Uploaded by User3710

Formularz zmian danych umownych

advertisement
PGE Obrót S.A.
Infolinia tel. (+48) 422 222 222
Adres e-mail: [email protected]
FORMULARZ ZMIAN DANYCH UMOWNYCH
Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub zaznaczyć ,,X'' właściwe pole wyboru.
Nr ewidencyjny Klienta
Zawartych w:
Umowie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji
Umowie sprzedaży energii elektrycznej
DANE DOTYCHCZASOWE KLIENTA
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy
Nr domu/nr lokalu
Kod pocztowy
Ulica
Miejscowość
PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości - seria i numer*
Poczta
REGON**
NIP**
Reprezentant/Pełnomocnik
Telefon
Adres e-mail
Ulica
Nr domu/nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Wnioskuję o zmianę danych umownych w zakresie:
Prosimy o zaznaczenie i wypełnienie odpowiednich pól
zmiany okresu rozliczeniowego na
1- miesięczny
2- miesięczny
6- miesięczny***
kWh****
aktualny stan licznika na dzień
zmiany grupy taryfowej na:
zmiany mocy umownej dla PPE (w ramach przydzielonej mocy przyłączeniowej): z
kW na
kW
zmiany prognozy zużycia: deklarowana roczna wielkość zużycia energii elektrycznej (w kWh):
Strefa I
Strefa II
Strefa III
Strefa IV
Data i czytelny podpis Klienta / Pełnomocnika
* - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości należy wprowadzić wyłącznie w sytuacji, gdy Odbiorca nie posiada numeru PESEL.
** - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
*** - wnioskowana zmiana parametru skutkuje zmianą w wysokości opłat. Stawki opłat określa Taryfa OSD.
**** - w przypadku braku podania odczytu, wskazania zostaną oszacowane.
PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, Kapitał zakładowy: 492 640 400 zł, Kapitał wpłacony: 492 640 400 zł, www.pge-obrot.pl
Download