Uploaded by User4731

DIAGNOZA SP BIOL 7 TEST 1

advertisement
Wypełnia uczeń
Kod ucznia
Sprawdzian z biologii
na rozpoczęcie nauki
w siódmej klasie
szkoły podstawowej
Informacje dla ucznia
1. Upewnij się, czy sprawdzian zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki
zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod.
3. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora.
5. W sprawdzianie znajdują się różne typy zadań. Rozwiązania zadań zamkniętych zaznacz
na karcie odpowiedzi w przedstawiony sposób:
–w
ybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np.
A
B
C
D
– wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np.
PP PF FP FF
lub TA TB NA NB
– do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informację oznaczoną liczbą
i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybrałeś literę A i liczbę 1:
A1 A2 B1 B2
6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj inną odpowiedź, np.
A
B
C
D
7. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut.
8. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 20 punktów.
Powodzenia!
Biologia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 7
Szkoła podstawowa
Zadanie 1. (0–1)
Przeważającą część lasów w Polsce stanowią bory, w których dominują drzewa iglaste. Borem
najczęściej występującym w Polsce jest bór sosnowy. Głównym składnikiem drzewostanu jest
w nim sosna.
Poniżej przedstawiono cztery gałązki drzew.
I
II
III
IV
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
W borach sosnowych dominującym gatunkiem jest drzewo, którego gałązkę przedstawiono na
rysunku
A. IV.
B. III.
C. II.
D. I.
Zadanie 2. (0–1)
Wentylacja płuc polega na rytmicznych wdechach i wydechach. Tlen z powietrza, które podczas
wdechu dotarło do płuc, przenika do krwi i jest rozprowadzany do wszystkich komórek ciała.
Powstający w komórkach ciała dwutlenek węgla jest doprowadzany do płuc i usuwany na
zewnątrz podczas wydechu.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
zdanie jest fałszywe.
W powietrzu wydychanym znajduje się mniej tlenu niż w powietrzu wdychanym.
P
F
Więcej dwutlenku węgla jest w powietrzu wdychanym niż w powietrzu
wydychanym.
P
F
Zadanie 3. (0–1)
Pokarm roślinożerców jest łatwy do zdobycia, ale w porównaniu z pokarmem mięsożerców
trudniejszy do strawienia.
Który zestaw cech jest wspólny dla krowy i owcy? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
I. szerokie zęby trzonowe
II. ostre, stożkowate kły
III. krótki przewód pokarmowy
IV. w żołądku obecne drobnoustroje trawiące błonnik
V. długi przewód pokarmowy, czterokomorowy żołądek
A. I, III, IV
B. II, III, IV
C. I, IV, V
D. II, IV, V
Autor: praca zbiorowa
2
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Biologia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 7
Szkoła podstawowa
Zadanie 4. (0–1)
Na schemacie przedstawiono jedną z zależności pokarmowych ogrodu uprawnego.
sałata
gąsienice motyli
szpaki
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych
Konsekwencją zebrania wszystkich główek sałaty będzie w pierwszej kolejności
A. spadek liczebności szpaków.
B. spadek liczebności gąsienic motyli.
C. wzrost liczebności gąsienic motyli.
D. wzrost liczebności szpaków.
Zadanie 5. (0–1)
W którym wierszu tabeli prawidłowo przyporządkowano sposób przenoszenia czynnika
chorobotwórczego wywoływanej przez niego chorobie? Wybierz odpowiedź spośród
podanych.
Choroba
Sposób przenoszenia
A.
angina
przez zwierzęta
B.
grypa
przez powietrze
C.
tężec
przez pokarm
D.
wścieklizna
przez dotyk
Zadanie 6. (0–1)
Rośliny zbożowe są uprawiane głównie ze względu na ziarna, które cechuje wysoka zawartość
skrobi. Produktami ich przerobu są między innymi mąki, kasze, płatki, np. spożywane często na
śniadanie płatki kukurydziane.
Na rysunkach pokazano cztery zboża.
I
II
III
IV
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
Do produkcji płatków owsianych wykorzystuje się ziarna zboża przedstawionego na rysunku
A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.
Autor: praca zbiorowa
3
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Biologia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 7
Szkoła podstawowa
Zadanie 7. (0–1)
Pierwsza pomoc w wypadku złamania kończyny polega na jej unieruchomieniu. Na ilustracji
pokazano unieruchomienie kończyny w sytuacji złamania trzonu kości podudzia.
Czy przedstawiony na rysunku sposób unieruchomienia kończyny jest prawidłowy? Wybierz
odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie A albo B.
T
N
ponieważ w przypadku
złamania trzonu kości
A. należy unieruchomić złamaną kość oraz staw powyżej.
B.
należy unieruchomić złamaną kość oraz dwa sąsiadujące
stawy.
Zadanie 8. (0–1)
Uczniowie założyli hodowlę fasoli. Adam umieścił nasiona w doniczce z wilgotną ziemią
ogrodową, natomiast Janek na spodku z wilgotną watą.
Czy nasiona w hodowli Janka wykiełkują? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej
uzasadnienie A albo B.
T
A.
substancje pokarmowe potrzebne do kiełkowania znajdują się
w nasieniu.
B.
nasiona potrzebują do kiełkowania substancji pokarmowych
zawartych w glebie.
ponieważ
N
Zadanie 9. (0–1)
Wiosną i jesienią następuje intensywne mieszanie się wody jeziora od powierzchni do jego dna.
Latem w jeziorze mieszają się tylko górne warstwy wody.
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1 albo 2.
Najkorzystniejsze warunki dla wszystkich żyjących w jeziorze organizmów panują
A. latem,
1.
ciepłe warstwy powierzchniowe jeziora zawierają dużo
tlenu i substancji pokarmowych.
2.
tlen i substancje pokarmowe są w wodzie rozmieszczone
równomiernie.
ponieważ
B. wiosną,
Autor: praca zbiorowa
4
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Biologia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 7
Szkoła podstawowa
Zadanie 10. (0–1)
Z powodu olbrzymiej ilości dużych nitkowatych sinic (glonów) latem woda w niektórych
jeziorach przypomina zieloną i gęstą zupę. Silnemu rozrostowi glonów sprzyja brak
odpowiedniej ilości naturalnych wrogów, którymi są duże rozwielitki. Skorupiaki te są bowiem
zjadane przez nadmiernie rozmnożone płocie, których naturalnym wrogiem jest szczupak.
Regulacja brzegów jezior oraz nasilona turystyka połączona z wędkowaniem to niektóre
z przyczyn spadku liczebności szczupaka.
Czy zwiększenie obszarów rozrodu szczupaka może być sposobem na ograniczenie ilości
sinic w jeziorach? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej uzasadnienie A albo B.
T
N
A. pokarmem szczupaka nie są nitkowate sinice.
ponieważ
B. wzrost liczebności szczupaka spowoduje spadek liczebności płoci.
Zadanie 11. (0–3)
Uczniowie założyli hodowlę pleśniaka białego. Hodowlę prowadzili kilka dni w temperaturze 20°C
na różnych podłożach i w różnych warunkach świetlnych. W tabeli przedstawiono uzyskane
przez uczniów wyniki.
Warunki hodowli
Uzyskany wynik
podłoże
światło
sucha kromka chleba
obecne
brak grzybni
zwilżona kromka chleba
obecne
grzybnia obecna
zwilżona kromka chleba
nieobecne
grzybnia obecna
sucha kreda tablicowa
nieobecne
brak grzybni
zwilżona kreda tablicowa
nieobecne
brak grzybni
zwilżona kreda tablicowa
obecne
brak grzybni
Na podstawie powyższych informacji wykonaj polecenia.
11.1. Wskaż czynnik, który ma wpływ na rozwój grzybni pleśniaka białego hodowanego
na podłożu organicznym.
11.2. Wskaż czynnik, wymieniony w opisie doświadczenia, którego wpływu na rozwój
grzybni pleśniaka białego nie badano.
11.3. Odpowiedz, do jakiej grupy organizmów, ze względu na sposób odżywiania, należy
pleśniak biały.
Autor: praca zbiorowa
5
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Biologia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 7
Szkoła podstawowa
Zadanie 12. (0–2)
Cykl życiowy tej grupy zwierząt jest związany z wodą. W okresie godowym samice składają do
wody jaja, które są polewane przez samce płynem zawierającym plemniki. Z zapłodnionych jaj
wylęgają się ogoniaste larwy, które oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie. Po pewnym
czasie larwy zaczynają się zmieniać i stopniowo przypominać osobniki dorosłe, które prowadzą
wodno-lądowy lub lądowy tryb życia.
12.1. Podaj nazwę narządu oddechowego larwy opisanej grupy zwierząt.
12.2. Podaj nazwę występującego w Polsce przedstawiciela opisanej grupy zwierząt.
Zadanie 13. (0–1)
Uwolniona z jajnika komórka jajowa zostaje zapłodniona w jajowodzie. Po upływie około
8–10 dni od zapłodnienia zarodek zagnieżdża się w ścianie macicy.
Wpisz nazwy narządów, oznaczonych na schemacie literami, których funkcje opisano
w tekście.
A– _________________
B – _________________
C– _________________
A
B
C
Zadanie 14. (0–1)
Gardło jest wspólnym odcinkiem układu oddechowego i pokarmowego. Podczas połykania
kęsa pokarmu jedna z chrząstek krtani, zwana nagłośnią, zamyka wejście do dróg oddechowych,
uniemożliwiając przedostanie się do nich pokarmu.
Wpisz we właściwym miejscu na rysunku nazwę odcinka przewodu pokarmowego, do
którego przedostanie się kęs pokarmu z gardła. Drugie miejsce pozostaw puste.
kęs pokarmu
nagłośnia
_____________
_____________
Autor: praca zbiorowa
6
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Biologia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 7
Szkoła podstawowa
Zadanie 15. (0–3)
Na mapie oznaczono numerami wybrane parki narodowe w Polsce.
Uzupełnij tabelę. Wpisz obok każdej informacji nazwę parku oraz numer, którym oznaczono
jego położenie na mapie.
Informacja
I
Osobliwością parku są liczne
jaskinie, w których występuje wiele
gatunków nietoperzy.
II
Występują tu liczne ptaki drapieżne,
między innymi bielik – symbol
parku, największy ptak drapieżny
gnieżdżący się w Polsce.
Nazwa parku narodowego
Numer
na mapie
Symbolem parku i jednocześnie
III najatrakcyjniejszym turystycznie
miejscem są Trzy Korony.
Autor: praca zbiorowa
7
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Biologia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 7
Szkoła podstawowa
KARTA ODPOWIEDZI
Wypełnia uczeń
Wypełnia nauczyciel
Kod ucznia
Nr
zad.
Nr
zad.
Odpowiedzi
Liczba punktów
0
1
2
3

1
A
D
11



2
PP PF FP FF
12



3
A
B
C
D
13


4
A
B
C
D
14


5
A
B
C
D
15


6
A
B
C
D
7
TA TB NA NB
8
TA TB NA NB
9
A1 A2 B1 B2
10
TA TB NA NB
B
C


SUMA PUNKTÓW: _________
Źródło ilustracji:
(zad. 1 – gałązki drzew) Wojciech Jaruszewski; (zad. 6 – zboża) Wojciech Jaruszewski;
(zad. 7 – unieruchomienie nogi) Krzysztof Płuciennik; (zad. 13 – żeński układ rozrodczy) Krzysztof Płuciennik;
(zad. 14 – przełykanie) Krzysztof Płuciennik; (zad. 15 – mapa) Adrian Bergiel
Autor: praca zbiorowa
8
© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017
Download