Uploaded by netgnd

własność

advertisement
Własność
Własność jest kategorią zarówno


ekonomiczną
prawną
W sensie ekonomicznym własność określana jest jako stosunek do
dóbr materialnych, obejmujący wszelkie formy przynależności tych
dóbr do poszczególnych osób.
Prawo własności stanowi formę takiej przynależności uregulowaną przez prawo.
Prawo własności
Instytucja prawa własności jest najdonioślejszą instytucją prawa rzeczowego.
Spośród wszystkich praw rzeczowych prawo własności daje właścicielowi najszersze
uprawnienia .
Treść prawa własności określa art. 140 kc. zgodnie z którym w granicach określonych
przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych
osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem swego
prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy.
W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
Prawo własności
Prawo własności ma :
• stronę pozytywną – pozytywna strona własności obejmuje uprawnienie do:
 korzystania z rzeczy,
 rozporządzania rzeczą,
 posiadania rzeczy.
• stronę negatywną - możność wyłączenia przez właściciela ingerencji innych osób
w sferę jego prawa
Uprawnienie do korzystania z rzeczy
Uprawnienie właściciela do korzystania z rzeczy wyraźnie jest wskazane w normie art. 140 k.c.,
zgodnie z którym właściciel może korzystać z rzeczy, w szczególności może pobierać pożytki oraz
inne dochody z rzeczy.
W zakres prawa do korzystania z rzeczy można zaliczyć uprawnienie do:
1. używania rzeczy
2. pobierania pożytków
3. pobierania innych dochodów z rzeczy
4. przyrostu
5. zużycia
6. przetworzenia rzeczy.
Rozporządzanie rzeczą
Uprawnienie do rozporządzania rzeczą ( ius disponendi) jest drugim wśród
wymienionych wyraźnie w art. 140 k.c. uprawnień właściciela.
Uprawnienie do rozporządzania rzeczą oznacza możliwość dokonywania
czynności prawnych dotyczących rzeczy i umożliwia właścicielowi
realizację w sensie ekonomicznym wartości wymiennej rzeczy.
Uprawnienie właściciela do rozporządzania rzeczą obejmuje zatem
uprawnienie do przeniesienia prawa własności, jego obciążenia i
zniesienia prawa.
Negatywna strona własności
Negatywna strona własności stanowi odzwierciedlenie bezwzględnego charakteru
własności.
„Negacja" odzwierciedla wykluczenie ingerencji osób trzecich.
Właściciel może korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą z „wyłączeniem" innych osób.
Zatem każdy jest zobowiązany negatywnie do biernego zachowania się, a mianowicie
do poszanowania cudzego prawa własności, do powstrzymywania się od działań
naruszających cudze prawo własności.
Granice prawa własności
Granice prawa własności określają 3 wyznaczniki:
 przepisy ustaw, (całokształt obowiązującego
ustawodawstwa)
 zasady współżycia społecznego
 społeczno – gospodarcze przeznaczenie danej własności
Przestrzenne granice prawa własności: art. 143 k.c. stanowi, że
w granicach określonych przez społeczno – gospodarcze
przeznaczenie gruntu jego własność rozciąga się na przestrzeń
nad i pod jego powierzchnią.
Nabycie prawa własności
Od strony stosowanego mechanizmu można mówić o:
 umowie przeniesienia własności,
 nabyciu własności ex lege,
 z mocy orzeczenia sądowego lub
 z mocy innych zdarzeń prawnych
Nabycie prawa własności
wyróżnia się także następujące sposoby nabycia własności:
1. nabycie pochodne (następca prawny nabywa własność od
poprzednika prawnego).
Z nabyciem pochodnym mamy do czynienia w razie
a. przeniesienia własności (sukcesja syngularna) i
b. dziedziczenia (sukcesja uniwersalna).
2. nabycie pierwotne (nabywca nie wywodzi swojego prawa od innej
osoby)
c. - zasiedzenie;
d. - wywłaszczenie;
e. - nacjonalizacja;
f. - objęcie w posiadanie samoistne rzeczy niczyjej.
Przeniesienie własności
Termin „przeniesienie własności" oznacza w terminologii prawa cywilnego przejście
własności na podstawie umowy.
Organizacji obrotu służą różnorodne umowy zobowiązujące do przeniesienia własności,
np.umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, dostawy, kontraktacji.
Na przeniesienie własność (w drodze umowy) składają się dwie czynności:
a). z mocy, której zbywca zobowiązuje się przenieść własność (czynność prawna
zobowiązująca, czyli umowna);
b). na mocy której dochodzi do przeniesienia własności (umowa rozporządzająca
ponieważ przenosi własność).
Zasiedzenie, przemilczenie (od art.172kc)
Zasiedzenie - to jedna z form nabycia własności pierwotnego, jest to
nabycie na skutek upływu czasu.
Przemilczenie jest to nabycie również na skutek upływu czasu.
Polega na nabyciu prawa własności na skutek:
a) niewykonywania przez właściciela swego prawa,
b) przez czas w ustawie określony.
Zrzeczenie się, porzucenie (art.179-181kc)
Zrzeczenie się – właściciel może wyzbyć się nieruchomości przez to,
że jej się zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego.
art.179kc. Właścicielem staje się Skarb Państwa.
Zrzeczenie się własności rzeczy ruchomej następuje przez:
porzucenie rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności.
Rzecz ruchoma, której właściciel się zrzekł staje się rzeczą niczyją.
Połączenie, przetworzenie, pomieszanie
(art.191-193kc)
Sposoby nabycia rzeczy ruchomej:
połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością,
przetworzenie czyli wytworzenie nowej rzeczy z cudzych materiałów
połączenie,
pomieszanie rzeczy ruchomych
Wywłaszczenie
Dopuszczalność wywłaszczenia nieruchomości, jako wyjątek od konstytucyjnej zasady
ochrony własności, przewiduje art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, iż wywłaszczenie
jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za
słusznym odszkodowaniem odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub
wartości odebranego prawa.
Zasady wywłaszczenia precyzuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
Współwłasność (art.195-221kc)
Współwłasność – własność tej samej rzeczy może przysługiwać
niepodzielnie kilku osobom.
Rodzaje współwłasności:
współwłasność łączna (bezudziałowa), kilku osobom przysługuje
własność w częściach, żaden z współwłaścicieli nie może sprzedać
swej części (wspólność majątkowa małżeńska, Spółka Cywilna), nie
może też żądać zniesienia jej
współwłasność w częściach ułamkowych – każdy ze
współwłaścicieli ma swój określony ułamkiem udział, który może
zbyć lub żądać zniesienia
Zniesienie współwłasności (sposoby)
Zniesienie współposiadania – to likwidacja stosunku prawnego, jaki
łączy współwłaścicieli.
Sposoby zniesienia współwłasności: (art. 210 i następne kc)
przez podział rzeczy wspólnej (tzw. podział fizyczny)
przez przyznanie tej rzeczy jednemu (lub niektórym) ze
współwłaścicieli
przez sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny)
Download