muchomor
sromotnikowy, hełmówki, zasłonaki, piestrzenica kasztanowata;
2. blokujące metabolizm alkoholu etylowego (czynnik toksyczny: kopryna) – gatunki z rodzaju
czernidłak – młode owocniki są jadalne, ale po konsumpcji alkoholu w 3 do 48 (a nawet 72)
godzin po spożyciu tych grzybów mogą wystąpić objawy zatrucia a nawet zgon;
3. o działaniu cholinergicznym (czynnik toksyczny: muskaryna) – pobudzenie przywspółczulnego
układu nerwowego w wyniku działania na receptory muskarynowe; strzępiaki, lejkówki, borowiki
ponury i szatański (potocznie nieprawidłowo określany, jako: „borowik szatan”, który należy do
gatunków wymarłych, lub mylony z goryczakiem żółciowym), muchomor czerwony;
4. o działaniu ośrodkowym atropinopodobnym (czynnik toksyczny: muscymol); muchomory
plamisty także móchomor czerwony;
5. halucynogenne (czynniki toksyczne: psylocybina, psylocyna); gatunki z rodzajów kołpaczek
i pierścieniak;
36
6. o działaniu gastroenterotoksycznym (różnorodne czynniki toksyczne) – krowiak podwinięty,
wieruszka zatokowa, tęgoskór pospolity, pieczarka żółtawa, muchomor cytrynowy, gołąbek
wymiotny, gąska tygrysowata.
Grzyby z poszczególnych grup mogą wykazywać także działanie typowe dla innych grup. Zwykle
wszystkie powodują zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Amanita phalloides - muchomor zielonawy (sromotnikowy)
Muchomor najczęściej mylony jest z: gołąbkami (Russula sp.), gąską żółtą zwaną też zielonką
(Tricholoma flavovireus), czubajką kanią (Microlepiota procera) oraz z pieczarką polną (Agaricus
campestris).
Substancje toksyczne zawarte w muchomorze sromotnikowym to cyklopeptydy – amatoksyny
(amanityny α, β, γ), które zakłócają transkrypcję DNA – blokada polimerazy RNA, uszkadzają błonę
śluzową przewodu pokarmowego i powodują martwicę komórek wątroby i kanalików nerkowych oraz
fallotoksyny i wirotoksyny. Wszystkie zaliczane są do substancji ciepłostabilnych – nie są wrażliwe na
wysoką temperaturę (temperatura rozkładu fallotoksyn wynosi 280-282°C, amatoksyn 245°C). Dawka
śmiertelna amatoksyn dla człowieka to 0,1 mg/kg masy ciała. Cechy morfologiczne owocnika:
 gładki żółtozielony lub oliwkowozielony kapelusz,
 białe blaszki,
 biały trzon,
 duży, słabo prążkowany pierścień na trzonie,
 bulwiasta, zgrubiała nasada trzonu otoczona wysoką odstającą pochwą,
 zarodniki eliptyczne z wyrostkiem (apikulem) bezbarwne, o gładkiej powierzchni, średnica
7-12 µm (znaczenie w diagnostyce sporologicznej wymiocin w przypadku zatrucia).
Zatrucie śmiertelne może wystąpić już po spożyciu około 50 g grzyba (średniej wielkości owocnik).
Toksyny wnikają do komórek w ciągu 4–6 h od spożycia; po 8-40 h pojawiają się nudności, bóle
brzucha, wymioty, biegunka, następujące odwodnienie powoduje wstrząs sercowo-naczyniowy,
tachykardię, spadek ciśnienia tętniczego; w 3–4 dniu pojawiają się objawy uszkodzenia wątroby:
żółtaczka, skaza krwotoczna; niewydolność nerek, kwasica metaboliczna - może nastąpić zgon.
Zatrucie muchomorem sromotnikowym prowadzi do wystąpienia zespołu sromotnikowego, który
charakteryzuje się czterema okresami klinicznymi: 1. utajenia objawów; 2. ostrego nieżytu żołądkowojelitowego; 3. pozornej poprawy; 4. uszkodzeń narządowych.
W przypadku zatrucia muchomorem postępowanie przedlekarskie obejmuje: podanie węgla
aktywowanego i szybko działającego środka przeczyszczającego (skuteczność wątpliwa) oraz
zabezpieczenie wymiocin do badania mykologicznego.
Leczenie obejmuje: płukanie żołądka (ma znaczenie w pierwszych kilkudziesięciu minutach od
spożycia grzyba), uzupełnianie elektrolitów, podawanie glukozy i witaminy K, hemodializy, a w
przypadkach ciężkich uszkodzeń wątroby (zagrożenie życia) przeszczep wątroby (transplantację można
przeprowadzić od 4 dnia zespołu sromotnikowego).
Paxillus involutus - krowiak podwinięty; olszówka
Do końca lat 80. XX w. olszówka uznawana była za grzyb jadalny; objawy zatrucia mogą się
pojawić po kilku, kilkunastu (nawet 10-15) latach. Toksyna – inwolutyna - kumuluje się w organizmie i
powoduje rozwój zespołu hemolitycznego (objawy anemii podobnej do zespołu białaczkowego).
Rusulla emetica – gołąbek wymiotny
Miąższ ma delikatnie owocowy zapach oraz gorzki, piekący i długo utrzymujący się w ustach
smak. Jest trujący, po zjedzeniu nawet małej ilości powoduje bóle brzucha, mdłości i wymioty.
37
Rośliny o znaczeniu medycznym
W bezpośrednim sąsiedztwie człowieka obecnych jest wiele gatunków trujących roślin, m.in.
konwalia majowa, bluszcz pospolity, ligustr pospolity, cis pospolity, rącznik pospolity, oleander pospolity.
Jest też spora grupa roślin, które posiadają właściwości zarówno trujące jak i lecznicze. Rośliny te
zawierają bardzo zróżnicowane pod względem budowy chemicznej związki chemiczne, zwane
substancjami czynnymi, wykazujące różnorodne oddziaływanie na organizm człowieka.
W roślinach te związki działają toksycznie chroniąc przed zwierzętami roślinożernymi i pasożytami.
U ludzi ten sam związek chemiczny w zależności od dawki może wywoływać pożądane skutki
terapeutyczne lub zaburzyć funkcje życiowe organizmu, a nawet doprowadzić do zgonu. Wiedza
dotycząca wykorzystywania roślin w lecznictwie - ziołolecznictwo (fitoterapia) - była przekazywana
zpokoloenia na pokolenie. Obecnie, badaniem substancji czynnych roślin zajmuje się farmakognozja,
Poznano już ok. 50 tysięcy, a 50% produkcji przemysłu farmaceutycznego opiera się na substancjach
roślinnych.
Najważniejszymi grupami metabolitów wtórnych roslin są: alkaloidy, glikozydy, saponiny, olejki
eteryczne, kwasy organiczne oraz: glukozynolany, kumaryny i pochodne furanokumaryny, lektyny, a
także fitoestrogeny. Alkaloidy to zasadowe związki organiczne, zawierające azot, wykazują
zróżnicowaną aktywność biologiczną. Wyróżniamy 3 główne grupy:
 alkaloidy właściwe (stanowią największą grupę alkaloidów) – posiadają atom azotu w
pierścieniu heterocyklicznym; ich prekursorami są aminokwasy lub aminy biogenne (np.
nikotyna, kokaina, morfina strychnina);
 protoalkaloidy – posiadają atom azotu w łańcuchu bocznym, powstają z aminokwasów lub
amin biogennych (np. efedryna, kapsaicyna, serotonina);
 pseudoalkaloidy – są zasadami roślinnymi, których azot nie pochodzi z aminokwasów –
został wbudowany w trakcie biosyntezy do już istniejącego szkieletu; ich prekursorami są
m.in. irydoidy, sterydy oraz terpeny (np. kolchicyna).
Glikozydy to związki organiczne zbudowane z części cukrowej i aglikonowej (niecukrowy składnik
glikozydów połączony z cukrem wiązaniem glikozydowym, np. alkohole, kwasy karboksylowe).
Fitoncydy to substancje o charakterze lotnych olejków eterycznych wytwarzane przez rośliny
wyższe wykazujące działanie bakteriostatyczne, bakteriobójcze, grzybobójcze i pierwotniakobójcze.
Stosowane są w leczeniu górnych dróg oddechowych (drogą inhalacyjną i doustną), wykazują
synergizm z antybiotykami. Szczególnie silnie działanie mają fitoncydy zawarte w olejkach:
rumiankowym, tymiankowym, miętowym, lawendowym, bergamotowym, goździkowym, eukaliptusowym.
Bardzo szerokie zastosowanie mają fitoncydy czosnku, które m.in.:
 wykazują działanie przeciwbakteryjne wobec bakterii Gram + i Gram – stosowane są w
zwalczaniu infekcji (głównie układu oddechowego);
 mogą obniżać ciśnienie krwi i stężenie cholesterolu w krwi – zapobiegają chorobom serca;
 mają działanie immunomodulujące.
Wybrane związki roślinne aktywne biologicznie są omówione w tabeli 2.
38
Tabela 2. Wybrane związki roślinne aktywne biologicznie.
Działanie
Występowanie (przykłady)
śluzy roślinne
osłaniające, zmiękczające, ochronne i
przeciwzapalne
nasiona lnu, korzeń i liść prawoślazu, porost
islandzki, nasiona kozieradki, nasiona babki
płesznik
kumaryny (związki z grupy benzopironów, w roślinach występują jako glikozydy)
przeciwnowotworowe, antyalergiczne,
przeciwzapalne oraz przeciwzakrzepowe
zielona herbata, malina nordycka, kawa, borówka
amerykańska, brokuły, papryka, pomidory
flawonoidy
antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwalergiczne,
estrogenne, obniżające ciśnienie,
przeciwzakrzepowe, przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze
czarna porzeczka (antocyjany), soja i rośliny
strączkowe (izoflawony), herbata (flawonole)
antranoidy (pochodne antracenu)
przeczyszczające
liść senesu
irydoidy (pochodne irydodialu)
uspakajające, hipotensyjne, przeciwzapalne
korzeń kozłka, owoc derenia
saponiny (glikozydy)
wykrztuśne, pobudzające wydzielanie żółci i soków
trawiennych, przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i
uszczelniające na naczynia włosowate
lukrecja, kasztanowiec, żeń-szeń
garbniki (pochodne fenoli)
obkurczające drobne naczynia krwionośne,
ograniczające stan zapalny, zmniejszające swędzenie
i pieczenie
kora dębu, owoce borówki czarnej, kłącze
wężownika, kora oczaru, liść jeżyny
glukozynolany (należą do tioglikozydów)
przeciwnowotworowe, przeciwzapalne oraz ochronne
przed stresem oksydacyjnym i reaktywnymi formami
tlenu
biała kapusta, rzepak, gorczyca, brukselka, brokuł
Przykłady roślin o znaczeniu medycznym:
Atropa belladonna - pokrzyk wilcza jagoda
Alkaloidami występującymi w pokrzyku są: hioscyjamina (L-atropina), atropina, skopolamina,
beladonina. Porażają one nerwy przywspółczulne autonomicznego układu nerwowego wywołując:
 rozkurcz mięśni gładkich – działanie parasympatykolityczne,
 przyspieszenie akcji serca - tachykardia,
 pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie psychoruchowe),
 rozszerzenie źrenic,
39
 suchość w jamie ustnej,
 konwulsje,
 zaburzenia świadomości,
 drgawki.
Objawy zatrucia pojawiają się w ciągu 15 minut: zaczerwienienie twarzy, wyschnięcie śluzówek,
przyspieszenie tętna, rozszerzenie źrenic, niepokój, halucynacje, napady szału, śmierć w skutek
paraliżu mięśni oddechowych.Atropina jest stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej, zwalczaniu
skurczów przewodu pokarmowego, występujących, np. w chorobie wrzodowej. Znalazła zastosowanie
w zwalczaniu objawów choroby lokomocyjnej dzięki właściwościom przeciwwymiotnym. W okulistyce
powoduje rozluźnienie mięśni okrężnych oka, stosowana jest w leczeniu stanów zapalnych naczyniówki
i siatkówki oraz wykorzystywana w diagnostyce w celu długotrwałego rozszerzenia źrenic. Atropina
stosowana jest w bradykardii, w celu przywrócenia prawidłowej akcji serca.
Datura stramonium - bieluń dziędzierzawa
Zawiera alkaloidy takie, jak Atropa belladonna, ale ma większe ilości skopolaminy działającej
porażająco na ośrodkowy układ nerwowy i obwodowe nerwy przywspółczulne (działanie
parasympatykolityczne). Objawy zatrucia: pobudzenie od stanów euforycznych po napady szału,
mdłości, zaczerwienienie skóry, omamy, odurzenie, rozszerzenie źrenic, zaburzenie widzenia, śmierć w
wyniku paraliżu mięśni oddechowych. Stosowany w medycynie jako środek przeciwastmatyczny łagodzi ataki choroby.
Digitalis purpurea - naparstnica purpurowa
Zawiera kardenolidy (glikozydy nasercowe m.in. purpureaglikozydy A i B, digitoksynę,
werodoksynę, glukogitaloksynę). Podstawowym glikozydem jest digitoksyna, charakteryzująca się
prawie 100% wchłanianiem z przewodu pokarmowego i zdolnością do silnego wiązania z białkami w
surowicy krwi; jest powoli wydalana i wykazuje duży stopień kumulacji w organizmie.
Digitalis lanata - naparstnica wełnista
Zawiera kardenolidy (glikozydy nasercowe np. lanatozydy A,B,C,D,E, digitoksynę, digoksynę,
diginatynę, acetylodigitoksynę).Kardenolidy wykazują działanie:
„+” inotropowe i tonotropowe (wzrost siły skurczu i napięcia mięśnia sercowego);
„-” chronotropowe i dromotropowe (spadek częstotliwości skurczów serca i przewodnictwa).
Objawami zatrucia tymi glikozydami są: spadek częstotliwości uderzeń serca, mdłości, wymioty,
kolki żołądkowo-jelitowe, zaburzenia widzenia, paraliż, skurcze; śmierć następuje wskutek zatrzymania
akcji serca. Stosowany w medycynie w przypadku niewydolności krążenia, niewydolności mięśnia
sercowego, zaburzeniach rytmu serca (migotanie przedsionków), w zawale mięśnia sercowego.
Naturalne glikozydy nasercowe naparstnicy pupurowej z jednej strony stanowią źródło leków, zaś z
drugiej po spożyciu mogą spowodować zatrucie. Już po 1,5-3 krotnym przekroczeniu dawki
terapeutycznej, mogą wystąpić objawy zatrucia, często zagrażające życiu pacjenta. Obecnie w
farmakoterapii wykorzystywane są głównie najbardziej stabilne farmakokinetycznie glikozydy
kardenolidowe naparstnicy wełnistej (działają czterokrotnie silniej niż te pozyskiwane z liści naparstnicy
purpurowej), które dzięki szybszemu wchłanianiu i wydalaniu z organizmu słabiej się kumulują.
Convallaria majalis - konwalia majowa
Najważniejszymi związkami czynnymi znajdującymi się w tej roślinie są glikozydy kardenolidowe
(m.in. konwalatoksyna, konwalatoksol), które działają tonizująco na mięsień sercowy, wzmacniają siłę
skurczu mięśnia i nieznacznie zwalniają tempo jego pracy. Glikozydy te słabo się kumulują – działają
szybko i krótko (zmniejsza to prawdopodobieństwo nadmiernego nagromadzenia się i wystąpienia
objawów toksycznych). Objawy zatrucia to głownie mdłości, wymioty, biegunka, zaburzenie rytmu serca,
40
najpierw zwiększenie, potem obniżenie ciśnienia krwi, osłabienie oraz zatrzymanie pracy serca.
Stosowanny w osłabieniu mięśnia sercowego.
Zwierzęta o znaczeniu medycznym – zwierzęta jadowite
Szczególnie niebezpieczne dla człowieka są zwierzęta należące do gatunków jadowitych, które
poza wytwarzaniem związków toksycznych mają możliwość ich aktywnego wprowadzania do tkanek
innych zwierząt, w tym człowieka.
Skorpiony
Skorpiony to wolno żyjące pajęczaki o wielkości od 13 do ok. 200 mm długości występujące w
krajach klimatu tropikalnego i subtropikalnego. Ciało tych zwierząt podzielone jest na głowotułów i
odwłok (przedodwłok i zaodwłok z kolcem jadowym). Prowadzą nocny tryb życia, są żyworodne i mogą
przetrwać niekorzystne warunki środowiska dzięki zdolności do hibernacji.
Jady różnych gatunków skorpionów są mieszaniną związków (neurotoksyny, inhibitory enzymów,
itp.) i powodują odmienny efekt (spośród ok. 2000 znanych gatunków, 5 zawiera jad zdolny zabić
człowieka; u osób uczulonych na jad skorpiona obserwowana jest różna intensywność reakcji w
zależności od wrażliwości organizmu).
Leiurus quinquestriatus
Gatunek skorpiona występujący w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Jad zawiera
neurotoksyny powodujące gwałtowne reakcje ogólne bez uprzednich reakcji miejscowych. Wartość
DL50 jadu waha się od 0,16 do 0,50 mg/kg mc. W ciągu 24-48 godzin może dojść do śmierci z powodu
niewydolności krążenia lub oddychania, głównie u dzieci.
Żądłówki
Żądłówki to owady należące do rzędu Hymenoptera (błonkoskrzydłe), m.in. pszczoły, trzmiele i
osowate (osa, szerszeń, klecanka).
Składnikami jadu żądłówek są:
 substancje niskocząsteczkowe (histamina, serotonina, acetylocholina, katecholaminy),
 peptydy (m. in. melityna, apamina, kininy),
 enzymy (hialuronidaza, fosfolipaza, fosfataza).
Jady osy pospolitej (Vespula vulgaris) i pszczoły miodnej (Apis mellifera) różnią się, chociaż
niektóre z ich składników mają bardzo zbliżoną budowę, jak enzymy: hialuronidaza czy, w mniejszym
stopniu, fosfolipaza. Ważny peptyd silnie uszkadzający komórki – melityna – występuje jedynie w jadzie
pszczoły, podczas gdy białko – antygen 5 – obecne jest tylko w jadzie osowatych. Istnieje bardzo duże
podobieństwo pomiędzy składnikami jadu w obrębie rodziny pszczołowatych (pszczoły, trzmiele) i
poszczególnych gatunków osowatych (tabela 3).
Tabela 3. Porównanie składu jadu żądłówek.
Jad osy
bardziej immunogenny
antygen 5 (główny alergen),
fosfolipaza A,
hialuronidaza, kininy
Jad pszczoły
mniej immunogenny
melityna, apamina, peptyd MCD,
fosfolipazy: A2 i kwaśna,
hialuronidaza
41
Charakterystyka wybranych składników jadu:
 Fosfolipaza A2 (10-12% jadu pszczoły) wykazuje silne działanie alergizujące, niszczy
erytrocyty, hydrolizuje fosfolipidy w błonach komórkowych, powoduje obniżenie ciśnienia
krwi oraz blokuje procesy krzepnięcia krwi.
 Apamina powoduje zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, skurcze mięśni gładkich i
poprzecznie prążkowanych.
 Melityna (50-55% jadu pszczoły) powoduje rozpad erytrocytów, stany zapalne, ból, skurcz
oskrzeli, osłabienie krzepnięcia krwi, wywołuje lizę komórek, działa na ośrodkowy układ
nerwowy, w wysokich dawkach powoduje m.in. bradykardię, upośledzone przewodzenie,
arytmię, wzmaga perystaltykę jelit.
 Peptyd MCD (2-3% jadu pszczoły) powoduje uwolnienie z komórek tucznych heparyny i
histaminy, odpowiada za ogólnoustrojowe skurcze mięśni, bóle i powoduje nadczynność
ruchową.
 Hialuronidaza wykazuje silne działanie alergizujące, powoduje przekrwienie i zwiększa
przepuszczalność naczyń krwionośnych, ułatwia rozprzestrzenianie się jadu w organizmie.
 Fosfatazy kwaśnie wykazują silne działanie alergizujące.
 Kininy silnie obniżają ciśnienie krwi, powodują ostre przekrwienie skóry i silny miejscowy
ból (kininy jadu szerszenia działają słabiej niż występujące w jadzie osy)
Wartość DL50 jest różna dla poszczególnych składników jadu pszczoły i wynosi od 3,5 mg/kg
(melityna – najbardziej toksyczna) do 40 mg/kg (peptyd MCD) masy ciała. Średnia zawartość woreczka
jadowego robotnic wynosi 0,3 mg jadu. Ilość jadu wprowadzonego do ciała ofiary podczas żądlenia
przez pszczołę wynosi około 0,012 mg (dla porównania osa podczas żądlenia wprowadza około 0,0031
mg jadu). Warto zwrócić uwagę, że jad pszczoły jest 1,7 do 15 razy silniejszy od jadu szerszenia.
Pszczoła - robotnica może użądlić tylko raz i po użądleniu ginie; pozostawia w skórze człowieka
fragment odwłoka z aparatem żądłowym (żądło wraz z zawierającym jad woreczkiem jadowym, zwojem
nerwowym oraz mięśniami działającymi jak pompka). Budowa i mechanizm działania żądła powodują
dalsze jego zagłębianie się w skórze i wstrzykiwanie pozostałej w woreczku porcji jadu. Osy nie
pozostawiają żądła w skórze, mogą żądlić wielokrotnie, a porcja jadu jest kilkakrotnie mniejsza niż w
przypadku pszczoły.
Aby usuwanąć żądło pszczoły najlepiej jest podważyć je np. ostrzem noża, paznokciem i
wyciągnąć („zdrapać”) nie ściskając palcami (ściskając woreczek jadowy wprowadzamy dodatkową
porcję jadu do ciała). Ważne jest jak najszybsze usunięcie jadu, ponieważ już po ok. 1 minucie
uwalniana jest cała ilość jadu z aparatu żądłowego. Żądła osy i pszczoły posiadają harpunowato zagięte
ku tyłowi ząbki; u osy są jednak znacznie mniejsze niż u pszczoły.
Vespa crabro - szerszeń europejski
Występuje powszechnie na całym świecie z wyjątkiem Australii, Nowej Zelandii i zimnych stref
klimatycznych; pospolity na terenie całej Polski. Owad należy do rodziny osowatych (Vespidae), z grupy
żądłówek. Użądlenie szerszenia jest boleśniejsze od użądleń pszczół czy os z powodu większego i
głębiej penetrującego żądła. Skład jadu szerszenia zbliżony jest do jadu osy. Szerszeń podobnie jak
pszczoła i trzmiel atakują tylko, jeśli są sprowokowane. Jedynie osa może użądlić niezaatakowana.
Reakcje organizmu człowieka na jad żądłówek
Użądlenie przez owady błonkoskrzydłe jest bolesne i w większości przypadków powoduje
ograniczoną reakcję miejscową; szczególnie niebezpieczne są użądlenia w okolice głowy i szyi - skutki
działania jadu na ośrodkowy układ nerwowy, w okolice krtani i gardła → obrzęk, uduszenie (tabela 4). U
około 20% ludzi występują rozległe reakcje alergiczne (różne nasilenie: od pokrzywki, uczucia
niepokoju, przez objawy ze strony układu pokarmowego, zamroczenie, duszności, obrzęki stawów).
42
Tabela 4. Objawy alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (ocena nasilenia reakcji wg Müllera 1990).
Silna reakcja
miejscowa
Obrzęk w miejscu użądlenia przekraczający 10 cm średnicy i trwający ponad
24 godziny
Reakcje ogólne
I stopień
Objawy ogólne o niewielkim nasileniu: pokrzywka, świąd skóry, osłabienie,
niepokój
II stopień
Reakcja ogólna: jakikolwiek z wyżej wymienionych objawów i co najmniej 2 z
następujących: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej,
duszności, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zawroty głowy
III stopień
Ostra reakcja ogólna: jakikolwiek z wyżej wymienionych objawów i co najmniej 2 z
następujących: duszność, świszczący wydech, stridor, zaburzenia mowy, chrypka,
osłabienie, splątanie, lęk przed śmiercią
IV stopień
Reakcja wstrząsowa: jakikolwiek z wyżej wymienionych objawów i co najmniej 2 z
następujących: spadek ciśnienia tętniczego krwi, zapaść, utrata przytomności,
nietrzymanie moczu i stolca, sinica
Istnieją trzy rodzaje reakcji na użądlenia żądłówek:
 normalna – jest wynikiem działania niewielkiej ilości toksyn zawartych w jadzie, występuje u
osób nieuczulonych; głównymi objawami są: ból, zaczerwienienie, niewielki obrzęk, uczucie
gorąca w miejscu użądlenia. Reakcja tego typu trwa zazwyczaj kilkadziesiąt minut (rzadziej
kilka godzin);
 toksyczna – występuje, gdy do organizmu dostaje się duża ilość substancji toksycznych
zawartych w jadzie (m.in. wielokrotne użądlenia); pojawiają się objawy ogólne, m.in.
skurcze mięśni, ból głowy, temperatura;
 alergiczna – występuje u osób uczulonych; wyróżnia się dwa rodzaje reakcji: duża reakcja
miejscowa (w miejscu użądlenia pojawia się znaczny obrzęk, może obejmować całą
kończynę i utrzymywać się kilka godzin, niekiedy dni) oraz reakcja uogólniona (obejmuje
też inne części ciała poza miejscem użądlenia).
U części chorych w wyniku użądlenia przez owady błonkoskrzydłe dochodzi do rozwoju
rzadkich reakcji nietypowych, które pojawiają się w kilka godzin do kilku dni od użądlenia. Należą do
nich:
 choroba posurowicza,
 zmiany neurologiczne, tj. uszkodzenie nerwów czaszkowych, obwodowych, napady
padaczkowe, porażenie połowicze, zespół psychoorganiczny,
 ostra niewydolność nerek,
 skaza krwotoczna (trombocytopenia),
 zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,
 zawał mięśnia sercowego,
 zaburzenia rytmu serca.
Osoby nadwrażliwe powinny być zaopatrzone w ampułko-strzykawkę zawierającą adrenalinę =
epinefrynę (Anapen, Fastject). Bardzo ważna jest znajomość biologii owadów, co pozwala na
zastosowanie środków zmniejszających ryzyko ponownego użądlenia (niewykonywanie nagłych
ruchów, nienoszenie ubrań w jaskrawych kolorach, nieużywanie perfum, których zapach drażni owady,
43
unikanie spożywania słodyczy na wolnym powietrzu). Należy pamiętać, iż wraz ze wzrostem
temperatury i wilgotności powietrza owady stają się bardziej agresywne.
Jadowite pająki w Polsce
Meta menardi - sieciarz jaskiniowy
Najbardziej jadowity pająk w Polsce, występuje w studzienkach kanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, jaskiniach, piwnicach, a także u wylotów tuneli kolejowych. Gatunek ten osiąga
pokaźne rozmiary – odwłok liczy jedynie 1,5 cm długości, ale wraz z odnóżami jego ciało ma około 5
cm. Jego jad nie stanowi zagrożenia dla życia człowieka, ale ukąszenie jest bolesne – porównuje się je
do użądlenia przez szerszenia.
Cheiracanthium punctorium - kolczak zbrojny
Gatunek średniej wielkości pająka z rodziny zbrojnikowatych (Cheiracanthiidae). Osiąga około
10–15 mm długości, ma duże szczękoczułki. Występuje w Europie (głównie w Niemczech, Francji,
Szwajcarii, Włoszech i dawnej Jugosławii, w Polsce - na południu kraju) i Azji; lubi wysokie temperatury.
Poluje na owady ze swojej rurkowatej pajęczyny. Jest jednym z nielicznych pająków występujących w
Polsce, których ukąszenie wywołuje objawy zatrucia. Po ukąszeniu pojawia się piekący ból i stan
zapalny. Jad zawiera hemolizyny; jest śmiertelny dla owadów, natomiast u człowieka powoduje
długotrwały ból, osłabienie i dreszcze. Objawy ukąszenia (przyspieszone bicie serca, omdlenia i
wymioty) mogą utrzymywać się do dwóch tygodni. Nie odnotowano przypadków zgonów po ukąszeniu
kolczaka.
Krzyżaki
Z reguły gatunki niegroźne dla człowieka; w przypadku ukąszenia w skrajnych przypadkach
może na ciele wystąpić opuchlizna i martwica tkanek w postaci dwóch małych punktów.
Płazy wytwarzające jad
Bufo bufo - ropucha szara
Jeden z największych płazów występujących w Polsce. W brodawkach skórnych znajdują się
gruczoły jadowe wydzielające bufogeniny i bufoteniny. W niskich dawkach pobudzają one aktywność
mięśnia sercowego, w wysokich – hamują. W tradycyjnej medycynie chińskiej suszone ropuchy były
stosowane w leczeniu chorób serca.
Jadowite węże w Polsce
Vipera berus - żmija zygzakowata
Jedyny jadowity wąż występujący w Polsce. Należy do zwierząt nocnych, ale poluje w dzień i w
nocy. Ilość produkowanego jadu jest znikoma w stosunku do skutków, jakie pociąga za sobą. W Europie
liczbę przypadków ukąszeń przez węże, głównie z rodziny żmijowatych (Viperidae), szacuje się na 15–
25 tys., a liczbę zgonów na około 30 rocznie.
Większość przypadków ukąszeń przez żmiję zygzakowatą ma przebieg łagodny (70-80%
bezobjawowo lub tylko objawy miejscowe). Zgony dotyczą dzieci, osób starszych i osób ze
schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Śmiertelność wynosi poniżej 1%. W miejscu ukąszenia
widoczne są dwa małe punkty po zębach jadowych, oddalone o około 1cm. Po ukąszeniu występuje
zwykle silny ból i nasilający się bolesny obrzęk tkanki podskórnej rozprzestrzeniający się na
44
przylegającą część ciała. Skóra przyjmuje sinoczerwone zabarwienie; mogą pojawić się wybroczyny w
skórze, martwica.
Główne składniki jadu:
 hemoragina, która uszkadza ściany naczyń krwionośnych - powoduje krwawienia z nosa,
krwiomocz, wynaczynienia krwi;
 hemolizyna, która powoduje rozpad erytrocytów – powoduje niedokrwistość i żółtaczkę;
 neurotoksyna, która poraża układ nerwowy – wywołuje zawroty głowy, nudności, wymioty;
 hialuronidaza (enzym trawiący polimer kwasu hialuronowego) – rozkłada główny składnik
istoty podstawowej tkanki łącznej - ułatwia rozprzestrzenianie się jadu.
Objawami uogólnionego zatrucia są:
 nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka,
 nadmierna potliwość,
 gorączka,
 pragnienie,
 zawroty głowy,
 krwawienia z dziąseł, krwiomocz,
 objawy wstrząsu: hipotensja, tachykardia, zimne poty, bladość, zaburzenia świadomości.
U osób nadwrażliwych na składniki jadu może pojawić się pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i
wstrząs anafilaktyczny.
Pierwsza pomoc w ukąszeniu przez żmiję:
 ułożyć wygodnie osobę ukąszoną,
 przykryć ranę jałową gazą, unieruchomić kończynę,
 założyć szeroką elastyczną opaskę, kilka cm nad miejscem ukąszenia (zahamowanie
odpływu krwi żylnej z okolic ukąszenia, ale nieutrudniony przepływ tętniczy – ryzyko
martwicy tkanek),
 jak najszybciej umieścić chorego w szpitalu.
Postępowanie szpitalne: powoli podać dożylnie (nie w chorą kończynę) antytoksynę jadu żmii (swoista
końska immunoglobulina G – uzyskiwana z surowicy koni immunizowanych jadem europejskiej żmii
zygzakowatej). Przed podaniem należy wykonać śródskórną próbę uczuleniową, a jeśli to niemożliwe
podawać antytoksynę jadu żmii wraz ze środkami przeciwwstrząsowymi (wstrzyknięcie adrenaliny).
Ze względu na obcogatunkowe białko wchodzące w skład preparatu, po podaniu antytoksyny
mogą wystąpić odczyny anafilaktyczne do wstrząsu włącznie. Wczesne reakcje anafilaktyczne
występują już w ciągu 10-180 minut od rozpoczęcia iniekcji: gorączka, świąd, pokrzywka, suchy kaszel,
nudności i wymioty, biegunka, kolka brzuszna, tachykardia. U niektórych osób mogą wystąpić
zagrażające życiu: skurcz oskrzeli, niedociśnienie, obrzęk naczynioruchowy.
45
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIADCZENIA
1. Wpływ mykotoksyn na organizmy żywe - ocena wrażliwości Paramecium sp. na wyciąg z
grzybni A. flavus
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- wodny wyciąg z grzybni Aspergillus flavus,
- hodowla sianowa Paramecium sp.,
Sprzęt i aparatura:
- lupa,
- probówki,
- pipety,
- szkiełka z łezką.
Protokół doświadczenia:
1. Kroplę z hodowli Paramecium sp. pobraną pipetą z górnej warstwy pożywki sianowej (geotaksja
ujemna) przenieść na szkiełko podstawowe z łezką i oglądać w powiększeniu 25x.
2. Po stwierdzeniu aktywnego ruchu pierwotniaków, dodać jedną kroplę wodnego wyciągu z grzybni
Aspergillus flavus i obserwować zachowanie się pantofelków bezpośrednio po jego dodaniu, po 3 min
oraz po 1 godz. Za kryterium śmierci przyjąć brak ruchu pantofelków.
Kontrola - do kropli hodowli Paramecium sp. i umieszczonej na szkiełku podstawowym z łezką zamiast
wyciągu z grzybni Aspergillus flavus dodać 1 kroplę wody wodociągowej.
3. Wyniki zinterpretować na podstawie klasyfikacji toksyczności wyciągu z hodowli grzyba według
Spieciwcewej:
- silnie toksyczny - brak ruchu osobników populacji (śmierć) po około 3 min.
- słabo toksyczny - brak ruchu po około 1-3 godz.
- śladowe ilości toksyn - brak ruchu po około 16-24 godz.
Wyniki:
Wnioski:
Wnioski:
OBSERWACJA
46
OBSERWACJE
Polecenia:
 po obejrzeniu każdego preparatu, wrysuj brakujące szczegóły budowy pasożyta w
zaproponowany rysunek konturowy
 rysunki opisz odpowiednimi nazwami
 oceń w przybliżeniu długość i szerokość pasożytów
 zwracaj uwagę na zabarwienie elementów budowy pasożytów
1. Grzyby:
a) Candida albicans – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Na podłożu Sabourauda tworzy kremowe lśniące, gładkie, nieznacznie wypukłe ponad
powierzchnię agaru, nie wrastające w podłoże kolonie, które w miarę starzenia ulegają pofałdowaniu.
Komórka wegetatywna może być kulista, cylindryczna lub jajowata, wytwarza blastospory oraz
pseudostrzępki. Kiełkujące blastospory, w teście filamentacji, w obecności surowicy, zwłaszcza ludzkiej,
tworzą krótkie pseudostrzępki - tzw. „germ tubes”. C. albicans jest najczęstszym czynnikiem
etiologicznym grzybic (candidosis) narządowych i uogólnionych. Gatunki z rodzaju Candida wywołują:
· grzybice skóry, paznokci, błon śluzowych jamy ustnej, przewodu pokarmowego, narządów płciowych;
· grzybice narządowe: układu oddechowego, dróg moczowo-płciowych, przełyku, otrzewnej, osierdzia,
mięśnia sercowego, ośrodkowego układu nerwowego;
· grzybice gałki ocznej (szczególnie u osób z obniżoną odpornością; mogą przebiegać z kandydemią).
Kandydoza przełyku należy do najczęstszych objawów zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) i
jest uznawana za chorobę wskaźnikową zakażenia HIV.
Zwróć uwagę na: chlamydospory, pseudostrzępki, blastospory
b) Alternaria sp. – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Alternaria alternata na podłożu Sabourauda tworzy ciemnobrązowe kolonie. Tworzy proste,
nierozgałęzione konidiofory do 50 µm długości. Brunatne konidia, duże, wielokomórkowe, o grubej,
nierównej ścianie są elipsoidalne z licznymi przegrodami układającymi się w równych płaszczyznach.
Gatunek zaliczany jest do tzw. grzybów zewnątrzdomowych: rozwijają się na martwej materii
organicznej, szczególnie w powierzchownej warstwie gleby. Mogą być jednak obecne także wewnątrz
budynków. Szczyt sezonu zarodnikowania dla rodzaju Alternaria przypada na lipiec i sierpień-wrzesień.
Zarodniki tych grzybów są uwalnianie do otoczenia biernie, zależnie od czynników meteorologicznych
(głównie od prędkości wiatru). Alergeny zarodników Alternaria są spośród alergenów grzybów
najczęstszą przyczyną alergicznego nieżytu nosa i astmy. Stężenie zarodników Alternaria alternata o
wartości 100 w 1 m3 powietrza uważane jest za progowe stężenie odpowiedzialne za wystąpienie
objawów chorobowych u osób uczulonych na ten alergen w Polsce.
47
Alternaria spp. staje się coraz częściej rozpoznawanym patogenem u pacjentów z obniżoną
opornością. Najczęściej obserwowane są zmiany skórne, ale możliwe też są: zapalenie płuc, astma,
zapalenie zatok.
Zwróć uwagę na: konidiofory, konidiospory
c) Aspergillus fumigatus – obserwacja w programie Olyvia/mikroskop;opis ryciny.
Na podłożu Sabourauda wytwarza kolonie, poczatkowo białe, a w trakcie sporulacji (tworzenia
konidiów) niebieskozielone, w miarę starzenia się ciemniejące, puszyste, kożuchowate, potem filcowate,
zwarte, od strony podłoża żółte lub zielonkawe. Gatunek saprotroficzny, szeroko rozprzestrzeniony w
środowisku. Jego wzrost następuje w temperaturze 37°C- 50°C (konidia przeżywają nawet do 70°C temperaturę występującą w kompostownikach). Zarodniki grzybów są małe o średnicy 2-3 mm, i
stanowią najczęstszy czynnik etiologiczny aspergilozy. A. fumigatus należy do patogenów
oportunistycznych (nie powoduje grzybicy u osób z prawidłową odpornością), który u osób o obniżonej
odporności może wywoływać m.in. grzybicę kropidlakową (aspergilozę) płuc oraz alergiczne choroby
układu oddechowego (np. alveolitis allergica)
Zaznacz na rysunku: konidiofor, konidiospory (konidia), fialidy
d) Cryptococcus neoformans – obserwacja w programie Olyvia - preparat z płynu mózgowordzeniowego w tuszu chińskim, pow.1000x,
Na podłożu Sabourauda kolonie są beżowo-perłowe, śluzowe, lśniące, w miarę starzenia
ulegające pofałdowaniu. Występuje pod postacią charakterystycznych okrągłych lub owalnych komórek
pączkujących (średnica 2.5 µm do 10 µm), z otoczką polisacharydową.
Spośród około siedemdziesięciu opisanych gatunków z rodzaju Cryptococcus tylko dwa:
Cryptococcus neoformans (kosmopolityczny) i Cryptococcus gattii (endemiczny, w strefach
subtropikalnych i tropikalnych) są chorobotwórcze dla człowieka i zwierząt. Najważniejsze znaczenie w
patogenezie odgrywają: polisacharydowa otoczka, obecność melaniny oraz zdolność do wzrostu w
48
zakresie temperatur 35-40°C. W ustroju człowieka mogą występować pozakomórkowo i
wewnątrzkomórkowo (fagocyty). Gatunki te są czynnikiem etiologicznym kryptokokozy - choroby o
przebiegu podostrym lub przewlekłym, z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego, płuc (grzybice
narządowe, głębokie) lub skóry i tkanki podskórnej (grzybice powierzchowne). Kryptokokoza OUN jest
chorobą wskaźnikową AIDS.
Zwróć uwagę na: otoczkę polisacharydową
e) Claviceps purpurea
Zwróć uwagę na: kształt i umiejscowienie przetrwalników
f) Amanita phalloides
Zwróć uwagę na: białe blaszki, nieruchomy pierścień, bulwiastą nasadę trzonu otoczoną pochwą
g) Paxillus involutus – opis
Zwróć uwagę na: kapelusz szaro-żółtobrązowy, oliwkowobrązowy; brzeg kapelusza długo podwinięty i
wyraźnie rowkowany; powierzchnia początkowo aksamitna, potem gładka z jedwabistym połyskiem.
49
h) Russula emetica – opis
Zwróć uwagę na: kapelusz żywo zabarwiony, jaskrawoczerwony, brzeg kapelusza tępy, słabo podgięty,
w starych owocnikach karbowany.
2. Zwierzęta wytwarzające jad:
porównanie postaci imago:
a) Apis mellifera,
b) Vespula vulgaris,
c) Vespa crabro
Żądło Apis mellifera i Vespula vulgaris
Zwróć uwagę na: harpunowato zagięte ku tyłowi ząbki charakterystyczne ząbkowane zakończenieosłonięte/nieosłonięte
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data: ………………………
50
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Spośród podanych zdań opisujących mykotoksyny wybierz prawidłowe: A. 1,4,3;
B. 2,4,5 ;
C.3,4,5;
D. 1,3,5.
1. Mykotoksyny to lotne związki o charakterze olejków eterycznych.
2. Mykotoksyny charakteryzują się dobrą rozpuszczalnością w tłuszczach.
3. Mykotoksyny to drugorzędowe produkty przemiany materii grzybów mikroskopowych.
4. Przykładami mykotoksyn są aflatoksyny.
5. Mykotoksyny mogą mieć działanie rakotwórcze.
2. Spożycie przetrwalnika Claviceps purpurea może spowodować:
A. uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego;
B. pobudzenie ośrodkowego układu
nerwowego i rozkurcz mięśni gładkich;
C. martwicę kanalików nerkowych;
D. porażenie
nerwów współczulnych i skurcze mięśni gładkich.
3. Spośród podanych odpowiedzi wybierz prawidłowe zestawienie dotyczące wpływu kardenolidów
Digitalis lanata na czynność serca: A. 4,5; B. 1,6; C.1,2; D. 3,7.
1. „+” inotropowe i dromotropowe
2. „+” tonotropowe i chronotropowe
3. „+” inotropowe i chronotropowe
4. „+” inotropowe i tonotropowe
5. „-„ chronotropowe i dromotropowe
6. „-„ chronotropowe i tonotropowe
7. „-„ tonotropowe i dromotropowe
4. Hemolizyny zawarte w jadach zwierzęcych mogą być przyczyną:
A. uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych i krwawych wybroczyn; B. uszkodzenia błon komórkowych
krwinek czerwonych, anemii i żółtaczki; C. zaburzeń funkcji neuronów;
D. uszkodzenia tkanki
łącznej, zaczerwienienia skóry i pokrzywki.
5. Uzupełnij tabelę
Gatunek owada
Toksyna
Melityna
Działanie
powoduje zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
skurcze mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych
peptyd MCD
Hialuronidaza
Vespula vulgaris
silnie obniżają ciśnienie krwi, powodują ostre przekrwienie
skóry i silny miejscowy ból
6. Podaj kilka przykładów wykorzystania jadu zwierząt w lecznictwie:
51
LITERATURA
1. Adamski Z., Batura-Gabryel H. 2007. Mykologia lekarska dla lekarzy i studentów. UM im. K.
Marcinkowskiego, Poznań.
2. Kurnatowska. A., Kurnatowski P. 2018. Mykologia medyczna. Edra Urban&Partner,
Wrocław.
52
Ćwiczenie 3
Temat: Aerosfera jako źródło czynników patogennych dla człowieka. Wektory chorób
inwazyjnych obecne w aerosferze.
Doświadczenia
1. Mikrobiologiczna ocena jakości powietrza - metoda sedymentacyjna Kocha
Obserwacja
1. Zanieczyszczenia pyłowe i ich wpływ na organizm człowieka
a) płuco człowieka z pylicą węglową (choroba zawodowa):
- prep. makr. utrw. w 4 % formalinie, pokaz;
- prep. mikr. utrw. formaliną, barw. hematoksyliną i eozyną, pow. 100x, (Olyvia) – rys.
b) płuco zdrowego człowieka:
- prep. makr. utrw. w 4 % formalinie, pokaz;
- prep. mikr. utrw. formaliną, barw. hematoksyliną i eozyną, pow. 100x, (Olyvia) – rys.
c) płuco człowieka z kurzem
- prep. mikr. utrw. formaliną, barw. hematoksyliną i eozyną, pow. 100x, (Olyvia).
2. Wektory choróby infekcyjnych i inwazyjnych:
a) Ixodes ricinus - Kleszcz pastwiskowy
- postać dojrzała - prep. mikr. utrw., pow. 25,100x, (Olyvia) – rys.;
- postać nassana - prep. makr. w etanolu;
- nasiona Ricinus communis - prep. makr. suchy, pokaz.
b) Anopheles maculipennis - Komar widliszek / Widliszek plamistoskrzydły
- imago – prep. mikr., pow. 100x, pokaz (Olyvia);
- larwa – prep. mikr., pow. 100x, rys. (Olyvia);
- narządy gębowe – prep. mikr., pow. 100x, (Olyvia) – rys.
c) Culex pipiens - Komar pospolity / Komar brzęczący / Komar kłujący
- imago – prep. mikr., pow. 100x, pokaz (Olyvia);
- poczwarka – prep. mikr., pow. 100x, pokaz (Olyvia);
- larwa – prep. mikr., pow. 100x, rys. (Olyvia);
- narządy gębowe – prep. mikr., pow. 100x, (Olyvia) – rys.
d) Musca domestica - Mucha domowa
- imago - prep. makr. suchy, pokaz;
- poczwarka - prep. makr. suchy, pokaz;
- larwa - prep. mikr. utrw. niebarw., pow. 100x, (Olyvia) – rys.;
- jaja - prep. mikr. utrw. niebarw., pow. 100x, (Olyvia).
e) Lucilia sericata - Mucha zielona
- imago: prep. makr. suchy, pokaz.
- larwy L. sericata – usuwanie larw u pacjenta z muszycą, prezentacja multimedialna.
f) Sarcophaga haemorrhoidalis - Ścierwica
- imago: prep. makr. suchy, pokaz.
3. Czynniki etiologiczne parazytoz człowieka, których wektory znajdują się w aerosferze.
a) Plasmodium falciparum - Zarodziec sierpowaty
- gruba kropla krwi – prep. mikr.,utrw. barwnikiem. Giemsy, pow. 1000x, pokaz (Olyvia) –
pokaz.;
- cienki rozmaz krwi – prep. mikr., utrw. barwnikiem. Giemsy, pow. 1000x, (Olyvia) – rys.
b) Plasmodium vivax - Zarodziec ruchliwy
- gruba kropla krwi – prep. mikr.,utrw. barwnikiem. Giemsy, pow. 1000x, pokaz (Olyvia).
53
c) Trypanosoma brucei gambiense - Świdrowiec gambijski
- rozmaz krwi człowieka zarażonego, postać trypomastigota - prep. mikr., barwnikiem. Giemsy,
pow. 1000x, (Olyvia) – rys.
d) Trypanosoma cruzi - Świdrowiec amerykański
- prep. mikr. krwi zarażonej myszy, utrw.70% etanolem, barwnikiem. Giemsy, pow.600,1000x,
(Olyvia) – rys.
e) Leishmania tropica
- postać amastigota – prep. z rozmazu owrzodzenia skóry, utrw., barwnikiem.
Giemsy,pow.600,1000x,(Olyvia) – rys.;
- postać promastogota - prep. z hodowli, utrw. barwnikiem. Giemsy, pow. 600,1000x,(Olyvia) –
rys.
f) Loa loa
- mikrofilarie - gruba kropla krwi, prep. mikr. utrw., barw. barwnikiem. Giemsy, pow. 100x,
(Olyvia) - opis.
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Informacje o wymienionych organizmach: cykle rozwojowe, stadia rozwojowe, występowanie, drogi i
sposoby rozprzestrzeniania (transmisja) w środowisku oraz wnikania do organizmu człowieka (sposób
inwazji, wrota inwazji), postać inwazyjna, miejsce bytowania w organizmie człowieka,
chorobotwórczość, objawy inwazji u człowieka, wykrywanie: metody, materiał badany i postacie
wykrywane, profilaktyka inwazji.
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Charakterystyka aerosfery. Zanieczyszczenia aerosfery – naturalne i antropogeniczne, smog
atmosferyczny; gazowe, pyłowe, biologiczne. Aerosfera jako aerozol biologiczny (skład, czynniki o
działaniu alergizującym, chorobotwórczym – grzybice, szczególnie u osób z obniżoną odpornością,
pylice, choroby układu oddechowego wywołane substancjami drobnoustrojów występującymi na
pyłach organicznych – choroby zawodowe). Metody mikrobiologicznej oceny stopnia zanieczyszczenia
biologicznego powietrza (metoda Kocha, zderzeniowa).
Skutki antropopresji – degradacja warstwy ozonowej, zmiany klimatu (efekt cieplarniany), kwaśne
deszcze. Aerosfera jako rezerwuar wybranych czynników etiologicznych chorób ludzi. Wektory chorób
infekcyjnych i inwazyjnych. Pasożyty człowieka związane z aerosferą.
54
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Aerosfera
Na biosferę składają się aerosfera (środowisko powietrzne), hydrosfera (środowisko wodne)
oraz litosfera (środowisko lądowe). Człowiek, tak jak wiele innych gatunków organizmów, żyje na
pograniczu aerosfery i litosfery. Aerosfera jest najniższą warstwą atmosfery obejmująca troposferę
i część stratosfery do wysokości ok. 22 km.
Aerosfera stanowi nie tylko źródło tlenu dla żywych organizmów, ale także:
 środowisko bytowania wielu pasożytów w tym stawonogów jako pasożytów zewnętrznych
człowieka oraz organizmów - rezerwuarów lub wektorów biologicznych i mechanicznych
organizmów i mikroorganizmów pasożytniczych;
 miejsce okresowego przebywania mikroorganizmów – jest to środowisko niesprzyjające dla ich
życia i rozwoju;
 ośrodek umożliwiający przemieszczanie się drobnoustrojów oraz form rozwojowych pasożytów
- jaj lub cyst, nawet na bardzo duże odległości.
Ruchy powietrza (wiatry) mogą transportować na różne odległości zanieczyszczenia występujące
w aerosferze. Źródła zanieczyszczenia aerosfery dzielą się na:
 naturalne (wybuchy wulkanów, pożary lasów i stepów, unoszenie się z prądami powietrza
cząstek gleby, piasku, a także pyły organiczne pochodzące z litosfery, zawierające patogeny
będące czynnikiem etiologicznym wielu chorób u człowieka);
 antropogeniczne (związane z działalnością człowieka).
Powietrze ma zdolność do samooczyszczania, którego podstawowym mechanizmem jest osiadanie
zawiesiny drobnoustrojów pod wpływem sił grawitacyjnych. Ważnym czynnikiem wpływającym na
naturalne oczyszczanie powietrza jest promieniowanie ultrafioletowe.
Antropopresja – zanieczyszczenia fizyko-chemiczne
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych i lokalnych zagrożeń
środowiska. Skutkami antropopresji są: degradacja warstwy ozonowej, zmiany klimatu (efekt
cieplarniany), kwaśne deszcze oraz smog.
Zmiany klimatu związane z efektem cieplarniamym, stwarzają także ryzyko częstego
występowania kataklizmów pogodowych takich jak huragany, powodzie, długotrwałe upały, co staje się
zasadniczą przyczyną wymierania gatunków. Niszczenie ozonosfery – „dziura ozonowa” – jest drugim
obok efektu cieplarnianego, globalnym zagrożeniem, związanym z zanieczyszczeniem atmosfery.
Konsekwencją tego procesu jest brak zatrzymywania przez cząsteczki tlenu i ozonu promieniowania
UV-C i UV-B, które w niezdegradowanej atmosferze ziemskiej dociera w bardzo małych ilościach,
zaledwie w 1-4%. Za degradację warstwy ozonowej odpowiedzialne są przede wszystkim freony
i halony, które powszechnie stosowane są m.in. w aerozolach, systemach chłodniczych lodówek
i zamrażarek, w płynach do czyszczenia i jako środek porotwórczy przy produkcji tworzyw sztucznych.
Cząsteczki freonów i halonów (uczestniczące w degradacji warstwy ozonowej) dostają się do niższych
warstw atmosfery, gdzie pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (głównie UV-B) ulegają
degradacji. Niszczenie warstwy ozonowej sprzyja ekspozycji organizmów żywych na promieniowanie
ultrafioletowe (UVR, Ultraviolet radiation), co może prowadzić do zakłócenia równowagi całych
ekosystemów (m.in. zamieranie planktonu oraz wrażliwych na UV gatunków roślin uprawnych i
przemysłowych). Może także zwiększać ryzyko występowania chorób u człowieka i zwierząt, przede
wszystkim skóry (m. in. nowotworów skóry) i chorób oczu. Dla przykładu, promieniowanie UV-C,
najdłuższe i o najwyższej energii może powodować silny rumień, oparzenia skóry jak i uszkodzenia
DNA. Podobnie, ekspozycja na UV-B działa mutagennie i ma negatywny wpływ na komórki
55
Langerhansa, element układu immunologicznego skóry. Z kolei UV-A poza komórkami skóry właściwej,
oddziałuje na melanocyty i keratynocyty. Skutkami oddziaływania tego rodzaju promieniowania są
reakcje fotoalergiczne i fototoksyczne, a także wytwarzanie wolnych rodników, teleangiektazje
(poszerzenie naczyń krwionośnych) oraz uszkadzanie białek strukturalnych i DNA, przez co
promieniowanie UV wywołuje efekty kancerogenne i mutagenne.
Z kolei oko ludzkie, łatwo absorbuje promieniowanie UV. Rogówka pochłania głównie
promieniowanie UV-B, podczas gdy soczewka absorbuje głównie UV-A. Nadmierna ekspozycja na
promieniowanie UV może zwiększać ryzyko niektórych chorób oczu (np. stan zapalny spojówki i
rogówki na tle zespołu suchego oka, posłoneczne uszkodzenie plamki żółtej - retinopatia słoneczna,
nowotwory powiek, spojówki i rogówki np. rak płaskonabłonkowy).
Z innych szkodliwych czynników fizyko-chemicznych aerosfery, smog jest zjawiskiem
atmosferycznym powstającym w określonych warunkach meteorologicznych (brak ruchów powietrza,
inwersja termiczna, wysoka wilgotność) i przy dużej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. W
ostatnich latach odnotowuje się wzrost tworzenia się toksycznego smogu w powietrzu.
Ze względu na miejsce, warunki powstawania oraz skład chemiczny, wyróżnia się dwa
podstawowe rodzaje smogu: klasyczny (londyński – mgła przemysłowa, smog zawierający głównie
dwutlenek siarki ze spalania paliw, powstający w warunkach nasycenia powietrza przez wodę;
występuje w dużych miastach głównie strefy klimatu umiarkowanego) i fotochemiczny (typu Los
Angeles – smog powstający przy dużej emisji spalin samochodowych w warunkach intensywnego
promieniowania słonecznego; dochodzi do utleniania związków azotu przy udziale węglowodorów powstają silnie utleniające związki (m.in. nitroolefiny) z dużym udziałem ozonu; występuje w dużych
miastach strefy klimatu gorącego, a także umierkowanego w miesiącach letnich).
Zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny wpływają na zdrowie ludzi, powodując wiele
dolegliwości głównie układu oddechowego i krwionośnego. WHO szacuje, że odsetek zgonów
związanych z zanieczyszczeniem powietrza wynosi 5-6% rocznie. Największy wpływ zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie ludzi obserwuje się w rejonach przemysłowych i zurbanizowanych. Wyróżnia się
zanieczyszczenia gazowe oraz pyłowe (tabela 1).
Tabela 1. Zanieczyszczenia chemiczno-fizyczne powietrza – podział.
Gazowe
Pyłowe
dwutlenek siarki (SO2)
tlenki azotu (NxOy)
lotne związki organiczne (benzopireny)
tlenek węgla (CO)
dwutlenek węgla (CO2)
rtęć gazowa
benzen
pył węglowy z krzemionką (SiO2)
pył z włóknami azbestowymi
pyły obojętne np. tlenek cyny, siarczan baru, tlenki żelaza
pyły zawieszone PM10
pyły zawieszone PM2,5
W ramach monitoringu czystości powietrza ocenia się zawartość: tlenku węgla, ozonu,
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów zawieszonych - PM10, PM2,5 oraz benzenu i rtęci w stanie
gazowym. Na podstawie poziomu poszczególnych parametrów możliwe jest określenie indeksu jakości
powietrza ocenę taką prowadzi się w stacjach pomiarowych, w których uzyskuje się pomiary
automatyczne, manualne lub pasywne (z wykorzystaniem specjalnych poborników z substancją
czynną).Zanieczyszczenia fizyko-chemiczne wykazują negatywne działanie na organizm człowieka:
 pyły zawieszone PM10 i PM2,5 – zwiększają częstość występowania chorób układu
oddechowego, powodują zaostrzenie objawów astmy oskrzelowej, zwężenie dróg
oddechowych i naczyń krwionośnych, zwiększają ryzyko występowania zawału serca i
udaru mózgu;
56






lotne zanieczyszczenia organiczne (benzen, benzopiren) – zwiększają ryzyko wystąpienia
nowotworów, benzopiren wykazuje silne działanie kancerogenne, mutagenne oraz
teratogenne;
ozon – przyczynia się do większej częstości występowania zakażeń układu oddechowego;
dwutlenek siarki – powoduje podrażnienie górnych dróg oddechowych, a także zaostrzenie
schorzeń objawiających się podrażnieniem spojówek i skóry; wysokie stężenia dwutlenku
siarki mogą wywołać ostre choroby górnych dróg oddechowych;
tlenki azotu – powodują upośledzenie czynności płuc, nasilenie objawów oddechowych,
wzrost reaktywności dróg oddechowych, wzrost częstości chorób infekcyjnych układu
oddechowego, obniżenie zdolności wysiłkowej, u dzieci przy ciągłej ekspozycji mogą
powodować zaburzenia rozwojowe;
tlenek węgla – powoduje niedotlenienie narządów, sprzyjając udarom mózgu i zawałom
serca.
pierwiastki (zaliczane do tzw. metali ciężkich np. rtęć, ołów, kadm). Zwiększona ilość ołowiu
kumulowana w organizmie, powoduje efekt obkurczenia naczyń krwionośnych,
podwyższając ciśnienie krwi. Rtęć nieorganiczna zakłóca integralność bariery krew-mózg
(zwiększa jej przepuszczalność), doprowadzając do przenikania białek osocza przez ściany
naczyń krwionośnych do tkanki mózgu. Kadm i ołów blokują kanały wapniowe,wiążąc
kalmodulinę (wewnątrzkomórkowe białko wiążące wapń), co przyczynia się do zaburzenia
przekazywania sygnałów w komórkach, związanych z regulacją wielu procesów
biologicznych komórki (np. metabolizmu, gospodarki energetycznej, syntezy
neurotransmiterów).
Obecnie, niezwykle ważne jest monitorowanie jakości powietrza. Kategorie jakości powietrza i
informacje zdrowotne przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Kategorie jakości powietrza a informacje zdrowotne przeznaczone dla ludności (wg GIOŚ, 2018).
Kategoria
jakości
powietrza
Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Informacje zdrowotne
Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla
zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez
ograniczeń.
Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie
ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać
dowolną aktywność, bez ograniczeń.
Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie
dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży
oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla
zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz
może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub
rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność
wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny
unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do
minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu – szczególnie wymagającą
długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze,
kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym
powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do
57
niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane.
Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa
ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz
odpornościowym.
Pył PM10 - zawiera cząstki o średnicy aerodynamicznej ziaren nie większej niż 10 μm. Składa się z
mieszaniny cząstek organicznych i nieorganicznych zawieszonych w powietrzu. Ze względu na znaczny
rozmiar na jego powierzchni mogą osadzać się substancje toksyczne, takie jak benzopiren.
Dopuszczalne stężenie średnioroczne PM10, wg wytycznych WHO z 22.09.2021 r., wynosi 15 μg/m3
(poprzednio 20 μg/m3), w Polsce – 40 μg/m3; dobowe wartości: 45 (WHO) i 50 μg/m3 (Polska). Cząstki
PM10 są absorbowane na powierzchni spojówek i górnych dróg oddechowych, co może wywoływać
takie objawy jak kaszel, katar, zwiększenie ryzyka infekcji oraz powodować stany zapalne spojówek.
Pył 2,5 - zawiera cząstki mniejsze niż 2,5 μm, które mogą docierać do dolnych dróg oddechowych,
a po sfagocytowaniu przez makrofagi do płuc i układu krwionośnego, a następnie z krwią mogą być
transportowane do wszystkich narządów i tkanek. Średnioroczna dopuszczalna zawartość PM2,5 w
powietrzu, wg wytycznych WHO z 22.09.2021 r., wynosi 5 μg/m3 (poprzednio 10 μg/m3), w Polsce – 20
μg/m3. Głównym źródłem pyłów są spaliny z pieców domowych i komunikacja samochodowa, a także
spalanie odpadów.
Choroby układu oddechowego wywołane pyłami nieorganicznymi – choroby zawodowe
Nagromadzenie się pyłu w płucach i wystąpienie reakcji płuc na jego obecność prowadzi do
powstania pylicy płuc. Jest to przewlekła choroba układu oddechowego, wywołana długotrwałym
wdychaniem pyłów. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłego zapalenia oskrzeli i postępowej
rozedmy płuc, z czasem dochodzi do powstania serca płucnego (przerost i niewydolność prawej komory
serca) i niewydolności krążenia. Biorąc pod uwagę zmiany histopatologiczne, pylice można podzielić na
kolagenowe i niekolagenowe (tabela 3).
Tabela 3. Podział pylic (choroby zawodowe) ze względu na rodzaj działania biologicznego.
PYLICE
KOLAGENOWE
Czynnik:
pyły o właściwościach zwłókniających
np. krzemionka, azbest, talk
Działanie:
cytotoksyczne na makrofagi, które wyzwalają
w płucach proces włóknienia typu kolagenowego
prowadzący do trwałego uszkodzenia lub
zniszczenia pęcherzyków płucnych
NIEKOLAGENOWE
pyły obojętne o słabym działaniu
zwłókniającym np. tlenek cyny, siarczan
baru, tlenki żelaza
reakcja jest nieznaczna i potencjalnie
odwracalna: polega głównie na rozwoju
włóknienia bez naruszenia struktury
pęcherzyków płucnych
Pylica górników kopalń węgla (dawniej określana jako pylica węglowa)
Rozwija się po kilkunastoletniej ekspozycji na pył kopalniany, którego głównym składnikiem jest
pył węglowy z krzemionką SiO2 (2-10%); przez długi okres czasu (lata) pylica przebiega bezobjawowo.
Do głównych objawów należą: duszność (początkowo tylko wysiłkowa), kaszel, objawy przeciążenia
prawej komory serca i niewydolność prawokomorowa. Na obrazie RTG widoczne zacienienia
guzkowate pojedyncze lub mnogie, najczęściej w górnych i środkowych częściach płuc.
58
Pylica azbestowa
Jest wynikiem wieloletniego wdychania włókien azbestu; dochodzi do silnego zwłóknienia płuc,
często również i opłucnej oraz trwałego uszkodzenia pęcherzyków płucnych. W miarę rozwoju
azbestozy, wzrasta ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, jakich jak rak płuc, rak oskrzeli (ryzyko
zwiększone około czterokrotnie) oraz międzybłoniaków opłucnej (prawie tysiąckrotnie zwiększone
ryzyko). Do głównych objawów należą: narastająca duszność podczas wysiłku, suchy kaszel, ból w
dolnych partiach klatki piersiowej, siny odcień skóry, palce przybierają charakterystyczny pałeczkowaty
kształt i pokrywają się brodawkowymi zmianami skórnymi. Rokowanie jest niepomyślne, ponieważ
uszkodzenie płuc jest nieodwracalne i może postępować nawet po przerwaniu ekspozycji.
W Polsce stosowanie azbestu jest zabronione od 1997 roku na mocy ustawy (z 19 czerwca
1997 r. z późniejszymi zmianami - Dz.u. 2004.3.20), która ordynowała zakaz: wprowadzania na
terytorium RP wyrobów zawierających włokna azbestu, produkcji wyrobów zawierających azbest, obrotu
azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
Zanieczyszczenia biologiczne - bioaerozol
Zanieczyszczenia biologiczne występują w powietrzu w postaci tzw. aerozoli biologicznych.
Odgrywają one ważną rolę w szerzeniu się chorób zakaźnych i powstawaniu epidemii, wywoływaniu
objawów alergicznych oraz mają działanie toksyczne.
Aerozol biologiczny jest układem dwufazowym. Fazę dyspersyjną stanowią para wodna lub
drobne kropelki śliny, śluzu itp., natomiast fazę rozproszoną - żywe drobnoustroje lub ich formy
przetrwalnikowe, a także metabolity lub fragmenty komórek bakteryjnych (np. endotoksyny) i grzybów
(np. mykotoksyny). W skład bioaerozolu wchodzi materiał biologiczny unoszony samoistnie lub niesiony
przez większe cząstki niebiologiczne (np. cząsteczki pyłu).
Zanieczyszczenia biologiczne powietrza stanowią przede wszystkim pyłki roślin, grzyby
(głównie zarodniki), bakterie i wirusy, a także formy inwazyjne niektórych pasożytów (cysty
pierwotniaków lub jaja helmintów). Ze względu na skład gatunkowy mikroorganizmów zawartych w
aerozolu biologicznym dzielimy go na: saprotroficzny (drobnoustroje niepatogenne dla człowieka),
zakaźny (mikroorganizmy patogenne) oraz mieszany. Żywe komórki aerozolu biologicznego mogą
wywoływać choroby infekcyjne. Spośród bakterii Gram-dodatnich dominują rodzaje Microccocus,
Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus, Mycobacterium, natomiast z bakterii Gram-ujemnych Pseudomonas, Escherichia, Enterobacter. Choroby zakaźne przenoszone za pośrednictwem powietrza
bywają nazywane chorobami aerogennymi.
W przypadku bakterii Gram-ujemnych zarówno występujące w ich ścianie komórkowej
endotoksyny jak i wytwarzane enterotoksyny, mogą powodować różne stany chorobowe dróg
oddechowych (zapalenia, toksyczne i alergiczne zapalenie płuc). Źródła aerozoli biologicznych:
 naturalne – gleba, woda, z których mikroorganizmy są wynoszone przez ruchy powietrza, a
także organizmy, np. grzyby wytwarzające zarodniki roznoszone przez wiatr;
 bytowe (związane z działalnością człowieka) – rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy,
gospodarka ściekami i odpadami.
Przykłady chorób, których czynniki etiologiczne przenoszone są drogą powietrzną:
 wirusowe: ospa wietrzna, grypa, różyczka, świnka (zapalenie przyusznic);
 bakteryjne: zapalenie oskrzeli i płuc, gruźlica płuc, błonica, krztusiec, płonica;
 grzybicze: aspergiloza płuc (kropidlakowa grzybica płuc), mukormykoza płuc, kryptokokoza
płuc, grzybica tchawicy i oskrzeli, grzybicze zapalenie płuc, grzybica opłucnej, zatok, ucha
wewnętrznego.
59
Bioaerozole stanowią od 5 do nawet 34% zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego (powietrze
otaczające człowieka w pomieszczeniach); mniejsze cząsteczki (o rozmiarach <5,0 μm) zazwyczaj
przez długi czas pozostają zawieszone w powietrzu, natomiast duże najczęściej ulegają sedymentacji.
Ze względu na małe rozmiary cząstki te mogą przedostawać się wraz z wdychanym powietrzem do
różnych odcinków układu oddechowego (tabela 4)
Tabela 4. Rozmiar cząstek bioaerozolu a ich osadzanie się w organizmie (Löndahl J.2014).
Rozmiar cząstki
9 – 30 μm
5,5 – 9 μm
3,3 – 5,5 μm
1 – 3,3 μm
0,1 – 1 μm
Lokalizacja
gałka oczna
jama nosowa i jama ustna, gardło
krtań
tchawica, oskrzela pierwszorzędowe
i drugorzędowe
oskrzeliki oddechowe i pęcherzyki płucne
Przykłady
pyłki traw, Alternaria spp., Fusarium spp.
pyłki traw, Alternaria spp., Fusarium spp.
Cladosporium spp.
Aspergillus fumigatus, Penicillium spp.
Termoactinomycetes, Nocardia spp.
Cząsteczki aerozolu podlegają w powietrzu działaniu promieniowania ultrafioletowego i
jonizującego, które niszczą drobnoustroje. Jednym z dalszych czynników decydujących o nietrwałości
aerozolu biologicznego jest utrata wody. Dużą rolę w trwałości aerozolu odgrywają czynniki
meteorologiczne, a szczególnie ciśnienie atmosferyczne, temperatura i wilgotność powietrza. Aerozol
biologiczny stanowi zagrożenie dla człowieka powodując choroby infekcyjne i inwazyjne, choroby
alergiczne, zatrucia (np. endotoksyny bakterii i mykotoksyny grzybów). Skład ilościowy i jakościowy
mikroorganizmów w powietrzu zależy od:
 pory roku – najwięcej drobnoustrojów występuje latem (czerwiec-sierpień), najmniej zimą
(grudzień-styczeń);
 warunków klimatycznych (np. powietrze przed deszczem zawiera więcej komórek
drobnoustrojów niż po deszczu);
 usytuowania (najmniej zanieczyszczone jest powietrze nad górami, morzami, oceanami i
lasami);
 zagospodarowania terenu (na ulicach miast znajduje się od kilku do kilkuset tysięcy
komórek drobnoustrojów w 1 dm3 powietrza; ilość drobnoustrojów w pomieszczeniach,
zwłaszcza o dużym zagęszczeniu ludzi i sprzętów, jest wielokrotnie większa niż w
powietrzu w miejscach odkrytych).
Koncentracja zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz pomieszczeń jest, w większości
przypadków, znacznie wyższa niż w środowisku zewnętrznym. Jednocześnie skład zarówno ilościowy,
jak i jakościowy powietrza w pomieszczeniach jest bardziej stabilny. Coraz więcej czasu spędzamy w
pomieszczeniach zamkniętych, dlatego też jakość powietrza wewnętrznego jest ważna w odniesieniu do
zdrowia człowieka. Szacuje się, że ludzie przebywają w budynkach od 80 do 95% czasu. Dorosły
człowiek wykonuje ok. 20–22 tys. oddechów na dobę – wdychając w tym czasie ponad 10m3 powietrza
(nawet do 20 m3) łącznie z wszystkimi zanieczyszczeniami w nim zawieszonymi.
Standardy mikrobiologicznej jakości powietrza
W prawodawstwie polskim, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, opracowano kilka norm
dotyczących oceny jakości powietrza w pomieszczeniach, głównie związane ze stanowiskiem pracy. Są
to normy: PN-EN 13098:2007P, PN-EN 14042:2010, PN-EN 14583:2008, PN-EN ISO14698-1:2004
oraz PN-EN ISO14698-2:2004. Niestety w żadnej z norm nie podano wartości dopuszczalnej liczby
drobnoustrojów oraz stężenia endotoksyn w powietrzu wewnętrznym. W 2004 r. Zespół Ekspertów ds.
Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS) i
Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń (NDN) Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
60
zaproponował wartości dopuszczalne dla mikroorganizmów w powietrzu wewnętrznym, jednak w
dalszym ciągu nie zostały one zalegalizowane.
W krajach Unii Europejskiej nie ma także odpowiednich aktów prawnych
regulujących/określających dopuszczalne zawartości drobnoustrojów w powietrzu atmosferycznym. W
wyniku dostosowywania prawa polskiego do prawa unijnego obowiązujące wcześniej w prawie polskim
normy [PN-89/Z-04008/01; PN-89/Z-04008/08; PN-89/Z-04111/02; PN-89/Z-04111/03] dotyczące
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zostały uchylone w sierpniu 2015 r., jednak nie zostały
zastąpione nowymi. Z tego powodu w celu interpretacji wyników oceny mikrobiologicznej jakości
powietrza w dalszym ciągu stosuje się uchylone normy (tabela 5).
Tabela 5. Kryteria oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pod względem mikrobiologicznym (PN-89 Z04111/02 i PN89 Z-4111/03).
Grupa mikroorganizmów
Ogólna liczba bakterii
Pseudomonas fluorescens
Gronkowce wywołujące
hemolizę α
Gronkowce wywołujące
hemolizę β
Promieniowce
Ogólna liczba grzybów
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 m3 powietrza atmosferycznego
niezanieczyszczone
średnio
silnie zanieczyszczone
zanieczyszczone
< 1000
1000-3000
>3000
brak
<50
>50
brak
<25
>25
brak
<50
>50
10
3000-5000
10-100
5000-10000
>100
>10000
Metody oceny stopnia zanieczyszczenia biologicznego powietrza
W ocenie składu mikrobiologicznego aerozoli uwzględnia się następujące bakterie:
 promieniowce – wskaźnik zanieczyszczenia powietrza cząstkami gleby;
 Pseudomonas fluorescens – wskaźnik zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi
pochodzącymi z wód powierzchniowych;
 bakterie hemolizujące β – indykatory aerozoli pochodzących z przewodu oddechowego ludzi i
zwierząt.
Do bakterii hemolizujących związanych z bioaerozolem zalicza się gronkowce. Spośród
kilkudziesięciu gatunków z rodzaju Staphylococcus, najważniejszymi czynnikami etiologicznymi
zakażeń gronkowcowych człowieka są: S. aureus, S. epidermidis i S. saprophyticus – gatunki, które
mogą powodować zakażenia powierzchniowe (skóry) oraz układowe. S. aureus (gronkowiec złocisty)
jest uznawany za najważniejszy czynnik zakażeń szpitalnych. Dane epidemiologiczne wskazują na fakt,
że gronkowiec złocisty stale zasiedla błony śluzowe około 10% osób zdrowych, natomiast jako składnik
mikrobioty przejściowej występuje u 70-90% ludzi.
Do dziś nie ma jednej, skutecznej metody, umożliwiającej prowadzenie stałego monitoringu
zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza (metody takie istnieją w przypadku określania
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych). Obecne techniki pozwalają jedynie określić chwilowy stan
zanieczyszczenia biologicznego powietrza. Najprostszą metodą używaną do określania w powietrzu
liczebności mikroorganizmów (bakterii i grzybów) jest metoda Kocha - metoda sedymentacyjna
(opadowa). Jest to tania, niewymagająca specjalistycznej aparatury technika, jednak pozwala ona na
uzyskiwane jedynie mało dokładnych danych; za jej pomocą nie można wykryć drobnych cząstek
bioaerozolu, które nie ulegają sedymentacji lub osiadają bardzo wolno, a objętość badanego powietrza
jest tylko szacunkowa.
Znacznie dokładniejsze wyniki oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza uzyskuje się
stosując próbniki wolumetryczne (aspiratory, aeroskopy, impaktory), które umożliwiają pobranie i
61
przebadanie ściśle określonej objętości powietrza. W zależności od wykorzystanego urządzenia można
wyróżnić metody: zderzeniowe, filtracyjne, płuczkowe, elektroprecypitacji, odśrodkowe oraz cytometrię
przepływową. Zastosowanie metod wolumetrycznych pozwala na dokonanie wyboru oceny liczby
drobnoustrojów w określonej objętości badanego powietrza stosując metody hodowlane lub
niehodowlane, w tym mikroskopowe (mikroskopia kontrastowo-fazowa), biochemiczne (oznaczanie
produktów metabolizmu drobnoustrojów, takich jak enzymy, ergosterol, toksyny), luminescencyjne
(oznaczanie ATP), a także badania genetyczne (metoda PCR) i cytometrię przepływową.
Metody oceny jakości mikrobiologicznej powietrza
a) metoda sedymentacyjna Kocha – opis w części praktycznej;
b) metody filtracyjne - filtracja powietrza przez sączki membranowe, na których zatrzymują się
zanieczyszczenia mikrobiologiczne (filtry kładzie się bezpośrednio na pożywkę lub płucze się je,
a następnie posiewa i inkubuje; filtry także barwi się i ogląda pod mikroskopem);
c) metody zderzeniowe - zasysanie przez aspirator znanej objętości powietrza, które z dużą
szybkością uderza w powierzchnię pożywek agarowych; powoduje to wychwycenie obecnych w
powietrzu drobnoustrojów, które po określonym czasie inkubacji wytwarzają kolonie;
d) elektroprecypitacja - opiera się na fakcie, że wszystkie cząstki, w tym również drobnoustroje,
posiadają określony ładunek elektryczny; w aparatach zwanych precypitatorami płytki Petriego
z pożywką podłączone są do źródła prądu, pełniąc tym samym rolę elektrod przyciągających
cząstki, a więc także mikroorganizmy naładowane przeciwnie;
e) cytometria przepływowa - jest techniką analityczną pozwalającą na szybki pomiar
rozproszonego światła lub sygnałów fluorescencji emitowanych przez odpowiednio naświetlone
komórki mikroorganizmów;
f) luminescencja (ATP) - polega na oznaczeniu stężenia ATP, związku obecnego w każdej żywej
komórce oraz materiałach biologicznych; pomiar ATP informuje o ilości obecnego
zanieczyszczenia poprzez liczbową wartość tzw. umownych jednostek luminescencyjnych
(RLU);
g) PCR – określenie przynależności taksonomicznej szczepów bakterii/grzybów wyizolowanych z
próbki badanego powietrza na podstawie uzyskanego z mikroorganizmów materiału
genetycznego.
62
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIADCZENIA
1. Mikrobiologiczna ocena jakości powietrza - metoda sedymentacyjna Kocha.
Najczęściej stosowaną metodą badawczą oceny stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego
powietrza jest metoda sedymentacyjna Kocha. Oparta jest na swobodnym osiadaniu pod wpływem sił
grawitacji pyłków i drobinek kurzu niosących mikroorganizmy. Pobranie próby polega na otwarciu i
pozostawieniu na ściśle określony czas szalki Petriego z jałową pożywką mikrobiologiczną. Do
obliczenia wskaźnika biologicznego zanieczyszczenia powietrza (A) stosuje się empiryczny wzór
przeliczeniowy, oparty na założeniu, że w ciągu 5 minut na powierzchnię 100 cm 2 opadają komórki
mikroorganizmów znajdujące się w 10 dm3 powietrza (PN89 Z-4111/03), gdzie:
gdzie:
– średnia liczba kolonii
r – promień szalki Petriego
t – czas ekspozycji płytki
A – ogólna liczba drobnoustrojów w 1 m3 powietrza wyrażona w JTK (jednostki tworzące
kolonie – koloniotwórcze, ang. colony forming units CFU) [JTK/m3, CFU/m3].
WYKONANIE
Materiały i odczynniki:
- szalki Petriego z jałowym podłożem mikrobiologicznym (agar odżywczy, agar Sabourauda),
Sprzęt i aparatura:
- cieplarka.
Protokół doświadczenia:
1. W wybranym pomieszczeniu umieścić otwarte szalki Petriego z jałowym podłożem mikrobiologicznym
(słup powietrza nad szalką > 150 cm) na 10, 15, 20 lub 30 minut.
2. Zamknięte szalki po ekspozycji inkubować 24-48h w 37°C.
3. Makroskopowo ocenić wzrost drobnoustrojów (liczba kolonii) na pożywce i obliczyć wskaźnik
mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wg empirycznego wzoru Omeliańskiego.
4. Porównać z wytycznymi dla pomieszczeń placówek ochrony zdrowia
Klasa I – do 70 CFU/m3: sale operacyjne wysokoaseptyczne (transplantacja narządów, zabiegi
na otwartym sercu i ortopedyczne), sale pacjentów w immunosupresji, pracownie rozpuszczania
cytostatyków, część czysta centralnej sterylizatorni;
Klasa II – do 300 CFU/m3: bloki operacyjne, oddziały intensywnej opieki, oddziały noworodków i
wcześniaków, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii;
Klasa III – do 700 CFU/m3: sale chorych, część brudna centralnej sterylizatorni.
Wyniki:
63
Wnioski:
OBSERWACJA
OBSERWACJE
Polecenia:
 po obejrzeniu każdego preparatu, wrysuj brakujące szczegóły budowy pasożyta w
zaproponowany rysunek konturowy
 rysunki opisz odpowiednimi nazwami
 oceń w przybliżeniu długość i szerokość pasożytów
 zwracaj uwagę na zabarwienie elementów budowy pasożytów
1. Zanieczyszczenia pyłowe i ich wpływ na organizm człowieka
a) płuco człowieka (bez i po ekspozycji na pyły nieorganiczne) - obserwacja/opis w programie
Olyvia/mikroskop
Zwróć uwagę na: strukturę pęcherzyków płucnych
płuco człowieka zdrowego
płuco człowieka z pylicą
2. Wektory przenoszące choroby infekcyjne i inwazyjne
Liczne dorosłe stawonogi (pajęczaki i owady), dla których powietrze stanowi podstawowe
środowisko życia są przenosicielami mechanicznymi bądź biologicznymi drobnoustrojów i pasożytów.
Przenosicielami biologicznymi (wektorami biologicznymi) pasożytów człowieka są:
 kleszcze (rodzaj Ixodes dla np. Borrelia burgdorfei – choroba z Lyme i Babesia microti babesioza);
 pluskwiaki (rodzaj: Rhodnius, Triatoma i Panstrongylus dla Trypanosma cruzi – choroba
Chagasa);
 komary (samice Anopheles maculipennis i Anopheles gambiae dla Plasmodium vivax i
Plasmodium falciparum - malaria);
64
 moskity (Phlebothomus dla Leishmania tropica – leiszmanioza/wrzód wchodni);
 muchy tse-tse (Glossina palpalis dla Trypanosoma brucei gambiense – śpiączka afrykańska);
Krew człowieka stanowi siedlisko dla niektórych pasożytów człowieka: np. w osoczu występują
postacie trypomastigota Trypanosoma brucei gambiense, a w krwinkach czerwonych postacie
rozwojowe Plasmodium spp. (formy pierścienia, trofozoity, schizonty, merozoity, gametocyty).
Obecność pasożytów we krwi określa się terminem parazytemia.
Kosmopolityczne owady: mucha domowa, mucha zielona i ścierwica uczestniczą w biernej
transmisji (przenoszenie) pierwotniaków (np.: Entamoeba histolytica, E. coli, Giardia intestinalis) i
helmintów (jaja) pasożytujących w przewodzie pokarmowym człowieka, a także licznych grzybów oraz
bakterii (np.: pałeczki duru brzusznego i durów rzekomych, przecinkowce cholery, prątki gruźlicy,
pałeczki czerwonki, laseczki wąglika i tężca).
a) Ixodes ricinus - obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem kleszcza występującym w Polsce, występuje
także w całej Europie, północnej i zachodniej Afryce, a także Azji Mniejszej. Charakteryzuje się dużą
plastycznością siedliskową (występuje w lasach mieszanych i liściastych). Jest także często spotykany
w parkach, na działkach, w ogrodach botanicznych, na nieskoszonych trawinkach. Należy do kleszczy
trójżywicielowych (każde stadium rozwojowe pasożytuje na innym żywicielu), a cykl rozwojowy trwa 2-3
lata w zależności od warunków klimatycznych. W miejscu żerowania kleszcza na skórze pojawiają się
zmiany w postaci zaczerwienienia, obrzęku oraz reakcji zapalnej. Toksyny kleszcza mogą wywołać
ogólne reakcje alergiczne, bóle głowy, złe samopoczucie. Gatunek ten jest wektorem wirusów (m.in.
wirus kleszczowego zapalenia mózgu), bakterii (Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum,
Brucella malitiens), oraz pierwotniaków (Babesia microti).
Zaznacz na rysunku: hypostom, głaszczki, organ Hallera, tarcza grzbietowa:
65
b) Anopheles macullipennis – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Tylko samice widliszka pobierają krew (samce odżywiają się nektarem); są najbardziej aktywne
wieczorem, w nocy i o świcie. Wiosną wygłodniałe samice mogą atakować również w dzień na wolnym
powietrzu, a latem pobierają krew człowieka nawet wewnątrz pomieszczeń. Rozwój odbywa się w
zbiornikach naturalnych, zawierających czystą i dobrze natlenioną wodę stojącą. W klimacie
umiarkowanym w ciągu roku rozwijają się 3-4 pokolenia. Ślina widliszka zawiera składniki drażniące,
które u osób wrażliwych wywołują odczyny alergiczne. Jest przenosicielem biologicznym pierwotniaków
z rodzaju Plasmodium wywołujących malarię.
Zaznacz na rysunku: głaszczki, kłujkę, czułki:
c) Culex pipiens – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Gatunek kosmopolityczny najliczniej występujący w klimacie umiarkowanym i Afryce, pospolity
w Polsce; zarówno w środowisku wiejskim jak i miejskim. Podobnie jak w przypadku komara widliszka
tylko samice żywią się krwią, a samce nektarem roślinnym. Samice są aktywne przede wszystkim
wieczorem i nocą; masowo kłują szczególnie często w sierpniu i na początku września. Ślina komara
powoduje świąd, który u osób wrażliwych może wywołać stany zapalne skóry. C. pipiens może
przenosić ornitozy oraz wirusy neurotropowe z ptaków domowych/dzikich m.in. na ludzi.
Zaznacz na rysunku: głaszczki, kłujkę, czułki:
66
d) Musca domestica – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Gatunek synantropijny, kosmopolityczny, najbardziej rozpowszechniony w klimacie
umiarkowanym. Występuje w sąsiedztwie siedlisk człowieka (śmietniki, zabudowania gospodarskie).
Postać dorosła jest szaroczarna, głowa spłaszczona z parą czerwonobrązowych oczu. Mucha domowa
odgrywa ważną rolę jako przenosiciel mechaniczny duru brzusznego, prątków gruźlicy, pałeczek
czerwonki bakteryjnej. Larwy mogą stać się przypadkowymi pasożytami człowieka i zwierząt powodując
muszyce, kiedy jaja zostaną złożone w ranie lub naturalnych otworach ciała.
Imago – rys. głowa, oko, aparat gębowy, skrzydła, nogi.
3. Czynniki etiologiczne parazytoz, których wektory znajdują się w aerosferze.
a) Plasmodium falciparum obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - rozmaz krwi osoby z
parazytemią
Jest najczęściej występującym gatunkiem zarodźca w krajach o klimacie subtropikalnym i
tropikalnym. Pasożyt wnika do wszystkich rodzajów erytrocytów (niezależnie od etapu erytropoezy).
Zarażone krwinki nie są zmienione morfologiczne, często występuje zarażenie mnogie krwinek.
Wektorem malarii tropikalnej/podzwrotnikowej są samice komarów z rodzaju Anopheles. Podczas
pobierania krwi zarażona zarodźcem samica widliszka wprowadza do organizmu człowieka sporozoity.
P. falciparum jest czynnikiem etiologicznym malarii podzwrotnikowej, która ma najcięższy przebieg
wśród wszystkich rodzajów malarii. Okres inkubacji trwa 9-25 dni, napady gorączki występują co 3648h. W przebiegu parazytozy dochodzi do masowego rozpadu zarażonych erytrocytów, a także ich
sekwestracji (tworzenie się skupisk - szczególnie niebezpieczne w naczyniach włosowatych mózgu i
łożyska).
Narysuj: prawidłowy erytrocyt
Zaznacz na rysunku: postać pierścienia, gemetocyty;
67
b) Plasmodium vivax- obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - preparat grubej kropli krwi –
gruby rozmaz krwi osoby z parazytemią
Występuje najczęściej w Azji Południowo-Wschodniej, we wschodnim regionie basenu Morza
Śródziemnego, Indiach, Pakistanie, Etiopii, w Europie głównie w Grecji i Turcji. P. vivax wykazuje
szczególne powinowactwo do retikulocytów. W krwince powstają pojedyncze postacie rozwojowe od
pierścienia do schizonta dojrzałego (meront). Pierścień z dużą grudką chromatyny zajmuje 1/3 średnicy
krwinki, ma dużą wodniczkę otoczoną wąską cytoplazmą. Sposób rozprzestrzeniania się jest
analogiczny do P. falicparium, innych gatunków tego rodzaju. Jest czynnikiem etiologicznym malarii
trzeciaczki, której okres wylęgania wynosi najczęściej 11-13 dni. Jako pierwsze pojawiają się objawy
grypopodobne, przechodzące w napady zimnicy. Okres napadów gorączki występuje co 48h. Po 3-8
tygodniach zimnica przechodzi w postać utajoną. Przed zarażeniem człowieka P.vivax chroni naturalna
odporność - brak antygenu grupowego Duffy-ego na erytrocytach, które stanowią receptor dla zarodźca
ruchliwego. Możliwe są nawroty objawowej zimnicy związane z tworzeniem form hipnozoitów w
komórkach wątroby.
Zaznacz na rysunku: postać pierścienia, trofozoit (w okresie merulacji):
c) Trypanosma spp.– obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Trypanosoma brucei gambiense - świdrowiec gambijski
Występuje w Afryce Zachodniej i Środkowej. Jest przenoszony z człowieka zarażonego na
zdrowego za pośrednictwem wektora biologicznego muchy tse-tse. Świdrowce pasożytują we krwi,
chłonce oraz płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka i są czynnikiem etiologicznym śpiączki
afrykańskiej. W początkowej fazie inwazji w miejscu wniknięcia na skórze powstaje kilkucentymetrowa
zmiana – grudkowaty odczyn zapalny. Następnie pierwotniaki dostają się do naczyń krwionośnych i
limfatycznych, którymi trafiają do różnych tkanek i narządów człowieka.
Tryponasoma cruzi - świdrowiec amerykański
Występuje endemicznie w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w południowych stanach
USA. Przenosicielami biologicznymi świdrowca amerykańskiego są pluskwiaki z rodzajów Triatoma,
Rhodnius lub Panstrongylus. Pierwotniak ten wywołuje trypanosomozę amerykańską. Postacie
trypomastigota pasożytują w osoczu krwi i chłonce, natomiast postacie amastigota głównie w
komórkach mięśnia sercowego, przełyku, jelita. W miejscu wniknięcia pasożyta powstaje wrzodziejący
naciek zapalny. Okres inkubacji trwa 1-2 tygodnie. Parazytoza może mieć przebieg ostry lub przewlekły.
68
Trypanosoma brucei gambiense i Tryponasoma cruzi - cienki rozmaz krwi osób z parazytemią
Zwróć uwagę na: lokalizację we krwi formy trypomastigota i jej kształt dla obu gatunków;
Zaznacz na rysunku: wić, jądro, kinetoplast, błonę falującą tej formy:
d) Leishmania tropica – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Wiciowce z rodzaju Leishmania to pasożytnicze pierwotniaki należące do rodziny świdrowców.
Rodzaj obejmuje kilka gatunków, które powodują leiszmaniozę występującą pod postaciami: skórnośluzówkową (mucocutaneous leishmaniasis, MCL) głównie w Ameryce Południowej – powodowanej
przez np. Leishmania mexicana complex, skórną (CL, cutaneous leishmaniasis) – przez L. tropica, L.
major, L. aethiopica lub narządową (VL, visceral leishmaniasis, kala-azar) – L. donovani, L. infantum, L.
chagasi. Przenosicielem biologicznym pasożyta są muchówki (moskity) z rodzajów Lutzomyia oraz
Phlebotomus. Leiszmanioza skórna (tzw. wrzód wschodni) występuje w postaciach: ostrej –
charakteryzującej się ogniskową martwicą mokrą (okres wylęgania 1-8 tygodni) i przewlekłej –
ogniskowa martwica sucha (okres wylęgania 6-18 miesięcy). W miejscu ukłucia przez zarażoną
muchówkę, najczęściej na odkrytych częściach ciała, pojawia się grudka, powiększająca się do
rozmiarów guzka, który ulega owrzodzeniu i po wygojeniu pozostawia głębokie blizny. Zmianom
skórnym mogą towarzyszyć objawy ogólne.
Zaznacz na rysunku:
- formy amastigota w komórkach skóry/tkanki podskórnej oraz formy promastigota w preparacie z
hodowli;
- w komórkach pierwotniaka: wici, jądro, kinetoplast:
69
e) Loa loa - obserwacja w programie/opis Olyvia/mikroskop - mikrofilarie w rozmazie/preparacie grubej
kropli krwi
Nicień występujący w krajach tropikalnych Afryki Zachodniej i Środkowej. Przenosicielami Loa
loa są muchówki z rodziny bąkowatych, z rodzaju Chrysops. Nicień wywołuje loaozę (ang. loiasis).
Postacie dojrzałe wędrują w tkance podskórnej. Obecność pasożyta powoduje krótkotrwałe, swędzące
zmiany wypryskowe i rumieniowate. Pojawiają się okresowe, bolesne nacieki najczęściej w okolicy
dużych stawów, zwane obrzękiem kalabarskim. Postacie dojrzałe mogą migrować do gałki ocznej
powodując ból, świąd i łzawienie (ang. inna nazwa choroby African eye worm). Mikrofilarie – ruchliwe
larwy pasożyta w przezroczystej osłonce (pozostałaść skorupki jajowej) mają dobową okresowość
pojawiania się we krwi.
Narysuj: larwy pomiędzy odpowiednimi krwinkami
Zwróć uwagę na: ich wielkość i kształt
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data: ……………………………………………………
70
REPOZYTORIUM
Tabela 1. Biologia pasożytniczych owadów i pajęczaków
gatunek pasożyta
rodzaj pasożytnictwa, stadium
pasożytnicze
aparat gębowy, odżywianie się
Ixodes ricinus
Anopheles maculipennis
Culex pipiens
Musca domestica
Lucilia sericata
Sarcophaga haemorrhoidalis
Tabela 2. Przenosiciele patogenów
patogen
droga zarażenia/
źródła inwazji
forma
inwazyjna
forma
diagnostyczna
przenosiciel/
żywiciel
pierwotniaki
Plasmodium
falciparum
Plasmodium vivax
Tryponasoma cruzi
Trypanosoma
brucei gambiense
nicienie
Leishmania tropica
Loa loa
71
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Dopasuj (strzałkami) cechy charakterystyczne dla wymienionych zanieczyszczeń powietrza:
Fotochemiczny
Smog kwaśny typu londyńskiego
Powstaje na bazie dużej emisji SO2
Składniki tego typu zanieczyszczenia są źródłem emisji
promieniowania o charakterze korpuskularnym i
elektromagnetycznym
Smog utleniający typu Los Angeles
Powstaje na bazie dużej emisji spalin w warunkach dużego
nasłonecznienia
Pochodzi z naziemnych eksplozji nuklearnych
Pył promieniotwórczy
Występuje w dużych miastach w klimacie strefy umiarkowanej
2. Określ postacie morfologiczne pasożytniczych pierwotniaków; uzupełnij poniższą tabelę:
A
Postać
B
Nazwa postaci
morfologicznej
Gatunek, w którego cyklu
rozwojowym występuje
C
Miejsce bytowania
w organizmie
człowieka
Nazwa choroby,
którą wywołuje
A
B
C
3.Podaj nazwę postaci oraz nazwy organelli zaznaczonych na rysunku:
LITERATURA
1. Kurnatowska A, Kurnatowski P. (red.), 2018. Mykologia medyczna, Edra Urban&Partner,
Wrocław, 2018.
2. Zmysłowska I. 2009. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 2009.
3. Pojmańska T. (red.) .2016. Leksykon Parazytologiczny, Polskie Towarzystwo
Parazytologiczne, Instytut Parazytologii PAN, Warszawa.
4. Błaszkowska J, Ferenc T, Kurnatowski P. (red.). 2017. Zarys parazytologii medycznej, Edra
Urban&Partner, Wrocław, 2017.
72
Ćwiczenie 4
Temat: Hydrosfera i litosfera jako źródła czynników patogennych dla człowieka.
Doświadczenia
1. Ocena parazytologiczna gleby
Obserwacja
1. Pasożyty, których cykl rozwojowy związany jest z wodą.
a) Acanthamoeba castellanii:
- trofozoity i cysty - prep. mikr. z badania autopsyjnego z mózgu, utrw,, barw. met.
trójchromatyczną, pow. 1000x, (Olyvia) - rys;
- trofozoity - prep. mikr., barw. barwnikiem Giemsy, pow. 1000x, (Olyvia) - rys.
b) Entamoeba histolytica - Pełzak czerwonki:
- trofozoit - prep. mikr. utrw., barw. met. trójchromatyczną, pow.1000x, (Olyvia) - rys;
- trofozoit z pochłoniętymi erytrocytami (erytrocytofagia) - prep. mikr. utrw., barw. met.
trójchromatyczną, pow.1000x, (Olyvia) - rys;
- cysta – prep. utrw., barw. met. trójchromatyczną, pow.1000x, (Olyvia) – rys.
c) Cryptosporidium parvum:
- oocysty w rozmazie kału – prep. utrw., barw. met. Ziehl-Neelsena, pow.1000x, (Olyvia) – rys.
d) Fasciola hepatica - Motylica wątrobowa:
- osobnik dojrzały – prep. mikr.,utrw. w płynie Bouina, barw. karminem ałunowym,
pow.25x,(Olyvia) – rys.;
- jaja – prep. mikr., utrw., niebarw., pow.100,400/600x, (Olyvia) – rys.;
- metacerkaria – prep. mikr., utrw., niebarw., pow.100, 400/600x, (Olyvia) – rys.;
- Galba truncatula – Błotniarka moczarowa (żywiciel pośredni) – prep. makr. suchy - pokaz.
e) Schistosoma mansoni:
- osobniki dojrzałe – prep. mikr. utrw., barw. hematoksyliną, pow.100x, (Olyvia) – rys.
- jaja – prep. mikr. utrw., niebarw., pow.100, 400/600x, (Olyvia) – rys.
- furkocerkarie – prep. mikr. utrw. barw. eozyną, pow.100, 400/600x, (Olyvia) – rys.
f) Diphyllobothrium latum - Bruzdogłowiec szeroki:
- strobila – prep. makr. utrw. 4% formaliną;
- proglotyd – prep. mikr., utrw. w płynie Bouina, barw. karminem, pow. 25x, (Olyvia) – rys.;
- jaja – prep. mikr. utrw. etanolem, niebarw., pow.100, 400/600x, (Olyvia) – rys.
2. Pasożyty, których cykl rozwojowy związany jest z glebą:
a) Echinococcus granulosus - Tasiemiec bąblowcowy:
- osobnik dojrzały – prep. mikr. utrw. w płynie Bouina, barwiony karminem ałunowym, pow.25,
100x – pokaz (Olyvia) – rys.;
- protoskoleksy z torbieli bąblowcowej – prep. mikr., utrw. 70% etanolem, niebarw., pow.100,
400/600x - pokaz (Olyvia) – rys..
- wynicowany protoskoleks - prep. mikr. utrw., barw. trichromem, pow.100, 400/600x (Olyvia) –
pokaz.
b) Echinococcus multilocularis – tasiemiec wieojamowy:
- osobnik dojrzały – prep. mikr. utrw. w płynie Bouina, barw. karminem ałunowym, pow.25, 100x
(Olyvia) - pokaz
- torbiel z protoskoleksami u żywiciela pośredniego (mysz) – - prep. mikr. utrw., barw.
trichromem, pow.100, 400/600x (Olyvia) – pokaz.
c) Trichuris trichiura – Włosogłówka ludzka:
73
- osobniki dojrzałe: samica, samiec – prep. mikr. utrw. w płynie Bouina, barw. karminem
ałunowym, pow.25, 100x (Olyvia) – pokaz/ rys;
- jaja – prep. mikr. utrw. etanolem., niebarw., pow. 100, 400/600x, (Olyvia) – rys.
d) Ascaris lumbricoides– Glista ludzka:
- osobnik dojrzały – prep. makr. utrw. w 4% formalinie – pokaz;
- jaja niezapłodnione, zapłodnione i inwazyjne – prep. mikr. z zawiesiny jaj w 4% formalinie,
pow. 100, 400/600x, (Olyvia) – rys.
e) Toxocara canis – Glista psia:
- osobnik dojrzały – prep. makr. utrw. w 4% formalinie – pokaz;
- jaja zapłodnione - preparat mikroskopowy, utrwalony 70% etanolem, niebarwiony, pow.100,
400x, pokaz (Olyvia) – rys.
f) Ancylostoma duodenale - Tęgoryjec dwunastnicy:
- osobnik dojrzały (samiec) – prep. mikr. utrw.,barw. karminem ałunowym, pow. 25x (Olyvia) pokaz;
- osobnik dojrzały w jelicie cienkim żywiciela ostatecznego – prep. mikr. utrw., barw.
hematoksyliną i eozyną, pow.100, 400/600x, (Olyvia) – rys.
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Charakterystyka hydrosfery i litosfery. Wykorzystanie zasobów wodnych i degradacja hydrosfery;
oczyszczanie ścieków. Informacje o wymienionych pasożytach: cykle rozwojowe, stadia rozwojowe,
występowanie, drogi i sposoby rozprzestrzeniania (transmisja) w środowisku oraz wnikania do
organizmu człowieka (sposób inwazji, wrota inwazji), postać inwazyjna, miejsce bytowania w organizmie
człowieka, chorobotwórczość, objawy inwazji u człowieka, wykrywanie: metody, materiał badany i
postacie wykrywane, profilaktyka inwazji
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Wskaźniki oceny jakości wód (fizyczne, chemiczne, biologiczne, wymagania mikrobiologiczne
dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi). Mikroorganizmy gleby. Sanitarna
ocena gleby – bakterie grupy coli, badanie helmintologiczne: metody flotacyjne i sedymentacyjne.
Ocena jakości wód. Hydrosfera i litosfera jako rezerwuary wybranych czynników etiologicznych chorób
ludzi i niektórych zwierząt. Pasożyty człowieka związane z hydrosferą i litosferą – cykle i stadia
rozwojowe, ich cechy charakterystyczne ważne diagnostycznie, chorobotwórczość, transmisja w
środowisku.
74
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Hydrosfera
Woda jest aktywnym czynnikiem przekształcania warunków środowiskowych, bierze udział w
kształtowaniu klimatu, rzeźby terenu oraz jakości gleb. Wszystkie zasoby wody na Ziemi stanowią około
1,5 mld km3. Ponad 95% zasobów znajduje się w oceanach, a tylko ok. 3% (35 mln m3) stanowią
zasoby wody słodkiej; szacuje się, że 70% wód słodkich uwięzionych jest w lodowcach i pokrywie
śnieżnej, co znacznie zmniejsza ilość wody słodkiej użytecznej dla człowieka.
Związki azotowe (azot amonowy NH4+, azotanowy NO3-, azotynowy NO2-) występujące w
wodzie stymulują rozwój mikroorganizmów, w tym sinic, glonów, grzybów; przyczyniając się do
obniżenia stężenia tlenu rozpuszczonego, mogą oddziaływać toksycznie na organizmy wodne, a także
zmniejszać skuteczność chlorowania (dezynfekcja), co w konsekwencji ogranicza możliwość
wykorzystania wody w celach konsumpcyjnych. Wysokie stężenie azotanów (V) w wodzie pitnej ma
negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Szkodliwość azotanów wynika z możliwości ich redukcji przez
mikrobiotę przewodu pokarmowego do azotanów (III) – azotynów, które prowadzą do
methemoglobinemii [obecność znacznych ilości methemoglobiny (żelazo na III stopniu utlenienia)
zamiast hemoglobiny (żelazo na II stopniu utlenienia)], szczególnie niebezpiecznej dla niemowląt i
kobiet w ciąży. Ponadto azotyny są prekursorami nitrozoamin, które wykazują działanie rakotwórcze,
mutagenne i teratogenne.
Związki zawierające fosfor mogą przedostawać się do wód powierzchniowych ze źródeł
wewnętrznych (osadów dennych i organizmów) oraz zewnętrznych, takich jak ścieki miejskie (gł. środki
piorące), przemysłowe oraz spływy powierzchniowe (gł. nawozy). W oczyszczonych ściekach główną
formą fosforu są fosforany rozpuszczalne, które pobierają rośliny, przez co często w wodnych
ekosystemach śródlądowych fosfor jest czynnikiem ograniczającym wzrost roślin. W wodzie pitnej nie
bada się zawartości fosforu.
Zanieczyszczenia chemiczne
W wodzie pitnej i użytkowej występować mogą substancje toksyczne i także metale ciężkie,
które mogą wykazywać działanie toksyczne na organizmy i środowisko. Szczególnie niebezpieczne są:
arsen, miedź, kadm, ołów, rtęć, cynk, chrom, nikiel i selen.
Arsen - przedostaje się do wody m.in. ze ściekami z zakładów farmaceutycznych, fabryk
produkujących barwniki i wód kopalnianych. Może być składnikiem środków grzybobójczych,
owadobójczych i chwastobójczych. Jego toksyczność zależna jest od postaci chemicznej,
trójwartościowy jest bardziej toksyczny niż pięciowartościowy; dawka śmiertelna arsenu dla człowieka to
70-180 mg. Dopuszczalna zawartość arsenu w wodzie pitnej wynosi 10 μg/l.
Kadm – źródłem jego emisji do środowiska są przede wszystkim zakłady produkujące barwniki,
farby, baterie, akumulatory i środki ochrony roślin. Kadm przedostaje się do zbiorników wodnych z
opadem pyłów atmosferycznych, a także poprzez transport rzeczny. Dopuszczalna zawartość tego
pierwiastka w wodzie pitnej to 5 μg/l.
Rtęć – przedostaje się do wód z opadów atmosferycznych, ze spływem wód gruntowych i
powierzchniowych. Wszystkie formy rtęci są bardzo toksyczne dla organizmów wodnych i mogą
kumulować się zarówno w roślinach, jak i zwierzętach. Ścieki zawierające związki rtęci źle wpływają na
procesy biochemiczne w oczyszczalniach ścieków. Źródłem rtęci są odpady przemysłowe z produkcji
baterii, środków ochrony roślin, pestycydów, z zakładów farmaceutycznych i petrochemicznych.
Śmiertelna dawka rtęci wynosi około 1g, natomiast dopuszczalna zawartość wodzie pitnej - 1μg/l.
75
Zanieczyszczenia biologiczne
Drobnoustroje występujące w zbiornikach wodnych można podzielić na dwie grupy:
 autochtoniczne – głównie bakterie autotroficzne; foto- i chemosyntetyzujące (nitryfikacyjne,
siarkowe, żelazowe);
 allochtoniczne – przedostające się do wody z powietrza, gleby, ze ściekami przemysłowymi,
komunalnymi – głównie saprobionty i mikroorganizmy chorobotwórcze.
Wodnopochodne choroby infekcyjne i inwazyjne
Infekcje wodnopochodne - choroby infekcyjne i inwazyjne człowieka, których czynniki
etiologiczne występują w wodzie, a do zakażenia/ zarażenia dochodzi najczęściej:
 poprzez konsumpcję zanieczyszczonej wody,
 bezpośredni kontakt podczas korzystania z wodnych miejsc rekreacji (baseny, kąpieliska),
 podczas użytkowania wody do celów higienicznych i gospodarczych.
Patogeny obecne w wodzie należą do różnych grup systematycznych (wirusy, bakterie, grzyby,
pierwotniaki, płazińce, obleńce), dla niektórych z nich woda jest naturalnym środowiskiem stałego
bytowania (wolnożyjące ameby np. Acanthamoeba spp.), a dla innych miejscem bytowania form
rozwojowych (np. Schistosoma spp., Diphyllobothrium latum, Fasciola hepatica). Jednak większość
chorobotwórczych mikroorganizmów stanowi allochtoniczną mikrobiotę zbiorników wodnych, do których
dostaje się wraz ze ściekami komunalnymi (Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp.).
W łańcuchu epidemiologicznym wodnopochodnych chorób infekcyjnych i inwazyjnych można wyróżnić
trzy podstawowe ogniwa (rycina 1):
Środowisko wodne
Populacja
zakażona/zarażona
Woda przeznaczona do:
- spożycia
- celów rekreacyjnych
- użytku w gospodarstwach domowych
Populacja podatna na
zakażenie/zarażenie
Rycina 1. Ogniwa łańcucha epidemiologicznego.
Patogeny znajdujące się w wodzie, takie jak wirusy, bakterie, grzyby czy formy rozwojowe
pasożytów, mogą pochodzić ze ścieków bytowo-gospodarczych, ze szpitali (głównie oddziałów chorób
zakaźnych), z ferm hodowlanych, ze składowisk odpadów oraz wód opadowych i roztopowych (tabele 1
i 2).
Tabela 1. Wybrane czynniki etiologiczne chorób infekcyjnych i inwazyjnych naturalnie występujące lub kontaminujące
środowisko wodne.
Czynnik
wirusy
bakterie
grzyby
pierwotniaki
helminty
Przykłady (rodzaje)
Adenovirus, Rotavirus, Enterovirus (Coxackievirus, Poliovirus), Hepatovirus A,
Orthohepevirus A, Norovirus
Escherichia, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium, Enterococcus, Leptospira,
Listeria, Mycobacterium, Pseudomonas, Vibrio, Yersinia
Aspergillus, Penicillium, Exophiala, Fusarium, Mucor, Rhizopus, Candida, Rhodotorula,
Trichosporon
Toxoplasma, Giardia, Cryptosporidium, Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia, Entamoeba
Schistosoma, Ascaris, Trichuris, Dracunculus
76
Tabela 2.Wybrane wirusy i bakterie zanieczyszczające wodę oraz wywoływane przez nie choroby.
Patogen
Hepatitis A virus, Hepatitis E virus
Poliovirus
Rotavirus, Adenovirus
Salmonella typhi
Salmonella paratyphi
Shigella flexneri
Vibrio cholerae
Helicobacter pylori
Choroba
wirusowe zapalenie wątroby
choroba Heinego-Medina
zapalenie żołądka i jelita cienkiego
dur brzuszny
dur rzekomy
czerwonka bakteryjna
cholera
zapalenie błony śluzowej żołądka
Czynniki sprzyjające występowaniu wodnopochodnych chorób pasożytniczych:
 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych (odchodami ludzkimi i
zwierzęcymi);
 nieprawidłowości w przebiegu procesu uzdatniania wody;
 właściwości pasożyta:
- szeroka specyficzność żywicielska (np. człowiek i ponad 80 gatunków ssaków są
żywicielami Cryptosporidium parvum),
- wysoka inwazyjność (niewielka liczba cyst pierwotniaków jelitowych wywołuje
inwazję),
- małe rozmiary form dyspersyjnych (cysty/oocysty – konieczne jest zastosowanie
filtrów o odpowiednio małych porach; C. parvum – cysty mają średnicę 4,5-5,5 μm i
mogą penetrować przez filtry piaskowe),
- oporność na działanie czynników środowiskowych i środków dezynfekcyjnych (np.
konwencjonalne chlorowanie wody niszczące bakterie jelitowe jest niewystarczające
do zniszczenia cyst C. parvum, Giardia intestinalis i Entamoeba spp.).
W ocenie czystości wody brane są pod uwagę wskaźniki fizyczne, chemiczne i biologiczne.
Wskaźnikami biologicznymi zanieczyszczenia wód, wykorzystywanymi zwłaszcza w ocenie
przydatności wody do celów konsumpcyjnych, są różne gatunki/rodzaje bakterii. Bezpośrednie
wykrywanie w próbkach wody bakterii bezwzględnie chorobotwórczych (np. Salmonella, Shigella) jest
trudne. Najczęściej korzysta się z metody pośredniej polegającej na wykrywaniu bakterii uznawanych za
wskaźniki stanu sanitarnego (wskaźnik zanieczyszczeń typu fekalnego) – E. coli i inne spokrewnione z
nimi pałeczki grupy coli (nieprzetrwalnikujące, względnie beztlenowe pałeczki Gram-ujemne, które
posiadają zdolność do fermentacji laktozy z wytworzeniem produktów kwaśnych i gazowych w 48godzinnej hodowli w temperaturze 37°C, tzn. pałeczki z rodzajów: Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter wszystkie z rodziny Enterobacteriaceae), rzadziej poszukuje się laktozo-dodatnich szczepów pałeczek z
rodzaju Aeromonas (rodzina Areomonadacae). Obecnie rekomendowane są dwie metody oznaczania
bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia:
 EN ISO 9308-1 – metoda oznaczania ilościowego oparta na technice filtracji membranowej, a
następnie z hodowlą na chromogennym podłożu agarowym dla bakterii grupy coli i określeniu
liczby organizmów docelowych w badanej próbce;
 EN ISO 9308-2 – metoda oznaczania ilościowego polegająca na określeniu najbardziej
prawdopodobnej liczby (NPL) Escherichia coli i bakterii grupy coli oparta jest na zdolności E.
coli do wytwarzania enzymu β-D-glukuronidazy.
Podstawową metodą oceny, czy woda lub żywność miały kontakt z odchodami jest określanie
miana coli. Miano coli typu kałowego to liczba cm3 wody, na którą przypada jedna pałeczka okrężnicy
Escherichia coli lub pokrewnych bakterii występujących w jelitach człowieka, np. Citrobacter sp.,
Enterobacter sp. (im wyższe miano coli tym woda bardziej czysta pod względem mikrobiologicznym).
77
Rutynowa analiza bakteriologiczna oceniająca stan sanitarny wody obejmuje także oznaczenie ogólnej
liczby bakterii psychrofilnych (namnażają się w temperaturze -5 do +30°C, optimum 15-30°C) i
mezofilnych (+15 do +45°C, optimum 37°C, są to głównie bakterie patogenne).
Poza oceną mikrobiologiczną, ocena czystości wody w zbiornikach naturalnych obejmuje także
metody hydrobiologiczne np.: indeks biologiczny (Bi). Jest to określenie stosunku liczbowego różnych
grup organizmów mikroskopowych występujących w 1 ml wody
Bi = 2P/(R+K)
P- producenci, R- reducenci, K- konsumenci.
Wymagania mikrobiologiczne dotyczące wody pitnej i wykorzystywanej do celów rekreacyjnych
według Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi, „woda jest zdatna do użycia, jeżeli wolna jest od mikroorganizmów
chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,
wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie
wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne”.
Do oczyszczania wody przeznaczonej do konsumpcji stosuje się osadniki i filtry, które usuwają
zawiesiny, a po koagulacji domieszki koloidalne i znaczną część bakterii, w tym patogennych. Jeśli
metody mechaniczno-chemiczne uzdatniania wody nie gwarantują w pełni usunięcia mikroorganizmów
wodę poddaje się dezynfekcji wykorzystując ozon lub związki chloru.
Ozon - najsilniejszy utleniacz, powoduje zwiększenie przepuszczalności ścian komórkowych i
lizę komórek. Ozonowane powietrze wprowadzane jest pod ciśnieniem do wody przez porowate dno
zbiornika; woda pozostaje ok. 18 min w kontakcie z ozonem dodawanym w stężeniach 1,7-3,5 mg/dm3,
co pozwala na eradykację komórek E. coli do 99,6% i wirusów do 99,9%. Po dezynfekcji ozon rozkłada
się samorzutnie, wzbogacając wodę w tlen.
Związki chloru - po dodaniu do wody część chloru łączy się z zanieczyszczeniami obecnymi w
wodzie, a część pozostaje jako tzw. chlor użyteczny, który działa bójczo na mikroorganizmy;
najsilniejsze działanie wykazuje kwas podchlorawy, najsłabsze - chloraminy. Chlorowanie jest procesem
pozwalającym na usunięcie z wody do 99,9% bakterii i wirusów. W praktyce zaleca się stosowanie
dawki standardowej 1-2 mg wolnego chloru przez 20-30 min.
Litosfera
Litosfera będąc częścią biosfery związana jest z hydrosferą i aerosferą, a jej miąższość wynosi
ok. 80-150 km. Obecny stan litosfery jest wynikiem oddziaływań: kosmicznych (m.in. oddziaływania
Słońca, Księżyca, meteoryty), endogenicznych (m.in. ruchy górotwórcze, ruchy płyt tektonicznych,
działalność wulkaniczna, trzęsienia ziemi), egzogenicznych (m.in. wietrzenie, erozja, sedymentacja)
oraz antropogenicznych (m.in. eksploatacja zasobów, wpływ człowieka na procesy egzogeniczne).
Zanieczyszczenia antropogeniczne i naturalne występujące w wodzie i powietrzu w miarę
upływu czasu odkładane są na powierzchni litosfery i stopniowo wnikają w jej głębsze warstwy.
Powierzchniowe warstwy litosfery w następstwie długotrwałych procesów fizyko-chemicznych i
biologicznych są przekształcane ze skał w glebę. Procesy glebotwórcze trwają nieustannie. Pod
wpływem antropogenicznej presji na litosferę dochodzi do coraz szybszej degradacji gleb. Wyróżniamy
dwa rodzaje degradacji gleb: względną (przeobrażenie dotychczasowego układu w nowy) i
bezwzględną (trwałe obniżenie lub utrata biologicznej aktywności środowiska glebowego); czasami
dochodzi do zmęczenia gleb (zwolnienie funkcji i procesów glebowych).
Bakterie występujące w glebie należą do:
 autochtonicznych - np. z rodzaju: Actinomycetes (promieniowce), Azotobacter, Rhizobium;
78
 allochtonicznych - np. z rodzaju: Pseudomonas, Clostridium, Salmonella i Escherichia (opady,
nawozy organiczne, osady ściekowe, odchody ludzkie i zwierzęce).
Promieniowce stanowią ok. 10% mikrobioty gleby. Dominują głównie w urodzajnych i wilgotnych
glebach stref tropikalnych i subtropikalnych. Poza glebą występują w wodach słodkich i słonych,
kompostach i oborniku. Odgrywają dużą rolę w procesie rozkładu szczątków zwierzęcych i materiałów
biologicznych, takich jak celuloza, chityna, lignina. Wytwarzają liczne enzymy: cellulazy, ksylanazy, a
także lizozym, hydrolazy peptydylo-peptydowe, glukanazy, mannanazy oraz chitynazy biorące udział w
lizie ścian komórkowych mikroorganizmów. Niektóre promieniowce np. z rodzaju Frankia wchodzą w
symbiozę z roślinami wyższymi, wiążąc azot z powietrza, inne mają zdolność do produkcji barwników
Promieniowce wytwarzają dużą ilość związków o aktywności biologicznej o różnym działaniu,
m.in. przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwnowotworowym, przeciwgrzybiczym i
przeciwrobaczym. Ok. 80% poznanych antybiotyków pochodzenia naturalnego jest wytwarzanych przez
promieniowce, zwykle 5–10% ich genomu stanowią geny odpowiedzialne za wtórny metabolizm.
Najważniejsze znaczenie medyczne ma kosmopolityczny rodzaj Streptomyces (ok. 500 gatunków)
wytwarzający blisko 80% wszystkich bioaktywnych metabolitów promieniowców. Te mikroorganizmy
wytwarzają przeciwbakteryjne związki należące m.in. do antybiotyków: β-laktamy (karbapenemy –
półsyntetyczne pochodne tienamycyny), aminoglikozydy (neomycyna, streptomycyna - wytwarza ją
około 1% promieniowców), tetracykliny, glikopeptydy (np. wankomycyna), makrolidy (np. spiramycyna),
aktynomycyna (tabela 3).
Tabela 3. Antybiotyki produkowane przez promieniowce.
Aktywność
przeciwbakteryjna
przeciwgrzybicza
przeciwnowotworowa
Gatunek
Streptomyces griseus
Streptomyces orientalis
Streptomyces nodosus
Streptomyces noursei
Streptomyces antibioticus
Streptomyces caespitosus
Antybiotyk
streptomycyna
wankomycyna
amfoterycyna B
nystatyna
aktynomycyna
mitomycyna
79
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIADCZENIA
1. Ocena parazytologiczna gleby
Ocena sanitarna gleby obejmuje badania bakteriologiczne i helmintologiczne.
Badania bakteriologiczne pozwalają ustalić: intensywność zanieczyszczenia, pochodzenie
zanieczyszczenia, czas kontaminacji, a także postęp procesu samooczyszczania się gleby. Obecność
drobnoustrojów jelitowych świadczy o zanieczyszczeniu fekaliami:
 świeżym - Escherichia coli i inne pałeczki jelitowe (np. Salmonella - do 3 m-cy, Shigella - do
kilkunastu dni);
 starszym - Enterobacter aerogenes (kilka miesięcy – do roku);
 najstarszym - Clostridium perfringens w formie przetrwalników (nawet do kilku lat).
Miano coli lub miano C. perfringens to najmniejsza masa gleby, w której stwierdza się jeszcze
obecność bakterii grupy coli lub przetrwalników C. perfringens.
Badanie helmintologiczne gleby polega na poszukiwaniu stadiów rozwojowych pasożytów
należących do płazińców i obleńców w badanych próbkach.
Badanie helmintologiczne gleby polega na poszukiwaniu stadiów rozwojowych pasożytów
należących do płazińców i obleńców w badanych próbkach.
Źródłem zanieczyszczeń gleby postaciami inwazyjnymi helmintów są odchody ludzkie i
zwierzęce, odpady zwierzęce z ubojni, ścieki komunalne oraz gnojowica. Gleby, w których wykazano
obecność form rozwojowych pasożytów przewodu pokarmowego nie mogą być przeznaczone pod
uprawy warzyw i owoców spożywanych w stanie surowym.
W badaniach parazytologicznych gleby powszechnie stosowane są metody zagęszczające flotacja i sedymentacja, w których wykorzystuje się różnicę ciężarów właściwych cyst, oocyst i jaj
pasożytów (zwykle 1,05-1,15) oraz użytych w badaniu odpowiednich płynów. Metody zagęszczające
zwiększają wykrywalność pasożytów poprzez zagęszczenie ich postaci rozwojowych w ocenianym
materiale.
 metody flotacyjne – wykorzystanie roztworów o większej gęstości niż gęstość cyst, oocyst,
jaj. Postacie rozwojowe pasożytów wykrywa się na powierzchni płynu flotacyjnego.
 metody sedymentacyjne (np. dekantacja) - wykorzystanie roztworów o mniejszej gęstości
niż gęstość cyst, oocyst, jaj. Postaci rozwojowych pasożytów poszukuje się w osadzie.
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- próbka ziemi,
- nasycony roztwór chlorku sodu (płyn flotacyjny) gęstość względna 1,2 g/cm3 (20°C)
Sprzęt i aparatura:
- parowniczka,
- szklana bagietka,
- cylinder miarowy,
- szczypczyki,
- szkiełka podstawowe i nakrywkowe,
- mikroskop
80
Protokół doświadczenia:
1. Próbkę gleby o masie ok. 10 g umieszczoną w parowniczce porcelanowej zalać 50 cm3 nasyconego
roztworu chlorku sodu, dokładnie rozdrobnić i wymieszać bagietką szklaną.
2. Na powierzchni płynu flotacyjnego umieścić kilka szkiełek nakrywkowych.
3. Po upływie 30-60 minut używając szczypczyków ostrożnie przenieść szkiełko nakrywkowe na
podstawowe, sporządzając preparat bezpośredni, który należy ocenić pod mikroskopem (pow. 100 i
400x) poszukać postaci rozwojowych pasożytów jelitowych.
Wyniki:
Wnioski:
OBSERWACJA
Polecenia:
 po obejrzeniu każdego preparatu, wrysuj brakujące szczegóły budowy pasożyta w
zaproponowany rysunek konturowy
 rysunki opisz odpowiednimi nazwami
 oceń w przybliżeniu długość i szerokość pasożytów
 zwracaj uwagę na zabarwienie elementów budowy pasożytów
81
1. Pasożyty, których cykl rozwojowy związany jest z wodą.
a) Acanthamoeba castellanii – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Pierwotniaki amfizoiczne (mogące przeżywać wewnątrz i poza żywicielem), występujące
naturalnie w środowisku wodnym (wody ciepłe); mogą stanowić czynniki etiologiczne inwazji
ośrodkowego układu nerwowego. Cysty pasożyta nie tracą inwazyjności w temperaturach -26 do +56ºC.
Parazytozy wywołane przez te pierwotniaki charakteryzują się wysoką śmiertelnością (ponad 95%).
Inwazje często wykrywane są dopiero w badaniach autopsyjnych (wykrywane są trofozoity i cysty).
Narysuj: trofozoit, cystę
Zaznacz na rysunku: jądro, kariosom, pseudopodium, cytoplazmę
b) Entamoeba histolytica – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Pełzakowica (ameboza) dotyczy ok. 500 mln ludzi na świecie; ok. 40-100 tyś. zgonów/rok. W
Polsce prewalencja E. histolytica wynosi poniżej 1% (głównie przypadki przywlekane), natomiast
powszechne jest zarażenie niepatogennym, morfologicznie identycznym pełzakiem Entamoeba dispar
(częstość występowania E. histolytica i E. dispar to 1:9). Owrzodzenia powstające w przebiegu
zarażenia E. histolytica mogą dochodzić do warstwy mięśniowej, są zwykle ostro odgraniczone o
podminowanych brzegach i kształcie butelkowatym. Owrzodzenia rozwijają się najpierw w jelicie
ślepym, potem w wyrostku robaczkowym, okrężnicy i prostnicy. Możliwe jest przebicie owrzodzenia z
jelita grubego do otrzewnej (perforacja jelita). Nieleczona postać ostra przechodzi zwykle w postać
przewlekłą. Powikłaniami pełzakowicy mogą być pełzakowe zapalenie wątroby i pełzakowy ropień
wątroby, a także ropnie w płucu, ropnie opłucnej i worka osierdziowego, rzadziej w innych narządach
lub w skórze (inwazja pasożyta drogą krwi i chłonki lub bezpośrednio z owrzodzeń jelita – pełzakowica
pozajelitowa).
Zaznacz na rysunku: trofozoit, cystę, jądro/a, położenie kariosomu, wodniczkę pokarmową, ciała
chromatoidalne
82
c) Cryptosporidium parvum – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop- Oocysta
Pasożyt wewnątrzkomórkowy występujący głównie w enterocytach jelita cienkiego. Zagrożenie
dla człowieka może stanowić wiele gatunków z rodzaju Cryptosporidium ze względu na szeroką
specyficzność żywicielską. Powodują kryptosporydiozę (największe znaczenie epidemiologiczne mają
Cryptosporidium hominis – gatunek antropofilny i C. parvum – gatunek odzwierzęcy, którego głównym
rezerwuarem i źródłem zarażenia dla człowieka są młode przeżuwacze – cielęta). Objawy choroby
pojawiają się zwykle po 5 - 7 dniach od zarażenia i obejmują wodnistą biegunkę, bóle brzucha,
nudności, wymioty, gorączkę i złe samopoczucie. Większość przypadków kryptosporydiozy odnotowuje
się u dzieci poniżej 5 roku życia, głównie z powodu niedojrzałości przewodu pokarmowego i braku
odporności śluzówkowej. U osób z obniżoną odpornością przebieg choroby jest burzliwy i może
prowadzić do zgonu.
Zwróć uwagę na: kształt i zawartość (sporozoity), grubość otoczki
d) Fasciola hepatica – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - osobnik dojrzały, jajo
Kosmopolityczna przywra pasożytująca w przewodach żółciowych wielu ssaków. Fascjoloza
przebiega w dwóch fazach: ostrej i przewlekłej. Czasami zdarza się, że pasożyty wraz z prądem krwi
dostają się do płuc, mózgowia, mięśni, powodując nietypowe objawy (ektopowa lokalizacja pasożyta).
W krajach arabskich, gdzie tradycyjnie spożywa się wątrobę w stanie surowym, występuje schorzenie
halzoun („buccopharyngeal distomatosis”) polegające na obrzęku i zapaleniu błony śluzowej gardła i
jamy ustnej, przebiegające z bólem, krwawieniem i obfitym wydzielaniem śluzu. Objawy te związane są
z przyczepianiem się motylic (zwykle postaci młodocianych) do błony śluzowej gardła.
Narysuj:metacerkarie
Zaznacz na rysunku:
a) osobnik dojrzałyprzyssawka gębowa, przyssawka brzuszna,
b) jajo – wieczko,
83
e) Schistosoma mansoni – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - osobniki dojrzałe, jajo
Gatunek endemicznie występujący w Brazylii, Wenezueli, na Karaibach, w Afryce (głównie w
dorzeczu Nilu) i Azji Południowo-Zachodniej (Półwysep Arabski). Inwazja przebiega w trzech etapach:
I – penetracja furkocerkarii przez skórę – swędzące zmiany grudkowe na skórze („swimmer itch”),
II – wędrówka larw w organizmie żywiciela – objawy toksyczno-alergiczne,
III – faza traumatyczna, narządowa - zmiany: krwotoczne, polipowate, wrzodziejące błony śluzowej jelita
cienkiego i grubego, jako następstwo mechanicznego uszkodzenia tkanek przez jaja pasożyta
(zaopatrzone w ostry kolec) oraz miejscowej odpowiedzi immunologicznej żywiciela (reakcja zapalna i
naciek eozynofilów); powiększenie wątroby i śledziony; jaja zawlekane z prądem krwi mogą powodować
zatory naczyń żylnych wątroby, tworzenie ziarniniaków także w innych narządach wewnętrznych (płuca,
mózg). Możliwa jest lokalizacja ektopowa parazytozy.
Narysuj:furkocrkarię
Zaznacz na rysunku:
a) osobniki dojrzałe: samicę, samca; ich przyssawki gębowe i przyssawki brzuszne, rynienkę płciową;
b) jajo –kolec;
84
f) Diphyllobothrium latum – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop -proglotyd dojrzały
(maciczny)
Tasiemiec, którego ogniska inwazji utrzymują się w regionach o rozpowszechnionym zwyczaju
spożywania ryb w stanie surowym lub półsurowym (np.: Finlandia, pogranicze USA i Kanady, Alaska,
Syberia, Włochy, Szwajcaria). Difylobotrioza długotrwała i nierozpoznana powoduje u ok. 40%
zarażonych niski poziom witaminy B12, co u ok. 2% osób prowadzi do niedokrwistości
megaloblastycznej.
Narysuj jajo – zwróć uwagę na wielkość, kształt, obecność wieczka
Zwróć uwagę na:kształt członu, położenie i kształt macicy,
2. Pasożyty, których cykl rozwojowy związany jest z glebą - osobnik dojrzały
a) Echinococcus granulosus – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Tasiemiec rozpowszechniony w Afryce (Kenia), Azji, krajach basenu Morza Śródziemnego oraz
w Chile i Argentynie, którego występowanie szczególnie wiąże się z hodowlą owiec i obecnością psów
pasterskich.
W postaci dojrzałej występuje w jelicie cienkim psowatych (pies, wilk, lis); żywicielami
pośrednimi są zwierzęta roślinożerne i wszystkożerne, najczęściej związane ze środowiskiem
synantropijnym (domowym, gospodarczym). Człowiek jest przypadkowym żywicielem pośrednim –
rozwijajaca się w organizmie larwa powoduje bąblowicę jednojamową (echinococcosis) z najczęstszą
lokalizacją torbieli w wątrobie (ok. 80%) i w płucach (20% przypadków). W przypadku pęknięcia torbieli
pasożyta może dojść do wstrząsu anafilaktycznego oraz wtórnego rozsiewu wskutek uwolnienia
protoskoleksów i ich odróżnicowania do postaci larwy.
Narysuj: protoskoleksy z torbieli bąblowcowej oraz wynicowany protoskoleks
Zaznacz na rysunku: skoleks, haki, przyssawki, proglotyd maciczny,
85
b) Echinococcus multilocularis – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop osobnik dojrzały
Tasiemiec występuje w wielu krajach Europy, na Syberii, Alasce, na północy Chin i Japonii.
Postacie dojrzałe pasożytują w jelicie cienkim psowatych (głównie lisów); żywicielami pośrednimi są
drobne gryzonie (nornica ruda, norniki, mysz leśna) odgrywające ważną rolę w cyklu życiowym tego
tasiemca w środowisku sylwatycznym – leśnym. Jaja wydalone z kałem żywiciela ostatecznego,
zanieczyszczające środowisko (ściółkę, liście, jagody) stanowią źródło zarażenia człowieka. Jaja
wykazują oporność wobec niesprzyjających warunków środowiska; w temperaturze -27°C przeżywają
54 dni, a w -70°C tracą inwazyjność dopiero po 96 godzinach. Postać larwalna z połkniętego jaja
przenika do narządów – najczęściej do wątroby (90% przypadków), rzadziej płuc i innych narządów, w
tym mózgowia. Zespół objawów echinokokozy wielojamowej (alveococcosis) przypomina proces
nowotworowy z jego następstwami.
Narysuj: torbiel z protoskoleksami u żywiciela pośredniego – myszy
Zwróć uwagę na: skoleks, 4 proglotydy
c) Trichuris trichiura – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop -osobniki dojrzałe, jaja
Kosmopolityczny nicień o najwyższej prewalencji w strefie klimatu ciepłego i wilgotnego,
pasożytujący w jelicie grubym i ślepym człowieka. Do zarażenia dochodzi poprzez spożycie jaj
inwazyjnych z zanieczyszczonym pokarmem. U dzieci czynnikiem sprzyjającym inwazji jest geofagia.
Pełny rozwój zarodka do stadium inwazyjnego trwa w środowisku zewnętrznym od 17 dni w temp. 30°C
do 21 dni w 24°C. Inwazja występuje w Polsce z częstością ok. 10%. Objawy kliniczne włosogłówczycy
(trichuriozy) zależą od intensywności inwazji; w Polsce – przebiega w większości przypadków
bezobjawowo.
Zaznacz na rysunku:
a)samicę i samca – zaznacz przednie i tylne końce ciała
b) jaja – żółte, brązowe, czopy na obu biegunach:
86
d) Ascaris sp.– obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - osobnik dojrzały: samiec samica, jaja
Kosmopolityczny nicień przewodu pokarmowego człowieka (jelito cienkie). Najwyższa
prewalencja glistnicy notowana jest w krajach rozwijających się strefy równikowej i zwrotnikowej
(wysoka wilgotność i temperatura). Rozwój larwy inwazyjnej następuje w środowisku zewnętrznym; jaja
w świeżym kale zawierają bruzdkujące zarodki - nie zarażają żywiciela. W klimacie umiarkowanym jaja,
nie tracąc inwazyjności, mogą przetrwać w glebie 6-9 lat; są oporne na niskie i wysokie temperatury
otoczenia - od -27°C do +41°C; nie obumierają w wodzie o dużym zasoleniu, a także w 14% roztworze
podchlorynu sodu i 4% formalinie. Objawy kliniczne glistnicy (askariozy) związane są z występującymi w
organizmie człowieka stadiami rozwojowymi pasożyta: w okresie wędrówki (migracji) larw – kaszel,
objawy odoskrzelowego zapalenia płuc, nacieki Löfflera w płucach, wykwity skórne, świąd skóry,
eozynofilia; po osiedleniu pasożyta w jelicie – bóle brzucha, wzdęcia, mdłości, wymioty. Groźnym
powikłaniem (w przypadku masywnych inwazji) jest niedrożność jelit spowodowana skłębionymi
glistami, a także perforacja jelita i przedostanie się glist do otrzewnej. Ponadto nicienie te mogą wnikać
do przewodów wyprowadzających trzustki i dróg żółciowych. Niekiedy pasożyty wydalane podczas
odruchów wymiotnych mogą prowadzić do niedrożności dróg oddechowych.
Zaznacz na rysunku: samice, samca, jaja – niezapłodnione, zapłodnione, inwazyjne (z larwą);
Zwróć uwagę na grubość osłonki, kształt.
e) Toxocara canis– obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
Kosmopolityczny nicień bytujący w jelicie cienkim psowatych; u kotowatych bytuje T. cati.
Postacie dojrzałe obu gatunków różnią się budową skrzydełek oskórkowych występujących na przedniej
części ciała (szersze i krótsze u T. cati). W środowisku zewnętrznym w warunkach optymalnych w ciągu
10-15 dni następuje rozwój larwy w jaju - jajo zawierające larwę II stadium jest inwazyjne dla człowieka.
Większość przypadków toksokarozy u ludzi (mało intensywna inwazja) przebiega bezobjawowo. W
objawowej parazytozie obraz kliniczny może być bardzo różnorodny. Największe znaczenie kliniczne
mają: „zespół larwy trzewnej wędrującej” (visceral larva migrans), toksokaroza oczna (ocular larva
migrans) oraz neurotoksokaroza. W toksokarozie ocznej w wyniku uszkodzenia mechanicznego przez
larwy narządu wzroku (zapalenie siatkówki i naczyniówki, nacieki komórkowe, ziarniniaki) może
87
występować leukokoria ujawniana w specjalistycznym badaniu okulistycznym, za pomocą retinoskopu;
występuje biały refleks źreniczny zamiast prawidłowego czerwonego. Objaw ten wymaga różnicowania
z innymi chorobami, np. z retinoblastomą.
Narysuj:
a) jaja – barwa i kształt
b) samice, samca
f) Ancylostoma duodenale – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - osobniki dojrzałe
Geohelmint występujący w Europie i Afryce (regiony śródziemnomorskie), Azji Południowej i
Wschodniej, Ameryce Południowej i Środkowej. W Polsce stwierdza się nieliczne przypadki
ankylostomozy, głównie przywlekane z krajów o klimacie ciepłym i wilgotnym. Postacie inwazyjne (larwy
filariopodobne) przeżywają w wilgotnej glebie ok. 120 dni w temp. 24-30°C, natomiast 4 dni w temp. 24°C. Larwy aktywnie wnikają przez skórę żywiciela do naczyń krwionośnych i chłonnych. Do zarażenia
może dochodzić także przez spożycie larw wraz z zanieczyszczoną wodą lub pokarmem. Typowe
objawy ankylostomozy we wczesnym okresie to świąd, wykwity skórne; w okresie wędrówki larw w
organizmie człowieka występuje eozynofilia, kaszel, objawy zapalenia płuc, a w fazie jelitowej – bóle
brzucha, mdłości, osłabienie i cechy niedokrwistości. Opisano bardzo rzadkie przypadki zarażenia
płodu, a także inwazji u noworodków karmionych mlekiem matki (larwy w mleku).
Narysuj: torebkę gębową zaznaczając ząbki oskórkowe
Zaznacz na rysunku: gardziel, torebka gębowa
Zwróć uwagę na: dymorfizm płciowy, lokalizację pasożytów w śluzówce jelita
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data: ………………………………
88
REPOZYTORIUM
Tabela 1. Przenosiciele patogenów
patogen
droga zarażenia/
źródła inwazji
forma
inwazyjna
forma
diagnostyczna
przenosiciel/
żywiciel
pierwotniaki
Acanthamoeba
castellani
Entamoeba
histolytica
Cryptosporidium
parvum
przywry
Fasciola hepatica
Schistosoma
mansoni
tasiemce
Diphyllobothrium
latum
Echinococcus
granulosus
Echinococcus
multilocularis
nicienie
Trichuris trichiura
Ascaris
lumbricoides
Toxocara canis
Ancylostoma
duodenale
89
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Podać nazwy gatunkowe pasożytów oraz nazwy ich postaci morfologicznych przedstawionych na
fotografiach:
A
B
A
C
B
D
C
D
Nazwa łacińska
Nazwa polska
Postać morfologiczna
pasożyta
2. Wyjaśnić pojęcia:
indeks biologiczny:
miano coli:
miano Clostridium perfringens:
3. Biegunkę podróżnych (obfitą, wodnistą) powoduje:
A. Entamoeba coli; B. Naegleria fowleri; C. Cryptosporidium parvum;
D. Entamoeba dispar.
4. Uzupełnij tabelę dotyczącą antybiotyków produkowanych przez wybrane gatunki promieniowców:
GATUNEK
S. griseus
ANTYBIOTYK
SPEKTRUM DZIAŁANIA
S. aureofaciens
90
S. nodosus
S. noursei
S. antibioticus
S. galilaeus
5. Jakie drobnoustroje dostające się do gleby z fekaliami świadczą o jej zanieczyszczeniu?
świeżym:
starszym:
najstarszym:
LITERATURA
1. Błaszkowska J., Ferenc T., Kurnatowski P.(red.) 2017. Zarys parazytologii medycznej. Edra
Urban&Partner, Warszawa.
2. Deryło A. 2012. Parazytologia i akaroentomologia lekarska. PWN, Warszawa.
3. Pojmańska T. (red.) 2016. Leksykon Parazytologiczny. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne,
Instytut Parazytologii PAN, Warszawa.
4. Zmysłowska Z., 2009. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa : teoria i ćwiczenia. UWM, Olsztyn.
91
Ćwiczenie 5
Temat: Środowisko domowe oraz żywność jako źródło czynników patogennych dla człowieka.
Obserwacja
1. Pasożyty przenoszone poprzez kontakty bezpośrednie oraz występujące w środowisku „domowym”.
a) Trichomonas tenax - Rzęsistek policzkowy:
- trofozoit - hodowla na podłożu Simiča – prep. bezp., pow. 400/600x, (prezentacja
multimedialna).
b) Trichomonas vaginalis - Rzęsistek pochwowy:
- trofozoit - preparat z hodowli, utrw., barw. barwnikiem Giemsy, pow. 400/600, 1000x,
(Olyvia) – rys.
c) Entamoeba gingivalis - Pełzak dziąsłowy:
- trofozoit - hodowla na podłożu Pawłowej – prep. bezp., pow. 400/600x (prezentacja
multimedialna).
d) Enterobius vermicularis - Owsik ludzki:
- osobnik dojrzały (samica) – prep. mikr. utrw. etanolem, niebarw., pow. 25x, (Olyvia) –
pokaz
- jaja – prep. mikr., utrw. etanolem, niebarw., pow.100, 400/600x, (Olyvia) – rys.
e) Demodex spp. – Nużeniec:
- osobnik dojrzały,– prep. mikr. utrw., niebarw., pow.100x, (Olyvia) – rys.
f) Sarcoptes scabiei - Świerzbowiec ludzki:
- osobnik dojrzały – przekrój przez nory świerzbowcowe z widocznymi fragmentami
ciała pasożyta,– prep. mikr. utrw., barw., pow.100x, (Olyvia) - pokaz
g) Pediculus humanus (samiec, samica)- Wesz ludzka:
- imago – prep. mikr. utrw. niebarw., pow. 100x, (Olyvia) – rys./pokaz
- jaja na włosach – prep. mikr. utrw. niebarw., pow. 100x, (Olyvia) – rys..
h) Pthirus pubis - Wesz łonowa:
- imago – prep. mikr. utrw. niebarw., pow. 100x, (Olyvia) – rys./pokaz
- jaja – prep. mikr., utrw., niebarw., pow. 100x, (Olyvia) – rys.
i) Pulex irritans - Pchła ludzka:
- imago – prep. mikr.utrw., niebarw., pow. 25x, (Olyvia) – rys./pokaz
j) Cimex lectularius – Pluskwa domowa:
- imago (samiec)– prep. mikr.utrw., niebarw., pow. 25x, (Olyvia) – rys./pokaz
2. Żywność jako rezerwuar pasożytów człowieka.
a) Toxoplasma gondii:
- trofozoity wewnątrzkomórkowe i pozakomórkowe (tachyzoity) w wysięku
otrzewnowym myszy - prep. mikr, utrw., barw. barwnikiem Giemsy, pow.600, 1000x,
(Olyvia) – rys.
b) Taenia saginata - Tasiemiec nieuzbrojony:
- strobila - prep. makr. utrw. w 4% formalinie - pokaz;
- proglotyd maciczny – prep. mikr. utrw. w płynie Bouina, barw. karminem ałunowym,
pow. 25x, (Olyvia) – rys.
- jaja - prep. mikr. utrw. w 4% formalinie, niebarw., pow.100, 400x, (Olyvia) – rys.
- cysticercus bovis w mięsie wołowym - prep. makr. utrw. w 4% formalinie - pokaz.
c) Taenia solium - Tasiemiec uzbrojony:
- skoleks – przezrocze, pokaz;
92
- proglotyd maciczny – prep. mikr., utrw. w płynie Bouina, barw. karminem ałunowym,
pow.25x, (Olyvia) – rys.
- cysticercus cellulosae w mięsie wieprzowym - prep. makr. utrw. w 4% formalinie, pokaz.
d) Trichinella spiralis - Włosień kręty:
- larwa w mięśniu poprzecznie prążkowanym człowieka – prep. mikr., utrw. w płynie
Bouina, barw hematoksyliną i eozyną, pow. 100, 600x, (Olyvia) – rys.
- larwa w mięśniu poprzecznie prążkowanym szczura - metoda trichinoskopii –
wykonanie, pow.100x - (prezentacja multimedialna).
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Informacje o wymienionych organizmach: cykle rozwojowe, stadia rozwojowe, występowanie, drogi i
sposoby rozprzestrzeniania (transmisja) w środowisku oraz wnikania do organizmu człowieka (sposób
inwazji, wrota inwazji), postać inwazyjna, miejsce bytowania w organizmie człowieka,
chorobotwórczość, objawy inwazji u człowieka, wykrywanie: metody, materiał badany i postacie
wykrywane, profilaktyka inwazji.
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Organizmy patogenne związane z domem jako środowiskiem życia człowieka oraz występujące w
żywności – cykle i stadia rozwojowe, ich cechy charakterystyczne ważne diagnostycznie,
chorobotwórczość, transmisja w środowisku. Dermatofity - czynniki sprzyjające zarażeniu; pierwotniaki
przenoszone poprzez kontakt bezpośredni i pośrednio; stawonogi jako wektory patogenów człowieka.
Naturalne substancje toksyczne w żywności (solanina, SBI) i toksyny pochodzenia biologicznego
(botulinowa, enterotoksyna, tetrodotoksyna).
93
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Czynniki etiologiczne chorób inwazyjnych związane z domem jako środowiskiem życia
człowieka
Dom jest szczególnym siedliskiem człowieka, w którym spędza znaczącą część każdego dnia
(wg badań w USA, ludzie spędzają do ok. 87% doby w pomieszczeniu zamkniętym: w domu, szkole,
pracy, sklepach, restauracjach itp., a dodatkowo ok. 6% doby w zamkniętym pojeździe). W środowisku
pomieszczenia zamkniętego (nazywanym umownie „domem”) oddziałują na każdego z nas specyficzne
czynniki biotyczne i abiotyczne, jednocześnie jednak jesteśmy częściowo chronieni przed
niekorzystnymi wpływami środowiska zewnętrznego.
W środowisku „domowym” następuje transmisja międzyosobnicza patogenów – drogą
bezpośrednią (droga kropelkowa, kontakt bezpośredni człowiek-człowiek, człowiek-zwierzę) lub
pośrednią (pyły niosące patogeny, wspólnie użytkowane przedmioty, przybory higieniczne itp.).
Specyficzne zagrożenia w pomieszczeniach zamkniętych mogą stanowić:
 patogenne bakterie (np. Legionella sp., Pseudomonas aeruginosa – urządzenia klimatyzacyjne),
 grzyby,
 roztocza (roztocza kurzu domowego, świerzbowce), owady (muchy, pchły, pluskwy, wszy, prusaki),
 sierść, naskórek zwierząt i człowieka,
 związki chemiczne (produkty utleniania: tlenek, dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory
aromatyczne; lotne i półlotne związki organiczne: formaldehyd, benzen, aceton, chloroform,
węglowodory alifatyczne i aromatyczne; insektycydy; polichlorobifenyle w meblach, farbach,
materiałach odzieżowych, żywności – brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń),
 radon.
Choroby związane z przebywaniem w budynkach
W ostatnich dekadach, na podstawie związku przyczynowego objawów chorobowych, ustalono
dwa rodzaje problemów zdrowotnych, odnoszących się do warunków panujących w budynkach
nieprzemysłowych - mieszkalnych i biurowych:
 syndrom chorego budynku – SBS (Sick Building Syndrome);
 choroby związane z budynkiem - BRI (Building Related Illnesses).
Występowanie dolegliwości u osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych, związane
ze złą jakością powietrza spowodowało wprowadzenie (WHO 1987r.) określenia „Syndrom chorego
budynku” (SBS): budynek można nazwać chorym, jeśli „20% użytkowników stwierdza, że przyczyną
objawów złego samopoczucia jest budynek, tzn. że objawy chorobowe pojawiają się i nasilają tylko w
czasie przebywania w tym budynku, zaś znikają prawie natychmiast po jego opuszczeniu”. Zespół
chorego budynku został zdefiniowany jako zespół objawów dyskomfortu fizycznego i psychicznego,
które są na tyle niespecyficzne, że nie można ich wystąpienia powiązać z określonym czynnikiem.
Objawy związane z przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach to m.in:
 wysuszenie i podrażnienie błon śluzowych oczu,
 wysuszenie i podrażnienie gardła, suchy kaszel, niedrożny nos, ból w okolicy zatok,
 wysuszenie i podrażnienie skóry, ze złuszczaniem się naskórka,
 bóle i zawroty głowy, senność, przygnębienie, pogorszenie koncentracji,
 nudności, zgaga,
 bóle w klatce piersiowej, uczucie trudności w oddychaniu,
 zaostrzenie dolegliwości związanych z istniejącym schorzeniem, np. astmą.
94
Powyższe objawy wynikają z ograniczonej wymiany powietrza w pomieszczeniach, obecności
czynników chemicznych – emisja zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych (produkty spalania,
rozpuszczalniki, kleje, związki chloru itp.), zanieczyszczeń biologicznych (roztocza, owady, grzyby,
bakterie, pyłki roślinne itp.) oraz obecności zwierząt domowych, a także hałasu i wibracji, zjawisk
radiacyjnych, w tym jonizacji powietrza na skutek promieniowania radioaktywnego i zjawisk
elektrostatycznych, działania pola elektromagnetycznego (PEM). W diagnostyce SBS istotne znaczenie
mają następujące obserwacje:
 natychmiastowe ustąpienie lub zmniejszenie nasilenia objawów po opuszczeniu budynku,
 sezonowość dolegliwości (przegrzanie, wychłodzenie),
 wystąpienie podobnych objawów u współużytkowników mieszkania lub biura.
W przypadku, gdy zachodzi dające się udowodnić powiązanie między objawami chorobowymi a
czynnikami przyczynowymi bezpośrednio związanymi z zanieczyszczeniami w budynkach, dane
schorzenie kwalifikuje się jako BRI. BRI zwana „chorobą mieszkaniową” lub też „chorobą szczelnego
budynku” obejmuje:
 choroby wywołane czynnikami o działaniu toksycznym (zatrucie tlenkiem węgla, ekspozycja na
radon - rak płuca),
 choroby infekcyjne (choroba Legionistów, gorączka Pontiac, „gorączka nawilżaczy”),
 choroby alergiczne (astma, alergiczne zapalnie pęcherzyków płucnych).
Czynniki chemiczne występujące w środowisku domowym
Spośród licznych zanieczyszczeń chemicznych tlenek węgla stanowi zagrożenie nie tylko dla
zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach mieszkalnych, ale także dla ich życia.
Tlenek węgla
Potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco
lżejszym od powietrza, o ok. 250 razy większym powinowactwie do hemoglobiny erytrocytów krwi.
Tworzy karboksyhemoglobinę, w której połączenie tlenku węgla z hemoglobiną jest trwalsze, niż
połączenie tlenu z hemoglobiną w oksyhemoglobinie. Dochodzi do niedotlenienia tkanek, co może
prowadzić do śmierci. Wdychanie powietrza ze stężeniem 0,16% objętościowego CO, powoduje zgon
po dwóch godzinach. Tlenek węgla działa toksycznie, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych,
sprzyja tworzeniu się płytki miażdżycowej.
Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw (drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty,
propanu, węgla, ropy) spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu. Brak dopływu świeżego
(zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie, zanieczyszczenie, zużycie lub
zła regulacja palnika gazowego, także przedwczesne zamknięcie paleniska pieca lub kuchni jest
szczególnie groźne w mieszkaniach o oknach szczelnie zamkniętych lub uszczelnionych na zimę.
Radon
Szkodliwymi zanieczyszczeniami, naturalnie obecnymi w pomieszczeniach są radon 222Rn i
produkty jego rozpadu. Radon jest naturalnie występującym, bezbarwnym i bezwonnym gazem
szlachetnym; powstaje w wyniku rozpadu promieniotwórczego radu (226Ra). Nie sam radon, ale
produkty jego rozpadu są źródłem wysoko energetycznego promieniowania alfa, które może być
szkodliwe dla zdrowia użytkowników pomieszczeń; dodatkowo, są one stałymi metalami ciężkimi, które
mogą łączyć się z cząstkami aerozolowymi obecnymi w powietrzu wewnętrznym i które mogą być
wprowadzane do płuc człowieka poprzez oddychanie. Radon z gruntu może przenikać do piwnic
budynków poprzez szczeliny w podłogach, ścianach i nieszczelności instalacyjne oraz dostawać się do
pomieszczeń razem z gazem ziemnym i bieżącą wodą. Dodatkowo dzięki efektowi kominowemu
95
(unoszące się, ogrzane powietrze), jest on zasysany z piwnic na wyższe kondygnacje budynków. Duże
znaczenie dla stopnia zanieczyszczenia powietrza mieszkań mają materiały budowlane, z jakich
wykonane są ściany i stropy budynku oraz rodzaj ich wykończenia. Szczególnie radioaktywne są
wszelkie surowce pochodzenia przemysłowego: lotny popiół, żużel, fosfogips i beton. Średnie stężenie
radu w materiałach budowlanych wynosi około 100 Bq/kg. Radon, jak i produkty jego rozpadu są
wdychane przez człowieka wraz z powietrzem atmosferycznym, dlatego też płuca są najbardziej
narażone na ich oddziaływanie. Skutki mogą objawić się po latach w postaci raka płuc, a nawet
białaczki. Według Międzynarodowej Komisji Radiologicznej długotrwałe narażenie na radon wewnątrz
pomieszczeń na poziomie rzędu 100 Bq/m3 istotnie zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór płuc.
Azbest
Od roku 1997 w Polsce obowiązuje zakaz stosowania azbestu (obecny w eternicie - płyty
cementowo-azbestowe), ale materiał ten wciąż znajduje się w wielu domach i w miarę niszczenia
elewacji i pokrycia dachów stopniowo uwalnia się do środowiska domowego. Azbest znajduje się na
liście substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym w warunkach narażenia zawodowego,
dlatego obowiązują zalecenia zmierzające do utrzymania jego stężenia w powietrzu na możliwie
najniższym poziomie. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) w miejscu pracy wynoszące 1 mg/m3
pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej, lecz w pełni go nie
eliminuje.
Ozon
W wielu pomieszczeniach zamkniętych często są użytkowane takie urządzenia jak
kserokopiarki, skanery i drukarki, które podczas pracy emitują szkodliwe substancje chemiczne np.
ozon, tlenki azotu: NO i NO2. Może to powodować niekorzystne skutki zdrowotne, szczególnie u osób
narażonych zawodowo w pomieszczeniach pozbawionych odpowiedniej wentylacji. NDS dla ozonu
wynosi 0,15 mg/m3.
Główną drogą wchłaniania ozonu do organizmu człowieka jest układ oddechowy. Objawy
działania ozonu na organizm człowieka zależą od jego stężenia i czasu ekspozycji. Pierwszymi
objawami krótkotrwałego narażenia na ozon są objawy ze strony układu oddechowego, takie jak
podrażnienie gardła i kaszel, a także podrażnienie spojówek oka. Długotrwałe działanie małych stężeń
ozonu może prowadzić do nieodwracalnych, rozległych zmian w płucach. W przypadku ostrych zatruć
możliwe są obrzęki płuc, a nawet śmierć. Przy przewlekłym narażeniu na ozon obserwuje się
podrażnienie i łzawienie oczu, pogorszenie jakości widzenia, bóle i zawroty głowy, duszności, nudności
oraz obniżenie koncentracji. Wśród udokumentowanych skutków zdrowotnych narażenia na ozon są
między innymi zwiększone ryzyko zachorowań i zgonów z powodu chorób układu oddechowego takich
jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), oraz chorób układu krążenia. Głównymi
skutkami działania ozonu na naczynia krwionośne sa zmiany patologiczne tętnic w płucach, obrzęk
płuc.
Czynniki biologiczne
Grzyby mikroskopowe
W środowisku domowym (zawilgocone pomieszczenia) często występują grzyby z rodzaju
Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, a także dermatofity. Dermatofity to grzyby, które mają
zdolność do rozkładania keratyny (główną rolę w jej rozkładzie odgrywają enzymy keratynolityczne)
oraz wzrostu w warstwie rogowej naskórka, we włosach i paznokciach. Mogą powodować infekcje skóry
gładkiej i owłosionej, włosów i paznokci. Poznano ok. 40 gatunków grzybów zaliczanych do
dermatofitów. Najważniejsze rodzaje należące do dermatofitów to Microsporum, Trichophyton i
Epidermophyton. W klasyfikacji dermatofitów stosuje się często kryteria ekologiczne dzieląc dermatofity
96
ze względu na źródło ich pochodzenia na trzy grupy: antropofilne (izolowane od ludzi, mające zdolność
wywoływania zakażenia, najczęściej w kontaktach człowiek-człowiek), zoofilne (występujące u zwierząt,
mające zdolność wywoływania zakażenia w kontaktach zwierzę-człowiek) i geofilne (mające zdolność
rozwijania się w litosferze i wywołujące u ludzi zakażenia po kontakcie z glebą) (rycina 1).
Rycina 1. Rodzaje dermatofitów w zależności od źródła zakażenia.
Epidermophyton floccosum
Gatunek kosmopolityczny, bardzo częsty w krajach tropikalnych. Należy do gatunków
antropofilnych. Na podłożu Sabourauda wzrasta w postaci kolonii niskich, pomarszczonych początkowo
białoszarych, potem jasnożółtych lub żółtozielonych. Bardzo charakterystyczne są makrokonidia
buławkowate o zaokrąglonych końcach, gładkościenne, grubościenne, 2-10- przegrodowe, układające
się w skupieniach po 5-7 na szczytach strzępek zarodnikotwórczych. W starszych hodowlach często
występują chlamydospory, nie tworzy mikrokonidiów. Chorobotwórczość: dermatomykozy skóry
pachwin, podbrzusza, pomiędzy palcami, rzadko onychomykozy (grzybice paznokci).
Microsporum canis
Kosmopolityczny dermatofit należący do gatunków zoofilnych. Na podłożu Sabourauda tworzy
kolonie puszyste, o postrzępionym brzegu, białe z czasem wytwarzające żółty lub różowy barwnik.
Produkuje mikrokonidia (gruszkowate lub wydłużone) oraz duże, wrzecionowate makrokonidia
podzielone na przegrody (zwykle 6-12) o chropowatej ścianie. Chorobotwórczość: dermatomykozy
skóry gładkiej i owłosionej; często występuje u dzieci.
Trichophyton mentagrophytes
W obrębie gatunku wyróżniane są liczne odmiany, mi.in. Trichophyton mentagrophytes var.
granulosum, T. mentagrophytes var. interdigitale. Na podłożu Sabourauda kolonie różnią się w
zależności od odmiany. Wytwarza mikrokonidia (okrągłe lub owalne) i makrokonidia maczugowate lub
wrzecionowate, cienkościenne, podzielone na komory (3-8). Chorobotwórczość: dermatomykozy skóry
gładkiej, onychomykozy, dermatomykozy skóry owłosionej.
Trichophyton rubrum
Gatunek antropofilny, na podłożu Sabourauda rośnie w postaci puszystych kolonii, początkowo
białych, potem purpurowo-czerwonych. Mikrokonidia są gruszkowate lub jajowate, makrokonidia
maczugowate, cienkościenne, podzielone na komory (3-5). Chorobotwórczość: grzybice skóry gładkiej,
onychomykozy, rzadko grzybice skóry owłosionej.
97
Dermatofitami można zarazić się:
 od osób chorych – gatunki antropofilne rozwijają się w ustroju człowieka w postaciach
bezpłciowych (stadium anamorficzne); do transmisji ich dochodzi podczas kontaktów, pomiędzy
człowiekiem chorym i zdrowym drogą bezpośrednią lub pośrednią (grzebienie, szczotki do
włosów, czapki, bielizna pościelowa, ręczniki, dywany, itp.);
 od zakażonych zwierząt – naturalnym rezerwuarem gatunków zoofilnych są zwierzęta
hodowlane lub dzikie;
 przez kontakt ze skażoną glebą - gatunki geofilne wykrywane są zwykle w ziemi, w której
znajduje się materia organiczna, zawierająca keratynę ludzką i zwierzęcą, mogą być źródłem
nie tylko zakażenia ludzi i zwierząt, lecz także drobnych gryzoni, pełniących istotną rolę w
transmisji grzyba między różnymi gatunkami ssaków.
Czynniki sprzyjające zarażeniu dermatofitami:
 warunki geograficzne, klimatyczne (sezonowość zarażenia),
 przegęszczenie populacji,
 nieodpowiednia higiena pomieszczeń,
 korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych i sportowych,
 noszenie obuwia i skarpet z tworzyw sztucznych,
 niewłaściwa higiena (szczególnie istotna w przypadku stóp),
 zaburzenia homeostazy ustroju żywiciela:
- niedobory odporności: wrodzone, nabyte,
- endokrynopatie (niewydolność nadnerczy, tarczycy, przytarczyc),
- choroby alergiczne o podłożu atopowym,
- uwarunkowania genetyczne (np. zaburzenia w budowie keratyny),
 właściwości szczepu grzyba:
- zjadliwość szczepu m.in. zdolność adherencji, aktywność enzymów proteolitycznych.
Dermatomykozy (historyczna nazwa dermatofitozy)
Dermatofity wywołują infekcje dermatofitowe (dermatomykozy lub grzybice właściwe) określane
terminem tinea z następującym łacińskim wyrazem określającym część ciała objętego procesem
chorobowym (tabela 1).
Przykłady czynników etiologicznych wywołujących dermatomykozy u ludzi:
 grzybice głowy (skóry owłosionej) i tułowia (Microsporum canis);
 grzybica skóry gładkiej – międzypalcowa, stopa mokasynowa/stopa atlety (Epidermophyton
floccosum);
 grzybica skóry brody (Trichophyton rubrum).
Tabela 1. Rodzaje dermatomykoz.
Nazwa grzybicy
Grzybica owłosionej skóry głowy Tinea capitis
Grzybica brody Tinea barbae
Grzybica skóry gładkiej Tinea corporis, Tinea cutis glabrae
Grzybica pachwin Tinea inguinalis
Grzybica rąk Tinea manus, manuum
Grzybica stóp Tinea pedis, pedum
Grzybica paznokci Tinea unguis, unguium
Miejsce zakażenia
Owłosiona skóra głowy
Broda
Tułów, skóra gładka
Pachwiny
Ręka, ręce
Stopa, stopy
Paznokieć, paznokcie
98
Roztocza kurzu domowego
W środowisku domowym mogą występować liczne roztocza. Alergolodzy wyróżniają dwie grupy
roztoczy: mieszkaniowe (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Euroglyphus
maynei) obecne w kurzu, dywanach, kocach itp. oraz magazynowe (Acarus siro) występujące w
różnych produktach mącznych. Dwa gatunki roztoczy kurzu domowego D. pteronyssinus i D. farinae
stanowią główne źródło białek uczulających (alergeny obecne w odchodach roztoczy), wywołujących
choroby alergiczne u ludzi, takie jak przewlekły nieżyt nosa, ataki astmy oskrzelowej oraz atopowe
zapalenie skóry. Optymalne warunki rozwoju przedstawicieli tych gatunków obejmują wysoką
wilgotność względną (80%) i temperaturę powietrza (ok. 25°C). Roztocza giną w temperaturze >55°C;
pranie na sucho niszczy osobniki dorosłe, ale nie redukuje stężenia alergenu. Szacuje się, że wystarczy
około 2 μg białek uczulających (białko Der p.1) w 1 gramie kurzu, by wywołać nadwrażliwość na
alergeny roztoczy kurzu domowego. Przy ekspozycji >10 μg Der p.1 w 1 g kurzu istotnie wzrasta ryzyko
rozwoju astmy oskrzelowej.
Żywność jako źródło czynników patogennych dla człowieka.
Skażenie żywności a zdrowie człowieka
Jednym z podstawowych czynników wpływających na zdrowie ludzi jest jakość żywności.
Zbilansowana żywość, dobrej jakości, ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu i jego
rozwój. Według tzw. kodeksu żywnościowego (Codex alimentarius) ważne jest bezpieczeństwo
żywności, czyli całokształt czynników które zapewnią bezpieczną dla zdrowia i życia człowieka
żywność. Ustawowa konieczność dbania o bezpieczeństwo zdrowotne żywności (Dz. U. z 2017 r. poz.
149, Art. 3.3, pkt 5.), to kontrola takich czynników jak np:
 używanie w produkcji żywności substancji dodatkowych oraz aromatów,
 ilości substancji zanieczyszczających żywność,
 pozostałości pestycydów w żywności (głównie owoce, warzywa, zboża),
 środowiska napromieniania produktów spożywczych,
Żywność jest złożoną mieszaniną substancji odżywczych i nie odżywczych (tj inne niż białka,
węglowodany, tłuszcze czy witaminy i minerały). Może być ona także przyczyną zagrożeń zdrowia, ze
względu na obecność szkodliwych substancji – związków chemicznych, zanieczyszczeń fizycznych (np.
kamyki, kości, włosy) i zanieczyszczeń biologicznych (rycina 2)
Rycina 2. Grupy zagrożeń związanych z żywnością
99
Zakłada się, ze żywność jest bezpieczna, jeśli nie zawiera substancji, które ją zanieczyszczają a
spożycie produktu spożywczego może być zakazane tylko w przypadku gdy Agencja ds. Żywnosci i
Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA), przedstawi jednoznaczne dowody świadczące o
istnieniu związku pomiędzy spożyciem tego typu żywności a wystąpieniem zgonu lub choroby.
Szkodliwe zanieczyszczenia to także obecność zanieczyszczeń chemicznych czy fizycznych.
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority – EFSA) jest
kluczowym organem Unii Europejskiej (UE) powołanym na mocy Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. Opracowuje niezależne oceny ryzyka i
opinie naukowe, na podstawie których powstają unijne normy w zakresie bezpieczeństwa żywności i
pasz. Krajowym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo żywności jest Główny Inspektorat
Sanitarny.
Wykazano, ze substancje szkodliwe, zawarte w żywności są przede wszystkim spowodowane
obecnością w surowcach do jej produkcji substancji potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia człowieka
(toksycznych) np. pozostałości pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(wielopierscieniowe węglowodory aromatyczne; WWA), metali ciężkich, oraz leków (antybiotyków,
leków hormonalnych), w produktach pochodzenia zwierzęcego.
WWA powstają w żywności podczas jej przetwarzania termicznego, np. pieczenia, smażenia,
grillowania czy wędzenia. Obecność WWA w produktach spożywczych może być również wynikiem
prowadzenia upraw lub hodowli zwierząt w rejonach zurbanizowanych, czy pozyskiwaniem ryb ze
skażonych łowisk .Wówczas następuje ekspozycja na nitro-WWA i ich pochodne.
Metale ciężkie i ich związki mogą być zanieczyszczeniem produktu spożywczego lub naturalnym
składnikiem żywności. Zwykle naturalna ich zawartość w pożywieniu jest niewielka, i dlatego nie mają
istotnego wpływu na przebieg procesów fizjologicznych w organizmie. Jako zanieczyszczenie żywności,
w dużych ilościach, są szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka. Do takich zanieczyszczeń należą przede
wszystkim ołów, rtęć, arsen, kadm i nikiel, a źródłem ich pochodzenia są głównie:
 opakowania żywności
 przemysł przewórczy
 zwierzęta i rośliny, które skumulowały w tkankach duże ilości toksycznych metali pochodzących
ze środowiska.
Szczególny rodzaj skażenia żywności stanowią izotopy radioaktywne. Spożycie przez człowieka
skażonej nuklidami żywności i wody pozostaje potencjalnym problemem, szczególnie dla populacji
zamieszkujących tereny gdzie zanieczyszczenia takie są bezpośrednio deponowane w środowisku.
Generalnie rozwój energetyki jądrowej zwiększył globalny poziom promieniowania w środowisku.
Istotnym problemem są opady radioaktywne związane z testowaniem wybuchów niewielkich bomb
atomowych (atole na Pacyfiku) lub eksplozji wywołanych w celach pokojowych (kopalnie odkrywkowe,
kopanie kanałów itp). Również źródłem skażeń naturalnymi substancjami promieniotwórczymi jest
wydobywanie i spalanie węgla kamiennego. Tą drogą wprowadza się do gleby i wód kopalnianych np.
226 Ra, 228Ra czy 40K. Radionuklidy po związaniu z żelazem, krzemem, pyłami nieorganicznymi tworzą
nierozpuszczalne cząstki. W tej postaci dostają się do łańcucha pokarmowego, bezpośrednio do
poziomu roślinożerców, a następnie do konsumentów wyższego rzędu. Należy pamiętać, ze istnieje
ciągła retencja radionuklidów w ekosystemie, ulegają one także rozpadowi lub są usuwane przez
czynniki środowiskowe (np. nuklidy z krótkim ekologicznym okresem półtrwania).
Istotne, w aspekcie monitorowania skażenia żywności, jest ocenianie obecności radioizotopów
Sr czy Cs ( 90Sr, 137Cs, 134Cs). 90Sr jako wapniowiec, dobrze wchłania się z jelita i lokalizuje się głównie
w tkance kostnej. Jako emiter cząstek β może powodować uszkodzenie komórek szpiku kostnego.
Najpoważniejszym źródłem skażenia strontem jest mleko i ser podpuszczkowy. Z kolei 137Cs, którego
połowiczny okres rozpadu wynosi ok. 30 lat, emituje głównie kwanty γ, a po dostaniu się do organizmu,
kumuluje się głównie w tkankach mięśniowych, ale także w nerkach, śledzionie, płucach czy wątrobie.
100
Źródłem 137Cs w żywności są zboża, fasola, rośliny oleiste, ziemniaki, buraki i pomidory. Mięso i mleko
są także źródłami 137Cs w diecie.
Obecnie w wielu krajach Europy prowadzi się metodą spektrometrii promieniowania gamma
monitorowanie zanieczyszczenia żywności izotopami 134Cs i 137Cs. Jako przykład z ostatnich kilku lat,
można przytoczyć analizę radioaktywności tych nuklidów w próbkach żywności (owocach i warzywach)
pochodzącej z niektórych regionów Japonii. Nadzór taki wprowadzono po awarii reaktora DAIICHI
w 2011 roku w Fukushimie.
Negatywny wpływ substancji/związków na organizmy żywe (nie tylko z żywności), może
przejawiać się jako działanie toksyczne ostre i/lub przewlekłe, a także działanie: uczulające,
rakotwórcze (karcinogenne), mutagenne, teratogenne, embriotoksyczne oraz szkodliwie wpływające na
płodność i rozrodczość.
Dla bezpieczeństwa konsumentów żywność poddaje się ocenie bakteriologicznej
i toksykologicznej pod względem zawartości substancji dodatkowych i zanieczyszczeń (w tym,
pestycydów i antybiotyków).
W żywności poza zanieczyszczeniami chemicznymi występują zanieczyszczenia biologiczne
(priony, wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, helminty) - stanowiące czynniki etiologiczne chorób
zakaźnych i inwazyjnych (tabela 2).
Tabela 2. Zakażenia pokarmowe.
Rodzaj zakażenia
pokarmowego
Źródło
Drobnoustrój
Intoksykacja
Żywność zawierająca toksyny bakteryjne lub
metabolity grzybów pleśniowych
Clostridium botulinum – jad
kiełbasiany
Aspergillus flavus – mykotoksyny
Infekcja
Żywność zanieczyszczona patogenami, które
namnażają się głównie w przewodzie
pokarmowym człowieka
Escherichia coli
Campylobacter jejuni
Toksykoinfekcja
Żywność zawierająca żywe komórki bakterii,
które w przewodzie pokarmowym człowieka
wytwarzają/ uwalniają enterotoksyny
Escherichia coli – wybrane
serotypy
Clostridium perfringens
Bacillus cereus
Zagrożenia mikrobiologiczne w skali globalnej stanowią aktualny i istotny aspekt związany
z bezpieczeństwem żywności. Najczęstsze czynniki etiologiczne chorób przenoszone przez żywność to:
 bakterie: Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria spp. i Escherichia spp.,
 wirusy: Norovirus, Rotavirus i Hepatovirus A,
 toksyny wytwarzane przez mikroorganizmy chorobotwórcze, takie jak Staphylococcus aureus,
Bacillus cereus i Clostridium perfringens.
Główną przyczyną zatruć pokarmowych pochodzenia mikrobiologicznego są zatrucia obecnymi w
żywności bakteriami i ich toksynami, co wiąże się z brakiem przestrzegania sanitarnych zasad
przygotowania i prawidłowego przechowywania żywności. Są to zatrucia pokarmowe wywołane:
 bakteriami chorobotwórczymi, które mają zdolność rozwoju i namnażania się w przewodzie
pokarmowym człowieka (bakterie z rodzaju Salmonella, Shigella),
 toksynami bakteryjnymi, które są obecne w produktach spożywczych (np. enterotoksyna
gronkowcowa, jad kiełbasiany).
Toksyny bakteryjne są czynnikiem wirulencji bakterii, czyli jej zjadliwości, co definjuje się jako
zdolność drobnoustroju patogennego do wywołania choroby. Klasyfikacja toksyn bakteryjnych jest
zróżnicowana, jednak najczęściej ich klasyfikacja opiera się na ich chemicznym składzie, działaniu na
komórkę eukariotyczną oraz fakcie czy toksyna jest stałym elementem strukturalnym komórki, czy też
jest aktywnie wydzielana do środowiska. Z biologicznego punktu widzenia toksyna jest substancją
101
związaną z procesami metabolicznymi bakterii a po kontakcie z tkankami gospodarza ma zdolność do
zaburzenia prawidłowego metabolizmu komórki gospodarza. Przyjmuje się, że najbardziej podstawowy
podział toksyn dotyczy ich właściwości, czy substancja ta stanowi integralną część strukturalną komórki
(endotokyna), czy jest aktywnie wydzielana przez bakterie do środowiska (egzotokyna). Endotoksyny –
to toksyny będące kompleksami liposacharydowymi, występujące w błonie zewnętrznej bakterii Gramujemnych. Są trwałe chemicznie i odporne na ogrzewanie w temp. 60 °C przez kilka godzin. Na
organizm człowieka działają mniej toksycznie niż egzotoksyny.
Egzotoksyny to silne toksyny białkowe wydzielane do środowiska przez żywe komórki
bakteryjne, wytwarzane głównie przez bakterie Gram-dodatnie m.in. laseczkę tężca (Clostridium tetani) i
inne bakterie z rodzaju Clostridium (np. C. botulinum) czy gronkowca złocistego (Staphylococcus
aureus), oraz rzadziej bakterie Gram-ujemne, np. przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae).
Charakterystyka wybranych toksyn zawartych w żywności:
Toksyna botulinowa
Egzotoksyna botulinowa to neurotoksyna (zwana również jadem kiełbasianym), która jest
wytwarzana przez bakterie Clostridium botulinum (laseczka jadu kiełbasianego).Przetrwalniki tej bakterii
są powszechnie obecne w glebie. Botulina jest przyczyną botulinizmu, w następstwie spożywania
zanieczyszczonego botulinami mięsa, mleka i jego produktów, jak i źle przechowywanej żywności.
Zródłem zatruć są nie tyłko przetwory mięsne, lecz również przetwory warzywne i rybne. Ponieważ
toksyna może przenikać przez błonę śłuzową do układu pokarmowego, do zatrucia jadem kiełbasianym
dochodzi głównie drogą pokarmową. Toksyna wchłaniana w jelitach, przenika do układu krwionośnego i
łimfatycznego. Po przejściu do naczyń krwionośnych a następnie do przestrzeni międzykomórkowej,
oddziałuje z chołinergicznymi komórkami nerwowymi. Clostridium botulinum ma charakter
neurotoksyny, zaburza neuroprzekaźnictwo w obwodowych synapsach cholinergicznych przez
zahamowanie uwalniania acetylocholiny, powodując porażenie wiotkie. Do typowych symptomów
botulinizmu zalicza się podwójne widzenie, suchość jamy ustnej spowodowane upośledzeniem
wydzielania śliny, porażenie perystałtyki jelit, zaburzenie mowy i połykania, porażenie mięśni
oddechowych a w ostateczności śmierć.
Enterotoksyna gronkowcowa
Enterotoksyny to rodzaj egzotoksyn, które są wytwarzane m.in. przez niektóre gatunki bakterii
chorobotwórczych (np. Staphylococcus aureus – gronkowiec złocisty, Escherichia coli – pałeczka
okrężnicy, Vibrio cholerae – przecinkowiec cholery czy rodzaj Shigella).
Wsród enterotoksyn znajdujących się w żywności, szczególnie enerotoksynom gronkowcowym
(wytwarzanym przez niektóre szczepy gronkowca złocistego), przypisuje się udział w ostrych zatruciach
pokarmowych i alergiach. Są one czynnikiem etiologicznym wstrząsu toksycznego. Toksyny
gronkowcowe, o stabilnej strukturze i znacznej odporności na działanie niskiego pH i wysokich
temperatur (nie ulegaja inaktywacji w obróbce termicznej żywności), zachowują biologiczna aktywność
przechodząc przez układ pokarmowy. Obecność enterotoksyn w żywnosci w ilości 0,5-1 ng/g żywności
ma zdolność wywołania objawów zatrucia pokarmowego. Najczęściej, przypadki zatruć gronkowcowych
koreluje się z zanieczyszczeniem biologicznym: mięsa czerwonego, drobiowego, wyrobów
cukierniczych, sałatek, przetworów mlecznych i wyrobów garmażeryjnych. Wykazano, że enterotoksyny
gronkowcowe w stężeniach kilku pg/ml mogą aktywować limfocyty T, które w odpowiedzi, wydzielają
znaczne ilości prozapalnych i immunomodulujących cytokin, klinicznie objawiając się jako zespół
wstrząsu toksycznego (ang. toxic shock syndrome; TSS).
102
Enterotoksyna Vibrio cholerae (choleragen)
Wytwarzana jest przez przecinkowca cholery Vibrio cholerae. Występuje w zanieczyszczonej
odchodami chorego lub nosiciela wodzie i żywności (niedogotowane warzywa, owoce morza,
niepasteryzowane napoje). Powoduje obfite, groźne dla życia biegunki (śmiertelność w przypadku
nieleczonej cholery wynosi ~60%).
Toksyny naturalnie występujące w żywności:
Sojowy inhibitor trypsyny (SBI )
Sojowy inhibitor trypsyny (trypsyna – enzym odpowiedzialny za trawienie białek) występuje w
nasionach roślin strączkowych – soja, fasola, bób, groch. Jest substancją białkową i ulega denaturacji
pod wpływem temperatury. W soi stanowi 6%, a w fasoli 2,5% wszystkich białek. Wyniki badań
wskazują, że częste spożywanie inhibitorów trypsyny powoduje powiększenie i chroniczne schorzenie
trzustki.
Tetrodotoksyna (TTX)
Zawarta w gonadach i wątrobie ryb z rodzaju Sphoeroides (rozdymkokształtne, np. ryba fugu,
wykorzystywana w kuchni japońskiej), także w pewnych gatunkach rozgwiazd, krabów, ośmiornic,
traszek i salamander. TTX jest termostabilna, ma także niską dawkę śmiertelną (DL50 wynosi 334 μg/kg
dla myszy per os, 8 μg/kg mysz, dożylnie). Powstaje przy udziale bakterii symbiotycznych z rodzaju
Pseudomonas i Vibrio; mechanizmy wytwarzania i kumulacji TTX nie zostały jeszcze dokładnie
poznane. Mimo starannego oczyszczania ryb, szacuje się, że w wyniku spożycia "fugu" rocznie umiera
około 100 osób, a śmiertelność przy zatruciach sięga 50-80%. Objawy wywoływane zatruciem TTX
można podzielić na 4 stadia (ze względu na ilość przyjętej toksyny):
1. Parestezja – wrażenie drętwienia, mrowienia lub kłucia;
2. Drętwienie twarzy i języka, słabe zaburzenia psychomotoryczne;
3. Osłabienie siły mięśni, zaburzenia oddechowe, afonia (brak możliwości wytworzenia
dźwięku);
4. Niedotlenienie, bradykardia, arytmia, śpiączka, śmierć.
Zatrucia pokarmowe mogą także wiązać się z obecnością mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby
pleśniowe. W podsumowaniu, patogeny zanieczyszczające żywność przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Zanieczyszczona (skażenie) patogenami żywność jako źródło zatruć.
Toksyny
Patogen
enterotoksyna T,
enterotoksyna FM,
cytotoksyna K,
cereulidyna
Bacillus cereus
toksyna CDT
Campylobacter
Okres inkubacji
(czas między
spożyciem a
wystąpieniem
objawów)
1-6 h
6-24 h
2-5 dni
Objawy
Produkty
spożywcze –źródło
infekcji *
nagłe wystąpienie
ciężkich nudności i
wymiotów;
skurcze brzucha,
nudności i wodnista
biegunka
gotowany
ryż/makaron
przechowywany
w nieodpowiednich
warunkach
termicznych
mięso, gulasz, sosy
gorączka,
nudności, skurcze
brzucha i biegunka
(czasami krwawa)
surowy lub
niedogotowany drób,
niepasteryzowane
mleko i
103
zanieczyszczona
woda
fosfolipaza C
Clostridium perfringens
6-24 h
skurcze brzucha,
wodnista biegunka
i nudności
mięso, drób, sosy,
suszona lub
poddana obróbce
termicznej żywność
toksyna botulinowa
Clostridium botulinum
od kilku godzin do
14 dni (zależne od
dawki)
mięso, mleko i jego
produkty, przetwory
mięsne, przetwory
warzywne i rybne
shiga
Escherichia coli - w tym
(shigatoksyczne-STEC)
2-10 dni,
najczęściej 3 - 4
dni
osłabienie,
zmęczenie,
zawroty głowy,
suchość w jamie
ustnej, objawy ze
strony układu
nerwowego:
porażenie mięśni
gładkich, trudności
z mówieniem,
połykaniem
biegunka (często
krwawa), skurcze
brzucha
-
Hepatovirus A
2-7 tygodni
żółtaczka,
zmęczenie, utrata
apetytu, nudności
surowe lub
półsurowe owoce
morza zebrane z
zanieczyszczonych
wód, gotowe do
spożycia produkty
spożywcze po
kontakcie z osobą
zakażoną
-
Listeria monocytogenes
3 dni-10 tygodni
zapalenie opon
mózgowych,
posocznica,
gorączka
miękkie sery,
niepasteryzowane
mleko, wędliny
-
Norovirus
24-48 h
gorączka,
nudności, wymioty,
skurcze brzucha,
biegunka i bóle
głowy
surowe lub
półsurowe
skorupiaki, gotowe
do spożycia
produkty po
kontakcie z osobą
zakażoną
-
Salmonella spp.
6-72 h,
najczęściej 12-36 h
ból głowy,
gorączka, skurcze
brzucha, biegunka,
niedogotowany drób,
surowe jajeczne
desery i majonez,
104
surowa lub
niedogotowana
wołowina,
niepasteryzowane
mleko i soki, kiełki
roślin i
zanieczyszczona
woda
wymioty i nudności
kiełki roślin, tahini
enterotoksyna A
Staphylococcus aureus
0,5-8 h
nagłe wystąpienie
ciężkich nudności i
wymiotów
i skurcze brzucha
kremowe desery i
ciastka, sałatka
ziemniaczana
enterotoksyna
gronkowcowa
Staphylococcus aureus
0,5-8 h
ból głowy, nudności
i gwałtowne wymioty,
bóle brzucha,
biegunka,
dreszcze, ogólne
osłabienie organizmu
wędliny, potrawy
mięsne, sałatki,
ciastka, mleko i
przetwory mleczne,
kremy, chałwy, lody
termostabilna
Vibrio
4-30 h
nudności, wymioty,
hemolizyna,
parahaemolyticus
najczęściej 12-24 h skurcze brzucha i
hemolizyna
wodnista biegunka
antygenowo
spokrewniona z
TDH
* Żywność podana w tabeli stanowi udokumentowane źródło wymienionych patogenów.
niedogotowane lub
surowe owoce
morza
W krajach europejskich obserwuje się zwiększoną częstość występowania bakteryjnych czynników
patogennych, np. Escherichia coli serotyp O157:H7 czy Listeria monocytogenes. Coraz poważniejszym
zagrożeniem staje się antybiotykooporność występujących w pożywieniu patogenów. Do
zakażenia/zarażenia człowieka patogenami występującymi w żywności dochodzi poprzez:
 spożywanie żywności niewiadomego pochodzenia,
 spożywanie żywności nieodpowiednio obrobionej termicznie,
 spożywanie niemytych warzyw i owoców,
 picie nieprzygotowanej wody,
 brak higieny procesu przygotowywania posiłków oraz nieprzestrzeganie zasad higieny
osobistej.
Działania prewencyjne zapobiegające szerzeniu się chorób infekcyjnych i inwazyjnych
przenoszonych drogą pokarmową polegają na:
 dokładnym myciu surowców poddawanych procesom przetwórczym oraz spożywanych na
surowo,
 stosowaniu odpowiedniej obróbki termicznej żywności,
 zapewnieniu ludności odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych,
 zapobieganiu nawożeniu gleby ludzkimi fekaliami i stosowaniu osadów ściekowych
niepoddanych kontroli sanitarnej,
 dbałości o zdrowie publiczne, z uwzględnieniem zakazów dotyczących spożywania mięsa
niepoddanego urzędowej kontroli,
 edukacji społeczeństwa w zakresie epidemiologii chorób związanych ze spożyciem skażonej
żywności.
Długotrwałe przechowywanie żywności sprzyja także namnażaniu drobnoustrojów
rozkładających składniki pokarmowe i zmieniających cechy produktów (smak, wygląd, zapach,
zawartość składników odżywczych, wartość energetyczna itp.). Metabolizm drobnoustrojów powoduje
psucie się żywności, co skutkuje stratami ekonomicznymi, ale także może sprzyjać występowaniu
105
zatruć pokarmowych. Wśród mikroorganizmów uznawanych za wskaźniki zepsucia żywności można
wyróżnić trzy grupy powodujące rozkład: białek, węglowodanów oraz tłuszczy. Poziom psucia
produktów można ocenić na podstawie poziomu związków chemicznych, które powstają w żywności w
wyniku aktywności metabolicznej drobnoustrojów.
Pasożyty w żywności
Pasożyty, których stadia inwazyjne występują w sposób naturalny w surowym pożywieniu:
 w rybach: Przywra chińska - Clonorchis sinensis (metacerkarie), Anisakis - Anisakis
simplex (larwy), Bruzdogłowiec szeroki - Diphyllobothrium latum (larwy);
 w krabach: Przywra płucna - Paragonimus westermani (metacerkarie);
 w mięsie wieprzowym: Włosień kręty -Trichinella spiralis (otorbione larwy), Tasiemiec
uzbrojony - Taenia solium (larwy), Toksoplazma - Toxoplasma gondii (cysty tkankowe);
 w mięsie wołowym: Tasiemiec nieuzbrojony - Taenia saginata (larwy), Toksoplazma - T.
gondii (cysty tkankowe);
 w innym mięsie zwierząt hodowlanych (baranina, drób) – Toksoplazma - T. gondii (cysty
tkankowe);
 na roślinach: Motylica wątrobowa - Fasciola hepatica (metacerkarie).
Pasożyty, których stadia inwazyjne mogą stanowić zanieczyszczenie pożywienia:
 żywność/woda zanieczyszczona kałem ludzi i/lub zwierząt: Pełzak czerwonki - Entamoeba
histolytica (cysty), Giardia - Giardia intestinalis (cysty), Cryptosporidium parvum (oocysty);
 żywność zanieczyszczona kałem psów i psowatych: Tasiemiec bąblowcowy jednojamowy Echinococcus granulosus i Tasiemiec bąblowcowy wielojamowy - E. multilocularis (jaja),
Glista psia - Toxocara canis (jaja);
 żywność zanieczyszczona kałem kotów: Toksoplazma - T. gondii (oocysty), Glista kocia Toxocara cati (jaja).
Alergeny w pożywieniu
Działaniem niepożądanym żywności lub składników pożywienia może być wywołanie u człowieka
nadwrażliwości na pokarmy (alergie) jako reakcji organizmu uruchamiajacej układ odpornościowy.
Według danych Światowej Organizacji Alergii (WAO) z 2013 roku problem alergii pokarmowej dotyczy w
Europie 11-26 milionów osób. Reakcja alergiczna organizmu, wywołana za pośrednictwem
immunoglobulin klasy E (IgE) może dotyczyć jednego lub kilku objawów (rycina 3).
106
skórne:
pokrzywka, egzema,
wysypka, zapalenie skóry,
świąd
oddechowe:
astma, świszczący oddech,
nieżyt nosa, skurcz oskrzeli
żołądkowo-jelitowe:
nudności, wymioty,
biegunka,
skurcze w jamie brzusznej
inne:
niedociśnienie, obrzęk
języka i krtani,
wstrząs anafilaktyczny,
świąd podniebienia
Rycina 3. Możliwe objawy reakcji alergicznej organizmu.
Objawy skórne i reakcja anafilaktyczna (szybko rozpoczynająca się, uogólniona, zagrażająca
życiu reakcja nadwrażliwości organizmu w odpowiedzi na dany czynnik) są najpowszechniejszymi
objawami związanymi z alergią pokarmową. Każde białko pokarmowe może być potencjalnym
alergenem (tabela 4).
Tabela 4. Przykłay znanych alergenów białkowych:
Pokarm
Mleko krowie
Białko jaja
Żółtko jaja
Pszenica
Dorsz
Białko alergizujące
kazeina, β-laktoglobulina, α-laktoglobulina
owomukoid, owoalbumina
liwetyna
gluten, gliadyna, globulina, albumina
białko gad c 1
Owomukoid - występuje przede wszystkim w białku jaja, uważany obecnie za najważniejszy alergen w
IgE- zależnym uczuleniu na jajka; odporny na denaturację i trawienie enzymatyczne, nie traci swoich
właściwości alergizujących po obróbce termicznej.
Owoalbumina - stanowi drugi główny alergen jaja, występuje niemal wyłącznie w białku jaja;
owoalbuminy jaja kur mogą reagować krzyżowo z mięsem drobiu.
Liwetyna - główny alergen żółtka jaj; białko tylko częściowo termostabilne, dlatego niektórzy chorzy
mogą spożywać żółtka jaja gotowane lub pieczone, a reagują silnie na surowe.
Gluten - jest umowną nazwą mieszanin białek zapasowych (prolamin i glutenin) znajdujących się w
ziarnach zbóż; odznacza się zdolnością wiązania wody, warunkuje wartość wypiekową mąki.
Podstawowe białka glutenowe to:
 gliadyna w pszenicy,
 sekalina w życie,
 hordeina w jęczmieniu.
Gliadyna - białko prolaminowe, jedna z białkowych składowych glutenu; powszechnie występuje w
nasionach pszenicy, żyta i jęczmienia.
107
Gad c 1 – białko parwalbumina dorsza bałtyckiego, glikoproteina; ponad 95% osób uczulonych na ryby
reaguje na parwalbuminę, która występuje u wszystkich praktycznie gatunków ryb - jest panalergenem
(alergen obecny w niespokrewnionych organizmach - prefiks „pan” – z greki znaczy wszystko; w swojej
budowie panalergeny posiadają wysoce konserwatywne regiony sekwencji aminokwasów oraz podobną
strukturę trójwymiarową, a zatem spełniają wymagania dotyczące wzajemnego, krzyżowego
rozpoznawania przez IgE). Problem alergii pokarmowej na mięso ryb, jest istotny ze względu na
częstość występowania (najwyższy odsetek przypadków po alergii na alergeny jaj, mleka, orzeszków
ziemnych i skorupiaków), ze względu na możliwy bardzo ciężki przebieg reakcji (łącznie z anafilaksją,
nawet w przypadku ujemnych testów skórnych). Alergia nie cofa się z wiekiem, alergeny cechuje
termostabilność . Ponadto mączka rybna stanowi dodatek do różnych form żywności stanowiąc ukryty
czynnik sprawczy reakcji.
Niepożądane reakcje organizmu występujące po spożyciu pokarmów, które są dobrze
tolerowane przez osoby zdrowe, można podzielić na reakcje o podłożu immunologicznym (alergie
pokarmowe) oraz nieimmunologicznym (nietolerancje pokarmowe). Do nieimmunologicznych
nadwrażliwości pokarmowych zalicza się nietolerancje enzymatyczne, farmakologiczne oraz
idiopatyczne za które odpowiadają między innymi barwniki i konserwanty spożywcze (z greckiego idios –
własny, pathos – cierpienie, czyli "choroba sama z siebie"; powstająca spontanicznie albo mająca niejasne lub
nieznane podłoże). Nietolerancje enzymatyczne mogą być spowodowane wtórnym lub pierwotnym
(warunkowanym genetycznie) brakiem enzymów odpowiedzialnych za wchłanianie węglowodanów.
Wśród najczęstszych przyczyn wtórnego niedoboru laktazy wymienia się stany zapalne jelit (nieswoiste
i także o etiologii wirusowej, bakteryjnej, pasożytniczej) oraz alergię pokarmową (rycina 4).
Rycina 4. Typy i mechanizmy nadwrażliwości pokarmowej (wg Wasilewska E, Ziętarska M, Małgorzewicz S.
Immunologiczna nadwrażliwość na pokarm, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016, tom 7, nr 4, 152–161).
Alergia pokarmowa to nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na składniki pokarmu.
Wśród reakcji alergicznych przeważają reakcje IgE-zależne. Objawy mogą się pojawiać już w wieku
niemowlęcym. Dominujące alergeny w tej grupie wiekowej to białka mleka krowiego, z kolei u
młodzieży, podobnie jak i u dorosłych – orzechy i owoce morza. W diagnostyce zarówno nietolerancji
pokarmowych, jak i alergii pokarmowej spektrum objawów może być podobne. Niektóre pokarmy mogą
wywoływać objawy nietolerancji zarówno w mechanizmie immunologicznym, jak i nieimmunologicznym,
dlatego w różnicowaniu obu typów reakcji zasadnicze znaczenie mają ustalenie związku przyczynowoskutkowego między spożytym pokarmem a objawami niepożądanymi, badanie przedmiotowe oraz
badania pomocnicze.
108
W mechanizmie alergii pokarmowej u pacjentów z dolegliwościami z przewodu pokarmowego
bierze się pod uwagę nie tylko mechanizmy immunologiczne, ale także tak zwane zwiększenie
przepuszczalności bariery jelitowej i zaburzenia składu flory jelitowej określanego mianem mikrobiomu
(patrz ćwiczenie 7).
Nietolerancje farmakologiczne i/lub chemiczne spowodowane są substancjami
farmakologicznymi i/lub chemicznymi zawartymi w żywności. Dużą grupą związków wywołujących
objawy nietolerancji pokarmowej są związki dodawane do konserwowania i przetwarzania żywności, tak
zwane food additives. Przykładem może być skurcz oskrzeli wywołany działaniem siarczynów
zawartych w winie. Kolejną grupę nietolerancji pokarmowych tworzą niepożądane reakcje na aminy
biogenne (tzw. reakcje pseudoalergiczne), gdy mediatory reakcji alergicznych, na przykład histamina,
dostarczana jest w znacznych ilościach w spożytym pokarmie (np. szpinak, pomidory), lub gdy spożycie
pokarmów powoduje uwalnianie endogennej histaminy (np. przez czekoladę, truskawki). Także
spożycie żółtych serów i niektórych ryb może być przyczyną takich reakcji. Ryby, np. makrela,
morszczuk, tuńczyk, zawierają w tkance mięśniowej spore ilości aminokwasu histydyny, ulegającego
przemianie do histaminy dzięki działaniu enzymów pochodzenia bakteryjnego. Histamina odznacza się
wysoką termostabilnością - nie ulega rozkładowi podczas prowadzonej obróbki cieplnej, typu smażenie
czy pieczenie.
Metaboliczne reakcje pokarmowe różnią się od pozostałych kategorii reakcji niepożądanych
tym, że dotyczą żywności powszechnie konsumowanej, wykazującej toksyczne właściwości jedynie po
nadmiernym spożyciu lub nieodpowiednim przetworzeniu. Przykłady substancji będących przyczyną
metabolicznych reakcji pokarmowych:
 lukrecja (roślina z rodziny bobowatych) - zwiera kwas glicyryzynowy, który naśladuje
działanie mineralokortykoidów; może być przyczyną nadciśnienia, powiększenia serca,
zatrzymania sodu;
 gorzkie migdały, pestki moreli i brzoskwini – zawierają glikozydy cyjanogenne uwalniające
cyjanek w następstwie kontaktu z kwasem żołądkowym powodujący sinicę;
 rzepa, kapusta, rzodkiew, rzepak, gorczyca – zawierają glukozynolany, i produkty ich degradacji – izotiocyjaniany, związki o działaniu antykancerogennym; jednak
nadmierne ich spożywanie może zaburzać wchłanianie jodu i doprowadzić do
nieprawidłowości funkcji tarczycy (działanie wolotwórcze).
109
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
OBSERWACJA
Polecenia:
 po obejrzeniu każdego preparatu, wrysuj brakujące szczegóły budowy pasożyta w
zaproponowany rysunek konturowy
 rysunki opisz odpowiednimi nazwami
 oceń w przybliżeniu długość i szerokość pasożytów
 zwracaj uwagę na zabarwienie elementów budowy pasożytów
1. Pasożyty przenoszone poprzez kontakty osobnicze i występujące w środowisku „domowym”.
a) Trichomonas tenax – obserwacja/opis w programie Olyvia – trofozoit
Kosmopolityczny pasożyt jamy ustnej, którego inwazja następuje w wyniku transmisji człowiekczłowiek. Zarażenie u osób immunologicznie kompetentnych przebiega bezobjawowo. Rzęsistkowica
(trychomonoza=trichomonoza, trichomonosis) jamy ustnej może objawiać się suchością, zaburzeniami
smaku, pieczeniem, rzadziej samoistnymi bólami przy przełykaniu. Mogą występować ogniska zapalne
w błonie śluzowej, zapalenie języka, kieszonki patologiczne (zmienione kieszonki dziąsłowe). U
pacjentów z obniżoną odpornością – w starszym wieku, z chorobą nowotworową, alkoholizmem,
opisano przypadki rzęsistkowicy z objawami zapalenia narządów takich jak; oskrzela, płuca, ślinianki, a
nawet wątroby i gruczołów mlekowych.
Opisz: sposób poruszania się pierwotniaka
Zaznacz na rysunku: jądro, wici, aksostyl,
b) Trichomonas vaginalis – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - trofozoit
Kosmopolityczny wiciowiec, występujący tylko w postaci trofozoitu w narządach moczowopłciowych człowieka. Inwazja T. vaginalis następuje najczęściej w wyniku stosunku płciowego, może
nastąpić zarażenie pośrednie poprzez wspólnie używane przedmioty kąpielowe, bieliznę, a także w
ciepłych wodach solankowych. Może dotyczyć rodzącego się dziecka - zarażenie rzęsistkiem podczas
110
porodu (od matki z nieleczoną rzęsistkowicą). Możliwe są inwazje bezobjawowe, 4-6 krotnie częstsze u
mężczyzn. Inwazje rzęsistkiem mogą mieć charakter inwazji rodzinnych.
Zaznacz na rysunku: jądro, aksostyl, kinetosom, wici
c) Entamoeba gingivalis – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop – trofozoit
Kosmopolityczny pierwotniak o niepotwierdzonej patogenności, bytujący w jamie ustnej
człowieka (w przestrzeniach międzyzębowych, kieszonkach dziąsłowych i na migdałkach). Częściej
wykrywany jednak u ludzi ze zmianami błony śluzowej jamy ustnej, zapaleniem zatok przynosowych lub
migdałków podniebiennych.
Zaznacz na rysunku: jądro, kariosom, wodniczka pokarmowa
d) Enterobius vermicularis – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - osobnik dojrzały, jajo
Kosmopolityczny nicień, pasożyt jelita grubego, występujący głównie w regionach o klimacie
umiarkowanym. Rozprzestrzenianiu sprzyjają bliskie kontakty (np. w szkołach i grupach rodzinnych), a
także nieodpowiednia higiena osobista i społeczna. Zarażeniu i jego przewlekłemu utrzymywaniu się
sprzyjają autoegzoinwazja, retroinwazja, autoendoinwazja oraz możliwość przeniesienia jaj inwazyjnych
do organizmu człowieka ze środowiska drogą inhalacyjną. Enterobioza – to najczęstsza parazytoza u
dzieci w Polsce. Według oficjalnych danych (PZH), w latach 2007-2008 liczba zachorowań rocznie
wyniosła 5-6 tys. przy współczynniku zapadalności 13,5/100 tys. mieszkańców. Wydaje się jednak, że
faktyczna częstość zarażeń jest o wiele wyższa (badania dzieci w regionie lubelskim w okresie 19762000 potwierdziły obecność pasożyta u 40,5% dzieci).
Migracja ektopowa E. vermicularis może powodować inwazję żeńskich narządów płciowych –
ziarniniaki macicy, jajników i jajowodów oraz otrzewnej.
111
Zaznacz na rysunku: kształt, wielkość, przedni i tylny koniec ciała; jajo: kolor otoczki
e) Demodex spp. – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - osobnik dojrzały
Spośród ponad 100 różnych gatunków należących do rodzaju Demodex tylko dwa pasożytują u
człowieka - D. folliculorum i D. brevis. Nużeńce są ektopasożytniczymi pajęczakami bytującymi w
rejonach skóry szczególnie bogatych w gruczoły łojowe (nos, policzki, czoło, broda); mogą również
występować w przewodzie słuchowym zewnętrznym, na skórze klatki piersiowej lub okolic genitalnych.
Wzrost populacji nużeńców powyżej 5 osobników/cm2 prowadzi do pojawienia się objawów klinicznych.
Przy niewielkiej liczebności populacji pasożyta nużyca jest bezobjawowa; w postaci skąpoobjawowej
występują zmiany skórne, takie jak świąd, wypryski, okresowe ropne krostki, czerwone plamy oraz
podrażnienia oczu (uczucie łaskotania powiek); w nużycy objawowej - przewlekły stan zapalny skóry
twarzy, krosty i grudki zapalne, rozszerzenie naczyń krwionośnych skórnych, ropnie, swędzenie skóry
na policzkach, pod oczami i wokół nosa, a także przewlekły stan zapalny powiek, spojówek oraz obfite
wypadanie rzęs i brwi. Inwazje nużeńcem, często współistnieją z licznymi schorzeniami
dermatologicznymi (np. trądzik różowaty, trądzik grudkowo-krostkowy, pokrewne jednostki chorobowe).
Największy problem terapeutyczny stanowi demodekoza oczna. Nużeńce drażnią mechanicznie
cebulkę włosową, naczynia skóry powiek i mieszków włosowych, dochodzi do hiperplazji nabłonka i
powstaje charakterystyczny keratynowo-tłuszczowy mankiet u podstawy rzęsy, następuje zmiana
kierunku wzrostu rzęsy i ich wypadanie. D. brevis występujący na powiekach powoduje objawy
charakterystyczne dla zespołu suchego oka (uczucie suchości i obecności ciała obcego, „piasku” w oku,
nadmierne łzawienie, swędzenie, podrażnienie i zaczerwienienie oczu, nadwrażliwość na światło); może
dojść do zmętniania i guzowatych blizn rogówkowych skutkujących znaczną utratą wzroku. Bakteria
wyizolowana z przewodu pokarmowego nużeńca – Bacillus oleronius – produkuje białka antygenowe,
które powodują rozwój stanu zapalnego w tkance okołomieszkowej. Prewalencja D. folliculorum wzrasta
wraz z wiekiem żywiciela, jest najwyższa u osób po 60 r.ż. (w starczym wieku nawet do 90%); nie
stwierdza się inwazji u noworodków i małych dzieci.
Pasożyty rozprzestrzeniają się wraz z kurzem, poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą
lub przy użyciu wspólnych przyborów kosmetycznych, ręczników i ubrań. Jaja pasożyta szczególnie
łatwo przylegają do tłustych powierzchni, a następnie roztocza wnikają w pory skóry.
Zaznacz na rysunku: gnatostoma, podosoma z odnóżami, opistosoma, odnóża (4 pary)
112
f) Sarcoptes scabiei – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - samica
Kosmopolityczny pajęczak drążący kanały (do 15 mm długości) w zrogowaciałej warstwie
naskórka. Wywoływane przez świerzbowce zmiany to świerzb - choroba dobrze znana już w
starożytności. Obecnie na świecie zarażonych jest ok. 200 mln (WHO) ludzi; odsetek zarażonych
wynosi od 0,2% do 71% zależnie od statusu higienicznego i ekonomicznego oraz od klimatu. W 2017r.
świerzb został zaliczony do tzw. zaniedbanych chorób tropikalnyche (Neglected Tropical Diseases NTDs). Parazytoza stanowi istotny problem medyczny z powodu dużego rozpowszechnienia, ale
również ze względu na powikłania spowodowane intensywnym drapaniem się, powodujących zakażenia
bakteryjne, które mogą doprowadzić do posocznicy i infekcji narządowych.
W Polsce notuje się około 11 tys. przypadków/rok. Rozpoznanie potwierdzamy badaniem
mikroskopowym zeskrobin ze skóry i zawartości korytarzy („nory świerzbowcowe”) w obrębie wykwitów
skórnych. Transmisja pasożyta następuje najczęściej w wyniku kontaktu bezpośredniego, możliwa jest
także po kontakcie pośrednim (spanie w jednym łóżku, czy używanie tej samej odzieży). Roztocza
mogą przetrwać poza skórą żywiciela do 2 dni (metoda zwalczania - odłożenie bielizny i pościeli np. do
worków foliowych na 3-4 dni). Świerzbowce zwierzęce (np. psi) nie drążą korytarzy w skórze człowieka,
natomiast mogą powodować odczyny alergiczne.
Zaznacz na rysunku: odnóża - przylgi na przedstopiu pierwszych dwu par,
g) Pediculus humanus – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop – imago
Kosmopolityczny owad – stały pasożyt zewnętrzny człowieka. Jest wektorem dla bakterii:
riketsji duru epidemicznego (Rickettsia prowazekii), pałeczek gorączki okopowej (Bartonella quintana)
oraz krętków duru powrotnego (Borrelia recurrentis). Powoduje wszawicę głowy (pediculosis capitis) i
wszawicę odzieżową (pediculosis vestimenti). Pasożytuje głównie w okolicy skroniowej i potylicznej
głowy (na włosach widoczne są jaja – gnidy, nimfy i postacie dorosłe), nakłuwanie skóry przez owada
wywołuje świąd, drapanie się, powstawanie przeczosów i strupów. Duże znaczenie epidemiczne ma
zjawisko opuszczania przez owady ciała żywiciela przy temperaturze 40oC.
Współczynnik zapadalności na wszawicę (na 100 000 mieszkańców) w Polsce wzrósł z 1,39 w
2004r. do 6,96 w 2008 – ostatniego roku rejestracji danych.
Narysuj gnidy na włosach: sposób przytwierdzenia do włosa, kształt, wieczko
Narysuj: samicę
Zwróć uwagę na: kształt ciała, aparat gębowy, czułki, odnóża zakończone pazurami, odwłok, narząd
kopulacyjny u samca
113
h) Pthirus pubis – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - imago
Kosmopolityczny owad drażniący skórę, miejsca ukłucia widoczne przejściowo jako niebieskie
plamki; nie uczestniczy w transmisji riketsji. Może umiejscawiać się na rzęsach i być przyczyną
blepharitis – zapalenia powiek; może także powodować zapalenie spojówek.
Narysuj: gnidy na włosie
Zwróć uwagę na: kształt ciała, dorysuj aparat gębowy, odnóża zakończone pazurami/narządy chwytne,
i) Pulex irritans – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - imago
Owad kosmopolityczny żywiący się krwią człowieka oraz ssaków drapieżnych i sporadycznie
gryzoni; w rozwoju którego występuje przeobrażenie zupełne. Jest wektorem dla: riketsji duru
wysypkowego szczurzego (Rickettsia mooseri), pałeczki dżumy (Yersinia pestis), pałeczki tularemii
(Francisella tularensis) oraz bywa żywicielem pośrednim tasiemców: Dipylidium caninum, Hymenolepis
nana, Hymenolepis diminuta. Samce i samice odżywiają się krwią – ukłucia są dokuczliwe i wywołują
odczyny alergiczne.
Obok pchły ludzkiej na człowieku mogą pasożytować także gatunki zwierzęce: Ctenocephalides
canis – pchła psia, C. cati – pchła kocia i Xenopsylla cheopis – pchła szczurza dżumowa.
114
Zaznacz na rysunku: narząd gębowy kłująco-ssący, odnóża (3 pary), czułki, segmentację ciała
j) Cimex lectularius – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - imago
Owad kosmopolityczny najbardziej rozpowszechniony w krajach o klimacie umiarkowanym i
subtropikalnym. Bytuje przeważnie w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarskich; jest nocnym
pasożytem czasowym. Krwią człowieka oraz zwierząt żywią się samica, samiec i wszystkie stadia
nimfalne. Po ukłuciu pozostawia na skórze czerwone, swędzące plamki o nieregularnym kształcie.
Wydzielina gruczołów wonnych może powodować podrażnienia błon śluzowych i napady kaszlu. Nie
potwierdzono udziału pluskwy w transmisji chorobotwórczych drobnoustrojów.
Zaznacz na rysunku: narząd gębowy kłująco-ssący, odnóża (3 pary), czułki, zredukowane skrzydła,
segmentację ciała
2. Żywność jako źródło pasożytów człowieka.
a) Toxoplasma gondii – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - trofozoity
Pierwotniak kosmopolityczny, pasożytujący we wszystkich komórkach organizmu człowieka z
wyjątkiem erytrocytów. Głównym rezerwuarem T. gondii dla człowieka są cysty tkankowe (zawierające
bradyzoity) pasożyta w mięśniach i narządach miąższowych zwierząt rzeźnych, a także oocysty
wydalane z kałem kotowatych do środowiska. Możliwe jest zarażenie płodu tachyzoitami z organizmu
matki (toksoplazmoza wrodzona), poprzez transfuzję krwi i przeszczepy narządów. Człowiek w cyklu
rozwojowym jest żywicielem pośrednim stanowiąc jego ślepe ogniwo.
115
Toksoplazmoza nabyta występować może w różnych postaciach klinicznych: węzłowej, ocznej,
jako neurotoksoplazmoza, toksoplazmoza kobiet ciężarnych oraz osób z obniżoną odpornością. Obraz
kliniczny toksoplazmozy wrodzonej jest zróżnicowany i uzależniony od okresu ciąży, w którym nastąpiło
zarażenie płodu.
Zaznacz na rysunku: jądro
Zwróć uwagę na: kształt komórek
Taenia spp.– obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop; porównanie T. saginata i T. solium
Kosmopolityczne tasiemce, pasożyty człowieka, bytujące jako dojrzałe postacie w jelicie
cienkim (tenioza), oraz w przypadku Taenia solium – także w tkance podskórnej, mięśniach
szkieletowych, mięśniu serca, gałce ocznej, mózgu, płucach, narządach jamy brzusznej. W
różnicowaniu diagnostycznym obu gatunków uwzględnia się budowę proglotydów macicznych. Jaja obu
gatunków nie wykazują różnic morfologicznych (embriofor z onkosferą).
b) Taenia saginata
Narysuj/opisz: jajo,
Opisz larwę: w mięsie wołowym
Zaznacz: charakterystyczne narządy czepne (skoleks)
Zaznacz: liczbę odgałęzień pierwotnych macicy (proglotyd maciczny)
c) Taenia solium
Narysuj/opisz: jajo,
Opisz: larwę w mięsie wieprzowym
Zaznacz: charakterystyczne narządy czepne (skoleks)
Zaznacz: liczbę odgałęzień pierwotnych macicy proglotyd maciczny)
116
d) Trichinella spiralis – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop - larwa w mięśniu żywiciela
Źródło zarażenia dla człowieka to surowe, niedogotowane mięso (świni, dzika, konia,
niedźwiedzia, nutrii). Dojrzałe pasożyty rozwijają się w jelicie cienkim żywiciela z połkniętych larw w
ciągu 3 dni; w 5. dobie od zarażenia samice rodzą żywe larwy bezpośrednio do naczyń chłonnych i
krwionośnych, które osiedlają się ostatecznie wyłącznie w komórkach mięśni poprzecznie
prążkowanych. Dalszy rozwój pasożyta jest możliwy jedynie w przypadku zjedzenia larw zawartych w
tkance mięśniowej przez nowego żywiciela. Przebieg trichinellozy zależy od wielu czynników, możliwa
jest zarówno postać bezobjawowa, jak również bardzo ciężka kończąca się śmiercią. W fazie ostrej
włośnicy obserwuje się: gorączkę, obrzęki wokół oczu i często twarzy, wylewy dospojówkowe,
wybroczyny do łożysk podpaznokciowych tzw. drzazgi podpaznokciowe, bóle mięśniowe.
Zaznacz na rysunku: torebkę łącznotkankową, narysuj larwy
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data………………………………
Ilość punktów………………………..
117
REPOZYTORIUM
Tabela 1. Biologia pasożytniczych owadów i pajęczaków
gatunek pasożyta
rodzaj pasożytnictwa,
stadium pasożytnicze
aparat gębowy,
odżywianie się
Pediculus humanus
owady
Pthirus pubis
Pulex irritans
Cimex lectularius
pajęczaki
Demodex spp
Sarcoptes scabiei
Tabela 2. Charakterystyka pasożytów
tasiemce
pierwotniaki
pasożyt
droga zarażenia/
źródła inwazji
forma
inwazyjna
forma
diagnostyczna
zajmowany
narząd
materiał pobierany
do badań
parazytologicznych
Toxoplasma
gondii:
Taenia
saginata
Taenia
solium
nicienie
Enterobius
vermicularis
Trichinella
spiralis
118
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Podaj definicję pojęcia:
Toksyna botulinowa
Enterotoksyna
SBI ( soybean inhibitor)
Tetrodotoksyna
2. Połącz typ dermatomykozy z najczęstszym czynnikiem etiologicznym:
1 grzybica odzwierzęca (psy, koty)
2 grzybica skóry gładkiej (odmiana
międzypalcowa), stopa mokasynowa
/stopa atlety
3 grzybica owłosionej skóry brody
1
2
3
A
B
Trichophyton rubrum
Epidermophyton
flocossum
C
Microsporum canis
3. Podaj nazwę gatunkową i stadium rozwojowe pasożytów widocznych na zdjęciach:
4. Drążący skórę pasożyt rozprzestrzeniający się głównie w dużych skupiskach ludzi o niskim poziomie
higieny to:
A. Pulex irritans;
B. Sarcoptes scabiei; C. Ixodes ricinus;
D. Pediculus humanus.
5. Typowym dermatofitem antropofilnym jest: A. Epidermophyton floccosum; B. Microsporum canis;
C. Microsporum gypseum; D. Trichophyton mentagrophytes var. granulosum.
6. Czynnikiem etiologicznym cysticerkozy jest:
C. Giardia intestinalis; D. Taenia solium.
A. Diphylobothrium latum;
B. Taenia saginata;
7. Surowe/niedogotowane mięso wołowe może być źródłem zarażenia: A. Taenia solium;
saginata; C. Echinococcus granulosus;
D. Diphyllobothrium latum.
8. Organizm przedstawiony na zdjęciu może być żywicielem następujących pasożytów:
B. 1, 3, 4;
C. 1, 4, 5;
D. 2, 3, 4.
B.Taenia
A. 1, 2, 5;
119
1. Hymenolepis nana;
2. Toxocara cati;
3. Dipylidium caninum;
4. Hymenolepis diminuta;
5. Diphyllobothrium latum;
6. Taenia solium.
LITERATURA
1. Błaszkowska J., Ferenc T., Kurnatowski P. (red.). 2017. Zarys parazytologii medycznej.
Edra Urban&Partner, Wrocław.
2. Kurnatowska A., Kurnatowski P. (red.). 2018. Mykologia medyczna. Edra Urban&Partner,
Wrocław.
3. Klaassen C.D,Watkins J.B.( 2014). Redakcja wydania I polskiego: Zielińska-Psuja B.,
Sapota A. Podstawy toksykologii. MedPharma,, Wrocław.
120
Część
Biologia molekularna z elementami biotechnologii
Ćwiczenie 1
Temat: Mikrobiota człowieka i czynniki wpływające na jej modyfikację
Doświadczenia
1. Ocena zróżnicowania mikrobioty człowieka - posiew wymazu z jamy ustnej oraz do wyboru
ucha, nosa, skóry na podłoże mikrobiologiczne (agar odżywczy i agar Sabourauda)
2. Oszacowanie żywotności drobnoustrojów probiotyku i/lub produktu fermentowanego przed i po
inaktywacji z kwasem solnym
3. Ocena wpływu wybranych produktów spożywczych na żywotność drobnoustojów mlekowych i
probiotycznych
4. Ocena obecności składników stabilizujących w produktach mleczarskich wytwarzanych
przemysłowo/komercyjnych (określanych jako „naturalne”), w produktach probiotycznych i
fermentowanych
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Biotechnologia – podstawowe pojęcia i definicje; podział biotechnologii. Probiotyki, prebiotyki, synbiotyki
– definicja, funkcja, skład, udział w regulacji homeostazy organizmu, działanie prozdrowotne. Żywność
funkcjonalna – definicja, rodzaje, przykłady, działanie prozdrowotne.
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Mikrobiom człowieka – definicja, kształtowanie, funkcje; metabolom, mikrobiota, metagenom; interakcje
między mikrobiotą a organizmem człowieka. Wpływ mikrobioty na zachowanie homeostazy. Zaburzenia
w funkcjonowaniu mikrobiomu – dysbioza (przyczyny i skutki dla organizmu człowieka).
Mikrobiom jelita – funkcjonowanie, rola, interakcje z organizmem gospodarza, udział w utrzymaniu
homeostazy. Udział mikrobiomu w patogenezie wybranych chorób. Oś jelitowo-mózgowa – zasada
funkcjonowania, regulacja stanu zdrowia i choroby. Udział mikrobiomu w patogenezie wybranych
chorób metabolicznych (otyłości, cukrzycy), immunologicznych (reumatoidalne zapalenie stawów),
neurologiczno-psychiatrycznych (autyzm, schizofrenia, depresja). Udział mikrobioty w procesach
uczenia się.
121
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Mikrobiota człowieka
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka jest uzależnione nie tylko od materiału
genetycznego i homeostazy procesów fizjologicznych, ale także od równowagi pomiędzy organizmem a
zasiedlającymi go mikroorganizmami.
Wszystkie mikroorganizmy zasiedlające organizm człowieka określane są jako mikrobiota i
mogą do nich należeć: bakterie (najliczniejsza grupa: 10-100 miliardów komórek), Archeobacteria,
wirusy – w tym bakteriofagi i wirusy olbrzymie oraz grzyby, które stanowią 0,1% i pełnią istotną rolę w
utrzymaniu równowagi mikrobiologicznej. Z tego powodu organizm człowieka traktuje się jako swoisty
ekosystem zamieszkały przez liczne drobnoustroje. Wszystkie mikroorganizmy razem z ich materiałem
genetycznym i produktami metabolizmu określane są jako mikrobiota. W pewnych ujęciach przyjmuje
się rozróżnienie pojęć mikrobiota i mikrobiom, ten pierwszy termin stosując do zespołu organizmów, a
drugi do zespołu ich genomów. Genomy wszystkich mikroorganizmów (złożone z genoforu i plazmidów)
w organizmie człowieka składają się z ~3,3 mln genów, przy czym aż w 80-90% różnią się u
poszczególnych osób, natomiast genom człowieka zawiera tylko ~22000 genów (w 99,9% identyczny u
wszystkich ludzi). Zespół genów mikroorganizmów wraz z materiałem genetycznym człowieka określany
jest terminem metagenom.
Dynamika mikrobioty
W rozwoju osobniczym człowieka następują dynamiczne zmiany struktury mikrobioty. Organizm
noworodka jest zasiedlany już w trakcie porodu, przy czym w pierwszych 20 minutach życia skład
mikrobioty skóry przypomina skład gatunkowy mikrobioty dróg rodnych matki (poród naturalny) lub
skóry matki (cesarskie cięcie), następnie na jego skórze osiedlają się paciorkowce (Streptococcus
salivarius, S. mitis, S. oralis), a w przewodzie pokarmowym względne beztlenowce (Esherichia coli,
Enterococcus feacalis). Proces ten jest uzależniony od czynników genetycznych, rodzaju porodu, wieku
ciążowego, warunków środowiskowych, stosowanej diety. Dojrzały mikrobiom (szczególnie mikrobiom
jelita) kształtuje się około 2 roku życia dziecka, w tym okresie przypomina składem mikrobiotę osób
dorosłych.
Do niedawna uważano, że łożysko jest narządem sterylnym i że kolonizacja organizmu
noworodka następuje dopiero w trakcie porodu. W badaniach z wykorzystaniem NGS wykazano
obecność bakterii w płynie owodniowym, a także w warstwie podstawowej łożyska. Stwierdzono
również obecność bakterii w smółce (łac. meconium) - głównie z rodziny Enterobacteriaceae
(Escherichia spp. czy Enterobacter spp.), oraz bakterii produkujących kwas mlekowy Lactobacillus spp.,
Leuconostoc spp., Enterococcus spp., i Lactococcus spp.
Na każdym etapie życia osobniczego na strukturę i liczebność mikrobioty wpływają czynniki
środowiskowe takie jak: styl życia czy dieta: żywienie w okresie niemowlęcym, składniki pokarmowe u
dzieci, niedożywienie itp., stosowanie antybiotyków w leczeniu chorób infekcyjnych lub stan fizjologiczny
organizmu. W populacji osób dorosłych w skład mikrobioty wchodzą mikroorganizmy należące do
bardzo wielu gatunków, których liczebność jest względnie stała. Największa liczbę jednostek
taksonomicznych (najliczniejsza ontocenoza) stwierdzono w przewodzie pokarmowym człowieka, choć
poszczególne jego odcinki różnią się składem ilościowym i jakościowym mikroorganizmów. Najbardziej
liczebną w taksony ontocenozę stanowi jelito grube (1011-1012 CFU/g treści jelitowej).
Rola mikrobioty w funkcjonowaniu organizmu człowiek
Mikrobiota reaguje na sygnały chemiczne i fizyczne pochodzące od makroorganizmu, takie jak
dostępność substratów pokarmowych czy pH produktów metabolizmu gospodarza. Z drugiej strony
mikroorganizmy mogą regulować ekspresję genów gospodarza, decydując o licznych procesach
122
fizjologicznych organizmu. Naturalna mikrobiota odgrywa więc znaczącą rolę w funkcjonowaniu
organizmu człowieka. Tworzy konkurencję dla patogenów oraz działa przeciwdrobnoustrojowo przez
produkcję bakteriocyn i nadtlenku wodoru. Odpowiada za stymulację układu immunologicznego poprzez
produkcję inwazyn i impedyn oraz pobudza produkcję interleukin: m.in. IL-17, IL-22 i IL -23 przez
leukocyty, a także reguluje dojrzewanie limfocytów typu Th.
Mikrobiota jelitowa stymuluje proliferację komórek nabłonka jelita. Bierze udział w
trawieniu/rozkładzie węglowodanów (np. laktozy, błonnika-celulozy), białek (np. kazein), kwasów
tłuszczowych (np. cholesterol), bierze udział w syntezie witamin (np. grupa B, K), wspomaga absorpcję
soli mineralnych. Mikrobiom jelita reguluje ruchy perystaltyczne jelita. Ze względu na fakt, ze prawidłowy
mikrobiom jest elementem bariery jelitowej, wspiera procesy trawienne, reguluje pH wewnętrznego
środowiska makroorganizmu, reguluje funkcje immunologiczne oraz produkuje związki odżywiające
komórki nabłonkowe jelit (np. maślan).Pomaga także regulować przepuszczalność nabłonka jelit.
Mikrobiom przewodu pokarmowego uczestniczy w usuwaniu toksyn i substancji potencjalnie
kancerogennych zawartych w żywności. Drobnoustroje jelitowe wykazują różną zdolność wiązania i/lub
rozkładu związków kancerogennych, mutagennych i genotoksycznych. Dla przykładu, bakterie kwasu
mlekowego mają zdolność wiązania kancerogenów oraz indukują enzymy biorące udział w ich
metabolizmie ( np. Lactobacillus spp. rozkłada nitrozaminy – związki mutagenne zawarte z peklowanym
mięsie i wędzonych rybach). Jednak z drugiej strony w wyniku przemian metabolicznych, indukowanych
przez mikrobiotę jelitową mogą powstać substancje toksyczne czy rakotwórcze. Niektóre gatunki E.coli,
Clostridium perfringens, Bacterioides fragilis czy Enterococcus faecalis za pośrednictwem enzymów
fekalnych β-glukuronidazy i β-glukozydazy rozkładają glikozydy do aglikonów. Enterococcus faecalis
produkuje nadtlenki uszkadzajace DNA. Dowiedziono, że E. faecalis może powodować także
zatrzymanie cyklu komórkowego oraz nieprawidłową segregację chromosomów w komórkach nabłonka
jelita grubego. Z kolei Bacteroides fragilis została powiązana z występowaniem raka jelita grubego,
poprzez jej zdolność do wytwarzanie toksycznej, ciepłowrażliwej metaloproteinazy cynkowej (toksyna
BFT) - co ma związek z zaburzeniem cyklu komórkowego i aktywacją onkogenów.
Karcynogeny powstające lub przekształcane w jelicie grubym przez mikroorganizmy jelitowe to
głównie fenole, krezole, indole, skatole, aglikony flawonoidowe, barwniki azowe.Mikroorganizmy jelitowe
mogą enzymatyczne aktywować związki prokarcynogenne – tj. związki rakotwórcze wymagające
wstępnej aktywacji metabolicznej, które dostają się do organizmu wraz z dietą. Mogą także
metabolizować substancje endogenne do karcynogenów lub promotorów (związków o aktywności
promującej powstawanie nowotworu).
Wyniki wielu badań wskazują, że nadmierne stosowanie antybiotyków we wczesnym okresie
życia, a tym samym nieprawidłowy rozwój mikrobioty, może w życiu dorosłum mieć wpływ m.in. na
wystąpienie chorób przewlekłych. Dodatkowo wykazano, że zaburzenia w składzie i funkcji
drobnoustrojów - czyli stan dysbiozy - można powiązać z rozwojem wielu schorzeń u człowieka (np. z
niswoistym zapaleniem jelit, zespołem jelita drażliwego, rakiem jelita grubego, chorobami alergicznymi,
cukrzycą, otyłością czy nawet autyzmem), choć zaburzenia jakościowe i ilościowe mikrobioty stanowią
jeden z wielu czynników etiologicznych tych chorób. We wszystkich przypadkach dysbiozy, nie
udokumentowano jej związku przyczynowo-skutkowego z ich rozwojem.
Skład mikrobioty
W poszczególnych częściach organizmu człowieka stwierdzono różną liczbę i skład gatunkowy
mikroorganizmów stanowiących naturalną mikrobiotę. Na powierzchni skóry i błony śluzowej (jamy
ustnej, dróg moczowo-płciowych, przewodu pokarmowego itp.) tworzą one zwartą strukturę - biofilm.
Jednym z naturalnie występujących biofilmów w organizmie człowieka jest płytka nazębna.
Do dobrze poznanych ontocenoz w organizmie człowieka należy mikrobiota skóry. Jest ona
zróżnicowana w zależności od części ciała: miejsca o wyższej temperaturze i większej wilgotności (np.
pachwiny, pachy) zasiedlają pałeczki Gram- i Staphylococcus aureus, rejony obfite w gruczoły łojowe
123
(np. skóra twarzy, pleców, klatki piersiowej) zasiedlają bakterie Propionibacterium spp., Staphylococcus
spp. oraz grzyby z rodzaju Malassezia, natomiast rejony suche (np. przedramię) obfitują w βProteobacteria i Flavobacteriales. Wśród gatunków komensalnych można wyróżnić mikrobiotę
autochtoniczną, czyli prezentowaną głównie przez Staphylococcus epidermidis i inne gronkowce
koagulazo-ujemne, Acinobacteria (Corynebacterium, Brevibacterium, Propionibacterium, Micrococcus)
oraz mikrobiotę allochtoniczną (przejściową), do której należą m. in. potencjalnie chorobotwórcze
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i Pseudomonas aeruginosa. Negatywy wpływ na stan
mikrobioty mogą mieć:
 czynniki endogenne:
- zaburzenia funkcjonowania pęcherzyka żółciowego,
- niedobór kwasu żołądkowego,
 dieta :
- bogata w cukier i tłuszcze,
- bogata w wysoko przetworzone produkty, zawierające konserwanty i toksyny
przemysłowe,
- uboga w błonnik,
 leki:
- antybiotyki,
- środki przeczyszczające,
- leki antykoncepcyjne,
 infekcje grzybicze i bakteryjne jelit,
 wysoki poziom stresu.
Modyfikacje mikrobioty
Obecnie coraz częściej w leczeniu chorób człowieka wykorzystuje się różne metody modyfikacji
mikrobioty, m. in. przeszczepianie mikrobioty jelitowej (ang. fecal microbiota transplantation, FMT)
(tabela 1). Procedura FMT polega na przeniesieniu kału zdrowego dawcy do przewodu pokarmowego
biorcy, głównie w formie przyjmowanych doustnie zamrożonych kapsułek, choć treść kałowa może być
również podawana do dwunastnicy przy wykorzystaniu endoskopu.
Tabela 1. Przykłady skuteczności zastosowania przeszczepiania mikrobioty jelitowej (FMT) u osób z dysbiozą jelitową (wg.
Skonieczna-Żydecka et al. 2017).
Kliniczne zastosowanie przeszczepiania mikrobioty jelitowej
Skuteczność potwierdzona w randomizowanych
Skuteczność potwierdzona przy zdiagnozowaniu (
badaniach klinicznych
opisy przypadków w literaturze)
Zakażenia Clostridioides difficile*
Choroba Parkinsona
Choroba Leśniowskiego-Crohna
Dystonia miokloniczna
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego^
Fibromialgia
Cukrzyca typu 1
Małopłytkowość samoistna u pacjenta z wrzodziejącym
Insulinooporność/cukrzyca typu 2
zapaleniem jelita
Stwardnienie rozsiane (SM)
Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Czynnościowe zaburzenia jelit
Zespół jelita nadwrażliwego (IBS)
Zespół metaboliczny
Zespół przewlekłego zmęczenia
*rekomendacja kliniczna (ESCMID = European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ) w
przypadku zakażenia opornego na standardowe leczenie
^ skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych, rekomendacja w toku
124
W ostatnich latach na całym świecie prowadzone są liczne badania nad metodami diagnostyki
w kierunku dysbiozy w przewodzie pokarmowym m. in. u pacjentów z cukrzycą, chorobą
Leśniowskiego-Crohna i innymi chorobami związanymi ze stanem zapalnym błony śluzowej jelita.
Możliwe jest określenie składu gatunkowego mikrobioty w badaniach kału prowadzonych z
zastosowaniem zaawansowanych metod molekularnych, np. wykrywanie 16S rRNA metodą qPCR
(metoda omówiona w rozdziale Diagnostyka mykologiczna i parazytologiczna) czy analiza składu
mikrobioty metodą NGS. Eksperymentalnie prowadzone są także badania nad zaburzeniem składu
jakościowego mikrobioty jelitowej w oparciu o wykrywanie materiału genetycznego i metabolitów
drobnoustrojów (np. kwas masłowy, kwas mlekowy), które mogą przenikać do krwi w przypadku
zwiększenia przepuszczalności ściany jelita w wyniku dysbiozy.
Probiotyki
Innym sposobem modyfikacji własnej mikrobioty przewodu pokarmowego jest stosowanie
probiotyków, czyli żywych mikroorganizmów, które wywierają korzystny efekt na zdrowie poprzez
ilościowy i jakościowy wpływ na mikrobiotę jelitową i/lub modyfikację układu immunologicznego (WHO
2004). Do najczęściej stosowanych probiotyków zaliczane są bakterie z rodzaju: Lactobacillus i
Bifidobacterium oraz Saccharomyces boulardii. Większość gatunków probiotycznych jest także
wykorzystywana w technologii żywności.
Liczebność drobnoustrojów probiotycznych wskazywana przez wielu producentów probiotyków
to wskaźnik istotny, choć niewiele mówiący o biofunkcjonalności danego produktu. Istotnym jest aby
żywe, aktywne wyselekcjonowane szczepy drobnoustrojów wytwarzały metabolity i aktywne związki o
udowodnionych właściwościach prozdrowotnych.
Do prozdrowotnych efektów działania probiotyków na organizm człowieka należy:
 korzystna modyfikacja mikrobioty jelita,
 poprawa trawienia laktozy (zmniejszanie objawów nietolerancji laktozy),
 zmniejszanie ryzyka otyłości,
 obniżenie stężenia cholesterolu we krwi,
 aktywacja odpowiedzi immunologicznej (swoistej i nieswoitsej),
 zapobieganie zaparciom,
 skrócenie czasu trwania biegunek rotawirusowych i o innej etiologii,
 wzrost przyswajalności składników pokarmowych i absorpcji składników mineralnych,
 obniżanie aktywności enzymów fekalnych,
 ochrona przed nowotworami jelita grubego,
 detoksykacja karcynogenów,
 hamowanie wzrostu i translokacji patogenów, redukcja ryzyka infekcji jelitowych,
 hamowanie nawracających infekcji grzybiczych.
Do immunomodulacyjnego działania probiotyków można zaliczyć:
 podwyższanie stężenia cytokin:np. IFNγ, TNFα oraz IL-6
 zwiększenie liczby i funkcji limfocytów T regulatorowych oraz stężenia cytokin: IL-10 i TGFβ,
 wzrost ilości czynników przeciwzapalnych i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (ang.
short-chain fatty acids, SCFA); zmniejszanie nacieków zapalnych,
 aktywację komórek fagocytujących patogeny i produkcję bakteriocyn, obniżenie adhezji
patogenów do błony śluzowej i nabłonka,
 obniżanie stężenia cytokin: IL-4, IL-5, IL-1,
125
 wzmocnienie bariery nabłonkowej i wzrost poziomu ekspresji białek, zmniejszenie translokacji
bakteryjnej,
 wzrost poziomu wydzielniczych IgA,
 wzrost stężenia IgG, obniżenie stężenia IgE.
Udowodniono prozdrowotne działanie pałeczek kwasu mlekowego, polegające na:
 hamowaniu rozwoju i namnażania się bakterii chorobotwórczych,
 ułatwianiu trawienia i wchłaniania substancji odżywczych (m. in. witamin i soli mineralnych),
 przyspieszaniu pasażu jelitowego (zapobieganie wzdęciom i zaparciom),
 udziału w trawieniu mleka i jego przetworów (m. in. kazeiny i laktozy),
 immunostymulacji (pobudzanie układu immunologicznego), immunomodulacji (stymulacja
układu immunologicznego, mająca na celu regulację odpowiedzi immunologicznej),
 syntezie witamin,
 utrzymaniu odpowiedniego pH w świetle przewodu pokarmowego.
Modyfikację mikrobioty za pomocą stosowania probiotyków coraz częściej uznaje się w
postępowaniu terapeutycznym w chorobach czynnościowych, szczególnie w zespole jelita
nadwrażliwego (IBS). Potwierdzono też skuteczność probiotykoterapii w leczeniu zakażenia
Helicobacter pylori, czy w przypadku biegunki wywołanej zakażeniem Clostridium difficile, podkreślając
poprawę tolerancji stosowanej antybiotykoterapii. Wykazano, że obserwowana poprawa tolerancji
leczenia ma związek z obniżaniem ryzyka działań niepożądanych antybiotykoterapii. Zaleca się jednak,
by konkretne szczepy probiotyczne wybierać tylko na podstawie wykazanej skuteczności klinicznej.
Najlepiej udokumentowane działanie wykazano dla Saccharomyces boulardii, gatunku z grupy
drożdżaków, które posiadają właściwości przywracające prawidłowy skład mikrobioty jelitowej.
Prebiotyki
Możliwe jest podawanie samodzielnie lub razem ze szczepami probiotycznymi składników
pokarmowych, które modulują zespół mikroorganizmów jelitowych i tym samym korzystnie wpływają na
zdrowie gospodarza. Takie składniki określa się jako prebiotyki; należą do nich między innymi: inulina,
celuloza, oligofruktoza. Preparaty zawierające jednocześnie mikroorganizmy probiotyczne i prebiotyk są
określane jako synbiotyki. Udowodniono, że stosowanie synbiotyków zwiększa aktywność bakterii
probiotycznych i skuteczniej reguluje skład naturalnej mikrobioty jelita. Składnik prebiotyczny
pozytywnie reguluje aktywność mikrobioty jelitowej i podanego szczepu probiotycznego, jednocześnie
szczep probiotyczny stymuluje mikroorganizmy komensalne (rycina 1).
Rycina 1. Interakcje między probiotykami/prebiotykami a składem i aktywnością mikrobioty jelitowej.
126
Zastosowanie szczepów probiotycznych jako formy profilaktyki jest najczęściej stosowane w
trakcie i po terapii antybiotykami przeciwbakteryjnymi. Jednak jak wskazują liczne doniesienia
probiotyki, prebiotyki i synbiotyki mają znacznie więcej zastosowań praktycznych.
Trwają również liczne badania nad poszukiwaniem nowych substancji, które mogłyby zostać
wykorzystane jako prebiotyki. Powinny one spełniać określone kryteria: nie ulegać trawieniu przez
endogenne enzymy gospodarza, stanowić selektywny substrat dla jednej lub ograniczonej liczby
komensalnych szczepów bakterii bytujących w okrężnicy, a produkty ich rozkładu przez bakterie jelitowe
powinny obniżać pH treści pokarmowej. Prebiotyki powinny jednocześnie stymulować wzrost i
aktywność korzystnej dla zdrowia mikrobioty przewodu pokarmowego oraz wywoływać korzystne dla
gospodarza skutki miejscowe w świetle przewodu pokarmowego lub efekty układowe. Podstawową
cechą prebiotyków musi być znana i udokumentowana budowa chemiczna oraz łatwość uzyskania ich
na skalę przemysłową.
Najbardziej znaną substancją prebiotyczną jest inulina – polisacharyd, węglowodan z grupy
fruktanów, zbudowany z reszt fruktozowych połączonych wiązaniami β-(2,1)-glikozydowymi. W dużych
ilościach inulina może występować w świeżej masie roślinnej, co przekłada się na jej łatwe
pozyskiwanie oraz wprowadzenie do diety człowieka:
 bulwa topinamburu – 14-20%,
 korzeń cykorii – 15-20%,
 łodyga agawy – 15-20%,
 główka czosnku – 9-16%,
 liście mniszka lekarskiego – 12-15%,
 por – 3-10%,
 pędy kwiatowe karczocha – 3-10%,
 cebula – 2-6%,
 korzeń łopianu – 3,5-4%,
 ziarno jęczmienia – 0,5-1,5%,
 ryż – 0,5-1%,
 banan – 0,3-0,7%.
Żywność funkcjonalna
Probiotyki i prebiotyki zaliczane są do tzw. żywności funkcjonalnej. Może ona być zdefiniowana
jako żywność o naukowo udowodnionym wpływie na stan fizjologiczny organizmu i udowodnionych
korzyściach zdrowotnych (efekt żywieniowy). Żywność taka, podobna do konwencjonalnej, posiada
składniki powodujące poprawę jednej lub więcej funkcji organizmu człowieka, wpływa korzystnie na stan
zdrowia i samopoczucie i/lub ma zdolność ograniczania ryzyka rozwoju chorób przewlekłych. Można
wyróżnić kilka typów żywności funkcjonalnej:
 ze względu na sposób oddziaływania fizjologicznego w organizmie:
- żywność zmniejszającą ryzyko chorób krążenia, chorób nowotworowych czy
osteoporozy,
- żywność regulującą właściwe funkcjonowanie przewodu pokarmowego,
- żywność przeznaczoną dla osób obciążonych stresem;
 ze względu na przeznaczenie:
- dla sportowców,
- kobiet w ciąży,
- niemowląt,
- młodzieży w okresie dojrzewania,
- osób w starszym wieku;
 ze względu na typy produktów:
127
- żywność naturalną – bogatą w określony składnik odżywczy,
- żywność wzbogaconą, w której składniki prozdrowotne zostały dodane,
- żywność wolną od czynników antyżywieniowych.
Możliwe jest zastosowanie żywności funkcjonalnej, o aktywności obniżającej poziom lipidów, w
zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia. Taka żywność powinna obniżać poziom cholesterolu,
wzmacniać układ odpornościowy i przywracać właściwe działanie układu pokarmowego.
Produkcja żywności funkcjonalnej polega na wzbogacaniu środków spożywczych w substancje
bioaktywne lub/oraz eliminacji związków niepożądanych, lub na stosowaniu ich zamienników, np.
tłuszczu.
Do najczęściej spotykanych tego typu produktów należą fermentowane produkty mleczne lub
zawierające dodatek bakterii probiotycznych, tłuszcze do smarowania pieczywa zawierające estry
fitosteroli i fitostanoli, napoje wzbogacone o zawartość witamin A, C i E lub wapń i magnez, wołowina
wzbogacona w skoniugowany kwas linolowy (CLA), jaja wzbogacone w wielonienasycone kwasy
tłuszczowe z rodziny n-3. Przykładem żywności funkcjonalnej może być produkt wzbogacony w wapń i
hamujący rozwój osteoporozy lub produkt zawierający zwiększoną ilość błonnika, co może
przeciwdziałać rozwojowi nowotworu jelita grubego (tabela 2).
Tabela 2. Główne grupy składników żywności funkcjonalnej (opracowanie własne).
Składniki
żywności
funkcjonalnej
Probiotyki
Przykłady
Bakterie kwasu mlekowego,
Bifidobacterium spp.
Prebiotyki
Oligosacharydy (frukto-, galakto-,
ksylo-) skrobia i pektyny
Witaminy
Kwas foliowy, B6, B12, D, K
Minerały
Wapń, magnez, cynk
Przeciwutleniacze
Tokoferole (np. witamina E),
witamina C, karotenoidy,
flawonoidy, polifenole zielonej
herbaty
Tripeptydy pochodzące z białek
mleka (kazeiny, β-laktoglobuliny i
α-lakto-albuminy)
Omega-3 kwasy tłuszczowe, GLA,
CLA
Proteiny, peptydy
i aminokwasy
Kwasy
tłuszczowe
Fitozwiązki
Fitosterole, β-glukan,
izoflawonoidy, ligniny
Korzyści zdrowotne
Regulują mikrobiotę jelitową, zmniejszają objawy
biegunki/ zaparć, wzmacniają układ immunologiczny,
obniżają poziom cholesterolu, zmniejszają ryzyko
rozwoju choroby jelita grubego i nowotwory
Korzyści zdrowotne podobne jak probiotyków, ale
również podwyższają absorpcję wapnia i magnezu
(zmniejszają osteoporozę)
Zmniejszają ryzyko chorób układu sercowonaczyniowego oraz osteoporozy
Obniżają ryzyko osteoporozy, wzmacniają układ
immunologiczny
Zmniejszają ryzyko miażdżycy i rozwoju
nowotworów, obniżają tlenowe uszkodzenia DNA i
opóźniają procesy starzenia, wykazują działanie
przeciwzapalne
Obniżają ciśnienie krwi i mogą wpływać na funkcje
fizjologiczne i psychiczne
Obniżają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i
nowotworowych, łagodzą symptomy zapalenia
stawów oraz problemy klimakteryczne
Obniżają poziom cholesterolu oraz regulują
gospodarkę hormonalną podczas menopauzy
128
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIADCZENIA
1. Ocena zróżnicowania mikrobioty człowieka - posiew wymazu z jamy ustnej oraz do wyboru
ucha, nosa, skóry na podłoże mikrobiologiczne (agar odżywczy i agar Sabourauda)
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- sterylna wymazówka,
- podłoże mikrobiologiczne na szalce Petriego (agar odżywczy lub agar Sabourauda),
Sprzęt i aparatura:
- cieplarka.
Protokół doświadczenia:
1. Sterylnymi wymazówkami pobrać wymaz z powierzchni błony śluzowej jamy ustnej oraz do wyboru
ucha, nosa, skóry
2. Nanieść pobrany materiał biologiczny na powierzchnię jałowego podłoża mikrobiologicznego.
3. Płytki inkubować w temperaturze 37°C przez 24-48h.
4. Makroskopowo ocenić liczbę i cechy morfologiczne uzyskanych kolonii (opisać: kształt, barwę,
połysk, odbarwienie/zabarwienie podłoża).
Wyniki: odczytujemy na ćwiczeniach numer 7
2. Oszacowanie żywotności drobnoustrojów probiotyku i/lub produktu fermentowanego przed i
po inaktywacji z kwasem solnym
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- preparat probiotyczny lub produkt fermentowany (jogurt, kefir, kiszonka, mleko itp.),
- 1% kwas solny,
- sól fizjologiczna,
- barwnik - błękit metylenowy.
Sprzęt i aparatura:
- probówki,
- pipety pasterowskie,
- ezy (jednorazowe),
- szkiełka podstawowe i nakrywkowe,
- mikroskop.
129
Protokół doświadczenia:
1. Przygotować zawiesinę preparatu probiotycznego w soli fizjologicznej (1 kapsułka w 5 ml soli
fizjologicznej. Produkt fermentowany nie wymaga rozcieńczenia).
2. Do dwóch opisanych (kontrola, eksperyment) probówek dodać po 1 ml badanego produktu.
3. Z probówki kontrolnej pobrać ezą produkt i nanieść do kropli soli fizjologicznej na szkiełku
podstawowym. Dodać kroplę błękitu metylenowego. Preparat zamknąć szkiełkiem nakrywkowym. Pod
mikroskopem, pow. 100 i 400x. oszacować liczebność i żywotność komórek bakteryjnych (komórki żywe
– niewybarwione, komórki martwe – zabarwione na intensywny niebieski kolor).
4. Do probówki eksperymentalnej dodać 1 ml 1% kwasu solnego (uzyskujemy stężenie 0,5% - takie jak
w treści żołądkowej). Inkubować co najmniej 10 min.
5. Z probówki eksperymentalnej wykonać ezą preparat bezpośredni barwiony błękitem metylenowym.
Obserwować pod mikroskopem, pow. 100 i 400x.
6. Ocenić stosunek liczby komórek żywych (niewybarwionych) do martwych (wybarwionych) w
warunkach kontrolnych i po inaktywacji z kwasem solnym.
Wyniki:
Wnioski:
Wnioski:
3. Ocena wpływu wybranych produktów spożywczych na żywotność drobnoustojów mlekowych
i probiotycznych
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- preparat probiotyczny lub produkt fermentowany (jogurt, kefir, kiszonki, mleko itp.),
- badany produkt – sok owocowy, kawa, mleko itp.,
- sól fizjologiczna,
- błękit metylenowy,
130
Sprzęt i aparatura:
- probówki,
- pipety pasterowskie,
- ezy (jednorazowe),
- szkiełka podstawowe i nakrywkowe,
- mikroskop.
Protokół doświadczenia:
1. Przygotować zawiesinę preparatu probiotycznego w soli fizjologicznej (1 kapsułka w 5 ml). Produkt
fermentowany nie wymaga rozcieńczenia.
2. Do probówki dodać po 1 ml badanego produktu fermentowanego i 1ml soku (lub inny badany płyn).
Inkubować min. 10 min.
3. Z probówki pobrać ezą produkt i nanieść do kropli soli fizjologicznej umieszczonej na szkiełku
podstawowym. Barwić błękitem metylenowym. Preparat zamknąć szkiełkiem nakrywkowym.
4. Obserwować pod mikroskopem, pow. 100 i 400x. Ocenić stosunek liczby komórek żywych
(niewybarwionych) do martwych (wybarwionych).
Wyniki:
Wnioski:
4. Ocena obecności składników stabilizujących w produktach „naturalnych” w produktach
probiotycznych i fermentowanych – wykonanie
131
4. Ocena obecności składników stabilizujących w produktach mleczarskich wytwarzanych
przemysłowo/komercyjnych (określanych jako „naturalne”), w produktach probiotycznych i
fermentowanych
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- preparat probiotyczny lub produkt fermentowany (wytwarzany przemysłowo/komercyjnie:
(jogurt, kefir, mleko zsiadłe itp.),
- płyn Lugola.
Sprzęt i aparatura:
- ezy (jednorazowe),
- szkiełka podstawowe i nakrywkowe,
- mikroskop,
Protokół doświadczenia:
1. Przygotować zawiesinę preparatu probiotycznego w soli fizjologicznej (1 kapsułka w 5 ml). Produkt
fermentowany nie wymaga rozcieńczenia.
2. Z probówki pobrać ezą produkt i nanieść do kropli soli fizjologicznej na szkiełku podstawowym.
Barwić płynem Lugola. Preparat zamknąć szkiełkiem nakrywkowym.
3. Obserwować pod mikroskopem, pow. 100 i 400x. Ocenić obecność ziaren skrobi.
Wyniki:
Wnioski:
Wnioski:
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data………………………………………
132
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Wymień czynniki wpływające na „zmienny zespół mikrobioty jelitowej”:
2. Do prebiotyków zaliczamy:
A. Bifidobacterium sp.; B. Lactobacilllus sp.;
C. oligofruktozę;
D. jogurty
3. Podaj definicje terminów:
Oś mózgowo-jelitowa
Metabolom
Dysbioza
4. Do czynników negatywnie wpływających na mikrobiotę jelita można zaliczyć: A. tylko 1; B. 2, 4, 5;
C. 1, 2, 3, 5;
D. wszystkie wymienione.
1. stosowanie antybiotyków;
2. stosowanie środków przeczyszczających;
3. wysoki poziom stresu;
4. stosowanie synbiotyków;
5. spożywanie produktów zawierających konserwanty
5. Wymień przykłady żywności funkcjonalnej i jej zastosowania:
133
LITERATURA
1. Binek M. 2012. Mikrobiom człowieka - Zdrowie i choroba. Postępy Mikrobiologii. 51 (1): 27–36.
2. Błaszkowska J., Góralska K. 2020. Dieta, mikrobiom a zdrowie. W: Brzeziańska-Lasota E. (red.)
Biomedycyna – wybrane aspekty. Continuo, Wrocław. 77-119.
3. Fiedurek J. 2014. Mikrobiom a zdrowie człowieka. Wydawnictwo UMCS. Lublin.
4. Góralska K., Dzikowiec M. 2018. Role of microbiota in maintaining the homeostasis in the
human body. Postępy Mikrobiologii. 57 (1): 5–11. DOI 10.21307/PM-2018.57.1.005.
5. Skonieczna-Żydecka K., Łoniewski I., Marlicz W., Karakiewicz B. 2017. Mikrobiota jelitowa jako
potencjalna przyczyna zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego człowieka. Medycyna
Doświadczalna i Mikrobiologia. 69: 163 - 176
6. Stinson LF, Boyce MC, Payne MS, Keelan JA. 2019. The Not-so-Sterile Womb: Evidence That
the Human Fetus Is Exposed to Bacteria Prior to Birth. Frontiers in Microbiology. 10: 1124. DOI
10.3389/fmicb.2019.01124.
7. Wołkowicz T., Januszkiewicz A., Szych J. 2014. Mikrobiom przewodu pokarmowego i jego
dysbiozy jako istotny czynnik wpływający na kondycję zdrowotną organizmu człowieka.
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 66: 223 – 235.
8. Zhang C., Wohlhueter R., Zhang H. 2016. Genetically modified foods: a critical review of their
promise and problems. Food Science and Human Wellness. 5: 116-123. DOI
10.1016/j.fshw.2016.04.002.
134
Ćwiczenie 2
Temat: Diagnostyka parazytologiczna i mykologiczna dawniej i dziś.
Doświadczenie
1. Wykrywanie obecności drobnoustrojów metodami molekularnymi – przeprowadzenie reakcji
łańcuchowej polimerazy PCR.
Obserwacja
1. Ocena posiewów z wybranych ontocenoz wykonanych na poprzednich zajęciach
2. Porównanie form morfologicznych istotnych w diagnostyce grzybic: komórki wegetatywne, strzępki,
typy zarodnikowania, struktury tworzące zarodniki – schematy i preparaty bezpośrednie z kolonii
drobnoustrojów z posiewów wykonanych na poprzednich zajęciach.
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Wykorzystanie metod amplifikacji genów w metodach molekularnych. Przebieg reakcji łańcuchowej
polimerazy (PCR) oraz jej składniki. Rodzaje materiałów biologicznych pobieranych do badań
mykologicznych i parazytologicznych, zasady pobierania, przechowywania i transportu materiału
biologicznego
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Podstawowe pojęcia diagnostyki metodami klasycznymi (rodzaje i zastosowanie preparatów
mikroskopowych w mykologii i parazytologii, metody hodowlane w mykologii i parazytologii; metody
biochemiczne w mykologii).
Wykrywanie obecności i identyfikacja grzybów i pasożytów:
Metody klasyczne:
 rodzaje i zastosowanie preparatów mikroskopowych w mykologii i parazytologii
 metody hodowlane w mykologii i parazytologii
 etody biochemiczne w mykologii
Metody serologiczne i molekularne:
 serologiczne (test aglutynacji lateksowej; reakcja precypitacji w żelu; testy
immunofluorescencji; Western Blot; ELISA)
 molekularne oparte na wstępnej multiplikacji/amplifikacji DNA w reakcji PCR lub jej odmianach
(gniazdowy PCR)
 molekularne stosowane do wykrywania mutacji zdefiniowanych (Real-time PCR)
Wskazania do zastosowania metod serologicznych i molekularnych. Możliwości diagnostyki
mykologicznej i parazytologicznej (przykłady zastosowania omawianych metod).
135
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Pobranie materiału biologicznego: rodzaje materiałów biologicznych pobieranych do badań
mykologicznych i parazytologicznych, zasady pobierania, przechowywania i transportu
materiału biologicznego.
Algorytm diagnostyczny
Metody stosowane w diagnostyce zakażeń grzybiczych i zarażeń pasożytniczych można
podzielić na klasyczne (techniki oparte na diagnostyce mikroskopowej, metody hodowlane) oraz
serologiczne i molekularne. W rutynowej diagnostyce powinny być brane pod uwagę wyniki pochodzące
jednocześnie z kilku metod (rycina 1). Pierwszym, wstępnym etapem do identyfikacji drobnoustroju jest
prawidłowe pobranie materiału biologicznego od pacjenta.
Rycina 1. Schemat algorytmu diagnostycznego w mykologii medycznej (opracowanie własne).
Pobranie materiału biologicznego
Pobranie materiału powinno być wykonane aseptycznie (jałowo). Wszystkie pobrane materiały
diagnostyczne muszą być jak najszybciej dostarczone do laboratorium mikrobiologicznego ponadto
należy zapewnić właściwe warunki przechowywania i transportu materiału diagnostycznego (właściwa
temperatura, podłoża transportowe). Rodzaje pobieranych materiałów biologicznych są zestawione w
tabeli 1.
136
Tabela 1. Materiał biologiczny wykorzystywany w badniach mykologicznych (opracowanie własne na podstawie Dynowska
M 2011).
Miejsce zakażenia
Skóra i przydatki
skórne
Układ moczowopłciowy
Układ pokarmowy
Ośrodkowy układ
nerwowy
Układ oddechowy
Narząd słuchu
Narząd wzroku (gałka
oczna)
Układ krwiotwórczy szpik kostny
Grzybica uogólniona
Grzybice narządowe
Rodzaj materiału
łuski naskórkowe, opiłki paznokci, zeskrobiny skórne,
zmienione chorobowo włosy
mocz, wymazy z cewki moczowej, wymazy z cewników u
pacjentów cewnikowanych, wymaz z żołędzi, wymazy z
pochwy
kał, treść żołądkowo-jelitowa, żółć
płyn mózgowo-rdzeniowy
choroby płuc i oskrzeli: plwocina, wymazy z nosa, gardła i
krtani, popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe
choroby laryngologiczne: wydzieliny z zatok
przynosowych, popłuczyny z jamy ustnej, wymaz z języka,
dziąseł, podniebienia
wymazy i zeskrobiny z przewodu słuchowego
zewnętrznego
wymazy z worka spojówkowego, wymazy z rogówki
szpik kostny pobrany na drodze biopsji
krew
badania histopatologiczne: pobrane na drodze biopsji
punktaty, fragmenty tkanek, płyny z klatki piersiowej, jamy
brzusznej, stawów, owrzodzeń, wycinki tkanek
badania serologiczne: surowica, mocz, płyn mózgowordzeniowy
Ogólne
zasady pobierania, przechowywania i
mykologicznych/parazytologicznych zestawiono w tabeli 2.
transportu
materiału
do
badań
Tabela 2. Zasady pobierania, przechowywania i transportu materiału biologicznego (opracowanie własne na podstawie
Dynowska M 2011).
Materiał
biologiczny
Skóra
i przydatki
Krew
Surowica
krwi
Wymazy
Sposób pobrania
pobranie materiału (np. wymaz, zeskrobiny, ścinki/opiłki paznokci, włosy) na podłoże
transportowo-hodowlane Mycoline
do badania serologicznego - pobrana z żyły w ilości około 5 ml, na skrzep; przechowywać w
szczelnie zakorkowanej probówce do 24 godzin w temp. od + 2°C do + 8°C
do badania serologicznego - przechowywać w temp. - 20°C przez okres 14 dni; do laboratorium
powinna być dostarczona w stanie zamrożenia
- wymaz z nosa, oka, ucha, rany powinien wykonywać lekarz, pobierając go na
mikrobiologiczny zestaw transportowy
- wymaz okołoodbytniczy pobrać zaraz po przebudzeniu, przed wypróżnieniem i przed
myciem. Materiał uzyskuje się:
• przy użyciu zestawu komercyjnego wg metody Halla (NIH) - pobranie materiału na
bagietkę z tomofanem (celofanem)
• wg metody Grahama przy użyciu przylepca celofanowego (taśmy klejącej).
137
Mocz
Kał
- wymaz z gardła/nosa - sterylną szpatułką należy unieruchomić język, jałową wymazówką z
mikologicznego zestawu transportowego pobrać materiał ze zmienionych zapalnie okolic tylnej
ściany gardła, podniebienia lub migdałków mocno pocierając wacik lub wykonując nim ruch
obrotowy
pobrać przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami lub 5-7 dni po zakończonej terapii
antybiotykami/chemioterapeutykami;
- środkowy strumień moczu, (około 50 ml) pobrać rano do jałowego pojemnika po uprzednim
dokładnym umyciu pacjenta, przesłać do laboratorium w ciągu 4 godzin, do tego czasu
przechowywać w temp. od + 2°C do + 8°C; mocz pobrany w powyższy sposób można posiać na
podłoże transportowo-wzrostowe (Uromedium, Uriline, Uricult) zgodnie z instrukcją producenta;
dostarczyć w ciągu 24 godzin, do czasu transportu przechowywać w temperaturze +37°C
- na podłoże transportowe pobrać zanurzając wymazówkę w kale, a następnie w podłożu
transportowym, dostarczyć w ciągu 48 godzin od pobrania, przechowywać w temp. od +5°C do
+25°C
- pobrać z kilku miejsc, uwzględniając miejsca patologiczne (krew, śluz)
- od osób chorych pobrać przed rozpoczęciem leczenia lub 5 dni po zakończonej
antybiotykoterapii
- pobrać szpatułką do naczynka kałowego w ilości ⅓ objętości pojemnika i szczelnie zamknąć.
W przypadku kału płynnego pobrać około 1ml. Próbkę dostarczyć do badania w ciągu kilku
godzin, a do tego czasu przechowywać w temp. od + 2°C do + 8°C
2. Porównanie metod klasycznych i molekularnych w diagnostyce inwazji grzybiczych i
pasożytniczych
I. Metody klasyczne
1. Preparaty mikroskopowe
Mykologia
W mykologii często stosuje się preparaty bezpośrednie niebarwione lub barwione wykonane
niezwłocznie po pobraniu materiału od pacjenta. Pozwalają one na stwierdzenie obecności komórek
grzybów w danym materiale biologicznym, wstępne określenie przynależności taksonomicznej (drożdże
lub pleśnie), w przypadku drożdży pozwalają na określenie fazy rozwojowej (Y – yeast, komórki
pączkujące lub M – mycelium, pseudostrzępki lub strzepki), oraz na ocenę stosunku liczebności
populacji grzybów do liczebności innych mikroorganizmów. Jednocześnie ułatwiają wybranie dalszego,
właściwego toku diagnostycznego. Preparaty wykonane z hodowli (po uzyskaniu kolonii czystych kultur
mikroorganizmu) pozwalają na określenie charakterystycznych struktur morfologicznych grzybów i
identyfikację czynnika etiologicznego. Cechami wykorzystywanymi w ocenie mikroskopowej są: kształt i
budowa strzępek/pseudostrzępek, morfologia struktur zarodnikotwórczych i typ zarodnikowania oraz
rodzaje produkowanych zarodników bezpłciowych i płciowych. Preparaty bezpośrednie/mikroskopowe
wykonuje się kilkoma technikami (rycina 2):
 preparaty niebarwione przyżyciowe (wykonane w wodzie jałowej lub soli fizjologicznej) –
 stwierdzenie obecności i oszacowanie liczebności grzybów;
 preparaty barwione (np. błękitem metylenowym) – ocena żywotności komórek grzybów;
 preparaty w 40% KOH lub KOH z DMSO (rozpuszczają keratynę i rozjaśniają obraz) oraz w
laktofenolu (fenol: zabija żywe organizmy; kwas mlekowy: utrwala struktury grzybów, cottonblue: barwi chitynę w ścianach komórek grzybów)– stosowane w przypadku podejrzenia
grzybicy skóry/naskórka lub inwazji włosów dermatofitami (przy zastosowaniu laktofenolu
preparaty z hodowli grzybów strzępkowych można podbarwić błękitem anilinowym);
138
 preparaty utrwalone barwione:
• preparat w tuszu chińskim – w diagnostyce inwazji Cryptococcus sp.;
• barwione metodą Grama – grzyby wybarwiają się na granatowo (fioletowo), określenie
stosunku liczby komórek grzybów do bakterii;
• barwione metodą Giemsy – grzyby wybarwiarwiają się na granatowo (fioletowo);
• barwione metodą Schaeffera-Fultona – stwierdzenie fazy rozwojowej (blastospory –
czerwone, askospory – zielone);
• preparaty histopatologiczne:
o barwione hematoksyliną i eozyną (HE);
o barwione srebrem i metenaminą wg Gomoriego (GMS) – standardowo
stosowane w diagnostyce Pneumocystis sp.;
o reakcja z kwasem nadjodowym i odczynnikiem Schiffa (PAS) – wybarwia
polisacharydy występujące w m.in. ścianach komórkowych grzybów
o
Rycina 2. Preparaty stosowane w diagnostyce mykologicznej:
(a) preparat w 40% KOH - kanały perforacyjne we włosie porażonym dermatofitem (pow. 100x, fot. A. Wójcik); (b) preparat w
40% KOH - sporangiofor Syncephalastrum racemosum (pow. 400x, fot. K. Góralska); (c) bezpośrednie barwienie błękitem
metylenowym – komórki Candida spp: żywe (niezabarwione) i martwe (zabarwione na niebiesko). (pow. 400x, fot. K.
Góralska); (d) barwienie metodą Grama - blastospory i pseudotrzępki Candida parapsilosis (pow. 1000x, fot. K. Góralska);
(e) preparat w tuszu chińskim - komórki Cryptococcus neoformans z otoczką polisacharydową w rozmazie płynu mózgowordzeniowego (pow. 400x, fot. K. Góralska); (f) barwienie błękitem anilinowym w laktofenolu - strzępki grzybów pleśniowych
(pow. 400x, fot. K. Góralska).
Parazytologia
W diagnostyce inwazji pasożytniczych niezwykle istotne jest wykrycie postaci rozwojowej
pasożyta w organizmie. W ocenie materiału biologicznego pobranego od pacjenta często wykonuje się
preparaty bezpośrednie pozwalające np. na wykrycie rzęsistka pochwowego w nasieniu, treści
pochwowej lub w osadzie moczu. Formy rozwojowe pasożytów przewodu pokarmowego stwierdzane są
w preparatach bezpośrednich z kału, podbarwionych płynem Lugola, w KOH i/lub DMSO lub
wybarwionych zielenią malachitową. W przypadku pierwotniaków diagnostyka i identyfikacja opiera się
na stwierdzeniu obecności formy morfologicznej pasożyta (trofozoit, cysta, oocysta), natomiast w
139
przypadku helmintów (przywry, tasiemce, obleńce) możliwe jest stwierdzenie obecności jaj w kale
pacjenta (typowych dla rodzaju/gatunku), a dodatkowo w przypadku tasiemców – proglotydów.
Często stosowane są metody zagęszczające: flotacyjne i sedymentacyjne (patrz ćw. Hydrosfera
i litosfera). Pasożyty występujące w krwi obwodowej wykrywane są w preparatach barwionych
najczęściej metodą Giemsy. Preparaty wykonuje się dwoma technikami: cienki rozmaz krwi (barwienie
utrwalonego rozmazu) i gruba kropla krwi (barwienie grubej warstwy krwi bez utrwalania). Niezbędna
jest ocena co najmniej 3 preparatów i powtórzenie badania kilkakrotnie w ciągu doby. Cienki rozmaz
umożliwia ocenę stadiów rozwojowych np. Plasmodium spp. oraz ocenę cech zarażonych erytrocytów;
pozwala to rozpoznać gatunek zarodźca. Gruba kropla pozwala na częstsze wykrycie inwazji, np.
malarii, filarioz, co jest ważne przy niskiej parazytemii. Niektóre pasożyty tkanek/organów można
stwierdzić również w preparatach histologicznych barwionych hematoksyliną i eozyną. Stawonogi
występujące w skórze (nużeńce, świerzbowce) są wykrywane w preparatach rozjaśnionych z zeskrobin
skórnych rozpuszczanych w KOH lub laktofenolu (rycina 3 i 4).
Rycina 3. Preparaty stosowane w diagnostyce pierwotniaków:
(a) barwienie trichromem –cysty Entamoeba histolytica w rozmazie kału (pow. 1000x, fot. K. Góralska); (b) barwienie metodą
Giemsy –postacie trypomastigota Trypanosoma cruzi w cienkim rozmazie krwi obwodowej (pow. 1000x, fot. M. Dzikowiec);
(c) barwienie płynem Lugola –trofozoit Balantidium coli w rozmazie kału (pow. 400x, fot. M. Dzikowiec).
Rycina 4. Preparaty stosowane w diagnostyce inwazji wywołanych przez heliminty i stawonogi:(a). preparat z wody
pochodzącej z hodowli ślimaków - barwienie hematoksyliną i eozyną – furkocerkarie Schistosoma mansoni (pow. 100x, fot.
K. Góralska); (b). preparat histopatologiczny – wycinek skóry barwiony trichromem – Sarcoptes scabiei w przekroju skóry
(pow. 400x, fot. M. Dzikowiec); (c). preparat bezpośredni rozjaśniony laktofenolem – Demodex folliculorum przy rzęsach
(pow. 100x, fot. M. Dzikowiec).
140
2. Metody hodowlane
Mykologia
Metody hodowlane są w dalszym ciągu podstawą diagnostyki mykologicznej w większości
laboratoriów (rycina 2). Wyhodowanie grzybów świadczy o ich obecności w organizmie pacjenta oraz
pozwala na uzyskanie odpowiedniej ilości materiału do przeprowadzenia identyfikacji metodami
mikroskopowymi lub biochemicznymi. Podłoża stosowane w mykologii medycznej można podzielić ze
względu na funkcje na:
 namnażające:
• agar Sabourauda– najczęściej stosowane w wykrywaniu, namnażaniu, izolacji wstępnej i
hodowli drożdży (Candida, Saccharomyces), często z dodatkiem gentamycyny i
chloramfenikolu, które hamują wzrost bakterii;
 wybiórczo-namnażające:
• podłoże z różem bengalskim – stosowane w wykrywaniu drożdży; wzrost grzybów
pleśniowych jest zahamowany;
• agar Czapek-Doxa – stosowane w wykrywaniu grzybów pleśniowych;
• agar PDA (glukozowo-ziemniaczany) – stosowane w wykrywaniu grzybów pleśniowych,
szczególnie z rodzaju Fusarium;

wybiórczo-różnicujące:
• CHROMagar Candida (podłoże chromogenne) – stosowane do różnicowania grzybów z
rodzaju Candida (poszczególne gatunki wzrastają w różnych barwach), ma ograniczone
zastosowanie do 4-5 gatunków z rodzaju Candida (np. CHROMagar™ Candida Plus)
 specjalne:
• podłoże Nickersona (identyfikacyjne) – stosowane do mikrohodowli drożdży, grzyby są
identyfikowane na podstawie charakterystycznego wzrostu, zdolności do tworzenia
strzępek/pseudostrzępek, kształtu blastospor i artrospor oraz wytwarzania chlamydospor;
• podłoże agarowe z ryżem – stymuluje wytwarzanie chlamydospor przez izolaty grzybów
mające taką zdolność;
• bulion Sabourauda bez glukozy – podłoże przygotowujące izolaty grzybów do badań
biochemicznych;
• podłoże do auksanogramu – podłoże do badań biochemicznych: badanie zdolności
asymilacji – np. przyswajania węgla z węglowodanów, azotu z różnych związków
azotowych;
• podłoże do zymogramu – podłoże do badań biochemicznych: badanie zdolności do
wytwarzania enzymów uczestniczących w procesie fermentacji związków
węglowodanowych (z oceną wytwarzania CO2).
• inne: z arbutyną – zdolność rozszczepiania arbutyny, Christensena – zdolność
rozkładania mocznika dzięki wytwarzaniu ureazy.
141
Rycina 5. Hodowle grzybów: (a). na płytce na podłożu Czapek-Doxa – Trichophyton interdigitale; (b). na skosie na podłożu
Sabourauda – Rhodotorula rubra (pomarańczowe) i Candida albicans (kremowe); (c). na podłożu chromogennym – Candida
dubliniensis; (d). na podłożu chromogennym – Candida glabrata (fot. K. Góralska).
Parazytologia
Metody hodowlane są stosunkowo rzadko stosowane w podejrzeniu inwazji pasożytniczych.
Najczęściej wykorzystuje się podłoża do namnażania pierwotniaków, m.in. podłoże Pawłowej czy
podłoże Siimča służące do wykrywania pełzaka dziąsłowego, rzęsistka policzkowego i rzęsistka
pochwowego (wyższa czułość w porównaniu z innymi metodami).
Do innych testów hodowlanych można zaliczyć:
 założenie hodowli kału dla wykazania obecności larw nicieni jelitowych (rodzaje: Strongyloides,
Trichostrongylus, Ancylostoma, Necator), bądź pierwotniaków jelitowych (E. histolytica sensu
lato, Balantidium coli) - w przypadku powrotu pacjenta ze strefy tropikalnej lub subtropikalnej, a
w przypadku podejrzenia strongyloidozy (wywoływanej przez węgorka jelitowego), także u osób
pochodzących z regionu południowo-wschodniego Polski,
 test wylęgania miracydiów (hatching test) na obecność żywych jaj Schistosoma spp. w kale lub
moczu w przypadku osób powracających z terenów endemicznych schistosomozy.
3. Metody biochemiczne
Mykologia
Do badań biochemicznych niezbędne jest wcześniejsze wyizolowanie z materiału biologicznego
aksenicznego szczepu grzyba na podłożu mykologicznym. Identyfikacja drobnoustroju oparta na
właściwościach biochemicznych wykorzystuje różnice w metabolizmie na podstawie:
 wymagań tlenowych,
 właściwości fermentacyjnych,
 zdolności do asymilacji węgla lub azotu z różnych związków
 wytwarzania siarkowodoru,
 wytwarzania różnych enzymów np. katalazy, ureazy,
 wymagań osmotycznych,
 zapotrzebowania na witaminy,
 rozkładu tłuszczy, kwasów nukleinowych,
 wytwarzania metabolitów pierwotnych i wtórnych (toksyny, barwniki, aminokwasy).
142
Obecnie w diagnostyce mikologicznej dostępne są liczne komercyjne biochemiczne testy
diagnostyczne, stosowane w większości laboratoriów (rycina 6), np.:
 API 20 C AUX– dla drożdży (oznaczenie izolatu drożdży do gatunku/szczepu),
 API Candida – dla grzybów z rodzaju Candida,
 ID32 – dla drożdży,
 API Zym – dla drożdży, ocena zdolności do wytwarzania enzymów (ocena wirulencji).
(a)
(b)
Rycina 6. Testy biochemiczne: (a) identyfikacyjny API 20 C AUX, (b) aktywności enzymatycznej API-Zym (fot. K. Góralska).
(b)
4 . Metody serologiczne
Metody serologiczne były stosowane już od dekad, ale w ciągu ostatnich lat, ich zastosowanie
w szerszym zakresie weszło do rutynowej diagnostyki mykologicznej/parazytologicznej. Oceniamy w
nich swoistą odporność gospodarza (głównie humoralną) oraz poszukujemy antygenów czynnika
patogennego: antygeny rozpuszczalne grzybów, wydalniczo-wydzielnicze (E/S) pasożytów w płynach
ustrojowych. Współczesna diagnostyka serologiczna grzybic (głównie inwazyjnych) obejmuje
wykrywanie w surowicy i/lub innych płynach ustrojowych:
 antygenów rozpuszczalnych,
 swoistych przeciwciał przeciwgrzybiczych oraz określanie ich miana.
Z kolei do metod wykorzystywanych obecnie w komercyjnych testach laboratoryjnych zalicza się:
 aglutynację lateksową (LA),
 metody immunofluorescencyjne: bezpośrednie (DIF) oraz pośrednie (IIF),
 metody immunoenzymatyczne: jakościowe (EIA) oraz ilościowe (ELISA).
Są to metody stosunkowo proste w wykonaniu i w porównaniu do metod hodowlanych bardzo
szybkie. Jednak diagnostyka z ich wykorzystaniem ma pewne ograniczenia. U pacjentów z niedoborami
odporności wynik ujemny nie wyklucza zarażenia (wyniki fałszywie ujemne). Antygeny krążące w
organizmie pacjenta mogą występować w ilościach poniżej progu detekcji dla stosowanych metod,
mogą być też szybko eliminowane z ustroju. Zalety i wady metod przedstawiono w tabeli 3.
143
Tabela 3. Zalety i wady metod serologicznych (Kalinowska K 2011)




Zalety metod serologicznych
Wady metod serologicznych
wykrywanie antygenu na wczesnym
etapie zakażenia/zarażenia
szybka detekcja
wysoka czułość
wysoka swoistość
wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne ze względu na:
 niski poziom przeciwciał u pacjenta
 brak przeciwciał u osób z obniżoną odpornością
 reakcje krzyżowe
 podobieństwo antygenowe między mikroorganizmami
 długo utrzymujące się przeciwciała lub pozostający w
organizmie pacjenta antygen po przebytej inwazji
Czułość metody – stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie
ujemnych; określa zdolność testu do wykrywania osób chorych (czułość 100% oznaczałaby, że
wszystkie osoby chore zostaną rozpoznane).
Swoistość metody – stosunek wyników prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie
dodatnich; określa zdolność testu do wykrywania osób zdrowych - poprawnego wykluczenia choroby
(swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi zostaną oznaczeni jako zdrowi).
W przypadku grzybów, najczęściej wykrywanymi antygenami są polisacharydy ścian
komórkowych: D-glukan, mannan, galaktomannan, rzadziej składniki cytoplazmy: enzym enolaza, białko
szoku cieplnego (HSP90). W przypadku pasożytniczych pierwotniaków, można wykorzystywać całe
komórki (np. zawiesina żywych tachyzoitów Toxoplasma gondii – tzw. odczyn Sabina-Feldmana,
obecnie stosowana jako test referencyjny dla technik nowo opracowywanych), a także specyficzne
białka (np. bogate w histydynę białko II czy enzym dehydrogenaza mleczanowa Plasmodium falciparum
i P. vivax). Specyficzne antygeny helmintów to np.: antygeny krążące Trichinella sp., białka i
glikoproteiny zewnętrznej warstwy torbieli Echinococcus granulosus i E. multiocularis – oznaczane
odpowiednio jako antygeny Em1 i Em2 czy antygen 5 (Ag5) pochodzący z treści torbieli E. granulosus.
Rekomendowaną metodą wykrywania cyst/oocyt Giardia intestinalis i Cryptosporidium spp. jest metoda
immunofluorescencji bezpośredniej (MeriFluor).
Metody serologiczne powinny być stosowane:
 w podejrzeniu grzybicy przewlekłej, układowej, szczególnie u chorych z nowotworami
układu krwiotwórczego;
 w każdym przypadku podejrzenia parazytozy pozajelitowej lub jako uzupełnienie
diagnostyki przy ujemnym badaniu koproskopowym;
 przy niemożliwości wykonania badania mikroskopowego;
 do potwierdzenia nabycia parazytozy zawleczonej (importowanej) z krajów tropikalnych lub
subtropikalnych.
Do metod serologicznych, które znalazły zastosowanie w diagnostyce mykologicznej i parazytologicznej
można zaliczyć:

test aglutynacji lateksowej -reakcja składnika badanego (przeciwciało lub antygen) ze
składnikiem detekcyjnym:
• aglutynacja bezpośrednia – wykrywanie antygenu,
• aglutynacja pośrednia – wykrywanie przeciwciał,
Zastosowanie w diagnostyce:
wykrywanie Candida, Aspergillus i Cryptococcus:
144
- Pastorex®Candida – mannan,
- Pastorex®Aspergillus – galaktomannan,
- Pastorex®crypto-Plus – glukuronoksylomannan,
wykrywanie Paracocidioides brasiliensis,
wykrywanie pierwotniaków z rodzaju Leishmania w moczu;

testy immunofluorescencji -zastosowanie przeciwciał znakowanych barwnikami
fluorescencyjnymi: izotiocyjanian fluoresceiny i izotiocyjanian tetrametylorodaminy:
• test immunofluorescencji bezpośredniej,
• test immunofluorescencji pośredniej,
Zastosowanie w diagnostyce:
wykrywanie grzybów z rodzajów : Candida, Aspergillus, Alternaria, Pneumocystis,
wykrywanie pasożytów z rodzajów: Leishmania, Giardia, Cryptosporidium, Entamoeba,
Plasmodium, Trypanosoma, Echinococcus, Toxocara, Ascaris, Schistosoma;
 ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) – test immunoenzymatyczny,
zastosowanie przeciwciał wyznakowanych enzymem (np. peroksydazą chrzanową), detekcja zmiany
barwy w wyniku reakcji enzymu z substratem;
Zastosowanie w diagnostyce:
wykrywanie grzybów z rodzajów: Candida, Aspergillus:
- Platelia®Candida – mannan,
- Platelia®Aspergillus – galaktomannan,
wykrywanie pierwotniaków z rodzajów: Toxoplasma (IgA, IgG), Giardia (IgG), Entamoeba (IgG),
Cryptosporidium (IgG),
wykrywanie helmintów z rodzajów: Echinococcus (Em2+, Em1, IgG), Taenia solium (wągrzyca,
IgG), Trichinella (IgG), Dirofilaria, Toxocara (IgA, IgG);
 WESTERN BLOT -rozdzielenie białek w żelu poliakrylamidowym (SDS-PAGE - ang. SDS
poliacrylamide gel electrophoresis), następnie przeniesienie ich na membranę
nitrocelulozową i związanie z przeciwciałami z badanej surowicy,
Zastosowanie w diagnostyce:
- wykrywanie grzybów z rodzajów: Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma,
- wykrywanie pasożytów z rodzajów: Toxoplasma (surowica matki i noworodka, IgG), Giardia,
Entamoeba, Cryptosporidium, Echinococcus, Taenia solium (wągrzyca),
- wykrywanie chorób odkleszczowych (np. borelioza) – na podstawie stężenia przeciwciał i
stosunku IgM do IgG, można oszacować czas zakażenia.
Różne gatunki kleszczy z rodzajów Ixodes i Dermacentor występują licznie na terenie Polski.
Ukąszenia kleszczy stanowią nie tylko problem parazytologiczny, ale także mikrobiologiczny. Kleszcze
stanowią istotny rezerwuar wielu gatunków bakterii chorobotwórczych dla człowieka. Bardzo dobrze
poznane są krętki z rodzaju Borrelia, odpowiadające za boreliozę z Lyme. Diagnostyka tej choroby
opiera się głównie na metodach serologicznych, przy czym technika Western Blot jest uznawana za
najlepszą. W trakcie badania wykrywane są przeciwciała przeciw antygenom krętków związane ze
ścianą komórkową (Osp) oraz wicią (Flagellin) i oznaczane jest ich stężenie/miano. Oprócz badań w
kierunku boreliozy z Lyme wiele laboratoriów analitycznych oferuje panele diagnostyczne innych chorób
odkleszczowych, m.in. odkleszczowe wirusowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, babesioza,
tularemia.
145
II. Metody molekularne
Opisane poniżej metody molekularne stosowane są w diagnostyce mikrobiologicznej
(wirusologia, bakteriologia, mykologia) i parazytologicznej człowieka i zwierząt.
Elementem analizowanym w metodach molekularnych jest ocena obecności w badanym
materiale sekwencji DNA (lub RNA w niektórych metodach) charakterystycznych dla poszukiwanego
gatunku drobnoustroju podejrzewanego o wywołanie zakażenia. Sekwencje takie określane są jako
sondy molekularne. Diagnostyka molekularna opiera się na poszukiwaniu określonych sekwencji w
materiale genetycznym i mogą to być:
 obszary wysoko zmienne – sekwencje mini- i mikrosatelitarne; zastosowanie - różnicowanie
szczepów lub osobników;
 sekwencje umiarkowanie zmienne – transkrybowalne sekwencje rozdzielające zespoły genów
rybosomalnych (ITS wewnętrzne sekwencje transkrybowane; ang. internal transcribed spacer
oraz ETS zewnętrzne sekwencje transkrybowane ang. external transcribed spacer), geny
mitochondrialne (podjednostka oksydazy cytochromowej); zastosowanie - różnicowanie
gatunków;
 sekwencje konserwatywne – RNA (rybosomalne 16S RNA) małej podjednostki 30S
rybosomu DNA małej podjednostki rybosomalnego RNA, geny kodujące białka; zastosowanie różnicowanie wyższych poziomów taksonomicznych.
Wskazanie do zastosowania metod molekularnych:
 ciężkie grzybice układowe;
 negatywne wyniki hodowli i ujemne wyniki badań mikroskopowych (grzyby);
 dochodzenie epidemiologiczne ogniska zakażenia szpitalnego;
 niska intensywność zarażenia, poniżej progu wykrywanego mikroskopowo (pasożyty);
 różnicowanie gatunków podobnych;
 badania potwierdzające inwazję;
 określenie lekooporności pasożyta.
Metody molekularne można wstępnie podzielić na:
1. Metody niewymagające multiplikacji DNA, opierające się na hybrydyzacji kwasów
nukleinowych, czyli łączeniu się kwasów nukleinowych o komplementarnej sekwencji. Łączenie
to może następować zarówno pomiędzy DNA i DNA, DNA i RNA oraz RNA i RNA. – FISH
(hybrydyzacja fluorescencyjna in-situ) hybrydyzacja sondy zawierającej znacznik
fluorescencyjny do sekwencji chromosomu (tabela 6). Metody micro-chipowe z wykorzystaniem
specyficznych sond molekularnych, zazwyczaj fluorescencyjnych.
Sondami molekularnymi są krótkie odcinki DNA lub RNA o znanej sekwencji nukleotydowej oraz
lokalizacji na chromosomie, które łączą się z badanym DNA lub RNA na zasadzie komplementarności
kwasów nukleinowych. Sondy mogą być wyznakowane fluorescencyjnie lub radioizotopowo w celu ich
wizualizacji w badanym materiale biologicznym, co umożliwia analizę wyników.
2. Metody oparte na wstępnej multiplikacji/amplifikacji DNA w reakcji PCR (ang. Polymerase
Chain Reaction – łańcuchowa reakcja polimerazy) lub jej odmianach, stosowane są w celu
zwielokrotnienia sekwencji przeznaczonej do dalszej diagnostyki. Metoda polega na powielaniu
wybranego fragmentu DNA in vitro. Taka zamplifikowana sekwencja może być następnie
analizowana przy użyciu enzymów restrykcyjnych.
Amplifikacja genów in vitro:
 wymaga zastosowania odpowiednich metod naśladujących proces amplifikacji zachodzący
wewnątrz komórki (in vivo);
146
 wykorzystuje enzym polimerazę (wyizolowany po raz pierwszy z bakterii termofilnych Thermus
aquaticus) mającą zdolność syntetyzowania nici komplementarnej na matrycy jednoniciowego
łańcucha DNA.
Izolacja materiału genetycznego
Zasadniczym etapem pracy z DNA/RNA jest prawidłowe wyselekcjonowanie, a następnie
pobranie materiału biologicznego, jego izolacja i przechowywanie. Materiałem biologicznym najczęściej
wykorzystywanym jest krew obwodowa, fragmenty tkanek czy komórki uzyskiwane z hodowli
komórkowych (w przypadku człowieka i zwierząt), w przypadku roślin - liście i młode siewki, natomiast w
przypadku bakterii i grzybów - mycelium oraz komórki z zawiesiny.
Obecnie istnieje wiele metod izolacji DNA i RNA, jednak wszystkie polegają na zniszczeniu
struktur komórkowych i wyodrębnieniu materiału genetycznego z mieszaniny zanieczyszczeń i
inhibitorów reakcji enzymatycznych. Początkowo stosowano przygotowywane samodzielnie bufory,
które powodowały lizę komórek i wstępne wytrącenie zanieczyszczeń (np. białek). Kolejnym etapem
było wytrącenie materiału genetycznego, przy pomocy alkoholu w niskiej temperaturze. Tak uzyskane
DNA/RNA wirowano, suszono, a następnie rozpuszczano w wodzie.
Izolacja DNA
Obecnie stosowane metody izolacji można podzielić na 3 główne grupy:
 zastosowanie mieszaniny fenol : chloroform (rozpuszczalniki organiczne służą do oddzielania
kwasów nukleinowych od związanych z nimi białek; fenol powoduje denaturację białek, ponadto
nie doprowadza do całkowitego hamowania RNaz, chloroform ułatwia rozdzielanie fazy wodnej
i organicznej),
 wysolenie białek z otrzymanych lizatów komórek,
 wykorzystanie nośnika, który wiąże DNA, następnie odmycie zanieczyszczeń i uwolnienie
związanego DNA.
Izolacja RNA
Wśród metod izolacji RNA, wyróżnia się:
 izolację specyficznego RNA poprzez frakcjonowanie całkowitego RNA komórki
 izolację poli(A)RNA,
 izolację RNA z polirybosomów,
 izolację całkowitego RNA komórki, a w kolejnym etapie uzyskiwanie poprzez odwrotną
transkrypcję na matrycy jednoniciowego RNA (ssRNA) matrycowego RNA (mRNA) komplementarnego DNA tzn. cDNA z zastosowaniem metody odwrotnej transkrypcji.
Dobrej jakości RNA można uzyskać stosując szybkie i skuteczne metody hamowania działania
rybonukleaz (enzymów degradujących RNA). Rybonukleazy obecne są we wszystkich żywych
komórkach i bardzo szybko degradują cząsteczki RNA, dlatego stosowane odczynniki oraz sprzęt
muszą być wolne od (pozbawione) rybonukleaz.
Etapy izolacji RNA (uproszczona procedura):
 pozyskanie materiału biologicznego: krew (bądź inny materiał wyjściowy),
 liza komórek w obecności buforów denaturujących
 oczyszczanie preparatu poprzez usunięcie fragmentów DNA
 ekstrakcja RNA oraz selektywne wiązanie RNA do membrany filtra
 wirowanie,
 wytrącanie RNA,
147
 wirowanie,
 rozpuszczanie RNA,
 elektroforeza w żelu agarozowym i ocena jakościowa/ilościowa RNA.
Pomimo znanych wielu metod izolacji wciąż za najlepszą uznawana jest technika z zastosowaniem
mieszaniny fenolu i chloroformu (wg R.Słomskiego), ponieważ zapewnia wysoki stopień czystości
produktu reakcji. Preparat wysokiej czystości można z powodzeniem stosować w analizie molekularnej
np. do analizy restrykcyjnej, klonowania czy reakcji PCR.
Izolacja RNA/DNA z bakterii i grzybów
Izolacja RNA/DNA z bakterii i grzybów jest procesem wymagającym dodatkowych etapów lizy liza
enzymatycznej (np. enzmy BacL Buffer) wraz z proteinazą K w celu dezintegracji ściany komórkowej
grzybów, degradacji błon i białek komórkowych. Ponadto w celu otrzymania DNA wolnego od RNA
stosuje się RNazę A. Po dodaniu soli chaotropowych (związki charakteryzujące się zdolnością do
przecinania wiązań wodorowych, znajdujących się między makrocząsteczkami i wodą; denaturują białka
- odbiałczają, ułatwiają rozpad błon komórkowych i są silnym inhibitorem rybonukleaz), lizat
przenoszony jest do minikolumny ze złożem. Dwustopniowe przemywanie DNA związanego do złoża
ma na celu usunięcie pozostałych zanieczyszczeń i/lub inhibitorów reakcji enzymatycznych.
Oczyszczone kwasy nukleinowe eluowane (wymywane) są ze złoża buforem o niskiej sile jonowej lub
wodą (pH 7,0-9,0) i gotowe są do bezpośredniego wykorzystania w technikach biologii molekularnej
(takich jak PCR, qPCR) lub mogą być przechowywane do późniejszego użycia.
Reakcja PCR
Reakcja PCR jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w laboratorium molekularnym. Aby
polimeraza mogła syntetyzować komplementarną nić wymagany jest dwuniciowy odcinek starterowy.
Składniki reakcji PCR
1. polimeraza DNA – enzym, który ma zdolność syntetyzowania nici komplementarnej na podstawie
jednoniciowego łańcucha DNA - katalizuje reakcję,
2. bufor – zapewnia odpowiednie środowisko reakcji dla enzymu (pH, siła jonowa),
3. Mg2+ – kofaktor polimerazy DNA,
4. dNTP – trifosforany wszystkich deoksyrybonukleotydów: dATP, dCTP, dGTP, dTTP - substraty do
budowy nowych nici DNA,
5. DNA – matryca do budowy nowych nici (matrycą może być DNA wyizolowane z każdego rodzaju
organizmu, zarówno DNA genomowe, mitochondrialne, plazmidowe jak i cDNA przepisane z mRNA),
6. oligonukleotydy starterowe (startery) – syntetyzowane chemicznie (na zamówienie) sekwencje DNA o
długości 15-30 par zasad, które otaczają miejsce amplifikacji, komplementarne do nici DNA. Dzięki
starterom polimeraza DNA może rozpocząć syntetyzowanie nici komplementarnej. Ważną cechą jest
posiadanie wolnego końca 3’ do syntezy nowych nici przez polimerazę DNA,
7. woda dejonizowana – musi być wolna od enzymów trawiących DNA (DNaz), czy biologicznego
zanieczyszczenia.
148
Tabela 4. Przebieg reakcji PCR (opracowanie własne na podstawie Raszka A i wsp. 2009.)
Każda reakcja łańcuchowa polimerazy składa się z wielu cykli następujących po sobie etapów:
denaturacji - podgrzewania próbki do 95 °C w celu
rozplecenia podwójnej helisy (następuje rozerwanie
wiązań wodorowych), po rozpleceniu każda z nici
pełni rolę matrycy.
obniżania temperatury w celu przyłączenia
sekwencji starterów do matrycowej nici DNA (ang.
annealing = hybrydyzacja odcinków starterowych);
temperatura, którą stosuje się w etapie annealingu
zależy od długości starterów oraz zawartość par
GC.
wydłużania (elongacja) – synteza komplementarnej
nici przez polimerazę; właściwy proces amplifikacji
sekwencji.
Sterowanie procesem amplifikacji polega na właściwym dobraniu temperatur i ilości cykli powtórzeń. W trakcie
trwania reakcji nie dodaje się żadnych składników, substratów do reakcji. Produkt powstały w jednym cyklu
reakcji zostaje użyty jako matryca w następnych cyklach – stąd określenie reakcja łańcuchowa. Obserwujemy
wykładniczy przyrost produktów amplifikacji (ang. exponential amplification).
Tabela 5. Zalety i wady reakcji PCR.
Zalety
wysoka czułość – możliwe powielenie
pojedynczej cząsteczki DNA,
selektywność– powielana jest tylko
wybrana sekwencja
szybkość – amplifikacja badanego genu w
czasie 2-3 godzin
wysoka wydajność– 106 – 109 kopii
badanego genu w wyniku 1 reakcji
prostota wykonania
Wady
ryzyko kontaminacji – np. materiałem genetycznym osoby
wykonującej analizy lub w przypadku analiz mikrobiologicznych
możliwość kontaminacji bakteriami z bezpośredniego otoczenia
laboratorium konieczność pracy w warunkach jałowych
konieczność dobrania właściwych starterów do reakcji – znajomość
sekwencji genu
konieczność wykonania dodatkowych analiz w celu obrazowania
uzyskanych efektów (rozdział na żelu, trawienie enzymami
restrykcyjnymi, wybarwianie)
149
Odmianą reakcji PCR, o której warto wspomnieć, ze względu na jej wykorzystanie w
diagnostyce patogenów (bakterii, wirusów i grzybów) jest ilościowa reakcja PCR (ang. quantitative PCR,
qPCR) z analizą w czasie rzeczywistym (real-time qPCR). Reakcja taka daje mozliwośc oszacowania
ilości amplifikowanego produktu w każdym cyklu reakcji .
Tego typu metoda, umożliwia szybkie wykrywanie kwasów nukleinowych patogenu a także
obserwację przebiegu reakcji w czasie jej trwania. W metodzie tej wykorzystuje się wyznakowane
fluorescencyjnie sondy. Technika ta w oparciu o dane krzywej wzorcowej pozwala także na oznaczenie
liczby kopii patogenu w mieszaninie na początku oraz przyrost ilości produktu/kopii amplifikowanego
kwasu nukleinowego badanego patogenu w czasie. Podczas przebiegu reakcji aparat do real-time
qPCR mierzy zmiany we fluorescencji badanej próbki podczas każdego cyklu reakcji. Emisja sygnału
fluorescencji jest proporcjonalna do ilości produktu powstałego w każdym cyklu reakcji. Real-time qPCR
jest cennym narzędziem diagnostycznym dającym możliwość monitorowania etapów zakażenia, czy
oceny skuteczności zastosowanej terapii.
Istotne znaczenie w medycynie (np. transplantologia, onkologia) ma diagnostyka grzybic
inwazyjnych. Ostatnio, EORTC/IFI (European Organization for Research and Treatment of
Cancer/Invasive Fungal Infections), zrewidowało zalecenia dotyczące definiowania grzybic inwazyjnych.
Według zaleceń, dodatni wynik badania wykonanego metodami biologii molekularnej lub serologicznymi
jest jednym z kryteriów zdiagnozowania prawdopodobnej (ang. probable) grzybicy inwazyjnej.
Dlatego też metody niehodowlane stanowią istotny element laboratoryjnej diagnostyki zakażeń
grzybiczych, jednak izolacja i hodowla patogenów jest „złotym standardem„ - pozostaje metodą
najbardziej miarodajną. Zgodnie z ustaleniami EORTC/IFI, wyizolowanie czynnika patogennego z
materiału jałowego w warunkach fizjologicznych, jest jedynym kryterium mikrobiologicznym
umożliwiającym zdefiniowanie pewnej (ang. proven) grzybicy inwazyjnej.
Warto podkreślić także, że pomimo zwiększenia czułości i specyficzności w diagnostyce, jaka
została osiagnieta dzięki wprowadzeniu technik biologii molekularnej (szczególnie dzięki zastosowaniu
reakcji real-time qPCR), techniki te mają w diagnostyce patogenów (szczególnie grzybów) wiele
ograniczeń. Wynika to przede wszystkim z trudności w izolacji DNA, wynikającej z rozbijania ściany
komórkowej grzybów oraz kłopotów ze znalezieniem specyficznych i konserwatywnych sekwencji
docelowych w genomie grzybów patogennych. Kolejne problemy związane są z walidacją metod i ich
standaryzacją pomiędzy laboratoriami oraz określeniem parametrów kliniczno-diagnostycznych. Dlatego
też, w diagnostyce mykologicznej oznaczenia z użyciem testów PCR i real-time qPCR mają w
większości charakter naukowo-badawczy i są najczęściej wykorzystywane do analizy pokrewieństwa
genetycznego izolatów grzybów w badaniach epidemiologicznych. Jednak z drugiej strony
wprowadzono już na rynek zestawy komercyjne oparte na technice real-time PCR: test MycAssay®,
wykrywający w surowicy krwi DNA grzybów z rodzaju Aspergillus; test SeptiFast® dedykowany do
próbek krwi pełnej i wykrywający Aspergillus fumigatus oraz grzyby z rodzaju Candida: C. albicans, C.
krusei, C. parapsilosis, C. glabrata i C. tropicalis; a także test FilmArray® BC, wykrywający i różnicujący
C. albicans z czterema innymi klinicznie istotnymi drożdżakami z rodzaju Candida, co znacznie
przyspiesza diagnostykę i możliwość monitorowania przebiegu kandydozy. Ujemną stroną badań z
zakresu diagnostyki mykologicznej z zastosowaniem techniki PCR jest możliwość uzyskania fałszywie
dodatniego wyniku. Wynika to z powszechnej obecności grzybów w środowisku (patogeny ze
środowiska mogą być przyczyną kontaminacji próbki klinicznej). Dlatego też, wynik badania
molekularnego wykonanego z określonej tkanki należy skorelować z obecnością objawów klinicznych
i/lub innych badań dodatkowych. Należy także dbać o należyte, sterylne pobranie materiału
biologicznego do badań. Dodatkowo, hodowla, metody serologiczne oraz uzupełniająco techniki PCR
zawsze powinny być wykonywane jednocześnie i wielokrotnie powtarzane.
150
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
OBSERWACJA
Wyniki:
Wnioski:
Wnioski:
DOŚWIADCZENIA
151
DOŚWIADCZENIE
1. Wykrywanie obecności Candida spp. metodami molekularnymi – przeprowadzenie
reakcji łańcuchowej polimerazy PCR.
1a.Pozyskanie wzorcowego genomowego DNA Candida – ekstrakcja DNA (przygotowane przed
ćwiczeniami)
Szczepy Candida hodowano na agarze Sabouraud z dekstrozą przez 24 godziny. Komórki
zebrano i wyekstrahowano genomowy DNA. Gęstą zawiesinę C. albicans (200 μl) zmieszano z 300 μl
buforu do lizy (10 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA, 50 mM NaCl, 0,2% dodecylosiarczan sodu). Następnie
dodano proteinazę K do końcowego stężenia 20 mg/ml, inkubowano przez 30 min w 56°C, gotowano
przez 4 min, a następnie trzymano na lodzie przez 5 min. Uzyskany DNA oczyszczono przez ekstrakcję
fenol-chloroform i wytrącono etanolem, stężenie zmierzono przy 260 nm w spektrofotometrze. Około 3
ng oczyszczonego DNA szczepów drożdży dodano do mieszaniny PCR – uniwersalna pozytywna
kontrola w reakcji PCR .
1b. Wykonanie reakcji PCR
Startery oligonukleotydowe pochodzą z genów rRNA grzybów i mogą być stosowane do
uniwersalnej grzybowej PCR. Primer przedni ITS3 (5'-GCA TCG ATG AAG AAC GCA GC-3')
odpowiada genowi 5.8S rRNA, a starter wsteczny ITS4 (5'-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3')
odpowiada genowi 28S rRNA. Biotynylowana sonda użyta do hybrydyzacji (5′-ATT GCT TGC GGC
GGT AAC GTC C-3′) została zaprojektowana tak, aby wiązała się specyficznie z regionem ITS2 C.
albicans, zlokalizowanym pomiędzy genem 5.8S rRNA a genem 28S rRNA. Startery i biotynylowaną
sondę zakupiono w TIB MolBiol (Berlin, Niemcy). W przypadku kontroli pozytywnej i negatywnej,
odpowiednio 30 µl zawierające 3 ng oczyszczonego DNA Candida lub 30 µl wody destylowanej dodano
do 200 µl surowicy ujemnej i poddano obróbce w celu ekstrakcji DNA za pomocą zestawu QIAamp do
krwi.
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
2µM mix dNTPs mix
2,5 µM MgCl2
polimeraza Hot Start (5U/µl)
10x bufor dla polimerazy
10 mM startera F
10 mM startera R
Matryca DNA (do 1000 ng) – próba
badana – dodawana osobno
woda wolna od nukleaz (dopełnić H20 do
objętości 12,5 µl mieszaniny reakcyjnej)
Mieszanina na 1 próbkę
0,75 µl
1,0 µl
0,25 µl
1,25 µl
1,0 µl
1,0 µl
1 μl
6,25 µl
Na 10 próbek*
-
*Przy przygotowaniu mieszaniny
reakcyjnej należy założyć 10% strat
w odczynnikach co związane jest z
pipetowaniem bardzo małych
objętości. Dlatego przygotowując
mieszaninę reakcyjną dla 10
próbek, należy przemnożyć x 11
(110%).
Sprzęt i aparatura:
- rękawiczki
- pipety automatyczne
- tipy (końcówki do pipet automatycznych)
- eppendorfy
- mini wirówka
- termocyker
152
Protokół doświadczenia:
1. W probówce typu eppendorf (1,5 ml) wykonać mieszaninę reakcyjną.
2. Do próbówki typu eppendorf (20 µl) dodać 1µl matrycowego DNA.
3. Następnie dodać 11,5µl przygotowanej mieszaniny reakcyjnej.
4. Tak przygotowane próbki wstawić do termocyklera według poniższych warunków:
Temperatura
Czas
Etap1wstępna
aktywacja
95°C
Etap 2
denaturacja
Etap 3
hybrydyzacja
Etap 4elongacja
95°C
72°C
5 min
30 sek
45-60 °C w
zależności od
starterów
1 min
35- 40 cykli
Etap 5 –
końcowa
elongacja
72°C
1 min
10 min
Etap 6
4°C
∞
Notatki:
Wyniki zostaną uzyskane po wykonaniu rozdziału elektroforetycznego na ćwiczeniu nr 8.
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data……………………………………
153
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Metody rozpoznawania infekcji grzybiczych i inwazji pasożytniczych – uzupełnić tabelę:
Infekcja/
Inwazja
grzybicza
pasożytnicza
Metoda:
ELISA / posiew
Używane podłoże lub wykrywany
parametr diagnostyczny
Gatunek/rodzaj
rodzaj Aspergillus
rodzaj Candida
Candida albicans
rodzaj Cryptococcus
rodzaj Fusarium
swoiste IgM – wczesne zarażenie
swoiste IgG – starsze zarażenie
(2 przykłady)
swoiste IgA
antygen Em 1
antygen Em 2
test wylęgania miracydiów
pełzak dziąsłowy, rzęsistek policzkowy
2. Porównać metody klasyczne i molekularne w diagnostyce chorób infekcyjnych i inwazyjnych
Metody klasyczne
Metody molekularne
Zalety
Wady
154
3. Procedura izolacji kwasów nukleinowych.
LITERATURA
1. Adamski Z., Batura-Gabryel H. Mikologia lekarska. Wyd.UM. Poznań 2007.
2. Bal J.Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wyd. Nauk. PWN
Warszawa 2001.
3. Drewa G., Ferenc T. Genetyka medyczna, Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2011; Rozdział 3
– Kwasy nukleinowe; Rozdział 27 – Metody molekularne badania genomu.
4. Dynowska M., Ejdys E. Mikologia laboratoryjna. Przygotowanie materiału badawczego i
diagnostyka. Wyd. UWM. Olsztyn 2011.
5. Dzierżanowska D. Rozdział 6, Zakażenia grzybicze – wybrane zagadnienia, alfa-medica press,
Bielsko-Biała 2006
6. Genetyka Medyczna G. Drewa, Edra Urban &Partner, Wrocław 2011. rozdział 27.3
7. Genetyka Krótkie wykłady- H. Fletcher, I. Hickey, Warszawa 2010, Wydawnictwo PWN, sekcja
E- Technologia rekombinacji DNA (E.1 - Techniki Badania DNA, E.2 Techniki badania RNA)
155
Ćwiczenie 3
Temat: Hodowle komórkowe – kluczowe narzędzie medycyny eksperymentalnej.
Doświadczenia
1. Rozdział elektroforetyczny produktów PCR
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Podstawowe pojęcia z zakresu chemii białek i kwasów nukleinowych, biotechnologii: elektroforeza,
czynniki warunkujące ładunek elektryczny cząsteczek i ich ruch w polu elektrycznym, bufor, anoda,
katoda, żel
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Hodowle komórkowe (podstawowe wyposażenie laboratorium, media hodowlane, klasyfikacja hodowli).
Hodowle komórkowe w medycynie – zastosowanie hodowli komórek ludzkiej skóry, chondrocytów,
komórek nowotworowych, macierzystych; pozyskiwanie białek stosowanych w terapii. Hodowla tkanek;
rozwój i znaczenie hodowli tkanek; wkład hodowli tkanek do nauki. Hodowla narządów – organoidy.
156
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Hodowle komórkowe
Hodowle komórkowe in vitro są jedną z najczęściej stosowanych technik laboratoryjnych we
współczesnej biologii. Inkubacja i/lub namnażanie komórek roślinnych i zwierzęcych poza organizmem
pozwala na ścisłe kontrolowanie warunków doświadczalnych i daje stosunkową łatwość modyfikacji
właściwości mikrośrodowiska, w którym pozostają komórki (poprzez wprowadzanie np. substancji
biologicznie czynnych). Stosowanie hodowli komórek in vitro umożliwia prowadzenie całych cykli
doświadczeń przy użyciu takiego samego materiału biologicznego, stwarza także warunki do
porównywania wyników badań prowadzonych przez różne pracownie.
Próby utrzymania przy życiu komórek in vitro były prowadzone już pod koniec XIX w. (pionierem był
Wilhelm Roux). Jednak próby te kończyły się niepowodzeniem zwykle po kilku dniach.
W 1951 r. u 30-letniej kobiety zdiagnozowano nowotwór szyjki macicy. Wykonując biopsję pobrano
komórki tkanki prawidłowej szyjki macicy oraz komórki guza. Materiał został przekazany do Tissue
Culture Laboratory działającego w John Hopkins Hospital (Baltimore, Maryland USA), gdzie pracował
George Otto Gey prowadzący badania nad hodowlami tkanek. Naukowiec wykorzystał medium
hodowlane, w skład którego wchodziła mieszanina osocza kurczęcia, ekstraktu cielęcych embrionów
oraz ludzkiej krwi pępowinowej i zaobserwował, że komórki uzyskane z guza charakteryzowały się
nieograniczoną liczbą podziałów komórkowych. Wyizolowane komórki linii nowotworowej zostały
nazwane HeLa od pierwszych liter imienia i nazwiska kobiety, od której zostały pobrane - Henrietty
Lacks (zmarła 4 października 1951 r.). Późniejsze badania wykazały, że komórki HeLa zawierają DNA
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) 18, wirusa o wysokim potencjale onkogennym.
Wyprowadzenie linii komórkowej HeLa okazało się dużym sukcesem. Od tego czasu wyhodowano
ponad 50 mln ton komórek Henrietty Lacks. Linia komórkowa HeLa jest wciąż najczęściej
wykorzystywana jako model badawczy i stwierdza się, że jest najczęściej „cytowaną” linią komórkową w
pracach naukowych. Umożliwiła rozwój technik hodowli komórkowych, co posłużyło do wytłumaczenia
wielu zagadnień dotyczących biologii komórek nowotworowych. Do najważniejszych odkryć z
wykorzystaniem komórek HeLa należą: odkrycie szczepionki przeciwko polio, poznanie liczby i struktury
chromosomów, odkrycie mechanizmów infekcji wirusa HIV, HPV i jego roli w transformacji
nowotworowej, wykrycie telomerazy w komórkach HeLa.
Klasyfikacja hodowli komórkowych ze względu na:
a)


b)
pochodzenie komórek i okres prowadzenia hodowli:
Hodowle pierwotne – hodowle komórek z materiału biologicznego pobranego
bezpośrednio z organizmu: ze świeżo pobranych fragmentów tkanki/narządów i/lub
zawiesiny powstałej w wyniku enzymatycznego rozproszenia tkanki. Jest to hodowla
trwająca do pierwszego pasażu.
Hodowle wtórne – hodowle komórek po pierwszym pasażu.
fizjologiczne właściwości prowadzonej hodowli:
 Hodowle komórek adherentnych – hodowle komórek przylegających:
• hodowle komórek rosnących w monowarstwie (2D) – hodowle, które wymagają
pasażowania w momencie osiągnięcia konfluencji, czyli w momencie zajęcia
przez komórki dostępnej przestrzeni do wzrostu. Zaliczamy do nich:
157
•
•
hodowle z wykorzystaniem standardowych naczyń hodowlanych (np. butelki
hodowlane, szalki Petriego, płytki wielodołkowe) opłaszczonych warstwą
adhezyjną naturalną (np.: kolagen) lub sztuczną (np. Nunclon™ Delta Surface).
hodowle na mikronośnikach – hodowle prowadzone m.in. na kulkach
dekstranowych, żelatynowych lub szklanych, które to zapewniają dużą
powierzchnię wzrostu dla komórek przy małej objętości pożywki. Hodowle takie
są często wykorzystywane w biotechnologii.
 Hodowle przestrzenne (3D) – hodowle, w których dochodzi do odtworzenia
wzajemnych przestrzennych kontaktów między komórkami (wzrost komórek/tkanek w
trójwymiarze). Zaliczamy do nich:
• agregaty - zbudowane są z jednego/kilku typów komórek. Funkcjonalnie
przypominają tkankę (posiadają macierz zewnątrzkomórkową i połączenia
międzykomórkowe). Optymalna średnica agregatu wynosi 250 – 500 µm.
• sferoidy – powstają z agregatów, które przekroczyły krytyczną średnicę: 500-800
μm. W sferoidach, komórki odtwarzają wzajemne połączenia i swoiste
mikrośrodowisko, odpowiadające swoistym tkankom. Sferoidy można otrzymać
metodą hodowli „wiszącej kropli” (na skutek grawitacji komórki z zawiesiny
komórkowej opadają na dół wiszącej kropli), oraz w naczyniach rotacyjnych w
wyniku stymulowania mikrograwitacji.
• hodowle prowadzone na stelażach trójwymiarowych – 3D scaffold, tzw.
rusztowaniach tkankowych czyli trójwymiarowych, mikroporowatych strukturach
dzięki czemu umożliwiają wsparcie mechaniczne dla rozrastających się komórek,
zapewniają również lepsze dostarczanie substancji odżywczych, jonów,
antybiotyków, czy lepszą dyfuzję gazów.
Praca z hodowlami komórkowymi wymaga sterylnych, kontrolowanych warunków, które
gwarantują odpowiednio wyposażone laboratoria. Do podstawowego wyposażenia pracowni hodowli
komórkowej należą:komora z laminarnym przepływem sterylnego powietrza, umożliwiająca pracę w
warunkach sterylnych (rycina 1,2);
 inkubator CO2 pozwalający na utrzymanie stałych warunków, zarówno temperatury,
wilgotności stężenia CO2 jak i pH (np. 37°C, 5% CO2);
 mikroskop świetlny (prześwietleniowy), odwrócony (do monitorowania komórek);
 licznik komórek/hemocytometr;
 lodówki, zamrażarki -20°C, -80°C – do przechowywania sterylnych odczynników,
podłóż hodowlanych;
 naczynie Dewara z ciekłym azotem, zamrażarki -150°C do przechowywania
zamrożonych komórek, przeciwciał itp.;
 lampy UV;
 system do oczyszczania wody;
 łaźnia wodna o temp. 36,5°C (do podgrzewania m.in. pożywek, odczynników,
próbek biologicznych);
 wirówki, mieszadło magnetyczne, pH-metr, waga (z dokładnością przynajmniej 0,1
mg), miniwytrząsarki uniwersalne;
 autoklaw;
 drobny sprzęt laboratoryjny tj. naczynia hodowlane, pipety, skrobaczki (skrobaki),
filtry itp.
158
a
b
d
e
c
Rycina 1. Aparatura laboratoryjna wykorzystywana w pracy z hodowlami komórkowymi: a) System do oczyszczania
wody; b) Naczynie Dewara; c) Licznik komórek; d) Komora laminarna; e) Zamrażarka niskotemperaturowa -150°C (fot. J.
Kryczka)
Rycina 2. Drobny sprzęt laboratoryjny: a) pipeta serologiczna, b) skrobaczka, c) filtr strzykawkowy, d) butelka hodowlana 75
cm2 , e) butelka hodowlana 25 cm2, f) płytka hodowlana 6-dołkowa, g) płytka hodowlana 12-dołkowa (fot. J. Kryczka)
159
Wymagania odżywcze i metabolizm komórek w hodowlach
Pożywki hodowlane są źródłem m.in. składników odżywczych, budulcowych, substratów dla
metabolizmu energetycznego, witamin. Poszczególne typy komórek mają swoiste wymagania odżywcze
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Środowisko hodowlane wymaga często suplementacji
niektórych składników np. hormonów. Wyróżniamy dwa podstawowe typy pożywek hodowlanych:
naturalne (m.in. limfa, osocze krwi, surowica, wyciąg zarodkowy) i o określonym składzie chemicznym
(m.in. DMEM, RPMI, Fischera, F12). Do najważniejszych składników pożywek należą:
 węglowodany (najczęściej glukoza, galaktoza, fruktoza), aminokwasy, białka i lipidy –
substancje odżywcze, energetyczne i budulcowe;
 surowica – zawiera czynniki i hormony stymulujące wzrost komórek; dzięki silnym
właściwościom buforującym, neutralizuje substancje toksyczne, zapobiega zmianom
środowiska (pH).
 sole mineralne – biorą udział w utrzymywaniu ciśnienia osmotycznego, potencjału
błonowego; pełnią ważną funkcję w oddziaływaniu komórek z macierzą
zewnątrzkomórkową (ang. extracellular matrix, ECM). Media hodowlane bywają
wzbogacane o sole pierwiastków, które uczestniczą w usuwaniu wolnych rodników
tlenowych np.: selen, miedź, cynk i żelazo,.
 witaminy – są kofaktorami enzymów komórkowych; zazwyczaj do pożywek dodaje się
witaminy z grupy B: ryboflawina, biotyna, tiamina.
 antybiotyki (penicylina, streptomycyna, chloramfenikol, mykostatyna) – działają
przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie.
Oddychanie komórek hodowlanych zachodzi głownie na drodze glikolizy rzadziej na drodze
cyklu kwasu cytrynowego (bez udziału tlenu; w inkubatorze przeznaczonym do hodowli komórek
stężenie CO2 wynosi 5 – 10%). Tempo metabolizmu świeżo wyizolowanych komórek jest stosunkowo
szybkie, jednakże z upływem czasu trwania hodowli spada.
Etapy prowadzenia hodowli komórkowych:
1. Inicjowanie hodowli komórkowych (izolacja komórek)
2. Hodowla komórkowa (liczenie komórek, pasażowanie, sporządzanie zawiesin o określonej gęstości
komórek).
3. Prowadzenie doświadczeń/ przechowywanie komórek (mrożenie)
Przed rozpoczęciem hodowli komórkowych podejmujemy decyzję, jaki materiał wykorzystamy w
badaniach: z tkanki bezpośrednio pobranej od pacjenta bądź z ogólnodostępnych banków komórek tj.
ECACC (European Collection of Authenticated Cell Cultures), ATCC (American Type Culture
Collection). Banki komórek (ECACC, ATCC) oferują szeroki wachlarz linii komórkowych prawidłowych i
nowotworowych pochodzących z różnych narządów i reprezentujących odmienne właściwości
(przykłady w tabeli 1).
160
Tabela 1. Charakterystyka wybranych nowotworowych linii komórkowych.
Linia
komórkowa
Pochodzenie
Morfologia
Charakterystyka
Komórki nowotworowe nabłonka
gruczołowego płuc wyizolowane od 58letniego mężczyzny rasy kaukaskiej
Komórki epitelialne,
adherujące do podłoża
Zdolne do syntezy lecytynę i
zawierają wysoki poziom
nienasyconych kwasów
tłuszczowych
LNCaP
Komórki nowotworowe pochodzące z
lewego węzła chłonnego wyizolowane od
50-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej
Komórki epitelialne,
adherujące do podłoża
Charakteryzują się powolnym
wzrostem
PC3
Komórki nowotworowe pochodzące z
nowotworu przerzutowego do kości
wyizolowane od 62-letniego mężczyzny
rasy kaukaskiej
Komórki
androgenoniezależne
Charakteryzują się dużą
inwazyjnością
MeWo
Komórki nowotworowe pochodzące z
węzła chłonnego wyizolowane od 78letniego mężczyzny rasy kaukaskiej
Fibroblasty, adherujące do
podłoża
Produkują melaninę
HeLa
Komórki nowotworowe pochodzące z
tkanki nabłonkowej szyjki macicy
wyizolowane od 31-letniej
Afroamerykanki
Komórki epitelialne,
adherujące do podłoża
Charakteryzują się wybitnie
szybkim tempem proliferacji
A549
Linia komórkowa powstaje z hodowli pierwotnej (po pierwszym pasażu). W czasie wzrostu
komórki adherentne (komórki przylegające do powierzchni naczynia hodowlanego), namnażają się w
monowarstwie, zagęszczają się stopniowo, zapełniając powierzchnię wzrostu podłoża hodowlanego
(rycina 3). Linia komórkowa o dużym zagęszczeniu komórek (80% konfluencji), szybko zużywa składniki
odżywcze obecne w medium hodowlanym, dlatego też, wymaga ona szybkiego przepasażowania.
Komórki powinno się pasażować przed osiągnięciem pełnej konfluencji, ponieważ dochodzi wówczas
do kontaktowego zahamowania wzrostu.
Rycina 3. Hodowla linii komórkowej A549: a) konfluencja około 60%, b) konfluencja 100% (fot J. Kryczka)
161
Pasażowanie komórek przylegających do podłoża polega na oderwaniu i przeniesieniu części
komórek do następnego naczynia hodowlanego. W tym celu stosuje się zazwyczaj enzym - trypsynę w
stężeniu 0,025%-0,5%, który trawi białka adhezyjne umożliwiające komórkom przyczepianie się do dna i
ścianek naczynia. Proces trypsynizacji przeprowadza się w 37ᵒC przez 3-5 min lub w temperaturze
pokojowej przez 5-10 min. Czas inkubacji komórek z trypsyną jest niezwykle istotny, ponieważ enzym
ten należący do endopeptydaz serynowych, które trawią również białka błony komórkowej, prowadząc
do rozpadu komórek. W następnym etapie zawiesinę komórek rozcieńcza się w określonym stosunku i
przenosi do nowego (sterylnego) naczynia hodowlanego zawierającego świeże medium hodowlane. W
celu zahamowania aktywności trypsyny do nowej pożywki dodaje się inhibitory tego enzymu. Po
kilku/kilkunastu godzinach od pasażowania komórki ulegają ponownej adhezji do powierzchni naczynia
hodowlanego.
Do określenia dokładnej liczby komórek w hodowli wykorzystuje się komory do liczenia komórek
np. komorę Bürkera. Po trypsynizacji odpowiednią objętość zawiesiny komórek wybarwia się
barwnikiem – 0,4% błękitem trypanu, a następnie nanosi się na komorę Bürkera.
W trakcie prowadzenia hodowli komórkowej dochodzi do samoistnej selekcji komórek o
większej sile proliferacyjnej. Zazwyczaj po trzecim pasażu, linia staje się stabilna.
W 1965 r. Leonard Hayflick wykazał, że prawidłowe ludzkie fibroblasty płucne wykazują
określoną liczbę podziałów. Maksymalną liczbę podziałów komórkowych nazwano — od nazwiska
odkrywcy — limitem Hayflika. Po przekroczeniu limitu Hayflika komórki ulegają apoptozie (tzw. proces
programowanej śmierci komórki). Natomiast im bliżej limitu, komórki wykazują zmiany fenotypowe
(powiększenie rozmiarów, spłaszczenie, utrata kształtu) powodujące upośledzenie ich funkcji np.
zdolności wydzielania określonych substancji.
Według aktualnego stanu wiedzy uważa się, że replikacyjne starzenie się komórek (z
wyczerpania limitu podziałowego) jest związane ze skracaniem się i zmianami budowy telomerów
natomiast starzenie przyspieszone – z indukującym je wpływem czynników środowiskowych. Do
najważniejszych czynników środowiskowych odpowiadających za starzenie komórek należy stres
oksydacyjny. Proces starzenia się jest odpowiedzią komórek na rozległe i zazwyczaj nienaprawialne
uszkodzenia DNA.
Linie komórkowe pierwotnych komórek (wyprowadzenie z komórek prawidłowych) mają
ograniczoną liczbę podziałów komórkowych (liczbę pokoleń hodowli). Ilość pasaży odzwierciedla liczbę
pokoleń linii komórkowej. Zwykle komórki w hodowli osiągają od 20 do 80 pokoleń, potem linia
komórkowa zamiera. Czas życia komórek w hodowli zależy m. in. od wieku organizmu, z którego
komórki były pobrane oraz od rodzaju tkanki, z której pochodzą. Dodatkowym czynnikiem są warunki
hodowli. Istnieją również linie komórkowe o nieograniczonym czasie życia (linie ciągłe) - głównie linie
komórek nowotworowych, które mają nieograniczoną liczbę podziałów komórkowych i które można
pasażować nieskończoną ilość razy.
162
Rycina 4. Etapy zakładania hodowli komórkowej.
Komórki, a także tkanki, embriony, nasiona roślin można przechowywać zamrożone w ciekłym
azocie w temperaturze między -79°C a -196°C (tzw. krioprezerwacja). W takich warunkach procesy
metaboliczne komórek ustają (procesy biochemiczne w -130oC, metaboliczne w -196oC), a uszkodzenia
są zminimalizowane.
Stosowane procedury zamrażania i rozmrażania różnią się nieco w zależności od rodzaju
materiału biologicznego, ale wszystkie zachowują pewne ogólne zasady. Najważniejszą z nich jest
zasada: powolnego zamrażania i szybkiego rozmrażania komórek. Szybkość zamrażania komórek
powinna być na tyle wolna, aby pozwolić na dehydratację komórki. Jednocześnie na tyle szybka, żeby
zabezpieczyć komórki przez uszkodzeniami wynikającymi z dehydratacji. Zbyt duże odwodnienie
komórek może powodować wytrącanie się zagęszczonych składników cytozolu, wypadanie jonów,
wysalanie białek, zmianę pH oraz wiele innych, niekorzystnych zjawisk. W czasie zamrażania komórek
szczególnie szybko powinno przejść się przez zakres temperatur od – 2 do – 5oC, ponieważ wówczas
tworzą się kryształy lodu mechanicznie uszkadzające komórki. Doświadczalnie wykazano, że w czasie
zamrażania komórek optymalnie temperatura (zapewniająca najlepszą żywotność po rozmrożeniu)
powinna spadać z szybkością 1 – 3oC na minutę. Takie tempo mrożenia uzyskuje się dzięki
zastosowaniu specjalnych pojemników do zamrażania materiału biologicznego wypełnionych alkoholem
izopropylowym lub formaldehydem. Dodatkowo komórki, które mają zostać zamrożone powinny
znajdować się w fazie logarytmicznego wzrostu oraz nie powinny być zainfekowane mikrobiologicznie.
W celu uniknięcia zniszczenia komórek/organelli komórkowych na skutek tworzących się
kryształów, do mrożenia komórek stosuje się bufory z dodatkiem krioprotektantów tj. glicerolu lub
DMSO (dimetylosulfotlenek). DMSO (w stężeniu 5 do 15 % v/v) jest częściej stosowany w takich
buforach ze względu na jego łatwość penetracji komórek, jednak przechowywanie komórek w buforach
z jego dodatkiem w temperaturze powyżej 4ᵒC wywołuje efekt toksyczny. Ważne jest, żeby komórki w
środowisku suplementowanym DMSO były jak najszybciej przeniesione do temperatury mrożenia.
Fazy wzrostu komórek w hodowli
FAZA LAG (faza adaptacji komórek) – faza zaczyna się bezpośrednio po wysianiu komórek na podłoże.
W tym czasie komórki odbudowują glikokaliks (warstwa zewnętrzna błony komórkowej), który uległ
163
uszkodzeniu podczas procesu trypsynizacji. Komórki rozpłaszczają się i ulegają adhezji do podłoża (w
procesie uczestniczy cytoszkielet). W tej fazie wzrostu hodopwli komórki nie dzielą się, a nawet często
dochodzi do zmniejszenia ich liczby, gdyż część komórek uszkodzonych obumiera. Komórki w tym
okresie wchodzą w fazę G1 cyklu komórkowego.
FAZA LOG (faza logarytmicznego wzrostu komórek) – okres intensywnego wzrostu liczby komórek.
Komórki dzielą się dynamicznie (stają się okrągłe i odrywają się od podłoża, a po podziale ponownie się
przyczepiają). Faza ta kończy się osiągnięciem stanu konfluencji (zazwyczaj jednym lub dwoma
podwojeniami populacji komórek). Cechami charakterystycznymi fazy log jest duża żywotność i wysokie
tempo metabolizmu komórek. Długość tej fazy zależy od gęstości wysianych komórek.
FAZA PLATEAU (faza stacjonarna) - czas, w którym komórki osiągają konfluencję, dochodzi do
kontaktowego zahamowania wzrostu (tyle samo komórek proliferuje, co obumiera). Faza ta
charakteryzuje się szybkim wykorzystaniem składników medium.
FAZA UTRATY KOMÓREK – faza, w której komórki obumierają z powodu braku dostępnych
składników odżywczych, gromadzenia się toksycznych produktów metabolizmu komórkowego, a w
konsekwencji obniżenia pH środowiska.
Transformacja i immortalizacja komórek
Uzyskanie stałej linii komórkowej zabezpiecza dostęp do niezmiennego genotypowo i
fenotypowo materiału badawczego, który w przyszłości można wykorzystać w kolejnych badaniach.
Stan immortalizacji, czyli inaczej „nieśmiertelności” to nabycie przez komórkÍ zdolności do
nieograniczonej liczby podziałów.
Unieśmiertelnienie komórek może zachodzić w sposób spontaniczny lub indukowany. Komórki
immortalizowane często są używane jako doskonałe modele badawcze dla opracowywania nowych
metod diagnostycznych i strategii leczenia nowotworów.
Zbyt duże zagęszczenie komórek w hodowli linii komórek prawidłowych może prowadzić do
niestabilności genetycznych, czego konsekwencją są spontaniczne transformacje.
Jeżeli w
odpowiednim czasie linia komórkowa nie zostanie przepasażowana, wówczas komórki osiągają zbyt
dużą gęstość i przestają podlegać zahamowaniu kontaktowemu. Komórki zaczynają rosnąć warstwowo,
tworząc kolonie. Następuje utrata kontroli wzrostu komórek - immortalizacja (unieśmiertelnienie), jest to
istotna faza rozwoju komórek nowotworowych. Jednakże w hodowlach pierwotnych taka immortalizacja
spontaniczna występuje bardzo rzadko.Przykładem jest linia HMT-3522, wyizolowana z hodowli
pierwotnej nabłonka gruczołu mlekowego człowieka. Jednakże hodowla ta została wyprowadzona z
tkanek nie w pełni zdrowych, od kobiety z mastrofią (dysplazja włóknisto-torbielowata sutka).
Transformację indukowaną w hodowli in vitro można wywołać przez traktowanie linii
komórkowych kancerogennymi związkami chemicznymi i/lub promieniowaniem jonizującym oraz
poprzez transfekcję onkogenami tj. antygenem-T wirusa SV-40 (Simian virus-40), adenowirusem E1A i
E1B, zmutowanym onkogenem p53, onkogenem ha-ras czy poly T-antygenem. Onkogen SV-40 T-anty
jest jednym z najczęściej wykorzystywanych induktorów w procesie immortalizacji komórek. Koduje on
antygen T, mający zdolność łączenia się w nieaktywne kompleksy z białkiem p53, przez co kompleks
ten traci zdolność hamowania cyklu komórkowego czy też indukcji apoptozy. Wprowadzenie SV40
powoduje pojawienie się transformowanego fenotypu komórek. Inną metodą unieśmiertelnienia jest
wprowadzenie wirusa HPV do komórek nabłonka. Skutkuje to aktywacją onkogenów E6 i E7, których
działanie powoduje zmianę ekspresji regulatorów cyklu komórkowego tj. białka p53 i Rb9
(retinoblastomy). Innym sposobem jest wymuszenie ekspresji genu telomerazy poprzez wprowadzenie
genu hTERT, który koduje podjednostkę katalityczną telomerazy, lub wyciszenie ekspresji genu
kodującego białko 14-3-3 sigma, które jest negatywnym regulatorem cyklu komórkowego.
164
Hodowle komórkowe można wyprowadzić z różnych materiałów biologicznych pochodzenia
zwierzęcego/ludzkiego m.in. z tkanek prawidłowych/nowotworowych np. pobranych podczas zabiegów
operacyjnych, z komórek śródbłonka naczyń żyły pępowinowej podczas porodu. Korzyściami
wynikającymi z zastosowania tego rodzaju materiału jest szybki wzrost komórek, intensywnie
zachodzące podziały komórkowe oraz podobieństwo funkcjonalne do komórek zdrowych.
Zalety i ograniczenia prowadzenia hodowli komórek
Zalety prowadzenia hodowli komórek
1. Łatwa kontrola środowiska hodowlanego (pH, temperatura, ciśnienie tlenu i dwutlenku węgla,
ciśnienie osmotyczne),
2. Możliwość bezpośredniego prowadzenia badań na materiale biologicznym,
3. Możliwość bezpośredniego badania in vitro interakcji, właściwości i funkcji komórek wchodzących w
skład tkanek/narządów,
4. Możliwość powtarzania, odtwarzania wyników badań,
5. Niskie koszty prowadzenia badań (w porównaniu do modeli zwierzęcych),
6. Łatwy do pozyskania materiał (banki komórek oferują komórki pochodzące z różnych typów tkanek, z
różnych organizmów).
Ograniczenia hodowli komórkowych:
1. Konieczność pracy w ściśle sterylnych warunkach (materiał bardzo wrażliwy na zakażenia),
2. Niedokładne odwzorowanie środowiska in vivo (składniki mikrośrodowiska, interakcje pomiędzy
komórkami różnych typów),
3. Brak stabilności genetycznej,
4. Konieczność stosowania dodatkowych substancji odżywczych czy ochronnych np. antybiotyków.
Przykłady zastosowań hodowli komórkowych
Hodowle komórkowe stały się podstawowym narzędziem pracy w wielu dziedzinach badań, z
zakresu biologii molekularnej, biotechnologii, immunologii i wielu innych. Przykłady zastosowań hodowli
komórkowych:
 badanie wpływu różnych związków chemicznych na komórki np. badanie
cytotoksyczności związków chemicznych i oporności na chemioterapeutyki,
 badanie cytotoksyczności związków chemicznych i oporności na chemioterapeutyki (ocena
wpływu różnych związków chemicznych na komórki),
 badanie markerów inwazyjności w komórkach nowotworowych,
 badanie wpływu inhibitorów na cykl komórkowy.
 badanie mechanizmów przerzutowania (mechanizmów kontrolnych cyklu komórkowego,
badania oddziaływań międzykomórkowych),
 otrzymywanie przeciwciał monoklonalnych,
 produkcja szczepionek, insuliny, interferonu czy hormonu wzrostu,
 namnażanie wirusów w celu diagnozowania zakażeń wirusowych.
165
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIDCZENIA
I. Rozdział elektroforetyczny produktów PCR.
Rozdział elektroforetyczny
Techniki elektroforetyczne stosowane są do rozdziału cząsteczek (białek, DNA) na podstawie
szybkości (zależna od ładunku i masy cząstek) poruszania się ich w polu elektrycznym. Cząsteczki DNA
w buforach o pH bliskim neutralnego obdarzone są ładunkiem ujemnym i poruszają się w stronę anody
(dodatniej elektrody). Techniki te umożliwiają ustalenie wielkości analizowanych cząstek, ustalenie
degradacji preparatu oraz określenie ewentualnych zanieczyszczeń takich jak inne białko czy RNA. Do
rozdziału kwasów nukleinowych wykorzystuje się dwa typy żelów: agarozowy i poliakrylamidowy. W obu
przypadkach gęstość żelu dobiera się w zależności od wielkości analizowanych cząsteczek (tj.
w zależności od ich masy cząsteczkowej).
Elektroforeza poliakrylamidowa (PAGE) służy do rozdzielania małych cząstek, przede
wszystkim białek i kwasów nukleinowych (5 –1000 pz). Żel poliakrylamidowy jest popularny w biologii
molekularnej ze względu na dobre właściwości optyczne, obojętność elektryczną (brak grup
naładowanych elektrycznie), możliwość uzyskania różnego stopnia porowatości.
Elektroforeza na żelu agarozowym pozwala na rozdział fragmentów o wielkości nawet do 20
kpz. Agaroza to frakcja agaru pochodzącego z krasnorostów. Jest to polisacharyd zbudowany z około
800 reszt galaktozy. Rozpuszcza się łatwo w wodzie i pozostaje w postaci płynnej do około 40°C, co
pozwala na łatwe operowanie roztworem i tworzenie żeli o wybranych rozmiarach. Stosując różne
stężenia roztworów agarozy można regulować porowatość żelu a przez to stopień rozdziału w
zależności od rozmiaru rozdzielanych cząstek.
„Wizualizacja” rozdzielonych frakcji – „prążków” dokonuje się z wykorzystaniem odpowiednich
barwników, najczęściej fluorescencyjnych. Najpopularniejszym jest bromek etydyny, który umożliwia
wizualizację już nawet 10 ng DNA. Niestety, wykazuje on silne właściwości mutagenne i kancerogenne.
Obecnie, wykorzystuje się barwniki fluorescencyjne (SYBR), które nie wykazują tak dużej szkodliwości.
Rozdział elektroforetyczny wykorzystuje się w eksperymentach z zakresu biologii molekularnej
takich jak: sekwencjonowanie, foot-printing (technika umożliwiająca badanie oddziaływań DNA–białko),
analizy produktów PCR, diagnostyka parazytologiczna, diagnostyka mykologiczna.
WYKONANIE
Materiały i odczynniki:
- żel agarozowy,
- bufor TBE,
- bufor obciążający (obciążnik),
- produkt PCR przygotowany na wcześniejszych zajęciach .
- parafilm.
Sprzęt i aparatura:
- aparat do elektroforezy,
- pipety,
- rękawiczki,
Protokół doświadczenia:
166
1. Umieścić żel agarozowy w aparacie.
2. Zalać żel buforem TBE (żel nie może być całkowicie zalany).
3. Nałożyć na żel wzorzec 5 µl (przed nałożeniem wymieszać na parafilmie 3 µl wzorca i 1,5 µl buforu
obciążającego).
4. Nałożyć na żel badane próbki 6,5 µl (przed nałożeniem wymieszać na parafilmie 5 µl badanej próbki
i 1,5 µl obciążnika).
5. Zalać buforem TBE żel, tak aby cały był przykryty w całości.
6. Uruchomić elektroforezę na około 30-40 minut.
Wyniki:
Wnioski:
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data
Ilość punktów………………………..
167
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Wyróżniamy różne systemy hodowli tkanek lub komórek, w zależności od ich naturalnych zdolności
do wzrostu. Dopasuj nazwy typów hodowli do opisu:
I. Hodowle w zawiesinie
II. Hodowle komórek adherentnych
III. Hodowle pierwotne
IV. Hodowle wtórne
A. Hodowle komórek po pierwszym pasażu.
B. Hodowle komórek z materiału biologicznego pobranego bezpośrednio z organizmu.
C. Hodowle komórek, których wzrost jest niezależny od adhezji do podłoża.
D. Hodowle z wykorzystaniem standardowych naczyń hodowlanych (np. butelki hodowlane, szalki
Petriego, płytki wielodołkowe) opłaszczonych warstwą adhezyjną naturalną (np.: kolagen) lub sztuczną
(np. Nunclon™ Delta Surface).
I
II
III
IV
2. Czym jest trypsynizacja? Jaka substancja odgrywa rolę w tym procesie? Czemu służy proces
trypsynizacji?
Trypsynizacja
3. W trakcie starzenia się komórki macierzyste podlegają określonym zmianom morfologicznym
i funkcjonalnym. Zdecyduj, czy wymienione poniżej procesy ulegają zwiększeniu czy obniżeniu. Wstaw
odpowiednio znak ↑ lub ↓:
 Poziom ekspresji genów związanych z metabolizmem komórki;
 Ekspresja genów kodujących białka odpowiedzialne za przyleganie komórek;
 Zdolność naprawy DNA;
 Wielkość komórki;
 Potencjał do różnicowania;
 Zdolności regeneracyjne;
 Tendencja do transformacji nowotworowej
4. Wymień możliwości badań jakie oferuje model tkankowy, np. model mięśnia sercowego:
1.
2.
3.
4.
5.
168
5. W zależności od odległości od środka sferoidu obserwuje się gradientowy rozkład stężenia
metabolitów (np. mleczanu) i substancji odżywczych (glukoza, tlen). Z tym zjawiskiem wiążą się efekty
działania chemioterapeutyków, które są niejednorodne w obrębie struktury sferoidu. W poniższych
zdaniach podkreśl właściwy wyraz:
W coraz głębszych warstwach sferoidu obserwuje się:
a) wzrastające/malejące stężenie składników odżywczych
b) wzrastające/malejące stężenie tlenu
c) wzrastające/malejące stężenie mleczanu
d) wzrastające/malejące tempo proliferacji
e) wzrastające/malejące stężenie podawanych leków.
LITERATURA
1. Olszewska-Słonina DM, Drewa TA, Styczyński J, Czajkowski R. 2006. Hodowla komórek,
inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Część II. Wiadomości lekarskie59(9-10): 732737.
2. Stokłosowa S. red. Hodowla komórek i tkanek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.
3. Genetyka Medyczna G. Drewa, Edra Urban &Partner, Wrocław 2011. rozdział 27.3
4. Genetyka Krótkie wykłady- H. Fletcher, I. Hickey, Warszawa 2010, Wydawnictwo PWN, sekcja
E- Technologia rekombinacji DNA (E.1 - Techniki Badania DNA, E.2 Techniki badania RNA)
169
Część
Genetyka medyczna
Ćwiczenie 1
Temat: Genetyka mendlowska - wybrane cechy allelomorficzne i układy grupowe krwi.
Doświadczenia
1. Heteroaglutynacja erytrocytów człowieka surowicą końską.
2.Wykrywanie antygenu A układu ABO na powierzchni erytrocytów człowieka z zastosowaniem
fitoaglutynin z nasion Dolichos biflorus – określanie podgrupy w obrębie grupy A.
3. Wykrywanie substancji grupowej układu ABO w ślinie
4. Wykrywanie antygenu D układu Rh na powierzchni erytrocytów człowieka.
Zadania genetyczne
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Podstawowe pojęcia genetyczne: gen, kwasy nukleinowe (DNA, RNA – rodzaje, funkcje), kod
genetyczny. Replikacja, transkrypcja, translacja. Antygen, przeciwciało. Zasady dziedziczenia cech
monogenowych: I i II prawo Mendla (dominacja, kodominacja). Wybrane choroby autosomalne
monogenowe: anemia sierpowata, mikrosferocytoza, fenyloketonuria, alkaptonuria, albinizm - zasady
dziedziczenia, charakterystyczne objawy. Układy grupowe krwi (podstawowe informacje): AB0, Rh
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć:
Współdziałanie genów (epistaza, plejotropia, komplementacja, penetracja, poligeny),
Choroby monogenowe człowieka – charakterystyka, diagnostyka, leczenie. Układy grupowe krwi
człowieka – zasady dziedziczenia, antygeny i ich identyfikacja, konflikt serologiczny – przyczyny
choroby hemolitycznej noworodka. Genetyczne podstawy krwiolecznictwa. Przeciwciała monoklonalne:
definicja, zastosowanie. Rodowody: definicja, zasady tworzenia, zastosowanie. Zadania genetyczne:
cechy monogenowe, grupy krwi, rodowody.
171
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Genetyka mendlowska
Definicje
 Dominacja zupełna
Sytuacja, gdy w obecności allelu dominującego nie ujawni się cecha determinowana przez allel
recesywny, a w efekcie fenotyp heterozygoty będzie taki sam jak homozygoty dominującej.
 Dominacja niezupełna
Sytuacja, gdy allel dominujący nie maskuje w pełni efektów ekspresji allelu recesywnego (w fenotypie
heterozygot ujawnia się cecha pośrednia między cechą homozygoty dominującej, a cechą homozygoty
recesywnej).
 Kodominacja (współdominowanie)
Polega na występowaniu alleli, które nie są związane stosunkiem dominacja – recesywność. Produkty
tych alleli są wytwarzane jednocześnie i niezależnie, każdy z alleli ma odbicie w fenotypie.
 Poligeny (geny kumulatywne, polimeryczne)
Należą do różnych par alleli, zajmując różne loci na chromosomach. Wpływają na wytworzenie tej
samej cechy. Efekty ich działania się sumują.
 Epistaza – geny epistatyczne i hipostatyczne
Zjawisko kiedy produkt ekspresji jednego z genów (gen epistatyczny) wpływa na ujawnienie fenotypowe
innego, nieallelicznego genu (hipostatycznego).
 Plejotropia
Zjawisko, które polega na warunkowaniu przez jeden gen kilku pozornie nie związanych z sobą cech
fenotypowych (np. produkt genu plejotropowego reguluje kilka szlaków metabolicznych).
 Poligenia
Cecha jest determinowana przez kilka/kilkadziesąt/klikaset różnych genów.
 Sprzężenia genów
Tendencja alleli genów do przechodzenia razem w kolejnych pokoleniach, co wynika z położenia genów
na tym samym chromosomie (ich loci są synteniczne); odległość jaka je dzieli jest na tyle mała, że
prawdopodobieństwo wystąpienia rekombinacji – θ (theta) jest niskie θ<0,05.
• Ekspresywność zmienna (różnorodna)
Określa, w jakim stopniu cecha determinowana przez określony układ alleli w danym locus, ujawnia się
fenotypowo, w efekcie osobniki o tym samym genotypie wykazują zróżnicowane nasilenie cechy
uwarunkowanej przez ten gen (np. wskutek zmian polimorficznych w regionach niekodujących genu).
 Penetracja (przenikliwość) genu
Jest częstością, z jaką dany gen (allel) dominujący lub allele recesywne w układzie homozygotycznym
ujawniają się w fenotypie.
172
 Allele wielokrotne
Występowanie więcej niż dwóch form/odmian genu leżących w tym samym locus na chromosomach
homologicznych; w danym organizmie mogą występować tylko dwa allele, natomiast w puli genowej
populacji może być ich wiele.
• Allele letalne
Gen (allel) powodujący śmierć organizmu; allel letalny dominujący wywołuje śmierć homozygot
dominujących i heterozygot; allel letalny recesywny powoduje śmierć homozygot recesywnych.
• Fenokopia
Wywołane przez środowisko naśladowanie cechy/choroby uwarunkowanej genetycznie.
Podstawy współczesnej genetyki stanowią prace Grzegorza Mendla, który w 1866 r.
opublikował wyniki swoich obserwacji grochu zwyczajnego (Pisum sativum) w artykule „Badania nad
mieszańcami roślin” i zaproponował teorię jednostek dziedziczenia. Sformułował on zasady
dziedziczności określane jako prawa Mendla (reguły): I - prawo czystości gamet, II - prawo niezależnej
segregacji alleli.
Jednostki dziedziczenia, dziś nazywane genami, mogą występować w dwóch formach - allelach
(genach allelomorficznych) leżących w tym samym locus (miejscu) na chromosomach homologicznych.
Komórki somatyczne zawierają jedną parę takich alleli na każdą cechę, natomiast komórki generatywne
zawierają po jednym z alleli. Cechy warunkowane jedną parą alleli genów na chromosomach nazywane
są cechami jednogenowymi (monogenowymi, mendlowskimi). U człowieka takimi cechami są liczne
choroby, dziedziczące się dominująco lub recesywnie - autosomalnie bądź sprzężone z chromosomem
X lub Y.
Badania genetyczne prowadzone przez wielu uczonych w kolejnych latach doprowadziły do
sformułowania chromosomowej teorii dziedziczności (T. Morgan i wsp., 1915), poznania genów
kumulatywnych (Nilsson-Ehle, 1908), interakcji między genami nieallelicznymi np. epistaza, hipostaza,
komplementacja, oraz zjawisk: kodominacja, niepełna dominacja, allele wielokrotne, plejotropia,
sprzężenie genów, zróżnicowana ekspresja i penetracja genów, dziedziczenie mitochondrialne.
Proste przełożenie jednego genu na jedną cechę fenotypową (jak u Mendla) zdarza się rzadko.
Na powstanie wielu cech wpływają interakcje wielu różnych genów. Powstają złożone sieci
współzależności – złożoność budowana przez oddziaływania i kombinacje, a nie liczbę elementów
składowych.
Ogólnie, mówiąc o relacjach między genami i o kształtowaniu cech fenotypowych można
założyć, że istnieje różnorodne współdziałanie pomiędzy genami:
1.alleliczne (współdziałanie alleli z jednego locus): dominacja zupełna, dominacja niezupełna,
kodominacja, naddominowanie,
2. niealleliczne (współdziałanie niezależnych par alleli z różnych loci, które niejako wspólnie kształtują
daną cechę: komplementarność, epistaza, poligenia.
Oznaczenia stosowane w analizach genetycznych:
P – Parentes (łac. rodzice); pokolenie rodzicielskie, rodzice w sensie genetycznym: osobniki linii
czystych wykazujące przeciwstawne cechy; homozygoty przeciwstawne: dominująca i recesywna;
F1 – Filius, Filia (łac. syn, córka; liczba mnoga filii – dzieci, potomkowie); pierwsze pokolenie
mieszańcowe; heterozygoty;
F2 – drugie pokolenie mieszańcowe;
Fn – dalsze pokolenia.
Oznaczenia genów: para genów allelomorficznych: np. A – allel dominujący, a – allel recesywny;
173
Zapis genotypu:
 homozygota dominująca: AA lub A/A lub
 heterozygota Aa lub A/a lub
; recesywna aa lub a/a lub
;
;
 zapis dwu genów położonych na różnych chromosomach AA BB lub A/A B/B lub
;
 zapis dwu różnych genów na tym samym chromosomie (geny sprzężone):
homozygota w obu parach genów AB/AB lub ; ab/ab, (układ powiązania genów);
o także Ab/Ab,
-
; aB/aB,
heterozygota w obu parach genów AB/ab lub
(układ odpychania genów);
; także Ab/aB,
Krzyżówki mendlowskie (tabela 1):
 krzyżówka Parentes AA x aa
 krzyżówka F1
Aa x Aa
 krzyżówki wsteczne (odwrotne): osobnik z pokolenia P krzyżuje się z osobnikiem z pokolenia F1:
AA x Aa oraz aa x Aa (testowa);

krzyżówka testowa to krzyżówka osobnika wykazującego cechę dominującą z homozygotą
recesywną (aa), w celu wykazania genotypu osobnika dominującego: wynik krzyżówki AA x aa
to 100% dominujących, czyli krzyżówka Parentes, natomiast wynik krzyżówki Aa x aa to 50%
osobników dominujących i 50% recesywnych – to jest krzyżówka testowa.
Tabela 1. Dziedziczenie zgodnie z prawami Mendla – typy krzyżówek.
Krzyżówka Parentes (P)
AA
gamety
A A
pokolenie pierwsze (F1)
Aa
Aa
x
aa
a
Aa
a
Aa
100% potomstwa z cechą dominującą fenotyp
Krzyżówka typu F1
Aa
x
gamety
A a
pokolenie drugie (F2 )
AA
Aa
Aa
rozkład genotypowy
1
2
rozkład fenotypowy
3
75% potomstwa z cechą dominującą , 25% - z cechą recesywną
Aa
A a
aa
1
1
Wybrane cechy chorobowe człowieka dziedziczące się monogenowo (jednogenowo).
Cechy monogenowe (zwane mendlowskimi) - są uwarunkowane jedną parą alleli. Cecha
dominująca, jest uwarunkowana allelem dominującym, który ujawnia się u wszystkich
heterozygotycznych osobników w pokoleniu F1, po skrzyżowaniu dwóch homozygotycznych linii
(dominującej i recesywnej). Cecha recesywna, uwarunkowana allelem recesywnym jest maskowana
przez cechy dominujące, nie ujawnia się w pokoleniu F1.
174
Sferocytoza wrodzona (HS - ang. hereditary spherocytosis, łac. anaemia haemolytica
microspherocytica congenita),
Mikrosferocytoza wrodzona, choroba Minkowskiego-Chauffarda, wrodzona niedokrwistość
sferocytowa). Jest najczęstszą wrodzoną niedokrwistością hemolityczną, częstość 1:5000 (w Europie
Północnej częstość występowania ok. 1:1000 urodzeń). Wywołana jest mutacjami w genach kodujących
białka błony komórkowej erytrocytów, powodującymi niedobory ilościowe lub nieprawidłową budowę
spektryny - głównego elementu szkieletu błonowego. Podłożem molekularnym dziedzicznej sferocytozy
są, poza mutacjami spektryny α i spektryny β, także mutacje w genach kodujących inne białka szkieletu
błony erytrocytu. W zależności od rodzaju mutacji choroba ta może być dziedziczona w sposób
autosomalny recesywny (25% przypadków, gorsze rokowanie, cięższy przebieg kliniczny,) albo
autosomalny dominujący (75% przypadków, lepsze rokowanie, łagodniejszy przebieg kliniczny). W
przebiegu sferocytozy wrodzonej, w wyniku zaburzonej stabilności dwuwarstwowej błony erytrocytu, we
krwi obwodowej obok normocytów występują sferocyty, charakteryzujące się:
 kulistym kształtem,
 małą średnicą ( ok. 2/3 średnicy normocytów),
 mniejszym stosunkiem powierzchni do objętości krwinki,
 większą zawartością hemoglobiny,
 zmniejszoną opornością osmotyczną krwinek, krótszym czasem życia.
Sferocyty niszczone są w śledzionie, co jest przyczyną splenomegalii, niedokrwistości hemolitycznej i
zwiększonego stężenia bilirubiny w surowicy. Częstym powikłaniem mikrosferocytozy wrodzonej jest
kamica pęcherzyka żółciowego. W ciężkiej postaci sferocytozy wrodzonej (ok. 5% przypadków)
występują zaburzenia rozwojowe kośćca (najbardziej typowe: czaszka wieżowata, podniebienie
gotyckie).
Choroby metaboliczne
W organizmie człowieka procesy biochemiczne są katalizowane przez enzymy, które wykazują
zmienność aktywności wynikającą ze zmian w materiale genetycznym. W efekcie może następować
zablokowanie szlaku metabolicznego (blok metaboliczny) z nagromadzeniem substratu lub produktu
pośredniego, braku produktu końcowego. Dotyczy to np. węglowodanów (galaktozemia, wrodzona
nietolerancja fruktozy), aminokwasów (hiperfenyloalaninemie, tyrozynemia, choroba syropu klonowego),
lipidów (hiperlipoproteinemie). Wynikiem zaburzenia przemiany aminokwasów aromatycznych może
być: fenyloketonuria, tyrozynemia, alkaptonuria czy albinizm.
Hiperfenyloalaninemie - defekty w metabolizmie fenyloalaniny (Fen)
W obrębie hiperfenyloalaninemii powodowanej mutacjami w genie PAH – gen hydroksylazy
fenyloalaninowej (ang. phenylalanine hydroxylase), wyróżnić można trzy podstawowe postacie
kliniczne charakteryzujące się różną aktywnością hydroksylazy fenyloalaninowej i różnymi stężeniami
fenyloalaniny we krwi:
 fenyloketonurię klasyczną o ostrym przebiegu,
 fenyloketonurię o łagodnym przebiegu,
 łagodną hiperfenyloalaninemię.
Nietypowe postacie fenyloketonurii wynikają z niedoboru kofaktora hydroksylacji wspólnego dla
3 aminokwasów: fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu. W 97% przypadków u podłoża fenyloketonurii leżą
mutacje punktowe (ponad 460 mutacji) genu zlokalizowanego na długim ramieniu 12 chromosomu
(12q23.3), odpowiedzialnego za całkowity lub częściowy brak aktywności PAH, enzymu wątrobowego,
który katalizuje przemianę fenyloalaniny do tyrozyny. W 3% przypadków fenyloketonurii, defekt dotyczy
175
enzymów związanych z syntezą lub regeneracją niebiałkowego kofaktora reakcji przekształcania
fenyloalaniny w tyrozynę - tetrahydrobiopteryny BH4.
Częstość fenyloketonurii różni się znacząco wśród poszczególnych ras i grup etnicznych. W
Polsce PKU (z ang. Phenylketonuria) występuje u 1 na ok. 7 000 noworodków; rocznie rodzi się blisko
60 dzieci z fenyloketonurią, a co 46 zdrowa osoba jest nosicielem zmutowanego genu PAH.
Stężenie fenyloalaniny w osoczu krwi osób z klasyczną nieleczoną postacią PKU zwykle
przekracza 20 mg/dl. Hiperfenyloalaninemia (powyżej 2 mg/dl osocza) ma działanie toksyczne dla
organizmu, powoduje wtórne zaburzenia przemian aminokwasów tyrozyny i tryptofanu, poprzez
hamowanie ich hydroksylacji. Mniej tyrozyny i tryptofanu dostaje się do mózgu co zmniejsza syntezę
neurotransmiterów - dopaminy i serotoniny, dla których są one prekursorami. Nadmiar fenyloalaniny
wpływa na transport innych aminokwasów przez błony komórkowe i barierę krew-mózg, hamuje syntezę
i przemiany mieliny oraz z jest głównym czynnikiem neurotoksycznym. Stężenie metabolitów
fenyloalaniny – kwasu fenylopirogronowego i ortohydroksyfenylooctowego, nie są tak wysokie, aby
mogły oddziaływać toksycznie na człowieka. Pochodne fenyloalaniny są także prekursorami hormonów
tarczycy (jodowane pochodne tyrozyny). Objawy fenyloketonurii klasycznej (PKU)
 podwyższone stężenie we krwi oraz płynach ustrojowych (pot, mocz) fenyloalaniny i
produktów jej przemiany;
 nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego wynikające z zaburzeń
wzrostu mózgu i tworzenia osłonek mielinowych nerwów;
 upośledzenie umysłowe i różnorodne zaburzenia neurologiczne, zwiększone lub
zmniejszone napięcie mięśni, napady padaczkowe, stereotypia ruchowa, zachowanie
przypominające autyzm, niemożność mówienia, nadmierne pocenie się, zmiany
skórne, słaba pigmentacja skóry, hipoplazja szkliwa, „mysi” zapach moczu, jasna
karnacje skóry, jasnoblond włosy, niebieskie tęczówki.
Płód z fenyloketonurią rozwija się prawidłowo, ponieważ jego deficyt enzymatyczny jest
wyrównany dostatecznie wysoką aktywnością enzymu heterozygotycznej matki. Dziecko z PKU rodzi
się pozornie zdrowe. Opóźnienie rozwoju umysłowego może rozwijać się powoli i niepostrzeżenie przez
kilka pierwszych miesięcy życia. Rozwój umysłowy dziecka z fenyloketonurią zależy od tego jak szybko
zdiagnozowano chorobę i rozpoczęto leczenie. Fakt, że fenyloalanina jest aminokwasem egzogennym
pozwala na regulacje jej zawartości w organizmie przez zmiany jej podaży w pożywieniu.
Hiperfenyloalaninemia zaburza ważne procesy komórkowe w mózgu, powodując ciężkie upośledzenie
umysłowe. Jednocześnie fenyloalanina jest aminokwasem niezbędnym do normalnego wzrostu i
rozwoju organizmu, jej całkowity brak może prowadzić do śmierci. Dlatego należy utrzymywać właściwą
równowagę między dostarczaniem odpowiednich białek a fenyloalaniną. W tym celu stosuje się
restrykcyjną dietę ubogofenyloalaninową ze ściśle określoną zawartością aminokwasu fenyloalaniny.
Wprowadzenie jej w pierwszych dniach życia noworodka, zapewnia prawidłowy rozwój intelektualny i
fizyczny dziecka.
Obecnie w Polsce przeprowadza się obowiązkowo badania przesiewowe noworodków w celu
wczesnego wykrycia fenyloketonurii przed wystąpieniem objawów klinicznych i szybkiego wdrożenia
odpowiedniej diety, aby zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.
Noworodki z podejrzeniem choroby poddawane są dalszej, szerszej diagnostyce. Badania są
obowiązkowe i bezpłatne.
 Badania próbek krwi na bibule metodą tandemowej spektrometrii mas – współcześnie
stosowane badanie umożliwia oznaczanie ilościowe związków mało- i średnio-cząsteczkowych
w złożonych mieszaninach, bez konieczności uprzedniej ich separacji. Pozwala ono na
oznaczanie profilu estrów karnityny i wybranych aminokwasów, które są nieprawidłowe w ponad
20 wrodzonych chorobach metabolicznych (np. fenyloketonuria – fenyloalanina, tyrozynemia –
tyrozyna, choroba syropu klonowego - leucyna). Krew pobiera się z pięty dziecka na bibułę nie
wcześniej niż po 24 godz. od urodzenia (w Polsce zaleca się w 3 dobie). Wyniki ze stężeniem
176
fenyloalaniny <2,8 mg/dl uznawane są za prawidłowe; natomiast powyżej tej wartości wymagają
powtórnego oznaczenia.
 Test moczowy (pieluszkowy) – pierwszy test pozwalający na wykrycie w moczu chorych osób
kwasu fenylopirogronowego. Test ten polegał na dodaniu do zakwaszonego moczu kilku kropli
10% roztworu chlorku żelaza. U osób chorych na PKU następowała zmiana barwy moczu na
kolor niebiesko-zielony. Test umożliwiał rozpoznanie tej wady metabolicznej dopiero w 4 – 5
tygodniu życia dziecka.
 Test Guthriego – jest to półilościowy test mikrobiologiczny (stosowany do 1997), służący do
oznaczania poziomu fenyloalaniny w suchej kropli krwi pobranej na bibułę. Test polegał na
wzrokowej ocenie wielkości wzrostu mutantów bakterii Bacillus subtilis wokół krążka bibuły z
próbką krwi noworodka ułożoną na podłożu mikrobiologicznym pozbawionym fenyloalaniny,
zawierającym czynnik hamujący wzrost bakterii (β-2-tienylalanina). Jeśli stężenie fenyloalaniny
w próbce krwi było wysokie, powyżej 4%, aminokwas przechodził do podłoża, znosił działanie
czynnika hamującego i umożliwiał wzrost bakterii. Średnica powstałej w ten sposób kolonii
koreluje ze stężeniem fenyloalaniny w badanej próbce krwi i porównana z odpowiednim
wzorcem kontrolnym informuje o stężeniu aminokwasu.
Fenyloketonuria matczyna (ang. maternal phenylketonuria, MPKU) polega na występowaniu
licznych embriopatii i fetopatii, spowodowanych utrzymującym się wysokim stężeniem fenyloalaniny we
krwi ciężarnej matki. MPKU występuje w przypadku kiedy matki chore na PKU, niestosujące diety,
rodzą dzieci ze znacznym upośledzeniem umysłowym; dzieci te nie chorują na fenyloketonurię (nie są
homozygotami recesywnym). Szacuje się, że dla płodu bezpieczne stężenie fenyloalaniny we krwi matki
wynosi 1,2 – 2,5 mg/dL; fenyloalanina jest aktywnie transportowana przez łożysko do płodu osiągając
stężenie ok. 1,5 - 2,0 razy wyższe, niż u ciężarnej kobiety z PKU.
U kobiety z fenyloketonurią, ciąża powinna być dokładnie zaplanowana, a podstawą takiego
przygotowania jest stosowanie 3 miesiące przed zapłodnieniem diety ubogofenyloalaninowej, która
skutecznie obniża stężenie tego aminokwasu do poziomu 2-4 mg/dL. Stężenie fenyloalaniny przez całą
ciążę powinno utrzymywać się na poziomie 1-4 mg/dl (w zależności od trymestru). Dieta ustalana jest
indywidualnie, w zależności od osobniczej tolerancji tego aminokwasu i od okresu ciąży. Objawy
zespołu fenyloketonurii matczynej u noworodków:
 hipotrofia wewnątrzmaciczna, małogłowie, wady serca, upośledzenie rozwoju
umysłowego;
 zrośnięcie przełyku, przetoka tchawiczno-przełykowa, wady układu moczowego,
zaćma;
 cechy dysmorficzne twarzy (niedorozwój żuchwy i szczęki, płaska nasada nosa,
wydłużona rynienka podnosowa, wąska górna warga).
Pacjenci z fenyloketonurią (PKU) w przypadkach, w których stężenie fenyloalaniny w surowicy
krwi noworodka przekracza ≥10 mg/dl leczeni są od urodzenia dietą ograniczającą podaż fenyloalaniny.
Za optymalny czas wprowadzenia diety, po wykonaniu pełnej diagnostyki, uważa się okres od 7 do 10
doby życia noworodka. Podstawą tej diety są preparaty z ograniczoną ilością fenyloalaniny, będące
syntetyczną mieszaniną aminokwasów, uzupełnioną w różnym stopniu składnikami odżywczymi
(związki mineralne, witaminy), które mają na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i
umysłowego dziecka. Leczenie podlega tzw. „kontroli ciągłej” opartej na systematycznym oznaczaniu
fenyloalaniny i „kontroli okresowej” obejmującej ocenę rozwoju psychicznego, somatycznego oraz
wybranych wskaźników biochemicznych krwi.
W Polsce, w zależności od wieku chorego, zaleca się utrzymanie stężeń fenyloalaniny w
surowicy krwi u dzieci do 12 roku życia w zakresie 2-6 mg/dl (optymalnie 4 mg/dl), a powyżej 12 roku
życia, u młodzieży i dorosłych w zakresie 2-12 mg/dl (optymalnie < 10 mg/dl). Normalizacja stężenia
fenyloalaniny we krwi na skutek stosowania właściwej diety eliminacyjnej zapobiega pogłębianiu się
zaburzeń neurologicznych. Zalecany czas leczenia dietą to okres całego życia, co zapewnia optymalny
177
rozwój dzieciom i dorosłym. U osób po 30 roku życia, nie kontynuujących diety, zaobserwowano częste
występowanie problemów neurologicznych, skórnych, depresji, różnorodnych fobii i chorób
psychicznych. U odnotowano także: pogorszenie zdolności uwagi, koncentracji, spowolnienie czasu
reakcji.
Albinizm (bielactwo)
Albinizm spowodowany jest mutacjami w genach związanych z prawidłowym działaniem
komórek barwnikowych. Może występować jako składowa licznych zespołów albo jako izolowane
zaburzenie. Choroba jest zazwyczaj dziedziczona w sposób autosomalny recesywny lub też sprzężony
z płcią. Rodzaje albinizmu:
1. albinizm oczno-skórny tyrozynazoujemny typ I (OCA1) – cecha autosomalna recesywna;
przyczyną jest mutacja genu tyrozynazy mającego locus 11q14; występuje brak aktywności (typ
IA) lub obniżona aktywność tyrozynazy (typ IB) – enzymu przekształcającego aminokwas
tyrozynę (Tyr) w jeden z prekursorów melaniny; w skórze, włosach i oczach brak lub występuje
obniżona ilość melaniny. Chorzy z typem I A rodzą się z jasną skórą, mają białe włosy, a jeśli
występują znamiona barwnikowe, są one blade lub czerwone; tęczówki są jasnoniebieskie lub
różowe, ostrość wzroku zmniejszona. W drugiej postaci (typ IB) melanosomy skóry zawierają
nieznaczną ilość melaniny, której z wiekiem przybywa. Włosy mają kolor żółty, jasnobrązowy
lub rudy, skóra jest różowo-biała albo kremowa, a oczy żółte lub nawet brązowe. W obu typach
występuje nadmierna wrażliwość na promieniowanie słoneczne. Częstość albinizmu typu I jest
zróżnicowana; średnio wynosi 1:35 000 osób.
2. albinizm oczno-skórny tyrozynazododatni typ II (OCA2) – cecha autosomalna recesywna;
przyczyną są różne mutacje genu (locus 15q12-q13) kodującego integralne białko błonowe
melanosomów; występuje enzym tyrozynaza, a cechy fenotypowe wykazują dużą zmienność.
W chwili urodzenia skóra jest bardzo jasna, natomiast w ciągu życia stopień pigmentacji może
wzrastać (do kremowej), szczególnie u chorych rasy czarnej. Pacjenci zwykle mają
żółtobrązowy kolor włosów, niebieską lub żółtobrązową tęczówkę, a piegi i znamiona
melanocytowe są ciemniej zabarwione. Częstość albinizmu typu II u osób rasy kaukaskiej
wynosi 1:38000, u osób rasy czarnej 1:15000. U Indian północnoamerykańskich Navajo
częstość jest wyższa, i waha się pomiędzy 1:1500 a 1:2000. W Tanzanii wynosi - około 1:1400
osób, w Nigerii – 1:1100. Przypuszcza się, że w Afryce fakt ten jest wynikiem częstych
związków pomiędzy osobami blisko spokrewnionymi. Istnieje również hipoteza sugerująca
ochronne działanie genu OCA2 u heterozygot, w zakażeniu człowieka przez Mycobacterium
leprae i rozwoju trądu.
3. albinizm oczno-skórny tyrozynazododatni typ III (OCA3) – cecha autosomalna recesywna;
spowodowana mutacją genu TYRP1, locus 9p23, warunkującego powstawanie białka-1
związanego z tyrozynazą. U osób rasy czarnej skóra i włosy są miedziano-czerwone, tęczówki
jasnobrązowe lub szare. Może występować piegowata skóra i rude włosy oraz czerwone
refleksy w źrenicy (obserwowane u ciemnoskórych mieszkańców Puerto Rico).
4. albinizm oczny (OA1) – cecha recesywna sprzężona z chromosomem X, locus Xp22;
najczęstsza forma albinizmu ocznego; różne warianty spowodowane ponad 110 różnymi
mutacjami genu GPR143 kodującego białko receptorowe błon organelli wewnątrzkomórkowych
melanocytów i nabłonka barwnikowego siatkówki. OA1 charakteryzuje się hipopigmentacją
tęczówki, oczopląsem, nasiloną fotofobią, zmniejszoną ostrością widzenia u mężczyzn.
Szacowana częstość występowania wynosi ok. 1 na 60 000 wśród żywo urodzonych
noworodków płci męskiej.
178
Albinizm oczno-skórny i oczny to bardzo heterogenne grupy chorób o zróżnicowanym podłożu
genetycznym. Opisywane są także bardzo rzadkie przypadki albinizmu, w których stwierdzano
dominujący typ dziedziczenia (albinoidism). Ogółem częstość występowania albinizmu wśród ludzi
wynosi średnio od 1:5 000 do 1:17 000 osób; częstość nosicieli szacuje się na 1:70. Warianty albinizmu
występują z odmienną częstością w różnych populacjach świata.
Warto pamiętać, że albinosi w Afryce poddani są silnej ekspozycji na promieniowanie UV; ze
względu na defekt genetyczny są w wysokim stopniu narażeni na rozwój raka skóry i najczęściej
umierają przed osiągnięciem 20-30 r.ż. Także ich sytuacja społeczna stanowi ogromne zagrożenie dla
ich życia – ciała albinosów uznawane są za źródło drogocennych talizmanów.
Rodowody niektórych cech człowieka – rys. drzewa genealogicznego i oznaczenie genotypów
Rodowód jest to graficzne przedstawienie poszczególnych członków rodziny, jak i
następujących po sobie pokoleń danej rodziny wraz z zaznaczeniem za pomocą odpowiednich symboli
graficznych danych klinicznych dotyczących występowania cechy czy choroby w rodzinie na przestrzeni
lat. Umożliwia określenie sposobu dziedziczenia cechy/choroby i oszacowanie genetycznego ryzyka
wystąpienia czy prawdopodobieństwa powtórzenia się choroby w rodzinie. Pozwala także ustalić, którzy
z członków rodziny ponoszą zwiększone ryzyko genetyczne wystąpienia u nich cechy/choroby oraz
podjąć decyzję co do rodzaju i zakresu badań diagnostycznych. Właściwa konstrukcja i analiza
rodowodu jest istotnym elementem w praktyce poradnictwa genetycznego.
W rodowodzie strzałką wskazuje się probanta - pierwszego członka rodziny, u którego wykryto
chorobę genetyczną (tzn. osobę, z powodu której przeprowadza się analizę). Probant jest także czasem
określany jako przypadek wskaźnikowy (propositus/proposita). Przedstawienie w rodowodzie tylko
pojedynczego rodzica oznacza, że partner jest zdrowy, lub nie jest istotny dla analizy. Przygotowując
rodowód, rysowanie i analizowanie rozpoczyna się od dołu, od najmłodszego pokolenia przesuwając się
ku pokoleniom wcześniejszym. Członków tego samego pokolenia umieszcza się w linii poziomej. W
rodowodzie należy uwzględnić wszystkich członków rodziny, a także poronienia, zgony okołoporodowe,
dzieci oddane do adopcji, osoby zmarłe. Symbole stosowane w konstruowaniu rodowodów przedstawia
tabela 2.
179
Tabela 2. Symbole stosowane w konstruowaniu rodowodów (wg Drewa 2011):
Utrudnienia w analizie rodowodów:
 heterogenność genetyczna – pojawianie się tego samego fenotypu przy odmiennych
genotypach (różne podłoże genetyczne), np. albinizm, wielotorbielowatość nerek (cecha
autosomalna dominująca warunkowana mutacją w chromosomie 4 (PKD2) lub chromosomie 16
(PKD1) – klinicznie choroby identyczne);
 fenokopie – wywołane przez środowisko naśladowanie cechy/choroby uwarunkowanej
genetycznie, np. dziecko z fenyloketonurią prawidłowo leczone jest fenokopią dziecka
zdrowego;
 rzadkie przypadki w mało licznych rodzinach;
 niepewność ojcostwa.
180
W chorobach monogenowych i aberracjach chromosomowych ryzyko wystąpienia choroby u
potomstwa danej pary rodzicielskiej jest stałe i nie zmienia się w zależności od liczby już posiadanych
dzieci zdrowych lub chorych. Np. w dziedziczeniu autosomalnym recesywnym, ryzyko powtórzenia się
choroby u rodzeństwa wynosi zawsze 25%, ponieważ rodzice dziecka są heterozygotami; w
dziedziczeniu autosomalnym dominującym, jeśli jedno z rodziców jest chore (heterozygota), ryzyko
wyniesie zawsze 50%; w chorobie warunkowanej przez recesywny gen sprzężony z chromosomem X –
jeśli matka jest heterozygotą – ryzyko posiadania chorego syna wyniesie 50%. W podanych
przypadkach zawsze należy także pamiętać o możliwej nowej mutacji, niewystępującej dotychczas w
badanej rodzinie.
Grupy krwi
Pierwsze próby leczenia przetoczeniami krwi zaczęto podejmować w XVII wieku, kiedy
angielski lekarz William Harvey po raz pierwszy opisał w sposób naukowy krążenie krwi w ludzkim
organizmie (1667 r. Jean Baptiste Denis - nadworny lekarz Ludwika XIV, przetoczył około 270 ml krwi
tętniczej jagnięcia chłopcu, znajdującemu się w ciężkim stanie po licznych „leczniczych” krwioupustach,
którymi próbowano wyleczyć go z gorączki; chłopiec przeżył ten zabieg, a nawet wyzdrowiał).
Odkrycie układu grupowego ABO (Karl Landsteiner, 1901) i opisanie zjawiska aglutynacji
(zlepiania się) krwinek czerwonych w zetknięciu z przeciwciałami obecnymi w osoczu krwi grup o
odmiennej strukturze antygenowej, a także pokonanie trudności związanych z krzepnięciem krwi (rok
1914) dzięki zastosowaniu cytrynianu sodu (będącego do dziś podstawowym składnikiem większości
roztworów konserwujących krew i jej składniki), rozpoczęło nowy rozdział w dziedzinie transfuzjologii.
W wyniku przetoczenia krwi niezgodnej grupowo następuje, często przy udziale dopełniacza (zespół
kilkudziesięciu białek obecnych w osoczu, spełniających ważną rolę w mechanizmach odpowiedzi
odpornościowej), wewnątrznaczyniowe niszczenie krwinek czerwonych. Wcześniejsze rozpoznanie
grup krwi warunkuje możliwość zapobiegania takiemu zjawisku. Na powierzchni ludzkich krwinek
czerwonych występują liczne, warunkowane przez polimorficzne geny, glikoproteiny i glikolipidy.
Stanowią one antygeny grup krwi, których specyficzność jest określana głównie przez sekwencję
oligosacharydów lub aminokwasów. Wykrywane były początkowo jedynie testami serologicznymi,
obecnie także metodami technik molekularnych oraz z wykorzystaniem procesu klonowania, np. dla
antygenów wielu układów grup krwi stosowane są przeciwciała monoklonalne, mAb (od ang.
monoclonal antibody) – otrzymywane z jednego klonu limfocytów B. Techniki te umożliwiły wykrycie 43
głównych układów grupowych krwi człowieka obejmujących 345 antygenów krwinek czerwonych
zdeterminowanych przez 48 genów oraz ponad 30 antygenów, które nie pasują do żadnego systemu
lub kolekcji [ISBT International Society of Blood Transfusion (Międzynarodowe Towarzystwo
Przetaczania Krwi), czerwiec 2021).
Antygeny układów grupowych erytrocytów dziedziczą się zgodnie z prawami Mendla, jednak w
dziedziczeniu występują także zjawiska współdziałania genów, sprzężenia autosomalnego, czy
sprzężenia z chromosomem X (układ Xg), a także polimorfizmu genów. Poniżej przedstawiamy
dziedziczenie wybranych układów grup krwi człowieka.
układ ABO
Antygeny układu ABO występujące na błonach erytrocytów i innych komórek organizmu
człowieka (z wyjątkiem hepatocytów i komórek tkanki nerwowej) warunkowane są przez obecność 3
głównych alleli: IA, IB, i (I0) zajmujących locus w chromosomie 9 oraz alleli H, h mających locus w
chromosomie 19. Antygeny A, B, H mogą występować w płynach ustrojowych i wydzielinach ciała
człowieka. Wydzielanie jest warunkowane przez allel dominujący Se mający locus na chromosomie 19
(sprzężony z allelem H).
181
Antygeny układu ABO mają budowę węglowodanową – nie są bezpośrednimi produktami
genów. Produktami wszystkich wymienionych wyżej alleli są enzymy – glikozylotransferazy
przenoszące odpowiedni końcowy cukier na określony typ łańcucha oligosacharydowego tworzący
antygen:
H, gdy α-2-L-fukozylotransferaza przenosi L-fukozę;
A, gdy α-3-N-acetylo-D-galaktozaminotransferaza przenosi N-acetylogalaktozaminę;
B, gdy α-3-D-galaktozylotransferaza przenosi galaktozę.
Antygen H jest niezbędny do powstania antygenów A i B. Na błonach komórkowych erytrocytów
jest on tworzony wskutek działania α-2-L-fukozylotransferazy (FUT1) kodowanej przez gen H.
Natomiast w komórkach nabłonków wydzielniczych tworzona jest rozpuszczalna forma antygenu H. Jest
to zależne od genu Se warunkującego wytworzenie α-2-L-fukozylotransferazy (FUT2), różniącej się pod
względem sekwencji aminokwasów od FUT1 (oba geny wykazują 70% homologii nukleotydowej;
najprawdopodobniej powstały wskutek duplikacji).
Brak antygenu H występuje u ok. 0,0004% (4:1 000 000) populacji ludzkiej (w Indiach 0,01%
populacji). Po raz pierwszy taki przypadek opisano w 1952 r. w Bombaju u kobiety wymagającej
transfuzji krwi (rycina 1). Brak antygenów A i B na erytrocytach wskazywał na grupę krwi 0. Jednak
jedno z rodziców pacjentki miało grupę AB, a dzieci grupy A, B i AB. Stwierdzono, że kobieta ta była
homozygotą hh (recesywna mutacja genu H) i miała genotyp: IBi hh, który określono jako fenotyp
Bombay 0h.
Rycina 1. Rodowód rodziny, w której wystąpił „fenotyp Bombay”.
Obecnie rozróżniamy klasyczny fenotyp Bombaj i para-Bombaj (tabela 3).
Tabela 3. Porównanie fenotypu Bombaj i para-Bombaj.
Klasyczny fenotyp Bombaj
Brak ekspresji antygenu H na erytrocytach
Brak antygenu H w ślinie
(w płynach ustrojowych i wydzielinach
ciała człowieka)
Obecność przeciwciał anty-H, anty-A, anty-B
w osoczu
Genotyp: hh sese
Fenotyp para-Bombaj
Brak ekspresji antygenu H na erytrocytach
Obecność antygenu H w ślinie (zależnie od
genotypu możliwa obecność antygenów H, A i B
w ślinie, a także w osoczu i ich adsorpcja na
erytrocytach)
Obecność przeciwciał anty-H w osoczu
Genotyp: hh Sese / hh SeSe
O obecności antygenów A,B i H w wydzielinach i płynach ustrojowych decyduje odziedziczenie
przynajmniej jednego allela dominującego Se – tzw. allel genu wydzielania antygenów grupowych
(SeSe, Sese) (tabela 4).
Przykład:
Rodzice biologiczni – oboje wydzielacze, matka o grupie AB, ojciec A.
Genotypy: ♀ IAIB Hh Sese x IAi Hh Sese ♂
Fenotypy:
♀ AB
x A
♂
Potomstwo:
182
Genotypy
Fenotypy
AB
wydzielacz
AB
niewydzielacz
A
wydzielacz
A
niewydzielacz
B
wydzielacz
B
niewydzielacz
O
wydzielacz
O
niewydzielacz
IAIB Hh
Sese
IAIB Hh
SeSe
IAIB HH
Sese
IAIB
HH
SeSe
IAIB Hh
sese
IAIB HH
sese
IA i
Sese
IA i
SeSe
IAIA
Sese
IAIA
SeSe
IA i Hh
sese
IA i HH
sese
IAIA HH
sese
IAIA Hh
sese
IB i
Sese
IB i
SeSe
IB i
Sese
IB i
SeSe
IB i Hh
sese
IB i HH
sese
IA i hh
Sese
IA i hh
SeSe
IB ihh
Sese
IB ihh
SeSe
IA IB
SeSe
IA IB
Sese
IAIA hh
Sese
IAIA
SeSe
IA i hh
sese
IB ihh
sese
IAIA hh
sese
IA IB hh
sese
Hh
Hh
HH
HH
Hh
Hh
HH
HH
„para-Bombaj”
„Bombaj”
hh
hh
hh
Polimorfizm genów układu ABO warunkuje występowanie odmian antygenów (oznaczanych A 1,
A2, A3, Ax, Am, Ael, Aend i in.), które mają odpowiednio coraz słabszą ekspresję antygenu A. Podobnie,
choć rzadziej, słabe odmiany wykrywane są u osób z grupą B (np. B3, Bx, Bm, Bw). Allele tych podgrup
wykazują polimorfizmy typu zamiany pojedynczego nukleotydu (SNP – ang. single nucleotide
polymorphism) w eksonach czy w regionach promotorowych lub zawierają mutacje powodujące
podstawienia aminokwasowe lub przesunięcia ramki odczytu, których wynikiem jest obniżenie
aktywności enzymatycznej glikozylotransferaz, co przekłada się na zmniejszenie liczby cząsteczek
antygenu na erytrocytach.
AB0 to jedyny układ, w obrębie którego występują naturalne przeciwciała przeciwko antygenom,
nieobecnym na własnych krwinkach. Przeciwciała układu AB0: anty-A i anty-B produkowane są w wieku
niemowlęcym (nie wcześniej niż w 4 miesiącu życia) i noszą nazwę przeciwciał naturalnych
(regularnych). Należą do klasy IgM; nie przechodzą przez śródbłonek i łożysko.
układ Rh
Antygeny układu Rh, to polipeptydy transbłonowe występujące tylko na erytrocytach.
Warunkowane są przez dwa geny RHD i RHCE znajdujące się na krótkim ramieniu chromosomu 1
(1p36.11). Układ Rh jest najbardziej polimorficznym układem antygenowym krwinek czerwonych.
Wykryto 54 antygeny tego układu, jednak klinicznie istotnych jest 5 antygenów: D, C, c, E, e. Gen RHD
koduje antygen D i jego odmiany, natomiast RHCE – pozostałe. Determinanty antygenu D stanowią
składnik jednego polipeptydu, a determinanty C, c, E i e są umiejscowione na innym łańcuchu
polipeptydowym. Różnice pomiędzy antygenami C i c oraz E i e wynikają z mutacji punktowych, które
powodują zmiany pojedynczych aminokwasów. Najsilniejszym immunogenem, także spośród
wszystkich poznanych antygenów erytrocytów innych układów, jest antygen D, którego obecność
warunkuje fenotyp Rh+. Delecja genu RHD i w efekcie brak antygenu D na powierzchni erytrocytów
zapisujemy jako genotyp dd i fenotyp Rh-. Fenotyp ten spotyka się dość często w Europie u
przedstawicieli rasy kaukaskiej (ok. 15%-30% populacji). Oprócz Europy fenotyp ten występuje w Azji
Środkowej i Ameryce Południowej (16-20%). Niezwykle rzadko spotykany jest w Azji Wschodniej.
Zastosowanie odczynników diagnostycznych (odczynniki monoklonalne) o swoistościach antyD, -C, -c, -E, -e pozwoliło na wyodrębnienie 18 fenotypów Rh. Ponieważ wszystkie geny układu Rh leżą
w jednym chromosomie mówimy, że fenotyp jest warunkowany przez dwa haplotypy pochodzące od
rodziców.
183
układ Duffy
Antygenem układu Duffy jest adhezyjna glikoproteina transbłonowa DARC (Duffy Antigen
Receptor for Chemokines) warunkowana przez gen ACKR1 FY (locus 1q23). Jest ona receptorem
chemokin – cytokin chemotaktycznych, cząsteczek istotnych w aktywacji oraz migracji komórek układu
odpornościowego. Występuje na powierzchni erytrocytów, komórek śródbłonka naczyń krwionośnych,
nabłonka pęcherzyków płucnych, kanalików nerkowych, a także niektórych komórek mózgu, jelita
grubego, śledziony i tarczycy. U ludzi stwierdzono cztery fenotypy układu Duffy: Fy(a+b+), Fy(a+b−),
Fy(a−b+) i Fy(a−b−) wynikające z obecności/braku dwu podstawowych alleli kodominujących: FyA ,
FyB. Wykryto również inne allele np. Fy3, Fy4, Fy5, Fy6, FYA(null), Fy(bwk)=Fy(x).
Pasożytnicze pierwotniaki Plasmodium knowlesi i P. vivax, wywołujące malarię, w celu wniknięcia do
erytrocytów przyłączają się do antygenów Duffy. Stwierdzono całkowitą oporność na inwazję tych
pasożytów u osób z fenotypem Fy(a-b-), który wynika z polimorfizmu w promotorze genu ACKR1
(mutacja powoduje powstanie nieaktywnego allela FY*O). Zjawisko to uważane jest za przyczynę
odmiennej częstości występowania fenotypów układu Duffy w różnych rejonach świata.
Konflikt matczyno-płodowy (konflikt serologiczny)
Konflikt serologiczny zwany też konfliktem matczyno-płodowym to zjawisko wytwarzania przez
kobietę w ciąży przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom płodu, które dziecko odziedziczyło po
ojcu, a matka ich nie posiada. Antygeny występują na powierzchni różnych komórek krwi, takich jak
erytrocyty, płytki czy granulocyty. Układ odpornościowy matki niszczy komórki płodu, co może
doprowadzić do powikłań tj. niedokrwistości hemolitycznej, obrzęku uogólnionego płodu oraz nawet do
zgonu wewnątrzmacicznego płodu - choroba hemolityczna płodu i /lub noworodka (pol. ChHPN, ang.
Haemolytic Disease Of The Fetus And Newborn HDFN) - niszczenie krwinek czerwonych płodu i
hamowanie erytropoezy.
Najczęściej konflikt występuje w układzie Rh. Kobiety pozbawione antygenu RhD, czyli z grupą
krwi Rh minus [Rh(-)] mogą ulegać tzw. alloimmunizacji (powstawanie przeciwciał w wyniku
immunizacji, czyli kontaktu z antygenem pochodzącym z innego osobnika tego samego gatunku) przez
antygen RhD obecny u płodu (kiedy płód jest Rh dodatni). Konflikt zachodzi w końcowym okresie ciąży
(np. po interwencjach zabiegowych wykonywanych w czasie ciąży) lub najczęściej w czasie porodu, gdy
erytrocyty płodu dostaną się do krwiobiegu matki. Dla zapoczątkowania odpowiedzi immunologicznej u
matki (immunizacji) wystarcza przedostanie się ok 0,1-0,5 ml krwi płodu do krwiobiegu matki (przeciek
matczyno-płodowy). Konflikt Rh i choroba hemolityczna płodu/noworodka dotyczą zwykle drugiej ciąży,
w której dziecko również dziedziczy od ojca gen dla antygenu RhD [Rh(+)]. Przeciwciała klasy IgG antyRhD, wytworzone w trakcie/po pierwszej ciąży, utrzymujące się w krwiobiegu matki, przechodzą przez
łożysko i w krwiobiegu płodu łączą się z antygenem RhD jego erytrocytów. Erytrocyty połączone z
przeciwciałami - „opłaszczone” - są niszczone przez komórki układu fagocytarnego (dawna nazwa układ siateczkowo-śródbłonkowy), co prowadzi do niedokrwistości, a w skrajnych przypadkach do
śmierci płodu lub noworodka.
Dla zapobieżenia konfliktowi opracowano w roku 1966 immunoprofilaktykę, w ramach której,
matkom z grupą Rh-, u których nie wykryto przeciwciał anty-RhD, podaje się w czasie do 72 godz. po
porodzie dziecka Rh(+) immunoglobuliny IgG anty-D (zniszczenie krwinek z antygenem D).
Wprowadzenie tej rutynowej profilaktyki poporodowej pozwoliło na zmniejszenie ryzyka wystąpienia w
następnej ciąży choroby hemolitycznej płodu i noworodka. Obecnie, częstość występowania konfliktu
RhD zmniejszyła się dzięki temu do 0,02 :1000 porodów.
Jeśli w krwi ciężarnej kobiety obecne są przeciwciała przeciwko czerwonym krwinkom jej
dziecka, ich poziom kontroluje się dodatkowo w 28., 32. i 36. tygodniu ciąży. Dodatkowo, co 2-3
tygodnie lekarz przeprowadza USG, dzięki któremu sprawdza, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Przy
184
niskim mianie przeciwciał żadna interwencja najczęściej nie jest konieczna, przy bardzo wysokim –
ciąża może zostać zakończona wcześniej, a krew u dziecka poddana jest transfuzji wymiennej.
W przypadku konfliktu serologicznego płodu możliwe jest także przetoczenie
wewnątrzmaciczne.
Transfuzję wymienną u noworodka wykonuje się najczęściej z powodu zagrażającej życiu
hiperbilirubinemii, niedającej się obniżyć fototerapią i zazwyczaj towarzyszącej chorobie hemolitycznej
płodu/noworodka. Stosuje się krew pełną od pojedynczego dawcy lub preparat przygotowany z
koncentratu krwinek czerwonych i świeżo mrożonego osocza lub 5% roztworu albuminy.
Poza antygenem Rh, przyczyną konfliktu serologicznego i choroby hemolitycznej płodu i
noworodka mogą być też inne antygeny, odpowiedzialne za grupy krwi (ABO, Kell, Kidd, Duffy). Konflikt
może dotyczyć także innych krwinek, np. płytek (1:1500 ciąż) – wtedy wytwarzane przez matkę
przeciwciała prowadzą do małopłytkowości u dziecka lub granulocytów (1:6000 ciąż), co skutkuje
granulocytopenią.
Transfuzja krwi
Wskazania do podania preparatów krwi zależą od wielu czynników, takich jak rozpoznanie
choroby, etap i rodzaj leczenia, stan kliniczny i wiek chorego. Obecnie w lecznictwie stosuje się głównie
środki krwiopochodne, natomiast do minimum ogranicza się stosowanie krwi pełnej. Decyzja o
przetoczeniu preparatu krwiopochodnego np. krwinek czerwonych, powinna być podjęta po
wyczerpaniu wszystkich innych możliwości leczenia. Stosowanie krwi pełnej powinno być ograniczone
tylko do następujących sytuacji: masywne krwawienia z utratą ponad 25% objętości krwi krążącej,
transfuzja wymienna u noworodków. Należy przetaczać krew zgodną w zakresie antygenów układu AB0
oraz antygenu D (układ Rh), po potwierdzeniu serologicznej zgodności biorcy i dawcy. Z przetoczeniem
krwi związane jest ryzyko przeniesienia chorób wirusowych.
Krew od zdrowego dawcy jest pobierana do sterylnego pojemnika z tworzywa sztucznego,
zawierającego płyn konserwujący. Jedna jednostka to 450 ml krwi pełnej (±10%), zmieszanej z 63–70
ml płynu konserwującego. Zawiera wszystkie składniki krwi, które zachowują niezmienione właściwości
tylko przez pewien czas. Krew pełna nie powinna zawierać nieregularnych przeciwciał o znaczeniu
klinicznym.
Krew pełna jest źródłem składników otrzymywanych podczas jej preparatyki (osocze, krwinki
czerwone, granulocyty, płytki krwi, albuminy, immunoglobuliny, czynniki zespołu protrombiny - czynniki
krzepnięcia).
Do obowiązujących w transfuzjologii badań serologicznych należy rutynowe oznaczanie cech
grupowych układu AB0, Rh i wykrywanie przeciwciał nieregularnych. Rozróżnia się dwa rodzaje
przeciwciał: naturalne (regularne) oraz odpornościowe. Pierwsze z nich - przeciwciała naturalne,
występują u każdego człowieka, pojawiają się w sposób naturalny w ciągu pierwszego roku po
urodzeniu i są obecne we krwi przez całe życie; są to przeciwciała dla antygenów grup głównych:
przeciwko antygenowi A (anty-A) i przeciwko antygenowi B (anty-B). Drugi rodzaj przeciwciał przeciwciała odpornościowe (produkowane są przez organizm człowieka w wyniku wywołania
odpowiedzi odpornościowej na obce krwinki, które znalazły się w krążeniu (np. po przetoczeniu krwi).
U wszystkich krwiodawców pełne badanie grup krwi układu AB0 i antygenu D z układu Rh, jak
również wszystkich innych antygenów wykonuje się dwukrotnie z próbek krwi pobranych w różnym
czasie. U wszystkich dawców pierwszorazowych oraz stałych, którzy byli leczeni krwią w okresie roku
poprzedzającym oddanie krwi oraz u kobiet z ciążą w wywiadzie, należy wykonać wykrywanie i
identyfikację przeciwciał odpornościowych. Przetacza się krew zgodną w układzie AB0 z krwią biorcy.
Ponadto biorca Rh- ujemny tzn. nie posiadający w krwinkach antygenu D, może wyłącznie otrzymać
krew Rh- ujemną.
185
Bezpośrednio przed przetoczeniem krwi wykonywana jest każdorazowo tzw. próba krzyżowa próba zgodności serologicznej krwi biorcy i krwi dawcy, mająca potwierdzić zgodność krwi w grupach
głównych, czyli w układzie AB0 i Rh, oraz sprawdzenie ewentualnej obecności w surowicy krwi biorcy
przeciwciał dla krwinek czerwonych dawcy krwi. Podczas próby tej przeprowadza się następujące
badania: 1. kontroluje się antygeny grup AB0 biorcy i dawcy; sprawdza się obecność antygenu RhD u
biorcy (kiedy jest on RhD- ujemny, sprawdza się antygen D u dawcy, aby nie przetoczyć krwinek RhD
(+) osobie z RhD (-), 2. przeprowadza się testy na obecność odpornościowych przeciwciał w surowicy
biorcy, 3. wykonuje się próbę zgodności serologicznej między surowicą biorcy a krwinkami czerwonymi
dawcy.
Próba krzyżowa ważna jest 48 godzin od wykonania, gdyż uważa się, że w ciągu tego czasu
może dojść do immunizacji (w przypadku niezgodności biorcy i dawcy) i wytworzenia przeciwciał u
biorcy. Po tym czasie próbę krzyżową należy powtórzyć.
Przetoczenie niezgodne (przetoczenie składników krwi zawierających co najmniej jeden
antygen, który nie występuje u biorcy) może dotyczyć antygenów komórkowych krwi, jak i antygenów
białek osocza. Powstają przeciwciała odpornościowe, tzw. alloprzeciwciała, które powodują
hemolityczną reakcję poprzetoczeniową.
W immunizacji poprzetoczeniowej największe kliniczne znaczenie mają:

antygen D (układ Rh),

antygen K (układ Kell),

u biorców D dodatnich antygeny E, c, Cw (układ Rh).
Należy zwrócić uwagę, iż u osób wymagających wielokrotnego przetaczania krwi ze względów
leczniczych, istnieje duże prawdopodobieństwo wytwarzania przeciwciał odpornościowych (kontakt z
wieloma antygenami różnych krwinek czerwonych i innych składników krwi - koncentrat krwinek
czerwonych zawsze zawiera niewielką liczbę leukocytów i płytek krwi).
Powikłania po przetoczeniu krwi niezgodnej grupowo występują średnio raz na 3-5 tysięcy
przetoczeń (wczesne do 24 godzin od transfuzji - 0,1% chorych i późne - 1%). W wyniku takiego
przetoczenia może dojść do wstrząsu hemolitycznego o różnym nasileniu, u ok. dwudziestu procent
chorych występuje skaza krwotoczna, która w ok. 50% przypadków prowadzi do śmierci. Trzecim w
kolejności najczęściej występującym powikłaniem jest potransfuzyjna ostra niewydolność oddechowa
(TRALI – ang. transfusion-related acute lung injury) stanowiąca 7% wszystkich powikłań
poprzetoczeniowych.Typowe reakcje poprzetoczeniowe u osób bez poważnych schorzeń, w 75%
przypadków nie prowadzą do zgonu.
Przez długi czas poszukiwano uniwersalnego dawcy, osoby, której materiał biologiczny mógłby
zostać użyty do transfuzji do dowolnego odbiorcy. Za uniwersalną krew uważa się krwinki grupy 0 Rhzawieszone w osoczu AB (nie zawiera przeciwciał anty-A i anty-B) lub zawieszone w osoczu
jednoimiennym z grupą biorcy. Obecnie w wielu laboratoriach prowadzone są prace nad sztuczną
krwią/erytrocytami (próby tworzenia np.: „uniwersalnej krwinki” poprzez zmianę antygenów
powierzchniowych, syntetycznych substytutów krwi - nośników tlenu z wykorzystaniem hemoglobiny
tzw. HBOCs czy perfluorowęgli (PFC).
186
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIADCZENIA
Aglutynacja
Podstawową metodą identyfikacji antygenów grupowych krwi oraz skierowanych przeciwko nim
przeciwciał jest reakcja aglutynacji (łac. agglutino - przyklejam, zlepiam). Wystąpienie jej zależy od
liczby i lokalizacji antygenów na powierzchni erytrocytu oraz stężenia odpowiednich przeciwciał. Na
błonie erytrocytu znajduje się około miliona cząsteczek antygenów układu AB0 łatwo dostępnych dla
przeciwciał, bo umieszczonych zewnątrzkomórkowo, natomiast antygeny układu Rh to ok. 50 tys.
cząsteczek umieszczonych wewnątrzkomórkowo (śródbłonowo) trudniej dostępnych, trudniej więc
wywołać aglutynację.
W wielu organizmach roślinnych, zwierzęcych oraz mikroorganizmach występują białka, które
specyficznie rozpoznają i odwracalnie wiążą cukrowe części glikoprotein i glikolipidów na powierzchni
komórek. Nazywane są one lektynami. Mają one zdolność do zlepiania (czyli aglutynacji) erytrocytów, a
także innych komórek ludzkich i zwierzęcych. Ze względu na pochodzenie określamy je jako aglutyniny
- białka wyizolowane z bakterii, bezkręgowców, ryb i ssaków (herteroaglutyniny – jako substancje
obcogatunkowe), oraz fitoaglutyniny lub fitohemaglutyniny - wyizolowane z roślin.
Lektyny roślinne są stosowane do wykrywania niektórych antygenów układów grupowych krwi o
budowie wielocukrowej dzięki wiązaniu z ich swoistymi determinantami antygenowymi.
Przykłady zastosowania lektyn pochodzących z roślin z rodziny bobowatych (motylkowatych):
1. wykrywanie antygenów układu AB0 np.:
 antygen A – lektyna z indyjskiej rośliny Dolichos biflorus;
 antygen H – lektyna z europejskiej rośliny Ulex europeaus;
2. wykrywanie antygenów układu MNS np.:
 antygen N – lektyna z rośliny występującej na półkuli północnej Vicia graminea.
Lektynę z Dolichos biflorus stosuje się dla odróżnienia antygenu A1 od jego odmian np. A2, które słabiej
bądź w ogóle nie ulegają aglutynacji w obecności lektyn. Lektyny z D. biflorus wiążą α-N-acetylo-Dgalaktozaminę (antygen A).
1. Heteroaglutynacja erytrocytów człowieka surowicą końską.
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- 5% zawiesina krwinek czerwonych człowieka w roztworze 0,85% NaCl,
- surowica końska,
- 0,85% roztwór NaCl
Sprzęt i aparatura:
- szkiełka podstawowe z łezką,
- pipety,
- komora wilgotna,
- rękawiczki,
- marker.
187
Protokół doświadczenia:
1. Na szkiełku podstawowym z łezką umieścić kroplę 5% zawiesiny krwinek czerwonych człowieka w
0,85% roztworze NaCl a następnie dodać kroplę surowicy końskiej.
2. Równolegle wykonać preparat kontrolny: kropla 5% zawiesiny krwinek czerwonych człowieka w
roztworze 0,85% NaCl i kropla 0,85% roztworu NaCl.
3. Oba preparaty inkubować w komorze wilgotnej, 10 min. w temperaturze pokojowej.
4. Oceniając wynik doświadczenia należy odróżnić aglutynację erytrocytów od ich agregacji – przy
poruszaniu szkiełkiem agregaty rozpadają się.
Wyniki:
Wnioski:
2. Wykrywanie antygenów układu ABO na powierzchni erytrocytów człowieka z zastosowaniem
fitoaglutynin z nasion Dolichos biflorus.
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- 5% zawiesiny krwinek czerwonych człowieka grupy A1 i A2 w roztworze 0,85% NaCl,
- preparat Dolichotest
Sprzęt i aparatura:
- szkiełka podstawowe z łezką,
- pipety,
- komora wilgotna,
- rękawiczki,
- marker.
Protokół doświadczenia:
1. Na szkiełkach podstawowych z łezką umieścić kroplę 5% zawiesiny krwinek czerwonych człowieka
grupy A1 i A2 w 0,85% roztworze NaCl, a następnie dodać po kropli preparatu Dolichotest.
2. Oba preparaty inkubować w komorze wilgotnej, 3 min. w temperaturze pokojowej.
3. Wynik odczytać lekko poruszając szkiełkiem. Aglutynacja świadczy o obecności na erytrocytach
antygenu A1.
Wyniki:
188
Wnioski
3. Wykrywanie substancji grupowej układu ABO w ślinie
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- ślina wzorcowa od osoby z grupą krwi A,
- 0,85% roztwór NaCl,
- odczynnik zawierający przeciwciała monoklonalne anty-A,
- 5% zawiesina krwinek czerwonych człowieka grupy A w roztworze 0,85% NaCl,
Sprzęt i aparatura:
- probówki,
- pipety,
- wirówka,
- rękawiczki,
- marker.
Protokół doświadczenia:
1. Do odpowiednio oznakowanych probówek (badana i kontrola) dodać po dwie krople (80 μl)
odczynnika zawierającego przeciwciała monoklonalne anty-A, a następnie do pierwszej probówki –
kroplę śliny wzorcowej, do drugiej – kroplę 0,85% roztworu NaCl, wymieszać.
2. Do obu probówek dodać po 2 krople 5% zawiesiny krwinek czerwonych grupy A.
3. Zamieszać zawartość, obie probówki inkubować 2 min. w temp. pokojowej i odwirować z prędkością
1000 obr./min. przez 60 sek.
4. Wynik odczytać lekko wstrząsając probówkami.
Wyniki:
Wnioski:
Wnoski:
189
4. Wykrywanie antygenu D układu Rh na powierzchni erytrocytów człowieka.
WYKONANIE:
Materiały i odczynniki:
- 3% zawiesina krwinek czerwonych człowieka w zbuforowanym fosforanami roztworze 0,85%
NaCl (PBS),
- odczynnik zawierający przeciwciała monoklonalne anty-D,
Sprzęt i aparatura:
- probówki,
- pipety,
- wirówka,
- rękawiczki,
- marker.
Protokół doświadczenia:
1. Do probówki dodać dwie krople (80 μl) odczynnika zawierającego przeciwciała monoklonalne anty-D,
a następnie dodać 1 kroplę 3% (40 μl) zawiesiny krwinek czerwonych człowieka w zbuforowanym
0,85% roztworze NaCl (PBS).
2. Zamieszać i inkubować w temperaturze pokojowej 1 min.
3. Odwirować z prędkością 1000 obr./min. przez 60 sek.
4. Wynik odczytać lekko poruszając probówką. Aglutynacja świadczy o obecności antygenu D na
krwinkach – krwinki Rh+.
Wyniki:
Wnioski:
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data………………………………………
190
REPOZYTORIUM
Genetyka klasyczna Mendlowska
Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się dziecka o jasnych włosach, piegowatego, wykazującego
fenyloketonurię, jeżeli oboje rodzice (rodzice biologiczni) są zdrowi, mają włosy ciemne, matka jest piegowata?
Podane cechy dziedziczą się niezależnie.
Oznaczamy:
W – allel dominujący dla włosów ciemnych
w – allel recesywny dla włosów jasnych
P – allel dominujący piegowatości
p – allel recesywny braku piegów
f – allel braku enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej
F – allel prawidłowy
Krzyżówki dla poszczególnych cech:
Barwa włosów:
♀ W xW
♂
dziecko będzie miało włosy jasne tylko wtedy gdy oboje rodzice będą heterozygotami: Ww x Ww, z takiej
krzyżówki P( w )=1/4
Występowanie piegów:
♀
♂
P x p
matka może być homozygotą (1) lub heterozygotą (2):
1) PP x pp z takiej krzyżówki wszystkie dzieci będą miały genotyp – Pp – piegowate, P( P )=1
2) Pp x pp z takiej krzyżówki połowa dzieci będzie miała genotyp – Pp – piegowate P( P )=1/2, a połowa
będzie niepiegowata P( p )=1/
Obecność enzymu hydroksylazy fenyloalaninowej:
♀
Ff x Ff
♂
oboje rodzice muszą być heterozygotami – tylko wtedy może urodzić się dziecko z fenyloketonurią, P(ff)=1/4
Prawdopodobieństwo równoczesnego ujawnienia się tych cech u dziecka wynosi:
P(
) = 1/4 x 1/2 x 1/4 = 1/32 = 3,125%
Odpowiedź. Prawdopodobieństwo urodzenia się takim rodzicom dziecka o jasnych włosach, piegowatego,
wykazującego fenyloketonurię wynosi 3,125% .
191
ZADANIA GENETYCZNE
1. Kiedy jest możliwe i jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia syna rudego, chorego na
fenyloketonurię, jeżeli oboje rodzice są zdrowi, matka jest ruda, a ojciec ciemnowłosy (podaj możliwe
genotypy rodziców i syna).
2. Jakie jest prawdopodobieństwo fenotypu
, jeżeli rodzice należą do pokolenia F1?
3. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się dziecka rudego o oczach niebieskich, rodzicom
ciemnowłosym o oczach piwnych przy założeniu, że rodzice biologiczni mają genotypy spełniające
kryteria krzyżówki wstecznej?
4. Oblicz prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowego syna z grupą krwi A 3B, jeżeli matka ma grupę
krwi A1, jest nosicielką genu mukowiscydozy, a ojciec ma grupę krwi A2B.
5. Podaj prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowej córki o grupach 0 Rh(-), niewydzielacz, której
matka choruje na mukowiscydozę i ma grupy krwi A2 Rh(+), jest wydzielaczem, ojciec ma grupy B
Rh(+), jest wydzielaczem.
192
6. Piegowata kobieta ma grupę krwi B Rh(-), wykazuje sierpowatość krwinek czerwonych; mężczyzna o
grupie krwi A Rh(+) obciążony jest genem choroby Taya-Sachsa. Rodzicami którego z dzieci i z jakim
prawdopodobieństwem może być ta para (uzasadnij podając genotypy dzieci i rodziców):
I. piegowaty syn o grupie AB Rh(-), zdrowy klinicznie i genetycznie;
II. niepiegowata córka o grupie 0 Rh(+) z anemią sierpowatą;
III. niepiegowaty syn o grupie B Rh(+) wykazujący sierpowatość krwinek czerwonych i chorobę TayaSachsa.
7. Przeanalizuj przedstawione drzewa rodowe, wskaż najbardziej prawdopodobny typ dziedziczenia,
uzasadnij wybór; podaj możliwe genotypy członków analizowanej rodziny i wskaż przykład
choroby/cechy:
A.
B.
C.
193
D.
E.
F.
194
ZADANIA SAMOKSZTAŁCENIA
1. Na przedstawionym poniżej schemacie strzałką oznaczono cukry przenoszone przez odpowiednie
glikozylotransferazy na łańcuchy prekursorowe błony erytrocytów warunkujące powstanie antygenów
grupowych H, A, B. Podaj nazwy cukrów charakterystyczne dla tych antygenów.
antygen H:
antygen A:
antygen B:
2. Plejotropia oznacza: A. dopełniające się działanie produktów różnych genów; B. warunkowanie
przez jeden gen kilku pozornie niezwiązanych ze sobą cech fenotypowych; C. występowanie wielu
genów warunkujących wytworzenie tej samej cechy; D. stopień ujawnienia się produktu danego genu,
odpowiedzialnego za daną cechę.
3. Antygeny układu ABO znajdują się: A. tylko w błonie erytrocytów; B. na wszystkich komórkach
organizmu ludzkiego; C. na wszystkich komórkach organizmu ludzkiego za wyjątkiem komórek układu
immunologicznego; D. na wszystkich komórkach organizmu ludzkiego za wyjątkiem komórek układu
nerwowego.
4. Prawdziwe zdania dotyczące genu H to: A. 1,3,5; B. 2,4,5; C. 3,4,5; D. 1,3,4..
1. allel H koduje powstanie substancji prekursorowej dla antygenów A i B;
2. gen H jest sprzężony z genami locus ABO;
3. allel H ma locus na innym chromosomie niż allele IA, IB, i;
4. allel H warunkuje powstanie enzymu fukozylotransferazy;
5. gen H ma locus 9q.
5. Prawdziwe dane opisujące sferocyty to: A. 1, 4; 6;
B. 1, 2, 4;
1. mają mniejszą średnicę od normocytów;
2. zawierają więcej hemoglobiny niż normocyty;
3. mają dłuższy czas życia;
4. szybciej ulegają rozkładowi w śledzionie;
5. mają większą średnicę komórki niż normocyty;
6. komórki bezjądrowe, dwuwklęsłe.
C. 2, 3, 5;
D. 2, 4, 3.
6. W albinizmie ocznym u chorych obserwuje się: A. w chwili urodzenia skórę całkowicie białą, u
dorosłych kolor oczu niebieski, piegowatość całego ciała; B. fotofobię, całkowity brak melaniny w
195
tęczówce oka, żółtobrązowy kolor włosów; C. światłowstręt, hipopigmentację tęczówki, zmniejszoną
ostrość widzenia u mężczyzn; D. włosy miedziano-czerwone, tęczówki jasnobrązowe, przebarwienia
skóry, zaburzenia ostrości widzenia.
7. Charakterystyczne dla fentylketonurii są: A. 1, 2, 5; B. 3, 4, 6; C. 1, 2, 6; D. 2, 3, 5.
1. podwyższone stężenie fenyloalaniny we krwi oraz płynach ustrojowych;
2. upośledzenie umysłowe i różnorodne zaburzenia neurologiczne;
3. odkładanie w tkance łącznej, w twardówce produktów oksydacji o zabarwieniu niebieskawoczarnym;
4. niedokrwistość hemolityczna, zwiększone stężenie bilirubiny w surowicy;
5. pojawiające się napady padaczkowe, stereotypia ruchowa, zachowanie przypominające
autyzm;
6. zwiększona synteza neurotransmiterów - dopaminy i serotoniny, nasilona synteza osłonek
mielinowych.
8. Przypadek. Konflikt serologiczny w układzie Rh (konflikt matczyno-płodowy):
Pacjentka 24 lat, o grupie krwi BRh- w drugiej ciąży; mąż ma grupę 0Rh+. Pierwsza ciąża
pacjentki zakończyła się poronieniem w 6 tygodniu; po zabiegu łyżeczkowania podano
pacjentce immunoglobulinę IgG anty-RhD. Przez całą obecną ciążę kontrolowano przeciwciała.
Pacjentka urodziła dziecko z grupą BRh+.
A. Czy zawsze w sytuacji matka Rh-, ojciec Rh+ pojawia się konflikt serologiczny?
B. Wyjaśnij pojęcie alloimmunizacji przez antygen RhD.
C. Na czym polega i jakie jest działanie immunoprofilaktyki stosowanej po porodzie u kobiet Rh-, które
urodziły pierwsze dziecko o grupie Rh+?
196
LITERATURA
1. Fabijańska-Mitek J. (red). 2007. Immunologia krwinek czerwonych. Grupy krwi. Biblioteka
diagnosty laboratoryjnego, Wyd.I. ONIPHARMA Sp. Z o. o. Warszawa. 1-168.
2. Narodowe Centrum Krwi. 2014. Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz
produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych, Wyd.II. E-book. Wojskowy Instytut
Medyczny, Warszawa. Dostępne online: https://www.gov.pl/web/nck/e-book-wytyczne-wzakresie-leczenia-krwia-i-jej-skladnikami-oraz-produktami-krwiopochodnymi-w-podmiotachleczniczych (18.11.2020).
3. Drewa G, Ferenc T (red.). 2011. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier
Urban & Partner Sp. z o.o., Wrocław. 1-935.
Rozdział 2 – Genetyka klasyczna - cały
Rozdział 10 – Dziedziczenie jednogenowe u człowieka :
 Podrozdział 10.1.1
 Podrozdział 10.2.1
 Podrozdział 10.2.4
 Podrozdział 10.2.12
 Podrozdział 10.2.13
Rozdział 13 – Grupy krwi
 Podrozdział 13.1
 Podrozdział 13.1.1
 Podrozdział 13.1.2
 Podrozdział 13.1.3
 Podrozdział 13.1.4
 Podrozdział 13.1.5
 Podrozdział 13.1.6
 Podrozdział 13.1.8
 Podrozdział 13.2
 Podrozdział 13.2.1
 Podrozdział 13.2.2
 Podrozdział 13.2.3
 Podrozdział 13.2.4
 Podrozdział 13.3
 Podrozdział 13.3.1
 Podrozdział13.3.2
 Podrozdział 13.4.5
Rozdział 24 – Poradnictwo genetyczne
 Podrozdział 24.4
 Podrozdział 24.5
4. Bennett RL, Steinhaus French K, Resta RG, Lochner Doyle D. 2008. Standardized human
pedigree nomenclature: update and assessment of the recommendations of the National
Society of Genetic Counselors. J Genet Couns 17 (5), 424-33. DOI: 10.1007/s10897-008-91699.
197
Ćwiczenie 2
Temat: Chromosomy i cechy sprzężone z płcią.
Obserwacja
1. Mitoza i mejoza:
a) Allium sp.– różne fazy mitozy w komórkach stożka wzrostu korzenia:
- prep. mikr. utrw. pow. 100, 400/600, 1000x (Olyvia).
b) Lilium sp. - komórki macierzyste pyłku w I i II podziale mejotycznym:
- prep. mikr. utrw. pow. 100, 400/600, 1000x (Olyvia).
2. Chromosomy politeniczne w śliniankach:
a) larwy Drosophila sp.:
- prep. mikr. utrw. metanolem, niebarw. pow. 100x (Olyvia).
b) larwy Chironomus sp.:
- prep. mikr. utrw. metanolem, barwiony orceiną, pow. 100, 400/600x (Olyvia).
3. Chromosomy:
a) człowieka Homo sapiens - z hodowli limfocytów:
- prep. mikr. barw. barwnikiem Giemsy, pow. 1000x – pokaz(Olyvia).
b) myszy Mus sp. - z komórek szpiku kostnego:
- prep. mikr. barw. barwnikiem Giemsy, pow. 1000x – pokaz(Olyvia).
4. Płeć chromatynowa człowieka:
a) żeńska - „pałeczka dobosza”
- prep. mikr. utrw. barwiony met. Pappenheima, pow. 1000x, (Olyvia).
b) żeńska – ciałko Barra
- prep. mikr. utrw. barwiony met. Pappenheima, pow. 1000x, (Olyvia).
c) męska - ciałko Y w limfocytach i granulocytach - fot. – pokaz.
Zadania genetyczne
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Chromosomy – struktura (poziomy organizacji chromatyny), budowa chromosomu metafazowego
(chromatyda, telomer, kinetochor, centromer), rodzaje chromosomów. Podziały komórkowe (rodzaje,
przebieg, rola): mitoza, mejoza, crossing over. Cykl komórkowy, fazy S, G1, G2, G0; zmiany ilości
materiału genetycznego i liczby chromosomów w cyklu, różnicowanie komórek.
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Chromosomy politeniczne – powstawanie, występowanie, wykorzystanie w badaniach genetycznych.
Heterosomy: chromosom X – budowa, chromatyna płciowa (definicja, wykrywanie), hipoteza Lyon;
chromosom Y – budowa, chromatyna Y (definicja, wykrywanie), dziedziczenie holandryczne. Regiony
pseudoautosomalne heterosomów.
Wybrane cechy dziedziczące się w sprzężeniu z płcią (rodzaje, zasady dziedziczenia, objawy, metody
diagnostyki): hemofilia; zaburzenia widzenia barw; dystrofie mięśniowe Duchenne`ą i Beckera.
Zadania genetyczne – cechy sprzężone z płcią, sprzężenie autosomowe.
198
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Chromosomy
Chromosomowa teoria dziedziczności opracowana przez Tomasza Morgana (1910) powstała
dzięki badaniom chromosomów politenicznych. Występują one w gruczołach ślinowych larw owadów
dwuskrzydłych (Diptera) np. u Drosophila melanogaster i Chironomus sp., a także w innych tkankach
sekrecyjnych tych owadów (cewki Malpighiego, komórki nabłonka jelita grubego, komórki odżywcze
jajnika). Chromosomy politeniczne to chromosomy interfazowe, powstające w wyniku replikacji DNA bez
podziału jądra komórkowego (średnio występuje 10 cykli replikacyjnych, powstaje 210 chromatyd, tzn.
1024 kopie). Powstające chromatydy pozostają ułożone równolegle, co powoduje, że chromosomy są
ponad 100-krotnie większe niż typowe chromosomy mitotyczne. Techniki barwienia chromosomów
politenicznych ujawniają wzór jasnych i ciemnych prążków, odpowiadających występowaniu
euchromatyny i heterochromatyny. Obszary występowania aktywnej transkrypcji DNA widoczne są jako
jasne zgrubienia nazywane pierścieniami Balbianiego lub pufami. Liczba i rozkład puf jest
charakterystyczny dla określonych stadiów larwy i podlega zmianom w trakcie jej rozwoju. Te zjawiska
pozwoliły wykorzystać chromosomy politeniczne w badaniach genetycznych: w mapowaniu genów,
wykrywaniu aberracji chromosomowych, w badaniach struktury jądra komórkowego, a także regulacji
ekspresji genów.
Prawidłowa liczba chromosomów w komórkach człowieka została wykazana w 1956 r. (Joe Hin
Tjio i Albert Levan). Chromosomy są widoczne tylko podczas podziałów komórkowych – są najbardziej
skondensowaną formą chromatyny jądrowej. Kompleks kwasy nukleinowe - białka jest nazywany
chromatyną. Wykazuje ona zróżnicowany stopień zagęszczenia czyli kondensacji: duży stopień
kondensacji to heterochromatyna, mniej skondensowana – euchromatyna.
Liczba chromosomów jest stała i charakterystyczna dla danego gatunku, podobnie jak wielkość,
cechy morfologiczne związane z położeniem centromeru i układ prążków widocznych po zastosowaniu
określonej techniki barwienia. Zapis zestawu chromosomów typowy dla danego osobnika – zapis
kariotypu, podaje ogólną liczbę chromosomów, a po przecinku składu chromosomów płci. W przypadku
stwierdzonych aberracji chromosomowych liczby czy struktury również opisuje się te nieprawidłowości
stosując odpowiednie symbole zgodnie z International System of Chromosome Nomenclature (ISCN).
Metody cytogenetyki klasycznej opierają się na analizie obrazu prążków na chromosomach,
uzyskanego przy wykorzystaniu konkretnego barwienia i porównaniu go z dostępnym wzorcem badanej
osoby/gatunku. Dla oceny kariotypu danej osoby, niezbędne jest pobranie z jej organizmu komórek
jądrzastych, pobudzenie ich do wejścia w proces mitozy, a następnie zahamowanie podziału na etapie
metafazy w celu uzyskania obrazu chromosomów płytki metafazowej. Metody cytogenetyczne
opierające się na barwieniu różnicowym, umożliwiają identyfikację aberracji o wielkości nie mniejszej
niż 5 milionów par zasad. W barwieniu konwencjonalnym stosuje się barwnik Giemsy, który łączy się z
ujemnymi resztami fosforanowymi na całej powierzchni chromosomu. W wyniku barwienia uzyskuje się
obraz prążków ciemniejszych (prążki „pozytywne”) i jaśniejszych („negatywne”), charakterystyczny dla
danego chromosomu.
W przypadku diagnostyki bardzo małych aberracji strukturalnych chromosomów, często stosuje się
połączenie metod cytogenetycznych z metodami molekularnymi. Metody biologii molekularnej
stosowane do analizy aberracji struktury i liczby chromosomów są także szczególnie przydatne do
badania poszczególnych loci genów. Spośród tych technik diagnostycznych warto wymienić:
 FISH ; Fluorescence in situ hybridization, hybrydyzacja fluorescencyjna in-situ;
 CGH; Comparative Genomic Hybridization, porównawcza hybrydyzacja
genomowa;
 aCGH; array Comparative Genomic Hybridization, porównawcza hybrydyzacja
genomowa dla mikromacierzy;
199



qPCR; quantitative PCR, ilościowy PCR;
MLPA; Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification;
NGS; Next Generation Sequencing, sekwencjonowanie nowej generacji.
Prawidłowy kariotyp człowieka:
23 pary chromosomów: 22 pary autosomów i 1 para heterosomów, 46,XY – mężczyzna
i 46,XX – kobieta (zapis bez przecinka 44XX oznacza 44 autosomy i dwa chromosomy płci; podanie
46XX oznacza, że jest w komórce 46 autosomów i dwa chromosomy płci, czyli razem 48 chromosomów
– zapis błędny dla kariotypu człowieka).
Płeć chromatynowa człowieka
Chromosomy płciowe człowieka (heterosomy, chromosomy X i Y)
Chromosom X
Pod względem wielkości i położenia centromeru chromosom X jest podobny do chromosomów z
grupy C (submetacentryczny, średniej wielkości). Chromosom X obejmuje około 1,8x10 8 par zasad, co
stanowi około 5 % całkowitego DNA w komórkach. Aktualne dane (marzec 2021) bazy OMIM (Online
Mendelian Inheritance in Man, http://omim.org) podają o identyfikacji 1203 pozycji genów na
chromosomie X. Szacuje się, że chromosom X zawiera 800 do 900 genów kodujących białka
funkcjonalne.
Na wczesnym etapie rozwoju embrionalnego jeden z dwóch chromosomów X jest losowo i trwale
inaktywowany w komórkach innych niż komórki jajowe. Zjawisko to nazywa się inaktywacją X lub
lionizacją (wyciszenie epigenetyczne).
Geny ważne dla determinacji i różnicowania płci zlokalizowane są na ramionach długich
chromosomu X. Są to geny kodujące białkowe receptory jądrowe i cytoplazmatyczne, które pośredniczą
w odpowiedzi komórek docelowych na działanie androgenów - testosteronu i dihydrotestosteronu. Na
tych ramionach znajduje się także centrum inaktywacji chromosomu X (region XIC - Xq13.2).
Na krańcach ramion krótkich i ramion długich chromosomu X znajdują się regiony
pseudoautosomalne, odpowiednio PAR1 i PAR2. Są to regiony obecne również na chromosomie Y,
homologiczne w obu chromosomach. Podczas mejozy w spermatogenezie możliwa jest koniugacja
chromosomu X i Y i w tych regionach może zachodzić crossing-over. Regiony pseudoautosomalne
zawierają geny kodujące cechy dziedziczące się tak jak cechy autosomalne (np. gen AMELX kodujący
białko strukturalne emalii zębowej). Ważnym genem chorobowym w regionach pseudoautosomalnych
jest gen SHOX (SHORT STATURE HOMEBOX), którego utrata czynnościowa jest przyczynowo
związana z różnymi stanami niskiego wzrostu i zaburzeniami rozwoju kości. Gen ten, zlokalizowany w
regionie PAR1 chromosomów płciowych X (Xpter-p22.32) i Y (Ypter-p11.2), odgrywa znaczącą rolę w
rozwoju szkieletu, a zwłaszcza przedramion i podudzi. Fenotyp pacjenta z brakiem jednego z alleli genu
SHOX zwykle charakteryzuje niskorosłość.
Lionizacja
Hipoteza inaktywacji chromosomu X została po raz pierwszy sformułowana w 1961 przez
angielską genetyk Mary Lyon. Proces inaktywacji (kondensacji) jednego z chromosomów X określany
jako "lionizacja" jest: niezależny, losowy i nieodwracalny w każdej komórce somatycznej.
Jest to mechanizm kompensacyjny, wyrównujący poziom ekspresji genów zlokalizowanych na
chromosomach płciowych (osobnik XX ma taką sama liczbę aktywnych kopii genów sprzężonych z
chromosomem X jak osobnik XY). Inaktywacji nie podlegają geny regionu pseudoatosomalnego i
niektóre geny zajmujące proksymalną część ramion długiego i krótkiego.
200
Oba chromosomy X są aktywne w stadium wczesnego zarodka. Następnie w komórkach zarodka
żeńskiego, około 16 dnia życia zarodkowego, dochodzi do losowej inaktywacji jednego chromosomu X.
Zmiany te są przekazywane podczas podziałów mitotycznych. Oba chromosomy X mogą być
inaktywowane z jednakowym prawdopodobieństwem. Inaktywacja jest procesem trwałym, dotyczy
całego pokolenia danej komórki, tzn. ten sam chromosom X pozostaje nieaktywny we wszystkich
komórkach potomnych. Tak więc organizm kobiety pod względem chromosomu X jest mozaiką
składającą się z komórek zawierających nieaktywny chromosom X ojcowski (Xpat) lub matczyny
(Xmat). Nieaktywny chromosom X jest reaktywowany podczas oogenezy.
Lionizacja (losowa inaktywacja chromosomu X) jest przykładem udziału różnych mechanizmów
molekularnych preferencyjnie inaktywujących chromosom X, w tym mechanizmu wyciszania
epigenetycznego. Wykazano, że jednym z efektów tego procesu jest modyfikacja wzoru metylacji DNA,
dotycząca nukleotydów cytozynowych (głównie wysp CpG, co wiąże się z hamowaniem transkrypcji
genu). Inne mechanizmy, oprócz zmian wzoru metylacji DNA, pozwalające utrzymać inaktywację
chromosomu X w kolejnych pokoleniach komórek, dotyczą modyfikacji histonów jak i regulacji ncRNA
(non-coding RNA, niekodujący RNA). W tym ostatnim przypadku, istotne znaczenie ma gen XIST,
kodujący ncRNA, który odpowiada za inaktywację chromosomu X. Wykazano, że proces inaktywacji
chromosomu X u kobiet jest inicjowany w określonym miejscu chromosomu X, w tzw. centrum
inaktywacji (XIC), zlokalizowanym w regionie Xq13 (Layon 1986).
Chromosom Y
Mały, akrocentryczny, podobny do chromosomów z grupy G (wielkość może się różnić w szerokim
zakresie). Wielkość chromosomu Y to 58 Mpz, co stanowi około 1 % całkowitego DNA genomowego.
Geny sprzężone z chromosomem Y – przekazywane wyłącznie z ojca na syna – nazywane są genami
holandrycznymi (sprzężenie holandryczne). Liczba genów na chromosomie Y szacowana jest, zależnie
od metod badawczych, na 78-200 genów, w tym 45-73 genów kodujących białka). Wśród genów na
chromosomie Y zidentyfikowano np:
 gen SRY (ang. Sex determining Region of Y), inicjujący w rozwoju zarodkowym różnicowanie się
pierwotnej gonady w kierunku jądra, determinujący rozwój zarodka w kierunku męskim.
 geny kodujące czynniki zaangażowane w kontrolę spermatogenezy – np. AZF (ang. azoospermia
factor region).
 gen KDM5D, dawniej nazywany HY lub SMCY, kodujący białko, którego krótki fragment jest
słabym antygenem zgodności tkankowej (może prowadzić do odrzucenia u biorcy przeszczepu
męskich komórek dawcy).
 geny metabolizmu podstawowego.
Pod względem struktury chromatyny można wyróżnić 2 regiony chromosomu Y:
heterochromatynowy i euchromatynowy. Region euchromatynowy obejmuje całe ramię krótkie, okolicę
przycentromerową i część proksymalnego ramienia długiego. Region ten zawiera wszystkie dotychczas
zidentyfikowane geny na chromosomie Y (rycina 2b). Region przycentromerowy zawiera grupę genów
odpowiedzialnych za spermatogenezę. Heterochromatyna konstytutywna (regiony praktycznie
nieulegające ekspresji, lecz pełniące wyłącznie funkcje strukturalne) zawiera repetytywne satelitarne
DNA i obejmuje dystalny odcinek Yq przylegający do Yq12 (regionu PAR2).
Na końcach obu ramion znajdują się regiony pseudoautosomalne PAR1 i PAR2, obejmujące ok.
5% par zasad chromosomu Y. Pozostała część chromosomu Y, obejmująca regiony eu- i
heterochromatynowe (95% par zasad), tworzy region NRY (non-recombining Y). NRY nie ulega
rekombinacji, dlatego jest przekazywany w stanie zwykle niezmienionym z ojca na syna –obydwaj mają
ten sam profil polimorfizmu związanego z chromosomem Y (ten sam zestaw alleli, dziedziczonych
razem czyli haplotyp). Haplotypy chromosomu Y różnią się między populacjami różnych regionów
geograficznych, co wiąże się z pojawianiem się mutacji de novo w różnych lokalizacjach regionu NRY.
201
Dlatego ich analiza jest ważna w procesie ustalania pochodzenia człowieka (poszukiwanie Ychromosomalnego Adama) i szlaków migracji gatunku ludzkiego.
Należy podkreślić, że gen SRY (Yp11), znajduje się bardzo blisko regionu PAR1. W wyniku
nieprawidłowo przebiegającego crossing-over między chromosomami X i Y w czasie spermatogenezy u
ojca, może nastąpić przeniesienie fragmentu ramion krótkich zawierającego gen SRY na chromosom X.
W efekcie może dojść do niezgodności między płcią chromosomową a fenotypową (mężczyzna 46,XX).
Chromatyna X (ciałko X, ciałko Barra) i chromatyna Y (ciałko Y)
W 1949 r Barr i Bertram zaobserwowali, że w jądrach interfazowych osobników żeńskich
wybarwia się ciemniejsza grudka zasadochłonnej chromatyny, przylegająca do błony jądrowej. Tę część
chromatyny jądrowej nazwano ciałkiem Barra lub ciałkiem X. Odpowiada ona nieaktywnym
chromosomom X w komórce z więcej niż jednym chromosomem X, unieczynnionym w procesie
lionizacji, u gatunków z determinacją płci XY.
Ciałka Barra są obecne w komórkach niemal wszystkich tkanek. Nie występują w prawidłowych
komórkach męskich i w żeńskich komórkach linii płciowej. Badane są w rozmazach nabłonka jamy
ustnej i w komórkach płynu owodniowego. U kobiet chromatyna X widoczna jest w od 20 do 70%
komórek, a o wyniku dodatnim – płeć chromatynowa żeńska – świadczy obecność ciałek Barra w co
najmniej 20% jąder. Liczba ciałek Barra będzie zawsze o 1 mniejsza od liczby chromosomów X (tabela
1).
W granulocytach obojętnochłonnych, po odpowiednim wybarwieniu, chromatyna X uwidacznia się
w postaci „wyrzuconych” poza obręb jądra – ale pozostających z nim w kontakcie – grudek chromatyny,
tzw. pałeczek dobosza (widoczne w 1-10% komórek).
Chromatyna Y została wykryta w 1970 r. przez Pearsona, stosującego metody fluorescencyjne w
badaniu komórek. Jest to jasno świecąca grudka chromatyny widoczna w jądrze interfazowym
odpowiadająca dystalnej, heterochromatynowej części długich ramion chromosomu Y (Yq12). Liczba
ciałek Y jest równa liczbie chromosomów Y (tabela 1). Ciałko Y stwierdza się w 30-50% badanych
komórek męskich, m.in. plemniki (23,Y), limfocyty, komórki nabłonka jamy ustnej.
Badanie chromatyny płciowej stosowane do niedawna w diagnostyce klinicznej (określenie płci
chromatynowej, zaburzeń rozwoju cielesno-płciowego, diagnostyka aberracji liczbowych X), obecnie
jest zastępowane analizą kariotypu oraz technikami hybrydyzacji in situ ze specyficznymi sondami
molekularnymi np. metoda FISH.
Tabela 1. Liczba ciałek chromatynowych w jądrze diploidalnej komórki somatycznej
Chromosomy płci
45,X
46,XX
46,XY
47,XXX
47,XXY
47,XYY
48,XXXX
48,XXXY
48,XXYY
49,XXXXX
49,XXXXY
49,XXXYY
Maksymalna liczba ciałek chromatynowych w jądrze
diploidalnej komórki somatycznej
Ciałka X
Ciałka Y
0
1
0
2
1
0
3
2
1
4
3
2
0
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
202
Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią
Dziedziczenie holandryczne
- przekazywanie cechy odbywa się tylko na linii ojciec-syn (rycina 1).
Rycina 1. Schemat dziedziczenia holandrycznego (opracowanie własne).
Dziedziczenie cechy recesywnej sprzężonej z chromosomem X
Tabela 2. Genotypy i fenotypy cechy recesywnej sprzężonej z chromosomem X
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
GENOTYP
XAXA
FENOTYP
zdrowa genetycznie
XAXa
zdrowa klinicznie, nosicielka
XaXa
chora
XAY
zdrowy
XaY
chory
Tabela 3. Dziedziczenie cechy recesywnej sprzężonej z chromosomem X
Genotyp:
Gamety:
Potomstwo:
Mężczyzna zdrowy
x
Kobieta zdrowa
XAY
XAXa
A
X
Y
XA
Xa
połowa synów choruje, połowa córek jest nosicielkami
Genotyp:
Gamety:
Potomstwo:
Mężczyzna chory
x
Kobieta zdrowa
XaY
XAXA
a
X
Y
XA
XA
wszyscy synowie zdrowi, wszystkie córki są nosicielkami
 Hemizygota – mężczyzna ma tylko jeden chromosom X i tylko jedną kopię każdego genu
sprzężonego z chromosomem X (tabela 2).
 Chorują głównie hemizygotyczni mężczyźni, heterozygotyczne kobiety ze zmutowanym genem
nie chorują (nosicielki).
 Bardzo rzadko występuje układ gdy oba chromosomy X mają zmutowany gen (układ
homozygotyczny) – tylko wtedy kobiety chorują.
 Kobiety nosicielki (heterozygoty) zmutowanego genu przekazują go z 50%
prawdopodobieństwem zarówno córkom, jak i synom (tabela 3).
 Ze związku kobiety nosicielki (heterozygoty) i zdrowego mężczyzny 50% synów będzie chorych
i 50% zdrowych, wśród córek 50% będzie nosicielkami i 50% będzie zdrowych.
203
 Chory mężczyzna (hemizygota) nie przekazuje choroby synom natomiast wszystkie córki będą
nosicielkami choroby.
Dziedziczenie cechy dominującej sprzężonej z chromosomem X
 Hemizygota – mężczyzna ma tylko jeden chromosom X i tylko jedną kopię każdego genu
sprzężonego z chromosomem X (tabela 4).
 Chorują zarówno hemizygotyczni mężczyźni, jak i heterozygotyczne kobiety.
 Heterozygotyczne kobiety z nieprawidłowym genem mają zazwyczaj łagodną postać
choroby, natomiast hemizygotyczni mężczyźni – ciężką.
 Chory mężczyzna (hemizygota) nie przekazuje choroby synom natomiast wszystkie córki
będą chore.
 Kobiety chore (heterozygoty) przekazują zmutowany gen z 50% prawdopodobieństwem
zarówno córkom, jak i synom (tabela 5).
 Patologiczny gen dominujący (na chromosomie X) u mężczyzn jest często letalny.
Tabela 4. Genotypy i fenotypy cechy dominującej sprzężonej z chromosomem X
KOBIETY
MĘŻCZYŹNI
GENOTYP
XAXA
FENOTYP
chora, najczęściej genotyp letalny
XAXa
chora
XaXa
zdrowa
XAY
chory, często cecha letalna
XaY
zdrowy
Tabela 5. Dziedziczenie cechy dominującej sprzężonej z chromosomem X
Mężczyzna chory
x
Kobieta zdrowa
Genotyp:
Gamety:
Potomstwo:
XAY
XA
XaXa
Y
Gamety:
Potomstwo:
Xa
Wszystkie córki chore, synowie zdrowi
Mężczyzna zdrowy
Genotyp:
Xa
XaY
x
Kobieta chora
XAXa
Xa Y
XA Xa
50% córek zdrowych, 50% córek chorych, 50% synów zdrowych,
50% synów chorych
Wybrane choroby dominujące sprzężone z chromosomem X
 krzywica hipofosfatemiczna (XLH) gen: PHEX, locus Xp21
 zespół Retta, gen: MECP2, locus Xq28.
 zespół Martina-Belli, gen: FMR1, locus Xq27
204
Choroby recesywne sprzężone z chromosomem X
Hemofilia
Wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi (skazy krwotoczne osoczowe). Podłożem molekularnym są
mutacje w genach:
• F8C, locus Xq28 (czynnik VIII) - hemofilia A (HA)
• F9, locus Xq27 (czynnik IX) - hemofilia B (HB)
Częstość występowania: HA – 1:10 tys.- 1:20 tys. urodzeń (w Polsce ok. 7:100 000); HB – 1:30 tys.
urodzeń (w Polsce 1:100 000).
Klinicznie hemofilia A i B nie różnią się od siebie (tabela 6). Objawy pojawiają się we wczesnym
dzieciństwie – zwykle na przełomie 1 i 2 roku życia; podczas narodzin krwawienia na ogół nie
występują. Śmiertelność chorych jest 2x wyższa niż u mężczyzn populacji ogólnej.
Hemofilia A
Za hemofilię A odpowiedzialne są mutacje w genie F8, których wynikiem jest brak syntezy czynnika
VIII, ograniczenie syntezy bądź powstanie nieprawidłowego białka. Zwykle choroba ma cięższy
przebieg kliniczny, jeżeli przyczyną są mutacje, w których efekcie dochodzi do utraty większego
fragmentu genu lub przedwczesnego wprowadzenia do sekwencji kodonu „stop”, ponieważ zmiany te
prowadzą do skrócenia łańcucha białkowego. Ok. 45% przypadków ciężkiej postaci choroby jest
wynikiem inwersji i translokacji eksonów. W literaturze opisano kilka niezwykle rzadkich przypadków
kobiet z objawową HA, co może się zdarzyć: w przypadku skrajnej lionizacji (nieprawidłowej inaktywacji
chromosomu X pochodzącego od jednego z rodziców); w zespole Turnera (monosomia chromosomu
X); u córki urodzonej ze związku nosicielki HA i chorego na HA; w przypadku translokacji
zrównoważonej z udziałem locus Xq28.
Hemofilia B
Najczęściej (74% wszystkich mutacji) wykrywa się podstawienia pojedynczych nukleotydów —
mutacje zmiany sensu i mutacje nonsensowne, rzadziej splicingowe i inne. Pozostałe identyfikowane
zmiany w genie F9 to małe (< 50 pz) delecje) duplikacje lub insercje oraz większe (> 50 pz)
rearanżacje genowe.
Tabela 6. Postacie kliniczne hemofilii A i B (Źródło: Drewa G, Ferenc T. Genetyka medyczna)
Postać kliniczna, poziom czynnika
VIII lub IX w osoczu
Objawy
Łagodna
(5-40% normy)
Epizody krwawienia – głównie po operacjach i po dużych urazach;
samoistnie nie występują
Umiarkowana
(1-5% normy)
Przedłużone krwawienia – po lżejszych urazach, operacjach,
ekstrakcjach zębów;
Wylewy śródstawowe – rzadko, średnio nasilone
Ciężka
(<1% normy)
Ciężkie krwawienia – w wyniku urazów, mikrourazów, po operacjach;
Samoistne krwawe wylewy domięśniowe, śródstawowe i okołostawowe;
Rozległe i nawracające wylewy podśluzówkowe i podskórne;
Krwawienia zewnętrzne i wylewy wewnątrzczaszkowe
205
Dystrofie mięśniowe Duchenne’a (DMD) i Beckera (BMD)
DMD to najczęstsza i najcięższa z postaci dystrofii mięśniowych, częstość występowania DMD: 1:3
600 żywo urodzonych chłopców; częstość występowania BMD (odmiana alleliczna DMD o lżejszym
przebiegu klinicznym) – 1:30 000 urodzeń. W DMD najwcześniejszymi objawami są trudności z
wchodzeniem po schodach, chód kaczkowaty, częste upadki; pacjenci zgłaszają się z tymi objawami w
wieku 2–3 lat. W wieku około 10–12 lat większość jest zależna od wózków inwalidzkich, a około 20 r.ż.
wymaga wspomaganej wentylacji. Przy optymalnej opiece większość pacjentów z DMD umiera między
20 a 40 rokiem życia z powodu niewydolności serca i / lub układu oddechowego.
Przyczyną choroby są mutacje w genie kodującym białko dystrofinę, locus Xp21. Białko to
uczestniczy w organizacji elementów strukturalnych błony komórkowej miocytów mięśni szkieletowych,
serca, mięśni gładkich oraz niektórych neuronów. Najczęstszym typem mutacji są delecje (ponad 60%),
mutacje punktowe są mniej częste (25-35%).
Zaburzenia widzenia barw
Widzenie barwne u człowieka (widzenie trichromatyczne, trichromatyzm) możliwe jest dzięki
obecności w siatkówce oka trzech typów fotoreceptorów – czopków, zawierających chromofor (11-cisretinal) oraz białka opsyny o różnej maksymalnej wrażliwości na fale świetlne określonych długości.
Geny kodujące białka barwników wzrokowych to:
OPN1LW – gen protanu, locus Xq28 – koduje opsynę fotoreceptorów wrażliwych na kolor
czerwony;
OPN1LMW – gen deutanu, locus Xq28 – koduje opsynę fotoreceptorów wrażliwych na kolor
zielony;
OPN1SW – gen tritanu, locus na autosomie 7q31-q32 – koduje opsynę fotoreceptorów wrażliwych
na kolor niebieski.
Podstawowe rodzaje zaburzeń związanych z widzeniem barw:
 achromatyzm (achromatopsja) – całkowity brak czopków siatkówki, całkowita niezdolność do
rozpoznawania barw;
 monochromatyzm – całkowity brak dwóch rodzajów czopków, widzenie jednobarwne
zredukowane do czerni, bieli i szarości;
 dichromatyzm – całkowity brak jednego rodzaju czopków, widzenie dwubarwne;
 anomalny trichromatyzm – obecne wszystkie trzy rodzaje czopków, nieprawidłowa sekwencja
aminokwasów białkowej części pigmentów czopków.
Dichromatyzm to całkowity brak wrażliwości na fale o długości odpowiadającej jednej z barw
podstawowych. Wyróżnia się:
 protanopię – nierozpoznawanie barwy czerwonej (lub mylenie jej z barwą zieloną), kolor
różowy i fioletowy widziane jako niebieski (cecha dziedziczona w sposób sprzężony z
chromosomem X).
 deuteranopię – nierozpoznawanie barwy zielonej (lub mylenie jej z barwą czerwoną); brak
rozróżnienia koloru czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego (cecha
dziedziczona w sposób sprzężony z chromosomem X).
 tritanopię – nierozpoznawanie barwy żółtej i niebieskiej; brak czopków czułych na barwę
niebieską (cecha dziedziczona autosomalnie).
206
Anomalny trichromatyzm to zaburzenie widzenia barw wynikające z różnic wrażliwości jednego z
rodzajów czopków; różnice w sekwencji aminokwasów w pigmentach czopków ludzkiego oka prowadzą
do niedowidzenia barwy.
Wyróżnia się:
 protanomalię – niedowidzenie barwy czerwonej (dziedziczenie sprzężone z chromosomem X);
 deuteranomalię – niedowidzenie barwy zielonej (dziedziczenie sprzężone z chromosomem X);
 tritanomalię – niedowidzenie barwy niebieskiej (dziedziczenie autosomalne, chromosom 7).
Uszkodzenia genów protanu i deutanu prowadzące do zaburzeń widzenia barw osi czerwień-zieleń
polegają najczęściej na częściowej lub całkowitej delecji w obrębie genów. Bliskie położenie obydwu
genów na chromosomie X oraz wysoki stopień ich identyczności (w 96%) są przyczyną częstego
występowania niehomologicznego crossing-over między dwoma chromosomami X podczas
gametogenezy u kobiet. Efektem jest zmiana liczby genów deutanu, całkowita delecja OPN1MW lub
powstawanie genów hybrydowych, które kodują nieprawidłowe opsyny, czego skutkiem jest
protanomalia lub deuteranomalia, protanopia lub deuteranopia. W rzadkich przypadkach przyczyną
zaburzeń widzenia barw w zakresie czerwień-zieleń mogą być mutacje punktowe w obrębie genu
deutanu.
Stwierdzono, że geny niedowidzenia barw (anomalii) dominują nad całkowitym niewidzeniem
(anopią) – występuje dziedziczenie hierarchiczne alleli:
allel normy w chromosomie X dominuje nad allelem protanomalii X P1 , a ten dominuje nad allelem
protanopii XP2 :
X > XP1> XP2
podobnie allel normy w chromosomieX dominuje nad allelem deuteranomalii X d1 , a ten dominuje
nad allelem deuteranopii Xd2 :
X > Xd1> Xd2
Kobiety mogą być podwójnie obciążone genami nieprawidłowego widzeniem barw. Stwierdzono,
że w przypadku gdy w każdym chromosomie X występuje gen nieprawidłowości dotyczący odmiennej
barwy, kobieta widzi prawidłowo. Przykłady genotypów i fenotypów przedstawia tabela 7.
Tabela 7. Genotypy i fenotypy widzenia barw
Genotyp
Fenotyp
XP1 XP2
protanomalia
Xd1Xd2
deuteranomalia
XP2 XP2
protanopia
Xd1Xd1
deuteranomalia
Xd1Xp2
prawidłowe widzenie
X Xd1
prawidłowe widzenie
Xd2Xp2
prawidłowe widzenie
207
Przykład krzyżówki:
♀
XXP1
córka
widząca prawidłowo
(obciążona genem
protanomalii)
XP1Xd1
x
XY
♂
XP1Y
X Xd1
syn
córka
z protanomalią
widząca prawidłowo
(obciążona genem
deuteranamalii)
Xd1Y
syn
z deuteranamalią
Zaburzenia widzenia barw najczęściej czerwonej i zielonej spowodowane nieprawidłową ilością
barwników wzrokowych są nazywane potocznie daltonizmem (nazwa pochodzi od angielskiego chemika
Johna Daltona, który w 1794 roku na własnym przypadku opublikował jej opis).
Dla sprawdzenia zdolności widzenia barwnego i oceny zaburzeń widzenia w zakresie barw
czerwonej i zielonej (tzw. osi czerwono-zielonej) stosowane są tablice pseudoizochromatyczne Ishihary
(Shinobu Ishihara, japoński okulista, 1917). Nie można wykryć za pomocą tego badania zaburzeń
widzenia barwy niebieskiej.
Pełny test Ishihary polega na pokazaniu pacjentowi 36 tablic; wersje przesiewowe liczą 14 lub 24
tablice. Pierwsza tablica widziana jest nawet przez osoby z zaburzeniami widzenia barwnego. Za
pomocą kolejnych tablic wykrywa się różne stopnie (od upośledzenia postrzegania do całkowitej ślepoty
na barwę) zaburzeń widzenia barwy czerwonej oraz barwy zielonej. Badanie prowadzi się pokazując
tablice w świetle dziennym, w ciągu 3 sek. z odległości 75 cm.
Na 21 kolejno pokazanych tablic (1-21) osoba prawidłowo rozróżniająca barwy odczytuje 17, zaś
osoby z zaburzeniem - 13. Kolejne tablice o numerach 22-25 pozwalają na odróżnienie protanopii od
deuteranopii; kolejne 26-36 na odróżnienie niedowidzenia barwy czerwonej i zielonej.
Inne testy oceniające widzenie barwne:
Test z wykorzystaniem tablic Hardy’ego, Randa i Rittnera – umożliwia zbadanie zaburzeń widzenia
barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej. W Polsce tablice te nie są popularne.
Test Farnswortha D-15 – test przesiewowy oceniający widzenie barwy czerwonej, zielonej
i niebieskiej. Polega na ułożeniu w odpowiedniej kolejności barwnych klocków tak, aby ich kolory
płynnie przechodziły jeden w drugi.
208
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
OBSERWACJA
1. Mitoza i mejoza
a) Allium sp.– różne fazy mitozy w komórkach stożka wzrostu korzenia- obserwacja w programie
Olyvia/mikroskop
Zwróć uwagę na: charakterystyczne ułożenie chromosomów, określ fazę podziału komórkowego
b) Lilium sp. - komórki macierzyste pyłku w I i II podziale mejotycznym - obserwacja w programie
Olyvia/mikroskop
Zwróć uwagę na: charakterystyczne ułożenie chromosomów, określ fazę podziału komórkowego
2. Chromosomy politeniczne w śliniankach Chromosomy politeniczne w śliniankach – obserwacja/rysunek w programie Olyvia/mikroskop.
Zwróć uwagę na: wielkość i charakterystyczną strukturę chromosomów
larwy Drosophila,
larwy Chironomus
209
4. Chromatyna płciowa X – obserwacja/rysunek w programie Olyvia/mikroskop
a) pałeczka dobosza
b) ciałko Barra
c) męska - ciałko Y w limfocytach i granulocytach - fot. – pokaz/opis
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data ………………………………
210
REPOZYTORIUM
Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowego syna, jeżeli matka jest obciążona genem hemofilii?
oznaczamy:
X H – chromosom X zawierający gen prawidłowego krzepnięcia krwi
X h - chromosom X zawierający gen hemofilii
♀
X HX h
córka
zdrowa klinicznie
obciążona
XHX h
x
X hY
syn
z hemofilią
X HY
♂
X HX H
córka
zdrowa klinicznie
i genetycznie
X HY
syn
zdrowy
P(♂, zdrowego) = 1/2 x 1/2 = 1/4 = 25%
Odpowiedź. Zdrowi synowie będą stanowili 25% potomstwa, czyli połowa synów będzie zdrowa.
ZADANIA GENETYCZNE
1. Ojciec wykazuje deuteranopię, a matka obciążona jest protanomalią, oboje wykazują też
sierpowatość krwinek. Jakiej jest prawdopodobieństwo urodzenia się im zdrowego syna?
2. Podaj prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowego syna z grupą krwi A2B, jeżeli matka jest
obciążona genem dystrofii Duchenne’a i ma grupę krwi A1, a ojciec ma grupę krwi A2B.
211
3. Wykaż, czy możliwe jest urodzenie się dziecka zdrowego, jeżeli ojciec ma brachydaktylię, a matka
obciążona jest zanikiem mięśni typu Duchenne'a?
4. Matka z dołkami w policzkach, jest obciążona genem deuteranopii, a ojciec z siwym kosmkiem
włosów wykazuje zaburzone widzenie barwy czerwonej. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się
im córki prawidłowo widzącej barwy, z dołkami w policzkach i siwym kosmkiem?
5. Matka jest nosicielką recesywnego genu letalnego sprzężonego z chromosomem X, ma rude włosy i
nos orli. Ojciec jest ciemnowłosy i ma nos prosty. Z jakim prawdopodobieństwem urodzi się im zdrowy,
ciemnowłosy syn z nosem orlim?
6. Matka jest obciążona genem hemofilii, ojciec nie widzi barwy zielonej. Podaj genotypy i fenotypy
potomstwa tych rodziców.
212
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Podpisz struktury widoczne na zdjęciach:
A
B
C
2. Prawdziwe zdania dotyczące chromosomu Y to: A.1, 3, 5; B. 1, 4, 5;
C. 2, 3. 5; D. 1, 3, 4.
1. jest akrocentryczny;
2. jest submetacentryczny;
3. zawiera fragment, który bierze udział w crossing-over między chromosomami płciowymi;
4. zawiera fragment euchromatynowy w ramionach krótkich;
5. w ramieniu długim zawiera geny receptorów jądrowych i cytoplazmatycznych dla
androgenów.
3. Chromosomy politeniczne: A. 3, 4, 6; B. 2, 3, 4;
C. 1, 4, 5;
D. 1, 2, 6.
1. powstają w wyniku tzw. endoreplikacji;
2. występują tylko w śliniankach owadów;
3. geny w nich są nieaktywne transkrypcyjnie;
4. są znajdowane u postaci larwalnych owadów w cewkach Malpighiego;
5. największa ekspresja genów zachodzi w puffach;
6. są 2 - 10 razy większe od normalnych chromosomów danego organizmu.
4. Rodowód cechy sprzężonej z chromosomem X - hemofilia
Przeanalizuj rodowód brytyjskiej rodziny królewskiej przedstawiający dziedziczenie hemofilii. Podaj
genotypy poszczególnych członków rodziny.
213
LITERATURA
Drewa G, Ferenc T. 2011. Genetyka medyczna, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.,
Wrocław.
Rozdział 10.3 – Wybrane choroby uwarunkowane genami recesywnymi sprzężonymi z
chromosomem X :
• Podrozdział 10.3.1;
• Podrozdział 10.3.2;
• Podrozdział 10.3.2.1
• Podrozdział 10.3.2.2
• Podrozdział 10.3.3
• Podrozdział 10.3.5
Rozdział 18.6 – Chromosomy płci
Rozdział 18.7 – Chromatyna płciowa
• Podrozdział 18.7.1
• Podrozdział 18.7.2
• Podrozdział 18.7.3
214
Ćwiczenie 3
Temat: Mutacje genowe i chromosomowe.
Obserwacja
1. Mutacje genowe:
a) Drosophila sp. – typ dziki:
- samica - prep. mikr. utrw. etanolem, niebarwiony, pow. 100x – pokaz, (Olyvia).
- samiec - prep. mikr. utrw. etanolem, niebarwiony, pow. 100x – pokaz, (Olyvia).
b) mutanty Drosophila sp.:
- white - prep. mikr. utrw. etanolem, niebarw., pow. 100x – opis, (Olyvia).
- bar- prep. mikr. utrw. etanolem, niebarw., pow. 100x – opis, (Olyvia).
- nub2 - prep. mikr. utrw. etanolem, niebarw., pow. 100x – opis, (Olyvia).
- yellow- prep. mikr. utrw. etanolem, niebarw., pow. 100x – opis, (Olyvia).
- ebony – prep. makr. utrw. etanolem, niebarw., pow. 100x – opis, (Olyvia).
2. Aberracje chromosomowe w komórkach nowotworowych:
a) raka płaskonabłonkowego szyjki macicy (He-La):
- prep. mikr. z hodowli tkankowej, utrw. etanolem z kw. octowym, barw. barwnikiem
Giemsy, pow. 1000x– pokaz, (Olyvia).
b) NK/Ly (Nemeth-Kellner Lymphoma) myszy Mus sp.
- prep. mikr. barw. met. May-Grunwald-Giemsa-Romanovsky, pow. 1000x – pokaz,
(Olyvia).
Zadania genetyczne
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Rodzaje mutacji: genowe (mutacja punktowa: tranzycja, transwersja, duplikacja, delecja; mutacja cicha,
mutacja nonsensowna, mutacja synonimiczna i niesynonimiczna; przesunięcie ramki odczytu);
chromosomowe (aberracje) - strukturalne (inwersja, translokacja, duplikacja, delecja, insercja;
chromosom kolisty, chromosom dicentryczny, izochromosom) i liczbowe (aneuploidie, euploidie).
Czynniki mutagenne (chemiczne, fizyczne, biologiczne). Kariotyp, kariogram – definicje.
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Mutacje genowe i chromosomowe – rodzaje, definicje, mechanizmy powstawania, skutki fenotypowe u
człowieka. Mutacje u organizmów modelowych (muszka owocowa). Zespoły: Turnera, Klinefeltera,
zespół XXX, zespół XYY, zespół Downa, Edwardsa, Patau, cri-du chat (przyczyny powstawania
zespołów, rodzaje aberracji, kariotypy, częstość występowania, charakterystyczne objawy). Zadania
genetyczne – nondysjunkcja, translokacja.
215
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Mutacje
Mutacja – to utrwalona w wyniku podziałów komórkowych zmiana w materiale genetycznym komórki.
W ogólnym ujęciu wyróżniamy mutacje genowe oraz chromosomowe.
Mutacje genowe - zmiana sekwencji zasad nukleotydowych w pojedynczym genie,
Mutacje chromosomowe – zmiana struktury lub liczby chromosomów (aberracje liczbowe; mutacje
genomowe).
Wyróżniamy następujące główne rodzaje mutacji zachodzących na różnych poziomach
organizacji materiału genetycznego (rycina 1):
Rycina 1. Podział mutacji (wg. Drewa i Ferenc, 2011, zmodyfikowano).
1. Mutacja genowa – zmiana w sekwencji zasad nukleotydowych w pojedynczym genie.
Istnieją mutacje punktowe (zmiany pojedynczej zasady) lub większe (zmiana więcej niż jednej
zasady). Wyróżnia się cztery podstawowe typy mutacji punktowych:
 substytucja – zastąpienie jednej zasady azotowej inną, wyróżniamy:
• tranzycję (puryna zastępowana jest inną puryną lub pirymidyna pirymidyną np. A/G lub C/T),
• transwersję (zamianę zasady purynowej na pirymidynową lub odwrotnie np. A/T lub C przez G).
 delecja – utrata jednego lub kilku par nukleotydów.
 insercja – wstawienie jednego nukleotydu lub kliku par nukleotydów.
 inwersja – zmiana kolejności nukleotydów.
Mutacje mogą powodować różnorodne skutki fenotypowe, zmiany strukturalne i/lub funkcjonalne w
białku kodowanym przez dany gen (tabela 1).
216
Tabela 1. Skutki fenotypowe mutacji genowych.
Nazwa mutacji
Opis zmiany na poziomie
struktury mRNA
Obserwowany efekt fenotypowy
Mutacja zmiany sensu
(ang. missense mutation)
= mutacja niesynonimiczna
zmiana pojedynczej zasady, co
powoduje zmianę kodonu i/lub
ominięcie kodonu terminacji
translacji. Mutacje takie występują
zwykle w jednej z dwóch
pierwszych zasad kodonu
Może prowadzić do zmiany struktury i
funkcji białka poprzez wbudowanie
innego aminokwasu; zmutowany
fenotyp
Mutacja typu nonsens (ang.
nonsense mutation)
zmiana pojedynczego nukleotydu,
która powoduje zmianę kodonu
aminokwasowego na kodon
terminujący (stop), co skutkuje
powstaniem sygnału terminacji
translacji mRNA
Zatrzymanie syntezy białka
Mutacja cicha
= mutacja synonimiczna
(ang. silent mutation)
zmiana pojedynczego nukleotydu
(zmiana trzeciej zasady kodonu),
nie powodująca zmiany
aminokwasu w kodowanym białku
(różne kodony dla tego samego
aminokwasu)
brak znaczenia funkcjonalnego,
przydatne w identyfikacji osobniczej
(polimorfizmów) i badaniach
ewolucyjnych
Mutacja zmiany ramki
odczytu
(ang. frameshift mutation)
delecja lub insercja nukleotydu w
rejonie kodujacym, powodująca
przesunięcie w ramki odczytu;
zmiana wszystkich kodonów
sekwencji aminokwasowych
Tworzenie dysfunkcyjnego białka,
możliwe zatrzymanie syntezy białka;
powstanie zmutowanego fenotypu
Mutacje sekwencji
repetytywnych (amplifikacja
trójnukleotydowego
motywu powtórzeń w części
kodującej lub niekodującej
genu)
najczęściej bez znaczenia z
wyjątkiem tzw. mutacji
dynamicznych (wydłużenie
powtórzeń trójnukleotydowych
związanych z genem powyżej ich
krytycznej liczby może prowadzić
do choroby jednogenowej)
Przyczyna wielu chorób
neurodegeneracyjnych i nerwowomięśniowych spowodowanych
ekspansją powtórzeń
trinukleotydowych (ang. Triplet
Repeat Expansion Diseases)
Mutacje dynamiczne
Zwielokrotnienie liczby powtórzeń sekwencji nukleotydowej, najczęściej dwu/trójnukleotydowych
motywów w sekwencji genu. Występują w części niekodującej lub kodującej genu. Liczba powtórzeń u
osób chorych wzrasta w kolejnych pokoleniach (mutacje niestabilne).
Mutacje te mogą powodować zaburzenia prawidłowego przebiegu transkrypcji; w efekcie
mutacji choroba genetyczna spowodowana jest niskim stężeniem białka, nieprawidłową jego
strukturą/funkcją lub całkowitym jego brakiem jak np.: zespół Fra X lub ataksja Friedreicha, Choroba
Huntingtona.
W zależności od miejsca powstawania, mutacje dzielimy na mutacje somatyczne i mutacje w
komórkach rozrodczych (germinalne):
 w komórkach somatycznych (mutacje somatyczne; w komórkach ciała) - nie są dziedziczone
przez potomstwo (np. inna barwa lewego i prawego oka); ich nagromadzenie może przyczyniać
się do rozwoju procesu nowotworzenia (często mutacje genów kontrolujących cykl komórkowy).
217
 w komórkach rozrodczych (mutacje germinalne) – dziedziczone z pokolenia na pokolenie; lub
powstają de novo w procesie oogenezy lub spermatogenezy. Wszystkie komórki powstałego po
zapłodnieniu organizmu posiadają zmienioną informację genetyczną. Mogą być przyczyną
chorób jednogenowych.
Natomiast ze względu na czynnik wywołujący, mutacje dzielimy na spontaniczne i indukowane:
 mutacje spontaniczne wynikają z przypadkowych błędów w replikacji DNA lub transkrypcji RNA
i procesie naprawy, powstają bez działania określonych przyczyn zewnętrznych;
 mutacje indukowane wywołane są przez mutageny - różne czynniki fizyczne, chemiczne lub
biologiczne (tabela 2).
Częstość mutacji spontanicznych jest porównywalna dla wielu organizmów, niezależnie od
stopnia organizacji (od bakterii do człowieka) i wynosi 10 -4 – 10-6 na 1 locus na 1 pokolenie (średnia
częstość mutacji - 10-5 na 1 locus na 1 pokolenie).
Tabela 2. Czynniki mutagenne (fizyczne, chemiczne, biologiczne) oraz efekty ich oddziaływania na poziomie komórkowym
(zmiany materiału genetycznego).
Czynnik mutagenny
Oddziaływanie – powstająca mutacja
Fizyczny
Promieniowanie jonizujące
Fragmentacja chromosomów → aberracje chromosomów
Promieniowanie UV
Podstawianie dimerów tyminy i cytozyny → mutacje
punktowe
Wysoka temperatura
Pęknięcia chromosomów; zaburzenia replikacji DNA
Kwas azotowy HNO2
Usuwa grupę aminową z zasad azotowych w DNA → mutacje
punktowe
Hydroksylamina NH2OH
Reaguje z cytozyną → mutacje punktowe; interferuje z
aktywnością wybranych enzymów
Czynniki alkilujące,
np. diepoksybutan
Alkilowanie azotu → mutacje punktowe zasad azotowych
Analogi zasad azotowych,
np. 5-bromouracyl
Włączone do DNA → mutacje punktowe
Barwniki akrydynowe
Włączenie do łańcucha DNA → mutacje: delecje i insercje w
trakcie replikacji
Kolchicyna
Dezorganizacja wrzeciona mitotycznego → poliploidia
Streptomycyna
Mutacje DNA mitochondrialnego
Retrowirusy (wirus HIV,
Mutacja insercyjna → wstawienie materiału genetycznego
wirusa do genomu komórki → powolna, długotrwała
transformacja komórki
Chemiczny
Biologiczny
wirus mięsaka-Rousa)
Wirus zapalenia wątroby typu B
Wirus Epsteina-Barr
Zawierają onkogeny w materiale genetycznym → silna
ekspresja → szybka transformacja komórkowa
Ze względu na zmiany w produkcie translacji, mutacje można podzielić na:
 mutacja typu utraty funkcji (ang. loss-of-function) – mutacja powodująca powstanie produktu
białkowego pozbawionego normalnej funkcji.
 mutacja typu nabywania funkcji (ang. gain-of-function) – mutacja prowadząca do powstawania
produktu białkowego mającego nowe właściwości (np. zmieniona, niska aktywność).
 mutacja w obszarach regulacyjnych genu – zmiany w ekspresji genu.
218
 mutacja w miejscu splicingu (ang. splice-site mutation)- zmiana w sekwencji DNA występująca
na granicy eksonu i intronu; może zakłócić składanie (splicing) RNA powodując utratę
egzonów lub zaburzać wycinanie intronów i w efekcie zmienić sekwencję kodującą białko.
Istotnym elementem różnorodnosci funkcjonalnej i strukturalnej produktu białkowego jest m.in.
zjawisko polimorfizmu genetycznego – czyli występowanie w genomach zmienności allelicznej (tj. różne
odmiany tego samego genu). Allele te warunkują różne fenotypy. Przyczyną polimorfizmu genetycznego
jest mutacja, jednak nie każda mutacja jest mutacja polimorficzną.
Mutacje polimorficzne – to mutacje punktowe w genie, warunkujące zmienność alleliczną, występujące
w populacji z częstością większa niż 1%. Przykładem mutacji polimorficznych może być polimorfizm
pojedynczego nukleotydu (ang. Single Nucleotide Polymorphism, SNP), który jest podstawą
powstawania nowych alleli i odpowiada za około 90 % całej zmienności występującej w ludzkim
materiale genetycznym. Służy do określania różnorodności genetycznej w badaniach populacyjnych.
Mutacja nie musi ujawniać się w momencie powstania. Może ujawnić się gdy zaistnieją warunki
fenotypowej ekspresji zmutowanego genu – relacja genom/środowisko (zmiany ekogenetyczne).
Przykładem może być dziedzicznie uwarunkowana zdolność do wyczuwania cyjanowodoru czy
fenylotiomocznika ujawniająca się w momencie występowania, któregoś z tych związków w środowisku.
Brak katalazy (akatalazja = akatalazemia, cecha autosomalna recesywna) ujawnia się, gdy krew osoby
chorej zabarwi się na brunatno pod wpływem kontaktu z wodą utlenioną np. podczas przemywania
skaleczenia. U osób z xeroderma pigmentosum (skóra pergaminowata barwnikowa), zmiany skórne
występują tylko pod wpływem promieniowania słonecznego.
Każda mutacja wiąże się ze zmianą materiału genetycznego. Często są to zmiany niekorzystne
dla organizmu, ale zdarzają się obojętne lub wręcz korzystne. Te dwie ostatnie możliwości mają duże
znaczenie w ewolucji i są przyczyną zmienności organizmów.
Mutacje genowe muszki owocowej Drosophila melanogaster
Thomasa Hunt Morgan, eksperymentując na muszce owocowej, stwierdził występowanie
różnych mutantów. Pierwszą zauważoną była mutacja „white” - biała barwa oka, mutacja recesywna w
chromosomie X. Typ (szczep) dziki muszki ma oczy czerwone (tzw. czerwień sztandarowa). Obecnie
znamy bardzo wiele mutacji u muszki owocowej, opracowano mapy genetyczne chromosomów i
określono lokalizacje danych genów.
Przykłady mutantów u Drosophila melanogaster:
 ebony (ciemna barwa ciała) - mutacja recesywna w autosomie pary 3,
 nub2 (silnie zredukowane skrzydła) - mutacja recesywna w autosomie pary 2,
 yellow (żółta barwa ciała) - mutacja recesywna w chromosomie X,
 white (biała barwa oka) - mutacja recesywna w chromosomie X,
 Bar (wąskie oczy) - zredukowana liczbie fasetek oka, duplikacja genu w chromosomie X,
 ultra Bar - triplikacja genu w chromosomie X; powstaje w wyniku nieprawidłowej koniugacji
chromosomów podczas mejozy i nierównego crossing-over,
Aberracje/mutacje chromosomowe
Aberracje struktury chromosomów pojawiają się najczęściej podczas podziałów komórkowych
jako efekt pęknięcia chromosomu/chromatydy, nieprawidłowego podziału centromeru lub błędów
powstających podczas wymiany crossing-over. Wśród tych aberracji wyróżniamy:
219
1. Delecję (deficjencję), czyli utratę fragmentu chromosomu z części dystalnej (delecja terminalna)
lub środkowej (delecja interstycjalna). Utrata zbyt dużej ilości materiału genetycznego (powyżej
3%) powoduje śmierć zmutowanych komórek.
2. Duplikację, czyli zwielokrotnienie fragmentu chromosomu. Zazwyczaj nie zaburza ona
funkcjonowania organizmu lecz prowadzi do utworzenia tzw. pseudogenów.
3. Inwersję, do której dochodzi na skutek nieprawidłowej naprawy pękniętych fragmentów
chromosomu, które ulegają odwróceniu o 180°. Zmiana pozycji genów może wpływać na ich
ekspresję. Wyróżnia się dwa typy tej mutacji: inwersję pericentryczną, która obejmuje fragment
chromosomu zawierający centromer oraz paracentryczną – dotyczącą odcinka bez centromeru.
4. Translokację, która polega na przeniesieniu fragmentu jednego chromosomu na drugi
chromosom:
niehomologiczny (translokacja interchromosomalna, zewnętrzna) lub
homologiczny (translokacja intrachromosomalna, wewnętrzna).
Translokacja, podczas której dochodzi do wzajemnej wymiany odcinków między
chromosomami niehomologicznymi to translokacja wzajemna. Natomiast w translokacji
robertsonowskiej (fuzja centryczna, dotyczy chromosomów akrocentrycznych) następuje połączenie
ramion długich dwóch chromosomów i powstaje jeden, często z centromerami obu chromosomów.
Krótkie ramiona tych chromosomów są najczęściej eliminowane z komórki (utrata materiału
genetycznego).
Do aberracji chromosomowych strukturalnych zalicza się także powstanie pary chromosomów
telocentrycznych, które tworzą się podczas pęknięcia centromeru (podział centryczny) w chromosomie
o dwóch ramionach. Przy poprzecznym podziale centromeru mogą także powstawać izochromosomy –
chromosomy składające się z dwóch identycznych ramion (długich lub krótkich). W wyniku utraty
(delecja) końcowych odcinków chromosomu (jednego lub kilku) i połączeniu się ze sobą powstałych w
ten sposób zakończeń może tworzyć się tzw. chromosom kolisty.
Ze względu na skutki fenotypowe aberracje strukturalne dzieli się na zrównoważone – w czasie
których nie doszło do utraty lub zwiększenia ilości materiału genetycznego, i niezrównoważone – ze
zmianami ilości materiału genetycznego.
Odcinki niektórych chromosomów, charakteryzują się szczególną łamliwością (tzw. miejsca
kruche genomu np. 2q13, 10q25.2, region Xq27.3). Miejsca te są szczególnie podatne na działanie
mutagenów i kancerogenów. Odziaływanie tych czynników w miejscach kruchych genomu w efekcie
może prowadzić do złamań chromosomowych, delecji i określonych skutków fenotypowych – utraty
informacji genetycznej (utrata genów sąsiedzkich) jak i letalności, gdy delecje obejmują duże fragmenty
chromosomów.Przykłady aberracji struktury chromosomów u człowieka:
 translokacja pomiędzy chromosomami pary 8 i 14 – onkogen C-MYC z ramion długich
chromosomu 8q przeniesiony w regiony regulatorowe genów na chromosomie 14q co powoduje
aktywację onkogenu i proliferację komórek limfoidalnych – występuje w chłoniaku Burkitta;
 translokacja wzajemna między ramionami długimi chromosomu 9q i 22q – powstaje tzw.
chromosom Philadelphia (chromosom Filadelfia, chromosom Ph); występuje w ponad 95%
przypadkach przewlekłych białaczek szpikowych; a także w ostrych białaczkach
limfoblastycznych;
 niezrównoważona translokacją robertsonowska – przeniesienie na chromosom z grupy D
(najczęściej 14) ramienia długiego chromosomu 21; nadmiar informacji genetycznej: obok
prawidłowych dwóch chromosomów 21 pary, chromosom translokacyjny zawiera ramiona
długie chromosomu 21; całkowita liczba chromosomów w genomie człowieka wynosi 46 –
zespół Downa translokacyjny;
 zrównoważona translokacja robertsonowska – między chromosomami grupy D (najczęściej 14)
i chromosomem pary 21;występuje jeden prawidłowy chromosom 21 oraz chromosom
translokacyjny zbudowany z 14q i 21q, całkowita liczba chromosomów w genomie człowieka
wynosi wówczas 45 – nosiciel translokacji zrównoważonej, bez objawów klinicznych.
220
Mutacje genomowe (zmiana liczby chromosomów)
Do aberracji liczbowych można zaliczyć:
 aneuploidie (odchylenia liczby w poszczególnych parach chromosomów - obecność
dodatkowego lub zubożenie o jeden lub więcej chromosomów):
• nullisomię (2n-2) – brak jednej pary chromosomów,
• monosomię (2n-1) – brak jednej kopii danego chromosomu,
• trisomię (2n+1) – trzy kopie jednego chromosomu,
• tetrasomie (2n+2) – cztery kopie jednego chromosomu,
• podwójne monosomie (2n-1-1) – brak chromosomów z dwóch par,
• podwójne trisomie (2n+1+1) – dodatkowe chromosomy z dwóch par,
 poliploidie (euploidie) – zmiany liczby całego garnituru chromosomów: obecność więcej niż dwu
kompletnych haploidalnych zestawów chromosomów (triploidia-3n, tetraploidia-4n, oktaploidia8n).
Euploidie mogą tworzyć się wskutek nieprawidłowych podziałów komórkowych i objawiać
zwielokrotnieniem homologicznego zestawu chromosomów (genów) u jednego organizmu autopoliploidu. Allopoliploidem nazywamy zaś organizm u którego zwielokrotniony garnitur
chromosomowy ma pochodzenie mieszańcowe - powstaje w wyniku połączenia się gamet
pochodzących od osobników należących do blisko spokrewnionych ze sobą gatunków.
Aberracje liczbowe chromosomów - są wynikiem nondysjunkcji. Można ją zdefiniować jako brak
rozdziału lub nierównomierne rozdzielenie się chromosomów homologicznych (w czasie mejozy) lub
chromatyd siostrzanych (w czasie mitozy i/lub mejozy), w wyniku czego następuje ich nierównomierna
segregacja do komórek potomnych, a także utrata chromosomów w anafazie spowodowana
uszkodzeniem wrzeciona kariokinetycznego.
Do nondysjunkcji mejotycznej najczęściej dochodzi w gamecie matczynej, podczas oogenezy
(90% przypadków), rzadziej nondysjunkcja występuje w trakcie spermatogenezy. Zjawisko
nondysjunkcji jest związane z wiekiem matki (efekt wieku) – u kobiet między 20-29 rokiem życia ryzyko
jest stałe, natomiast po ukończeniu 30 roku życia ryzyko nondysjunkcji sukcesywnie rośnie wraz z
wiekiem matki. Ryzyko związane z wiekiem jest takie same dla kobiet, które wcześniej urodziły dziecko,
jak i dla kobiet, dla których jest to pierwsza ciąża.Nondysjunkcja może wystąpić w wyniku:
 depolaryzacji wrzeciona mejotycznego,
 przedwczesnej segregacji chromatyd siostrzanych,
 spontanicznej nondysjunkcji,
 stymulowania promieniowaniem,
 zaburzeń systemów naprawczych w trakcie podziałów komórkowych,
 braku napięcia kinetochoru.
Specyficzną formą aberracji chromosomowych jest mozaicyzm. Dochodzi do niego już po
zapłodnieniu, podczas pierwszych podziałów zygoty, w wyniku nondysjunkcji w trakcie podziału
mitotycznego.
221
Tabela 3. Przykłady aberracji chromosomowych u człowieka (opracowanie własne na podstawie Ferenc i in. 2011).
Nazwa jednostki
chorobowej
Typowy
kariotyp/kariotypy
Podstawowe objawy kliniczne /
cechy dysmorficzne
Częstość występowania
w populacji ludzkiej
(wg. Drewa, Ferenc
2011)
Aberracje liczbowe heterosomów
Zespół Turnera
(monosomia)
45,X
Zespół Klinefeltera
(trisomia)
47,XXY
Zespół XXX
(trisomia X)
Zespół XYY/
trisomia
niski wzrost, szczątkowe jajniki,
słabo rozwinięte sutki,
niedorozwój wtórnych cech
płciowych, pierwotny brak
miesiączki
sylwetka typu kobiecego,
ginekomastia, dysgenezja jąder,
atrofia kanalików nasiennych
(brak spermatogenezy)
47,XXX
prawidłowy fenotyp
47,XYY
prawidłowy fenotyp
1:2500-3000 urodzonych
dziewczynek
1:660-1000 urodzonych
chłopców
1:1000 urodzonych
dziewczynek
1:1000 urodzonych
chłopców
Aberracje liczbowe autosomów
Zespół Edwardsa
(trisomia)
47,XX,+21
47,XY,+21
translokacje
chromosomu 21
z innymi chromosomami
47,XX,+18
47,XY,+18
Zespół Patau
(trisomia)
47,XX,+13
47,XY,+13
Zespół Downa
(trisomia)
fałd mongolski, duży pobrużdżony
język, plamki Brushfielda na
tęczówce, hipotonia,
upośledzenie umysłowe
liczne wady wrodzone,
upośledzenie umysłowe
liczne wady rozwojowe,
szczególnie OUN i narządu
wzroku, upośledzenie umysłowe
1:700 urodzeń (do 1:30
dla matek w wieku 45 lat)
1:8000 urodzeń
1:8000-12000 urodzeń
Aberracje strukturalne autosomów
Zespół Cri-du Chat
46,XX,del5p
46,XY,del5p
Zespół PraderaWilliego
46,XX,del15q
46,XY,del15q
Zespół Filadelfia
t(9:22)(q34:q11)
niedorozwój krtani,
nieprawidłowości budowy twarzy,
niedorozwój umysłowy
hipotonia, hipogonadyzm, otyłość,
niedorozwój umysłowy
przewlekła białaczka szpikowa
lub ostra białaczka
limfoblastyczna
1:37000-50000 urodzeń
1:15000-30000 urodzeń
Zapadalność roczna
przewlekła białaczka
szpikowa
1-1,5:100000
(wg. Szczeklik 2017)
222
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
OBSERWACJA
1.
a) Drosophila sp. – typ dziki - obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
samiec/samica
! Zwróć uwagę na cechy charakterystyczne dla płci żeńskiej i męskiej: wielkość odwłoka (liczba
segmentów), występowanie „grzebienia płciowego” na pierwszej parze nóg u samca oraz na barwę
ciała, wielkość i barwę oczu, długość skrzydeł
b) Mutanty Drosophila sp. – white, bar – obserwacja/porównianie w programie Olyvia/mikroskop
! Zwróć uwagę na: barwę oka, liczbę fasetek oka i płeć osobnika, u którego te cechy występują
c) Mutanty Drosophila sp. – nub2 – obserwacja/opis w programie Olyvia/mikroskop
! Zwróć uwagę na: rozmiar skrzydeł
d) Mutanty Drosophila sp. – yellow, ebony – obserwacja/porównanie w programie Olyvia/mikroskop
! Zwróć uwagę na: barwę ciała
2.
a) Komórki/chromosomy raka płaskonabłonkowego szyjki macicy (He-La) – obserwacja/opis w
programie Olyvia/mikroskop
! Zwróć uwagę na: liczbę chromosomów
b) Komórki/chromosomy NK/Ly (Nemeth-Kellner Lymphoma) myszy Mus sp. – obserwacja/opis w
programie Olyvia/mikroskop
! Zwróć uwagę na: liczbę chromosomów i nieprawidłowe figury mitotyczne
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data…………………………
223
REPOZYTORIUM
Wykazać, że zdrowi rodzice mogą mieć dziecko z zespołem Turnera.
kariotypy zdrowych rodziców: 46, XX i 46, XY
prawidłowe gamety posiadałyby zestaw chromosomów:
matka: 23, X
23, X
ojciec: 23, X
23, Y
1) Non-dysjunkcja heterochromosomów u matki;
Gamety:
Matka:
24, XX
22
Ojciec:
23, X
23, Y
Po połączeniu gamet powstają zygoty o kariotypach:
47, XXX
zespół
kobiety z trzema X
47, XXY
zespół
Klinefeltera
45, X
zespół
Turnera
45, Y
przypadek
letalny - poronienie
Odpowiedź. Zdrowi fenotypowo rodzice mogą mieć dziecko z zespołem Turnera z prawdopodobieństwem 1/3,
jeśli podczas tworzenia gamet zajdzie non-dysjunkcja heterochromosomów u matki.
2) Non-dysjunkcja heterochromosomów u ojca:
Gamety:
Matka:
23, X
23,X
Ojciec:
24, XY
22
Po połączeniu gamet powstają zygoty o kariotypach:
45, X
zespół
Turnera
47, XXY
zespół
Klinefeltera
45, X
zespół
Turnera
47, XXY
zespół
Klinefeltera
Odpowiedź. Zdrowi fenotypowo rodzice mogą mieć dziecko z zespołem Turnera z prawdopodobieństwem 1/2,
jeśli podczas tworzenia gamet zajdzie non-dysjunkcja heterochromosomów u ojca.
ZADANIA GENETYCZNE
1. Udowodnij, że zdrowi rodzice mogą mieć dziecko z zespołem Edwardsa. Przeanalizuj wszystkie
przypadki – podaj prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu.
224
2. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zdrowi rodzice będą mieli córkę z zespołem Turnera, jeśli
nondysjunkcja zaszła w gametach matki?
3. Jakie jest prawdopodobieństwo, że matka z niezrównoważoną translokacją robertsonowską
der(14;21) i zdrowy ojciec będą mieli dziecko z zespołem Downa?
225
4. Jakie kariotypy (i z jakim prawdopodobieństwem) będą miały dzieci matki ze zrównoważoną
translokacją robertsonowską der(15q,21q) i zdrowego ojca?
226
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Przeanalizuj kariotyp widoczny na schemacie. Podaj zapis kariotypu oraz rodzaj aberracji, który
przedstawia.
2. Plamki Brushfielda na tęczówce oka są typowe dla osób z zespołem:
A. Patau; B. Downa; C. Klinefeltera; D. Turnera.
3. Mutacja typu yellow (żółta barwa ciała) u muszki owocowej dotyczy genu zlokalizowanego na
chromosomie:
A. 1; B. 2; C. 3; D. X.
4. Z wymienionych cech charakterystyczne dla zespołu Turnera są: A. koślawe łokcie, obniżone IQ,
wysoki wzrost;
B. niedorozwój gonad, obecność chromatyny płciowej, wady wrodzone układu
krążenia;
C. niedorozwinięte zewnętrzne narządy płciowe, szeroka klatka piersiowa z szeroko
rozstawionymi brodawkami sutkowymi;
D.niska linia włosów na karku, wąskie biodra; prawidłowy
rozwój gonad.
4. Zespół Edwardsa charakteryzuje się:
A. długą szyją i dużą głową, niedorozwojem przełyku;
B. rozszczepem wargi i wadami gałek ocznych i serca;
C. ginekomastią i wysokim wzrostem,
zaburzonym rozwojem ruchowym;
D. zniekształceniem stóp, wadami nerek i małogłowiem.
5. Przypadek:
Chłopiec urodzony w 37 tygodniu ciąży, rodzice starsi – po 40 roku życia. W wieku 5 lat dziecko
skierowano do Poradni Endokrynologicznej z powodu niezstąpienia jąder (wnętrostwa). Klinicznie u
chłopca zaobserwowano następujące cechy fenotypowe: hypertyloryzm, szeroką nasadę nosa,
deformację trzecich palców stóp, płaskostopie, koślawość łokci, ubogie linie papilarne, skoliozę, wady
zgryzu, zmiany próchnicze w uzębieniu, wysoko wysklepione podniebienie. W trakcie wizyty w Poradni
Endokrynologicznej zwracały uwagę wyraźne cechy psychotyczne (duży poziom lęku, słaby kontakt z
otoczeniem, niemożność skupienia uwagi). USG jąder: w obrębie worka mosznowego, kanałów
pachwinowych, jamy brzusznej nie stwierdzono obecności jąder.
Zaproponuj rodzaj dodatkowych badań, które należało by wykonać u tego dziecka w celu
zdiagnozowana najprawdopodobniej przyczyny (jakiej ?) powyższych zmian fenotypowych.
227
LITERATURA
1. Ahmad M., Silvera-Rolando C., Rodriquez M.H. 2010. Nondisjunction and chromosomal
anomalies. Salud Uninorte. Barranquilla. 26(1): 117-133.
2. Bal J. (red) 2017. Genetyka medyczna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
3. „Genetyka medyczna” red. G. Drewa, T. Ferenc, Wrocław 2011:
Rozdział 16 – Zmienność i mutacje
• Podrozdział 16.1
• Podrozdział 16.3
• Podrozdział 16.3.1
• Podrozdział 16.4
• Podrozdział 16.4.1
• Podrozdział 16.4.1.1
• Podrozdział 16.4.1.2
• Podrozdział 16.4.1.3
• Podrozdział 16.4.1.4
• Podrozdział 16.4.1.5
• Podrozdział 16.4.1.6
• Podrozdział 16.4.1.7
• Podrozdział 16.4.1.8
• Podrozdział 16.5
• Podrozdział 16.5.1
• Podrozdział 16.5.2
• Podrozdział 16.6
Rozdział 19 – Zespoły aberracji chromosomowych
• Podrozdział 19.1
• Podrozdział 19.2
• Podrozdział 19.3.1
• Podrozdział 19.3.1.1
• Podrozdział 19.3.1.2
• Podrozdział 19.3.2
• Podrozdział 19.3.3
• Podrozdział 19.4.2
• Podrozdział 19.6.2
• Podrozdział 19.6.3
• Podrozdział 19.6.3.1
• Podrozdział 19.6.3.2
• Podrozdział 19.6.5
228
Ćwiczenie 4
Temat: Cechy wieloczynnikowe.
Doświadczenie
1. Model rozkładu cechy wieloczynnikowej ilościowej w populacji - krzywa rozkładu w aparacie Galtona.
2. Badanie cechy wieloczynnikowej ilościowej w populacji człowieka - zdolności umysłowe:
- test powtarzania liczb wprost i wspak,
- badanie zdolności rozumowania arytmetycznego,
- badanie zakresu wiadomości,
- opis testów i przeliczenie wyników według skali Wechslera
3. Analiza daktylogramu – typ wzoru, wskaźnik RC, porównanie wzorów prawej i lewej dłoni.
Zadania genetyczne
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Cechy poligenowe ilościowe (barwa ciała, wzrost, masa ciała) i jakościowe (wady rozwojowe, choroby
przewlekłe).
Zakres materiału do przygotowania:
Dziedziczenie poligenowe ilościowe i jakościowe – definicja, zasady dziedziczenia, rozkład cechy w
populacji. Odziedziczalność, transgresja, dziedziczenie u potomstwa. Układ linii papilarnych –
dermatoglify: sposób dziedziczenia, wzory/układy dermatoglifów. Inteligencja (skala Wechslera, IQ).
Zadania genetyczne – sprzężenie autosomowe, cechy poligenowe.
229
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Cechy wieloczynnikowe
W organizmach żywych, zarówno roślinnych jak i zwierzęcych, najwięcej cech to tzw. cechy
wieloczynnikowe (określane także jako kompleksowe), występujące u każdego osobnika, ale
ujawniające się w fenotypie z różnym natężeniem. Cechy te są determinowane przez współdziałanie
wielu par genów z różnych loci (geny niealleliczne), z których każdy wykazuje mały, ale addytywny efekt
warunkujący predyspozycję genetyczną do wystąpienia danej cechy. Dodatkowo, cechy te
determinowane są poprzez wpływ czynników środowiskowych. Każda z danej pary genów
determinujących cechę wieloczynnikową dziedziczy się zgodnie z prawami Mendla. Komponenta
środowiskowa to szeroko rozumiany wpływ środowiska, tzn. czynników takich jak: dieta, uwarunkowania
geograficzne w tym klimat, zanieczyszczenie środowiska itp. Zmienność genetyczna warunkuje
predyspozycję genetyczną; oddziaływanie czynników środowiskowych na tle genetycznym powoduje
ujawnienie cechy wieloczynnikowej o określonej wartości (dziedziczenie wieloczynnikowe) lub
wystąpienie objawów choroby.
Jeśli rozważamy wyłącznie czynniki genetyczne (pewna liczba genów nieallelicznych), wówczas
dziedziczenie określa się jako wielogenowe (poligenowe), a geny je warunkujące określa się jako
poligeny, geny sumujące się, addytywne.
Cechy wieloczynnikowe - wykazują zmienność populacyjną i wewnątrzrodzinną. Genetyczna
predyspozycja dla cech wieloczynnikowych jest dziedziczona od obojga rodziców. Rozpoznanie
dziedziczenia wieloczynnikowego związane jest z wykluczeniem innych typów dziedziczenia. Cechy
kliniczne chorób wieloczynnikowych mogą nie różnić się od zaburzeń spowodowanych innymi
przyczynami (np. rozszczep wargi i/lub podniebienia mogą spowodować czynniki teratogenne
środowiska, może to być cecha w zespołach aberracji chromosomowych, może to być wada izolowana
o dziedziczeniu wieloczynnikowym).
Zwyczajowo wyróżniamy wśród nich cechy wieloczynnikowe ilościowe i cechy wieloczynnikowe
jakościowe.
Cechy wieloczynnikowe ilościowe
Cechy te wykazują zmienność ciągłą w populacji – rozkład fenotypów jest rozkładem normalnym z
określoną wartością średnią arytmetyczną cechy w populacji i z możliwością podania odchylenia
wartości indywidualnej od średniej (Rycina 1).
W każdej populacji są osobniki o skrajnym (minimalnym i maksymalnym) natężeniu danej cechy,
ale większość osobników wykazuje jej pośrednie (przeciętne) natężenie.
Przykłady takich cech, które można zmierzyć, wyrazić liczbowo, to np.: wzrost, masa ciała,
inteligencja (iloraz inteligencji), liczba listewek skórnych w różnych układach linii papilarnych, liczba
erytrocytów, wartość ciśnienia tętniczego krwi, stężenie cholesterolu czy glukozy w surowicy krwi,
wymiary ciała (oceniane na podstawie pomiarów antropometrycznych), podatność na infekcje (np.
wynikająca ze stężenia w surowicy wytwarzanych immunoglobulin). Skrajną manifestacją cechy
wieloczynnikowej ilościowej może być stan patologiczny np.: otyłość, nadciśnienie tętnicze. Stopień
odchylenia od wartości średniej cechy (zwykle wyrażany krotnością odchylenia standardowego) może
być podstawą do wyodrębniania w populacji grup wykazujących np. karłowatość lub gigantyzm czy
upośledzenie umysłowe lub wybitną inteligencję.
W analizach natężenia cech wieloczynnikowych ilościowych rozpatrujemy w genotypach liczbę
genów aktywnych („dominujących”) o efektach sumujących się i genów neutralnych („recesywnych”).
230
Rycina 1. Krzywa rozkładu cechy wieloczynnikowej ilościowej w populacji. (a) Rozkład normalny (uwzględniająca
wyłącznie wpływ genów), (b) Rozkład rzeczywisty - rozkład wysokości ciała 21-letnich poborowych, podana w
werszkach (werszek – dawna rosyjska miara długości, wynosząca 1¾ cala angielskiego; tj. ok. 4,45 cm) (źródło:
Budowa fizyczna człowieka na ziemiach polskich wczoraj i dziś. red. M. Kopczyński, A. Siniarska, Muzeum Historii
Polski, Warszawa 2017, s.111-122).
Rozkład natężenia cechy zależy od liczby genów polimerycznych warunkujących daną cechę i
jeżeli liczba ta wzrasta, to rozkład dwumianowy częstości fenotypów zbliża się do krzywej rozkładu
normalnego – krzywej Gaussa. Rycina 1 przedstawia rozkład natężenia cechy zależny jedynie od
czynników genetycznych (a), oraz rozkład (histogram) zależny od czynników genetycznych i
środowiskowych (b).
Cechy ilościowe, które u zdrowych osób mają zmienność ciągłą, mogą wykazywać znaczne
odchylenia wskutek wpływu innych czynników genetycznych lub środowiskowych, np. achondroplazja
może bardzo ograniczyć wzrost dziecka, które normalnie mogłoby osiągnąć wzrost przeciętny. Dziecko
wysokich rodziców prawdopodobnie będzie wyższe od dziecka niższych rodziców, ale niewłaściwe
odżywianie może ograniczyć wzrost każdego z tych dzieci. Na nadciśnienie tętnicze, oprócz czynników
genetycznych, wpływają m. in. poziom lipidów, otyłość i stres, które je podwyższają.
Dzieci mają tendencję do przypominania swoich rodziców pod względem cech fizjologicznych,
determinowanych przez czynniki genetyczne. W przypadku fizjologicznych cech wieloczynnikowych
ilościowych dzieci mają tendencję do osiągania średniej z wartości cech swoich rodziców, a także
przekraczania zakresu cechy wyznaczonego przez pokolenie rodzicielskie. Dzieci rodziców, u których
występują skrajne wartości cechy wieloczynnikowej, mają tendencję do osiągania wartości bardziej
przeciętnych – określane to jest jako tzw. regresja do średniej. U dzieci rodziców o natężeniu cechy
poniżej przeciętnej obserwuje się takie samo zjawisko, a tendencja do wyrównywania do średniej jest
tym bardziej widoczna, im większe jest odchylenie cechy rodziców od średniej populacyjnej. Natomiast,
tzw. transgresję (dodatnią, bądź ujemną) stwierdzamy gdy wartość cechy u dziecka jest znacząco
wyższa lub niższa niż u rodziców. W populacji człowieka przykładami transgresji mogą być: dzieci
Mulatów o barwie skóry jaśniejszej lub ciemniejszej niż ich rodzice, dzieci wyższe lub niższe od
rodziców, bardziej lub mniej inteligentne lub bardziej lub mniej odporne na choroby zakaźne, ale także
dzieci z chorobą uwarunkowaną wieloczynnikowo, która nie występowała u rodziców.
231
Wybrane cechy wieloczynnikowe ilościowe:
Inteligencja (Raymond B. Cattell):
1. płynna:
 zależy od struktur i funkcji mózgu, które warunkują: koncentrację uwagi, szybkość
kojarzenia, tempo pracy umysłowej,
 ujawnia się głównie w rozwiązywaniu testów bezsłownych (ujmowanie stosunków
pomiędzy elementami),
 poziom najwyższy osiąga w wieku 18 – 21 lat, spada w konsekwencji starzenia się mózgu;
2. skrystalizowana:
 rozwija się na bazie inteligencji płynnej w wyniku uczenia się i nabywania doświadczenia
(rozumienie zadań, wykrywanie analogii, definiowanie znaczenia słów),
 jest zdefiniowana kulturowo, rozwija się do wieku starczego.
Pionierem badań naukowych nad inteligencją był Francis Galton. Pozostając pod wpływem Karola
Darwina, twierdził (1883), że inteligencja to podstawowa zdolność umysłu, decydująca o sukcesie
jednostki w „walce o byt”.
Definicje inteligencji - przykłady:
 Jean Piaget – inteligencja to rozwinięta forma adaptacji biologicznej (koncepcja rozwoju
intelektualnego). Rozwój umysłowy polega na coraz lepszym przystosowaniu, któremu
towarzyszy wzrost złożoności i efektywności struktur poznawczych.
 Robert Sternberg – inteligencja to zjawisko indywidualne, należące do świata
wewnętrznego jednostki jako zjawisko zdeterminowane przez świat zewnętrzny i
odzwierciedlające się w doświadczeniach jednostki (triarchiczna teoria inteligencji).
Iloraz inteligencji IQ - miara inteligencji (zdolności umysłowych), wartość liczbowa testu
psychometrycznego; wskaźnik oceniający stopień rozwoju umysłowego:
 dzieci - iloraz wieku umysłowego do wieku życia, pomnożony przez 100,
 dorośli - iloraz inteligencji tzw. dewiacyjny opracowany przez D. Wechslera.
Iloraz inteligencji dewiacyjny oznaczany jest w skali, w której wynikowi przeciętnemu dla danej
populacji przypisuje się umowną wartość 100, a odchyleniu standardowemu od przeciętnej - umowną
wartość 15. Tak obliczony wskaźnik, matematycznie pozwala ocenić poziom intelektualny jednostki na
tle całej populacji.
Skala Inteligencji Wechslera – 11 testów:
 6 słownych: wiadomości, rozumienie, arytmetyka, powtarzanie cyfr, podobieństwa,
słownik;
 5 bezsłownych: porządkowanie obrazków, braki w obrazkach, układanki, klocki, symbole
cyfr.
Ocenia się, że 95% populacji wykazuje IQ 70-130, 68% ma IQ pomiędzy 85-115, 2% ma IQ poniżej
70 i powyżej 130, natomiast 0,1% ma IQ poniżej 55 i powyżej 145 (Rycina 2).
232
Rycina 2. Rozkład ilorazu inteligencji (IQ) w populacji (opracowanie własne).
Jedynym warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie (międzynarodowym stowarzyszeniu
zrzeszającym osoby o wysokim ilorazie inteligencji; nazwa od łacińskiej nazwy mensa - stół,
nawiązująca do idei okrągłego stołu, przy którym nie ma miejsc ważniejszych i mniej ważnych) jest
zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję z wynikiem umieszczającym osobę
zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy grupowe organizowane są co pewien
czas w większych miastach, istnieje też możliwość badań indywidualnych u psychologów Mensy.
Warunkiem przystąpienia do testu jest udokumentowany wiek powyżej 15 lat. Zadania do testu
przygotowują Amerykanie, testy są tajne. Testy Mensy nie zawierają typowych zadań z matematyki.
Pytania zmieniają się średnio co 5 lat. Piszący mają 20 minut, żeby rozwiązać 45 zadań. Wynik testu
jest objęty tajemnicą – nie jest nigdzie publikowany. Statystycznie test zdaje ok. 30% piszących osób.
Linie papilarne – dermatoglify
Charakterystyczny układ naskórkowych listewek, rozdzielonych równolegle biegnącymi rowkami
(tzw. bruzdy), występujących w szczególności na opuszkach palców rąk, ale również na wewnętrznych
powierzchniach dłoni oraz na palcach i powierzchni oporowej stóp u człowieka i innych naczelnych.
Listewki spełniają funkcje czuciowe w organizmie (bodźce dotykowe) i mechaniczne (wspomagają
przyczepność dłoni i stopy do podłoża).
Układ linii papilarnych uwarunkowany jest prawdopodobnie przez 3 pary genów współdziałających
(cechy jakościowe), zlokalizowanych na różnych chromosomach. Wzór linii dziedziczy się jako cecha
jakościowa, natomiast liczba listewek skórnych jako cecha ilościowa.
Układ linii papilarnych, uwarunkowany genetycznie, modyfikowany jest przez czynniki „środowiska
wewnętrznego” ustroju, stąd wynikają różnice wzoru papilarnego odpowiadających sobie palców dłoni
prawej i lewej. Dermatoglify rozwijają się u człowieka w 13 – 19 tygodniu życia płodowego (3-5 miesiąc
życia płodowego), pod koniec 6 miesiąca życia płodowego ich układ jest ukształtowany. W czasie
procesów rozwojowych następuje rozrastanie linii: zwiększenie długości, wysokości i szerokości, bez
naruszenia proporcji budowy listewek. Na dłoniach i stopach w miejscach załamania ich powierzchni
występują bruzdy zgięciowe. Główne bruzdy zgięciowe powstają także w czasie życia płodowego i
pozostają niezmienne przez całe życie. Trzy prawa sformułowane przez Francisa Galtona głoszą, że
linie papilarne są:
 indywidualne - podobnie jak genom, są różne nawet u bliźniąt monozygotycznych,
 niezmienne,
 niezniszczalne.
233
Daktylogram jest odwzorowaniem układu linii papilarnych (odbitka linii papilarnych). Jest on cechą
niepowtarzalną i prawie niezniszczalną.
Elementem klasyfikacji jest tzw. delta = trójramiennik = trójpromień. Wyróżnia się dwa typy delty:
 rozwidlona (nietypowa) - powstaje na skutek rozwidlenia jednej linii papilarnej,
 typowa - powstaje na skutek rozwidlenia dwóch biegnących obok siebie linii papilarnych.
 Wyróżnia się trzy podstawowe typy wzorów:
 łukowy – wzór otwarty bezdeltowy, listewki przebiegają od jednej strony palca do drugiej, z
lekkim uniesieniem w środku,
 pętlicowy – wzór otwarty jednodeltowy, listewki rozpoczynają i kończą swój przebieg po tej
samej stronie w stosunku do otwartej części wzoru (w zależności od kierunku pętla może
być łokciowa lub promieniowa),
 wirowy – wzór zamknięty, co najmniej jedna z linii wykonuje obrót dookoła swej osi,
dwudeltowy – dwa indeksy RC, przy obliczaniu TRC uwzględniamy listewki po tej stronie
wzoru, której wartość liczbowa jest większa.
Szczegółowa klasyfikacja wzorów listewek skórnych na palcach rąk: łuk, łuk namiotowy, pętla,
pętla rakietowa, pętla muszlowa, wir, wir wielospiralny, wir dwucentryczny kolisty, wir dwucentryczny
eliptyczny, pętla podwójna, pętla gamma, wzór złożony, wir atypowy.
Analiza daktylogramu – ocena indeksów RC i TRC
Łącząc rozwidlenie delty ze środkiem wzoru papilarnego linii papilarnych otrzymujemy linię
Galtona. Liczba linii papilarnych przecinających linię Galtona (z pominięciem linii delty) stanowi indeks
RC (z ang. ridge count), a suma indeksów RC dla 10 palców – to indeks TRC (z ang. total ridge count).
Częstość i rodzaj wzorów są różne w zależności od płci: kobiety nieco częściej mają wzory łukowe,
rzadziej wzory wirowe w porównaniu do mężczyzn. TRC dla kobiety (46, XX) wynosi ≈ 129, a dla
mężczyzny (46, XY): ≈ 146.
Podstawą identyfikacji daktyloskopijnej są: wzory linii papilarnych, minucje, cechy poroskopijne
i krawędzioskopijne (występowanie śladów kanalików potowych, cechy krawędzi linii papilarnych)
i bruzdy zgięciowe (tzw. białe linie). Minucje to rzadko występujące elementy linii papilarnych, np.:
początek, zakończenie, rozwidlenie pojedyncze, rozwidlenie podwójne, rozwidlenie potrójne, złączenie
pojedyncze, złączenie podwójne, złączenie potrójne, haczyk, oczko pojedyncze, oczko podwójne,
mostek pojedynczy, mostek bliźniaczy, punkt, odcinek, styk boczny, linia przechodząca, skrzyżowanie,
trójnóg, linia szczątkowa, minucja typu „M”, „m”.
Zmiany wzorów dermatoglificznych, podobnie jak anomalie szkieletowe, są uważane za czuły
wskaźnik zaburzeń zachodzących w okresie płodowym.
Charakterystyka układów dermatoglifów w zespołach chorobowych:
 zespół Turnera – zwiększona liczba listewek na opuszkach palców (podwyższone TRC ≈ 165),
zwykle przewaga wzorów wirowych, wyższe położenie trójpromienia osiowego (dystalne lub
pośrednie);
 zespół Downa – częstsze występowanie pętlic łokciowych na opuszkach palców (zespół
Downa: > 82%; 46,XX i 46,XY: ok. 65%), wiry występują rzadziej, (zespół Downa: 13,4% ;
46,XX i 46,XY: ok. 24%), dystalne ułożenie trójpromienia osiowego w 86% (a u osób zdrowych
ułożenie proksymalne w 64%), w obrębie kłębu palca V układ listewek skórnych jest bogatszy
we wzory, przy czym najczęstszym wzorem jest pętlica łokciowa, czteropalcowa bruzda
zgięciowa (tzw. bruzda poprzeczna) u 50-70% osób, na dłoniach i stopach występuje
nadmierna wiotkość skóry, a przez to zwiększona liczba bruzd zgięciowych; na stopach
występują układy wysepkowe i wysepkowo-listewkowe, tzw. dysocjacje (zamiast typowych
listewek skórnych występują ich formy bardzo skrócone: segmenty i wysepki rozmieszczone
chaotycznie), rzadko spotykane u osób zdrowych.
234
Bardzo rzadką cechą jest adermatoglifia, która charakteryzuje się brakiem naskórkowych
listewek na dłoniach i podeszwach stóp, co skutkuje brakiem odcisków palców i wiąże się z mniejszą
liczbą ujść gruczołu potowego i w konsekwencji zmniejszoną potliwością dłoni i stóp. Całkowity brak
listewek powoduje trudności w chwytaniu lub trzymaniu przedmiotów. Pojawiają się łagodne nadmierne
rogowacenie dłoni oraz modzele na obciążonych obszarach podeszw. Jest to cecha dziedziczona
autosomalnie dominująco, spowodowana mutacją heterozygotyczną w genie SMARCAD1
zlokalizowanym w chromosomie 4q22.
Dermatoglify i bruzdy zgięciowe można zaobserwować już trakcie badania USG płodu. Możliwe
jest zaobserwowanie zmian w przypadku zaburzeń rozwoju, np. obecność bruzdy poprzecznej (Rycina
3).
Rycina 3. (a) Dłoń osoby bez bruzdy poprzecznej, (b) dłoń osoby z bruzdą poprzeczną
http://www.handresearch.com/news/the-real-hillary-clinton.htm).
(wg
W Polsce w populacji zdrowych osób bruzda poprzeczna występuje u 1% na obu dłoniach i u 4%
na jednej dłoni, u osób z zespołem Downa u około 40%.
Cechy wieloczynnikowe jakościowe
Cechy te mają w populacji charakter nieciągły. Ich występowanie nie odzwierciedla rozkładu
zgodnego z krzywą Gaussa. Wyjaśnienie, w jaki sposób wieloczynnikowa predyspozycja do choroby lub
wady rozwojowej może powodować wystąpienie cechy jakościowo różnej od stanu prawidłowego,
stanowi model progowy (Rycina 4). Zgodnie z tym modelem wszystkie czynniki predysponujące,
osobnicze (genetyczne i niegenetyczne), decydują o podatności danej osoby na chorobę. Ta podatność
w populacji podlega rozkładowi normalnemu, ale choroba wystąpi, gdy przekroczony zostanie pewien
próg genetycznej predyspozycji (próg podatności); im bardziej próg ten jest przekroczony, tym większe
jest nasilenie wady/choroby. Osoby znajdujące się po lewej stronie rozkładu podatności są w niewielkim
stopniu narażone na wystąpienie danej choroby (tzn. mają niewiele alleli kształtujących skłonność do jej
wystąpienia lub są poddane wpływom niewielu czynników środowiskowych), a osoby znajdujące się
bliżej prawego końca rozkładu mają więcej genów predysponujących do ujawnienia się choroby i
ulegają większej liczbie czynników środowiskowych, a zatem istnieje u nich większe
prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Próg podatności może mieć różną wartość dla płci (Rycina
4.), co jest związane z faktem, że do wywołania konkretnej choroby potrzeba u obu płci różnej liczby
genów podatności. Niższy próg u mężczyzn niż u kobiet oznacza mniejszą liczbę genów u mężczyzn
potrzebną do ujawnienia się choroby, przy tym samym narażeniu środowiskowym obu płci.
235
Rycina 4. Model progowy w chorobach wieloczynnikowych jakościowych z uwzględnieniem różnic płci. (a) Mężczyżni, (b)
Kobiety. W przypadku zwężenia odźwiernika – dla mężczyzn próg jest niższy, a dla kobiet wyższy (mężczyźni chorują ok 5
razy częściej niż kobiety) (wg Jorde i in. 1995, zmodyfikowano).
Dziedziczenie wieloczynnikowe jakościowe jest częstą przyczyną wad wrodzonych lub chorób
przewlekłych. Dziedziczona jest predyspozycja do danego schorzenia/wady, a jej ujawnienie się zależy
od wielu loci genowych kształtujących skłonność oraz od rodzaju i siły działania czynnika
środowiskowego (czynnik wyzwalający).
Przykłady cech wieloczynnikowych jakościowych:
a) wrodzone wady rozwojowe: rozszczep wargi i/lub podniebienia, pewne formy wrodzonych wad
serca, wady cewy nerwowej (rozszczep kręgosłupa, bezmózgowie), zniekształcenie stopy,
zwężenie odźwiernika, wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego;
b) choroby wieku dorosłego: reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, cukrzyca
(typu I i II), przedwczesna miażdżyca naczyń, choroba wieńcowa serca, astma oskrzelowa,
udar, nadczynność tarczycy, padaczka, schizofrenia, choroba Alzheimera, choroba afektywna
dwubiegunowa, niektóre nowotwory.
W przypadku nieciągłych cech wieloczynnikowych ryzyko dla członków rodziny obciążonych
występowaniem choroby jest wyższe niż ryzyko populacyjne i wyraźnie spada dla dalszych krewnych,
zbliżając się do ryzyka populacyjnego (Rycina 5). W praktyce proband manifestujący nieciągłą cechę
wieloczynnikową jest często jedyną chorą osobą w rodzinie
.
Rycina 5. Model progowy w chorobach wieloczynnikowych dla członków rodziny obciążonych występowaniem choroby (wg
Passarge, 1995, zmodyfikowano).
236
W przeciwieństwie do chorób jednogenowych, analiza rodowodu nie może dostarczyć dowodów na
dziedziczenie wieloczynnikowe i konieczne jest prowadzenie badań zgodności bliźniąt i korelacji
rodzinnych (w celu odróżnienia cech wieloczynnikowych od jednogenowych lub spowodowanych
czynnikami niegenetycznymi).
Badania zgodności bliźniąt
Bliźnięta są zgodne, jeśli wykazują obecność tej samej cechy nieciągłej, zaś niezgodne, jeśli tylko
jedno z nich ma tę cechę. W odniesieniu do cech ciągłych wartość danej cechy jest bezpośrednio
porównywana pomiędzy bliźniętami. Ponieważ bliźnięta zazwyczaj wzrastają w tych samych warunkach
rodzinnych, trudne może być odróżnienie wpływu czynników środowiskowych i genetycznych na rozwój
danej cechy wieloczynnikowej. Z tego względu największą wartość mają badania zgodności bliźniąt
monozygotycznych (MZ), które zostały oddane do adopcji i rozdzielone w wieku niemowlęcym.
Zgodność występowania cech wieloczynnikowych u bliźniąt dizygotycznych (DZ) jest znacznie
mniejsza niż u bliźniąt MZ i zwykle podobna do ryzyka powtórzenia się choroby u pozostałego
rodzeństwa. Dla każdej cechy wieloczynnikowej zgodność bliźniąt MZ przekracza tę wartość
stwierdzaną dla bliźniąt DZ, chociaż zakres zgodności wśród bliźniąt MZ waha się od 6 do 100%.
Zakres ten odzwierciedla stopień odziedziczalności choroby: im większa jest zgodność bliźniąt MZ, tym
większy jest udział czynników genetycznych w wystąpieniu cechy i większa jest odziedziczalność.
Pomimo że badania bliźniąt dostarczają wartościowej informacji, są one obciążone pewnymi
błędami, np. mutacje somatyczne podczas podziałów mitotycznych komórek embrionalnych mogące
dotyczyć tylko jednego z pary bliźniąt, czy różnice w środowisku macicznym. Problem wynikający z
większego stopnia podobieństwa środowiskowego w przypadku bliźniąt monozygotycznych można
przynajmniej częściowo wyeliminować poprzez badanie bliźniąt monozygotycznych wychowywanych w
różnych środowiskach.
Badania dzieci adoptowanych:
Polegają na porównywaniu cech fenotypowych dzieci adoptowanych z cechami rodziców
biologicznych i przybranych. Metoda ta jest szczególnie przydatna w porównywaniu cech poligenowych
jakościowych, jednak tak, jak w przypadku metody analizy bliźniąt, istnieją pewne czynniki, które mogą
powodować błędy w wynikach tych badań (prenatalne wpływy środowiska mogące wywierać
długotrwałe skutki na zdrowie adoptowanego dziecka; adoptowanie dzieci kilkuletnich, na które
otoczenie biologicznych rodziców mogło wywrzeć pewien wpływ; dobieranie przybranych rodziców
podobnych do biologicznych przez agencje adopcyjne).
Badania korelacji rodzinnych:
Jeśli dana cecha podlega dziedziczeniu wieloczynnikowemu, krewni powinni wykazywać jej
obecność proporcjonalnie do wzajemnego podobieństwa genetycznego. Badanie te są rozszerzeniem
techniki badania zgodności bliźniąt, zaś podobieństwo krewnych pod względem danej cechy jest
określane mianem ich zgodności; podobieństwo to przedstawia się na skali od 0 do 1, gdzie 1 oznacza
identyczność. Im bliższe jest spokrewnienie dwojga krewnych, tym wyższy jest współczynnik zgodności
dla cech uwarunkowanych genetycznie. Częstość występowania cech nieciągłych u krewnych osoby
chorej spada wraz z malejąca proporcją genów wspólnych, jednak dla wszystkich krewnych pozostaje
wyższa od częstości stwierdzanej w populacji ogólnej.
Badania zgodności bliźniąt i korelacji rodzinnych mogą dostarczyć dowodów na wieloczynnikowe
dziedziczenie danej cechy, niezależnie od tego, czy jest to cecha ciągła, czy nieciągła. Ponadto
obserwowane częstości występowania takich cech u krewnych są podstawą do określenia ryzyka
empirycznego, na którym opiera się poradnictwo genetyczne w chorobach wieloczynnikowych.
Ponieważ czynniki ryzyka są odmienne w różnych chorobach, empiryczne ryzyko ponownego
wystąpienia schorzenia jest specyficzne dla każdej choroby wieloczynnikowej.
237
Określenie względnego wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na powstanie cechy
wieloczynnikowej mogłoby pomóc w lepszym poznaniu etiologii wielu chorób oraz w zastosowaniu
określonych działań prewencyjnych w ramach strategii zdrowia publicznego. Chorobom, w przypadku
których wpływ czynników dziedzicznych jest stosunkowo niewielki (np. rak płuc) można najskuteczniej
zapobiegać poprzez zmianę trybu życia (zaprzestanie palenia tytoniu). Natomiast, gdy choroba zależy
głównie od czynników genetycznych (np. rak piersi), oprócz zmian w stylu życia należy także
przeprowadzić analizę historii choroby w rodzinie.
Dla cech/chorób wieloczynnikowych istotne jest, jaka część zmienności fenotypowej
uwarunkowana jest czynnikami genetycznymi, a jaka zależy od środowiska. W tej ocenie wykorzystuje
się wskaźnik odziedziczalności. Wartość tego wskaźnika zawiera się w przedziale od 0 do 1; 0 –
oznacza, że cała zmienność fenotypowa jest zależna od środowiska, 1 – cała zmienność fenotypowa
jest warunkowana przez czynniki genetyczne. Wartości odziedziczalności są charakterystyczne dla
populacji, w której są określane. Matematycznie odziedziczalność wyraża się wzorem:
gdzie:
VG – wariancja zależna od genotypu
VS – wariancja zależna od środowiska
VC – wariancja związana z błędem pomiaru
VG+VS+VC – całkowita wariancja fenotypowa.
Odziedziczalność jest szacowana na podstawie podobieństwa fenotypowego pomiędzy krewnymi
pierwszego stopnia: rodzice-dziecko, rodzeństwo lub bliźnięta monozygotyczne i dizygotyczne.
Ryzyko ponownego wystąpienia choroby i schematy jej przekazywania
W przeciwieństwie do większości chorób jednogenowych, ryzyko ponownego wystąpienia chorób
wieloczynnikowych może różnić się znacznie w różnych populacjach.
Niektóre cechy wieloczynnikowe występują częściej u osób jednej płci, np. zwężenie odźwiernika
jest 5-krotnie częstsze u chłopców, a wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego - ok. 7-krotnie częstsze u
dziewczynek. Ryzyko ponownego wystąpienia tej samej choroby w rodzinie jest takie samo dla
wszystkich krewnych mających taką samą część wspólnych genów i spada gwałtownie w miarę
oddalania się pokrewieństwa względem osoby chorej. Ryzyko powtórzenia się choroby u krewnych
pierwszego stopnia jest w przybliżeniu równe pierwiastkowi kwadratowemu częstości występowania
choroby w populacji ogólnej (nie jest to bezwzględną zasadą, ale wiele chorób wieloczynnikowych jej
podlega). Choroby wieloczynnikowe są znacznie częstsze wśród dzieci spokrewnionych rodziców,
ponieważ mają więcej wspólnych genów predysponujących do rozwoju choroby. Ryzyko powtórzenia
się choroby jest wyższe, jeśli więcej niż jeden z bliskich krewnych jest chory, jest wyższe dla krewnych
tych probantów, których płeć jest rzadziej dotykana chorobą, a także jest wyższe, jeżeli ekspresja
choroby u probanta jest silniejsza (cięższa postać choroby). Czynniki środowiskowe w najwyższym
stopniu wpływają na wystąpienie choroby u osoby mającej predyspozycje genetyczne,
co oznacza, że identyfikacja czynników środowiskowych predysponujących do wystąpienia choroby
powinna być najłatwiejsza u osób predysponowanych genetycznie i również u takich osób sterowanie
czynnikami środowiskowymi w celu zapobieżenia chorobie może być najskuteczniejsze.
Należy pamiętać, że możliwe jest też występowanie heterogenności genetycznej, która sprawia, że
niektóre przypadki choroby dziedziczone są w sposób mendlowski, inne zaś mają przyczyny
niegenetyczne lub wieloczynnikowe.
238
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIADCZENIA
1. Model rozkładu cechy wieloczynnikowej ilościowej w populacji - krzywa rozkładu w aparacie
Galtona
WYKONANIE:
Sprzęt i aparatura:
- aparat Galtona,
- szkiełko podstawowe,
- 205 kulek.
Protokół doświadczenia:
1. Wszystkie kulki (reprezentujące osobniki hipotetycznej populacji) umieszczamy w komorze trójkątnej
aparatu Galtona zamkniętej przez szkiełko podstawowe. Po otwarciu komory (usunięcie szkiełka) kulki
zderzają się z licznymi gwoździkami (symbolizującymi czynniki środowiskowe) i losowo wpadają do 11
komór.
2. Liczymy kulki w każdej z 11 komór aparatu, a następnie porównujemy uzyskany rozkład liczbowy
kulek (krzywa Galtona) z rozkładem dla wartości z 10 rzędu trójkąta Pascala podzielonych przez 5
(rozkład zbliżony do krzywej Gaussa).
Uwaga: Suma 11 współczynników z 10 rzędu trójkąta Pascala wynosi 1024, zatem tyle powinno
być kulek umieszczanych w aparacie Galtona. Aby ułatwić ich liczenie, wykorzystuje się jednak 205
kulek, czyli w tylko 1/5 (1024 : 205 ≈ 5). W konsekwencji każdy współczynnik 10 rzędu trójkąta Pascala
musi być podzielony przez 5, aby można było porównywać obie krzywe – Galtona i Gaussa
Współczynniki 10 rzędu trójkąta Pascala:
1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1
Współczynniki 10 rzędu trójkąta Pascala / 5:
0 2 9 24 42 51 42 24 9 2 0
3. Sporządzić dwa wykresy: krzywej Galtona i krzywej Gaussa.
Wyniki:
239
Liczba kulek/liczba osobników
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Numer komory/klasy natężenia cechy ilościowej
11
Wnioski:
2. Badanie cechy wieloczynnikowej ilościowej w populacji człowieka
WYKONANIE:
Sprzęt:
- poduszka z tuszem daktyloskopijnym,
- osoba badana,
- lupa.
Protokół doświadczenia:
1. Odcisnąć wybrane (te same) opuszki palców obu dłoni na poduszce z tuszem daktyloskopijnym, a
następnie wykonać odciski w karcie pracy (proszę zwrócić uwagę na częste boczne położenie delt na
opuszkach i konieczność odpowiedniego „bok-środek-bok” ułożenia opuszki przy jej odciskaniu).
2. Przeprowadzić analizę następujących parametrów: typ wzoru, rodzaj delty oraz obliczyć indeks RC.
3. Porównać uzyskane wyniki dla odcisków obu palców.
Wyniki:
240
Analiza wzoru:
Typ wzoru:
Liczba delt:
Indeks RC
Wnioski:
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data…………………………
241
REPOZYTORIUM
Rozkład natężenia cechy zależy od liczby genów polimerycznych warunkujących daną cechę i jeżeli
liczba ta wzrasta, to rozkład dwumianowy częstości fenotypów zbliża się do krzywej Gaussa (rycina 1).
Krzywa ta obrazuje rozkład natężenia cechy ilościowej, będący wynikiem genotypu oraz oddziaływania
czynników środowiska.
Częstości identycznych fenotypów dla liczby dominujących alleli są wartościami
współczynników liczbowych przy kolejnych wyrazach rozwiniętego dwumianu Newtona: (a + b)n, gdzie
„a” i „b” to częstości genów w populacji, a „n” to liczba genów. Współczynniki liczbowe rozwiniętego
dwumianu Newtona najłatwiej wyliczyć posługując się trójkątem Pascala (podaje współczynniki
dwumianu Newtona zależnie od wartości n):
W genetyce współczynniki trójkąta Pascala stosujemy wyłącznie dla pokolenia drugiego (F 2); oznaczają
one liczbę osobników w kolejnych klasach natężenia cechy wieloczynnikowej ilościowej, tzn. o
stopniowo zwiększającej się liczbie alleli predysponujących do większego natężenia danej cechy w
zależności od ogólnej liczby alleli cechy (n).
W miarę zwiększania się liczby par nieallelicznych genów warunkujących daną cechę, rozkład
częstości fenotypów zbliża się do rozkładu normalnego. Liczba genotypów jest określona wzorem: 3a,
gdzie „a” oznacza liczbę par alleli. Liczba fenotypów jest mniejsza od liczby genotypów. Liczba różnych
fenotypów równa się liczbie pojedynczych genów dominujących (n) plus 1 (n + 1). Skrajne fenotypy
cechy wieloczynnikowej ilościowej występują z częstością (1/2)n, gdzie „n” jest liczbą pojedynczych
genów nieallelicznych.
Jeżeli np. cecha zależy od 3 par genów polimerycznych, to rozpatrujemy 6 alleli, czyli
korzystamy z szeregu 6, w którym rozkład jest następujący:
1
6
15
20
15
6
1
a więc liczba osobników o natężeniu cechy:
maksymalnym (6 alleli predysponujących do wysokiego wzrostu) - 1;
większym niż średnim, ale mniejszym niż maksymalnym (5 alleli) - 6;
większym niż średnim, ale mniejszym niż maksymalnym (4 allele) - 15;
średnim (3 allele) - 20;
większym niż minimalnym, ale mniejszym niż średnim (2 allele) - 15;
większym niż minimalnym, ale mniejszym niż średnim (1 allel) - 6;
242
minimalnym (0 alleli predysponujących do wysokiego wzrostu) - 1.
Można również rozpisać gamety tworzone przez każdego z osobników i wypełnić tabelę Punnetta:
F2:
Gamety A'B'C' A'b'C' a'B'C' A'B'c' a'B'c'
A'b'c'
a'b'C' a'b'c'
A'B'C'
6
5
5
5
4
4
4
3
A'b'C'
5
4
4
4
3
3
3
2
a'B'C'
5
4
4
4
3
3
3
2
A'B'c'
5
4
4
4
3
3
3
2
a'B'c'
4
3
3
3
2
2
2
1
A'b'c'
4
3
3
3
2
2
2
1
a'b'C'
4
3
3
3
2
2
2
1
a'b'c'
3
2
2
2
1
1
1
0
W tabeli wpisujemy tylko sumę alleli zwiększających natężenie cechy - fenotypy zależą od
liczby alleli predysponujących do wyższego wzrostu - tzn. warunkują klasy natężenia cechy:
Liczba genów dominujących warunkujących
daną cechę ilościową:
6
5
4
3 2
1
0
Liczba osobników w klasie natężenia
1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1
cechy:
W pokoleniu drugim kombinacja 8 różnych gamet od każdego z rodziców daje nam możliwość
64 genotypów (osobników potomnych w pokoleniu F2).
Podać prawdopodobieństwo urodzenia się w pokoleniu genetycznym drugim dziecka wykazującego
wzrost większy niż średni, przy założeniu, że wzrost zależy od 3 par genów polimerycznych.
P
A'A'B'B'C'C'
x
6 - genów zwiększających natężenie cechy
F1
a'a'b'b'c'c'
0 genów zwiększających natężenie cechy
A'a'B'b'C'c 100% osób o wzroście przeciętnym
(3 allele A'B'C' to czynniki predysponujące do wyższego wzrostu)
A'a'B'b'C'c
F2
Gamety
A'B'C
A'b'C'
a'B'C'
A'B'c'
a'B'c'
A'b'c'
a'b'C'
a'b'c'
A'B'C'
6
5
5
5
4
4
4
3
A'b'C'
5
4
4
4
3
3
3
2
a'B'C'
5
4
4
4
3
3
3
2
x
A'B'c'
5
4
4
4
3
3
3
2
A'a'B'b'C'c
a'B'c'
4
3
3
3
2
2
2
1
A'b'c'
4
3
3
3
2
2
2
1
a'b'C'
4
3
3
3
2
2
2
1
a'b'c'
3
2
2
2
1
1
1
0
W tabeli wpisujemy tylko sumę alleli zwiększających natężenie cechy - fenotypy zależą od liczby
alleli predysponujących do wyższego wzrostu - tzn. warunkują klasy natężenia cechy:
243
Suma alleli warunkujących wysokość
6
5
4
3
2
1
0
Liczba osób w klasie natężenia cechy
1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1
W pokoleniu drugim jest 64 osób (= możliwych różnych genotypów uwzględniając allele pochodzące od
każdego z rodziców).
P (>3) = (15 + 6 + 1) : 64 = 22/64 = 34,4%
Dla rozwiązania tego zadania można wykorzystać trójkąt Pascala (podaje współczynniki dwumianu
Newtona (a + b)n zależnie od wartości n).
W genetyce współczynniki trójkąta Pascala stosujemy wyłącznie dla pokolenia drugiego (F2); oznaczają
one liczbę osób w kolejnych klasach natężenia cechy wieloczynnikowej ilościowej, tzn. o stopniowo
zwiększającej się liczbie alleli predysponujących do większego natężenia danej cechy w zależności od
ogólnej liczby alleli cechy (n).
W podanym zadaniu rozpatrujemy 6 alleli, czyli korzystamy z szeregu 6, w którym rozkład jest
następujący:
1
6
15
20
15
6
1
a więc liczba osób o natężeniu cechy:
maksymalnym (6 alleli predysponujących do wysokiego wzrostu) - 1;
większym niż średnim, ale mniejszym niż maksymalnym (5 alleli) - 6;
większym niż średnim, ale mniejszym niż maksymalnym (4 allele) - 15;
średnim (3 allele) - 20;
większym niż minimalnym, ale mniejszym niż średnim (2 allele) - 15;
większym niż minimalnym, ale mniejszym niż średnim (1 allel) - 6;
minimalnym (0 alleli predysponujących do wysokiego wzrostu) - 1.
Odpowiedź. Prawdopodobieństwo urodzenia się w pokoleniu drugim dziecka o wzroście większym niż
średni wynosi 34,4%.
244
ZADANIA GENETYCZNE
1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że rodzice (wybierz dowolne genotypy – rodzice biologiczni) o
barwie skóry jaśniejszej niż pośrednia będą mieli dziecko o skórze barwy pośredniej przy założeniu, że
barwa skóry zależy od 3 par genów kumulatywnych?
2. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się w pokoleniu drugim córki o masie ciała mniejszej niż
przeciętna, przy założeniu, że masa ciała zależy od 6 genów polimerycznych? Skorzystaj z trójkąta
Pascala.
3. Z jakim prawdopodobieństwem rodzice o przeciętnej inteligencji, ale różnych genotypach będą mieli
genialne dziecko przy założeniu, że inteligencja zależy od 8 genów kumulatywnych?
245
4. Podaj rozkład fenotypów potomstwa matki o genotypie: D’d’E’E’F’F’ i ojca o genotypie: d’d’E’e’F’f.
5. Wykaż, czy możliwe jest, że matka o najmniejszym wzroście i ojciec o największym wzroście będą
mieli dziecko o takim samym wzroście jak matka, przy założeniu, że wzrost zależy od 4 par genów
polimerycznych.
6. Matka ma grupę krwi AB Rh+, a ojciec A Rh+ i oboje wykazują przeciętne ciśnienie tętnicze, ale
różne genotypy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że urodzi im się syn o grupie krwi A Rh- i ciśnieniu
większym niż średnie zakładając, że ciśnienie tętnicze zależy od 2 par genów polimerycznych.
7. Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się córki zdrowej o włosach kędzierzawych i stężeniu
cholesterolu w surowicy krwi poniżej przeciętnej, jeżeli rodzice wykazują przeciętne stężenie
cholesterolu (genotypy: A’A’B’b’d’d oraz a’a’B’B’D’d), a ponadto matka jest obciążona hemofilią i ma
włosy kędzierzawe, a ojciec choruje na hemofilię i ma włosy proste?
246
ZADANIA SAMOKSZTAŁCENIA
1. Rozpisz trójkąt Pascala do 8 rzędu, zaznacz współczynniki rzędów wykorzystywanych w ocenie
częstości różnych genotypów cech wieloczynnikowych w pokoleniu F2.
2. Porównaj definicje: dziedziczenie wieloczynnikowe i wielogenowe.
3. Podaj definicje poniższych pojęć:
Transgresja:
Odziedziczalność:
4. Wyjaśnij na czym polega model progowy dziedziczenia cechy wieloczynnikowej:
247
5. Inteligencja płynna: A. ujawnia się w rozwiązywaniu testów bezsłownych;
B. jest zdefiniowana
kulturowo; C. rozwija się do wieku starczego;
D. rozwija się w wyniku uczenia się i nabywania
doświadczeń.
6. Ryzyko ponownego wystąpienia choroby wieloczynnikowej jakościowej (zaznacz wszystkie
prawidłowe odpowiedzi): A. jest takie samo dla osób obu płci; B. jest takie samo dla wszystkich
krewnych mających taką samą część wspólnych genów;
C. spada w miarę zbliżania się
pokrewieństwa względem osoby chorej;
D. jest niezależne od stopnia pokrewieństwa rodziców;
E. jest wyższe, jeśli więcej niż jeden z bliskich krewnych jest chory;
F. jest wyższe, jeżeli probant ma
ciężką postać choroby.
7. Nazwij typy wzorów linii papilarnych:
A
B
C
8. Wymień prawa dotyczące dermatoglifów sformułowane przez Francisa Galtona:
9. Charakterystyka układu linii papilarnych w różnych zespołach chorobowych.
A. Wymień charakterystyczne cechy dermatoglifów w zespole Turnera:
B. Wymień charakterystyczne cechy dermatoglifów w zespole Downa
248
10. Wpływ czynników środowiskowych na IQ dzieci:
na podstawie: Archita Makharia, Abhishek Nagarajan, Aakanksha Mishra, Sandeep Peddisetty,
Deepak Chahal, and Yashpal Singh. Effect of environmental factors on intelligence quotient of
children. Ind Psychiatry J. 2016 Jul-Dec; 25(2): 189–194. doi: 10.4103/ipj.ipj_52_16.
Studenci medycyny z Indii oceniali iloraz inteligencji IQ (intelligence quotient) 1065 dzieci w wieku 12 –
16 lat (średnia wieku 14.1 ± 1.3 lat, 596 (56.1%) badanych stanowili chłopcy) ze szkół państwowych i
prywatnych pochodzących z 5 miast, 6 miasteczek i 2 wsi z różnych części Indii. Z badania wykluczono
dzieci wykazujące opóźnienia w nauce. Dzieci przed badaniem wypełniały kwestionariusz obejmujący
pytania dotyczące różnych czynników środowiskowych w ich rodzinach: wykształcenie rodziców,
wykonywany przez nich zawód, zarobki, aktywność fizyczna badanego.
Wartość IQ oceniano na podstawie wyniku testu Ravena – używając Ravens Standard Progressive
Matrices. Jest to rodzaj bezsłownego testu wielokrotnego wyboru składającego się z sześćdziesięciu
pytań. Wyniki IQ podzielono na trzy grupy: poniżej normalnego IQ (0-79), normalne IQ (80-119) i
wysokiego IQ (powyżej 120). Dane analizowano za pomocą oprogramowania SPSS.
Wyniki:
Czynnik
środowiskowy
Wartość
Wieś
Miejsce
zamieszkania
n=1065
Miasteczko
Miasto
Ćwiczenia
(wysiłek fizyczny)
n=1065
< 5h / tydzień
> 5h / tydzień
<10 000 rupii / miesiąc
Dochody rodziny
n=1053
10 000 – 50 000 rupii / miesiąc
50 000 – 100 000 rupii / miesiąc
>100 000 rupii / miesiąc
Wyższe (bachelor`s degree, doctor)
Uzyskany dyplom po 10 lub 12
Wykształcenie ojca klasach szkoły średniej
n=1065
Szkoła średnia lub podstawowa
Brak formalnego wykształcenia
Wyższe (bachelor`s degree, doctor)
Wykształcenie
matki n=1065
Uzyskany dyplom po 10 lub 12
klasach szkoły średniej
Szkoła średnia lub podstawowa
Brak formalnego wykształcenia
Iloraz inteligencji IQ
niski
norma
wysoki
51
72
3 (1,8%)
(21,4%)
(10,8%)
142
286
69
(58,8%)
(43,1%)
(42,3%)
47
306
91 9
(19,7%)
(46,1%)
(55,8%)
62
205
77
(26,1%)
(30,9%)
(47,2%)
176
459
86
(73,9%)
(69,1%)
(52,8%)
89
66
5 (3,1%)
(37,9%)
(10,1%)
77
222
51
(32,8%)
(33,9%)
(31,3%)
27
132
38
(11,5%)
(20,2%)
(23,3%)
42
235
69
(17,9%)
(35.9%)
(42,3%)
111
506
137
(46,6%)
(76,3%)
(84,6%)
84
131
24
(35,3%)
(19,8%)
(14,8%)
36
22 (3,3%) 1 (0,6%)
(15,1%)
7 (2,9%)
4 (0,6%)
0
89
423
118
(37,7%)
(64,0%)
(72,4%)
65
161
37
(27,5%)
(24,4%)
(22,7%)
53
65 (9,8%) 6 (3,7%)
(22,5%)
29
12 (1,8%) 2 (1,2%)
Suma
126
(11,8%)
495
(46,5%)
444
(41,7%)
344
(32,3%)
721
(67,7%)
160
(15,2%)
350
(33,2%)
197
(18,7%)
346
(32,9%)
754
(70,9%)
239
(22,5%)
59 (5,6%)
11 (1,0%)
630
(59,4%)
263
(24,8%)
124
(11,7%)
43 (4,1%)
249
Zawód ojca
(wykonywany)
n=1065
Wolny zawód, specjalista
inne
(12,3%)
95
(39,9%)
143
(60,1%)
447
(67,3%)
217
(32,7%)
120
(73,6%)
43
(26,6%)
662
(62,2%)
403
(37,8%)
*rupie indyjskie (INR): 10 000 rupii ≈ 530 zł
Oceń, które z czynników środowiskowych mają największy wpływ na kształtowanie inteligencji u dzieci.
250
LITERATURA
1. Bal J. (red). 2017. Genetyka medyczna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
2. Budnik A. 1992. Cechy dermatoglificzne człowieka. Przegląd koncepcji i metod badań. Przegląd
Antropologiczny. 55, 3 – 26.
3. Drewa G, Ferenc T. 2011. Genetyka medyczna. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner Sp. z
o.o., Wrocław.
Rozdział 12 – Cechy uwarunkowane wieloczynnikowo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podrozdział 12.1
Podrozdział 12.2
Podrozdział 12.3
Podrozdział 12.4
Podrozdział 12.5
Podrozdział 12.5.1
Podrozdział 12.5.2
Podrozdział 12.6
Podrozdział 12.7
Podrozdział 12.7.1
Podrozdział 12.8
Podrozdział 32.1 – Dziedziczenie inteligencji
4. Friedman JM, Dill FJ, Hayden MR, McGillivray BC. 2000. Genetyka. Wydanie I polskie pod red.
J. Limona. Urban&Partner Wydawnictwo Medyczne, Wrocław.
5. Grzeszyk C. 1991. Daktyloskopia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Jorde LB., Carey JC, Bamshad MJ, White RL. (red) 2000. Genetyka medyczna (red. wyd.
polskiego: J. Wojciechowski). Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o., Lublin.
251
Ćwiczenie 5
Temat: Wybrane zagadnienia genetyki populacji.
Doświadczenia
1. Dryf genetyczny - analiza na modelu – doświadczenie, protokół
Praca w grupach
1. Częstość niektórych alleli w populacji człowieka:
a) warunkujących cechy allelomorficzne autosomowe – tabela częstości fenotypów;
- obliczanie częstości genów i genotypów na podstawie prawa Hardy’ego-Weinberga.
b) wielokrotnych – obliczanie częstości grupy AB.
c) recesywnych sprzężonych z płcią – obliczanie częstości zaburzeń widzenia barw u kobiet
d) selekcja allela recesywnego w populacji – zadanie
Zadania genetyczne
Zakres materiału do przygotowania przed zajęciami
Prawo Hardy`ego-Weinberga. Dryf genetyczny – definicja, efekt szyjki od butelki, efekt założyciela.
Selekcja (dobór naturalny), mutacja.
Zakres materiału którego znajomość jest wymagana po zakończeniu zajęć
Genetyka populacji – populacja panmiktyczna (w stanie równowagi). Prawo Hardy`ego-Weinberga –
postać matematyczna. Obliczanie rzeczywistej częstości alleli w populacji. Czynniki zmieniające skład
genetyczny populacji. Zastosowanie prawa Hardy`ego-Weinberga dla oceny genetycznego profilu
populacji. Wybrane cechy wykorzystywane w genetyce populacyjnej. Zadania genetyczne – prawo
Hardy-ego-Weinberga, dryf genetyczny.
252
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Genetyka populacji
Genetyka populacji analizuje zjawiska dziedziczności w odniesieniu do populacji (właściwie puli
genowej populacji) organizmów rozmnażających się płciowo. Podstawę genetyki populacji stanowi
prawo Hardy’ego-Weinberga określające częstość alleli i częstość genotypów w populacji oraz zmiany
ich występowania pod wpływem czynników ewolucyjnych. Sformułowane w 1908 r. niezależnie przez
angielskiego matematyka Godfrey‘a Hardy’ego i niemieckiego lekarza Wilhelma Weinberga, mówi, że w
populacji znajdującej się w stanie równowagi genetycznej (zrównoważona populacja stacjonarna)
częstość występowania genotypów zależy wyłącznie od częstości alleli i jest stała z pokolenia na
pokolenie. Populacja panmiktyczna (mendlowska) cechuje się:
 bardzo dużą (w teorii nieskończoną) liczebnością,
 swobodnym krzyżowaniem się ze sobą wszystkich osobników (osobniki diploidalne,
rozmnażające się płciowo) w populacji (panmiksja) – osobniki mają równe szanse na
posiadanie potomstwa (brak wybiórczości w związkach rozrodczych); przy losowym
kojarzeniu równowaga genetyczna osiągana jest w czasie jednego pokolenia;
 brakiem czynników zaburzających równowagę genetyczną (powodujących zmiany
częstości alleli w puli genowej): migracji (przepływu genów), mutacji, selekcji, dryfu
genetycznego.
W naturalnych populacjach obserwujemy zachodzenie wielu procesów demograficznych i działanie
ww. czynników powodujących zmiany ilościowe zaburzające równowagę genetyczną (tzw. pierwotną
równowagę genetyczną) – będących przyczyną zmian ewolucyjnych. Model populacji mendlowskiej
pozwala na zrozumienie procesu ewolucji organizmów, genów i genomów, ocenę bioróżnorodności, a
także prowadzenie programów hodowlanych dla gatunków zagrożonych oraz rekonstrukcję
pokrewieństw między organizmami na wszystkich poziomach taksonomicznych.
Populacja znajduje się w stanie równowagi genetycznej jeśli spełniony jest warunek:
p + q = 1 i p2 + 2pq + q2 = 1
gdzie:
p - częstość allela dominującego
q - częstość allela recesywnego,
p2 - częstości genotypów: homozygoty dominujące,
q2 - homozygoty recesywne,
2pq - heterozygoty
Jak określić stan równowagi dla populacji?
Należy porównać częstość alleli i genotypów w badanej populacji wynikającą z obserwowanej
rzeczywistej częstości fenotypów z częstością alleli i genotypów wyliczonych z prawa Hardy’egoWeinberga: jeśli ogólna liczba osobników w populacji wynosi N, ogólna liczba alleli danego genu w
populacji wynosi 2N, liczba osobników homozygotycznych: dominujących AA = D, recesywnych aa = R,
osobników heterozygotycznych Aa = H, to D + H + R = N, a liczba alleli dominujących P wynosi 2D+H,
liczba alleli recesywnych Q wynosi 2R+H;
253
Przykład:
w populacji liczącej 250 osobników mamy 25 AA, 145 Aa, 80 aa (Σ=250), ogólna liczba alleli
wynosi 500 stąd obliczmy częstości poszczególnych genotypów:
D=f(AA)=25/250=0,1,
H=f(Aa)=145/250=0,58,
R=f(aa)=80/250=0,32,
liczba alleli dominujących: P=2x25+145=195,
recesywnych: Q=2x80+145=305,
a częstości alleli wynoszą: f(A)=195/500=0,39; f(a)=305/500=0,61.
W stanie równowagi genetycznej częstość homozygot dominujących powinna wynieść 0,392=0,15,
heterozygot 2x0,39x0,61=0,48, a homozygot recesywnych 0.612=0,37 co jest niezgodne z danymi
obserwowanymi w populacji. Badana populacja nie jest w stanie równowagi genetycznej.
Ocena odchyleń od równowagi Hardy'ego-Weinberga (zmiana częstości alleli) jest
wykorzystywana w populacyjnych badaniach asocjacji genetycznych (badanie u poszczególnych osób
wariantów genetycznych w całym genomie, głównie polimorfizmów pojedynczych nukleotydów SNPs,
dla wykazania ich asocjacji z określoną cechą; badania GWAS (genome-wide association study GWAS
study). Niestety badania takie nie zawsze wskazują na właściwe korelacje alleli i cechy/choroby.
Prawo Hardy'ego-Weinberga może być wykorzystane:
 dla cech sprzężonych z chromosomem X - przyjmuje postać
 dla populacji mężczyzn: p+q=1
częstość mężczyzn wykazujących cechę dominującą P(XHY)=p,
częstość mężczyzn wykazujących cechę recesywną P(XhY)=q];
 dla populacji kobiet: p2+2pq+q2=1
gdzie P(XHXH)=p2, P(XHXh)=2pq, P(XhXh)=q2;
 dla alleli wielokrotnych i cech nimi uwarunkowanych – np. dla 3 par alleli ma postać: p+q+r=1,
(p+q+r)2=1, p2+2pq+2pr+2qr+q2+r2=1.
Odstępstwa od prawa Hardy’ego-Weinberga świadczące o zachodzeniu procesów
demograficznych zmieniających frekwencje (częstość) i rozkład alleli mogą być oceniane w oparciu o
analizę sekwencji mtDNA (genom mitochodrialny, głównie gen cytochromu b) i msDNA (mikrosatelitarny
DNA). Allele mikrosatelitów (warianty długości jednego locus) są kodominujące i dziedziczą się w
sposób mendlowski. Mitochondrialny DNA dziedziczy się wyłącznie w linii matczynej, w związku z czym
jego analiza dostarcza informacji dotyczących jedynie części populacji (samic lub kobiet). W zależności
od charakteru badań wykorzystuje się jeden lub obydwa wyżej opisane markery molekularne.
Koalescencja
Metoda pozwalająca na szacowanie genealogicznego powiązania pomiędzy sekwencjami
nukleotydowymi (genami) – na podstawie odtwarzania kolejności pojawiania się poszczególnych mutacji
w haplotypie (haplotyp to grupa ściśle sprzężonych alleli różnych genów leżących w jednym
chromosomie i dziedziczonych razem jako blok DNA; określany również jako układ wielu
polimorficznych pozycji, np. SNP, sekwencje mikrosatelitarne, w danym chromosomie.). Polega na
analizie linii genealogicznych sekwencji „cofając się w czasie”. W miarę cofania się w czasie linie łączą
się stopniowo aż do całkowitego zejścia się w jednym punkcie w przeszłości – w sekwencji najbliższego
wspólnego przodka. Teoria koalescencji weryfikuje genealogiczne powiazania miedzy genami. Zgodnie
z tą teorią, wszystkie allele obecne w danej puli genowej populacji muszą pochodzić od pojedynczego
allelu. Na podstawie przykładowej liczby genów, wykorzystując matematyczną analizę, można
254
oszacować liczbę odległych genów, które istniały w określonym czasie, w określonej liczbie generacji.
W oparciu o tą metodę, na przykładzie analizy polimorfizmu alleli HLA (ang. human leucocyte antigene)
i szacowanej ilości zmian mutacyjnych w przeliczeniu na znana liczbę generacji, obliczono, że populacja
założycielska H. sapiens sapiens musiała liczyć około 131 000 osobników.
Badania populacyjne z wykorzystaniem markerów DNA znalazły zastosowanie w badaniach
nad ewolucją człowieka i migracjami grup ludzkich. Przeprowadzenie takich badań znacząco ułatwiła
analiza mitochondrialnego DNA (mtDNA) oraz nieulegających rekombinacji sekwencji DNA
chromosomu Y czy też analizy polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (ang. single nucleotide
polymorphism , SNP) w obrębie całego genomu ludzkiego. Genetyczna różnorodność rdzennych
Afrykanów jest obecnie dużo większa niż migrujących daleko populacji (np. Indian amerykańskich). Na
każdym etapie migracji tylko pewna podgrupa wyrusza w wędrówkę „zabierając” tylko część
genetycznej różnorodności z wyjściowej populacji. Analizy mitochondrialnego i jądrowego DNA
pozyskanego ze szczątków form przed- i praludzkich, porównanie z mtDNA współczesnego człowieka
wskazuje na drogi ewolucji. Stosowanie techniki analizy koalescencji pozwoliło na odtworzenie i
ustalenie powiązań pomiędzy sekwencjami oraz odtworzenie kolejności pojawiania się poszczególnych
mutacji w haplotypie linii genealogicznych. W miarę cofania się w czasie linie sekwencji niosące nowy
allel powstały w wyniku mutacji łączą się stopniowo aż do zejścia się w jednym punkcie przeszłości, w
sekwencji „najbliższego wspólnego przodka” (ang. MRCA – most recent common ancestor).
Kształt drzewa koalescencyjnego analizowanych sekwencji zależy m.in. od historycznych zmian
w strukturze i wielkości populacji. Im mniejsza jest populacja tym szybciej zbiegają się linie
genealogiczne sekwencji. Drzewa koalescencyjne z zaznaczonymi na nich mutacjami dobrze ilustrują
zależność między historią demograficzną populacji a jej spodziewaną różnorodnością genetyczną
(rycina 1).
czas
Kierunek koalescencji
MRCA
Pokolenie
współczesne
- „najbliższy wspólny przodek”
- osobniki dla których szukamy
„najbliższego wspólnego przodka”
Rycina 1. Koalescencja: współczesne pokolenie znajduje się u dołu schematu – w miarę cofania się ku wcześniejszym
pokoleniom (ku górze) linie genealogiczne dwóch osobników łączą się w punkcie odpowiadającym sekwencji „najbliższego
wspólnego przodka” (MRCA) w 6 wcześniejszym pokoleniu. Każda kropka symbolizuje indywidualną kopię genu, a każda
linia łączy kopię genu z przodkiem poprzedniej generacji (opracowanie własne).
W genetyce populacji wciąż ważne jest określenie w jaki sposób i w jakim czasie populacja
przodków rozdziela się, dając początek odrębnym subpopulacjom. Istniejące metody szacowania czasu
dywergencji populacji różnią się pod względem metodologicznym, założeń demograficznych oraz
wymagają różnego rodzaju danych genetycznych jako danych wejściowych. Przykładem analizy metod
szacowania czasu do ostatniego wspólnego przodka (TMRCA - the time to the most recent common
255
ancestor) jest praca wykorzystująca dane z sekwencjonowania genomu dla określenia czasu rozejścia
się populacji Malajów z Azji Południowo-Wschodniej i Hindusów z Azji Południowej.
Czynniki zaburzające równowagę genetyczną populacji
Mutacje
Są przyczyną powstawania nowych alleli; zmieniają częstości genów, mogą wpływać na fenotyp
i zaburzać ważne funkcje życiowe organizmu, obniżając żywotność, płodność, a nawet powodować
śmierć. Wynikiem różnego rodzaju mutacji są polimorfizmy wpływające na różnorodność genetyczną
populacji. Nie wszystkie mutacje ujawniają się w danym pokoleniu i nie wszystkie zostają przekazane
następnym pokoleniom. Zmiana właściwości przystosowawczych organizmu wskutek mutacji, może
prowadzić do utrwalenia tej mutacji w wyniku selekcji. Wartość mutacji (i związana z tym szansa
przeżycia, wydania potomstwa) jest zależna od warunków środowiska oraz od tła genetycznego np.
heterozygoty z sierpowatością krwinek HbAHbS na terenach występowania malarii. Genom
współczesnych gatunków jest zapisem zmian, które zachodziły w prowadząc do ich ukształtowania w
toku ewolucji.
Selekcja (dobór)
Zjawisko polegające na eliminowaniu (selekcja negatywna) lub preferowaniu (selekcja
pozytywna) pewnych osobników (tym samym pewnych alleli, lub/i genotypów) populacji,
uniemożliwianiu pozostawiania potomstwa (przekazywania swoich genów następnemu pokoleniu), lub
faworyzowaniu określonych osobników. Prowadzi do zmniejszenia różnorodności genetycznej populacji.
Może działać na poziome gamet, indywidualnych osobników lub całych populacji. Siłą sprawczą doboru
są zmiany środowiskowe oraz konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa.
Przykład:
Selekcja pozytywna – wyższa częstość heterozygot z sierpowatością krwinek (niedokrwistością
sierpowatokrwinkową) HbAHbS na terenach endemicznego występowania malarii tropikalnej
spowodowanej przez Plasmodium falciparum; uprzywilejowanie heterozygot w porównaniu z
homozygotami HbAHbA (chorują na malarię) i HbSHbS (wykazują anemię sierpowatą – ciężką
niedokrwistość hemolityczną). Hemoglobina sierpowata HbS indukuje ekspresję enzymu oksygenazy
hemowej HO-1, która rozkłada hem i powoduje wytwarzanie m.in. tlenku węgla CO (produkt uboczny
reakcji), który z kolei hamuje objawy malarii mózgowej. Hemoglobina sierpowata wykazuje także wpływ
immunomodulujący. Innym przykładem może byś zwiększona częstość fenotypu Fy(a-b-) na obszarach
zagrożonych malarią.
Częstość alleli układu ABO w pierwotnych (natywnych) populacjach świata wykazuje ogromne
zróżnicowanie, co wiązane jest z podatnością tych populacji na choroby infekcyjne (np. dżumę i ospę).
Najwyższa częstość allela O występuje w Ameryce Południowej i Środkowej – nienawiedzanych przez
epidemie dżumy. Natomiast w krajach Azji, zwłaszcza w centralnej i południowej części kontynentu –
jest znacząco niższa. Krwinki grupy O zawierają antygen H, którego obecność wykazuje także pałeczka
dżumy. Organizm osoby z grupą O nie wykrywa antygenu powodującego dżumę jako obcego, nie
wytwarza przeciwciał, jest więc selekcyjnie upośledzony. Z kolei wirus ospy budową antygenową
przypomina antygen A, co selekcyjnie upośledza osoby z grupą krwi A.
Migracje, przepływ genów
Emigracja - przemieszczanie się osobników z badanej populacji na zewnątrz: każdy osobnik
zabiera ze sobą dwa allele badanego genu. Imigracja – przemieszczanie się osobników z zewnątrz do
badanej populacji: każdy osobnik przynosi ze sobą dwa allele badanego genu. Populacje rzadko
256
pozostają całkowicie izolowane od siebie, równocześnie występują w nich subpopulacje, oddzielone
barierami etniczno-kulturowymi, ekonomicznymi czy geograficznymi. W populacjach izolowanych i mało
licznych ujawnia się działanie dryfu genetycznego.
Dryf genetyczny
Dryf genetyczny to losowa zmiana częstości alleli w kolejnych pokoleniach w wyniku
przypadkowych fluktuacji (nieregularne wahania liczebności populacji). Wynika on z losowego
przekazywania alleli potomstwu oraz różnych przypadkowych zdarzeń mogących eliminować pewne
osobniki z populacji. Uwidacznia się szczególnie w mało licznych populacjach, w których
prawdopodobieństwa zdarzeń wykazują znaczne odstępstwa od prawa wielkich liczb (prawo
Bernoulliego: „z prawdopodobieństwem dowolnie bliskim 1 można się spodziewać, iż przy dostatecznie
wielkiej liczbie prób częstość danego zdarzenia losowego będzie się dowolnie mało różniła od jego
prawdopodobieństwa”). Częstość występowania genu może znacząco odchylać się w różnych
generacjach takiej populacji. Jest to niewidoczne w populacjach dużych liczebnie. Dryf genetyczny
może zwiększać albo zmniejszać częstość genów powodujących choroby. Dryf nie powoduje jednak
znaczących odchyleń od prawa Hardy’ego-Weinberga przy występowaniu losowego kojarzenia, choć
zmienia częstości alleli w populacji.
Rzadkie choroby genetyczne mogą być obserwowane dość często lub rzadziej w
małoliczebnych populacjach. Fenyloketonuria i mukowiscydoza, częste w populacji kaukaskiej, są
stosunkowo rzadkie w Finlandii (populacja fińska została założona przez małą grupę ludzi około 100
pokoleń temu). W Europie zidentyfikowano 29 mutacji genu hydroksylazy fenyloalaniny (PAH).
Spektrum mutacji występujących w poszczególnych regionach wynika z połączenia wielu czynników, w
tym efektu założycielskiego, rozszerzenia zasięgu i migracji, dryfu genetycznego i prawdopodobnie
przewagi (naddominacji) heterozygot.
Skład genetyczny współczesnych populacji jest warunkowany przez poprzednie pokolenia.
Szczególnym przypadkiem dryfu genetycznego są sytuacje gdy w przeszłości nastąpiło znaczące
obniżenie liczebności populacji do której dochodzi w wyniku efektu założyciela (np. wskutek migracji
niewielkiej liczby osobników i założenia przez nich nowej populacji) oraz efektu „szyjki od butelki” (ang.
bottleneck - nieselektywnego drastycznego zmniejszenia liczebności populacji wskutek nagłego
zdarzenia: klęska żywiołowa, pandemia). Przypadek powoduje, że taka populacja będzie miała
znacząco odmienną i zubożoną pulę genetyczną w stosunku do populacji wyjściowej. Z biegiem czasu
może dochodzić do kumulacji alleli powodujących wystąpienie chorób, np.:
 achromatopsja – niedowidzenie barw w populacji wyspy mikronezyjskiej Pingelap;
 syndrom Ellis-van Creveld’a u Amiszów z Lancaster, Pensylwania USA, częstość
1:200, a w populacji ogólnej USA 1:60 000 urodzeń (McKusick V. 2000); autosomalny
recesywny zespół wad wrodzonych o charakterze dysplazji ektodermalnej:
chondrodystrofia, niskorosłość, wady kośćca, wady zębów, patologiczne zmiany
naczyniowe i wady serca, deformacje układu moczowo-płciowego, polidaktylia.
Przykłady cech autosomalnych u człowieka, dla których częstości alleli mogą być analizowane
z wykorzystaniem prawa Hardy'ego-Weinberga
Prawo Hardy'ego-Weinberga jest wykorzystywane w analizach polimorfizmu wielu populacji
różnych gatunków, w tym także gatunku H. sapiens sapiens. Istnienie kilku alleli danego genu
warunkuje występowanie polimorfizmu morfologicznego, etologicznego, fizjologicznego czy
biochemicznego.
257
Lateralizacja (stronność, przewaga czynnościowa jednej strony ciała nad drugą, ang. handedness)
Cecha autosomalna dominująca lub wieloczynnikowa. Ważnym elementem rozwoju ruchowego
dziecka jest prawidłowy przebieg procesu lateralizacji, który u większości dzieci zostaje zakończony
między 6 a 10 rokiem życia. Wraz z ustaleniem się dominacji prawej strony ciała kształtuje się
dominacja lewej półkuli mózgu, w przypadku dominacji lewej strony ciała – rolę nadrzędną będzie
pełniła prawa półkula mózgowa. Występuje istotne zróżnicowanie funkcji półkul mózgowych: lewa
półkula funkcjonuje w sposób analityczny, np. różnicuje litery, zauważa w nich „ogonki, kreski”, układa
informacje sekwencyjnie, tj. element po elemencie, jest odpowiedzialna za odbiór czasu, odbiera i
rozpoznaje dźwięki mowy, a także dokonuje złożonych operacji werbalnych. Prawa półkula funkcjonuje
w sposób globalny, całościowy, przetwarza bodźce nowe, rozpoznając je, kieruje się podobieństwem
fizycznym „całego” bodźca, a nie jego elementów, przetwarza i przechowuje informacje matematyczne i
muzyczne (tabela 1). Osoby zorientowane lewostronnie (lewa ręka, oko, ucho, noga) i częściej
korzystające z prawej półkuli mózgowej są w dużo trudniejszej sytuacji, kiedy muszą w sposób
charakterystyczny dla lewej półkuli nauczyć się czytania, pisania, ortografii, czy matematyki. Osoby,
które mają lateralizację skrzyżowaną, tzn. niektóre dominujące narządy są po prawej stronie (np. ręka),
a niektóre – po lewej (np. oko) mają trudności ze skoordynowaniem działania ręki i oka. Oburęczność =
ambidekstria - może mieć charakter pierwotny – częściej występuje u ludów prymitywnych lub wtórny –
efekt ćwiczeń ręki mniej uprzywilejowanej.
Tabela 1. Asymetria czynności mózgu – specjalizacja półkul mózgowych.
półkula lewa
matematyka
rozumienie treści
logiczne myślenie
pisanie
czytanie
mowa
analiza
cyfry
symbole np. nuty
sekwencyjność percepcji
półkula prawa
spostrzeganie twarzy
wyobraźnia
rozumienie muzyki
rzeźbienie
przestrzenność
biegłość w tańcu
synteza
obraz, figury geometryczne
muzykalność
jednoczesność percepcji
W celu ustalenia wzorca lateralizacji należy przeprowadzić badanie wykorzystania nogi, ręki,
oka i ucha obserwując dziecko podczas wykonywania codziennych czynności oraz przedstawionych
wybranych „zabawowych” zadań (np. badanie dominującej ręki - wrzucanie koralików, małych klocków
do wąskiej butelki, odkręcanie słoiczków; badanie dominującego oka - patrzenie przez dziurkę wyciętą
w kartonie; badanie dominującej nogi - kopanie piłki, stanie na jednej nodze; badanie dominującego
ucha - słuchanie grającego małego radia). Wzorzec lateralizacji ustalamy stwierdzając, którą ręką i nogą
dziecko wykonuje zadania oraz którym okiem patrzy i uchem słucha. W przypadku dziecka z
zaburzeniem komunikacji (np. dziecko z autyzmem) dla ustalenia wzorca lateralizacji należy
przeprowadzić diagnozę u specjalisty. Badanie dominacji stronnej można przeprowadzić od 3 roku
życia. Terapią powinny być objęte te dzieci, które po ukończeniu 3 roku życia mają: lateralizację
lewostronną, lateralizację skrzyżowaną, lateralizację nieustaloną.
Większa sprawność prawej lub lewej ręki nie jest cechą typowo ludzką - ponad 30%
szympansów to tzw. mańkuty. Leworęczni to największa mniejszość na świecie. Stanowią 10%
ludzkości.
Dziecko, które rozpoczyna naukę szkolną może mieć duże trudności w nauce, jeśli proces
ustalania lateralizacji, nie został zakończony. Trudności mogą dotyczyć czytania – nie tylko nauki
czytania, ale również umiejętności czytania ze zrozumieniem (umiejętności te zależą głównie od lewej
258
półkuli mózgowej – ośrodki warunkujące umiejętność sekwencyjnego rozpoznawania liter, sylab i słów,
a następnie składania ich w zdania i rozumienia ich znaczeń). Prawa półkula odpowiedzialna jest za
odbiór wrażeń całościowych - widzianych wcześniej struktur lingwistycznych. W słowie rozpoznawany
jest całościowy obraz, mogą nie być „widziane” kropki i „ogonki”, np. zamiast słowa dom jest czytane
bom, albo zamiast słowa bąbel - babel. Lewa półkula mózgowa odpowiada za ortografię i gramatykę;
gdy „zajmuje się” nimi prawa półkula mózgowa, popełniamy wiele błędów, przestawiamy litery, mylimy
końcówki fleksyjne.
Zdolność odczuwania smaku fenylotiomocznika
W populacji człowieka, a także małp człekokształtnych, można wyróżnić 2 klasy:
odczuwających inieodczuwających gorzki smak PTC/PROP (fenylotiokarbamid = fenylotiomocznik =
= PTC z ang. Phenylthiocarbamide) – organiczny związek chemiczny z grupy aromatycznych związków
azotowych jest odpowiedzialny za charakterystyczny gorzki smak. Jest stosowany, obok 6-npropylotiouracylu (PROP), jako marker w badaniach populacyjno-genetycznych, w testowaniu czucia
smaku gorzkiego. Jest to cecha allelomorficzna - dominujący jest allel wrażliwości T. Częstość alleli i
fenotypów jest różna w różnych populacjach. Rozkład zmienności fenotypowej wrażliwości na smak
PTC w populacji ludzkiej wykazuje rozkład dwumodalny - inna jest odczuwanie u homozygot (TT), inna
u heterozygot (Tt). W wyniku występowania w genie TAS2R38 w trzech miejscach SNPów obserwuje
się występowanie 5 haplotypów zróżnicowane fenotypy wrażliwości na smak fenylotiokarbamidu.
W odczuwaniu gorzkiego smaku pośredniczy grupa białek receptorowych, które znajdują się na
powierzchni komórek w kubkach smakowych języka. Niewielkie różnice w strukturze tych białek
warunkują różne stopnie wrażliwości na gorzki smak. U Europejczyków i Azjatów występują zwykle tylko
dwie formy genu, który pozwala wykrywać gorzki fenylotiomocznik (PTC) oraz zbliżone do niego
smakiem substancje, np. goitrynę, która występuje w warzywach z rodziny krzyżowych (kapusta, brokuł,
brukselka itp.). U rdzennych mieszkańców Afryki gen dla PTC występuje w większej liczbie odmian niż
w innych populacjach. Oznacza to, że w populacji mieszkańców Afryki występuje większa zmienność
wyczuwania gorzkiego smaku. Biolodzy ewolucyjni tłumaczą to korzyściami płynącymi z odróżniania
roślin jadalnych od trujących, które często bywają gorzkie, co w pradawnych społecznościach łowieckozbierackich miało kluczowe znaczenie dla przetrwania. Z drugiej strony, jadalne rośliny zawierające
związki o gorzkim smaku są z reguły bogate w witaminy.
Częstość osób wrażliwych na PTC w różnych populacjach:
 Autochtoni australijscy - 27%,
 Europejczycy – 72-75%,
 Chińczycy - 93%,
 Indianie północno-amerykańscy - 97%.
Istnieje korelacja między wrażliwością na PTC, a skłonnością do niektórych chorób. Wykazano,
że osoby niewrażliwe na PTC częściej chorują na wole z niedoczynnością tarczycy, a wśród
odczuwających gorzki smak PTC częściej występuje nadczynność tarczycy. Nałóg palenia tytoniu
występuje częściej wśród osób niewrażliwych na PTC, a rzadziej wśród odczuwających smak PTC.
Częstość osób niewrażliwych na PTC jest szczególnie duża m.in. wśród osób z niedorozwojem
umysłowym powstałym w wyniku wrodzonej niedoczynności tarczycy. Wrażliwi na PTC rzadziej chorują
na: cukrzycę, wole guzowate tarczycy, wole z niedoczynnością tarczycy.
Elementy genetyki populacyjnej – zastosowanie praktyczne w medycynie
Współczesne populacje, także populacja ludzka, wykazują różnorodność genetyczną
obrazującą proces zmienności w wyniku zachodzenia mutacji, działania dryfu genetycznego i selekcji.
Czynnikami wpływającymi na kształtowanie się różnorodności genetycznej są także procesy
demograficzne i historyczne: wielkość i struktura populacji, migracje, przepływ genów między
populacjami. Poznanie współczesnej różnorodności genetycznej populacji ludzkich - genetycznego
259
profilu populacji (populacyjnej częstości występowania określonych alleli: neutralnych, zmutowanych)
pozwala więc na badanie genetycznej historii gatunku i odtworzenie zależności między tymi populacjami
i osobnikami. Ma także znaczenie dla diagnostyki chorób czy identyfikacji osób oraz ich przynależności
populacyjnej.
Genetyczne ryzyko zachorowania na choroby rzadkie
Schorzenia występujące nie częściej niż 5 osób na 10 000 określane są jako choroby rzadkie.
Ok. 80% tych chorób ma podłoże genetyczne; zaliczają się do nich także nietypowe nowotwory i
choroby autoimmunologiczne. Są to choroby o przewlekłym i ciężkim przebiegu, w większości dotykają
dzieci i zwykle prowadzą do fizycznego i umysłowego upośledzenia (choroby spichrzeniowe np.:
mukopolisacharydozy, choroba Gauchera, choroba syropu klonowego, mukowiscydoza,
fenyloketonuria, choroba Taya-Sachsa; choroby krwi i szpiku np.: hemofilia, szpiczak mnogi; choroby
neurologiczne np. pląsawica Huntingtona; choroby immunologiczne). Uważa się, że każdy człowiek jest
nosicielem około 5-10 genów recesywnych, które odpowiadają za powstawanie rzadkich chorób;
przyczyną chorób mogą być także mutacje genowe w komórce jajowej lub plemniku. Ocena ryzyka
genetycznego zachorowania na choroby rzadkie jest istotnym elementem poradnictwa genetycznego.
Informacja o możliwości wykonania badania diagnostycznego powinna być przekazana
zainteresowanym przed planowaną ciążą. Na zwiększenie ryzyka genetycznego chorób rzadkich ma
wpływ wiele czynników – obciążenie podawane w wywiadzie rodzinnym, pokrewieństwo między
rodzicami, a także – przynależność do tej samej grupy etnicznej.
Do niedawna diagnostyka chorób rzadkich oparta była o metody biochemiczne – głównie
rozpoznawanie produktu genu możliwe jedynie w nieco ponad 100 wrodzonych wadach
metabolicznych. Obecnie diagnostyka chorób rzadkich (dla ponad 3000 jednostek chorobowych) jest
możliwa na podstawie analizy DNA - identyfikacji mutacji bądź analizy, w danej rodzinie, sposobu
przekazywania określonego markera genetycznego. Podstawową cechą markera musi być jego
polimorfizm, to znaczy występowanie w danym locus więcej niż jednego allela. Może to być marker
dwualleliczny - sekwencja DNA obejmująca polimorfizm pojedynczego nukleotydu rozpoznawana przez
określony enzym restrykcyjny (taki typ polimorfizmu jest określany jako zmienność długości fragmentów
restrykcyjnych RFLP (ang. restriction fragment length polymorphism). Markerem mogą być także
powtarzające się motywy sekwencji – marker wieloalleliczny np. sekwencje mikrosatelitarne;
polimorfizm długości prostych sekwencji (ang. simple sequence lenght polymorphism; SSLP), czyli
allele różniące się między sobą liczbą powtarzalnych jednostek. Mogą mieć one wiele różnych
wariantów długości. Wśród SSLP wyróżnić można dwa podstawowe typy: minisatelity –
charakteryzujące się zmienną liczbą kilkudziesięcionukleotydowych tandemowych powtórzeń
(ang. variable number of tandem repeats; VNTR), zlokalizowanych głownie na końcach chromosomów;
oraz mikrosatelity – które zawierają proste tandemowe powtórzenia (ang. simple tandem repeats,
STR) dwu, trzy lub czteronukleotydowych fragmentów.
Mutacje dynamiczne
Zjawisko antycypacji polega na tym, że w kolejnych pokoleniach choroba ma cięższy przebieg i
często pojawia się we wcześniejszym wieku. W niektórych z tych chorób ma to związek ze wzrostem
liczby powtórzeń sekwencji wraz z transmisją mutacji w genie do następnego pokolenia.
Badanie zmienności odzwierciedlającej szybkość mutacji czy rekombinacji umożliwia analiza
haplotypu. Pozwala ona prześledzić genealogię sekwencji, ustalić kolejność pojawiania się nowych alleli
w poszczególnych pozycjach. Dostarcza informacji dotyczących wieku i pokrewieństwa haplotypów.
260
Genetyczny profil populacji a choroby złożone
Choroby złożone to choroby, w których etiologii mają znaczenie czynniki genetyczne,
epigenetyczne i środowiskowe. Nowotwory, cukrzyca typu 2, otyłość, choroby układu krążenia (np.
nadciśnienie, choroba wieńcowa), astma, pewne formy niepłodności, osteoporoza – to przykłady takich
chorób złożonych. Hipoteza „powszechna choroba – powszechny wariant” (ang. common disease –
common variant) głosi, że schorzenia te są wynikiem działania wielu genów o małych efektach, a w
związku z tym są uwarunkowane allelami występującymi w znacznej częstości także w populacji
zdrowej. Utrudnia to identyfikację genów zaangażowanych w kształtowanie fenotypu. Również
współdziałanie rzadkich alleli podatności w wielu loci, często o ograniczonym, wskutek mutacji, dryfu
czy selekcji działającej regionalnie, występowaniu geograficznym, może powodować takie choroby.
Badania populacji mające na celu poznanie genetycznego podłoża chorób złożonych oparte są na
porównywaniu grup niespokrewnionych osób chorych i zdrowych pod względem współwystępowania
objawów badanej patologii i obecności określonych markerów genetycznych (analiza profilu
różnorodności genetycznej, profilu nierównowagi sprzężeń populacji, badania polimorfizmów SNP oraz
ocena warunków środowiskowych).
Medycyna sądowa
Genetyczna różnorodność populacji jest wykorzystywana w analizach mających na celu ustalenie
ojcostwa, określenie pokrewieństwa osób, wyjaśnienie śladów kryminalistycznych czy identyfikacji
szczątków ofiar katastrof i przestępstw. Do identyfikacji populacji i pochodzenia osób wykorzystywane
są markery wykazujące istotne różnice w częstości alleli pomiędzy różnymi grupami etnicznymi – AIMs
(ang. ancestry informative markers). Markery te, stanowiące genetyczne dziedzictwo grupy, muszą
wykazywać tę samą sekwencję i pochodzić od wspólnego przodka. Najczęściej wykorzystywane są
polimorfizmy typu SNP, ze względu na ich dużą liczbę w genomie ludzkim oraz możliwość oceny w
nawet mocno zdegradowanym materiale ludzkim. Innymi markerami mogą być np.: mtDNA,
mikrosatelity, haplogrupy chromosomu Y.
W sądownictwie mogą być także wykorzystywane białka, które można porównywać przy
pomocy technik immunologicznych.
Farmakogenetyka
Farmakogenetyka zajmuje się genetycznie uwarunkowaną zmiennością reakcji organizmu na
leki, a także na inne ksenobiotyki (związki chemiczne, które są obce dla organizmu żywego, nie są
przez niego wytwarzane, a które jednocześnie wykazują aktywność biologiczną). Zmienność ta,
odzwierciedla zróżnicowanie międzyosobnicze w populacji, różnice między populacjami, rasami
ludzkimi i jest wykorzystywana w medycynie do optymalizacji farmakoterapii. Lek w organizmie ludzkim
podlega kolejnym procesom: uwolnienie, wchłanianie, rozmieszczenie, metabolizm (biotransformacja),
wydalanie/usuwanie. W metabolizmie leków biorą udział białka enzymatyczne, które przeprowadzają
procesy biotransformacji. W pierwszej fazie (reakcje I fazy) – powodują one oksydację, hydrolizę,
acetylację co zmienia chemiczną reaktywność cząsteczki leku (dzięki powstałym grupom funkcyjnym
cząsteczki stają się bardziej polarne), a w drugiej fazie – następuje acetylacja, sprzęganie z
aminokwasami, kwasem glukuronowym czy siarkowym, w wyniku których powstają związki nieczynne
szybko ulegające wydaleniu z ustroju wraz z moczem lub żółcią.
Podstawowe znaczenie w biotransformacji leków ma cytochrom P450, który uczestniczy w
ponad 95% procesów oksydacji leków. Związany jest z błoną retikulum endoplazmatycznego gładkiego
w wątrobie i niemal wszystkich pozostałych narządach i tkankach za wyjątkiem erytrocytów i mięśni
poprzecznie prążkowanych. W genomie ludzkim poznano około 150 różnych genów (CYP) kodujących
różne cytochromy P450 – izoenzymy. Sekwencja aminokwasów tych cytochromów wykazuje
podobieństwo w 30-98%. Każdy gen kodujący izoenzym wykazuje polimorfizm – np. gen CYP2D6
izoenzymu cytochromu P-450 2D6 ma poznane 53 odmiany alleli u Europejczyków. Poszczególne
261
warianty alleli warunkują odmienną aktywność metaboliczną izoenzymu. Częstość występowania tych
alleli w różnych populacjach warunkuje odmienne częstości osób określanych jako: „słabo
metabolizujące”, „szybko metabolizujące”, czy „ultraszybko metabolizujące” określone związki. Badania
genotypowania różnych populacji określające częstość alleli poszczególnych genów CYP pozwalają
także na ocenę pokrewieństwa ewolucyjnego tych populacji i ich heterogenności.
Z klinicznego punktu widzenia bardzo istotna jest możliwość fenotypowania pacjentów w
kierunku aktywności cytochromu P-450 czy innych enzymów biorących udział w biotransformacji leków.
Ma to szczególne znaczenie gdy są stosowane leki, np.: w formie proleku lub których metabolit ma
istotne znaczenie farmakologiczne/terapeutyczne, leki mające możliwość alternatywnego metabolizmu,
prowadzącego do powstania związku toksycznego, leki wykazujące znaczne efekty uboczne. Podawany
jest pacjentom określony związek chemiczny (lek), a następnie oznaczane są w moczu z
ośmiogodzinnej zbiórki określone związki – niezmieniony związek chemiczny (lek) i jego metabolity.
Wyliczony współczynnik metaboliczny pozwala ocenić typ osoby metabolizującej. Jednym z najlepiej
zbadanych enzymów i farmakogenów metabolizujących leki jest CYP2D6. Wykazuje wysoce
polimorficzny charakter i ma duży udział w metabolizmie i bioaktywacji wielu leków stosowanych
klinicznie. Badania częstości alleli CYP2D6 i przewidywanych fenotypów w populacjach ludzkich,
stanowią ważne źródło danych dla klinicystów i badaczy. Opracowane są testy genotypowania, które
mogą być stosowane jako pomoc w określaniu strategii terapeutycznej dla leków metabolizowanych
przez produkt genu CYP2D6, np.: zestaw xTAG® CYP2D6 Kit v3, (© 2020 Laboratory Corporation of
America® Holdings and Lexi-Comp Inc.), test CYP2D6 (© 2021 ARUP Laboratories).
262
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
DOŚWIDCZENIA
1. Dryf genetyczny - analiza na modelu – doświadczenie, protokół
Ocena działania dryfu genetycznego (ocena zmiany częstości allela dominującego) w pięciu kolejnych
pokoleniach populacji liczącej 20 osobników (40 alleli), w której częstość allela dominującego wynosi
wyjściowo 20%, a allela recesywnego 80%.
WYKONANIE
Materiały i odczynniki:
- urna zawierająca 32 kulki białe i 8 kulek czerwonych,
- zapas kulek białych i czerwonych,
- pusta urna.
Protokół doświadczenia:
1. Z urny usuwamy losowo, po jednej kulce, 20 kulek (w modelu populacji – 50% populacji ginie
losowo).
2. Wśród pozostałych w urnie kulek obliczamy odsetek kulek białych i czerwonych, a następnie
podwajamy ich liczbę (rozmnażanie – podwajanie puli genowej populacji). Losowanie powtarzamy
jeszcze cztery razy, za każdym razem oceniamy częstość allela dominującego i recesywnego w każdym
pokoleniu.
3. Obliczamy także wielkość dryfu, którego miarą jest odchylenie standardowe częstości allela w
populacji:
gdzie p – częstość allela dominującego, q – częstość allela recesywnego, N – liczebność populacji;
wartość dryfu jeśli rośnie dla jednego allela, to równocześnie maleje dla drugiego stąd znak plus lub
minus.
Wyniki:
Wnioski:
Podpis prowadzącego ………………………………………
Data………………
Ilość punktów………………………..
263
REPOZYTORIUM
Jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia się zdrowych dzieci z krzyżówki testowej, jeżeli w danej
populacji zespołu Marfana nie wykazuje 16% osób?
oznaczamy:
p - częstość allela zespołu Marfana (M) w populacji; P (M) = p
q- częstość allela prawidłowego (m) w populacji; P (m) = q
q2- częstość osób zdrowych (mm) w populacji; P (mm) = q2
P (mm) = q2 = 16% = 0,16 --→ q = 0,4
p + q = 1 --→ p = 0,6
Krzyżówka testowa - między homozygotą recesywną a heterozygotą, a więc w populacji są dwie
ewentualności:
♀ mm x Mm ♂ i ♀ Mm x mm ♂, czyli
P (mm x Mm) + P (Mm x mm) = 2 x q2 x 2pq = 4p q3
W krzyżówce testowej zdrowe dzieci rodzą się z prawdopodobieństwem 1/2, bo
Mm
mm x Mm
mm
Mm
mm
Zdrowe dzieci w krzyżówce testowej w tej populacji będą się rodziły z prawdopodobieństwem:
P (mm) = 1/2 x 4p q3 = 1/2 x 4 x 0,6 x 0,43 = 0,0768 = 7,68%
Odpowiedź. Zdrowe dzieci w krzyżówce testowej w tej populacji będą się rodziły z
prawdopodobieństwem 7,68%
ZADANIA GENETYCZNE
1. Częstość występowania fenyloketonurii w danej populacji wynosi 9%. Oblicz częstość
poszczególnych genotypów w tej populacji oraz prawdopodobieństwo krzyżówki między osobnikami nie
wykazującymi tej cechy (rozpatrz wszystkie typy krzyżówek)?
264
2. Częstość występowania mukowiscydozy w danej populacji wynosi 1%. Oblicz częstość nosicieli tej
cechy w populacji oraz prawdopodobieństwo krzyżówki między osobnikami tej populacji nie
wykazującymi tej cechy?
3. W danej populacji liczącej 800 osób u 480 stwierdzono obecność wolnego płatka ucha. Jakie jest
prawdopodobieństwo krzyżówki matki z wolnym płatkiem i ojca z przyrośniętym płatkiem ucha w tej
populacji?
4. Oblicz częstość urodzenia się zdrowej dziewczynki rodzicom wykazującym brachydaktylię, jeżeli w
danej populacji cechy tej nie wykazuje 96% osób.
5. W danej populacji anemia sierpowata występuje z częstością 1%. Podać częstość rodzenia się dzieci
z sierpowatością w tej populacji (rozpatrzyć wszystkie możliwe krzyżówki).
265
6. W danej populacji częstość osobników o grupie krwi 0 wynosi 9%, a homozygot z grupą krwi B - 16%.
Podać z jakim prawdopodobieństwem będą się rodziły w tej populacji dzieci z grupą krwi AB (rozpatrzyć
wszystkie możliwe krzyżówki).
266
ZADANIA DO SAMOKSZTAŁCENIA
1. Nazwij przedstawione na rycinach cechy, określ sposób ich dziedziczenia i podaj cechę
przeciwstawną:
A
B
C
2. Wrażliwość na PTC a skłonność do niektórych chorób – wypisz choroby, które częściej obserwowane
są u osób odczuwających i nieodczuwających gorzki smak fenylotiomocznika:
WRAŻLIWI NA PTC
NIEWRAŻLIWI NA PTC
3. Z wymienionych poniżej zjawisk genetyczną różnorodność populacji zwiększają:
C.2,3,5; D. wszystkie zjawiska.
1. dryf genetyczny;
2. mutacje;
3. rekombinacja mejotyczna;
4. nierównowaga sprzężeń;
5. przepływ genów między populacjami.
A.1,4; B.2,4,5;
4. Fałszywe stwierdzenie to: A. tylko 2;
B. 2,3,4; C.2,5; D. wszystkie są prawidłowe.
Populacja mendlowska to populacja:
1. w której spełnione jest prawo Hardy`ego-Weinberga;
2. w której migracje, mutacje i selekcja równoważą się;
3. charakteryzująca się bardzo dużą (w teorii nieskończoną) liczebnością;
4. w stanie równowagi genetycznej;
5. w której nowe mutacje występują ze stałą częstością.
5. Przepływ genów w następstwie migracji lub połączenia subpopulacji w ramach metapopulacji może
prowadzić do: A. zmniejszenia homozygotyczności; B. zwiększenia homozygotyczności; C. selekcji
negatywnej; D. ujawnienia „efektu założyciela”.
6. Efekt mutacji zmiany szóstego aminokwasu w łańcuchu hemoglobiny ludzkiej „chroniącej” przed
malarią wywołaną przez Plasmodium falciparum jest przykładem: A. selekcji promującej heterozygoty;
B. selekcji promującej homozygoty; C. selekcji negatywnej; D. dryfu genetycznego.
267
7. Najczęściej (ok. 8%) daltonizm występuje w populacji mężczyzn:
A. pochodzenia azjatyckiego;
B. odmiany czarnej z Afryki; C. Europejczyków rasy białej;
D. rdzennej ludności Ameryki
Południowej.
8. Określ czy populacja licząca 10 000 osobników, w której stwierdzono 600 homozygot dominujących,
5800 heterozygot i 3600 homozygot recesywnych znajduje się w stanie równowagi genetycznej.
268
LITERATURA
1. Bal J. (red.) 2017. Genetyka Medyczna I molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa. Rozdział IV, Genetyczna różnorodność współczesnych populacji ludzkich, 51-71.
2. Drewa G, Ferenc T (red.) 2011. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban
& Partner Sp. z o.o., Wrocław. Rozdział 34. Podstawy genetyki populacyjnej i wybrane
zagadnienia z genetyki ewolucyjnej człowieka. 854-881:
• Podrozdział 34.1
• Podrozdział 34.2
• Podrozdział 34.3
• Podrozdział 34.4
• Podrozdział 34.5
• Podrozdział 34.6
3. Gaedigk A, Sangkuhl K, Whirl-Carrillo M, Klein T, Leeder JS. 2017. Prediction of CYP2D6
phenotype from genotype across world populations. Genetics in Medicine 19(1):69-76. DOI:
10.1038/gim.2016.80.
4. Moonesinghe R, Yesupriya A, Chang M, Dowling NF, Khoury MJ, Scott AJ, for the CDC/NCI
NHANES III Genomics Working Group. 2010. A Hardy-Weinberg Equilibrium Test for Analyzing
Population Genetic Surveys With Complex Sample Designs, American Journal of Epidemiology,
171(8), 932–941.
269
ZAŁĄCZNIKI
Instrukcja do programu Olyvia
1. Ze strony http://olyvia.software.informer.com/download/ ściągnąć program Olyvia w wersji 2.4 i
zainstalować na komputerze.
2. Uruchomić program.
3. Z zakładki „Database” wybrać pole „Open”
4. Pojawi się okno „Open Database”
- W polu „Database Name” wpisać: „Zak_Biomed_Genet”
- W polu „Server” wpisać: „vm.cdum.umed.pl”
- W polu „Authentication” wybrać: „SQL Authentication”
- W polu “Name” wpisać: “student”
- W polu „Password” wpisać: „student”
- Zatwierdzić „Ok”
5. Po uruchomieniu bazy danych wybrać folder „Biologia medyczna” (dwukrotne kliknięcie lewym
klawiszem myszy). Następnie wybrać folder wybranego ćwiczenia.
6. Wybrać preparat (dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem). Otworzy się obraz preparatu, na którym
należy zlokalizować okno aktywne. Powiększyć obraz okna aktywnego do uzyskania właściwego
obrazu.
7. Powrót do bazy danych: wybrać zakładkę „Database” w prawym górnym rogu
270
Download