Analiza przyczyn wypadkow przy pracy.

advertisement
Analiza przyczyn wypadków przy pracy
Szczegółowa analiza okoliczności i przyczyn śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych
wypadków przy pracy, zgłoszonych do Okręgowego Inspektoratu Pracy i zbadanych
w pierwszym półroczu 2013 roku, skłania do podsumowania działań kontrolnych
i sformułowania wniosków.
W pierwszym półroczu 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 41 kontroli
związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
1. Struktura wypadków:
a) 10 śmiertelnych,
b) 13 ciężkich,
c) 7 zbiorowych,
d) 11 tzw. lekkich.
2. Branże zakładów według PKD w jakich zaistniały wypadki:
a) przetwórstwo przemysłowe – 13 (1 śmiertelny, 6 ciężkich, 5 tzw. lekkich i 1 zbiorowy),
b) budownictwo – 12 (4 śmiertelne, 3 ciężkie i 5 tzw. lekkich),
c) handel i naprawy - 3 (2 ciężkie i 1 zbiorowy),
d) transport i gospodarka magazynowa – 3 (1 śmiertelny, 1 tzw. lekki i 1 zbiorowy).
3. Przyczyny zbadanych wypadków.
Inspektorzy pracy ustalili łącznie 181 przyczyn, w tym 95 (52,5%) przyczyn
tzw. ludzkich, 65 (35,9%) organizacyjnych oraz 21(11,6%) technicznych.
4. Wnioski z działań kontrolnych.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Na podstawie analizy zbadanych wypadków stwierdzono, że prawie 90 %
przyczyn wypadków leży po stronie człowieka w procesie pracy w tym:
nieznajomość zagrożeń,
nieznajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
lekceważenie zagrożeń (ryzykanctwo, brawura), co wskazuje na niską efektywność
szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na brak lub nieprawidłową
ocenę ryzyka zawodowego,
brak skutecznego nadzoru lub tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad bhp przez
osoby sprawujące nadzór może sugerować, że osoby te same nie znają obowiązujących
przepisów albo „idąc na skróty” tolerują taki stan rzeczy, np. dopuszczając pracowników
do pracy na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia stanowiska pracy lub bez
środków ochrony indywidualnej,
brak lub nieprawidłowe instrukcje posługiwania się czynnikiem, co w połączeniu
z brakiem lub niewłaściwym szkoleniem w zakresie bhp może powodować, że pracownik
wykonuje pracę według przyjętego schematu (niekoniecznie bezpiecznego)
wypracowanego przez siebie lub innych pracowników,
dopuszczanie pracowników do pracy z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań
lekarskich.
Wśród przyczyn technicznych, stanowiących 11,6% wszystkich przyczyn wypadków
na pierwszym miejscu był brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające (3 obrabiarki
do drewna, 2 maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i 1 przenośnik taśmowy).
5. Wnioski dla pracodawców
Pracodawco pamiętaj o:




jakości przeprowadzanych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
stanie technicznym maszyn i urządzeń, w szczególności urządzeń ochronnych
zabezpieczających ruchome elementy maszyn,
organizacji i prowadzeniu prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed
wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
egzekwowaniu przez osoby kierujące pracownikami przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Download