Uploaded by User6342

Oddychanie komórkowe

advertisement
Lekcja
Temat: Oddychanie komórkowe tlenowe
Oddychanie komórkowe – podstawowy proces dostarczający komórkom
energii. W jego trakcie złożone związki organiczne są rozkładane i utleniane do
związków prostszych, towarzyszy temu uwolnienie energii więc jest to proces
kataboliczny. Część energii rozprasza się w postaci ciepła, a część zostaje
związana w cząsteczkach związków wysokoenergetycznych, głównie w ATP,
które musi być stale wytwarzany, ponieważ czerpana energia z niego jest
nieustannie zużywana w trakcie czynności życiowych. Substratami są zazwyczaj
glukoza, rzadziej tłuszcze, a w trakcie intensywnego głodu lub wysiłku białka.
Rodzaje oddychania komórkowego:
 Oddychanie tlenowe – najczęstszy rodzaj oddychanie komórkowego,
ponieważ w jego wyniku komórki uzyskują najwięcej energii w postaci ATP.
Zachodzi u większości organizmów eukariotycznych oraz u niektórych
prokariontów np. tlenowych bakterii. W komórce eukariotycznej etapy
oddychania wymagające udziału tlenu odbywają się w mitochondriach a w
komórce prokariotyczne w błonie komórkowej, która tworzy liczne wpuklenia
zwiększające jej powierzchnię. Reakcja ta jest silnie egzoergiczna czyli
uwalniana jest duża ilość energii. Z tego powodu proces ten zachodzi
wieloetapowo, a energia jest uwalniana niewielkimi porcjami. Chroni to
struktury komórkowe przed uszkodzeniem.
Tlenowce – (Aeroby) to organizmy, które przeprowadzają oddychanie
tlenowe.
Wzór sumaryczny oddychania tlenowego:
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + energia
 Oddychanie beztlenowe i fermentacja – wyróżnia się dwa rodzaje procesów
oddechowych zachodzących bez udziału tlenu:
1. Fermentacja – proces uzyskiwania energii, który polega na niecałkowitym
utlenieniu substratu organicznego w warunkach beztlenowych. Podczas
niej nie zachodzi transport elektronów przez łańcuch oddechowy, nie jest,
więc wytwarzany gradient protonowy. Cząsteczki ATP są uwalnianie tylko
w wyniku fosforylacji substratowej. Najczęściej występującymi
fermentacjami w przyrodzie są:
 Fermentacja alkoholowa – przeprowadzają ją głównie drożdże z
rodzaju Saccharomyces oraz niektóre bakterie z rodzaju Sarcina. Może
ona również zachodzić u organizmów tkankowych np. nasionach roślin
lub w korzeniach roślin bagiennych. W przemyśle spożywczym by
przeprowadzić fermentację alkoholową są stosowane zwykle drożdże
piekarskie z gatunku Saccharomyces cerevisiae. Drożdże rozkładają
cukier zawarty w cieście a wytworzony, CO2 spulchnia ciasto i
powoduje wzrost jego objętości. Drożdże również rozkładają cukry
zawarte w ziarnach zbóż np. jęczmienia lub pszenicy a także w trakcie
fermentacji tej powstaje etanol, dzięki czemu produkuje się alkohole
takie jak wino czy też piwo.
 Fermentacja mleczanowa – przeprowadzają ją niektóre bakterie z
rodzaju Lactobacillus i Lactococcus a także grzyby. Może ona również
zachodzić w erytrocytach ssaków, ponieważ nie maja one
mitochondriów w komórkach oraz w mięśniach szkieletowych w
sytuacji niedoboru tlenu. Do jej W przemyśle, aby przeprowadzić
fermentację mleczanową stosuje się różne gatunki bakterii i grzybów.
Bakterie takie jak chociażby Lactobacillus plantarum są
wykorzystywane do kiszenia warzyw, produkcji jogurtów i wyrobu
pieczywa na zakwasie. Z kolei niektóre gatunki grzybów Penicillium
rozkładają cukry zawarte w mleku do kwasu mlekowego, co powoduje
dojrzewanie serów pleśniowych.
2. Oddychanie beztlenowe – polega na całkowitym utlenianiu substratu
organicznego w warunkach beztlenowych, a jego produktami są, CO2,
H2O, związek nieorganiczny oraz ATP. Zachodzi wyłącznie u niektórych
bakterii takich jak np. bakterii denitryfikacyjnych zasiedlających glebę. Są
one beztlenowcami względnymi.
Bezwzględni beztlenowcy – (obligatoryjnych anaerobów) organizmy,
które oddychają wyłącznie bez udziału tlenu.
Względni beztlenowcy – (fakultatywnymi anaerobami) organizmy, które
w zależności od warunków środowiska potrafią oddychać zarówno
tlenowo jak i beztlenowo.
Przebieg oddychania tlenowego – wyróżnia się cztery etapy oddychania
tlenowego:
 Glikoliza – to liniowy szlak metaboliczny, w którym 1 cząsteczka glukozy ulega
rozkładowi i utlenieniu do 2 cząsteczek pirogronianu. W trakcie tego procesu
wytwarzane są 4 cząsteczki ATP, 2 cząsteczki NADH i 2 protony wodoru.
Zachodzi ona w cytozolu komórki i wygląda ona następująco:
1) Najpierw następuje aktywacja glukozy przez fosforylację, czyli
przeniesienie na glukozę reszt fosforanowych z 2 cząsteczek ATP. W
wyniku, czego powstaje sześciowęglowy cukier: fruktozo 1,6 bifosforan,
który zawiera 2 reszty fosforanowe.
2) Następnie fruktozo 1,6 bifosforan zostaje rozłożony do 2 trójwęglowych
cukrów, z których każdy zawiera 1 resztę fosforanową. Jeden z nich:
aldehyd 3 fosfoglicerynowy ulega od razu dalszym przemianom, natomiast
drugi: fosfodihydroksaceton ulega przemianom dopiero po
przekształceniu w aldehyd 3 fosfoglicerynowy
3) W kolejnym etapie następują utlenianie i fosforylacja 3
fosfoglicerynowego do 1.3 Bifosfsoglicerynianu. Jednocześnie NAD+ ulega
redukcji do NADH i uwalnia się proton wodoru.
4) Następnie zachodzi fosforylacja substratowa, w wyniku, której zostaje
wytworzony ATP. Polega ona na odłączeniu reszty fosforanowej od
organicznego 1,3 bifosfoglicerynianu i przyłączeniu jej do ADP. W wyniku
tej reakcji poza ATP powstaje również 3 fosfoglicerynian, który ulega
przekształceniu w fosfoenolopirogronian.
5) Na koniec następuje kolejna fosforylacja substratowa, która polega na
odłączeniu reszty fosforanowej od fosfoenolopirogronianu i przyłączeniu
jej do ADP. W wyniku tej reakcji oprócz ATP powstaje również pirogronian.
6) Pirogronian jest transportowany do mitochondrium gdzie ulega dalszemu
utlenieniu, a elektrony odebrane z NADH są przenoszone na łańcuch
oddechowy.
Podczas obu fosforylacji substratowych powstają 4 cząsteczki ATP. Zysk
energetyczny glikolizy natomiast wynosi 2 cząsteczki ATP, ponieważ 2
cząsteczki ATP zostały zużyte do aktywacji glukozy. Produktami są również 2
cząsteczki pirogronianu i NADH.
Równanie ogólne fosforylacji substratowej:
Substrat wysokoenergetyczny + ADP  produkt niskoenergetyczny + ATP
Rysunek podręcznik str. 186
 Reakcja pomostowa – polega na przekształceniu pirogronianu w
Acetylokoenzym A. Związek ten w następnym etapie oddychania jest
włączony do cyklu Krebsa. Podczas reakcji pomostowej powstają również
NADH i proton wodoru. Są one wykorzystywane w łańcuchu oddechowym,
jako siła napędowa do wydajnej syntezy ATP. Natomiast produkt uboczny
reakcji:, CO2 – jest usuwany do środowiska. Zachodzi ona w matrix
mitochondrium. Obejmuje ona:
1) Dekarboksylacja i utlenianie pirogronianu, w efekcie, czego powstają:
dwuwęglowa grupa acetylowa oraz CO2. Jednocześnie zachodzi redukcja
NAD+ do NADH, a także uwolnienie protonu wodoru.
2) Przyłączenie grupy acetylowej do koenzymu A, w efekcie, czego powstaje
aktywna cząsteczka acetylokoenzymu A.
Rysunek podręcznik str. 186
 Cykl Krebsa – (cykl kwasy cytrynowego) zachodzą w nim liczne reakcje
utleniania i redukcji, w których wyniku powstają cząsteczki zredukowanych
nukleotydów: NADH i FADH2 oraz protony wodoru. Są one wykorzystywane
w łańcuchu oddechowym, jako siła napędowa do wydajnej syntezy ATP. Jego
zysk energetyczny jest niewielki, bo zaledwie 2 cząsteczki ATP w przeliczeniu
na jedną cząsteczkę glukozy. Cykl ten zachodzi w matrix mitochondrium. Cykl
Krebsa składa się z 2 części:
1) W pierwszej części dwuwęglowa grupa acetylowa zostaje odłączona od
Acetylokoenzym A i przyłączona do czterowęglowego szczawiooctnu.
Powstaje wówczas sześciowęglowy cytrynian. Następnie grupa ta zostaje
całkowicie utleniona do 2 cząsteczek, CO2, z jednoczesną redukcją 2
cząsteczek NAD+ do NADH i uwolnieniem 2 protonów wodoru. W efekcie
tych reakcji powstaje czterowęglowy bursztynylokoenzym A. Wytworzone
cząsteczki, CO2 są usuwane do środowiska.
2) W drugiej części czterowęglowy bursztynylokoenzym A ulega dalszym
przemianom, w wyniku, których jest odtwarzany szczawiooctan niezbędny
do zajścia kolejnego obiegu cyklu Krebsa. Przemiany te obejmują
pojedynczą fosforylację substratową oraz 2 reakcje utlenienia. Utlenieniu
towarzyszy redukcja FAD do FADH2 i NAD+ do NADH oraz uwolnienie
protonów wodoru.
Download