Uploaded by User3544

Wstęp

advertisement
WSTĘP
Problemem bezpieczeństwa pracy w sposób znaczący zajęto się dopiero na początku
XX wieku, kiedy we francuskim miasteczku Courries w 1906 roku doszło do wybuchu
pyłu węglowego w kopalni węgla
kamiennego. Podczas tego wybuchu zginęło 1099
górników.
Do lat osiemdziesiątych XIX wieku większość działań skierowana była na
zagadnienia dotyczące technicznego zabezpieczenia człowieka jako najsłabszego
podmiotu w procesie produkcyjnym.
Po wydarzeniach jakie maiły miejsce w Czarnobylu w 1986 roku rada, powołana do
zbadania przyczyn i okoliczności powstałej katastrofy, w swoim raporcie duży nacisk
położyła na koncepcję kultury organizacyjnej. Cox i Flin podkreślają, iż w tym raporcie
po raz pierwszy użyto sformułowania „kultura bezpieczeństwa”. Jako główną przyczynę
wystąpienia
katastrofy w Czarnobylu podano niską kulturę bezpieczeństwa pracy w
elektrowni1.
Aktualnie,
polscy
przedsiębiorcy,
posiadają
coraz
większą
świadomość
bezpieczeństwa w pracy, zdają sobie sprawę, że kultura bezpieczeństwa ma decydujące
znaczenie, dla jakości i efektywności prowadzonego biznesu. bezpieczne świadczenie
pracy to korzyść zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Bezpieczeństwo pracy
wpływa przede wszystkim na produktywność pracowników, a to właśnie ona jest jednym
z ważniejszych czynników decydujących o rentowności prowadzonej działalności,
szczególnie w dobie pandemii.
Przedkładana praca nosi tytuł: „ANALIZA WYBRANYCH WYPADKÓW PRZY
PRACY W OPTYCE OBOWIAZKÓW PRACODAWCY W RAMACH PROFILAKTYKI
WYPADKOWEJ, NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI KONIN”.
Moje zainteresowanie problematyką wypadków przy pracy nie jest przypadkowe, a
wiedza, jaką zdobyłem w trakcie studiów wzbudziła we mnie motywację zbadania tego
zjawiska.
W Polsce rocznie dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków przy pracy, w
których ginie ponad pół tysiąca osób. Kosztami związanymi z wypadkami obarczone jest
S. Cox, R. Flin, Safety Culture, Philosopher’s Stone or Man of AStraw, „Work & Stress” 1998, Vol. 12, No. 3,
s. 189–201.
1
całe społeczeństwo. Dlatego problematyka zapobiegania wypadkom podlega szczególnej
uwadze.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy obejmuje ustawowe
obowiązki pracodawcy odnośnie wypadków w pracy. Rozdział drugi dotyczy
charakterystyki wybranych wypadków w pracy w elektrowni Konin w optyce tematu
pracy. Rozdział trzeci dotyczy analizy badań i wyciągnięcie wniosków w zakresie
badanego problemu.
W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, obejmującą publikacje dotyczące
profilaktyki wypadkowej. Szczegółowy wykaz literatury zawiera załączona do pracy
bibliografia.
Celem niniejszej pracy jest analiza wybranych wypadków przy pracy na
przykładzie Elektrowni w Koninie. Przedstawienie analizy wypadków i zagrożeń
występujących w procesie pracy w wybranym przedsiębiorstwie oraz określenie
stanowiska pracy obciążonego największą wypadkowością.
Podgórski w swojej książce. „Metodologia badań socjologicznych” pisze, że
problemy badawcze są niczym innym jak pytaniami dotyczącymi obszaru, który ma być
zbadany. Zadaniem tych pytań jest wyznaczenie konkretnego celu oraz określenie granic
danej pracy naukowej2 .
W odniesieniu do omawianego w niniejszej pracy tematu, podjąłem próbę
odpowiedzi na następujący główny problem badawczy:
Co decyduje o bezpieczeństwie pracy w Elektrowni w Koninie ?
Aby uzyskać odpowiedź na tak postawiony problem należało przedstawić go w
postaci kilku problemów szczegółowych.
Problemy szczegółowe związane z problemem głównym zostały sformułowane
następująco:
1. Czy pracownicy Elektrowni przestrzegają procedur w zakresie bezpieczeństwa w
trakcie pracy?
2. Czy pracownikom Elektrowni, kadra zarządzająca w jasny sposób przekazała
informacje dotyczące wykonywania pracy w sposób bezpieczny?
3. Czy przeprowadzane szkolenia w zakresie bhp, przynoszą rezultaty?
4. Czy pracownicy chętnie uczestniczą w organizowanych szkoleniach bhp?
5. Od czego zależą koszty wypadków przy pracy?
2
R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Oficyna Wydawnicza Brenta, Warszawa 2007, s. 90
Postawienie właściwej hipotezy ułatwia wyznaczenie kierunku badania oraz
rezultatów. Hipotezy są zwykle związane z pytaniami badawczymi, przyjmują one
zawsze postać zdania orzekającego i są formułowane z pewnym przekonaniem badacza o
ich prawdziwości. Po tym przystępuje się do wyboru badania 3. Hipoteza (hypothesis) to
określone, weryfikowalne oczekiwanie, co do rzeczywistości, sformułowane na bazie
ogólniejszego
twierdzenia;
szerzej
-
przewidywanie
dotyczące
natury
rzeczy
wyprowadzone z teorii. Stwierdzenie, że jeśli teoria jest prawdziwa, to powinno być
zaobserwowane określone zjawisko 4.
W związku z tym wydaje się być słuszne postawienie następującej hipotezy
odnoszącej się do problemu głównego:
Na bezpieczeństwo pracy w Koninie przekłada się jakość merytoryczna i
metodyczna przeprowadzanych szkoleń, wiedza i kultura bezpieczeństwa pracowników.
Hipotezy robocze sformułowane dla potrzeb niniejszej pracy mają następującą postać:
1. Pracownicy postrzegają procedury, jako argument przeszkadzający w realizacji
codziennych zajęć w pracy.
2. Kadra zarządzająca w jasny sposób przekazuje informacje dotyczące wykonywania
pracy w sposób bezpieczny.
3. Efekty organizacyjno-techniczne szkoleń bhp są zróżnicowane w zależności, od wieku
i stażu pracy pracowników.
4. Istnieje zróżnicowanie reakcji pracowników na odbyte szkolenie bhp, w zależności od
wieku, płci, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stażu pracy i zajmowanego
stanowiska,
5.Koszty wypadków przy pracy zależą od cech charakteryzujących pracownika, który
uległ wypadkowi.
Badania własne przeprowadzone zostały metodą sondażu diagnostycznego.
Techniką
badań jest ankieta a narzędziem kwestionariusz.
Metoda sondażu diagnostycznego jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach
strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach
wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i
wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie zlokalizowanych - posiadających znaczenie
3
R. Milic-Czerniak, Marketingowe badania bezpośrednie – zastosowania, Warszawa 2005, s. 164.
4
E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008, s. 547.
wychowawcze - w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną,
w której badane zjawisko występuje. Metoda ta pozwala na poznanie określonego
zjawiska społecznego, ustalenie jego zasięgu, poziomu i intensywności, potem zaś ocenę,
a w wyniku zaprojektowanie modyfikacji 5.
Przez technikę badań należy rozumieć czynności praktyczne, regulowane starannie
wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych
informacji, opinii, faktów. Techniki badań są, zatem czynnościami określonymi przez
dobór odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowanymi 6. Kwestionariusz jest zbiorem
celowo zaprojektowanych i odpowiednio ułożonych pytań, które mają być zadane
badanym osobom. Kwestionariusz jest najczęściej stosowanym instrumentem badawczym.
Jest to pisemny formularz zawierający zestaw pytań zadawanych respondentowi. W
zestawie tym odnotowuje się także odpowiedzi 7.
Projektując kwestionariusz, należy pamiętać, iż respondenci przeważnie wolą
zachować anonimowość. Zaznaczenie na wstępie, że kwestionariusz jest anonimowy
zwiększa szansę uzyskania prawdziwych i wyczerpujących odpowiedzi na postawione
pytania 8 . W zależności od potrzeb zastosować można różne rodzaje pytań, przy czym
także można zostawić respondentom większy lub mniejszy zakres swobody odpowiedzi 9.
Podstawowym względem przy wyborze określonej metody jest więc wzgląd na to, czy
metoda ta rzeczywiście w stopniu maksymalnym (na danym etapie rozwoju danej nauki)
zapewnia zasadność twierdzeń, które w wyniku jej zastosowania sformułujemy jako
odpowiedzi na pytania naszej problematyki. Przy takiej relatywizacji pojęcia metody
badawczej do problemu, pewne metody będą obejmowały stosunkowo wąskie i
wyspecjalizowane typy czynności badawczych służących do rozwiązywania problemu
wąskiego i wycinkowego 10.
Badanie dokumentów służy do gromadzenia wstępnych, opisowych, a także
ilościowych informacji o badanej instytucji czy zjawisku wychowawczym. Jest także
techniką poznawania biografii jednostek i opinii wyrażonych w dokumentach.
Samodzielnie rzadko może występować w roli instrumentu naukowego poznania. 11Mimo
5
T. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998, s. 51.
6
Tamże, s. 52.
7
Ph. Kotler, Marketing Podręcznik Europejski, Warszawa 2002, s. 363.
8
9
S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa 2003, s. 163.
N. Hill, J. Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Kraków 2003, s. 159.
10
11
Tamże, s. 160.
T. Pilch, dz. cyt., s. 88.
to badanie i analiza dokumentów jako technika gromadzenia wiedzy należy do często
stosowanych technik badawczych 12.
Dla potrzeb swojej pracy wybrałem metodę: sondaż diagnostyczny oraz technikę
analizy dokumentów i kwestionariusz ankiety.
W związku z tym skonstruowano i opracowano narzędzie badawcze, jakim jest
kwestionariusz ankiety. Odpowiedzi należało udzielić poprzez podkreślenie wybranego
wariantu, bądź wpisać odpowiedzi w wolne miejsce (zob. aneks).
12
Tamże, s. 86.
Download