Uploaded by agoldynbdnp

0 ARTYKUŁY DO ĆWICZEŃ lista tytuły

advertisement
ARTYKUŁY DO ĆWICZEŃ (t.p.w.) – niestacjonarne – 2022/23:
1. Leon Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania - teoria i praktyka w zarysie, (p.
3. Wiedza o wychowaniu) Jelenia Góra 2012, s. 33-45.
2. Piotr Petrykowski, Społeczno-kulturowe aspekty podstaw wychowania, (p. 8. Proces
wychowania), s. 108-125.
3. Tomasz Leś, Mądrość jako cel wychowania. Wybrane teorie, implikacje praktyczne,
podstawowe problem, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2018, nr 1(247), s. 48-68.
4. (a) Pedagogika dialogu. Pomiędzy w intersubiektywnej przestrzeni edukacji, pod
red. Jarosława Gary, Doroty Jankowskiej, Edyty Zawadzkiej, Wydawnictwo
Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019 (wybrany artykuł).
(b) Pedagogika dialogu. Emancypacyjny potencjał dialogu, pod redakcją Doroty
Jankowskiej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2017.
5. (a) Wojciech Słomski, Wychowanie w rodzinie – podstawa wszelkiego wychowania
człowieka, „Społeczeństwo i Edukacja” 2012, nr 2, s. 205-214;
(b) Małgorzata Gosek, Zmediatyzowana rodzina, „Horyzonty Wychowania” 2020,
19 No. 49, s. 49-61.
6. (a) Andrzej M. de Tchorzewski, O potrzebie zmian w formacji profesjonalnej
nauczycieli, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” T. XXXV, z. 3, 2016, s.33-50;
(b) Andrzej Michał de Tchorzewski, Rzecz o godności, autorytecie i
odpowiedzialności nauczyciela w czasach chaosu aksjonormatywnego, „Horyzonty
Wychowania”, 2020, Vol. 19, No. 50, s. 161-176.
7. Andrzej M. de Tchorzewski, Imperatyw pedagogiczny jako element strategii
wychowawczej, „Studia Paedagogica Ignatiana” Vol. 20, 2017/2, s. 61-84.
8. (a) Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, redakcja naukowa Iwona
Jazukiewicz, Ewa Rojewska, Szczecin 2013 (wybór jednego artykułu);
(b) Sprawności moralne wychowawcy, redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa
Rojewska, Szczecin 2013;
(c) Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość, redakcja
naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska, Szczecin 2012;
(d) Janusz Mółka, Mądrość w służbie integralnego rozwoju, w: Mądrość jako
sprawność moralna w wychowaniu, red. Iwona Jazukiewicz, Szczecin 2018, s. 151171.
9. Andrzej Michał de Tchorzewski, Sukces i porażka w wychowaniu, „Edukacja
Elementarna w Teorii i Praktyce”, 34(2014)4, s. 9-25.
Download